Svenska Engelska Matematik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Engelska Matematik"

Transkript

1 Minimikunskapskrav Svenska Engelska Matematik för grundskolan i Borlänge

2

3 En av lärarens viktigaste uppgifter är att bedöma om varje elev uppnått kursplanernas kunskapskrav. Detta ställer stora krav på att varje elevs kunskapsutveckling är väl dokumenterad och att det finns en tydlig kunskapsstandard, målbild, att bedöma kunskapsutveckling och kunnande mot för såväl lärare, elev som förälder. För att ge stöd till denna bedömning har, Borlänge kommun, som en kvalitetshöjande åtgärd, arbetat fram kommunala minimikunskapskrav i kärnämnena svenska, matematik och engelska. Dessa minimikunskaper är framtagna för att hjälpa till att säkerställa att eleverna når de nationella målen i skolår 5 och skolår 9.

4 DE NATIONELLA KUNSKAPSKRAVEN OMVANDLAS ÅRSKURSVIS NEDÅT KONKRETA MINIMIKUNSKAPSKRAV FÖR VARJE SKOLÅR Borlänge kommuns minimikunskapskrav beskriver den för skolåret grundläggande kunskapsnivå som en elev skall ha uppnått för att anses vara godkänd och ha uppnått målen. De allra flesta elever kommer naturligtvis längre och skall också göra det. Från och med läsåret kommer minimikunskapskraven att användas som

5 NATIONELLA KUNSKAPSKRAV mätribba i skolår 1, 3, 4, 6 och 8. Lärarna bestämmer själva vilka mätmetoder de vill använda för att mäta måluppfyllelsen. Skolverkets kunskapsdiagnoser och nationella prov skall även fortsättningsvis genomföras i skolår 2, 5, 7 och 9.

6

7 Minimikunskapskrav, G-nivå, för samtliga skolår i ämnet Svenska

8 NATIONELLA KUNSKAPSKRAV Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret ELEVEN SKALL på ett sätt som motsvarar elevens åldersmässiga mognad och förkunskaper kunna delta aktivt i samtal samt kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för åhöraren. Kunna skriva olika sorters texter i de sammanhang som behövs för arbetet. Kunna med hjälp av samtal och intensiva textstudier läsa och förstå litteratur som motsvarar elevens åldersmässiga mognad och faktatexter som motsvarar elevens kunskapsmässiga mognad.

9 NATIONELLA KUNSKAPSKRAV Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ELEVEN SKALL aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt. Kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen. Kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det, kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka. Kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater. Kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator.

10 Ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk.

11 Minimikunskaper i Svenska för skolår 1-9 Fr.o.m. skolår 2 skall eleven behärska föregående års minimikunskaper för att anses uppnått målen/nått G-nivån för skolåret. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det första skolåret. TALA Kunna återberätta någon upplevelse. LÄSA Kunna de flesta av alfabetets ljud. Kunna läsa enkla ljudenligt stavade ord samt korta meningar. Kunna följa ett enkelt arbetsschema (instruktion). SKRIVA Kunna skriva de flesta av alfabetets bokstäver. Kunna stava ljudenligt enstaviga ord (t.ex. sol och mor).

12 LYSSNA Kunna lyssna utan att avbryta. Kunna följa en instruktion. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det andra skolåret. TALA Kunna återberätta något man sett, läst eller hört. Kunna berätta om (beskriva) ett föremål (kramdjur, leksak). LÄSA Kunna alla alfabetets ljud. Kunna läsa korta meningar och enkla texter samt förstå innehållet. Kunna följa ett enkelt arbetsschema (instruktion). SKRIVA Kunna skriva alla bokstäver. Kunna skriva sitt fullständiga namn. Kunna skriva enkla meningar med stor bokstav och punkt.

13 Kunna skriva med tydlig handstil. Kunna stava enkel ljudenlig stavning. LYSSNA Kunna, utan att avbryta, lyssna på någon som läser eller talar. Kunna lyssna och ta en instruktion. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. TALA Kunna återberätta enkel faktatext eller saga. Kunna lämna muntliga meddelanden. LÄSA Kunna läsa enkla barnböcker och återberätta innehållet. Kunna följa ett skriftligt arbetsschema (instruktion). SKRIVA Kunna skriva enkla berättelser (verklighet och fantasi). Kunna skriva meningar och enkla bildtexter med stor bokstav och punkt. Kunna skriva med tydlig handstil.

