Kommunstyrelsen 16 december

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 16 december 2013 8"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december Paragraf Diarienummer KS-2013/ Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 och planuppdrag för Grantorp 5:9 i Flemingsberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21 godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 november Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Grantorp 5:9 i kommundelen Flemingsberg enligt förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity och med en möjlighet till en högre exploatering. Sammanfattning Förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm godkändes av kommunfullmäktige år I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom fastigheten Grantorp 5:9 och del av fastigheten Medicinaren 21 i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum. Området ingår även i den fördjupade över siktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För bygg na tionen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Området är obebyggt och ägs av Huge Fastigheter AB. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra byggnation av cirka 140 studentlägenheter i aktuellt område. Förslaget till ramavtal reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på den intilliggande fastigheten Grantorp 5:9. För Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjlig-göra bostadsbebyggelse. Eventuella marköverlåtelser från kommunen till exploatören som kan komma att krävas för kvartersmark i den nya planen kommer att regleras i kommande exploateringsavtal mellan parterna. Mark som föreslås bli allmän plats i planen ska överlåtas till kommunen utan ersättning. I ramavtalsförslaget regleras även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader kommer också att regleras i kommande exploateringsavtal.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Överläggning I ärendet yttrar sig Ann-Marie Högberg (S), Britt Björneke (V), Birgitta Ljung (MP), Daniel Dronjak Nordqvist (M) och Anti Avsan (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Ann-Marie Högberg (S), Britt Björneke (V) och Birgitta Ljung (MP) anmäler protokollsanteckning. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

3 Socialdemokratcma r o... f I 01,.... f II' Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 8: Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 och planuppdrag för Grantorp 5:9 i Flemingsberg Vi noterar att det sedan länge funnits en fardig byggrätt för att bygga bostäder i Huges regi. Det är mycket beklagligt att den inte kommit till användning tidigare. Nu är kommunens egna fastighetsbolag sist i raden av studentbostadsexploatörer, vilket är anmärkningsvärt i en stor universitetskommun som Huddinge. Bristen på studentbostäder har ju varit mycket stor och välkänd länge. Vår uppfattning är att kommunen måste bidra till att pressa boendekostnader, särskilt när det gäller hyresbostäder och studentbostäder. Därför anser vi inte att Huge Fastigheter AB ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar. Det är inte rimligt att belasta studentbostäder med sådant. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att det i bilagt PM anges att kommunen bedöms göra ett inte obetydligt överskott i den totala exploateringskalkylen för detta projekt. V år uppfattning är därför att detta inte ska tas med i det kommande mark- och exploateringsavtalet. För Socialdemokraterna För Miljöpartiet De Gröna ~~~:l~ /Ju'frt'1t 0~ Birgitta Ljun1' 0

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 och planuppdrag för Grantorp 5:9 i Flemingsberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21 godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 november Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Grantorp 5:9 i kommundelen Flemingsberg enligt förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity och med en möjlighet till en högre exploatering. Sammanfattning Förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm godkändes av kommunfullmäktige år I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom fastigheten Grantorp 5:9 och del av fastigheten Medicinaren 21 i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum. Området ingår även i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Området är obebyggt och ägs av Huge Fastigheter AB. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra byggnation av cirka 140 studentlägenheter i aktuellt område. Förslaget till ramavtal reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på den intilliggande fastigheten Grantorp 5:9. För Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Eventuella marköverlåtelser från kommunen till exploatören som kan komma att krävas för kvartersmark i den nya planen POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) kommer att regleras i kommande exploateringsavtal mellan parterna. Mark som föreslås bli allmän plats i planen ska överlåtas till kommunen utan ersättning. I ramavtalsförslaget regleras även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader kommer också att regleras i kommande exploateringsavtal. Beskrivning av ärendet Förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm godkändes av kommunfullmäktige år I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom aktuellt område omfattande fastigheten Grantorp 5:9 och del av fastigheten Medicinaren 21 i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum, se bilaga 3. Området ingår även i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Området är obebyggt och ägs av Huge Fastigheter AB Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra byggnation av cirka 140 studentlägenheter i två huskroppar med handel i bottevåningen på vardera sidan om Medicinvägen. Förslaget till ramavtal reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på intilliggande fastighet Grantorp 5:9. Byggnation på fastigheten Medicinaren 21 bör vara möjlig redan under år På fastigheten Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Planläggningen ska pröva om området kan bebyggas med cirka 70 studentbostäder i fyra våningar med handel i bottenvåningen. Frågan om förskola inom planområdet kommer inte att prövas utan hanteras i intilliggande projekt. Ett plankostnadsavtal ska tecknas mellan parterna. I samband med att detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. Eventuell marköverlåtelse från kommunen till exploatören som kan komma att krävas för mark som i ny detaljplan läggs ut till kvartersmark ska regleras i detta avtal. Mark som i planen läggs ut som allmän platsmark ska utan ersättning överlåtas till kommunen. Förslaget till ramavtal anger att det inom del av fastigheten Medicinaren 21 ska uppföras en byggnad enligt gällande plan. Detaljplanen anger användningen bostäder och centrumändamål. Det exploateringsavtal som tecknades mellan exploatören och kommun i samband med att detaljplanen antogs ska gälla om inte annat överenskommes i kommande exploateringsavtal.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) I ramavtalsförslaget regleras även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal. I övrigt innehåller ramavtalet sedvanliga villkor. Ramavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1. Exploatören har underhand godkänt ramavtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Områdena ingår som en del av ett större område i förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm, i vilken det föreslås bostadsbebyggelse på aktuellt område. De ingår också i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande och bebyggelse utmed Hälsovägen finns även med i projektplanen för Kommunstyrelsens förvaltning vill särskilt betona vikten av att kommande detaljplan följer intentionen för Flemingsbergs centrum med en funktionsblandning och ett stadsliv med handel, kultur mm. Karaktären av täta stadskvarter med handel i bottenplan är viktig att hålla. Eventuellt bör en utredning göras för vilken typ av handel som är lämplig. Det pågår en diskussion om möjligheter till ökad exploatering. Förvaltningen ser gärna att denna fråga utreds i kommande planläggning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramavtalet godkänns och att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Grantorp 5:9 m.fl. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Bilagor Bilaga 1: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens PM Bilaga 2: Ramavtal Bilaga 3: Förstudie för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

8 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) HANDLÄGGARE Signe Wernberg Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 inom kommundelen Flemingsberg Sammanfattning Kommunfullmäktige godkände program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mm I programmet föreslås bostadsbebyggelse inom aktuellt område, fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21. Området ingår även i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås där täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Det obebyggda området ligger i sydöstra delen av Flemingsbergs, se karta nedan. Området omfattar fastigheten Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21. Ägare är Huge Fastigheter AB. Mark- och exploateringsavdelningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB för att möjliggöra fortsatt byggnation av 140 studentlägenheter och handel i Flemingsberg centrum. Förslaget reglerar dels byggnation på befintlig byggrätt inom del av Medicinaren 21 och dels byggnation på intilliggande fastighet Grantorp 5:9. På fastigheten Grantorp 5:9 måste en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse. I förslaget till ramavtal står att plankostnadsavtal ska tecknas mellan parterna. I avtalsförslaget står även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal mellan parterna. I övrigt innehåller ramavtalsavtalsförslaget sedvanliga villkor. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) Flemingsbergs centrum Kärnans kärna Projektets läge markerat med röd markeringslinje Bakgrund Kommunfullmäktige godkände program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mfl januari I programmet för Flemingsbergs centrum föreslås bostadsbebyggelse på aktuellt projektområde, d v s utmed Hälsovägens norra sida mellan Flemingsbergs centrum och Alfred Nobels allé. Infarter för bostäderna på aktuellt område föreslås att ske via kvartersinfart öster om Flemingsbergs centrum. Bostäderna ska på ett lämpligt sätt ansluta till Flemingsbergsparken. Som en följd av programmet antogs 1990 en detaljplan för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mfl, del av kv Medicinaren, DP 10-D-9. I denna finns ännu en outnyttjad byggrätt för bostäder inom del av aktuellt projektområde. Området ingår vidare i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv. Projektet ingår i projektplan med start för framtagande av detaljplan 3 kvartalet 2013.

10 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Området för projektet ligger i sydöstra delen av Flemingsbergs centrum och är idag obebyggt. Området omfattar dels fastigheten Grantorp 5:9, Område 1, och dels del av fastigheten Medicinaren 21, Område 2. Ägare till båda fastigheterna är Huge Fastigheter AB. För Grantorp 5:9, Område 1, gäller detaljplan för del av kv Medicinaren, antagen Planen medger användningen centrum för aktuellt område. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Område 1 kan planläggas för bostäder och handel. För Medicinaren 21, Område 2, gäller detaljplan för del av Medicinaren 5 mfl, antagen Planen medger användningen bostäder och centrumändamål för aktuellt område. Parterna är att överens om att i samband med byggnation av Område 1 nu uppföra en byggnation inom Område 2 i enlighet med gällande plan. Gestaltning, parkering, infart mm ska samordnas med Område 1. Flemingsbergs centrum Område 1/Grantorp 5:9 Område 2/ Medicinaren 21 Område 1 markerat med röd begränsningslinje och område 2 markerat med röd streckad linje

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) Förslag till bebyggelse Exploatören avser att inom projektområdet uppföra en bebyggelse bestående av två huskroppar på var sin sida om Medicinvägen innehållandes studentbostäder med handel i bottenvåningen. Totalt beräknas ca 140 studentlägenheter inrymmas i byggnaderna. Byggnaden på fastigheten Medicinaren 21 bör vara möjlig att börja bygga under andra halvåret av För byggnaden på Grantorp 5:9, där först en ny detaljplan måste tas fram bör byggstart för bostäder vara möjlig kvartal Inriktning för ny detaljplan För att möjliggöra exploatering av ytterligare studentbostäder och handel i Flemingsbergs centrum avser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Grantorp 5:9, Område 1, i enlighet med godkänt program för Flemingsberg centrum. Exploatören förslår inom fastigheten Grantorp 5:9 en byggnadskropp längs med Hälsovägen med handel i bottenvåningen och ca 70 studentlägenheter i fyra våningar ovanpå. Buller, angöring och parkering måste utredas tidigt i planarbetet. Övriga utredningar under planarbetet är bl a hänsyn till befintliga ledningar. Ramavtal Med anledning av givet planuppdrag för området har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB. I ramavtalet regleras förutsättningarna för framtagande av ny detaljplan och genomförandet av detaljplanen. Avtalsförslaget biläggs, bilaga 1. Enligt avtalsförslaget ska Huge teckna ett särskilt plankostnadsavtal med kommunen för att reglera kostnaderna för framtagande av detaljplanen. Vidare ska Huge utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Område 1 som enligt den kommande detaljplanen l läggs ut som allmän plats. I avtalsförslaget står även att Huge ska bekosta del av övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg samt de allmänna anläggningar som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal.

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 18 oktober 2013 KS-2013/ (5) I samband med att ny detaljplan antas ska ett exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Huge Fastigheter AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunen bedöms göra ett inte obetydligt överskott i den totala exploateringskalkylen för detta projekt. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att ramavtalet godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Signe Wernberg Exploateringsingenjör Bilagor 1. Ramavtal

13 1 (6) Ramavtal Grantorp 5:9 och Medicinaren 21 (Del av Hälsovägen) Följande avtal om exploatering för bostäder, handel och parkering på fastigheterna Grantorp 5:9 och Medicinaren 21, nedan kallat Område 1 och 2, inom kommundelen Flemingsberg i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Huge Fastigheter AB Box Huddinge Org nr Nedan kallad Exploatören. Områdenas preliminära avgränsning har markerats med röd respektive streckad röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Exploatören äger fastigheten Grantorp 5:9 (område 1, bilaga 1) och Medicinaren 21 (område 2, bilaga 1) och har där för avsikt att uppföra två byggnader innehållandes studentbostäder med handel i markplan och eventuellt parkering i garage. Båda områdena ingår som del av ett större område i förstudie/program för Flemingsbergs centrum och Novum Biocity mfl, antagen januari I förstudien föreslås bostadsbebyggelse på aktuella områden. Bostäderna ska på ett lämpligt sätt ansluta till Flemingsbergsparken. Vidare ingår områdena i den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg som är under framtagande. För byggnationen utmed Hälsovägen finns förslag till bebyggelsekaraktär. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Område 1, samt för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. Dessutom avser avtalet reglera förutsättningar för byggnation inom Område 2 där det finns en outnyttjad byggrätt för studentbostäder i gällande detaljplan.

14 2 (6) 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast att styrelsen för Exploatören godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Ny detaljplan För Område 1 gäller detaljplan för del av kv Medicinaren, Dp 10-D-9, antagen För Område 1 medger planen användningen centrum. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Område 1 kan planläggas för studentbostäder med handel i bottenvåningen. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Område 1. Exploatören ersätter Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Område1. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. Då Exploatören bekostar områdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovsprövning. 4. Byggnation inom Område 2 För Område 2 gäller detaljplan för del av Medicinaren 5 m fl, Dp 10-D-26, antagen Inom Område 2 medger planen användningen bostäder och centrumändamål. Parterna är överens om att uppföra en byggnad inom Område 2 i enlighet med gällande plan. I samband med antagande av gällande detaljplan inom Område 2 tecknades ett exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen. Detta ska gälla för byggnation inom Område 2 om inte parterna är överens om annat i kommande exploateringsavtal enligt 17.

15 3 (6) MARKÖVERLÅTELSER 5. Marköverlåtelser Exploatören ska i samband med att nya detaljplan antages erbjudas förvärva eventuell erforderlig kommunal mark till marknadsmässigt pris, som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark, nedan kallat Överlåtelseområdet. Köpeskillingen för Överlåtelseområdet ska regleras i kommande exploateringsavtal enligt 16. Exploatören ska utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Område 1 som enligt den kommande detaljplanen utlägges som allmän plats. 6. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detta avtal och ny detaljplan så snart förutsättningar härför föreligger. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av Exploatören. Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga fastighetsbildningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras. AVGIFTER 7. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. 8. Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Område 1 och 2 betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom Område 1 och 2. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Exploatören bekostar de allmänna anläggningar, inkl. ledningar, inom Område 1 som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Exploatören ska även vara med och bekosta del av övriga övergripande allmänna anläggningar inom område för den fördjupade översiktsplanen i Flemingsberg. Storlek på dessa kostnader regleras i kommande exploateringsavtal enligt 17.

16 4 (6) Skulle fortsatta utredningar av de allmänna ledningarna visa att kostnaden för att hantera dessa ej är ekonomiskt rimliga inom nuvarande projekt ska parterna genast påbörja diskussioner om alternativa utformningar av område 2. MILJÖ- OCH ENERGI 10. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Områdena. 11. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Områdena under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 12. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Områdena. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 13. Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av Kommunens riktlinjer för nybyggnad av bostäder och lokaler på mark som inte upplåts eller försäljs av Kommunen. Exploatören ska enligt ägardirektiv följa kommunens klimat- och energiplan vilket innebär att högre krav kommer att ställas inom området energi. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor.

17 5 (6) 14. Markföroreningar Exploatören ska inom Områdena utföra och bekosta de eventuella efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön och för att marken ska kunna användas i enlighet med detaljplanens bestämmelser. GENOMFÖRANDE 15. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 16. Gestaltning För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i förnyelsen/anläggandet av Flemingsberg avser Kommunen att beskriva gestaltning av Området 1 i planbeskrivningen till detaljplanen. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta beskrivning av gestaltningen och ta fram erforderligt underlag. Parterna förbinder sig att följa denna beskrivning av gestaltningen vid projektering, upphandling och uppförande av anläggningar inom både Område 1 och Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Område 1 ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska eventuella marköverlåtelser enligt 4 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Område 1 är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. 18. Tidplan Exploatören avser påbörja byggnationen på område 2 innan ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 19. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 17 inte tecknas senast Därvid ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt 3 samt även för andra av Exploatören nedlagda kostnader i projektet.

18 6 (6) 20. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska Exploatören förbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar Exploatören enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av Område 1 och Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge Huddinge För Huddinge kommun För Huge Fastigheter AB.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och explotateringschef Exploateringsingenjör KS-2013/1507 Diarienummer

19 Bilaga 1 Ramavtal för Grantorp 5:9 och del av Medicinaren 21 Diarienummer Flemingsbergs centrum Område 2 Område 1

20 Förstudie för Flemingsbergs centrum och Novum BioCity mfl Huddinge kommun December 2005

21 2(41) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 5 Inriktning... 6 Områdesavgränsning... 6 Inriktning... 6 Områdesförutsättningar... 7 Lägesbeskrivning... 7 Regionplan... 7 Översiktsplan... 8 Detaljplaner... 9 Markägoförhållanden Stads- och landskapsbild Natur och rekreation Hydrologi och dagvatten Geologi och radon Kulturmiljö och fornlämningar Gator och trafik Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Huvudmannaskap Service Buller Luft Teknisk infrastruktur...16 Planinriktning...17 Stadsbild...17 Markanvändning, exploateringsgrad och gestaltning...17 Gator och trafik...27 Kollektivtrafik...31 Gång- och cykeltrafik...35 Huvudmannaskap för allmänna platser...36 Miljöbedömning...37 Agenda Trafik, transporter, luftmiljö och buller...37 Natur, rekreation, frilufts- och kulturvärden...38 Dagvatten...39 Stads- och landskapsbild...39 Bostadsmiljö...39 Elektromagnetiska fält samt radon i mark...39 Etappindelning och tidsplan...40 Detaljplanetapper...40 Tidsplan...40 Ekonomi...41 Ordlista med begreppsförklaringar...41 Underlagsmaterial...41

22 3(41) Projektorganisation Denna förstudie har tagits fram av Huddinge kommun i samarbete med Huge Fastigheter AB och Locum AB. Projektgrupp Gustav Thörnqvist, kommunstyrelsens förvaltning, exploateringsavdelningen (projektledare inom projektgruppen) Åke Andersson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB), planavdelningen Nils Blohm, MSB, lantmäterimyndigheten Panagiota Kalliora, MSB, bygglovsavdelningen Johanna Kirudd, MSB, miljökontoret Carolina Larsson, MSB, planavdelningen Jesper Skiöld, MSB, gatukontoret Henrik Örneblad, Huge Fastigheter AB Margareta Biberg, Locum AB Konsulter WSP Stadsutveckling har bidragit med utredningar, underlagsmaterial och projektledning. Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB har bidragit med underlagsmaterial för Flemingsbergs centrum. Bjurström & Brodin Arkitekter AB har bidragit med underlagsmaterial för Novum BioCity. Anders G. Sjögren Consult AB har varit projektledare för Novum BioCity-projektet. Ledningsgrupp Ledningsgruppen har deltagit i förstudiearbetet och har främst arbetat med att driva projektet Novum BioCity. Ingemar Ziegler Locum AB (ordförande), Jan-Åke Gustavsson Karolinska Institutet och Novum, Per Gillström Karolinska Universitetssjukhuset, Gunilla Wastesson Huddinge kommun, Uno Eriksson Huge Fastigheter AB, Juan Copoví-Mena Locum AB (tom 6 sep 2005), Charlotte Helmersson Locum AB, Gustav Thörnqvist Huddinge kommun, Margareta Biberg Locum AB (sekreterare), Jan Björkström Locum AB (fr o m 6 sep 2005), Bo Vikström Karolinska Universitetssjukhuset, Ingemar Ahlandsberg Novum Forskningspark, Rune Fransson Karolinska Institutet (fr o m okt 2005).

23 4(41) Sammanfattning Flemingsberg har i RUFS 2001, regionplaneoch trafikkontorets regionala utvecklingsprogram utpekats som en av sju regionala kärnor utanför centrala Stockholm. Under senare år har utvecklingen i Flemingsberg gått snabbt med bland annat nya högskolor och fler arbetsplatser. Syftet med denna förstudie är att beskriva förutsättningar för att utveckla Flemingsbergs ytterligare. Det innefattar bland annat förbättrad service och kommunikationer, nya bostäder och lokaler för biomedicinsk forskning, Novum BioCity, samt även omvandling av miljön. Förstudien utformas så att den kan vara programhandling för Flemingsbergs centrum, Novum BioCity och del av Hälsovägen under planläggningsskedet. Inriktningen för förstudien är bland annat att skapa en urban stadsstruktur med en funktionsblandning av olika verksamheter såsom handel, service, kultur och fritidsverksamheter mm. Området ska förtätas för att öka stadsmässigheten och förbättra sambanden. Hälsovägen ska omvandlas för att göra gaturummet mer sammanhållet och trivsammare att vistas i. Huge Fastigheter AB som äger Flemingsbergs centrum vill bygga ut centrumet mot Hälsovägen med butikslokaler, studentlägenheter och garage. Förslaget är att ovanpå på de nya butikslokalerna bygga ca 215 studentlägenheter i två huskroppar varav ett punkthus på 13 våningar. Utbyggnad av butiker är ca 2000 m 2. Framför centrumet anläggs en torgbildning och markparkering för besökare till centrumet. Stockholms Läns Landsting genom Locum AB vill göra det möjligt att ersätta nuvarande garage och servicebyggnad öster och väster om sjukhusets huvudentré med två byggnader för forskning inom bioteknik, Novum BioCity I och II. Byggnaderna är tillsammans ca m 2 BTA inklusive garage och tekniska utrymmen. De ska kunna inrymma butiker i gatuplan mot entrétorget och mot Hälsovägen. Ett nytt entrétorg byggs mellan Novum BioCity I och II. Entrétorget lutar från Hälsovägens upp till en relativt plan angöringsplats vid sjukhusets huvudentré. Utbyggnaden ska ske i två etapper där den första etappen innehåller Novum BioCity I och entrétorget. Etapp 2 är Novum BioCity II och en förlängning av Parkvägen till Hälsovägen. Förstudien berör översiktligt möjligheter till annan ny bebyggelse inom området vilket måste studeras vidare. Det är bland annat bostäder utmed Hälsovägen, idrottshall och patienthotell. Hälsovägen utgör en barriär i området och bidrar till att avgränsa sjukhusområdet från Grantorp och Flemingsbergs centrum. För att skapa rumslighet och stadsmässighet krävs kraftfulla och tydliga rumselement. Dessa kan utgöras av t.ex. hus eller vegetation. Genom att placera byggnaderna närmare gatan på ömse sidor ökar stadsmässigheten och sambandet förbättras. Gatans gestaltning med trädplantering och gång- och cykelvägar utmed gatan gör gaturummet mer sammanhållet och trivsammare. Hälsovägen utformas för att klara förväntade trafikflöden, god tillgänglighet till sjukhuset och centrum samt möjliggöra en framtida utbyggnad av spårväg. Därför föreslås en sektionsbredd för gaturummet på 43 meter. Busshållplatser föreslås ligga utmed Hälsovägen. Exakt utformning kommer att studeras i det kommande detaljplanearbetet. Planläggning av Flemingsbergs centrum och Novum BioCity beräknas ta 1,5 år med start i december Utbyggnad av Flemingsbergs centrum och studentlägenheter tar ca 2,5 år. Varje etapp av Novum BioCity tar ca 5 år att bygga.

24 5(41) Bakgrund och syfte Flemingsberg har i RUFS 2001, regionplaneoch trafikkontorets regionala utvecklingsprogram utpekats som en av sju regionala kärnor utanför centrala Stockholm. I september 2005 bildades en fast organisation för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg. Organisationen består av politiker och tjänstemän från Stockholms Läns Landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Bland annat ska ett utvecklingsprogram för Flemingsbergs tas fram och en genomförandeorganisation bildas. Under senare år har utvecklingen i Flemingsberg gått snabbt med bland annat nya högskolor och fler arbetsplatser. Som exempel på kommande nya arbetsplatser kan nämnas Södertörns tingsrätt som byggs intill polishuset i Flemingsberg. Ytterligare kontorsetableringar är även aktuella i Flemingsbergsdalen. Servicen i området har inte utvecklats på samma sätt som utbildning och arbetsplatser. Det finns därför behov av förbättring av både den kommersiella och offentliga servicen. Tre alternativa lokaliseringar av förbättrad kommersiell service i Flemingsbergs var på bred remiss under början av Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2005 att befintligt centrum i Flemingsberg ska utvecklas för att förbättra servicen för boende och verksamheter i området. Novum Forskningspark i Huddinge är ett exempel på hur framgångsrik biomedicinsk forskning kan utvecklas och växa i nära samklang med näringslivet. Ett nytt steg i utvecklingen är satsningen på Novum BioCity som är en större anläggning för samlokalisering av akademi och näringsliv inom området biomedicin. Locum prövade under hösten 2004 alternativa platser i Flemingsberg för lokalisering av Novum BioCity. Valet föll på alternativet som innebär komplettering av befintliga byggnader och nya byggnader på båda sidor om sjukhusets huvudentré. Miljön i Flemingsberg är storskalig med barriärer som delar upp stadsdelen i områden som har dålig kontakt med varandra. Det finns därför behov av att omvandla miljön i Flemingsberg bland annat genom förtätning för att skapa en mer urban stadsstruktur med god koppling mellan bostäder, arbetsplatser och service. Miljön ska även vara trygg och trivsam. Syftet med förstudien är att beskriva förutsättningarna för att utveckla denna del av Flemingsberg med förbättrad service och kommunikationer, nya bostäder och forskningslokaler samt en omvandling av stadsmiljön.

