Policy för studentinflytande vid Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för studentinflytande vid Umeå universitet"

Transkript

1 Umeå universitet StudentCentrum Ulf Pantzare POLICY 1 Policy för studentinflytande vid Umeå universitet Inledning Denna policy för studentinflytande antogs i sin ursprungliga variant av universitetsstyrelsen den 9 december Policyn bygger på en gemensam uppfattning om att all verksamhet som rör utbildning vid universitetet ska baseras på samarbete mellan universitetets personal och studenter. Detta samarbete ska i sin tur bygga på en strävan till ömsesidigt förtroende och ansvarstagande. Policyn utgår från den lagstiftning som finns kring studentinflytande och studentmedverkan och syftar till att konkretisera vad denna innebär och bör innebära - vid vårt universitet. Den praktiska tillämpningen sker dock i det dagliga arbetet vid institutionerna, vid fakulteterna och inom universitetsledning respektive universitetsförvaltning. Det är därför vår förhoppning att föreliggande policy ska ligga till grund för konstruktiva samtal mellan å ena sidan studenterna och å andra sidan universitetets lärare och övriga personal i syfte att implementera denna policy. Denna utgåva har reviderats i samverkan med universitetets studentkårer under hösten 2006 och fastställts av rektor. Åsa Bergenheim Prorektor Ulf Pantzare StudentCentrum

2 2 Kvalitetsarbetet en gemensam angelägenhet Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna. (1 kap. 4 högskolelagen) All verksamhet som påverkar studenternas utbildning och situation vid universitetet ska baseras på samarbete mellan personal och studenter och präglas av en strävan till ömsesidigt förtroende och ansvarstagande (Ur Umeå universitets kvalitetsutvecklingsstrategi). Studenternas erfarenheter och synpunkter är resurser som ska tas tillvara i allt utvecklingsarbete. Detta ska ske vid såväl planering och genomförande som vid utvärdering av universitetets verksamhet. Studenterna kan påverka universitetets verksamhet på flera olika sätt: genom direkt deltagande i utbildningen, via representation i olika organ och genom sina organisationer. Utöver frågor som direkt kan hänföras till utbildningen och kvalitetsutvecklingen finns det även många frågor av mer allmänt eller övergripande slag som berör de studerande. Studenternas möjligheter att medverka och påverka måste därför ses i ett helhetsperspektiv. Utbildningens kvalitet skapas i det vardagliga arbetet. Eftersom kvalitetsarbete är en väsentlig angelägenhet för varje institution vid universitetet är det viktigt att studenterna finns med i de diskussionsforum och eventuella arbetsgrupper som finns för utvecklingsarbetet på institutionsnivå. Här har också studentkårerna en viktig uppgift att med sin samlade kunskap stödja studentrepresentanternas arbete på institutionerna. Det är också viktigt med en snabb och tydlig återkoppling av utvärderingar och resultat av olika åtgärder. En förståelse för vilken effekt tidigare utvärderingar åstadkommit är ofta en förutsättning för aktivt deltagande i kommande utvärderingar. Även uteblivna förändringar ska förklaras. Ett aktivt deltagande i utvärdering, uppföljning och utveckling av den egna utbildningen kan utgöra ett kvalitetshöjande inslag genom att studenterna tränar sig i ett utvärderande och interaktivt arbetssätt. Studenterna ska alltså inte bara kunna påverka för att utbildningen i framtiden ska bli bättre, utan därför att själva medverkan i sig rätt utformad utgör ett mervärde. En viktig förutsättning för ett framgångsrikt studentinflytande är att studenterna tar på sig en aktiv och engagerad roll både som individer och kollektiv. Alla studenter har ett medansvar att påverka och utveckla utbildningen. Men det är också viktigt att universitetet på olika sätt uppmuntrar studenterna att aktivera sig i undervisningen och i universitetets arbete i allmänhet. Det är universitetets ansvar att på ett tidigt stadium påtala för studenterna att högskoleutbildning för att bli framgångsrik kräver studenternas aktiva medverkan.

3 Studenternas rätt till inflytande 3 Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. (1 kap. 4 a högskolelagen) Studentinflytande kan endast förverkligas om studenterna påtar sig en aktiv och engagerad roll som individer och som kollektiv. Det är viktigt att universitetet uppmuntrar studenterna att engagera sig aktivt i undervisningen och universitetets arbete i allmänhet. En förutsättning för detta är att studenterna får känna att deras synpunkter, åsikter och förslag efterfrågas och bemöts med intresse och respekt. Universitetet har ett ansvar för att introducera alla nya studenter i hur universitetet fungerar, speciellt vad beträffar möjligheterna till inflytande över studierna och studiemiljön. Sådan introduktion bör ske i samarbete med studentkårerna. Vid större förändringar i organisationen ska alla studenter informeras på liknande sätt. Universitetet har även ansvar för att erbjuda introduktion och information till nya studentrepresentanter på universitets-, fakultets- och institutionsnivå samt ledamöter inom kårverksamheten. Studentkårerna har motsvarande ansvar att erbjuda information för universitetets personal. Introduktions- och informationstillfällena kan med fördel samordnas. För att möjliggöra studentinflytande genom information och samråd ska regelbundna möten hållas mellan studentrepresentanter och personal med beslutande och beredande funktioner som rektor, prorektor, dekaner, universitetsdirektör, vissa enhetschefer inom universitetsförvaltningen, studierektorer, handläggare m.fl. Universitetet ska praktiskt underlätta för studenter att genomföra kårarbete under den egna utbildningen parallellt eller genom studieuppehåll, genom att bl.a.: bistå studentrepresentanter med att anpassa sin schemalagda undervisning utifrån aktuella förtroendeuppdrag (där så är möjligt), underlätta för studentrepresentanter som missat del av undervisning att inhämta förlorade kursmoment, ge studenter med mer omfattande förtroendeuppdrag förtur till praktik eller klinisk tjänstgöring i Umeå eller direkt angränsande kommuner samt att acceptera uppdrag som studentrepresentant som giltig frånvaro från obligatoriska kursmoment, under förutsättning att de förlorande momenten kan återhämtas eller att frånvaron är så begränsad att den inte inskränker på utbildningen. Universitetet har även ett ansvar att säkerställa inflytande från studenter på andra orter och från distansstudenter. Studenter ska även kunna erhålla skriftligt intyg från rektor, dekan eller prefekt över mer omfattande uppdrag inom universitetet. En mall för intyg finns. Intygen kan dock utformas på annat sätt. Studentkårerna och universitetet har också ett gemensamt ansvar för att stimulera deltagandet i studentkårerna med tillhörande kårval. Särskilda kårdagar bör genomföras där studerandekårernas verksamhet fokuseras. Studentkårerna som tydliga samarbetspartners måste bevaras oavsett ett obligatoriskt medlemskap eller inte.

4 Medlemskap i studerandekår 4 Den som studerar vid en högskola skall vara medlem i den studerandekår som finns vid högskolan. ( 4 förordning om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor) Om en studerande inte söker inträde i sådan studerandekår, nation eller annan studentförening som den studerande är skyldig att tillhöra eller låter bli att betala avgifter, får högskolans styrelse besluta att den studerande skall stängas av från undervisning och prov till dess den studerande uppfyllt sina skyldigheter. Styrelsen får även besluta att utbildningsbevis eller bevis om doktorsexamen inte får lämnas till en studerande förrän avgiften har betalats. ( 20 förordning om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor) Universitetets styrelse får med stöd av förordningen om studerandekårer, nationer och studentföreningar föreskriva att medlemsavgifter till studerandekår ska betalas före en viss tidpunkt. Universitetsstyrelsen har ett ansvar att hjälpa studentkårerna att se till att studenterna fullgör sina skyldigheter i för hållande till studentkårerna på respektive studieorter, vilket framgår av att styrelsen som yttersta åtgärd kan avstänga en student som inte fullgjort sina skyldigheter. Kontroll att kåravgift är betald sker genom att studentkårerna vid Umeå universitet varje termin kontrollerar, med hjälp av universitetets studeranderegister, att registrerade studenter har betalat avgiften. Att studenterna betalar kåravgift är en förutsättning för det studentfackliga arbete som bedrivs av kårerna. Kontrollen att kåravgiften är betald innebär ett viktigt stöd för studentkårerna såväl ur ett ekonomiskt som ur ett legitimitetsperspektiv. Om kontrollen inte fungerar drabbas i första hand den enskilde studenten och i förlängningen studentkårerna och universitetet. Institutioner och berörd förvaltning ska vid kursstart informera studenterna om att studenten ska vara medlem i en kår och underlätta för kårerna att nå ut med information om deras arbete.

5 Representation i styrelse, fakultetsnämnd, nämnden för konstnärligt arbete och disciplinnämnd 5 Lärare och studenter vid högskolan har rätt att vara representerade i styrelsen. (2 kap. 4 högskolelagen) Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. (2 kap. 7 högskoleförordningen) Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i fakultetsnämnden. (2 kap. 6 högskolelagen) Studenterna har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter i fakultetsnämnden. (3 kap. 3 högskoleförordningen) Studenterna har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter i nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete. (3 kap. 6 högskoleförordningen) Studenterna har rätt att vara representerade i (disciplin-)nämnden med två ledamöter. (10 kap. 4 högskoleförordningen) En studerandekår vid en högskola får, om inte något annat är särskilt föreskrivet, utse och entlediga företrädare för de studerande i de organ vid högskolan där företrädare för de studerande har rätt att ingå. (16 förordning om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor) I högskolelagen och högskoleförordningen anges specifikt att studenterna har rätt att vara representerade i universitetets styrelse, fakultetsnämnder, nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och disciplinnämnden. I den särskilda förordningen om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor anger regeringen att det är studentkårerna som själva utser och entledigar sina företrädare. Det betyder rent konkret att universitetet alltid vänder sig till kårerna med förfrågan om studentmedverkan, men att kårerna själva avgör vem eller vilka som ska företräda studenterna. Det är studerandekårernas ansvar att själva utse sina representanter. Universitetet kan alltså inte besluta att platserna ska fördelas på ett visst sätt eller att någon särskild person ska utses. Ibland kan en viss fördelning vara lämplig av olika skäl, t.ex. att det finns både grundutbildningsstudenter och doktorander eller att ett organ berör studenter med olika studieinriktningar där den som ansvarar för organet kan föreslå fördelning, men berörd(a) kår(er) beslutar. Det är studenternas ansvar att studentrepresentanter utses till de organ som studenterna har inbjudits att delta i. Studentkårerna bör upprätta arbetsordningar för hur studentrepresentanter utses. I väntan på att nya studentrepresentanter utses för en mandatperiod kallar universitetet de tidigare, om inte aktuell studentkår meddelar att detta inte ska ske. Styrelsen Studentkårerna utser i egen ordning studentrepresentanter till universitetsstyrelsen. Fakultetsnämnder Studentkårerna utser i egen ordning studentrepresentanter till fakultetsnämnderna. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Studentkårerna utser i egen ordning studentrepresentanter till nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete.

6 Representation i övriga beslutande och beredande organ samt samråd vid beredning och beslut av enskild tjänsteman 6 Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Om beslut inte skall fattas eller beredning genomföras av ett organ utan av enda person skall information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredningen. (3 kap. 9 högskoleförordningen) Studenterna vid Umeå universitet har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ som har betydelse för utbildningen och studenternas situation, och detta av två skäl: dels för att de har den lagliga rätten att vara det, dels för att de med sin aktiva närvaro bidrar till att kvaliteten på beredning och beslut ökar. Denna rätt gäller såväl den centrala universitetsnivån som fakultets- och institutionsnivån. Uppgift om samtliga permanenta beslutande och beredande organ ska finnas tillgänglig på universitetets-, fakultetens- respektive institutionens webbplats och uppdateras regelbundet. Särskilt ansvariga personer för att uppdatera uppgifterna på dessa sidor ska finnas på varje nivå. Det ska framgå vilket ansvar aktuellt organ har samt vilka som är ledamöter. När ett nytt organ tillfälligt eller permanent inrättas ska berörd studentkår erbjudas möjlighet att delta i detta.. Som exempel på beslutande organ kan nämnas universitetsstyrelsen, fakultetsnämnder och institutionsstyrelser. Som exempel på beredande organ kan nämnas Dekanrådet, Antagningsrådet och Kvalitetskommittén, men även mer tillfälliga utredningar och remissgrupper. Studenterna har alltså rätt att vara med i de sammanhang där frågor av betydelse för utbildningen och studenternas situation behandlas. Vilka dessa frågor är kan i vissa fall vara svårt att definiera, men antalet frågor som på förhand kan sägas helt sakna sådan betydelse torde vara begränsat. T.ex. kan frågor om budget, resurser och administration vara av stor betydelse för utbildningen och studenternas situation. Utgångspunkten är att det är studenterna som avgör om det är relevant för dem att medverka i ett visst organ eller inte. Ett undantag är dock personalansvarsnämnden vars sammansättning är särskilt reglerad för hela den statliga verksamheten. Alla organ som lämnar någon form av beslutsunderlag som inte är rena faktauppgifter ska i detta sammanhang betraktas som beredande. Detsamma gäller organ där beslutsförslag diskuteras innan beslut fattas av ett beslutande organ eller enskild beslutsfattare. Vissa frågor kan på motsvarande sätt ur studentsynpunkt anses vara mindre viktiga eller lämpliga. Det kan exempelvis röra sig om forum där interna personal- och arbetsplatsfrågor diskuteras. I enskilda fall kan det lösas genom att studentrepresentanterna lämnar mötet under sådana punkter. I möjligaste mån bör dock frågorna hållas i sär så att frågor där studenterna har rätt till inflytande inte diskuteras i samma forum som t.ex. interna personalfrågor. Det är också väsentligt att studenternas möjlighet till medverkan och inflytande inte upphör genom att beslut inte fattas i organ med ledamöter utan av prefekt eller annan enskild tjänsteman. Universitetets beslutsfattande tjänstemän har därför en skyldighet och ett ansvar att i god tid före beslut informera och samråda med studenterna i för dem viktiga frågor. I ett sådant beslut bör antecknas att samråd har förevarit i ärendet. Denna ordning gäller vid beslut av rektor, dekanus, prefekt och enhetschefer inom förvaltningen eller av personer som beslutar på delegation från dessa.

7 Tidigt inflytande i beslutsprocesser skapar goda förutsättningar för ett reellt studentinflytande. Studenterna ska ha rätt att vara representerade i alla beredande organ som arbetsutskott, arbetsgrupper, projektgrupper etc. som behandlar frågor som på något sätt har betydelse för utbildningen och studenternas situation i övrigt. Om beredning görs av en enskild tjänsteman ska samråd hållas i god tid. Studentkårerna prioriterar vika organ man vill delta i. Kårerna bör snarast möjligt ge universitetet information om vilka organ man kommer att prioritera deltagande i. Studentkårernas mål är oftast att delta i samtliga organ, men i vissa fall saknas representanter. För att underlätta arbetet i respektive grupp så ska brist på representanter meddelas snarast. Universitetet har å sin sida skyldighet att påminna studentkårerna om organ där representanter saknas. 7

8 Studentinflytandets utveckling i universitetets årsredovisning 8 Högskolan skall i sin årsredovisning beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla studentinflytandet och hur detta inflytande har fördelats och utvecklats ur ett jämställdhetsperspektiv. En studerandekår vid högskolan har rätt att i anslutning till årsredovisningen lämna en redogörelse för kårens syn på högskolans utveckling och resultat. Högskolan skall lämna kårens redogörelse till regeringen samtidigt med årsredovisningen. (1 kap. 7 b högskoleförordningen) Universitetet ska i sin årsredovisning beskriva hur arbetet med att utveckla studentinflytandet bedrivits. I detta sammanhang är det viktigt att alla tre nivåer universitets-, fakultets- och institutionsnivå inkluderas i beskrivningen. Studentkårerna vid universitetet är dessutom välkomna att lämna egna redogörelser för sin syn på universitetets utveckling och resultat. Studentkårerna avgör själva om de vill lämna in en gemensam redogörelse eller separata. Universitetet ska i god tid inför arbetet med årsredovisningen lämna besked om tidsplan till studentkårerna. Kårernas redogörelser ska även finnas med i den slutliga versionen av årsredovisningen.

9 Kursvärderingar för delaktighet och kvalitetsutveckling 9 Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. (1 kap. 14 högskoleförordningen) Kursutvärderingar är ett viktigt instrument för studenternas och lärarnas delaktighet i kvalitetsarbetet, för lärarnas pedagogiska utveckling och för studenternas lärande. I dessa bör behandlas såväl innehåll, genomförande och examination som frågor om studentens psykosociala miljö. Alla studenter som deltar i eller just har avslutat en kurs ska i en kursutvärdering ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen, samt informeras om resultaten och eventuella åtgärder som föranleds av dessa. Även beslut om att inte vidta åtgärder ska återföras. Även andra som är involverade i undervisningen bör ges möjlighet att framföra sina erfarenheter och synpunkter i kursutvärderingen. Alla programstudenter ska dessutom under sin studietid ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på programmet som helhet. Studenterna bör ges tillfälle att utifrån resultaten av sin egen kursutvärdering diskutera förbättringsåtgärder i dialog med läraren. Vid inledningen av en kurs ska dessutom syfte och form för kursutvärdering diskuteras, samt återkoppling ges av den kursutveckling som ägt rum med anledning av bland annat tidigare kursutvärderingar. Studenten ska tänka på att vara så konstruktiv som möjligt i eventuell kritik som lämnas i kursutvärderingar. Personangrepp och kränkande omdömen får självklart inte förekomma. Det ska vara lika naturligt att lämna positiva kommentarer som negativa. De positiva är lika viktiga som de negativa kommentarerna och måste finnas med för att väga upp dessa. Lämnas inte positiva kommentarer så finns det stor risk för att felaktiga beslut tas om kursupplägg och litteratur. Detta måste särskilt framhållas vid information. Utgångspunkten bör vara att studenterna tillsammans med läraren kommer överens om kursutvärderingen ska genomföras anonymt eller inte. En student som önskar lämna sina synpunkter anonymt har dock alltid rätt att göra detta utan att ifrågasättas. Utvärderingar ska göras av samtliga kurser och program inom grundutbildningen. Kursutvärderingar ska vara en integrerad del av kursen och anpassas efter utvärderingens syfte och kursens innehåll och genomförande. För att stötta studentens lärande och måluppnåelse under pågående kurs bör regelbundna avstämningar eller utvärderingar göras under kursens gång. Om en kurs är uppdelad i olika fristående moment av flera veckors omfattning ska även en utvärdering göras av varje moment. Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för att alla programstudenter får framföra sina erfarenheter av och synpunkter på det program de följer eller just har avslutat. Fakultetsnämnderna har också ett ansvar för att stimulera och följa upp kursutvärderingsarbetet på institutionsnivå.

10 10 Institutionen ansvarar för att kursutvärdering och kursutveckling genomförs och ingår som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Kursutvärderingarna ska planeras, genomföras och följas upp i samarbete med studenterna. Studenterna ska motiveras och uppmuntras att delta i utvecklingsarbetet. En sammanställning av utvärderingarna ska återkopplas till de som genomfört utvärderingen, samt hållas tillgänglig på institutionens/programmets webbplats och sparas under en tid av minst tre år. Institutionen ansvarar för att resultaten är lättillgängliga samt att studenterna informeras om att de har möjlighet att ta del av dem och var de finns att tillgå. Studenternas utvärderingar ska sparas i enlighet med vad arkivlagen stipulerar. Program- och kursutvärderingar ska ingå i institutionernas och fakulteternas verksamhetsplanering. Såväl arbetet med kursutvärderingar som dess resultat kan vara ett underlag vid bedömning av lärares pedagogiska skicklighet.

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Policy för studentinflytande vid SLU

Policy för studentinflytande vid SLU 1 SLU ua 2014.1.1.1-4548 Rektor BESLUT 2014-12-08 Sändlista Policy för studentinflytande vid SLU Beslut Rektor beslutar att fastställa policy för studentinflytande vid SLU enligt bilaga. Redogörelse för

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Beslut 2010-03-03 Med senaste ändring 2010-06-09 Diarienummer N 2010/136 Utbildningsnämnden Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Inledning. I detta

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor Stockholms universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Angående studentinflytande vid Stockholms universitet Anmälan Stockholms Universitets Studentkår har anmält Stockholms universitets

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Kursutveckling på Konstfack. Fastställt av rektor Ersätter dokument med samma namn från

Kursutveckling på Konstfack. Fastställt av rektor Ersätter dokument med samma namn från Kursutveckling på Konstfack Fastställt av rektor 2007-09-03. Ersätter dokument med samma namn från 2005-08-31 2 Utbildning och information Utbildningssamordnaren Konstfack 1. INLEDNING... 3 2. RIKTLINJER

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

Rättigheter och skyldigheter. Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet

Rättigheter och skyldigheter. Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Rättigheter och skyldigheter Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Fastställd av Rektor juni 2007 Innehåll Förord...4 Värdegrund...6 Definitioner...6 Avgifter och kostnader för studier...7

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering

Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering 1 Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering Malmö högskolas övergripande mål är att vara en öppen och inkluderande högskola där studenter och medarbetare aktivt deltar i utvecklingen av lärosätets utbildningar.

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Högskoleverket; SFS 2003:7 Utkom från trycket den 21 januari 2003 utfärdad den 19 december 2002. Regeringen föreskriver följande. Ansvarsområde

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING Sidan 1 av 10 2016-10-21 Dnr 2016-114-434 Fastställd av högskolestyrelsen 2016-09-07 ARBETSORDNING Sidan 2 av 10 Innehåll 1. INLEDNING... 3 Begreppet vetenskaplig kompetens... 3 2. DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT...

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Umeå universitet Rektor Beslut Sammanträdesdatum dnr: UmU 300-318-12 Sid 1 (2) för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Närvarande Lena Gustafsson

Läs mer

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan)

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder perioden

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder perioden för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder perioden 2015-01-01-2017-12-31 Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Inledning Kursutvärderingar är en viktig del, kanske den viktigaste, för att driva kvaliteten framåt på våra utbildningar. Utförda på rätt sätt säkerställer

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU 31-0897-11 Dokument nr. 1 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011 04 15 att gälla fr.o.m. 2012 01 10 1 (14) 1. Inledning... 2

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Arbetsordning för Malmö högskola

Arbetsordning för Malmö högskola Dnr Mahr 12-2012/530 Arbetsordning för Malmö högskola Fastställd av högskolestyrelsen 2012-09-28 1. Inledning 3 2. Generella begrepp och beslutande grupper 3 Begreppet vetenskaplig kompetens 3 Beslutande

Läs mer

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Utvärdering av kurs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (3 bilagor)

Utvärdering av kurs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2016-06-21 Dnr HS 2016/587 Utvärdering av kurs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan

Läs mer

Umeå universitet, rektor Umeå

Umeå universitet, rektor Umeå Umeå universitet, rektor 901 87 Umeå Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2014-02-04 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Processen för intern styrning och kontroll 3 1.1 Riskanalyser 4 1.1.1 Riskidentifikation 4 1.1.2 Riskvärdering

Läs mer

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp 1 Remiss PM 2016-10-27 UFV 2016/1636 Konsistoriet Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01 Konsistoriet Enligt 2 kap 8 högskoleförordningen anställs rektor

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden PM 2014-05-20 Dnr SU FV-1.2.2-1323-14 Anna Riddarström Utredare Ledningskansliet Val till institutionsstyrelse för mandatperioden 2015-01-01 2017-12-31 Allmänt Ny institutionsstyrelse ska väljas under

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm Dir. 2010:8 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2010 Sammanfattning

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Dnr JUR 2012/194 Juridiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Dnr JUR 2012/194 Juridiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Dnr JUR 2012/194 Juridiska institutionen Lokal plan för studenternas arbetsmiljö Godkänd av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott 2003-12-04. (Reviderad 2011-11-29) Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN

TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN Dnr V 2016/775 TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN Publicerad 2017-01-31 Beslutsfattare Handläggare Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) Karin Fogelberg Beslutsdatum

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Innehåll: Förbättring av I-programmet Vilka kurser gäller det? Varför kontinuerlig kursutveckling? Hur går det till? Utvecklingsprocessen Kursintroduktion Syftet

Läs mer

Hur kan man värdera uppsatskurser?

Hur kan man värdera uppsatskurser? Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare I, ht 2005 Agnes Edling, Institutionen för lingvistik och filologi Hur kan man värdera uppsatskurser? Inledning I en rapport från Uppsala studentkår

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Likabehandlingsplan för LÄTTOBO FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan för LÄTTOBO FÖRSKOLA Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan för LÄTTOBO FÖRSKOLA Vision/ledningsdeklaration På vår förskola vill vi att alla ska känna sig trygga, känna gemenskap och delaktighet.

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd

Linnéuniversitetets kvalitetsråd Mötesdatum: Linnéuniversitetets kvalitetsråd Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Lena Fritzén, prorektor, ordförande Niklas Ammert, Fakulteten för konst och humaniora Bo Bergbäck, prorektor Cristoffer

Läs mer

Oredlighet i vetenskaplig verksamhet

Oredlighet i vetenskaplig verksamhet ANVISNING Gäller från och med 2010-04-22 Oredlighet i vetenskaplig verksamhet Gäller fr o m 2010-04-22 Anvisningen grundar sig på: Rektorsbeslut UF-212, Dnr V-2010-0249, Doss 10 Intern föreskrift och handläggningsordning

Läs mer

Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning. Pilotstudie

Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning. Pilotstudie Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning Pilotstudie Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning pilotstudie Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2017 Författare: Caroline Cruz

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET

Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 3 Dnr LS 2010/625 11 november 2011 Arbetsordning för Lunds universitet Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 8p högskoleförordningen (1993:100),

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET

ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET Dnr STYR 2016/702 ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET Fastställd av universitetsstyrelsen 2016-06-22, 15. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer

Läs mer

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 (5) Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 Inledning Studentkåren Malmö har funnits som en sammanslutning av studerande vid Malmö Högskola sen 2001. Organisationen är

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (5) Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid för tiden 2013-01-01 2015-12- 31 1 Bakgrund Till universitetsstyrelsen ska, i enlighet med 2 kap.

Läs mer

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå DNR LIU-2017-01507 1(5) Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kvalitetssäkras

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Lokalt samverkansavtal för KI

Lokalt samverkansavtal för KI Lokalt samverkansavtal för KI 1 Samverkan för utveckling Det centrala avtalet, Samverkan för utveckling, beskriver de utgångspunkter, syfte och inriktning som utgör grunden för KIs lokala samverkansavtal.

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll UFV 2010/366 Intern styrning och kontroll Plan 2010 Fastställd av rektor 2010-03-09 UFV 2010/366 Innehållsförteckning Utgångspunkter för ISK-arbetet 2010 4 Slutsatser av ISK-arbetet 2009 4 Planerade aktiviteter

Läs mer