14 Kunna stava enkla ofta förekommande ord med ljudstridig stavning. LYSSNA Kunna lyssna till och förstå instruktioner. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. TALA Kunna redovisa mindre arbeten inför klassen (en bok, saga, landskap m.m.). Kunna säga sin mening i klassrådet. LÄSA Kunna läsa barnböcker och återberätta innehållet. Kunna läsa en förberedd text inför en elevgrupp. Kunna söka enkla fakta i egna läroböcker. SKRIVA Kunna skriva korta texter och meddelanden med tydlig handstil. Kunna stava flerstaviga ljudenliga ord samt

15 ofta förekommande ord med ljudstridig stavning. Kunna skriva meningar med stor bokstav, punkt eller frågetecken. LYSSNA Kunna lyssna till kamraternas redovisningar. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. TALA Kunna berätta och redogöra för något (för en bok eller ett elevarbete) så att innehållet blir förståeligt. Kunna uttrycka en åsikt i en diskussion. LÄSA Kunna läsa barnböcker med god förståelse och flyt i läsningen. Kunna samtala om innehåll och upplevelser i texter. Kunna använda enkla faktaböcker och ordlistor, för att nå kunskap.

16 Kunna läsa högt inför en grupp. SKRIVA Kunna skriva brev, berättelser och andra texter med tydlig handstil. Kunna använda våra vanligaste skiljetecken. Kunna tillämpa de vanligaste stavningsreglerna. LYSSNA Kunna lyssna till en redovisning. Kunna lyssna aktivt och i handling visa att man har förstått. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det sjätte skolåret. TALA Kunna berätta för en grupp med egna ord med hjälp av stödord om egna arbeten eller upplevelser, begripligt och levande. LÄSA Kunna läsa barnböcker och enklare ungdomslitteratur och faktatexter med god förståelse och flyt i läsningen.

17 Kunna läsa högt med inlevelse för en klass och kunna samtala om innehållet i texterna. SKRIVA Kunna skriva brev, berättelser och redogörelser med tydlig handstil och därvid använda de vanligaste skiljetecknen. Kunna skriva en sammanfattning av enklare texter. Kunna föra ett enkelt klassrådsprotokoll. LYSSNA Kunna lyssna aktivt och kritiskt till längre redovisningar. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det sjunde skolåret. TALA Kunna, inför en grupp, berätta om egna upplevelser, redogöra för enklare sammanhang och beskriva föremål på ett redigt sätt. Kunna delta i diskussioner som rör den egna vardagen och delta i korta dramatiseringar.

18 LÄSA Kunna läsa och förstå enklare ungdomsböcker och faktatexter och kunna berätta om innehållet och ha en egen åsikt om det lästa. Kunna använda kataloger, ordböcker och uppslagsverk. SKRIVA Skriftligen kunna berätta om egna upplevelser och fantasier. Producera enklare faktatexter. Kunna använda de vanligaste skrivreglerna. Behärska de enklaste svenska grammatikreglerna (substantiv, adjektiv, verb, personliga pronomen). Kunna ta emot och ge information muntligt och skriftligt. Kunna göra muntliga och skriftliga sammanfattningar. LYSSNA Kunna lyssna när andra samtalar.

19 Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det åttonde skolåret. Vara aktiv i samtal och diskussioner om ämnen han/hon känner till. Kunna lyssna på andra som talar. Kunna redovisa muntligt, så att alla förstår vad man pratar om. Kunna läsa ungdomsböcker och enklare faktatexter och återberätta innehållet sammanhängande och avgöra vad som är viktigt. Kunna uttrycka sina åsikter om det lästa. Kunna skriva berättelser och redovisningar med tydligt innehåll och följa de vanligaste skrivreglerna. Kunna skriva en kort sammanfattning av en enklare text. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Vara aktiv i samtal och diskussioner, ta hänsyn till och visa respekt för dem som deltar och deras åsikter.

20 Kunna redovisa ett arbete muntligt på ett begripligt sätt. Kunna läsa för åldern anpassad skönlitteratur och faktatexter som har med skolarbetet att göra. Kunna återberätta innehållet så att lyssnaren förstår samt även förklara hur eleven själv påverkats av texterna. Känna till några berömda författare och hur deras böcker har/har haft betydelse för människors liv och sätt att tänka. Känna till hur man som åskådare påverkas av att titta på film, bilder och teater. Kunna beskriva hur han/hon påverkats. Kunna skriva olika sorters texter så att innehållet är tydligt och dessutom använda skriftspråkets regler både när eleven skriver för hand och med dator. Känna till svenska språkets historia och släktskap med andra språk och vara medveten om att språk fortfarande förändras. Känna till att språkbruk kan variera i olika sammanhang, beroende på dialektområden och vilka grupper av människor som talar eller skriver ett personligt brev.

21 Minimikunskapskrav, G-nivå, för samtliga skolår i ämnet Engelska

22 NATIONELLA KUNSKAPSKRAV Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret ELEVEN SKALL Kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i tydligt tal och i lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden. Kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen. Kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra. Kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar. Kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något. Känna till något om vardagslivet i något land där engelska används. Kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser går till.

23 Kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ELEVEN SKALL Förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden. Kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar. Kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne angeläget ämne. Kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden.

24 Kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något. Ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter, Kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska. Kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter. Kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete.

25 Minimikunskaper i Engelska för år skolår 1-9 Fr.o.m. skolår 2 skall eleven behärska föregående års minimikunskaper för att anses uppnått målen/nått G-nivån för skolåret. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det första skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer, tagna ur vardagen (t.ex. namn och ålder). LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar.

26 Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det andra skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer tagna ur vardagen (namn, ålder, favoritfärger, syskon och föräldrar). LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer, tagna ur vardagen (namn, ålder, favoritfärger, syskon, föräldrar, favoriter, husdjur, kläder). LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar (t.ex. - Stand up, please! Sit down, please!).

27 SKRIVA Kunna skriva enkla ord. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna känna igen enkla ordbilder. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer tagna ur vardagen (namn, ålder, favoritfärger, syskon, föräldrar, favoriter, husdjur, kläder, räkna 1-10, favoritmat, klockan, året etc). Kunna berätta enkelt om sig själv och andra. LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar (t.ex. - Stand up, please! Sit down, please! Take out your books, please! Page Chapter Line Exercise ).

28 SKRIVA Kunna skriva korta brev. SAKINNEHÅLL Kunna veta något om hur man i engelskspråkiga länder firar stora fester (t.ex. jul, påsk). SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna skriva och läsa upp enkla meningar. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer, tagna ur vardagen (t.ex. vänner, bostadsort, intressen och Sverige). Kunna berätta enkelt om sig själv och andra. Kunna delta i enkla samtal om enkla ämnen. LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar (t.ex. instruktion till arbetsuppgift i lärobok och instruktion till dataprogram).

29 SKRIVA Kunna skriva meddelande att någon ringt, vykort, presentation av sig själv. SAKINNEHÅLL Kunna veta något om traditioner ex Hallowen, Valentines Day samt någon kunskap om vardagslivet. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna skriva en kort fakta/berättande text. Kunna presentera sig muntligt (enskilt och i grupp). INLÄRNINGSTEKNIKER Kunna redogöra för hur man gör vid inlärning av t.ex. nya engelska ord, träning av textläsning (efter att först ha fått olika inlärningstekniker presenterade för sig). Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det sjätte skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer, tagna ur vardagen (t.ex. födelseort och mitt rum).

30 LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkel berättande text. SKRIVA Kunna skriva ett personligt brev. SAKINNEHÅLL Kunna veta något om engelskspråkiga länder, hur engelskan spritt sig. Kunna något om England, Skottland, Wales, Nordirland och Eire. Kunna något om Englands och USA s historia. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna skriva en faktatext om ett djur. Kunna skriva en faktatext om t.ex. ett besök i en bank, en restaurang eller ett postkontor. INLÄRNINGSTEKNIKER Kunna redogöra för hur man gör vid inlärning av t.ex. nya engelska ord, träning av textläsning (efter att först ha fått olika inlärningstekniker presenterade för sig).

31 Minimikunskaper som du skall ha uppnått i slutet av det sjunde skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta vardagssituationer t.ex. en resa. LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i skönlitterär text anpassad för skolår 7. Kunna läsa ett recept. SKRIVA Kunna beskriva en känd person/miljö. SAKINNEHÅLL Känna till något om engelska språkets spridning. Känna till något om England, Skottland, Wales, Nordirland och Eire. Känna till något om Englands och USA s historia. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING. Kunna skriva en fri text at the post, at the bank osv.

32 INLÄRNINGSTEKNIKER Kunna redogöra för hur man gör vid inlärning av t.ex. nya engelska ord, träning av textläsning (efter att först ha fått olika inlärningstekniker presenterade för sig). Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det åttonde skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer, tagna ur vardagen (en bok, en film). LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i skönlitteratur och t.ex. enkel bruksanvisning till ett vardagsföremål (videobandspelare etc). SKRIVA Kunna beskriva ett föremål och dess användningssätt.

33 SAKINNEHÅLL Känna till något om engelska språkets spridning. Känna till något om England, Skottland, Wales, Nordirland och Eire. Känna till något om Englands och USA s historia. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna skriva en faktatext om ett geografiskt område. INLÄRNINGSTEKNIKER Kunna redogöra för hur man gör vid inlärning av t.ex. nya engelska ord, träning av textläsning (efter att först ha fått olika inlärningstekniker presenterade för sig).

34 Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. TALA - LYSSNA Kunna berätta om sig själv och sina framtidsplaner. LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i en roman/novell. Kunna förstå och tillgodogöra sig en bruksanvisning inom t.ex. IT-området. SKRIVA Kunna skriva ett brev till t.ex. en turistbyrå för att begära information. SAKINNEHÅLL Känna till något om ungdomars villkor i olika engelskspråkiga länder samt kunna göra jämförelser. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna recensera en bok/film. INLÄRNINGSTEKNIKER Kunna använda lexikon, grammatik och dator vid egen inlärning samt kunna välja lämpligt hjälpmedel vid olika typer av inlärning.

35 Minimikunskapskrav, G-nivå, för samtliga skolår i ämnet Matematik

36 NATIONELLA KUNSKAPSKRAV Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. INOM DENNA RAM SKALL ELEVEN Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform. Förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt Kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler. Kunna räkna med naturliga tal i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare. Ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster.

37 Kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor. Kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda elementära lägesmått. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning. INOM DENNA RAM SKALL ELEVEN Ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. Ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel.

38 Kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader. Kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt kunna tolka och använda ritningar och kartor. Kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, Kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slump situationer. Kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och använda grafer till.

39 Minimikunskaper i Matematik för skolår 1-9 Fr.o.m. skolår 2 skall eleven behärska föregående års minimikunskaper för att anses uppnått målen/nått G- nivån för skolåret. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det första skolåret. ADDITION Kunna ramsräkning inom talområdet Taluppfattning till 10. Kunna additionstabellerna (dvs. kunna beräkna uppgifter vars summa blir 10 eller mindre). Kunna talbilder av talen 0-10 (Ex. talen 5 kan skrivas 1+4, 2+3 osv). Förstå enklare matematiska begrepp t.ex. lika med, hälften, dubbelt. Kunna ordningstalen 1-10.

40 SUBTRAKTION Kunna ramsräkna bakåt från 10. TID Kunna räkna upp veckans alla dagar. GEOMETRI Kunna begreppen cirkel och triangel och kunna rita dem. ENHETER Kunna känna igen mynten femtioöring, enkrona, femkrona och tiokrona. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det andra skolåret. ADDITION Kunna ramsräkna inom talområdet Taluppfattning till 20. Kunna additionstabellerna (dvs. kunna beräkna uppgifter vars summa blir 18 eller mindre). Kunna ordningstalen Kunna huvudräkning där ena termen är tvåsiffrig (utan tiotalsövergång).

41 Behärska positionssystemet ental och tiotal. SUBTRAKTION Kunna ramsräkna bakåt från 30. Kunna subtraktionstabellerna (dvs. kunna beräkna uppgifter där första termen är 10 eller mindre t.ex. 10-5=5). MULTIPLIKATION Kunna förstå enkel multiplikation genom 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp. TID Eleven skall kunna ange hela och halvtimmar analogt (ej digitalt). GEOMETRI Kunna känna igen och kunna namnge kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. VIKT LÄNGD VOLYM Kunna jämföra, uppskatta och mäta vikter och längder laborativt. MINIRÄKNAREN Bekanta sig med miniräknaren.

42 ENHETER Känna igen 20-, 50-, 100- och 500 kronorssedlar. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. ADDITION Kunna ramsräkna inom talområdet Behärska huvudräkning inom talområdet utan tiotalsövergång. Behärska algoritmräkning (uppställning) med minnessiffra över tiotal (t.ex =...). Behärska positionssystemet ental, tiotal och hundratal. SUBTRAKTION Kunna ramsräkna bakåt från 50. Kunna subtraktionstabellerna (d.v.s. kunna behärska alla uppgifter där första termen är 18 eller mindre t.ex. 17-9=...). Känna till algoritmräkning med växling från tiotal (t.ex =...).

43 MULTIPLIKATION Behärska 2:ans, 5:ans och 10:ans tabell. (t.ex. 3 barn köper 2 äpplen var). DIVISION Förstå enkel division med 2, 5 och 10 (t.ex. 2 barn delar på 10 karameller). TID Kunna ange hela, halva och kvarts timmar analogt. Kunna räkna upp månaderna. GEOMETRI Kunna namnge och känna till de grundläggande egenskaperna hos kvadrat, cirkel, triangel och rektangel. SKALA Kunna tolka en enkel karta över närmiljön. VIKT- LÄNGD - VOLYM Kunna jämföra, uppskatta och mäta enheter i vardagssituationer, cm- m, dl- l, hg- kg.

44 TABELLER OCH DIAGRAM Kunna avläsa mycket enkla stapeldiagram. MINIRÄKNAREN Kunna räkna enkla uppgifter på miniräknaren. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. ADDITION Kunna ramsräkna inom talområdet Behärska algoritmräkning med minnessiffra över tiotal och hundratal. Förstå och använda decimaltal med två decimaler (t.ex. kronor och ören, meter och centimeter). Terminologi: term, summa och addition. SUBTRAKTION Behärska algoritmräkning med växling över tiotal och hundratal (t.ex =...). Behärska räkning med enkla decimaltal (t.ex. 12,36-2,15=...). Terminologi: term, differens/skillnad och subtraktion.

45 MULTIPLIKATION Behärska multiplikationstabellen upp till 5. 5 i huvudet och skriftligt. Behärska algoritmräkning utan minnessiffra (t.ex =...). DIVISION Behärska divisionstabellerna upp till 25 i täljaren och 5 i nämnaren. Behärska division med ensiffrig nämnare upp till 5 och täljare upp till 25 som går jämt ut, i huvudet och skriftligt. Kunna storleksordna 1/4, 1/2 och 1/1. TID Kunna ange hela, halva och kvarts timmar analogt och digitalt. Kunna ange antalet timmar på ett dygn och minuter på en timme. Kunna antalet dagar i månaden och på året. GEOMETRI Kunna räkna ut omkretsen på kvadrat, triangel och rektangel. SKALA Kunna förstå begreppen förstoring förminskning i förhållandena 1:2 och 2:1.

46 VIKT - LÄNGD - VOLYM Kunna jämföra, uppskatta och mäta enheter i vardagssituationer, mm-cm-m, dl-l, g-hg-kg. TABELLER OCH DIAGRAM Kunna avläsa ett stapeldiagram och tolka enkla tabeller. MINIRÄKNAREN Kunna räkna uppgifter med de fyra räknesätten. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. ADDITION Kunna ramsräkna inom talområdet Behärska algoritmräkning. Kunna räkna med decimaltal med två decimaler (t.ex. 5,37. 3,21=...). Kunna bestämma obekanta tal (t.ex. x+9=...).

47 SUBTRAKTION Behärska algoritmräkning med växling över noll (t.ex =...). Kunna räkna med decimaltal med två decimaler (t.ex. 6,97-3,25=...). MULTIPLIKATION Behärska multiplikationstabellen upp till , i huvudet och skriftligt. Behärska uppställning med minnessiffra (t.ex =...). DIVISION Behärska divisionstabellerna kopplade till multiplikationstabellerna. Behärska kort division med en siffra i nämnaren. Kunna storleksordna bråk laborativt 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/10. TID Kunna ange tid i timmar och minuter. Kunna ange tid och tidsskillnader analogt och digitalt. Kunna ange antalet timmar på ett dygn,

48 minuter på en timme och sekunder på en minut. Kunna skriva datum på olika sätt (t.ex , 3/4-99, 3 april 1999). Behärska tidsrymden kvartal. GEOMETRI Kunna mäta arean på en kvadrat och en rektangel med hjälp av en areamall och ange i cm 2. Kunna namnge och känna igen de grundläggande egenskaperna hos räta, trubbiga och spetsiga vinklar. Känna igen en m 2. SKALA Kunna förstå och använda skala för att tolka ritningar och kartor. VIKT - LÄNGD - VOLYM Kunna jämföra, uppskatta och mäta enheter i vardagssituationer mm, cm, dm, m, km, dl, l, g, hg, kg. TABELLER OCH DIAGRAM Kunna avläsa linje- och stapeldiagram samt tolka tabeller.

49 Beräkna ett enkelt medelvärde. MINIRÄKNAREN Kunna använda miniräknaren i lämpliga situationer. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det sjätte skolåret. ADDITION OCH SUBTRAKTION Fortsatt träning på de hittills genomgångna momenten för att befästa dem. MULTIPLIKATION Behärska uppställning med tvåsiffriga faktorer och minnessiffra. Behärska multiplikation av hela tal med 10, 100 och Terminologi: produkt och faktor. DIVISION Behärska kort division med en siffra i nämnaren och rest. Behärska division med 10, 100 och 1000 där kvoten blir ett helt tal. Terminologi: täljare, nämnare och kvot.

50 BRÅK Kunna använda och förstå enkla bråktal, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 och 1/100. Kunna storleksordna dem laborativt. Förstå sambandet mellan ett bråk i bråkform och decimalform. PROCENT Med hjälp av laborativt material förstå de i vardagslivet mest förekommande procenttalen, 50%, 25%, 20%, 10% och 1%. Kunna anknyta ovanstående procenttal till bråk, 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, och 1/100. GEOMETRI Kunna beräkna area på rektangel och kvadrat samt arean av triangeln med hjälp av areamall. Kunna förstå skillnaden mellan areaenheter och längdenheter. (t.ex cm 2 och cm). Kunna mäta vinklar med gradskiva, grader.

51 SKALA Kunna förstå och använda skalbeteckningarna: 1:2-1:10 och 2:1-10:1 i enkla ritningar och kartor. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det sjunde skolåret. VARDAGSKUNSKAPER Kunna beräkna kostnaden vid köp av flera varor, varav några av samma sort. Kunna beräkna hur mycket man ska få tillbaka. Kunna räkna utifrån jämförpriser. Kunna beräkna rabatt. Kunna göra ett överslag på kostnaden. PROCENTPROBLEM Kunna beräkna t.ex. 3% av 780kr. RIMLIGHET Kunna avgöra om svaret är rimligt i vardagsproblem.

52 TALUPPFATTNING Förtrogenhet med positionssystemet (heltal, decimaltal). Kunna uttrycka en delning i bråkform och decimalform. RÄKNEFÄRDIGHETER Kunna de fyra räknesätten med naturliga tal och tal i decimalform. Kunna göra en rimlighetsberäkning. NEGATIVA TAL Kunna avläsa temperaturskala. MÄTNINGAR OCH GEOMETRI Kunna enheter längd: mm- mil, volym: mlliter, massa: gram- ton, tid: sek, min, tim, dygn, mån, år, tidpunkt: analogt och digitalt. Kunna använda linjal, måttband, våg, gradskiva och rymdmått. Kunna beräkna omkrets på plangeometrisk figur utom cirkel. Kunna beräkna arean på parallellogram och triangel. Kunna rita: rektangel, kvadrat, triangel, rätvinklig triangel, cirkel, vinkel grader.

53 Kunna känna igen och namnge: spetsig, rät och trubbig vinkel. Likbent och liksidig triangel. Parallella linjer. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det åttonde skolåret. TALUPPFATTNING Kunna omvandla bråkform till blandad form och vice versa. BRÅK OCH TID Kunna förlänga och förkorta bråk. Kunna addition och subtraktion av bråk med lika nämnare. Kunna tid som bråk Kunna räkna med tid PROCENT Kunna beräkna nytt värde vid procentuell ökning/minskning. Kunna ange andel i procent.

54 RÄNTA Kunna beräkna årsränta. NEGATIVA TAL Kunna rita och markera på tallinje. Kunna avgöra vilka tal som är större eller mindre. Kunna beräkna temperaturförändringar. MÄTNINGAR OCH GEOMETRI Kunna beräkna tidsskillnader. Kunna mäta på ritning eller karta och beräkna verkligheten (skala). Kunna beräkna arean och omkretsen av en cirkel. STATISTIK Kunna avläsa och rita linje-, stapel- och cirkeldiagram. Kunna beräkna median och medelvärde.

55 Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. TALUPPFATTNING Kunna storleksordna bråktal med olika täljare/lika nämnare och lika täljare/olika nämnare. RÄNTA Kunna jämföra årsränta med månadsränta. VARDAGSKUNSKAPER Kunna kontrollera enklare lönebesked, elräkningar mm. RÄKNEFÄRDIGHETER Kunna avgöra om produkten blir större eller mindre vid multiplikation med ett tal större eller mindre än 1. Kunna avgöra om kvoten blir större eller mindre än täljaren om nämnaren är större eller mindre än 1. MÄTNINGAR OCH GEOMETRI Kunna utföra enhetsbyten med längdenheter, areaenheter, volymenheter, massenheter, tidsenheter.

56 Kunna uppskatta ovannämnda storheter med hjälp av instrument. Kunna beräkna volymen av rätblock. Kunna rita rätblock. Känna igen och namnge: kub, kon och pyramid. SANNOLIKHET Kunna bestämma sannolikheten vid slantsingling, tärningskast, att få ett bestämt kort i en vanlig kortlek, att få en högvinst på något vanligt förekommande spel. FORMLER Kunna areaformeln för parallellogram (A=b. h) och triangel (A=b. h/2). Kunna använda en given enkel formel. Kunna lösa enkla ekvationer (t.ex. 3 x+5 =...). FUNKTIONER OCH GRAFER Kunna tolka grafer som beskriver vardagliga händelser. Exempel på sådana grafer (kurvor) är: sträcka (tid), bromssträcka (hastighet), mängd (tid), population (tid).

57 Egna anteckningar

58

59

60 En skrift från Borlänge kommun. För mer information ring eller gå in på kommunens hemsida:

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande Skolans kunskapsmål I läroplanen, Lpo 94, finns kunskapsmålen för grundskolans undervisning beskrivna. Läroplanen anger dessa mål för år 5 och 9, men visar inte vilka detaljkunskaper eleverna ska uppnå.

Läs mer

Lokala arbetsplaner Stoby skola

Lokala arbetsplaner Stoby skola Lokala arbetsplaner Stoby skola Rev. 080326 Innehållsförteckning Lokala arbetsplaner Stoby skola... 1... 1 Lokal arbetsplan Engelska... 3 År 1...3 År 2...3 År 3...3 År 4-5...4 Lokal arbetsplan Matematik...

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Matematik Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven

Läs mer

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Många skolor har lagt ner mycket tid på att omforma de mål som anges på nationell nivå till undervisningsmål på den egna skolan. Tanken är att vi nu ska kunna

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Matematik Uppnående mål för år 6

Matematik Uppnående mål för år 6 Matematik Uppnående mål för år 6 Allmänt: Eleven ska kunna förstå, lösa samt redovisa problem med konkret innehåll inom varje avsnitt. Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK 5 F-KLASS TALUPPFATTNING ALGEBRA Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas Matematiska likheter och likhetstecknets

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v.

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v. TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa

Läs mer

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Uppsala musikklasser 2009 Engelska Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret kunna läsa och förstå mycket enkla texter ha ett elementärt ordförråd kunna berätta om sig själv på

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK Reviderade april 2009 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik Övergripande Mål: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

K U L L T O R P S S K O L A

K U L L T O R P S S K O L A N K U L L T O R P S S K O L A KUNSKAPSMÅL ÅR 3 För att Du som förälder ska veta vad läroplanen kräver att eleverna ska lära sig i skolan har vi sammanställt detta häfte som innehåller mål för år 3 framtagna

Läs mer

NYA KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN MATEMATIK GRUNDSKOLAN

NYA KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN MATEMATIK GRUNDSKOLAN NYA KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN Den 17 mars 1994 fastställde regeringen KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN att gälla i årskurserna 1 7 från läsåret 1995/96, i årskurs 8 läsåret 1996/97 och i årskurs 9 läsåret 1997/98.

Läs mer

Kursplan Grundläggande matematik

Kursplan Grundläggande matematik 2012-12-06 Kursplan Grundläggande matematik Grundläggande matematik innehåller tre delkurser, sammanlagt 600 poäng: 1. Delkurs 1 (200 poäng) GRNMATu, motsvarande grundskolan upp till årskurs 6 2. Delkurs

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Vikingaskolan Matematik

Vikingaskolan Matematik Vikingaskolan Matematik Nationella mål i matematik Lokala mål i matematik år F-6 Förslag till uppnående mål år 3 ha förvärvat grundläggande kunskaper i matematik som möjliggör att konkreta och elevnära

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att: Matematik Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska

Läs mer

Svenska mål och kriterier

Svenska mål och kriterier Svenska mål och kriterier Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska - utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. - utveckla

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin lad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Veckomatte åk 4 med 10 moment

Veckomatte åk 4 med 10 moment Veckomatte åk 4 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 4 4 Veckomatte och det centrala innehållet i

Läs mer

Lokal planering år 1-3

Lokal planering år 1-3 Lokal planering år 1-3 MÅL FÖR ÄMNET HISTORIA Åk 1: Livet förr och nu. Åk 2: Berättelser om Gudar och hjältar inom nordisk och antik mytologi. Åk 3: Hemortens och Skånes historia. Forntiden. MÅL FÖR ÄMNET

Läs mer

Matematik A Testa dina kunskaper!

Matematik A Testa dina kunskaper! Testa dina kunskaper! Försök i största möjliga mån att räkna utan hjälp av boken, skriv små noteringar i kanten om ni tycker att ni kan uppgifterna, att ni löste dem med hjälp av boken etc. Facit kommer

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag MATEMATIK Läroämnets uppdrag Syftet med undervisning i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleven. Undervisningen skapar en grund för förståelsen av matematiska

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Kunskaps område Människa, djur och natur Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur,

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Lyssna/tala Läsa

2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Lyssna/tala Läsa 2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd 00-0-6 :5 Sida Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå vidare i sin

Läs mer

BROBYGGE MATEMATIK. Från förskolan till gymnasiet

BROBYGGE MATEMATIK. Från förskolan till gymnasiet BROBYGGE MATEMATIK Från förskolan till gymnasiet Hedemora kommuns skolor 2006 Uppdraget I kommunens skolutvecklingsgrupp, SKUG, föddes under 2002, tanken på att det skulle finnas ett forum för pedagogiska

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

Broskolans röda tråd i Engelska

Broskolans röda tråd i Engelska Broskolans röda tråd i Engelska Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal -  -  -  -  - -  -  -  -  - År Startvecka Antal veckor 2013 34 18 Planering för ma 1b/c - ma 5000- boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

Förstå tal i bråkform

Förstå tal i bråkform Förstå tal i bråkform Förstå tal i bråkform Erfarenheter i förskoleålder och sedan? Kursplan 2008 Skolan ska i sin undervisning sträva efter att eleven inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Simrishamn 2015-2016 Fredsdalsgatan 7, 272 24 Simrishamn Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Simrishamn. En utbildning för dig som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område:

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område: BRÅK & PROCENT PEDAGOGISK PLANERING/KUNSKAPSKRAV MATEMATIK Ö7 HT 2012 Syfte Lgr 11 Meningen med att läsa matematik i skolan är att du ska utveckla din förmåga att ü formulera och lösa problem med hjälp

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Kursplan Gymnasiesärskolan. Individuellt program År 1 4. Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska

Kursplan Gymnasiesärskolan. Individuellt program År 1 4. Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska Kursplan Gymnasiesärskolan Individuellt program År 1 4 Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska Förord Detta är en konkretisering av den läroplan, de

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg Tema: Pythagoras sats Linnéa Utterström & Malin Öberg Innehåll: Introduktion till Pythagoras sats! 3 Pythagoras sats! 4 Variabler! 5 Potenser! 5 Att komma tillbaka till ursprunget! 7 Vi bevisar Pythagoras

Läs mer

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups. Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-68-4 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Matematik 1A 4 Potenser

Matematik 1A 4 Potenser Matematik 1A 4 Potenser förklara begrepp t ex. potens, bas, exponent och grundpotensform (Nivå E C) tolka, skriva och räkna med tal i grundpotensform (Nivå E A) helst kunna redogöra för räkneregler för

Läs mer

Studiehandledning för Matematik 1a

Studiehandledning för Matematik 1a Studiehandledning för Matematik 1a Innehåll Studiehandledning för Matematik 1a... 1 Inledning och Syfte... 2 Ämne - Matematik... 3 Ämnets syfte... 3 Matematik 1a... 4 Centralt innehåll... 4 Kunskapskrav...

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Bengt Drath. Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun

Bengt Drath. Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande tikk Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte

Läs mer

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte vara?

Läs mer

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden.

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. Man ser en jämn ström av uppseendeväckande scenarier. Man undviker nog

Läs mer

Nationella kursplanemål och Lokalt utformade mål. Årskurserna 1-6 för skolorna Ede, Friggesund och Svågadalen

Nationella kursplanemål och Lokalt utformade mål. Årskurserna 1-6 för skolorna Ede, Friggesund och Svågadalen 1 Nationella kursplanemål och Lokalt utformade mål Årskurserna 1-6 för skolorna Ede, Friggesund och Svågadalen I årskurs 3 finns Nationella kursplanemål i svenska och matematik. I årskurs 5 har samtliga

Läs mer

MATEMATIK I FAMILJEN

MATEMATIK I FAMILJEN MATEMATIK I FAMILJEN Matematik i skolan Lärostoffet i matematik har under årens lopp genomgått endast små förändringar. Det brukar därför vara lätt för föräldrarna att känna igen innehållet i lärokurserna

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

Räkneflyt. Addition och Subtraktion. Färdighetsträning i matte. Talområde 11-20

Räkneflyt. Addition och Subtraktion. Färdighetsträning i matte. Talområde 11-20 Räkneflyt Addition och Subtraktion område 11-20 Färdighetsträning i matte Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Innehållsförteckning Introduktion 2-3 Räkneflyt är kopplat till Lgr11 och Diamant 7 Förståelse

Läs mer