25 6(41) Inriktning Områdesavgränsning Förstudien för Flemingsbergs centrum och Novum BioCity mfl omfattar området markerat i kartan till höger. Inriktning Förstudien utformas så att den kan vara programhandling för Flemingsbergs centrum, Novum BioCity och Hälsovägen under planläggningsskedet. Till samråd och utställning delas området upp i flera detaljplaner. Inriktningen för förstudien är att skapa en urban stadsstruktur med en funktionsblandning av olika verksamheter såsom handel, service, kultur och fritidsverksamheter mm. Området ska förtätas för att öka stadsmässigheten och förbättra sambanden. Hälsovägen ska omvandlas med en gestaltning av trädplanteringar och gång- och cykelvägar vilket gör att gaturummet blir mer sammanhållet och trivsammare att vistas i. Grönområden är viktiga inslag i stadsmiljön och ska definieras och bevaras så långt som möjligt. Miljön blir attraktiv genom att skapa väl fungerande offentliga rum av en kvalitet som vittnar om omsorg om och tilltro till de som nyttjar dem. Det är även viktigt med behagliga mötesplatser. Karta med förstudieområdet markerat med grön kantlinje. Ny bebyggelse ska möta befintlig bebyggelse på ett hänsynsfullt och till platsen väl anpassat sätt.

26 7(41) Områdesförutsättningar Lägesbeskrivning Förstudieområdet ligger centralt i Flemingsberg intill Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge strax väster om Huddingevägen och Flemingsbergs station. Genom förstudieområdet går Hälsovägen som är huvudgata till sjukhuset och Flemingsbergs centrum. Regionplan Flemingsberg har av regionplane- och trafikkontoret i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2001, utpekats som en av sju regionala kärnor utanför Stockholm city. Här beskrivs att Stockholmsregionen idag i huvudsak är enkärnig. Arbetsplatser, den högre utbildningen och olika kulturinstitutioner är i hög grad lokaliserade till den centrala regiondelen och att det radiella transportsystemet förstärker enkärnigheten. En snabb tillväxt i Stockholmsregionen förutsätter emellertid att många bostäder och verksamheter tillkommer i första hand utanför den centrala regionkärnan. Den nya bebyggelsen bör enligt regionplanen koncentreras till regionala kärnområden och till områden intill kommunikationsstråken vilket är de delar som bedöms har störst utvecklingspotential. Regionplan, RUFS 2001 Flemingsberg är en regional kärna bland annat därför att området har god marknadspotential för företag och lokal arbetsmarknad samt god tillgänglighet regionalt och interregionalt. Området har även stora markreserver och möjligheten till förtätning är god. I Flemingsberg finns många stora arbetsplatser och högre utbildning.

27 8(41) Översiktsplan I gällande översiktsplan för Huddinge kommun är förstudieområdet söder om Hälsovägen utlagt som allmän byggnad/område. Norr om Hälsovägen är Flemingsbergs centrum redovisat som område för handel och närservice. Resterande del ligger som utredningsområde, pågående markanvändning och allmän byggnad/området. Genom förstudieområdet utmed Hälsovägen går ett reservat för snabbspårväg. Översiktsplan 2000

28 9(41) Detaljplaner Karta med gällande detaljplaner inom förstudieområdet. Röd linje markerar detaljplanegräns. 10-D-1 Detaljplan för del av västra Flemingsberg (Huddinge Sjukhus), fastställd I detaljplanen är marken inom förstudieområdet utlagt som kvartersmark för allmänt ändamål sjukhus. Hälsovägen inom detaljplanen är prickmarkerad och får inte bebyggas. 10-D-4 Detaljplan för västra Flemingsberg I, fastställd I detaljplanen är marken, mellan Flemingsbergs centrum och sjukhuset, kvartersmark för allmänt ändamål sjukhus. Marken får inte bebyggas och ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar. Ett litet markområde i sydöstra delen av förstudieområdet är utlagt som allmän plats park i detaljplanen. 10-D-5 Detaljplan för Flemingsbergs station, fastställd Hälsovägen i detaljplanen är utlagd som allmän plats gata. Sidoområdena till Hälsovägen är allmän plats gångväg och park. 10-D-6 Detaljplan för västra Flemingsberg II, fastställd Området inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats park. 10-D-7 Detaljplan för västra Flemingsberg III, fastställd Området inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats park. 10-D-8 Detaljplan för västra Flemingsberg IV, fastställd Det västra av de två områdena inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats gata samt gång- och cykelväg. Det östra området inom förstudieområdet är dels allmän plats gata samt gång- och cykelväg och dels kvartersmark för allmänt ändamål, teknisk service vilket till största delen är prickat och får inte bebyggas. 10-D-9 Detaljplan för del av Kv Medicinaren, fastställd Röntgenvägen är i detaljplanen allmän plats gata. Centrumbyggnaden och viss mark runt om är i detaljplanen utlagt som centrum. 10-D-12 Detaljplan för Kästa, fastställd Områdena inom förstudieområdet är i detaljplanen utlagt som allmän plats gata.

