Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och skolnämndens arbetsutskott"

Transkript

1 Sida 1 (25) Plats och tid Stadshuset kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Justering Justerande Ordförande Mario Melani (S), Irena Rodic (S) , Ann-Carin Landström (V) och Kjell Hjalmarsson (C) Markus Edström (KD) i stället för Christina Åkerman (M) Marita Lantz (S) , i stället för Irena Rodic (S) Verksamhetschef Camilla Brolin, chefssekreterare Brithel Engstrand, rektor Marie Pilfalk 2, barn- och elevhälsochef Helene Larsson 3, ekonom Ingalill Holmstrand 4, personalsekreterare Karin Gustafsson 11, rektor Jürgen Linberg 12 och rektor Åsa Fyhr Kjell Hjalmarsson Paragrafer 1-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Brithel Engstrand Mario Melani Kjell Hjalmarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor. Organ Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Barn- och skolnämndens arbetsutskott Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn & Skola, Stadshuset Brithel Engstrand Utdragsbestyrkande

2 Sida 2 (25) Innehållsförteckning 1 Ändringar i ärendelistan Återrapport elevs frånvaro vid Broholmskolan Återrapport om elevs 10:e skolår Redovisning utebliven betalning av förskole- och skolbarnsomsorgsavgifter Skrivelse med begäran om rättelse av inkomstkorrigering Verksamhetsberättelse 2013, barn- och skolnämnden Återrapport i elevärende Rudenschöldskolan Återrapport elevs frånvaro vid Särskolan Rapport elevers frånvaro Rapport anmälningar om kränkande behandling och trakasserier Internkontroll obehöriga lärare Återrapport elevs frånvaro vid Majåkerskolan Tillsyn av enskilda verksamheter, Montessoriföreningen i Lidköping, förskolan Smultronstället, Tillsyn av enskilda verksamheter, Förskolan Pärlan, Sunnersbergs församling, Tillsyn av enskilda verksamheter, Broholmskolans fritidshem Internkontrollplan Information & dialog Medborgarförslag om förändring av förskoleavgift Medborgarförslag om att stänga skolverksamheten på Wennerbergskolan Anmälan av elevs frånvaro vid Östbyenheten Anmälan av elevärende Östbyskolan Begäran om utökad barnomsorg vid arbetslöshet Redovisning av anmälningar Kurser och konferenser Flytt av arbetsutskottets möte den 19 februari Övrigt Utdragsbestyrkande

3 Sida 3 (25) 1 Ändringar i ärendelistan Nytt ärende Anmälan av elevers frånvaro vid Östbyskolan Begäran om utökad barnomsorg Flytt av arbetsutskottets möte 19 februari BESLUT Arbetsutskottet beslutar att lägga till ovanstående punkt på dagordningen.

4 Sida 4 (25) 2 Dnr BSN 2012/221 Återrapport elevs frånvaro vid Broholmskolan 3 Dnr BSN 2014/37 Återrapport om elevs 10:e skolår

5 Sida 5 (25) 4 Redovisning utebliven betalning av förskole- och skolbarnsomsorgsavgifter Förvaltningen lämnar rapport varje månad kring uteblivna betalningar av förskole- och skolbarnsomsorgsavgifter samt om eventuellt förlorande av plats i förskola eller fritidshem. BESLUT Arbetsutskottet beslutar att godkänna rapporten.

6 Sida 6 (25) 5 Dnr BSN 2013/708 Skrivelse med begäran om rättelse av inkomstkorrigering

7 Sida 7 (25) 6 Dnr BSN 2014/52 Verksamhetsberättelse 2013, barn- och skolnämnden Förvaltningen presenterar ett första utkast till verksamhetsuppföljning 2013 för barn- och skolnämnden. Uppföljningen av Strategisk plan och budget 2013 görs utifrån Lidköpings Vision en välkomnande och hållbar kommun. Kommunfullmäktige har valt ett antal indikatorer som visar hur arbetet utvecklas. Rapporten är framtagen i Hypergene och skriven enligt en kommungemensam mall. Verksamhetsberättelse 2013 innehåller följande: Visionen Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Nämndens uppdrag och verksamhet - Viktiga händelser under året - Nämndens uppdrag enligt strategisk plan och budget Uppdrag att genomföra under perioden enligt inriktningsbeslutet - Sammanvägda indikatorer Förskola och skolbarnomsorg Grundskola - Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv - Strategi: En attraktiv arbetsplats Ledarutveckling Kompetensutveckling - Strategi: Hållbar resursanvändning Den ekonomiska redovisningen är inte klar men presenteras till nämndsammanträdet den 5 februari. Beslutsunderlag Utkast Verksamhetsberättelse 2013 BESLUT Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

8 Sida 8 (25) 7 Återrapport i elevärende Rudenschöldskolan 8 Dnr BSN 2013/681 Återrapport elevs frånvaro vid Särskolan

9 Sida 9 (25) 9 Rapport elevers frånvaro Verksamhetschef Camilla Brolin lämnar en rapport kring elevernas giltiga och ogiltiga frånvaro. Ny rapport lämnas nästa arbetsutskott. BESLUT Arbetsutskottet beslutar att godkänna rapporten.

10 Sida 10 (25) 10 Rapport anmälningar om kränkande behandling och trakasserier Rapport lämnas om anmälningar som gjorts beträffande elever som blivit utsatta eller utsatt andra för kränkande behandling och trakasserier på enheterna. Ny rapport lämnas nästa månad. BESLUT Arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten.

11 Sida 11 (25) 11 Dnr BSN 2014/38 Internkontroll obehöriga lärare Förvaltningen redovisar resultatet av uppföljningen av andelen anställda obehöriga lärare, enligt barn- och skolnämndens internkontrollplan. Av Barn & Skolas 1153 medarbetare är det 17 personer som är anställda som obehöriga lärare enligt Skollagen. Anställningar är tidsbegränsade och rektor har skyldighet enligt Skollagen att regelbundet söka efter behörig lärare. Beslutsunderlag Yttrande Barn & Skola FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontrollen av obehöriga lärare.

12 Sida 12 (25) 12 Dnr BSN 2013/219 Återrapport elevs frånvaro vid Majåkerskolan

13 Sida 13 (25) 13 Dnr BSN 2014/39 Tillsyn av enskilda verksamheter, Montessoriföreningen i Lidköping, förskolan Smultronstället, 2013 Barn- och skolnämnden har tillsynsansvar för fristående verksamheter, förskolor och fritidshem inom Lidköpings kommun och finns reglerat i skollagen. Förvaltningen har genomfört en inspektion av Montessoriföreningen i Lidköping, Smultronställets verksamhet och resultatet har sammanställts i en rapport. Rapporten utgår från skollagen och avtalet som har upprättats mellan barn- och skolnämnden och Montessoriföreningen i Lidköping. Sammanfattning Verksamheten på Montessoriförskolan Smultronstället bedrivs i enlighet med det upprättade avtalet. Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Förskolan tar emot det antal barn som står i avtalet. Lokalerna är ändamålsenliga och det finns en gård som ger möjlighet till olika aktiviteter. Personalen har rätt kompetens och verksamheten bedrivs utifrån Montessoripedagogiken. Förskolan har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete och visar det både i resultatuppföljningen och verksamhetsplanen. Lärplattformen Tango är inte tillgänglig för enskilda förskolor. Därför har Smultronstället startat en blogg där vårdnadshavare kan få information och ta del av barnens utveckling och lärande på förskolan. Barn- och skolnämnden kommer att följa förskolans utveckling genom årliga verksamhetsbesök, genom att ta del av förskolans resultatuppföljning och på de gemensamma dialogdagarna. Rutinen som är framtagen för överlämning från förskola till förskoleklass, skola, fritidshem vill förskolan Smultronstället ta del av Förvaltningen bjuder in förskolechefen till mötesforum Förskola om det finns punkter på dagordningen som berör enskilda förskolor Förvaltningen bjuder in pedagoger från enskilda förskolor till ex. nätverk digitala verktyg i förskolan (teachmeet) Beslutsunderlag Rapport och yttrande Barn & Skola FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna rapporten.

14 Sida 14 (25) 14 Dnr BSN 2014/40 Tillsyn av enskilda verksamheter, Förskolan Pärlan, Sunnersbergs församling, 2013 Barn- och skolnämnden har tillsynsansvar för fristående verksamheter, förskolor och fritidshem inom Lidköpings kommun och finns reglerat i skollagen. Förvaltningen har genomfört en inspektion av Förskolan Pärlans verksamhet och resultatet har sammanställts i en rapport. Rapporten utgår från skollagen och avtalet som har upprättats mellan barnoch skolnämnden och Svenska kyrkan, Sunnersbergs församling. Sammanfattning Verksamheten på förskolan Pärlan bedrivs i enlighet med det upprättade avtalet. Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Lokalerna är ändamålsenliga och det finns en gård som ger möjlighet till olika aktiviteter. Verksamheten bedrivs utifrån den kristna profilen och med utgångspunkt i förskolans läroplan. Förskolan beskriver sin verksamhet utifrån de olika utgångspunkterna i verksamhetsplanen och gör varje år en resultatuppföljning. Barn- och skolnämnden kommer att följa förskolans utveckling genom årliga verksamhetsbesök, genom att ta del av förskolans resultatuppföljning och på de gemensamma dialogdagarna. Rutinen som är framtagen för överlämning från förskola till förskoleklass, skola, fritidshem vill förskolan Pärlan ta del av. Förvaltningen bjuder in förskolechefen till mötesforum Förskola om det finns punkter på dagordningen som berör enskilda förskolor Förvaltningen bjuder in pedagoger från enskilda förskolor till ex. nätverk digitala verktyg i förskolan (teachmeet) Förskolechefen för en dialog med Sunnersbergs församling om en eventuell utökning av den enskilda förskolans verksamhet till ca 30 barn Beslutsunderlag Rapport och yttrande Barn & Skola FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna rapporten.

15 Sida 15 (25) 15 Dnr BSN 2014/42 Tillsyn av enskilda verksamheter, Broholmskolans fritidshem 2013 Barn- och skolnämnden har tillsynsansvar för fristående verksamheter, förskolor och fritidshem inom Lidköpings kommun och finns reglerat i skollagen. Förvaltningen har genomfört en inspektion av Broholmskolans fritidshemsverksamhet och resultatet har sammanställts i en rapport. Rapporten utgår från skollagen och avtalet som har upprättats mellan barnoch skolnämnden och Broholmskolans fritidshem. Sammanfattning Verksamheten på Broholmskolans fritidshem bedrivs i enlighet med det upprättade avtalet. Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt. Fritidshemmets tre avdelningar har var sin hemvist och tillgång till olika lokaler för sin verksamhet. Barnen är mycket utomhus och har en utedag/vecka. Personalen har rätt kompetens för uppdraget och är med i skolans arbetslag. Personalen har 5-6 timmars planeringstid/vecka för att planera verksamheten för barnen före och efter skoltid. Barn- och skolnämnden kommer att följa verksamhetens utveckling genom årliga verksamhetsbesök och genom att ta del av fritidshemmets kvalitetsredovisning. Fritidshemmet ska ta fram en egen likabehandlingsplan under våren Lämnas till utvecklingschef senast 15 maj Systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem. Fritidshemmet följer inte kommunens system med resultatuppföljningar och verksamhetsplan. Utvecklingschefen och rektor ska tillsammans se över hur rapporteringen från Broholmskolans fritidshem ska Beslutsunderlag Rapport och yttrande Barn & Skola FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna rapporten.

16 Sida 16 (25) 16 Dnr BSN 2014/43 Internkontrollplan Förvaltningen presenterar förslag till ny internkontrollplan för perioden Internkontrollplan är ett verktyg med syfte att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel och är ett komplement till övriga riktlinjer. Interkontrollplanen ska: - öka effektiviteten - säkra kommunens tillgångar - säkra korrekt ärendehandläggning genom att bestämmelser och överenskommelser efterlevs - Förhindra att kommunen drabbas av förlust som orsakats av fel eller brott och andra oegentligheter - Säkra att pengar och andra resurser används i överenskommelse med tagna beslut - Säkra en riktig och ändamålsenlig redovisning - Skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Den interna kontrollen är tänkt att ske på ett rullande schema, där olika områden följs upp med olika intervall. Ett område som inte fungerar bra behöver följas upp med kortare intervaller medan områden som visar sig fungera bra kan följas upp med längre intervall. Verktyget är dynamiskt som hela tiden är aktuellt parallellt med bland annat förvaltningens strategiska planer och styrkort. Alla områden i interkontrollen ska genomföras minst en gång under perioden Ny plan ska utarbetas inför Förvaltningschefen ansvarar för att internkontrollerna utförs. De personer som ska genomföra kontrollerna inom de olika områdena är angivna i planen. Nämnden får information om resultatet vid angivna tidpunkter och beslutar om eventuella åtgärder. Beslutsunderlag Förslag och yttrande Barn & Skola

17 Sida 17 (25) FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och skolnämnden beslutar att fastställa förslaget till internkontrollplan

18 Sida 18 (25) 17 Information & dialog Verksamhetschef Camilla Brolin informerar om följande: Remiss: Ansökan om bygglov för radiomast och teknikhus på fastigheten Dalängen 1:3 Förvaltningen har besvarat remissen då datum för inlämning var kort. Organisationsförändringar. Det kommer att bli en del förändringar i rektorsorganisationen inför höstterminen på grund av föräldraledigheter och pensionsavgångar. Återkoppling från dialogdagarna med rektorer, förskolechefer och politiker. Utemiljön Lilleskog. Förvaltningen avvaktar tidsplan från Intern Service Översyn lokaler, utredning pågår kring investeringsbehov. Tidsplan och åtgärdsplan ska tas fram. Forum EU2020 och Skaraborg, konferens i Skövde fredag 31 januari Presidiemöte inom Skaraborg den 20 mars, inbjudan kommer. BESLUT Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

19 Sida 19 (25) 18 Dnr BSN 2013/918 Medborgarförslag om förändring av förskoleavgift Niklas Jonsson har lämnat in ett medborgarförslag om förändring av förskoleavgiften. Enligt gällande regelverk räknas avgiften efter hushållets sammanlagda inkomst och högsta belopp för debitering är kr per månad, enligt nuvarande maxtaxa. Föreslås att avgiften i stället baseras på hur många timmar barnet är inskrivet och på de antal mål mat per dag som barnet får. (frukost, lunch, middag). Olika räkneexempel ges. Kommunfullmäktige har beslutat att detta medborgarförslag ska beslutas av barn- och skolnämnden för att sedan anmälas till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Medborgarförslag BESLUT Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till svar.

20 Sida 20 (25) 19 Dnr BSN 2014/10 Medborgarförslag om att stänga skolverksamheten på Wennerbergskolan Lasse Persson har lämnat in ett medborgarförslag om att stänga skolverksamheten på Wennerbergskolan. Som skäl anges bland annat kraftigt eftersatt underhåll och att det är en omodern skola. Föreslås att eleverna i stället har sin skolgång på Östbyskolan. Kommunfullmäktige har beslutat att detta medborgarförslag ska beslutas av barn- och skolnämnden för att sedan anmälas till kommunfullmäktige Beslutsunderlag Medborgarförslag BESLUT Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till svar.

21 Sida 21 (25) 20 Anmälan av elevs frånvaro vid Östbyenheten 21 Anmälan av elevärende Östbyskolan 22 Dnr BSN 2014/46 Begäran om utökad barnomsorg vid arbetslöshet

22 Sida 22 (25) 23 Redovisning av anmälningar Kommunstyrelsen Protokoll , 214, Omvandling av interna hyresavtal till totalhyra och 215, Klimatstrategi för Västra Götaland Kommunfullmäktige Protokoll , 138, Motionsbalans per och 145, Redovisning av inkomna medborgarförslag 2013 Protokoll , 148, Investeringsbudget , 149, Slutredovisning förskola kv Spoven 1, Lidåker och 157, Redovisning av inkomna medborgarförslag 2013 Skolverket Ny publikation Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Rapport 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

23 Sida 23 (25) 24 Kurser och konferenser Barnrättsdagarna 8-9 april 2014 i Örebro. Anmälan senast 8 mars. Avgift kronor. Skaraborgs kommunalförbund. Forum EU2020 och Skaraborg den 31 januari i Skövde. Ingen kostnad. BESLUT Arbetsutskottet beslutar att bevilja två politiker från majoriteten och två från alliansen deltagande i EU2020 och Skaraborg den 31 januari.

24 Sida 24 (25) 25 Flytt av arbetsutskottets möte den 19 februari Barn- och skolnämnden har tidigare fattat beslut om sammanträdesdagarna för På grund av att ytterligare en dialogdag för förvaltningar och nämnder har lagts in behöver arbetsutskottets möte den 19 februari flyttas till annat datum. BESLUT Arbetsutskottet beslutar att flytta arbetsutskottets möte den 19 februari till i första hand den 12 februari, i andra hand den 18 februari.

25 Sida 25 (25) 26 Övrigt Mario Melani (S) lämnar en kort redogörelse för förvaltningens och nämndens redovisning vid dialogdagen med kommunstyrelsen den 15 januari. Kjell Hjalmarsson (C) frågar varför det endast serveras lättmjölk till barnen i skolan. Verksamhetschef Camilla Brolin svarar att det är enligt rekommendationer från Livsmedelsverket. Förvaltningen kollar med Intern Service/Kost om det är möjligt att barnen också erbjuds standardmjölk och återkommer i frågan.

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Gudrun Ahnström (V), Sofia Ohlin (V), Mariana Wester (C) 09.15-12.15 och Johan Halsema (KD)

Gudrun Ahnström (V), Sofia Ohlin (V), Mariana Wester (C) 09.15-12.15 och Johan Halsema (KD) Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset kl 08.15-12.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Ordförande Mario Melani (S), Marita Lantz (S), Ann-Carin Landström (V), Amanda

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125 2008-11-11 166 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16:00 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Sjörén (s) 115-126 Anette Söderstedt (s) Ann-Sofie Hagenvind (s)

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf Protokoll 1 (21) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-14:35. Ajournerat för lunch klockan 11:45-12:55. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gerd Olsson, ordf (S) Björn Forsling

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15

Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15 Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Kommunens revisorer - Revisionsrapport Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor. 2. Avtal mellan Kalmar Läns Museum och

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-06-08

Utskottet för lärande 2015-06-08 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ängås F-9 skola 2015-06-08 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-06-08 kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer