Kommunstyrelsen 16 december

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 16 december 2013 8"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december Paragraf Diarienummer KS-2013/ Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 och planuppdrag för Grantorp 5:9 i Flemingsberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21 godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 november Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Grantorp 5:9 i kommundelen Flemingsberg enligt förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity och med en möjlighet till en högre exploatering. Sammanfattning Förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm godkändes av kommunfullmäktige år I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom fastigheten Grantorp 5:9 och del av fastigheten Medicinaren 21 i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum. Området ingår även i den fördjupade över siktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För bygg na tionen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Området är obebyggt och ägs av Huge Fastigheter AB. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra byggnation av cirka 140 studentlägenheter i aktuellt område. Förslaget till ramavtal reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på den intilliggande fastigheten Grantorp 5:9. För Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjlig-göra bostadsbebyggelse. Eventuella marköverlåtelser från kommunen till exploatören som kan komma att krävas för kvartersmark i den nya planen kommer att regleras i kommande exploateringsavtal mellan parterna. Mark som föreslås bli allmän plats i planen ska överlåtas till kommunen utan ersättning. I ramavtalsförslaget regleras även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader kommer också att regleras i kommande exploateringsavtal.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Överläggning I ärendet yttrar sig Ann-Marie Högberg (S), Britt Björneke (V), Birgitta Ljung (MP), Daniel Dronjak Nordqvist (M) och Anti Avsan (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Ann-Marie Högberg (S), Britt Björneke (V) och Birgitta Ljung (MP) anmäler protokollsanteckning. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

3 Socialdemokratcma r o... f I 01,.... f II' Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 8: Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 och planuppdrag för Grantorp 5:9 i Flemingsberg Vi noterar att det sedan länge funnits en fardig byggrätt för att bygga bostäder i Huges regi. Det är mycket beklagligt att den inte kommit till användning tidigare. Nu är kommunens egna fastighetsbolag sist i raden av studentbostadsexploatörer, vilket är anmärkningsvärt i en stor universitetskommun som Huddinge. Bristen på studentbostäder har ju varit mycket stor och välkänd länge. Vår uppfattning är att kommunen måste bidra till att pressa boendekostnader, särskilt när det gäller hyresbostäder och studentbostäder. Därför anser vi inte att Huge Fastigheter AB ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar. Det är inte rimligt att belasta studentbostäder med sådant. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att det i bilagt PM anges att kommunen bedöms göra ett inte obetydligt överskott i den totala exploateringskalkylen för detta projekt. V år uppfattning är därför att detta inte ska tas med i det kommande mark- och exploateringsavtalet. För Socialdemokraterna För Miljöpartiet De Gröna ~~~:l~ /Ju'frt'1t 0~ Birgitta Ljun1' 0

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 och planuppdrag för Grantorp 5:9 i Flemingsberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21 godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 november Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Grantorp 5:9 i kommundelen Flemingsberg enligt förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity och med en möjlighet till en högre exploatering. Sammanfattning Förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm godkändes av kommunfullmäktige år I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom fastigheten Grantorp 5:9 och del av fastigheten Medicinaren 21 i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum. Området ingår även i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Området är obebyggt och ägs av Huge Fastigheter AB. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra byggnation av cirka 140 studentlägenheter i aktuellt område. Förslaget till ramavtal reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på den intilliggande fastigheten Grantorp 5:9. För Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Eventuella marköverlåtelser från kommunen till exploatören som kan komma att krävas för kvartersmark i den nya planen POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) kommer att regleras i kommande exploateringsavtal mellan parterna. Mark som föreslås bli allmän plats i planen ska överlåtas till kommunen utan ersättning. I ramavtalsförslaget regleras även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader kommer också att regleras i kommande exploateringsavtal. Beskrivning av ärendet Förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm godkändes av kommunfullmäktige år I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom aktuellt område omfattande fastigheten Grantorp 5:9 och del av fastigheten Medicinaren 21 i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum, se bilaga 3. Området ingår även i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Området är obebyggt och ägs av Huge Fastigheter AB Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra byggnation av cirka 140 studentlägenheter i två huskroppar med handel i bottevåningen på vardera sidan om Medicinvägen. Förslaget till ramavtal reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på intilliggande fastighet Grantorp 5:9. Byggnation på fastigheten Medicinaren 21 bör vara möjlig redan under år På fastigheten Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Planläggningen ska pröva om området kan bebyggas med cirka 70 studentbostäder i fyra våningar med handel i bottenvåningen. Frågan om förskola inom planområdet kommer inte att prövas utan hanteras i intilliggande projekt. Ett plankostnadsavtal ska tecknas mellan parterna. I samband med att detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. Eventuell marköverlåtelse från kommunen till exploatören som kan komma att krävas för mark som i ny detaljplan läggs ut till kvartersmark ska regleras i detta avtal. Mark som i planen läggs ut som allmän platsmark ska utan ersättning överlåtas till kommunen. Förslaget till ramavtal anger att det inom del av fastigheten Medicinaren 21 ska uppföras en byggnad enligt gällande plan. Detaljplanen anger användningen bostäder och centrumändamål. Det exploateringsavtal som tecknades mellan exploatören och kommun i samband med att detaljplanen antogs ska gälla om inte annat överenskommes i kommande exploateringsavtal.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) I ramavtalsförslaget regleras även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal. I övrigt innehåller ramavtalet sedvanliga villkor. Ramavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1. Exploatören har underhand godkänt ramavtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Områdena ingår som en del av ett större område i förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm, i vilken det föreslås bostadsbebyggelse på aktuellt område. De ingår också i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande och bebyggelse utmed Hälsovägen finns även med i projektplanen för Kommunstyrelsens förvaltning vill särskilt betona vikten av att kommande detaljplan följer intentionen för Flemingsbergs centrum med en funktionsblandning och ett stadsliv med handel, kultur mm. Karaktären av täta stadskvarter med handel i bottenplan är viktig att hålla. Eventuellt bör en utredning göras för vilken typ av handel som är lämplig. Det pågår en diskussion om möjligheter till ökad exploatering. Förvaltningen ser gärna att denna fråga utreds i kommande planläggning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramavtalet godkänns och att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Grantorp 5:9 m.fl. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Bilagor Bilaga 1: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens PM Bilaga 2: Ramavtal Bilaga 3: Förstudie för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

8 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) HANDLÄGGARE Signe Wernberg Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 inom kommundelen Flemingsberg Sammanfattning Kommunfullmäktige godkände program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom aktuellt område, fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21. Området ingår även i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås där täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Det obebyggda området ligger i sydöstra delen av Flemingsbergs, se karta nedan. Området omfattar fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21. Ägare är Huge Fastigheter AB. Mark- och exploateringsavdelningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra fortsatt byggnation av 140 studentlägenheter och handel i Flemingsberg centrum. Förslaget reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på intilliggande fastighet Grantorp 5:9. På fastigheten Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse. I förslaget till ramavtal står att plankostnadsavtal ska tecknas mellan parterna. I avtalsförslaget står även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal mellan parterna. I övrigt innehåller ramavtalsavtalsförslaget sedvanliga villkor. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) Flemingsbergs centrum Kärnans kärna Projektets läge markerat med röd markeringslinje Bakgrund Kommunfullmäktige godkände program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mfl januari I programmet för Flemingsbergs centrum föreslås bostadsbebyggelse på aktuellt projektområde, d v s utmed Hälsovägens norra sida mellan Flemingsbergs centrum och Alfred Nobels allé. Infarter för bostäderna på aktuellt område föreslås att ske via kvartersinfart öster om Flemingsbergs centrum. Bostäderna ska på ett lämpligt sätt ansluta till Flemingsbergsparken. Som en följd av programmet antogs 1990 en detaljplan för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mfl, del av kv Medicinaren, DP 10-D-9. I denna finns ännu en outnyttjad byggrätt för bostäder inom del av aktuellt projektområde. Området ingår vidare i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Projektet ingår i projektplan med start för framtagande av detaljplan 3 kvartalet 2013.

10 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Området för projektet ligger i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum och är idag obebyggt. Området omfattar dels fastigheten Grantorp 5:9, Område 1, och dels del av fastigheten Medicinaren 21, Område 2. Ägare till båda fastigheterna är Huge Fastigheter AB. För Grantorp 5:9, Område 1, gäller detaljplan för del av kv Medicinaren, antagen Planen medger användningen centrum för aktuellt område. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Område 1 kan planläggas för bostäder och handel. För Medicinaren 21, Område 2, gäller detaljplan för del av Medicinaren 5 mfl, antagen Planen medger användningen bostäder och centrumändamål för aktuellt område. Parterna är att överens om att i samband med byggnation av Område 1 nu uppföra en byggnation inom Område 2 i enlighet med gällande plan. Gestaltning, parkering, infart mm ska samordnas med Område 1. Flemingsbergs centrum Område 1/Grantorp 5:9 Område 2/ Medicinaren 21 Område 1 markerat med röd begränsningslinje och område 2 markerat med röd streckad linje

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) Förslag till bebyggelse Exploatören avser att inom projektområdet uppföra en bebyggelse bestående av två huskroppar på var sin sida om Medicinvägen innehållandes studentbostäder med handel i bottenvåningen. Totalt beräknas ca 140 studentlägenheter inrymmas i byggnaderna. Byggnaden på fastigheten Medicinaren 21 bör vara möjlig att börja bygga under andra halvåret av För byggnaden på Grantorp 5:9, där först en ny detaljplan måste tas fram bör byggstart för bostäder vara möjlig kvartal Inriktning för ny detaljplan För att möjliggöra exploatering av ytterligare studentbostäder och handel i Flemingsbergs centrum avser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Grantorp 5:9, Område 1, i enlighet med godkänt program för Flemingsberg centrum. Exploatören förslår inom fastigheten Grantorp 5:9 en byggnadskropp längs med Hälsovägen med handel i bottenvåningen och ca 70 studentlägenheter i fyra våningar ovanpå. Buller, angöring och parkering måste utredas tidigt i planarbetet. Övriga utredningar under planarbetet är bl a hänsyn till befintliga ledningar. Ramavtal Med anledning av givet planuppdrag för området har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB. I ramavtalet regleras förutsättningarna för framtagande av ny detaljplan och genomförandet av detaljplanen. Avtalsförslaget biläggs, bilaga 1. Enligt avtalsförslaget ska Huge teckna ett särskilt plankostnadsavtal med kommunen för att reglera kostnaderna för framtagande av detaljplanen. Vidare ska Huge utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Område 1 som enligt den kommande detaljplanen l läggs ut som allmän plats. I avtalsförslaget står även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg samt de allmänna anläggningar som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal.

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) I samband med att ny detaljplan antas ska ett exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Huge Fastigheter AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunen bedöms göra ett inte obetydligt överskott i den totala exploateringskalkylen för detta projekt. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att ramavtalet godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Signe Wernberg Exploateringsingenjör Bilagor 1. Ramavtal

13 1 (6) Ramavtal Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 (Del av Hälsovägen) Följande avtal om exploatering för bostäder, handel och parkering på fastigheterna Grantorp 5:9 och Medicinaren 21, nedan kallat Område 1 och 2, inom kommundelen Flemingsberg i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Huge Fastigheter AB Box Huddinge Org nr Nedan kallad Exploatören. Områdenas preliminära avgränsning har markerats med röd respektive streckad röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Exploatören äger fastigheten Grantorp 5:9 (område 1, bilaga 1) och Medicinaren 21 (område 2, bilaga 1) och har där för avsikt att uppföra två byggnader innehållandes studentbostäder med handel i markplan och eventuellt parkering i garage. Båda områdena ingår som del av ett större område i förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mfl, antagen januari I förstudien föreslås bostadsbebyggelse på aktuella områden. Bostäderna ska på ett lämpligt sätt ansluta till Flemingsbergsparken. Vidare ingår områdena i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen finns förslag till bebyggelsekaraktär. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Område 1, samt för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. Dessutom avser avtalet reglera förutsättningar för byggnation inom Område 2 där det finns en outnyttjad byggrätt för studentbostäder i gällande detaljplan.

14 2 (6) 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast att styrelsen för Exploatören godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Ny detaljplan För Område 1 gäller detaljplan för del av kv Medicinaren, Dp 10-D-9, antagen För Område 1 medger planen användningen centrum. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Område 1 kan planläggas för studentbostäder med handel i bottenvåningen. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Område 1. Exploatören ersätter Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Område1. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. Då Exploatören bekostar områdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovsprövning. 4. Byggnation inom Område 2 För Område 2 gäller detaljplan för del av Medicinaren 5 m fl, Dp 10-D-26, antagen Inom Område 2 medger planen användningen bostäder och centrumändamål. Parterna är överens om att uppföra en byggnad inom Område 2 i enlighet med gällande plan. I samband med antagande av gällande detaljplan inom Område 2 tecknades ett exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen. Detta ska gälla för byggnation inom Område 2 om inte parterna är överens om annat i kommande exploateringsavtal enligt 17.

15 3 (6) MARKÖVERLÅTELSER 5. Marköverlåtelser Exploatören ska i samband med att nya detaljplan antages erbjudas förvärva eventuell erforderlig kommunal mark till marknadsmässigt pris, som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark, nedan kallat Överlåtelseområdet. Köpeskillingen för Överlåtelseområdet ska regleras i kommande exploateringsavtal enligt 16. Exploatören ska utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Område 1 som enligt den kommande detaljplanen utlägges som allmän plats. 6. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detta avtal och ny detaljplan så snart förutsättningar härför föreligger. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av Exploatören. Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga fastighetsbildningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras. AVGIFTER 7. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. 8. Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Område 1 och 2 betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom Område 1 och 2. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Exploatören bekostar de allmänna anläggningar, inkl. ledningar, inom Område 1 som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Exploatören ska även vara med och bekosta del av övriga övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal enligt 17.

16 4 (6) Skulle fortsatta utredningar av de allmänna ledningarna visa att kostnaden för att hantera dessa ej är ekonomiskt rimliga inom nuvarande projekt ska parterna genast påbörja diskussioner om alternativa utformningar av område 2. MILJÖ- OCH ENERGI 10. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Områdena. 11. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Områdena under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 12. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Områdena. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 13. Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av Kommunens riktlinjer för nybyggnad av bostäder och lokaler på mark som inte upplåts eller försäljs av Kommunen. Exploatören ska enligt ägardirektiv följa kommunens klimat- och energiplan vilket innebär att högre krav kommer att ställas inom området energi. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor.

17 5 (6) 14. Markföroreningar Exploatören ska inom Områdena utföra och bekosta de eventuella efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön och för att marken ska kunna användas i enlighet med detaljplanens bestämmelser. GENOMFÖRANDE 15. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 16. Gestaltning För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i förnyelsen/anläggandet av Flemingsberg avser Kommunen att beskriva gestaltning av Området 1 i planbeskrivningen till detaljplanen. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta beskrivning av gestaltningen och ta fram erforderligt underlag. Parterna förbinder sig att följa denna beskrivning av gestaltningen vid projektering, upphandling och uppförande av anläggningar inom både Område 1 och Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Område 1 ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska eventuella marköverlåtelser enligt 4 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Område 1 är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. 18. Tidplan Exploatören avser påbörja byggnationen på område 2 innan ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 19. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 17 inte tecknas senast Därvid ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt 3 samt även för andra av Exploatören nedlagda kostnader i projektet.

18 6 (6) 20. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska Exploatören förbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar Exploatören enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av Område 1 och Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge Huddinge För Huddinge kommun För Huge Fastigheter AB.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och explotateringschef Exploateringsingenjör KS-2013/1507 Diarienummer

19 Bilaga 1 Ramavtal för Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21 Diarienummer Flemingsbergs centrum Område 2 Område 1

20 Förstudie för Flemingsbergs centrum och Novum BioCity mfl Huddinge kommun December 2005

21 2(41) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 5 Inriktning... 6 Områdesavgränsning... 6 Inriktning... 6 Områdesförutsättningar... 7 Lägesbeskrivning... 7 Regionplan... 7 Översiktsplan... 8 Detaljplaner... 9 Markägoförhållanden Stads- och landskapsbild Natur och rekreation Hydrologi och dagvatten Geologi och radon Kulturmiljö och fornlämningar Gator och trafik Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Huvudmannaskap Service Buller Luft Teknisk infrastruktur...16 Planinriktning...17 Stadsbild...17 Markanvändning, exploateringsgrad och gestaltning...17 Gator och trafik...27 Kollektivtrafik...31 Gång- och cykeltrafik...35 Huvudmannaskap för allmänna platser...36 Miljöbedömning...37 Agenda Trafik, transporter, luftmiljö och buller...37 Natur, rekreation, frilufts- och kulturvärden...38 Dagvatten...39 Stads- och landskapsbild...39 Bostadsmiljö...39 Elektromagnetiska fält samt radon i mark...39 Etappindelning och tidsplan...40 Detaljplanetapper...40 Tidsplan...40 Ekonomi...41 Ordlista med begreppsförklaringar...41 Underlagsmaterial...41

22 3(41) Projektorganisation Denna förstudie har tagits fram av Huddinge kommun i samarbete med Huge Fastigheter AB och Locum AB. Projektgrupp Gustav Thörnqvist, kommunstyrelsens förvaltning, exploateringsavdelningen (projektledare inom projektgruppen) Åke Andersson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB), planavdelningen Nils Blohm, MSB, lantmäterimyndigheten Panagiota Kalliora, MSB, bygglovsavdelningen Johanna Kirudd, MSB, miljökontoret Carolina Larsson, MSB, planavdelningen Jesper Skiöld, MSB, gatukontoret Henrik Örneblad, Huge Fastigheter AB Margareta Biberg, Locum AB Konsulter WSP Stadsutveckling har bidragit med utredningar, underlagsmaterial och projektledning. Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB har bidragit med underlagsmaterial för Flemingsbergs centrum. Bjurström & Brodin Arkitekter AB har bidragit med underlagsmaterial för Novum BioCity. Anders G. Sjögren Consult AB har varit projektledare för Novum BioCity-projektet. Ledningsgrupp Ledningsgruppen har deltagit i förstudiearbetet och har främst arbetat med att driva projektet Novum BioCity. Ingemar Ziegler Locum AB (ordförande), Jan-Åke Gustavsson Karolinska Institutet och Novum, Per Gillström Karolinska Universitetssjukhuset, Gunilla Wastesson Huddinge kommun, Uno Eriksson Huge Fastigheter AB, Juan Copoví-Mena Locum AB (tom 6 sep 2005), Charlotte Helmersson Locum AB, Gustav Thörnqvist Huddinge kommun, Margareta Biberg Locum AB (sekreterare), Jan Björkström Locum AB (fr o m 6 sep 2005), Bo Vikström Karolinska Universitetssjukhuset, Ingemar Ahlandsberg Novum Forskningspark, Rune Fransson Karolinska Institutet (fr o m okt 2005).

23 4(41) Sammanfattning Flemingsberg har i RUFS 2001, regionplaneoch trafikkontorets regionala utvecklingsprogram utpekats som en av sju regionala kärnor utanför centrala Stockholm. Under senare år har utvecklingen i Flemingsberg gått snabbt med bland annat nya högskolor och fler arbetsplatser. Syftet med denna förstudie är att beskriva förutsättningar för att utveckla Flemingsbergs ytterligare. Det innefattar bland annat förbättrad service och kommunikationer, nya bostäder och lokaler för biomedicinsk forskning, Novum BioCity, samt även omvandling av miljön. Förstudien utformas så att den kan vara programhandling för Flemingsbergs centrum, Novum BioCity och del av Hälsovägen under planläggningsskedet. Inriktningen för förstudien är bland annat att skapa en urban stadsstruktur med en funktionsblandning av olika verksamheter såsom handel, service, kultur och fritidsverksamheter mm. Området ska förtätas för att öka stadsmässigheten och förbättra sambanden. Hälsovägen ska omvandlas för att göra gaturummet mer sammanhållet och trivsammare att vistas i. Huge Fastigheter AB som äger Flemingsbergs centrum vill bygga ut centrumet mot Hälsovägen med butikslokaler, studentlägenheter och garage. Förslaget är att ovanpå på de nya butikslokalerna bygga ca 215 studentlägenheter i två huskroppar varav ett punkthus på 13 våningar. Utbyggnad av butiker är ca 2000 m 2. Framför centrumet anläggs en torgbildning och markparkering för besökare till centrumet. Stockholms Läns Landsting genom Locum AB vill göra det möjligt att ersätta nuvarande garage och servicebyggnad öster och väster om sjukhusets huvudentré med två byggnader för forskning inom bioteknik, Novum BioCity I och II. Byggnaderna är tillsammans ca m 2 BTA inklusive garage och tekniska utrymmen. De ska kunna inrymma butiker i gatuplan mot entrétorget och mot Hälsovägen. Ett nytt entrétorg byggs mellan Novum BioCity I och II. Entrétorget lutar från Hälsovägens upp till en relativt plan angöringsplats vid sjukhusets huvudentré. Utbyggnaden ska ske i två etapper där den första etappen innehåller Novum BioCity I och entrétorget. Etapp 2 är Novum BioCity II och en förlängning av Parkvägen till Hälsovägen. Förstudien berör översiktligt möjligheter till annan ny bebyggelse inom området vilket måste studeras vidare. Det är bland annat bostäder utmed Hälsovägen, idrottshall och patienthotell. Hälsovägen utgör en barriär i området och bidrar till att avgränsa sjukhusområdet från Grantorp och Flemingsbergs centrum. För att skapa rumslighet och stadsmässighet krävs kraftfulla och tydliga rumselement. Dessa kan utgöras av t.ex. hus eller vegetation. Genom att placera byggnaderna närmare gatan på ömse sidor ökar stadsmässigheten och sambandet förbättras. Gatans gestaltning med trädplantering och gång- och cykelvägar utmed gatan gör gaturummet mer sammanhållet och trivsammare. Hälsovägen utformas för att klara förväntade trafikflöden, god tillgänglighet till sjukhuset och centrum samt möjliggöra en framtida utbyggnad av spårväg. Därför föreslås en sektionsbredd för gaturummet på 43 meter. Busshållplatser föreslås ligga utmed Hälsovägen. Exakt utformning kommer att studeras i det kommande detaljplanearbetet. Planläggning av Flemingsbergs centrum och Novum BioCity beräknas ta 1,5 år med start i december Utbyggnad av Flemingsbergs centrum och studentlägenheter tar ca 2,5 år. Varje etapp av Novum BioCity tar ca 5 år att bygga.

24 5(41) Bakgrund och syfte Flemingsberg har i RUFS 2001, regionplaneoch trafikkontorets regionala utvecklingsprogram utpekats som en av sju regionala kärnor utanför centrala Stockholm. I september 2005 bildades en fast organisation för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg. Organisationen består av politiker och tjänstemän från Stockholms Läns Landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Bland annat ska ett utvecklingsprogram för Flemingsbergs tas fram och en genomförandeorganisation bildas. Under senare år har utvecklingen i Flemingsberg gått snabbt med bland annat nya högskolor och fler arbetsplatser. Som exempel på kommande nya arbetsplatser kan nämnas Södertörns tingsrätt som byggs intill polishuset i Flemingsberg. Ytterligare kontorsetableringar är även aktuella i Flemingsbergsdalen. Servicen i området har inte utvecklats på samma sätt som utbildning och arbetsplatser. Det finns därför behov av förbättring av både den kommersiella och offentliga servicen. Tre alternativa lokaliseringar av förbättrad kommersiell service i Flemingsbergs var på bred remiss under början av Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2005 att befintligt centrum i Flemingsberg ska utvecklas för att förbättra servicen för boende och verksamheter i området. Novum Forskningspark i Huddinge är ett exempel på hur framgångsrik biomedicinsk forskning kan utvecklas och växa i nära samklang med näringslivet. Ett nytt steg i utvecklingen är satsningen på Novum BioCity som är en större anläggning för samlokalisering av akademi och näringsliv inom området biomedicin. Locum prövade under hösten 2004 alternativa platser i Flemingsberg för lokalisering av Novum BioCity. Valet föll på alternativet som innebär komplettering av befintliga byggnader och nya byggnader på båda sidor om sjukhusets huvudentré. Miljön i Flemingsberg är storskalig med barriärer som delar upp stadsdelen i områden som har dålig kontakt med varandra. Det finns därför behov av att omvandla miljön i Flemingsberg bland annat genom förtätning för att skapa en mer urban stadsstruktur med god koppling mellan bostäder, arbetsplatser och service. Miljön ska även vara trygg och trivsam. Syftet med förstudien är att beskriva förutsättningarna för att utveckla denna del av Flemingsberg med förbättrad service och kommunikationer, nya bostäder och forskningslokaler samt en omvandling av stadsmiljön.

25 6(41) Inriktning Områdesavgränsning Förstudien för Flemingsbergs centrum och Novum BioCity mfl omfattar området markerat i kartan till höger. Inriktning Förstudien utformas så att den kan vara programhandling för Flemingsbergs centrum, Novum BioCity och Hälsovägen under planläggningsskedet. Till samråd och utställning delas området upp i flera detaljplaner. Inriktningen för förstudien är att skapa en urban stadsstruktur med en funktionsblandning av olika verksamheter såsom handel, service, kultur och fritidsverksamheter mm. Området ska förtätas för att öka stadsmässigheten och förbättra sambanden. Hälsovägen ska omvandlas med en gestaltning av trädplanteringar och gång- och cykelvägar vilket gör att gaturummet blir mer sammanhållet och trivsammare att vistas i. Grönområden är viktiga inslag i stadsmiljön och ska definieras och bevaras så långt som möjligt. Miljön blir attraktiv genom att skapa väl fungerande offentliga rum av en kvalitet som vittnar om omsorg om och tilltro till de som nyttjar dem. Det är även viktigt med behagliga mötesplatser. Karta med förstudieområdet markerat med grön kantlinje. Ny bebyggelse ska möta befintlig bebyggelse på ett hänsynsfullt och till platsen väl anpassat sätt.

26 7(41) Områdesförutsättningar Lägesbeskrivning Förstudieområdet ligger centralt i Flemingsberg intill Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge strax väster om Huddingevägen och Flemingsbergs station. Genom förstudieområdet går Hälsovägen som är huvudgata till sjukhuset och Flemingsbergs centrum. Regionplan Flemingsberg har av regionplane- och trafikkontoret i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2001, utpekats som en av sju regionala kärnor utanför Stockholm city. Här beskrivs att Stockholmsregionen idag i huvudsak är enkärnig. Arbetsplatser, den högre utbildningen och olika kulturinstitutioner är i hög grad lokaliserade till den centrala regiondelen och att det radiella transportsystemet förstärker enkärnigheten. En snabb tillväxt i Stockholmsregionen förutsätter emellertid att många bostäder och verksamheter tillkommer i första hand utanför den centrala regionkärnan. Den nya bebyggelsen bör enligt regionplanen koncentreras till regionala kärnområden och till områden intill kommunikationsstråken vilket är de delar som bedöms har störst utvecklingspotential. Regionplan, RUFS 2001 Flemingsberg är en regional kärna bland annat därför att området har god marknadspotential för företag och lokal arbetsmarknad samt god tillgänglighet regionalt och interregionalt. Området har även stora markreserver och möjligheten till förtätning är god. I Flemingsberg finns många stora arbetsplatser och högre utbildning.

27 8(41) Översiktsplan I gällande översiktsplan för Huddinge kommun är förstudieområdet söder om Hälsovägen utlagt som allmän byggnad/område. Norr om Hälsovägen är Flemingsbergs centrum redovisat som område för handel och närservice. Resterande del ligger som utredningsområde, pågående markanvändning och allmän byggnad/området. Genom förstudieområdet utmed Hälsovägen går ett reservat för snabbspårväg. Översiktsplan 2000

28 9(41) Detaljplaner Karta med gällande detaljplaner inom förstudieområdet. Röd linje markerar detaljplanegräns. 10-D-1 Detaljplan för del av västra Flemingsberg (Huddinge Sjukhus), fastställd I detaljplanen är marken inom förstudieområdet utlagt som kvartersmark för allmänt ändamål sjukhus. Hälsovägen inom detaljplanen är prickmarkerad och får inte bebyggas. 10-D-4 Detaljplan för västra Flemingsberg I, fastställd I detaljplanen är marken, mellan Flemingsbergs centrum och sjukhuset, kvartersmark för allmänt ändamål sjukhus. Marken får inte bebyggas och ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar. Ett litet markområde i sydöstra delen av förstudieområdet är utlagt som allmän plats park i detaljplanen. 10-D-5 Detaljplan för Flemingsbergs station, fastställd Hälsovägen i detaljplanen är utlagd som allmän plats gata. Sidoområdena till Hälsovägen är allmän plats gångväg och park. 10-D-6 Detaljplan för västra Flemingsberg II, fastställd Området inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats park. 10-D-7 Detaljplan för västra Flemingsberg III, fastställd Området inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats park. 10-D-8 Detaljplan för västra Flemingsberg IV, fastställd Det västra av de två områdena inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats gata samt gång- och cykelväg. Det östra området inom förstudieområdet är dels allmän plats gata samt gång- och cykelväg och dels kvartersmark för allmänt ändamål, teknisk service vilket till största delen är prickat och får inte bebyggas. 10-D-9 Detaljplan för del av Kv Medicinaren, fastställd Röntgenvägen är i detaljplanen allmän plats gata. Centrumbyggnaden och viss mark runt om är i detaljplanen utlagt som centrum. 10-D-12 Detaljplan för Kästa, fastställd Områdena inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats gata.

29 10(41) Markägoförhållanden Lagfarna ägare till fastigheter inom området är markerade på kartan nedan. Fastigheten Medicinaren 19 (Novum Forskningspark) ägs av Stockholms Läns Landsting men är upplåten med tomträtt till Proserpina 1032 AB som ingår i den danska börsnoterade fastighetskoncernen Keops A/S. Övriga fastigheter som Stockholms Läns Landsting äger förvaltas av Locum AB. Karta med lagfarna fastighetsägare inom och intill förstudieområdet

30 11(41) Stads- och landskapsbild Karta över Flemingsberg med omnejd. Övergripande struktur Huddingevägen och järnvägen delar stadsdelen Flemingsberg i två större halvor. Bebyggelsen är huvudsakligen lokaliserad till terrängens höjdpartier medan vägarna följer dalgångarna. Flemingsberg gränsar i väster mot Tullinge i Botkyrka kommun. I norr tangerar Glömstadalen, i nordostlig riktning ligger Huddinge Centrum och i sydost finns Flemingsbergsskogen. Centrala delarna av Flemingsberg omges av två stora bostadsområden, Kästa i nordväst och Visättra i öster. I väster och norr omges Flemingsberg av småhusområden. I söder och öster finns stora naturområden. Förstudieområdet Karta över förstudieområdet i sin närmaste omgivning. Området präglas av storskalig bebyggelse och trafikseparerat vägnät. Det högt belägna Flemingsberg är tydligt geografiskt avgränsat av skogiga och branta sluttningar i norr, öster och sydost. Grantorps höga, färgstarka byggnader som avtecknar sig mot himmeln är ett tydligt landmärke sett på håll, utifrån området och även när man färdas inne i området. Stambanan och Huddingevägen bildar ett brett kommunikationsstråk och en fysiskt påtaglig gräns och storskalig barriär i öster. Flemingsbergsleden nedanför skogsbranterna upp mot Grantorp förstärker områdets norra gräns.

31 12(41) Hälsovägen bildar en barriär mellan norra och södra Flemingsberg. Området har en tydlig funktionsuppdelning med Grantorpsbebyggelsens flerfamiljshus norr om Hälsovägen, medan stadsdelen söder om Hälsovägen domineras av det stora sjukhuskomplexet, Novum Forskningsparks byggnad och högskoleinstitutionerna. Bebyggelsen i Grantorp består till största delen av flerbostadshus från 1970-talet och en centrumanläggning med affärer, skola, bibliotek och kyrka. Grantorps höga bostadshus är grupperade tre och tre, placerade parallellt eller i rät vinkel mot varandra. På långfasaderna har husen balkonger, där sidostyckena pryds med ett cirkelrunt hål. Området är trafikseparerat med bilfria gångvägar och gårdar. I området finns ett större kuperat naturområde, Flemingsbergsparken, som gränsar mot bland annat skola och förskola. Den dominerande verksamheten på södra sidan av Hälsovägen är Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, med ca anställda och en bebyggelse på cirka m 2 bruttoarea. Inom sjukhusparken söder om sjukhuset finns expansionsmöjligheter om ca m 2 BTA. Sjukhuset är en av regionens största arbetsplatser. Anläggningen utgör den dominerande byggnadsvolymen i området. Liksom bebyggelsen i Flemingsbergs centrum är fasaderna tämligen slutna mot omgivningen. Alfred Nobels allé har under senare år genomgått en omfattande utveckling. Gaturummet kantas av den nyligen invigda biblioteksbyggnaden, flera torgytor, Södertörns Högskola med Moas båge samt ytterligare ett antal större bygnader för högskolans verksamheter. Bebyggelsen har huvudsakligen nyfunktionalistisk arkitektur med ljusa, slätputsade fasader och rikligt med ljusinsläpp. Nordväst om sjukhuset finns rättspsykiatribyggnaden vars färgsättning och karaktär avviker påtagligt från övriga byggnader i området. Centrum och sjukhusentrén Sjukhusets entréplats förbinds genom två ramper med den lägre nivån på Hälsovägen. I anslutning till sjukhusets entré finns angöring för taxi, färdtjänst och bussar. På ömse sidor av huvudentrén finns parkeringshus och servicebyggnad. Plats för rekreation och service finns inom sjukhusområdet och längs Blickagången, ett gångstråk som leder från Flemingsbergs station över Alfred Nobels allé fram till sjukhusets entré. Karta över Flemingsbergs centrum, sjukhusentrén och dagens höjdnivåer

32 13(41) Hydrologi och dagvatten Området ligger inom Orlångens avrinningsområde och i dagsläget leds det mesta dagvattnet till Flemingsbergsviken. Vy från Blickagången mot Sjukhusets entréplats. Geologi och radon Enligt översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun består marken mestadels av morän. I den markradonutredning som gjorts 1984 betecknas området som normalriskområde för markradon. Vy mot centrumanläggningen. Befintlig centrumanläggning anlades i slutet av 60-talet och innehåller ett antal restauranger, en matvaruaffär och ett antal servicebutiker. Fasaden är en sluten tegelkonstruktion. Entréer finns dels ut mot torget i markplanet, dels mot den gångbro som leder mot sjukhusområdet. Gångbron leder även fram till ett mindre entrétorg vid Flemingsbergs kyrka där en trappa finns till markplanet. Från torget finns ett gångstråk som följer utkanten av bostadsbebyggelsen och leder vidare mot Flemingsbergs station. Natur och rekreation Området är bebyggt eller har huvudsakligen hårdgjorda ytor. Nordost om förstudieområdet ligger Flemingsbergsparken. Det är ett omväxlande och starkt kuperat skogsparti med karaktärsfulla träd och små, innehållsrika landskapsrum för vistelse och lek. Där finns bland annat en motionsslinga som bl.a. används av skolelever och boende. Denna bostadsnära naturmark och park är ett viktigt rekreationsområde för de boende. Ett av gångstråken mot pendeltågsstationen passerar genom skogsområdet. Kulturmiljö och fornlämningar Övergripande områdesbeskrivning Området är kraftigt kuperat med bergs- och moränhöjder skilda åt av små sprickdalar med lerjordar. Två stora markanta dalstråk finns: dalen från Flemingsbergsviken upp mot Glömsta och dalstråket från den låglänta trakten av Huddinge kyrka mot Fullersta kvarn. Glömstas stora sprickdal sträcker sig från Flemingsbergsviken upp till Glömsta, och brukas än idag som åker. Dalgångens södra sida är skogsklädd och på sina håll brant. Under senare delen av 1800-talet började en successiv utbyggnad av förortssamhällen runt Stockholm. Utbyggnadstakten bestämdes bl.a. av förutsättningarna för exploatering, efterfrågan på tomter och kommunikationerna. Utbyggnaden i

33 14(41) Huddinge kom inte till stånd förrän en bit in på 1900-talet. I dalens sydvästra del ligger Flemingsbergs gårdsanläggning med huvudbyggnad och flyglar från 1700-talet. Kommundelen speglar på ett talande sätt utvecklingen i en förort till Stockholm, en utveckling ett traditionellt jordbruksområde med starka förhistoriska traditioner, vilket helt omstrukturerats genom urbanisering under talet. Inom området finns dock fortfarande miljöer och lämningar som på ett tydligt sätt skildrar de olika epokerna i områdets historia. Norr om Hälsovägen 1958 köpte kommunen ägorna som tillhörde Flemingsbergs gård. Marken skulle användas till sjukhusbyggnad alternativt bostäder. Bostadsområdet planerades samtidigt som Huddinge sjukhus byggdes i Flemingsberg och är utformat i miljonprogrammets anda. Först 1973 uppfördes tre höga bostadshus vid centrum som färgsattes i lila och orange. Stadsplanen resulterade i 18 hus med åtta, elva och 12 våningar. I enlighet med tidens modernistiska stadsbyggnadsideal planerades området med trafikseparering och garage under gårdarna. Husen blev höga för att bibehålla en större obebyggd yta där befintlig natur kunde bevaras. Byggnadernas aluminiumplattor färgsattes i blått, grönt, gult och rött. Grantorp är ett tydligt exempel på 1970-talets miljonprogramsbebyggelse och stadsplanering. Karaktäristiskt för området är husens stora skala och placering, liksom den trafikseparerande stadsplaneringen. Byggnadernas utformning, materialval, tidstypisk färgsättning och detaljer som entréer och balkongernas sidostycken är av stor betydelse för områdets karaktär. Området bör bevaras som ett exempel på 1970-talets stadsbyggnadsideal. Den utsparade naturen är en viktig del för förståelsen av områdets planering och bör bevaras som obebyggd yta då den utgör en betydelsefull del av områdets karaktär. Söder om Hälsovägen Under och 1970-talen skedde en omfattande utbyggnad på Flemingsbergs domäner. Huddinge sjukhus som tillkom mellan , ritat av HLLS Arkitektkontor, blev ett storskaligt bebyggelseområde utan större hänsyn till den befintliga miljön. Sjukhuset är en av regionens största arbetsplatser och var på sin tid det största byggprojekt som någonsin igångsatts i Skandinavien. Sjukhuset består av huskroppar om fem våningar ovan mark som förbinds med glasade gångar. Mellan huskropparna bildas gårdar som är konstnärligt gestaltade. Fasadelementen har en yta av krattad, dekorgjuten betong och blått glas. Gator och trafik Cirka en halv kilometer sydost om förstudieområdet finns väg 226, Huddingevägen, som är en regional vägförbindelse i nordsydlig riktning. Knappt en kilometer norr om Flemingsberg går väg 259, Glömstavägen, vilken knyter samman området med bland annat E4/E20 och Kungens kurva. Hälsovägen med fyra körfält går genom förstudieområdet. Vägen är en huvudgata och är i huvudsak reglerad med hastighetsbegränsningen 30 km/tim. En betydande del av vägen ingår i landstingets fastighet Medicinaren 5. Hälsovägen anknyter i förstudieområdets östra del till Alfred Nobels allé med koppling till Tullinge och i dess västra del till Katrinebergsvägen med anslutning bland annat till Glömstavägen. I huvudsak trafikmatas området österifrån. Trafikmängderna på Hälsovägen uppgår på den aktuella sträckan till cirka fordon/dygn. Fyra fastighetsinfarter finns till Landstingets och Novums fastigheter inom förstudieområdet. På norra sidan av Hälsovägen angörs Grantorp och Flemingsbergs centrum genom tre fastighetsinfarter, varav två är endast för linjetrafikbussar. Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägnätet är väl separerat från biltrafiken. Från Huddingevägen går det

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 maj 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 17 Avtal

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011.

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011. Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande 2014-08-19 Dnr 2011.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 7 FÖRÄNDRINGAR -

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/21.313 Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. Tid 2014-06-03, kl. 10.00 Plats

Läs mer

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö datum 2014-09-09 diarienummer 2011-00926 Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-05 Tid 2015-02-17, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på

Läs mer

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 11 18 december 2008 Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 2008 11 17 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gav i augusti 2005 Kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till

Läs mer

Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3

Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3 Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Planavdelningen 2014-0624 1(26) Elena Kakavandi/Thomas Nilausen 0480-45 03 12 /0480-45 03 15 PLANBESKRIVNING Samrådshandling Detaljplan för del av Valnötsträdet

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer