Svenska Engelska Matematik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Engelska Matematik"

Transkript

1 Minimikunskapskrav Svenska Engelska Matematik för grundskolan i Borlänge

2

3 En av lärarens viktigaste uppgifter är att bedöma om varje elev uppnått kursplanernas kunskapskrav. Detta ställer stora krav på att varje elevs kunskapsutveckling är väl dokumenterad och att det finns en tydlig kunskapsstandard, målbild, att bedöma kunskapsutveckling och kunnande mot för såväl lärare, elev som förälder. För att ge stöd till denna bedömning har, Borlänge kommun, som en kvalitetshöjande åtgärd, arbetat fram kommunala minimikunskapskrav i kärnämnena svenska, matematik och engelska. Dessa minimikunskaper är framtagna för att hjälpa till att säkerställa att eleverna når de nationella målen i skolår 5 och skolår 9.

4 DE NATIONELLA KUNSKAPSKRAVEN OMVANDLAS ÅRSKURSVIS NEDÅT KONKRETA MINIMIKUNSKAPSKRAV FÖR VARJE SKOLÅR Borlänge kommuns minimikunskapskrav beskriver den för skolåret grundläggande kunskapsnivå som en elev skall ha uppnått för att anses vara godkänd och ha uppnått målen. De allra flesta elever kommer naturligtvis längre och skall också göra det. Från och med läsåret kommer minimikunskapskraven att användas som

5 NATIONELLA KUNSKAPSKRAV mätribba i skolår 1, 3, 4, 6 och 8. Lärarna bestämmer själva vilka mätmetoder de vill använda för att mäta måluppfyllelsen. Skolverkets kunskapsdiagnoser och nationella prov skall även fortsättningsvis genomföras i skolår 2, 5, 7 och 9.

6

7 Minimikunskapskrav, G-nivå, för samtliga skolår i ämnet Svenska

8 NATIONELLA KUNSKAPSKRAV Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret ELEVEN SKALL på ett sätt som motsvarar elevens åldersmässiga mognad och förkunskaper kunna delta aktivt i samtal samt kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för åhöraren. Kunna skriva olika sorters texter i de sammanhang som behövs för arbetet. Kunna med hjälp av samtal och intensiva textstudier läsa och förstå litteratur som motsvarar elevens åldersmässiga mognad och faktatexter som motsvarar elevens kunskapsmässiga mognad.

9 NATIONELLA KUNSKAPSKRAV Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ELEVEN SKALL aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt. Kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen. Kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det, kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka. Kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater. Kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator.

10 Ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk.

11 Minimikunskaper i Svenska för skolår 1-9 Fr.o.m. skolår 2 skall eleven behärska föregående års minimikunskaper för att anses uppnått målen/nått G-nivån för skolåret. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det första skolåret. TALA Kunna återberätta någon upplevelse. LÄSA Kunna de flesta av alfabetets ljud. Kunna läsa enkla ljudenligt stavade ord samt korta meningar. Kunna följa ett enkelt arbetsschema (instruktion). SKRIVA Kunna skriva de flesta av alfabetets bokstäver. Kunna stava ljudenligt enstaviga ord (t.ex. sol och mor).

12 LYSSNA Kunna lyssna utan att avbryta. Kunna följa en instruktion. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det andra skolåret. TALA Kunna återberätta något man sett, läst eller hört. Kunna berätta om (beskriva) ett föremål (kramdjur, leksak). LÄSA Kunna alla alfabetets ljud. Kunna läsa korta meningar och enkla texter samt förstå innehållet. Kunna följa ett enkelt arbetsschema (instruktion). SKRIVA Kunna skriva alla bokstäver. Kunna skriva sitt fullständiga namn. Kunna skriva enkla meningar med stor bokstav och punkt.

13 Kunna skriva med tydlig handstil. Kunna stava enkel ljudenlig stavning. LYSSNA Kunna, utan att avbryta, lyssna på någon som läser eller talar. Kunna lyssna och ta en instruktion. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. TALA Kunna återberätta enkel faktatext eller saga. Kunna lämna muntliga meddelanden. LÄSA Kunna läsa enkla barnböcker och återberätta innehållet. Kunna följa ett skriftligt arbetsschema (instruktion). SKRIVA Kunna skriva enkla berättelser (verklighet och fantasi). Kunna skriva meningar och enkla bildtexter med stor bokstav och punkt. Kunna skriva med tydlig handstil.

14 Kunna stava enkla ofta förekommande ord med ljudstridig stavning. LYSSNA Kunna lyssna till och förstå instruktioner. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. TALA Kunna redovisa mindre arbeten inför klassen (en bok, saga, landskap m.m.). Kunna säga sin mening i klassrådet. LÄSA Kunna läsa barnböcker och återberätta innehållet. Kunna läsa en förberedd text inför en elevgrupp. Kunna söka enkla fakta i egna läroböcker. SKRIVA Kunna skriva korta texter och meddelanden med tydlig handstil. Kunna stava flerstaviga ljudenliga ord samt

15 ofta förekommande ord med ljudstridig stavning. Kunna skriva meningar med stor bokstav, punkt eller frågetecken. LYSSNA Kunna lyssna till kamraternas redovisningar. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. TALA Kunna berätta och redogöra för något (för en bok eller ett elevarbete) så att innehållet blir förståeligt. Kunna uttrycka en åsikt i en diskussion. LÄSA Kunna läsa barnböcker med god förståelse och flyt i läsningen. Kunna samtala om innehåll och upplevelser i texter. Kunna använda enkla faktaböcker och ordlistor, för att nå kunskap.

16 Kunna läsa högt inför en grupp. SKRIVA Kunna skriva brev, berättelser och andra texter med tydlig handstil. Kunna använda våra vanligaste skiljetecken. Kunna tillämpa de vanligaste stavningsreglerna. LYSSNA Kunna lyssna till en redovisning. Kunna lyssna aktivt och i handling visa att man har förstått. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det sjätte skolåret. TALA Kunna berätta för en grupp med egna ord med hjälp av stödord om egna arbeten eller upplevelser, begripligt och levande. LÄSA Kunna läsa barnböcker och enklare ungdomslitteratur och faktatexter med god förståelse och flyt i läsningen.

17 Kunna läsa högt med inlevelse för en klass och kunna samtala om innehållet i texterna. SKRIVA Kunna skriva brev, berättelser och redogörelser med tydlig handstil och därvid använda de vanligaste skiljetecknen. Kunna skriva en sammanfattning av enklare texter. Kunna föra ett enkelt klassrådsprotokoll. LYSSNA Kunna lyssna aktivt och kritiskt till längre redovisningar. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det sjunde skolåret. TALA Kunna, inför en grupp, berätta om egna upplevelser, redogöra för enklare sammanhang och beskriva föremål på ett redigt sätt. Kunna delta i diskussioner som rör den egna vardagen och delta i korta dramatiseringar.

18 LÄSA Kunna läsa och förstå enklare ungdomsböcker och faktatexter och kunna berätta om innehållet och ha en egen åsikt om det lästa. Kunna använda kataloger, ordböcker och uppslagsverk. SKRIVA Skriftligen kunna berätta om egna upplevelser och fantasier. Producera enklare faktatexter. Kunna använda de vanligaste skrivreglerna. Behärska de enklaste svenska grammatikreglerna (substantiv, adjektiv, verb, personliga pronomen). Kunna ta emot och ge information muntligt och skriftligt. Kunna göra muntliga och skriftliga sammanfattningar. LYSSNA Kunna lyssna när andra samtalar.

19 Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det åttonde skolåret. Vara aktiv i samtal och diskussioner om ämnen han/hon känner till. Kunna lyssna på andra som talar. Kunna redovisa muntligt, så att alla förstår vad man pratar om. Kunna läsa ungdomsböcker och enklare faktatexter och återberätta innehållet sammanhängande och avgöra vad som är viktigt. Kunna uttrycka sina åsikter om det lästa. Kunna skriva berättelser och redovisningar med tydligt innehåll och följa de vanligaste skrivreglerna. Kunna skriva en kort sammanfattning av en enklare text. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Vara aktiv i samtal och diskussioner, ta hänsyn till och visa respekt för dem som deltar och deras åsikter.

20 Kunna redovisa ett arbete muntligt på ett begripligt sätt. Kunna läsa för åldern anpassad skönlitteratur och faktatexter som har med skolarbetet att göra. Kunna återberätta innehållet så att lyssnaren förstår samt även förklara hur eleven själv påverkats av texterna. Känna till några berömda författare och hur deras böcker har/har haft betydelse för människors liv och sätt att tänka. Känna till hur man som åskådare påverkas av att titta på film, bilder och teater. Kunna beskriva hur han/hon påverkats. Kunna skriva olika sorters texter så att innehållet är tydligt och dessutom använda skriftspråkets regler både när eleven skriver för hand och med dator. Känna till svenska språkets historia och släktskap med andra språk och vara medveten om att språk fortfarande förändras. Känna till att språkbruk kan variera i olika sammanhang, beroende på dialektområden och vilka grupper av människor som talar eller skriver ett personligt brev.

21 Minimikunskapskrav, G-nivå, för samtliga skolår i ämnet Engelska

22 NATIONELLA KUNSKAPSKRAV Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret ELEVEN SKALL Kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i tydligt tal och i lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden. Kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen. Kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra. Kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar. Kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något. Känna till något om vardagslivet i något land där engelska används. Kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser går till.

23 Kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ELEVEN SKALL Förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden. Kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar. Kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne angeläget ämne. Kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden.

24 Kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något. Ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter, Kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska. Kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter. Kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete.

25 Minimikunskaper i Engelska för år skolår 1-9 Fr.o.m. skolår 2 skall eleven behärska föregående års minimikunskaper för att anses uppnått målen/nått G-nivån för skolåret. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det första skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer, tagna ur vardagen (t.ex. namn och ålder). LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar.

26 Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det andra skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer tagna ur vardagen (namn, ålder, favoritfärger, syskon och föräldrar). LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer, tagna ur vardagen (namn, ålder, favoritfärger, syskon, föräldrar, favoriter, husdjur, kläder). LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar (t.ex. - Stand up, please! Sit down, please!).

27 SKRIVA Kunna skriva enkla ord. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna känna igen enkla ordbilder. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer tagna ur vardagen (namn, ålder, favoritfärger, syskon, föräldrar, favoriter, husdjur, kläder, räkna 1-10, favoritmat, klockan, året etc). Kunna berätta enkelt om sig själv och andra. LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar (t.ex. - Stand up, please! Sit down, please! Take out your books, please! Page Chapter Line Exercise ).

28 SKRIVA Kunna skriva korta brev. SAKINNEHÅLL Kunna veta något om hur man i engelskspråkiga länder firar stora fester (t.ex. jul, påsk). SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna skriva och läsa upp enkla meningar. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer, tagna ur vardagen (t.ex. vänner, bostadsort, intressen och Sverige). Kunna berätta enkelt om sig själv och andra. Kunna delta i enkla samtal om enkla ämnen. LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar (t.ex. instruktion till arbetsuppgift i lärobok och instruktion till dataprogram).

29 SKRIVA Kunna skriva meddelande att någon ringt, vykort, presentation av sig själv. SAKINNEHÅLL Kunna veta något om traditioner ex Hallowen, Valentines Day samt någon kunskap om vardagslivet. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna skriva en kort fakta/berättande text. Kunna presentera sig muntligt (enskilt och i grupp). INLÄRNINGSTEKNIKER Kunna redogöra för hur man gör vid inlärning av t.ex. nya engelska ord, träning av textläsning (efter att först ha fått olika inlärningstekniker presenterade för sig). Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det sjätte skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer, tagna ur vardagen (t.ex. födelseort och mitt rum).

30 LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkel berättande text. SKRIVA Kunna skriva ett personligt brev. SAKINNEHÅLL Kunna veta något om engelskspråkiga länder, hur engelskan spritt sig. Kunna något om England, Skottland, Wales, Nordirland och Eire. Kunna något om Englands och USA s historia. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna skriva en faktatext om ett djur. Kunna skriva en faktatext om t.ex. ett besök i en bank, en restaurang eller ett postkontor. INLÄRNINGSTEKNIKER Kunna redogöra för hur man gör vid inlärning av t.ex. nya engelska ord, träning av textläsning (efter att först ha fått olika inlärningstekniker presenterade för sig).

31 Minimikunskaper som du skall ha uppnått i slutet av det sjunde skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta vardagssituationer t.ex. en resa. LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i skönlitterär text anpassad för skolår 7. Kunna läsa ett recept. SKRIVA Kunna beskriva en känd person/miljö. SAKINNEHÅLL Känna till något om engelska språkets spridning. Känna till något om England, Skottland, Wales, Nordirland och Eire. Känna till något om Englands och USA s historia. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING. Kunna skriva en fri text at the post, at the bank osv.

32 INLÄRNINGSTEKNIKER Kunna redogöra för hur man gör vid inlärning av t.ex. nya engelska ord, träning av textläsning (efter att först ha fått olika inlärningstekniker presenterade för sig). Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det åttonde skolåret. TALA - LYSSNA Kunna förstå tydligt och enkelt tal i välbekanta situationer, tagna ur vardagen (en bok, en film). LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i skönlitteratur och t.ex. enkel bruksanvisning till ett vardagsföremål (videobandspelare etc). SKRIVA Kunna beskriva ett föremål och dess användningssätt.

33 SAKINNEHÅLL Känna till något om engelska språkets spridning. Känna till något om England, Skottland, Wales, Nordirland och Eire. Känna till något om Englands och USA s historia. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna skriva en faktatext om ett geografiskt område. INLÄRNINGSTEKNIKER Kunna redogöra för hur man gör vid inlärning av t.ex. nya engelska ord, träning av textläsning (efter att först ha fått olika inlärningstekniker presenterade för sig).

34 Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. TALA - LYSSNA Kunna berätta om sig själv och sina framtidsplaner. LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE Kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i en roman/novell. Kunna förstå och tillgodogöra sig en bruksanvisning inom t.ex. IT-området. SKRIVA Kunna skriva ett brev till t.ex. en turistbyrå för att begära information. SAKINNEHÅLL Känna till något om ungdomars villkor i olika engelskspråkiga länder samt kunna göra jämförelser. SKRIFTLIG/MUNTLIG FRAMSTÄLLNING Kunna recensera en bok/film. INLÄRNINGSTEKNIKER Kunna använda lexikon, grammatik och dator vid egen inlärning samt kunna välja lämpligt hjälpmedel vid olika typer av inlärning.

35 Minimikunskapskrav, G-nivå, för samtliga skolår i ämnet Matematik

36 NATIONELLA KUNSKAPSKRAV Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. INOM DENNA RAM SKALL ELEVEN Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform. Förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt Kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler. Kunna räkna med naturliga tal i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare. Ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster.

37 Kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor. Kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda elementära lägesmått. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning. INOM DENNA RAM SKALL ELEVEN Ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. Ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel.

38 Kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader. Kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt kunna tolka och använda ritningar och kartor. Kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, Kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slump situationer. Kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och använda grafer till.

39 Minimikunskaper i Matematik för skolår 1-9 Fr.o.m. skolår 2 skall eleven behärska föregående års minimikunskaper för att anses uppnått målen/nått G- nivån för skolåret. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det första skolåret. ADDITION Kunna ramsräkning inom talområdet Taluppfattning till 10. Kunna additionstabellerna (dvs. kunna beräkna uppgifter vars summa blir 10 eller mindre). Kunna talbilder av talen 0-10 (Ex. talen 5 kan skrivas 1+4, 2+3 osv). Förstå enklare matematiska begrepp t.ex. lika med, hälften, dubbelt. Kunna ordningstalen 1-10.

40 SUBTRAKTION Kunna ramsräkna bakåt från 10. TID Kunna räkna upp veckans alla dagar. GEOMETRI Kunna begreppen cirkel och triangel och kunna rita dem. ENHETER Kunna känna igen mynten femtioöring, enkrona, femkrona och tiokrona. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det andra skolåret. ADDITION Kunna ramsräkna inom talområdet Taluppfattning till 20. Kunna additionstabellerna (dvs. kunna beräkna uppgifter vars summa blir 18 eller mindre). Kunna ordningstalen Kunna huvudräkning där ena termen är tvåsiffrig (utan tiotalsövergång).

41 Behärska positionssystemet ental och tiotal. SUBTRAKTION Kunna ramsräkna bakåt från 30. Kunna subtraktionstabellerna (dvs. kunna beräkna uppgifter där första termen är 10 eller mindre t.ex. 10-5=5). MULTIPLIKATION Kunna förstå enkel multiplikation genom 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp. TID Eleven skall kunna ange hela och halvtimmar analogt (ej digitalt). GEOMETRI Kunna känna igen och kunna namnge kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. VIKT LÄNGD VOLYM Kunna jämföra, uppskatta och mäta vikter och längder laborativt. MINIRÄKNAREN Bekanta sig med miniräknaren.

42 ENHETER Känna igen 20-, 50-, 100- och 500 kronorssedlar. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. ADDITION Kunna ramsräkna inom talområdet Behärska huvudräkning inom talområdet utan tiotalsövergång. Behärska algoritmräkning (uppställning) med minnessiffra över tiotal (t.ex =...). Behärska positionssystemet ental, tiotal och hundratal. SUBTRAKTION Kunna ramsräkna bakåt från 50. Kunna subtraktionstabellerna (d.v.s. kunna behärska alla uppgifter där första termen är 18 eller mindre t.ex. 17-9=...). Känna till algoritmräkning med växling från tiotal (t.ex =...).

43 MULTIPLIKATION Behärska 2:ans, 5:ans och 10:ans tabell. (t.ex. 3 barn köper 2 äpplen var). DIVISION Förstå enkel division med 2, 5 och 10 (t.ex. 2 barn delar på 10 karameller). TID Kunna ange hela, halva och kvarts timmar analogt. Kunna räkna upp månaderna. GEOMETRI Kunna namnge och känna till de grundläggande egenskaperna hos kvadrat, cirkel, triangel och rektangel. SKALA Kunna tolka en enkel karta över närmiljön. VIKT- LÄNGD - VOLYM Kunna jämföra, uppskatta och mäta enheter i vardagssituationer, cm- m, dl- l, hg- kg.

44 TABELLER OCH DIAGRAM Kunna avläsa mycket enkla stapeldiagram. MINIRÄKNAREN Kunna räkna enkla uppgifter på miniräknaren. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. ADDITION Kunna ramsräkna inom talområdet Behärska algoritmräkning med minnessiffra över tiotal och hundratal. Förstå och använda decimaltal med två decimaler (t.ex. kronor och ören, meter och centimeter). Terminologi: term, summa och addition. SUBTRAKTION Behärska algoritmräkning med växling över tiotal och hundratal (t.ex =...). Behärska räkning med enkla decimaltal (t.ex. 12,36-2,15=...). Terminologi: term, differens/skillnad och subtraktion.

45 MULTIPLIKATION Behärska multiplikationstabellen upp till 5. 5 i huvudet och skriftligt. Behärska algoritmräkning utan minnessiffra (t.ex =...). DIVISION Behärska divisionstabellerna upp till 25 i täljaren och 5 i nämnaren. Behärska division med ensiffrig nämnare upp till 5 och täljare upp till 25 som går jämt ut, i huvudet och skriftligt. Kunna storleksordna 1/4, 1/2 och 1/1. TID Kunna ange hela, halva och kvarts timmar analogt och digitalt. Kunna ange antalet timmar på ett dygn och minuter på en timme. Kunna antalet dagar i månaden och på året. GEOMETRI Kunna räkna ut omkretsen på kvadrat, triangel och rektangel. SKALA Kunna förstå begreppen förstoring förminskning i förhållandena 1:2 och 2:1.

46 VIKT - LÄNGD - VOLYM Kunna jämföra, uppskatta och mäta enheter i vardagssituationer, mm-cm-m, dl-l, g-hg-kg. TABELLER OCH DIAGRAM Kunna avläsa ett stapeldiagram och tolka enkla tabeller. MINIRÄKNAREN Kunna räkna uppgifter med de fyra räknesätten. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. ADDITION Kunna ramsräkna inom talområdet Behärska algoritmräkning. Kunna räkna med decimaltal med två decimaler (t.ex. 5,37. 3,21=...). Kunna bestämma obekanta tal (t.ex. x+9=...).

47 SUBTRAKTION Behärska algoritmräkning med växling över noll (t.ex =...). Kunna räkna med decimaltal med två decimaler (t.ex. 6,97-3,25=...). MULTIPLIKATION Behärska multiplikationstabellen upp till , i huvudet och skriftligt. Behärska uppställning med minnessiffra (t.ex =...). DIVISION Behärska divisionstabellerna kopplade till multiplikationstabellerna. Behärska kort division med en siffra i nämnaren. Kunna storleksordna bråk laborativt 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/10. TID Kunna ange tid i timmar och minuter. Kunna ange tid och tidsskillnader analogt och digitalt. Kunna ange antalet timmar på ett dygn,

48 minuter på en timme och sekunder på en minut. Kunna skriva datum på olika sätt (t.ex , 3/4-99, 3 april 1999). Behärska tidsrymden kvartal. GEOMETRI Kunna mäta arean på en kvadrat och en rektangel med hjälp av en areamall och ange i cm 2. Kunna namnge och känna igen de grundläggande egenskaperna hos räta, trubbiga och spetsiga vinklar. Känna igen en m 2. SKALA Kunna förstå och använda skala för att tolka ritningar och kartor. VIKT - LÄNGD - VOLYM Kunna jämföra, uppskatta och mäta enheter i vardagssituationer mm, cm, dm, m, km, dl, l, g, hg, kg. TABELLER OCH DIAGRAM Kunna avläsa linje- och stapeldiagram samt tolka tabeller.

49 Beräkna ett enkelt medelvärde. MINIRÄKNAREN Kunna använda miniräknaren i lämpliga situationer. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det sjätte skolåret. ADDITION OCH SUBTRAKTION Fortsatt träning på de hittills genomgångna momenten för att befästa dem. MULTIPLIKATION Behärska uppställning med tvåsiffriga faktorer och minnessiffra. Behärska multiplikation av hela tal med 10, 100 och Terminologi: produkt och faktor. DIVISION Behärska kort division med en siffra i nämnaren och rest. Behärska division med 10, 100 och 1000 där kvoten blir ett helt tal. Terminologi: täljare, nämnare och kvot.

50 BRÅK Kunna använda och förstå enkla bråktal, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 och 1/100. Kunna storleksordna dem laborativt. Förstå sambandet mellan ett bråk i bråkform och decimalform. PROCENT Med hjälp av laborativt material förstå de i vardagslivet mest förekommande procenttalen, 50%, 25%, 20%, 10% och 1%. Kunna anknyta ovanstående procenttal till bråk, 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, och 1/100. GEOMETRI Kunna beräkna area på rektangel och kvadrat samt arean av triangeln med hjälp av areamall. Kunna förstå skillnaden mellan areaenheter och längdenheter. (t.ex cm 2 och cm). Kunna mäta vinklar med gradskiva, grader.

51 SKALA Kunna förstå och använda skalbeteckningarna: 1:2-1:10 och 2:1-10:1 i enkla ritningar och kartor. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det sjunde skolåret. VARDAGSKUNSKAPER Kunna beräkna kostnaden vid köp av flera varor, varav några av samma sort. Kunna beräkna hur mycket man ska få tillbaka. Kunna räkna utifrån jämförpriser. Kunna beräkna rabatt. Kunna göra ett överslag på kostnaden. PROCENTPROBLEM Kunna beräkna t.ex. 3% av 780kr. RIMLIGHET Kunna avgöra om svaret är rimligt i vardagsproblem.

52 TALUPPFATTNING Förtrogenhet med positionssystemet (heltal, decimaltal). Kunna uttrycka en delning i bråkform och decimalform. RÄKNEFÄRDIGHETER Kunna de fyra räknesätten med naturliga tal och tal i decimalform. Kunna göra en rimlighetsberäkning. NEGATIVA TAL Kunna avläsa temperaturskala. MÄTNINGAR OCH GEOMETRI Kunna enheter längd: mm- mil, volym: mlliter, massa: gram- ton, tid: sek, min, tim, dygn, mån, år, tidpunkt: analogt och digitalt. Kunna använda linjal, måttband, våg, gradskiva och rymdmått. Kunna beräkna omkrets på plangeometrisk figur utom cirkel. Kunna beräkna arean på parallellogram och triangel. Kunna rita: rektangel, kvadrat, triangel, rätvinklig triangel, cirkel, vinkel grader.

53 Kunna känna igen och namnge: spetsig, rät och trubbig vinkel. Likbent och liksidig triangel. Parallella linjer. Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det åttonde skolåret. TALUPPFATTNING Kunna omvandla bråkform till blandad form och vice versa. BRÅK OCH TID Kunna förlänga och förkorta bråk. Kunna addition och subtraktion av bråk med lika nämnare. Kunna tid som bråk Kunna räkna med tid PROCENT Kunna beräkna nytt värde vid procentuell ökning/minskning. Kunna ange andel i procent.

54 RÄNTA Kunna beräkna årsränta. NEGATIVA TAL Kunna rita och markera på tallinje. Kunna avgöra vilka tal som är större eller mindre. Kunna beräkna temperaturförändringar. MÄTNINGAR OCH GEOMETRI Kunna beräkna tidsskillnader. Kunna mäta på ritning eller karta och beräkna verkligheten (skala). Kunna beräkna arean och omkretsen av en cirkel. STATISTIK Kunna avläsa och rita linje-, stapel- och cirkeldiagram. Kunna beräkna median och medelvärde.

55 Minimikunskaper som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. TALUPPFATTNING Kunna storleksordna bråktal med olika täljare/lika nämnare och lika täljare/olika nämnare. RÄNTA Kunna jämföra årsränta med månadsränta. VARDAGSKUNSKAPER Kunna kontrollera enklare lönebesked, elräkningar mm. RÄKNEFÄRDIGHETER Kunna avgöra om produkten blir större eller mindre vid multiplikation med ett tal större eller mindre än 1. Kunna avgöra om kvoten blir större eller mindre än täljaren om nämnaren är större eller mindre än 1. MÄTNINGAR OCH GEOMETRI Kunna utföra enhetsbyten med längdenheter, areaenheter, volymenheter, massenheter, tidsenheter.

56 Kunna uppskatta ovannämnda storheter med hjälp av instrument. Kunna beräkna volymen av rätblock. Kunna rita rätblock. Känna igen och namnge: kub, kon och pyramid. SANNOLIKHET Kunna bestämma sannolikheten vid slantsingling, tärningskast, att få ett bestämt kort i en vanlig kortlek, att få en högvinst på något vanligt förekommande spel. FORMLER Kunna areaformeln för parallellogram (A=b. h) och triangel (A=b. h/2). Kunna använda en given enkel formel. Kunna lösa enkla ekvationer (t.ex. 3 x+5 =...). FUNKTIONER OCH GRAFER Kunna tolka grafer som beskriver vardagliga händelser. Exempel på sådana grafer (kurvor) är: sträcka (tid), bromssträcka (hastighet), mängd (tid), population (tid).

57 Egna anteckningar

58

59

60 En skrift från Borlänge kommun. För mer information ring eller gå in på kommunens hemsida:

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv

Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Kungsgårdens ro Rebbelberga ro Skäldervikens ro Sockerbrukets ro Denna sammanställning ingår i ett projekt mellan skolorna i Nätverk Norr, Ängelholms

Läs mer

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9 Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors 09.04.2009 DEN REGIONALA LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN OCH ÅK 1-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson Kvalitetsredovisning 2012 Kursplan Läsåret 2011/2012 Västerås Montessoriskola Kontaktperson: Margareta Eriksson 1 Kvalitetsredovisningen består av två delar: Arbetsplanen, gemensam för hela skolan Kursplaner

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Styrdokument: Kursplan i kärnämnet matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Bild. Munkedal i november 2005 Louise Olsson Specialpedagog

Bild. Munkedal i november 2005 Louise Olsson Specialpedagog Kursplan Obligatoriska särskolan rundsärskolan År 6 9 (10) Bild Engelska Hem och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Musik Naturorienterade ämnen Samhällsorienterande ämnen Slöjd Svenska Förord

Läs mer

Kursplan Obligatoriska särskolan. Grundsärskolan År 7 9 (10) Svenska Matematik Engelska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Bild

Kursplan Obligatoriska särskolan. Grundsärskolan År 7 9 (10) Svenska Matematik Engelska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Bild Kursplan Obligatoriska särskolan rundsärskolan År 7 9 (10) Svenska Matematik Engelska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Bild Förord Detta är en konkretisering av den läroplan, de mål,

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren Diagnostiska uppgifter i matematik för användning i de tidiga skolåren Dokumentet kan kostnadsfritt hämtas från www.skolverket.se ISBN: 978-91-85545-85-8 Form: Ordförrådet AB Illustratör: Pia Niemi Stockholm

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Studiehandledning för Matematik 1a

Studiehandledning för Matematik 1a Studiehandledning för Matematik 1a Innehåll Studiehandledning för Matematik 1a... 1 Inledning och Syfte... 2 Ämne - Matematik... 3 Ämnets syfte... 3 Matematik 1a... 4 Centralt innehåll... 4 Kunskapskrav...

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lupp som pedagogiskt verktyg Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9

Läs mer

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART!

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ulrika Gustafsson PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ideén till detta arbete växte fram när jag för drygt ett år sedan bytte bank. Mitt bland alla möten på banken, för att bland annat lägga om lån och byta

Läs mer