29 10(41) Markägoförhållanden Lagfarna ägare till fastigheter inom området är markerade på kartan nedan. Fastigheten Medicinaren 19 (Novum Forskningspark) ägs av Stockholms Läns Landsting men är upplåten med tomträtt till Proserpina 1032 AB som ingår i den danska börsnoterade fastighetskoncernen Keops A/S. Övriga fastigheter som Stockholms Läns Landsting äger förvaltas av Locum AB. Karta med lagfarna fastighetsägare inom och intill förstudieområdet

30 11(41) Stads- och landskapsbild Karta över Flemingsberg med omnejd. Övergripande struktur Huddingevägen och järnvägen delar stadsdelen Flemingsberg i två större halvor. Bebyggelsen är huvudsakligen lokaliserad till terrängens höjdpartier medan vägarna följer dalgångarna. Flemingsberg gränsar i väster mot Tullinge i Botkyrka kommun. I norr tangerar Glömstadalen, i nordostlig riktning ligger Huddinge Centrum och i sydost finns Flemingsbergsskogen. Centrala delarna av Flemingsberg omges av två stora bostadsområden, Kästa i nordväst och Visättra i öster. I väster och norr omges Flemingsberg av småhusområden. I söder och öster finns stora naturområden. Förstudieområdet Karta över förstudieområdet i sin närmaste omgivning. Området präglas av storskalig bebyggelse och trafikseparerat vägnät. Det högt belägna Flemingsberg är tydligt geografiskt avgränsat av skogiga och branta sluttningar i norr, öster och sydost. Grantorps höga, färgstarka byggnader som avtecknar sig mot himmeln är ett tydligt landmärke sett på håll, utifrån området och även när man färdas inne i området. Stambanan och Huddingevägen bildar ett brett kommunikationsstråk och en fysiskt påtaglig gräns och storskalig barriär i öster. Flemingsbergsleden nedanför skogsbranterna upp mot Grantorp förstärker områdets norra gräns.

31 12(41) Hälsovägen bildar en barriär mellan norra och södra Flemingsberg. Området har en tydlig funktionsuppdelning med Grantorpsbebyggelsens flerfamiljshus norr om Hälsovägen, medan stadsdelen söder om Hälsovägen domineras av det stora sjukhuskomplexet, Novum Forskningsparks byggnad och högskoleinstitutionerna. Bebyggelsen i Grantorp består till största delen av flerbostadshus från 1970-talet och en centrumanläggning med affärer, skola, bibliotek och kyrka. Grantorps höga bostadshus är grupperade tre och tre, placerade parallellt eller i rät vinkel mot varandra. På långfasaderna har husen balkonger, där sidostyckena pryds med ett cirkelrunt hål. Området är trafikseparerat med bilfria gångvägar och gårdar. I området finns ett större kuperat naturområde, Flemingsbergsparken, som gränsar mot bland annat skola och förskola. Den dominerande verksamheten på södra sidan av Hälsovägen är Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, med ca anställda och en bebyggelse på cirka m 2 bruttoarea. Inom sjukhusparken söder om sjukhuset finns expansionsmöjligheter om ca m 2 BTA. Sjukhuset är en av regionens största arbetsplatser. Anläggningen utgör den dominerande byggnadsvolymen i området. Liksom bebyggelsen i Flemingsbergs centrum är fasaderna tämligen slutna mot omgivningen. Alfred Nobels allé har under senare år genomgått en omfattande utveckling. Gaturummet kantas av den nyligen invigda biblioteksbyggnaden, flera torgytor, Södertörns Högskola med Moas båge samt ytterligare ett antal större bygnader för högskolans verksamheter. Bebyggelsen har huvudsakligen nyfunktionalistisk arkitektur med ljusa, slätputsade fasader och rikligt med ljusinsläpp. Nordväst om sjukhuset finns rättspsykiatribyggnaden vars färgsättning och karaktär avviker påtagligt från övriga byggnader i området. Centrum och sjukhusentrén Sjukhusets entréplats förbinds genom två ramper med den lägre nivån på Hälsovägen. I anslutning till sjukhusets entré finns angöring för taxi, färdtjänst och bussar. På ömse sidor av huvudentrén finns parkeringshus och servicebyggnad. Plats för rekreation och service finns inom sjukhusområdet och längs Blickagången, ett gångstråk som leder från Flemingsbergs station över Alfred Nobels allé fram till sjukhusets entré. Karta över Flemingsbergs centrum, sjukhusentrén och dagens höjdnivåer

32 13(41) Hydrologi och dagvatten Området ligger inom Orlångens avrinningsområde och i dagsläget leds det mesta dagvattnet till Flemingsbergsviken. Vy från Blickagången mot Sjukhusets entréplats. Geologi och radon Enligt översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun består marken mestadels av morän. I den markradonutredning som gjorts 1984 betecknas området som normalriskområde för markradon. Vy mot centrumanläggningen. Befintlig centrumanläggning anlades i slutet av 60-talet och innehåller ett antal restauranger, en matvaruaffär och ett antal servicebutiker. Fasaden är en sluten tegelkonstruktion. Entréer finns dels ut mot torget i markplanet, dels mot den gångbro som leder mot sjukhusområdet. Gångbron leder även fram till ett mindre entrétorg vid Flemingsbergs kyrka där en trappa finns till markplanet. Från torget finns ett gångstråk som följer utkanten av bostadsbebyggelsen och leder vidare mot Flemingsbergs station. Natur och rekreation Området är bebyggt eller har huvudsakligen hårdgjorda ytor. Nordost om förstudieområdet ligger Flemingsbergsparken. Det är ett omväxlande och starkt kuperat skogsparti med karaktärsfulla träd och små, innehållsrika landskapsrum för vistelse och lek. Där finns bland annat en motionsslinga som bl.a. används av skolelever och boende. Denna bostadsnära naturmark och park är ett viktigt rekreationsområde för de boende. Ett av gångstråken mot pendeltågsstationen passerar genom skogsområdet. Kulturmiljö och fornlämningar Övergripande områdesbeskrivning Området är kraftigt kuperat med bergs- och moränhöjder skilda åt av små sprickdalar med lerjordar. Två stora markanta dalstråk finns: dalen från Flemingsbergsviken upp mot Glömsta och dalstråket från den låglänta trakten av Huddinge kyrka mot Fullersta kvarn. Glömstas stora sprickdal sträcker sig från Flemingsbergsviken upp till Glömsta, och brukas än idag som åker. Dalgångens södra sida är skogsklädd och på sina håll brant. Under senare delen av 1800-talet började en successiv utbyggnad av förortssamhällen runt Stockholm. Utbyggnadstakten bestämdes bl.a. av förutsättningarna för exploatering, efterfrågan på tomter och kommunikationerna. Utbyggnaden i

33 14(41) Huddinge kom inte till stånd förrän en bit in på 1900-talet. I dalens sydvästra del ligger Flemingsbergs gårdsanläggning med huvudbyggnad och flyglar från 1700-talet. Kommundelen speglar på ett talande sätt utvecklingen i en förort till Stockholm, en utveckling ett traditionellt jordbruksområde med starka förhistoriska traditioner, vilket helt omstrukturerats genom urbanisering under talet. Inom området finns dock fortfarande miljöer och lämningar som på ett tydligt sätt skildrar de olika epokerna i områdets historia. Norr om Hälsovägen 1958 köpte kommunen ägorna som tillhörde Flemingsbergs gård. Marken skulle användas till sjukhusbyggnad alternativt bostäder. Bostadsområdet planerades samtidigt som Huddinge sjukhus byggdes i Flemingsberg och är utformat i miljonprogrammets anda. Först 1973 uppfördes tre höga bostadshus vid centrum som färgsattes i lila och orange. Stadsplanen resulterade i 18 hus med åtta, elva och 12 våningar. I enlighet med tidens modernistiska stadsbyggnadsideal planerades området med trafikseparering och garage under gårdarna. Husen blev höga för att bibehålla en större obebyggd yta där befintlig natur kunde bevaras. Byggnadernas aluminiumplattor färgsattes i blått, grönt, gult och rött. Grantorp är ett tydligt exempel på 1970-talets miljonprogramsbebyggelse och stadsplanering. Karaktäristiskt för området är husens stora skala och placering, liksom den trafikseparerande stadsplaneringen. Byggnadernas utformning, materialval, tidstypisk färgsättning och detaljer som entréer och balkongernas sidostycken är av stor betydelse för områdets karaktär. Området bör bevaras som ett exempel på 1970-talets stadsbyggnadsideal. Den utsparade naturen är en viktig del för förståelsen av områdets planering och bör bevaras som obebyggd yta då den utgör en betydelsefull del av områdets karaktär. Söder om Hälsovägen Under och 1970-talen skedde en omfattande utbyggnad på Flemingsbergs domäner. Huddinge sjukhus som tillkom mellan , ritat av HLLS Arkitektkontor, blev ett storskaligt bebyggelseområde utan större hänsyn till den befintliga miljön. Sjukhuset är en av regionens största arbetsplatser och var på sin tid det största byggprojekt som någonsin igångsatts i Skandinavien. Sjukhuset består av huskroppar om fem våningar ovan mark som förbinds med glasade gångar. Mellan huskropparna bildas gårdar som är konstnärligt gestaltade. Fasadelementen har en yta av krattad, dekorgjuten betong och blått glas. Gator och trafik Cirka en halv kilometer sydost om förstudieområdet finns väg 226, Huddingevägen, som är en regional vägförbindelse i nordsydlig riktning. Knappt en kilometer norr om Flemingsberg går väg 259, Glömstavägen, vilken knyter samman området med bland annat E4/E20 och Kungens kurva. Hälsovägen med fyra körfält går genom förstudieområdet. Vägen är en huvudgata och är i huvudsak reglerad med hastighetsbegränsningen 30 km/tim. En betydande del av vägen ingår i landstingets fastighet Medicinaren 5. Hälsovägen anknyter i förstudieområdets östra del till Alfred Nobels allé med koppling till Tullinge och i dess västra del till Katrinebergsvägen med anslutning bland annat till Glömstavägen. I huvudsak trafikmatas området österifrån. Trafikmängderna på Hälsovägen uppgår på den aktuella sträckan till cirka fordon/dygn. Fyra fastighetsinfarter finns till Landstingets och Novums fastigheter inom förstudieområdet. På norra sidan av Hälsovägen angörs Grantorp och Flemingsbergs centrum genom tre fastighetsinfarter, varav två är endast för linjetrafikbussar. Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägnätet är väl separerat från biltrafiken. Från Huddingevägen går det

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Namnsättning i samband med ny anslutning mellan Regulatorvägen och Björnkullavägen i kommundelen Flemingsberg

Namnsättning i samband med ny anslutning mellan Regulatorvägen och Björnkullavägen i kommundelen Flemingsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum DIARIENR 05-05-9 NBF 05-0039 NBN-05/70 (6) HANDLÄGGARE Karin Ahlgren 0-535 36 3 karin.lundin@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Namnsättning i samband med ny anslutning mellan

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-28 KS-2014/1269.220 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Genomförandeavtal

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 maj 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 17 Avtal

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer