Kommunstyrelsen 16 december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 16 december 2013 8"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december Paragraf Diarienummer KS-2013/ Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 och planuppdrag för Grantorp 5:9 i Flemingsberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21 godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 november Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Grantorp 5:9 i kommundelen Flemingsberg enligt förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity och med en möjlighet till en högre exploatering. Sammanfattning Förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm godkändes av kommunfullmäktige år I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom fastigheten Grantorp 5:9 och del av fastigheten Medicinaren 21 i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum. Området ingår även i den fördjupade över siktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För bygg na tionen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Området är obebyggt och ägs av Huge Fastigheter AB. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra byggnation av cirka 140 studentlägenheter i aktuellt område. Förslaget till ramavtal reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på den intilliggande fastigheten Grantorp 5:9. För Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjlig-göra bostadsbebyggelse. Eventuella marköverlåtelser från kommunen till exploatören som kan komma att krävas för kvartersmark i den nya planen kommer att regleras i kommande exploateringsavtal mellan parterna. Mark som föreslås bli allmän plats i planen ska överlåtas till kommunen utan ersättning. I ramavtalsförslaget regleras även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader kommer också att regleras i kommande exploateringsavtal.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Överläggning I ärendet yttrar sig Ann-Marie Högberg (S), Britt Björneke (V), Birgitta Ljung (MP), Daniel Dronjak Nordqvist (M) och Anti Avsan (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Ann-Marie Högberg (S), Britt Björneke (V) och Birgitta Ljung (MP) anmäler protokollsanteckning. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

3 Socialdemokratcma r o... f I 01,.... f II' Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 8: Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 och planuppdrag för Grantorp 5:9 i Flemingsberg Vi noterar att det sedan länge funnits en fardig byggrätt för att bygga bostäder i Huges regi. Det är mycket beklagligt att den inte kommit till användning tidigare. Nu är kommunens egna fastighetsbolag sist i raden av studentbostadsexploatörer, vilket är anmärkningsvärt i en stor universitetskommun som Huddinge. Bristen på studentbostäder har ju varit mycket stor och välkänd länge. Vår uppfattning är att kommunen måste bidra till att pressa boendekostnader, särskilt när det gäller hyresbostäder och studentbostäder. Därför anser vi inte att Huge Fastigheter AB ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar. Det är inte rimligt att belasta studentbostäder med sådant. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att det i bilagt PM anges att kommunen bedöms göra ett inte obetydligt överskott i den totala exploateringskalkylen för detta projekt. V år uppfattning är därför att detta inte ska tas med i det kommande mark- och exploateringsavtalet. För Socialdemokraterna För Miljöpartiet De Gröna ~~~:l~ /Ju'frt'1t 0~ Birgitta Ljun1' 0

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 och planuppdrag för Grantorp 5:9 i Flemingsberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21 godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 november Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Grantorp 5:9 i kommundelen Flemingsberg enligt förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity och med en möjlighet till en högre exploatering. Sammanfattning Förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm godkändes av kommunfullmäktige år I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom fastigheten Grantorp 5:9 och del av fastigheten Medicinaren 21 i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum. Området ingår även i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Området är obebyggt och ägs av Huge Fastigheter AB. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra byggnation av cirka 140 studentlägenheter i aktuellt område. Förslaget till ramavtal reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på den intilliggande fastigheten Grantorp 5:9. För Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Eventuella marköverlåtelser från kommunen till exploatören som kan komma att krävas för kvartersmark i den nya planen POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) kommer att regleras i kommande exploateringsavtal mellan parterna. Mark som föreslås bli allmän plats i planen ska överlåtas till kommunen utan ersättning. I ramavtalsförslaget regleras även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader kommer också att regleras i kommande exploateringsavtal. Beskrivning av ärendet Förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm godkändes av kommunfullmäktige år I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom aktuellt område omfattande fastigheten Grantorp 5:9 och del av fastigheten Medicinaren 21 i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum, se bilaga 3. Området ingår även i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Området är obebyggt och ägs av Huge Fastigheter AB Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra byggnation av cirka 140 studentlägenheter i två huskroppar med handel i bottevåningen på vardera sidan om Medicinvägen. Förslaget till ramavtal reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på intilliggande fastighet Grantorp 5:9. Byggnation på fastigheten Medicinaren 21 bör vara möjlig redan under år På fastigheten Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Planläggningen ska pröva om området kan bebyggas med cirka 70 studentbostäder i fyra våningar med handel i bottenvåningen. Frågan om förskola inom planområdet kommer inte att prövas utan hanteras i intilliggande projekt. Ett plankostnadsavtal ska tecknas mellan parterna. I samband med att detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. Eventuell marköverlåtelse från kommunen till exploatören som kan komma att krävas för mark som i ny detaljplan läggs ut till kvartersmark ska regleras i detta avtal. Mark som i planen läggs ut som allmän platsmark ska utan ersättning överlåtas till kommunen. Förslaget till ramavtal anger att det inom del av fastigheten Medicinaren 21 ska uppföras en byggnad enligt gällande plan. Detaljplanen anger användningen bostäder och centrumändamål. Det exploateringsavtal som tecknades mellan exploatören och kommun i samband med att detaljplanen antogs ska gälla om inte annat överenskommes i kommande exploateringsavtal.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) I ramavtalsförslaget regleras även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal. I övrigt innehåller ramavtalet sedvanliga villkor. Ramavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1. Exploatören har underhand godkänt ramavtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Områdena ingår som en del av ett större område i förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm, i vilken det föreslås bostadsbebyggelse på aktuellt område. De ingår också i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande och bebyggelse utmed Hälsovägen finns även med i projektplanen för Kommunstyrelsens förvaltning vill särskilt betona vikten av att kommande detaljplan följer intentionen för Flemingsbergs centrum med en funktionsblandning och ett stadsliv med handel, kultur mm. Karaktären av täta stadskvarter med handel i bottenplan är viktig att hålla. Eventuellt bör en utredning göras för vilken typ av handel som är lämplig. Det pågår en diskussion om möjligheter till ökad exploatering. Förvaltningen ser gärna att denna fråga utreds i kommande planläggning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramavtalet godkänns och att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Grantorp 5:9 m.fl. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Bilagor Bilaga 1: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens PM Bilaga 2: Ramavtal Bilaga 3: Förstudie för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

8 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) HANDLÄGGARE Signe Wernberg Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 inom kommundelen Flemingsberg Sammanfattning Kommunfullmäktige godkände program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom aktuellt område, fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21. Området ingår även i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås där täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Det obebyggda området ligger i sydöstra delen av Flemingsbergs, se karta nedan. Området omfattar fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21. Ägare är Huge Fastigheter AB. Mark- och exploateringsavdelningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra fortsatt byggnation av 140 studentlägenheter och handel i Flemingsberg centrum. Förslaget reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på intilliggande fastighet Grantorp 5:9. På fastigheten Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse. I förslaget till ramavtal står att plankostnadsavtal ska tecknas mellan parterna. I avtalsförslaget står även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal mellan parterna. I övrigt innehåller ramavtalsavtalsförslaget sedvanliga villkor. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) Flemingsbergs centrum Kärnans kärna Projektets läge markerat med röd markeringslinje Bakgrund Kommunfullmäktige godkände program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mfl januari I programmet för Flemingsbergs centrum föreslås bostadsbebyggelse på aktuellt projektområde, d v s utmed Hälsovägens norra sida mellan Flemingsbergs centrum och Alfred Nobels allé. Infarter för bostäderna på aktuellt område föreslås att ske via kvartersinfart öster om Flemingsbergs centrum. Bostäderna ska på ett lämpligt sätt ansluta till Flemingsbergsparken. Som en följd av programmet antogs 1990 en detaljplan för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mfl, del av kv Medicinaren, DP 10-D-9. I denna finns ännu en outnyttjad byggrätt för bostäder inom del av aktuellt projektområde. Området ingår vidare i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Projektet ingår i projektplan med start för framtagande av detaljplan 3 kvartalet 2013.

10 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Området för projektet ligger i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum och är idag obebyggt. Området omfattar dels fastigheten Grantorp 5:9, Område 1, och dels del av fastigheten Medicinaren 21, Område 2. Ägare till båda fastigheterna är Huge Fastigheter AB. För Grantorp 5:9, Område 1, gäller detaljplan för del av kv Medicinaren, antagen Planen medger användningen centrum för aktuellt område. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Område 1 kan planläggas för bostäder och handel. För Medicinaren 21, Område 2, gäller detaljplan för del av Medicinaren 5 mfl, antagen Planen medger användningen bostäder och centrumändamål för aktuellt område. Parterna är att överens om att i samband med byggnation av Område 1 nu uppföra en byggnation inom Område 2 i enlighet med gällande plan. Gestaltning, parkering, infart mm ska samordnas med Område 1. Flemingsbergs centrum Område 1/Grantorp 5:9 Område 2/ Medicinaren 21 Område 1 markerat med röd begränsningslinje och område 2 markerat med röd streckad linje

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) Förslag till bebyggelse Exploatören avser att inom projektområdet uppföra en bebyggelse bestående av två huskroppar på var sin sida om Medicinvägen innehållandes studentbostäder med handel i bottenvåningen. Totalt beräknas ca 140 studentlägenheter inrymmas i byggnaderna. Byggnaden på fastigheten Medicinaren 21 bör vara möjlig att börja bygga under andra halvåret av För byggnaden på Grantorp 5:9, där först en ny detaljplan måste tas fram bör byggstart för bostäder vara möjlig kvartal Inriktning för ny detaljplan För att möjliggöra exploatering av ytterligare studentbostäder och handel i Flemingsbergs centrum avser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Grantorp 5:9, Område 1, i enlighet med godkänt program för Flemingsberg centrum. Exploatören förslår inom fastigheten Grantorp 5:9 en byggnadskropp längs med Hälsovägen med handel i bottenvåningen och ca 70 studentlägenheter i fyra våningar ovanpå. Buller, angöring och parkering måste utredas tidigt i planarbetet. Övriga utredningar under planarbetet är bl a hänsyn till befintliga ledningar. Ramavtal Med anledning av givet planuppdrag för området har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB. I ramavtalet regleras förutsättningarna för framtagande av ny detaljplan och genomförandet av detaljplanen. Avtalsförslaget biläggs, bilaga 1. Enligt avtalsförslaget ska Huge teckna ett särskilt plankostnadsavtal med kommunen för att reglera kostnaderna för framtagande av detaljplanen. Vidare ska Huge utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Område 1 som enligt den kommande detaljplanen l läggs ut som allmän plats. I avtalsförslaget står även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg samt de allmänna anläggningar som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal.

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) I samband med att ny detaljplan antas ska ett exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Huge Fastigheter AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunen bedöms göra ett inte obetydligt överskott i den totala exploateringskalkylen för detta projekt. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att ramavtalet godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Signe Wernberg Exploateringsingenjör Bilagor 1. Ramavtal

13 1 (6) Ramavtal Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 (Del av Hälsovägen) Följande avtal om exploatering för bostäder, handel och parkering på fastigheterna Grantorp 5:9 och Medicinaren 21, nedan kallat Område 1 och 2, inom kommundelen Flemingsberg i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Huge Fastigheter AB Box Huddinge Org nr Nedan kallad Exploatören. Områdenas preliminära avgränsning har markerats med röd respektive streckad röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Exploatören äger fastigheten Grantorp 5:9 (område 1, bilaga 1) och Medicinaren 21 (område 2, bilaga 1) och har där för avsikt att uppföra två byggnader innehållandes studentbostäder med handel i markplan och eventuellt parkering i garage. Båda områdena ingår som del av ett större område i förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mfl, antagen januari I förstudien föreslås bostadsbebyggelse på aktuella områden. Bostäderna ska på ett lämpligt sätt ansluta till Flemingsbergsparken. Vidare ingår områdena i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen finns förslag till bebyggelsekaraktär. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Område 1, samt för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. Dessutom avser avtalet reglera förutsättningar för byggnation inom Område 2 där det finns en outnyttjad byggrätt för studentbostäder i gällande detaljplan.

14 2 (6) 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast att styrelsen för Exploatören godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Ny detaljplan För Område 1 gäller detaljplan för del av kv Medicinaren, Dp 10-D-9, antagen För Område 1 medger planen användningen centrum. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Område 1 kan planläggas för studentbostäder med handel i bottenvåningen. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Område 1. Exploatören ersätter Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Område1. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. Då Exploatören bekostar områdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovsprövning. 4. Byggnation inom Område 2 För Område 2 gäller detaljplan för del av Medicinaren 5 m fl, Dp 10-D-26, antagen Inom Område 2 medger planen användningen bostäder och centrumändamål. Parterna är överens om att uppföra en byggnad inom Område 2 i enlighet med gällande plan. I samband med antagande av gällande detaljplan inom Område 2 tecknades ett exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen. Detta ska gälla för byggnation inom Område 2 om inte parterna är överens om annat i kommande exploateringsavtal enligt 17.

15 3 (6) MARKÖVERLÅTELSER 5. Marköverlåtelser Exploatören ska i samband med att nya detaljplan antages erbjudas förvärva eventuell erforderlig kommunal mark till marknadsmässigt pris, som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark, nedan kallat Överlåtelseområdet. Köpeskillingen för Överlåtelseområdet ska regleras i kommande exploateringsavtal enligt 16. Exploatören ska utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Område 1 som enligt den kommande detaljplanen utlägges som allmän plats. 6. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detta avtal och ny detaljplan så snart förutsättningar härför föreligger. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av Exploatören. Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga fastighetsbildningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras. AVGIFTER 7. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. 8. Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Område 1 och 2 betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom Område 1 och 2. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Exploatören bekostar de allmänna anläggningar, inkl. ledningar, inom Område 1 som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Exploatören ska även vara med och bekosta del av övriga övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal enligt 17.

16 4 (6) Skulle fortsatta utredningar av de allmänna ledningarna visa att kostnaden för att hantera dessa ej är ekonomiskt rimliga inom nuvarande projekt ska parterna genast påbörja diskussioner om alternativa utformningar av område 2. MILJÖ- OCH ENERGI 10. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Områdena. 11. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Områdena under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 12. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Områdena. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 13. Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av Kommunens riktlinjer för nybyggnad av bostäder och lokaler på mark som inte upplåts eller försäljs av Kommunen. Exploatören ska enligt ägardirektiv följa kommunens klimat- och energiplan vilket innebär att högre krav kommer att ställas inom området energi. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor.

17 5 (6) 14. Markföroreningar Exploatören ska inom Områdena utföra och bekosta de eventuella efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön och för att marken ska kunna användas i enlighet med detaljplanens bestämmelser. GENOMFÖRANDE 15. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 16. Gestaltning För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i förnyelsen/anläggandet av Flemingsberg avser Kommunen att beskriva gestaltning av Området 1 i planbeskrivningen till detaljplanen. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta beskrivning av gestaltningen och ta fram erforderligt underlag. Parterna förbinder sig att följa denna beskrivning av gestaltningen vid projektering, upphandling och uppförande av anläggningar inom både Område 1 och Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Område 1 ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska eventuella marköverlåtelser enligt 4 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Område 1 är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. 18. Tidplan Exploatören avser påbörja byggnationen på område 2 innan ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 19. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 17 inte tecknas senast Därvid ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt 3 samt även för andra av Exploatören nedlagda kostnader i projektet.

18 6 (6) 20. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska Exploatören förbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar Exploatören enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av Område 1 och Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge Huddinge För Huddinge kommun För Huge Fastigheter AB.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och explotateringschef Exploateringsingenjör KS-2013/1507 Diarienummer

19 Bilaga 1 Ramavtal för Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21 Diarienummer Flemingsbergs centrum Område 2 Område 1

20 Förstudie för Flemingsbergs centrum och Novum BioCity mfl Huddinge kommun December 2005

21 2(41) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 5 Inriktning... 6 Områdesavgränsning... 6 Inriktning... 6 Områdesförutsättningar... 7 Lägesbeskrivning... 7 Regionplan... 7 Översiktsplan... 8 Detaljplaner... 9 Markägoförhållanden Stads- och landskapsbild Natur och rekreation Hydrologi och dagvatten Geologi och radon Kulturmiljö och fornlämningar Gator och trafik Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Huvudmannaskap Service Buller Luft Teknisk infrastruktur...16 Planinriktning...17 Stadsbild...17 Markanvändning, exploateringsgrad och gestaltning...17 Gator och trafik...27 Kollektivtrafik...31 Gång- och cykeltrafik...35 Huvudmannaskap för allmänna platser...36 Miljöbedömning...37 Agenda Trafik, transporter, luftmiljö och buller...37 Natur, rekreation, frilufts- och kulturvärden...38 Dagvatten...39 Stads- och landskapsbild...39 Bostadsmiljö...39 Elektromagnetiska fält samt radon i mark...39 Etappindelning och tidsplan...40 Detaljplanetapper...40 Tidsplan...40 Ekonomi...41 Ordlista med begreppsförklaringar...41 Underlagsmaterial...41

22 3(41) Projektorganisation Denna förstudie har tagits fram av Huddinge kommun i samarbete med Huge Fastigheter AB och Locum AB. Projektgrupp Gustav Thörnqvist, kommunstyrelsens förvaltning, exploateringsavdelningen (projektledare inom projektgruppen) Åke Andersson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB), planavdelningen Nils Blohm, MSB, lantmäterimyndigheten Panagiota Kalliora, MSB, bygglovsavdelningen Johanna Kirudd, MSB, miljökontoret Carolina Larsson, MSB, planavdelningen Jesper Skiöld, MSB, gatukontoret Henrik Örneblad, Huge Fastigheter AB Margareta Biberg, Locum AB Konsulter WSP Stadsutveckling har bidragit med utredningar, underlagsmaterial och projektledning. Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB har bidragit med underlagsmaterial för Flemingsbergs centrum. Bjurström & Brodin Arkitekter AB har bidragit med underlagsmaterial för Novum BioCity. Anders G. Sjögren Consult AB har varit projektledare för Novum BioCity-projektet. Ledningsgrupp Ledningsgruppen har deltagit i förstudiearbetet och har främst arbetat med att driva projektet Novum BioCity. Ingemar Ziegler Locum AB (ordförande), Jan-Åke Gustavsson Karolinska Institutet och Novum, Per Gillström Karolinska Universitetssjukhuset, Gunilla Wastesson Huddinge kommun, Uno Eriksson Huge Fastigheter AB, Juan Copoví-Mena Locum AB (tom 6 sep 2005), Charlotte Helmersson Locum AB, Gustav Thörnqvist Huddinge kommun, Margareta Biberg Locum AB (sekreterare), Jan Björkström Locum AB (fr o m 6 sep 2005), Bo Vikström Karolinska Universitetssjukhuset, Ingemar Ahlandsberg Novum Forskningspark, Rune Fransson Karolinska Institutet (fr o m okt 2005).

23 4(41) Sammanfattning Flemingsberg har i RUFS 2001, regionplaneoch trafikkontorets regionala utvecklingsprogram utpekats som en av sju regionala kärnor utanför centrala Stockholm. Under senare år har utvecklingen i Flemingsberg gått snabbt med bland annat nya högskolor och fler arbetsplatser. Syftet med denna förstudie är att beskriva förutsättningar för att utveckla Flemingsbergs ytterligare. Det innefattar bland annat förbättrad service och kommunikationer, nya bostäder och lokaler för biomedicinsk forskning, Novum BioCity, samt även omvandling av miljön. Förstudien utformas så att den kan vara programhandling för Flemingsbergs centrum, Novum BioCity och del av Hälsovägen under planläggningsskedet. Inriktningen för förstudien är bland annat att skapa en urban stadsstruktur med en funktionsblandning av olika verksamheter såsom handel, service, kultur och fritidsverksamheter mm. Området ska förtätas för att öka stadsmässigheten och förbättra sambanden. Hälsovägen ska omvandlas för att göra gaturummet mer sammanhållet och trivsammare att vistas i. Huge Fastigheter AB som äger Flemingsbergs centrum vill bygga ut centrumet mot Hälsovägen med butikslokaler, studentlägenheter och garage. Förslaget är att ovanpå på de nya butikslokalerna bygga ca 215 studentlägenheter i två huskroppar varav ett punkthus på 13 våningar. Utbyggnad av butiker är ca 2000 m 2. Framför centrumet anläggs en torgbildning och markparkering för besökare till centrumet. Stockholms Läns Landsting genom Locum AB vill göra det möjligt att ersätta nuvarande garage och servicebyggnad öster och väster om sjukhusets huvudentré med två byggnader för forskning inom bioteknik, Novum BioCity I och II. Byggnaderna är tillsammans ca m 2 BTA inklusive garage och tekniska utrymmen. De ska kunna inrymma butiker i gatuplan mot entrétorget och mot Hälsovägen. Ett nytt entrétorg byggs mellan Novum BioCity I och II. Entrétorget lutar från Hälsovägens upp till en relativt plan angöringsplats vid sjukhusets huvudentré. Utbyggnaden ska ske i två etapper där den första etappen innehåller Novum BioCity I och entrétorget. Etapp 2 är Novum BioCity II och en förlängning av Parkvägen till Hälsovägen. Förstudien berör översiktligt möjligheter till annan ny bebyggelse inom området vilket måste studeras vidare. Det är bland annat bostäder utmed Hälsovägen, idrottshall och patienthotell. Hälsovägen utgör en barriär i området och bidrar till att avgränsa sjukhusområdet från Grantorp och Flemingsbergs centrum. För att skapa rumslighet och stadsmässighet krävs kraftfulla och tydliga rumselement. Dessa kan utgöras av t.ex. hus eller vegetation. Genom att placera byggnaderna närmare gatan på ömse sidor ökar stadsmässigheten och sambandet förbättras. Gatans gestaltning med trädplantering och gång- och cykelvägar utmed gatan gör gaturummet mer sammanhållet och trivsammare. Hälsovägen utformas för att klara förväntade trafikflöden, god tillgänglighet till sjukhuset och centrum samt möjliggöra en framtida utbyggnad av spårväg. Därför föreslås en sektionsbredd för gaturummet på 43 meter. Busshållplatser föreslås ligga utmed Hälsovägen. Exakt utformning kommer att studeras i det kommande detaljplanearbetet. Planläggning av Flemingsbergs centrum och Novum BioCity beräknas ta 1,5 år med start i december Utbyggnad av Flemingsbergs centrum och studentlägenheter tar ca 2,5 år. Varje etapp av Novum BioCity tar ca 5 år att bygga.

24 5(41) Bakgrund och syfte Flemingsberg har i RUFS 2001, regionplaneoch trafikkontorets regionala utvecklingsprogram utpekats som en av sju regionala kärnor utanför centrala Stockholm. I september 2005 bildades en fast organisation för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg. Organisationen består av politiker och tjänstemän från Stockholms Läns Landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Bland annat ska ett utvecklingsprogram för Flemingsbergs tas fram och en genomförandeorganisation bildas. Under senare år har utvecklingen i Flemingsberg gått snabbt med bland annat nya högskolor och fler arbetsplatser. Som exempel på kommande nya arbetsplatser kan nämnas Södertörns tingsrätt som byggs intill polishuset i Flemingsberg. Ytterligare kontorsetableringar är även aktuella i Flemingsbergsdalen. Servicen i området har inte utvecklats på samma sätt som utbildning och arbetsplatser. Det finns därför behov av förbättring av både den kommersiella och offentliga servicen. Tre alternativa lokaliseringar av förbättrad kommersiell service i Flemingsbergs var på bred remiss under början av Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2005 att befintligt centrum i Flemingsberg ska utvecklas för att förbättra servicen för boende och verksamheter i området. Novum Forskningspark i Huddinge är ett exempel på hur framgångsrik biomedicinsk forskning kan utvecklas och växa i nära samklang med näringslivet. Ett nytt steg i utvecklingen är satsningen på Novum BioCity som är en större anläggning för samlokalisering av akademi och näringsliv inom området biomedicin. Locum prövade under hösten 2004 alternativa platser i Flemingsberg för lokalisering av Novum BioCity. Valet föll på alternativet som innebär komplettering av befintliga byggnader och nya byggnader på båda sidor om sjukhusets huvudentré. Miljön i Flemingsberg är storskalig med barriärer som delar upp stadsdelen i områden som har dålig kontakt med varandra. Det finns därför behov av att omvandla miljön i Flemingsberg bland annat genom förtätning för att skapa en mer urban stadsstruktur med god koppling mellan bostäder, arbetsplatser och service. Miljön ska även vara trygg och trivsam. Syftet med förstudien är att beskriva förutsättningarna för att utveckla denna del av Flemingsberg med förbättrad service och kommunikationer, nya bostäder och forskningslokaler samt en omvandling av stadsmiljön.

25 6(41) Inriktning Områdesavgränsning Förstudien för Flemingsbergs centrum och Novum BioCity mfl omfattar området markerat i kartan till höger. Inriktning Förstudien utformas så att den kan vara programhandling för Flemingsbergs centrum, Novum BioCity och Hälsovägen under planläggningsskedet. Till samråd och utställning delas området upp i flera detaljplaner. Inriktningen för förstudien är att skapa en urban stadsstruktur med en funktionsblandning av olika verksamheter såsom handel, service, kultur och fritidsverksamheter mm. Området ska förtätas för att öka stadsmässigheten och förbättra sambanden. Hälsovägen ska omvandlas med en gestaltning av trädplanteringar och gång- och cykelvägar vilket gör att gaturummet blir mer sammanhållet och trivsammare att vistas i. Grönområden är viktiga inslag i stadsmiljön och ska definieras och bevaras så långt som möjligt. Miljön blir attraktiv genom att skapa väl fungerande offentliga rum av en kvalitet som vittnar om omsorg om och tilltro till de som nyttjar dem. Det är även viktigt med behagliga mötesplatser. Karta med förstudieområdet markerat med grön kantlinje. Ny bebyggelse ska möta befintlig bebyggelse på ett hänsynsfullt och till platsen väl anpassat sätt.

26 7(41) Områdesförutsättningar Lägesbeskrivning Förstudieområdet ligger centralt i Flemingsberg intill Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge strax väster om Huddingevägen och Flemingsbergs station. Genom förstudieområdet går Hälsovägen som är huvudgata till sjukhuset och Flemingsbergs centrum. Regionplan Flemingsberg har av regionplane- och trafikkontoret i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2001, utpekats som en av sju regionala kärnor utanför Stockholm city. Här beskrivs att Stockholmsregionen idag i huvudsak är enkärnig. Arbetsplatser, den högre utbildningen och olika kulturinstitutioner är i hög grad lokaliserade till den centrala regiondelen och att det radiella transportsystemet förstärker enkärnigheten. En snabb tillväxt i Stockholmsregionen förutsätter emellertid att många bostäder och verksamheter tillkommer i första hand utanför den centrala regionkärnan. Den nya bebyggelsen bör enligt regionplanen koncentreras till regionala kärnområden och till områden intill kommunikationsstråken vilket är de delar som bedöms har störst utvecklingspotential. Regionplan, RUFS 2001 Flemingsberg är en regional kärna bland annat därför att området har god marknadspotential för företag och lokal arbetsmarknad samt god tillgänglighet regionalt och interregionalt. Området har även stora markreserver och möjligheten till förtätning är god. I Flemingsberg finns många stora arbetsplatser och högre utbildning.

27 8(41) Översiktsplan I gällande översiktsplan för Huddinge kommun är förstudieområdet söder om Hälsovägen utlagt som allmän byggnad/område. Norr om Hälsovägen är Flemingsbergs centrum redovisat som område för handel och närservice. Resterande del ligger som utredningsområde, pågående markanvändning och allmän byggnad/området. Genom förstudieområdet utmed Hälsovägen går ett reservat för snabbspårväg. Översiktsplan 2000

28 9(41) Detaljplaner Karta med gällande detaljplaner inom förstudieområdet. Röd linje markerar detaljplanegräns. 10-D-1 Detaljplan för del av västra Flemingsberg (Huddinge Sjukhus), fastställd I detaljplanen är marken inom förstudieområdet utlagt som kvartersmark för allmänt ändamål sjukhus. Hälsovägen inom detaljplanen är prickmarkerad och får inte bebyggas. 10-D-4 Detaljplan för västra Flemingsberg I, fastställd I detaljplanen är marken, mellan Flemingsbergs centrum och sjukhuset, kvartersmark för allmänt ändamål sjukhus. Marken får inte bebyggas och ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar. Ett litet markområde i sydöstra delen av förstudieområdet är utlagt som allmän plats park i detaljplanen. 10-D-5 Detaljplan för Flemingsbergs station, fastställd Hälsovägen i detaljplanen är utlagd som allmän plats gata. Sidoområdena till Hälsovägen är allmän plats gångväg och park. 10-D-6 Detaljplan för västra Flemingsberg II, fastställd Området inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats park. 10-D-7 Detaljplan för västra Flemingsberg III, fastställd Området inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats park. 10-D-8 Detaljplan för västra Flemingsberg IV, fastställd Det västra av de två områdena inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats gata samt gång- och cykelväg. Det östra området inom förstudieområdet är dels allmän plats gata samt gång- och cykelväg och dels kvartersmark för allmänt ändamål, teknisk service vilket till största delen är prickat och får inte bebyggas. 10-D-9 Detaljplan för del av Kv Medicinaren, fastställd Röntgenvägen är i detaljplanen allmän plats gata. Centrumbyggnaden och viss mark runt om är i detaljplanen utlagt som centrum. 10-D-12 Detaljplan för Kästa, fastställd Områdena inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats gata.

29 10(41) Markägoförhållanden Lagfarna ägare till fastigheter inom området är markerade på kartan nedan. Fastigheten Medicinaren 19 (Novum Forskningspark) ägs av Stockholms Läns Landsting men är upplåten med tomträtt till Proserpina 1032 AB som ingår i den danska börsnoterade fastighetskoncernen Keops A/S. Övriga fastigheter som Stockholms Läns Landsting äger förvaltas av Locum AB. Karta med lagfarna fastighetsägare inom och intill förstudieområdet

30 11(41) Stads- och landskapsbild Karta över Flemingsberg med omnejd. Övergripande struktur Huddingevägen och järnvägen delar stadsdelen Flemingsberg i två större halvor. Bebyggelsen är huvudsakligen lokaliserad till terrängens höjdpartier medan vägarna följer dalgångarna. Flemingsberg gränsar i väster mot Tullinge i Botkyrka kommun. I norr tangerar Glömstadalen, i nordostlig riktning ligger Huddinge Centrum och i sydost finns Flemingsbergsskogen. Centrala delarna av Flemingsberg omges av två stora bostadsområden, Kästa i nordväst och Visättra i öster. I väster och norr omges Flemingsberg av småhusområden. I söder och öster finns stora naturområden. Förstudieområdet Karta över förstudieområdet i sin närmaste omgivning. Området präglas av storskalig bebyggelse och trafikseparerat vägnät. Det högt belägna Flemingsberg är tydligt geografiskt avgränsat av skogiga och branta sluttningar i norr, öster och sydost. Grantorps höga, färgstarka byggnader som avtecknar sig mot himmeln är ett tydligt landmärke sett på håll, utifrån området och även när man färdas inne i området. Stambanan och Huddingevägen bildar ett brett kommunikationsstråk och en fysiskt påtaglig gräns och storskalig barriär i öster. Flemingsbergsleden nedanför skogsbranterna upp mot Grantorp förstärker områdets norra gräns.

31 12(41) Hälsovägen bildar en barriär mellan norra och södra Flemingsberg. Området har en tydlig funktionsuppdelning med Grantorpsbebyggelsens flerfamiljshus norr om Hälsovägen, medan stadsdelen söder om Hälsovägen domineras av det stora sjukhuskomplexet, Novum Forskningsparks byggnad och högskoleinstitutionerna. Bebyggelsen i Grantorp består till största delen av flerbostadshus från 1970-talet och en centrumanläggning med affärer, skola, bibliotek och kyrka. Grantorps höga bostadshus är grupperade tre och tre, placerade parallellt eller i rät vinkel mot varandra. På långfasaderna har husen balkonger, där sidostyckena pryds med ett cirkelrunt hål. Området är trafikseparerat med bilfria gångvägar och gårdar. I området finns ett större kuperat naturområde, Flemingsbergsparken, som gränsar mot bland annat skola och förskola. Den dominerande verksamheten på södra sidan av Hälsovägen är Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, med ca anställda och en bebyggelse på cirka m 2 bruttoarea. Inom sjukhusparken söder om sjukhuset finns expansionsmöjligheter om ca m 2 BTA. Sjukhuset är en av regionens största arbetsplatser. Anläggningen utgör den dominerande byggnadsvolymen i området. Liksom bebyggelsen i Flemingsbergs centrum är fasaderna tämligen slutna mot omgivningen. Alfred Nobels allé har under senare år genomgått en omfattande utveckling. Gaturummet kantas av den nyligen invigda biblioteksbyggnaden, flera torgytor, Södertörns Högskola med Moas båge samt ytterligare ett antal större bygnader för högskolans verksamheter. Bebyggelsen har huvudsakligen nyfunktionalistisk arkitektur med ljusa, slätputsade fasader och rikligt med ljusinsläpp. Nordväst om sjukhuset finns rättspsykiatribyggnaden vars färgsättning och karaktär avviker påtagligt från övriga byggnader i området. Centrum och sjukhusentrén Sjukhusets entréplats förbinds genom två ramper med den lägre nivån på Hälsovägen. I anslutning till sjukhusets entré finns angöring för taxi, färdtjänst och bussar. På ömse sidor av huvudentrén finns parkeringshus och servicebyggnad. Plats för rekreation och service finns inom sjukhusområdet och längs Blickagången, ett gångstråk som leder från Flemingsbergs station över Alfred Nobels allé fram till sjukhusets entré. Karta över Flemingsbergs centrum, sjukhusentrén och dagens höjdnivåer

32 13(41) Hydrologi och dagvatten Området ligger inom Orlångens avrinningsområde och i dagsläget leds det mesta dagvattnet till Flemingsbergsviken. Vy från Blickagången mot Sjukhusets entréplats. Geologi och radon Enligt översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun består marken mestadels av morän. I den markradonutredning som gjorts 1984 betecknas området som normalriskområde för markradon. Vy mot centrumanläggningen. Befintlig centrumanläggning anlades i slutet av 60-talet och innehåller ett antal restauranger, en matvaruaffär och ett antal servicebutiker. Fasaden är en sluten tegelkonstruktion. Entréer finns dels ut mot torget i markplanet, dels mot den gångbro som leder mot sjukhusområdet. Gångbron leder även fram till ett mindre entrétorg vid Flemingsbergs kyrka där en trappa finns till markplanet. Från torget finns ett gångstråk som följer utkanten av bostadsbebyggelsen och leder vidare mot Flemingsbergs station. Natur och rekreation Området är bebyggt eller har huvudsakligen hårdgjorda ytor. Nordost om förstudieområdet ligger Flemingsbergsparken. Det är ett omväxlande och starkt kuperat skogsparti med karaktärsfulla träd och små, innehållsrika landskapsrum för vistelse och lek. Där finns bland annat en motionsslinga som bl.a. används av skolelever och boende. Denna bostadsnära naturmark och park är ett viktigt rekreationsområde för de boende. Ett av gångstråken mot pendeltågsstationen passerar genom skogsområdet. Kulturmiljö och fornlämningar Övergripande områdesbeskrivning Området är kraftigt kuperat med bergs- och moränhöjder skilda åt av små sprickdalar med lerjordar. Två stora markanta dalstråk finns: dalen från Flemingsbergsviken upp mot Glömsta och dalstråket från den låglänta trakten av Huddinge kyrka mot Fullersta kvarn. Glömstas stora sprickdal sträcker sig från Flemingsbergsviken upp till Glömsta, och brukas än idag som åker. Dalgångens södra sida är skogsklädd och på sina håll brant. Under senare delen av 1800-talet började en successiv utbyggnad av förortssamhällen runt Stockholm. Utbyggnadstakten bestämdes bl.a. av förutsättningarna för exploatering, efterfrågan på tomter och kommunikationerna. Utbyggnaden i

33 14(41) Huddinge kom inte till stånd förrän en bit in på 1900-talet. I dalens sydvästra del ligger Flemingsbergs gårdsanläggning med huvudbyggnad och flyglar från 1700-talet. Kommundelen speglar på ett talande sätt utvecklingen i en förort till Stockholm, en utveckling ett traditionellt jordbruksområde med starka förhistoriska traditioner, vilket helt omstrukturerats genom urbanisering under talet. Inom området finns dock fortfarande miljöer och lämningar som på ett tydligt sätt skildrar de olika epokerna i områdets historia. Norr om Hälsovägen 1958 köpte kommunen ägorna som tillhörde Flemingsbergs gård. Marken skulle användas till sjukhusbyggnad alternativt bostäder. Bostadsområdet planerades samtidigt som Huddinge sjukhus byggdes i Flemingsberg och är utformat i miljonprogrammets anda. Först 1973 uppfördes tre höga bostadshus vid centrum som färgsattes i lila och orange. Stadsplanen resulterade i 18 hus med åtta, elva och 12 våningar. I enlighet med tidens modernistiska stadsbyggnadsideal planerades området med trafikseparering och garage under gårdarna. Husen blev höga för att bibehålla en större obebyggd yta där befintlig natur kunde bevaras. Byggnadernas aluminiumplattor färgsattes i blått, grönt, gult och rött. Grantorp är ett tydligt exempel på 1970-talets miljonprogramsbebyggelse och stadsplanering. Karaktäristiskt för området är husens stora skala och placering, liksom den trafikseparerande stadsplaneringen. Byggnadernas utformning, materialval, tidstypisk färgsättning och detaljer som entréer och balkongernas sidostycken är av stor betydelse för områdets karaktär. Området bör bevaras som ett exempel på 1970-talets stadsbyggnadsideal. Den utsparade naturen är en viktig del för förståelsen av områdets planering och bör bevaras som obebyggd yta då den utgör en betydelsefull del av områdets karaktär. Söder om Hälsovägen Under och 1970-talen skedde en omfattande utbyggnad på Flemingsbergs domäner. Huddinge sjukhus som tillkom mellan , ritat av HLLS Arkitektkontor, blev ett storskaligt bebyggelseområde utan större hänsyn till den befintliga miljön. Sjukhuset är en av regionens största arbetsplatser och var på sin tid det största byggprojekt som någonsin igångsatts i Skandinavien. Sjukhuset består av huskroppar om fem våningar ovan mark som förbinds med glasade gångar. Mellan huskropparna bildas gårdar som är konstnärligt gestaltade. Fasadelementen har en yta av krattad, dekorgjuten betong och blått glas. Gator och trafik Cirka en halv kilometer sydost om förstudieområdet finns väg 226, Huddingevägen, som är en regional vägförbindelse i nordsydlig riktning. Knappt en kilometer norr om Flemingsberg går väg 259, Glömstavägen, vilken knyter samman området med bland annat E4/E20 och Kungens kurva. Hälsovägen med fyra körfält går genom förstudieområdet. Vägen är en huvudgata och är i huvudsak reglerad med hastighetsbegränsningen 30 km/tim. En betydande del av vägen ingår i landstingets fastighet Medicinaren 5. Hälsovägen anknyter i förstudieområdets östra del till Alfred Nobels allé med koppling till Tullinge och i dess västra del till Katrinebergsvägen med anslutning bland annat till Glömstavägen. I huvudsak trafikmatas området österifrån. Trafikmängderna på Hälsovägen uppgår på den aktuella sträckan till cirka fordon/dygn. Fyra fastighetsinfarter finns till Landstingets och Novums fastigheter inom förstudieområdet. På norra sidan av Hälsovägen angörs Grantorp och Flemingsbergs centrum genom tre fastighetsinfarter, varav två är endast för linjetrafikbussar. Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägnätet är väl separerat från biltrafiken. Från Huddingevägen går det

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6)

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2010-02062 Ewa Wåhlin 2013-09-17 Tfn 08-508 28 233 1(6) Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 mfl i stadsdelarna Midsommarkransen,

Läs mer

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Projektbeskrivning Program Björnkulla

Projektbeskrivning Program Björnkulla Projektbeskrivning Program Björnkulla Syfte med planläggning är att utreda möjligheterna till utveckling och förtätning inom Björnkulla. Tidiga volymstudier indikera att området skulle kunna rymma ca 2

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1038.210 Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten KS 08.596 Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2008/26.318 Dp 4-B-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan för JUSTERINGSMANNEN

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6]

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] 2010-05-19 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 1 [6] 2008-10-30 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 9 APRIL 2014 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Germund Landqvist Datum 2014-02-25 Diarienummer KSN-2014-0067 Kommunstyrelsen Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer