SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen MP Göran Larsson, Västra Götalandsregionen S Kerstin Göss Lindh, Svenljunga kommun M Kjell Persson, Svenljunga kommun S Anita Lomander, Marks kommun C Mona Stenström, Marks kommun Övriga närvarande FP C Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Halldén, Västra Götalandsregionen Barbro Johansson, Svenljunga kommun Tjänstemän Bahman Alami, förvaltningschef Maria Olsson, verksamhetschef Hans Borg, administrativ chef Lotta Gradén, ekonom Linda Augustsson, MAR Kerstin Svensson, sekreterare Utses att justera Göran Larsson Justeringens plats och tid Samrehab Underskrifter Sekreterare Kerstin Svensson Ordförande Mona Stenström Justerande Göran Larsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(15) ANSLAG/BEVIS Protokollet justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samrehab Mark-Svenjunga, Skene lasarett, Skene Underskrift Kerstin Svensson

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(15) Innehållsförteckning Presidierapport 25 Förändring av ärendelistan 26 Aprilrapport för samrehabnämnden 27 Uppföljning av ledningssystemet för kvalitet 28 Uppföljning av avvikelser och inkomna synpunkter 29 Uppföljning av samrehabnämndens plan för internkontroll, delprocess intäktsflöde 30 Budget Information från verksamheten Möte med primärvårdsstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden Övriga frågor - Regionens budget, kort information

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(15) 25/2015 Presidierapport s beslut antecknar informationen. Rapport från nämndens presidiemöte Ordförande Mona Stenström informerar ledamöterna från presidiemötet den 7 maj På presidiemötet gjordes viss förändring av ärendelistan, den justerade listan delas vid sittande bord. antecknar informationen. Förslaget antas.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(15) 26/2015 Förändring av ärendelistan s beslut godkänner ärendelistan efter tillägg information om möte med primärvårdsstyrelsen samt en övrig fråga, kort information om regionens budget Ordförande Mona Stenström går igenom dagens ärendelista. Till ärendelistan har tillförts punkt 11, information om möte med primärvårdsstyrelsen samt en övrig fråga, kort information om regionens budget godkänner ärendelistan med tilläggen, information om möte med primärvårdsstyrelsen samt en övrig fråga, kort information om regionens budget Förslaget antas.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(15) 27/2015 Dnr Delårsrapport, april 2015 s beslut 1. Delårsrapport, april 2015 godkänns samt skickas till huvudmännen. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ordförande Mona Stenström Justeringsman Göran Larsson Aprilrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar samt av nämndens ekonomi för årets första fyra månader, samt en prognos för hela året. I rapporten görs en sammanfattande bedömning av om nämnden kommer att uppfylla sitt uppdrag samt hur nämnden kommer att uppfylla av nämnden fastställda indikatorer. Ekonom Lotta Gradén redovisar samrehabnämndens aprilrapport 2015 för ledamöterna. diskuteras. Förslag till beslut godkänner aprilrapporten 2015 samt skickas till huvudmännen. Ordförande Mona Stenström ställer frågan om aprilrapport 2015 kan godkännas och finner att så sker.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(15) 28/2015 Uppföljning av ledningssystemet för kvalitet s beslut antecknar informationen. s ledningssystem. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet omfattar: Styrdokument (författningar, nämndplan, förvaltningsplan mm) som anger principerna för ledningen av verksamheten. Aktiviteter (rutiner, riktlinjer och andra dokument) som ska leda till att målet med verksamhetens processer uppfylls. Dokumentet Ansvarsfördelning hälso- och sjukvård Samrehab anger hur ansvaret fördelas. Nämndplan och internkontrollplanen anger vad som specifikt ska följas upp och hur detta ska ske. Maria Olsson, verksamhetschef, presenterar samrehabnämndens ledningssystem för ledamöterna. Ledamöterna diskuterar och ställer frågor. antecknar informationen. Förslaget antas.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(15) 29/2015 Uppföljning av avvikelser och inkomna synpunkter s beslut antecknar informationen. Uppföljning avvikelser och inkomna synpunkter. Maria Olsson, verksamhetschef, informerar ledamöterna om den uppföljning som gjorts gällande avvikelser och inkomna synpunkter. 7 avvikelser och 4 synpunkter har inkommit. Maria Olsson upplever att anmälan och uppföljning fungerar väl i samrehab. Ledamöterna diskuterar och ställer frågor. antecknar informationen. Förslaget antas.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(15) 30/2015 Uppföljning av samrehabnämndens plan för internkontroll, delprocess intäktsflöde s beslut antecknar informationen. Uppföljning av samrehabnämndens plan för internkontroll, delprocess intäktsflöde. Verksamhetschef Maria Olsson informerar ledamöterna om den internkontroll som görs. Enligt samrehabnämndens plan för internkontroll ska uppföljning av delprocess intäktsflöde rapporteras till samrehabnämnden i maj respektive september. Avstämning av genomförda besök och betalning/fakturering vid mottagning i Skene, Svenljunga och Sätila har gjorts Avstämningen visar på överensstämmelse av genomförda besök och betalning. För kontroll av underlag för ersättning från Västra Götalandsregionen har verksamheten en manuell rutin och hantering för uttag av uppgifter om presterade besök och kontaktpoäng som utgör fakturaunderlag varje månad. antecknar informationen. Förslaget antas.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(15) 31/2015 Dnr Budget 2016 s beslut 1. Budgetunderlag för samrehabnämnden godkänns samt skickas till huvudmännen. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ordförande Mona Stenström Justeringsman Göran Larsson Enligt avtalet mellan huvudmännen för Samrehab följer Marks kommuns budgetanvisningar. Förslaget utgör underlag för budgetberedningens arbete med att ta fram budget för planperioden Budget för Samrehab planeras också utifrån kriterier och ersättning enligt Västra Götalands regionens krav- och kvalitetsbok. Ersättningsnivåerna för 2016 är ännu inte fastställda inom regionen varför en revidering av budget kan komma att bli aktuell då dessa fastställts. Eventuella förändringar av vårdinnehållet på SÄS Skene påverkar också budgetförutsättningarna för. Ekonom Lotta Gradén redovisar budgetunderlaget , som skickats med kallelsen, för nämndens ledamöter. diskuteras. Förslag till beslut Budgetunderlaget för för godkänns samt skickas till huvudmännen. Ordförande Mona Stenström ställer frågan om budgetunderlag för samrehabnämnden kan godkännas och finner att så sker.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(15) 32/2015 Information från verksamheten s beslut antecknar informationen. Information från verksamheten Asynja och kontrakt vårdval rehab. IS/IT bransch Hälso- och sjukvård har informerat att breddinförandet av Asynja i VGR har försenats och införandet av Asynja/VISPH i samrehab beräknas starta tidigast andra kvartalet Jan Blomqvist, HSNK Södra, konstaterar efter kontakt med Tomas Andersson, Vårdvalsenheten, att nya ansökningar för Samrehab kommer att krävas inför godkännande och kontraktsskrivning. Ledamöterna föreslår att verksamhetschef Maria Olsson kontaktar Jan Blomqvist HSNK Södra angående att detta även bör vara en informationspunkt på Hälso- och sjukvårdsnämnd Södra. Samrehab inväntar fortfarande nya avtalsförslag från Närhälsan gällande kassatjänster i Svenljunga och Sätila. Verksamheten förbereder parallellt med detta för kortbetalning vid rehabmottagningarna. Verksamhetschef Maria Olsson informerar om aktuella frågor i verksamheten, samverkansvinster i samrehab, satsning på kompetensutveckling och samverkan samt ett svårare rekryteringsläge. PwC har fått i uppdrag av revisorerna i Mark och Västra Götalandsregionen att granska verksamheten som bedrivs inom samrehabnämndens ansvarsområde. Den 21 maj träffar revisorerna nämndens ordförande Mona Stenström, verksamhetschef Maria Olsson och ekonom Lotta Gradén för revision. Verksamheten har ställt fråga till Socialstyrelsen för klargörande om huruvida Samrehab som vårdgivare kan ha sina huvudjournaler i de olika huvudmännens journalsystem. Ledamöterna diskuterar och ställer frågor antecknar informationen. Förslaget antas

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(15) 33/2015 Möte med primärvårdsstyrelsen s beslut antecknar informationen. Möte med primärvårdsstyrelsen Vid ägarsamråd diskuterades den kassatjänst som funnits mellan primärvården, Närhälsan och Samrehab. Kassatjänst i Mark och Svenljunga: det finns en överenskommelse om att primärvården i Svenljunga och Sätila ska sköta kassatjänst för samrehab. Svenljunga meddelade i december att de inte längre kan ta betalt. I Sätila har man slutat ta betalt utan att meddela samrehab. Att man inte kan ta betalt beror delvis på att vårdcentralerna infört Asynja men även på att samrehab haft fler patienter under hösten. Ägarsamrådet uppmanar samrehabnämnden att bjuda in primärvårdsstyrelsens presidium för att diskutera och tillsammans lösa frågan. Ledamöterna förslår att samrehabnämndens presidier bjuder in primärvårdsstyrelsens presidier till dialog måndagen den 24 augusti kl 15:00-16:00, Skene lasarett, Stimrummet plan 4 antecknar informationen. Förslaget antas.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(15) 34/2015 Dnr Anmälan av delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan om delegationsbeslut Av 6 kap kommunallagen samt av samrehabnämndens delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anställningsavtal Tillsvidareanställning, konverteringar till tillsvidareanställning, förlängning av vikariat Beviljad ledighet Ledigt för att prova annat arbete. Ordförande Mona Stenström frågar om anmälan av delegationsbeslut kan antecknas och finner att så sker.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(15) 35/2015 Meddelanden s beslut antecknar redovisade meddelanden 1. Inbjudan öppet hus den 2 juni på RAMS, en kommunal verksamhet med arbetsförberedande program. 2. (a, b, c) Begäran om avgång. Ordförande Mona Stenström frågar om redovisade meddelanden kan antecknas och finner att så sker.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(15) 36/2015 Övriga frågor s beslut antecknar informationen. Regionens budget, kort information. Göran Larsson, Västra Götalandsregionen, informerar ledamöterna gällande planering och beslut inför regionens budget ska förslag till beslut vara klart. Göran Larsson återkommer med mer information då beslut är tagna. antecknar informationen. Förslaget antas.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer