Idéskiss till regional försöksverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéskiss till regional försöksverksamhet"

Transkript

1 Idéskiss till regional försöksverksamhet Bakgrund Göteborgsregionen (GR), Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) samt institutionen för pedagogik och didaktik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten (UFN), Göteborgs universitet har våren 2004 inlett ett samarbete kring rekrytering och utbildning av lärare till gymnasieskolans yrkesprogram samt diskuterat behovet av forskning om relationen Skola Arbetsliv. Med denna PM önskar vi framföra behovet av en satsning på särskild lärarutbildning för yrkeslärare på distans samt en regional försöksverksamhet i Västsverige för att nå en fördjupad samverkan mellan skola och arbetsliv i samspel med en gymnasieskola och ett näringsliv i omvandling samt den europeiska dimensionen i yrkes- och högskoleutbildning. Gränssnittet mellan arbetsliv och skola förändras, vilket får konsekvenser för det pedagogiska arbetet. Arbetsplatserna i företagen är betydelsefulla arenor för lärande inte bara för de anställda utan även för elever i lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagd utbildning. Det finns en tillväxtpotential i goda samverkansformer mellan arbetsliv, skola och högskola kring lärande och kompetensutveckling. Små, medelstora och stora företag utgör en resurs för välfärd och hållbar utveckling i regionen. Lärare, instruktörer, handledare, personalansvariga, arbetsledare och företagare är nyckelpersoner. Syfte Försöksverksamhetens syfte är att säkerställa rekrytering och kompetensutveckling av karaktärsämneslärare, instruktörer och handledare som verkar i skola och i arbetsplatsförlagd utbildning på små, medelstora och stora företag. Ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv indikerar lärar-, instruktörs- och handledarroller en möjlig karriärstege som kan stödja yrkesverksammas långsiktiga engagemang i skolan, i relationen mellan skola och arbetsliv samt i det arbetsintegrerade lärandet på företag och i offentlig förvaltning. Behov I en rapport från Skolverket (2003) pekar man på behovet av utökad lärarutbildning med inriktning mot yrkesämnen. Med nuvarande volym kommer bristen på utexaminerade yrkeslärare nationellt sätt bli mycket stor, även om tydliga regionala skillnader finns. Vid GR gjordes en uppföljning i 11 kommuner hösten 2004 avseende behovet av nyrekrytering mot bakgrund av ökande pensionsavgångar. 1 I undersökningen framkom bl.a. att yrkeslärare är i åldern 55+ (ca 50% av samtliga verksamma yrkeslärare inom GR), - den aktiva yrkeslärargruppen är stabil (dvs få avgångar genom jobbyte), - kommunerna bedömer att de yrkesinriktade programmen kommer att finnas kvar, - kommunernas ekonomi är avgörande för kursutbud inom yrkesutbildningsområdet, - många äldre lärare finns inom bygg- och anläggningstekniska, el-/teletekniska, fordonstekniska, restaurang-/storhushålls-, verkstads-/industritekniska samt hantverksämnen, - det även finns många äldre lärare inom omvårdnad, handel, ekonomi och teknik. 1 Mark, Lennart (2004) Läraravgångar och förändringar i de yrkesinriktade utbildningarna. Inventering och bedömningar i GR-kommunerna. Utredningsrapport

2 Erfarenheter I den föreslagna idéskissen till regional försöksverksamheten önskar vi tar vara på och bygga vidare utifrån tidigare gjorda erfarenheter. Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet har genomfört och rapporterat från ett valideringsprojekt i anslutning till rekrytering och antagning av yrkeslärare. 2 För att göra det möjligt för fler kompetenta yrkesmänniskor att söka till yrkeslärarutbildningen, föreslår vi en utvecklad modell för antagning som innebär aktiv samverkan med arbetslivets parter. Det är främst kraven på 60 eller 80 högskolepoäng med relevans för yrket, som hindrar många sökande. Vi anser att det är viktigt att inte sänka kraven, eftersom den yrkesteori högskolepoängen markerar, i kombination med aktuell, allsidig och kvalificerad yrkesverksamhet i minst fyra år, är det ämne läraren ska undervisa i. Däremot anser vi inte att denna yrkesteori måste vara hämtad från högskolan. Vi vill lyfta fram lärandet i arbetslivet i en tydligare position och finna metoder för att värdera den yrkesteori man kan vinna där. (Hill & Sörensson, 2004) Våra strävanden att stärka rekryteringsarbetet har också dokumenterats i en rapport vid Göteborgs universitet och i anslutning till ett nationellt nätverk mellan högskolor involverade i yrkeslärarutbildning. 3 4 Mål Försöksverksamheten ska ge de medverkande västsvenska kommunerna möjlighet att - identifiera, analysera och åtgärda behov som rör karaktärsämneslärares, instruktörers och handledares pedagogiska, fackdidaktiska och yrkesteoretiska kompetens - via en regional referenspunkt få ett effektivt stöd vid a) fackgranskning och validering av yrkeserfarenheter och branschkunskaper med relevans för yrkesämnen på eftergymnasial nivå samt b) studievägledning inför val av högskoleutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning inför antagning till lärarutbildning, - lägga upp en plan för kompetensutveckling av all visstidsanställd undervisande personal som saknar lärarexamen med inriktning mot yrkesämnen, - inom ramen för den förnyade lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar medverka till uppbyggnaden av en god lärarutbildning för karaktärsämneslärare i yrkesämnen, - stärka den europeiska dimensionen samt relationen mellan skola och arbetsliv i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, - under projektets genomförande bidra till att vetenskapligt grundad kunskap tas fram som berör lärare i yrkesämnen, instruktörer och handledare i en föränderlig skola. 2 Hill, Margreth och Andrae-Sörensson, Katarina (2004) Breddad rekrytering av gymnasielärare med inriktning mot yrkesämnen genom validering. Rapport till Rekryteringsdelegationen. Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. 3 Petersson, Bengt och Åkesson Magnus. (2003) Rekrytering till lärarutbildning med inriktning mot yrkesämnen. Rapport från REK-projektet. UFL-rapport, nr 2003:09. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet. 4 Johansson, Sigurd (2004) Forum för rekrytering av yrkeslärare. Rapport till Rekryteringsdelegationen. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

3 Försöksverksamheten ska dessutom verka för att de medverkande kommunerna - erbjuder all undervisande personal i yrkesprogram med visstidsanställning, och som saknar lärarexamen, möjlighet att påbörja en pedagogisk utbildning inom två år från anställningens början, - på fem års sikt säkerställer att andelen undervisande personal i yrkesprogram med visstidsanställning som saknar lärarexamen inte överstiger en av kommunerna beslutad andel i regionen. Genomförande En regional satsning bygger på strategin att stödja och strukturera aktörernas intressen för att nå kompetens i skola och arbetsliv. Aktörerna är bl.a. branscher, gymnasieskolor, högskolor och yrkeserfarna personer som vill bli yrkeslärare. Aktörer finns på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. De strävanden som bl.a. uttrycks i Köpenhamnsdeklarationen och i den s.k. Bolognaprocessen är av stort intresse i detta sammanhang. Att stödja aktörerna innebär t.ex. a) att de branscher och företag som vill åtgärda tillgången till yrkeslärare skall ges den möjligheten på ett smidigare sätt än vad som är fallet idag, b) att de skolledare som redan har väl fungerande undervisande personal på sina gymnasieskolor, men personal som saknar lärarexamen med inriktning mot yrkesämnen, skall ges effektivare möjligheter att utbilda personalen och därmed kunna tillsvidareanställa dem som behöriga lärare, c) att yrkesarbetande med gedigna yrkeskunskaper som vill bli karaktärsämneslärare, men som inte blir antagna till lärarutbildning på grund av bristande dokumentation av yrkeserfarenheterna eller att de sökalternativ som finns till lärarutbildning inte är anpassade tillräckligt bra till en gymnasieskola och ett näringsliv i omvandling, d) att de som utbildas till yrkeslärare når ett erkännande såväl nationellt som internationellt. Aktiviteter I vår idéskiss ingår ett antal delprojekt eller aktiviteter, som vart och ett har sina specifika mål, men som ansluter till de övergripande målen. För att nå dessa mål bör följande huvudaktiviteter genomföras: 1. Framtagning av en regional referenspunkt i Västsverige för informationsspridning och koordinering av validering av arbetslivserfarenheter, branschkunskaper samt eftergymnasiala utbildningsmeriter bland sökande till lärarutbildning med inriktning mot yrkesämnen. Referenspunkten ska utgöra ett aktivt stöd för kommuner vid rekrytering av yrkeslärare och samverka med regionala utvecklingscentra (RUC), 2. Identifiering av undervisande personal i gymnasieutbildning som ska erbjudas kompetensutveckling samt framtagning av individuella utvecklingsplaner och användning av dessa i samverkan med högskolan, 3. Samverkan mellan skola och arbetsliv, bl.a. via lokalt samråd mellan kommun och arbetsmarknadens parter i frågor som rör de yrkesinriktade utbildningarna och regional uppföljning av kvaliteter i denna samverkan,

4 4. Fortsatt utveckling av en flexibel, ändamålsenlig och effektiv lärarutbildning för blivande yrkeslärare i syfte att nå lärarexamen, 5. Regionen planerar att utarbeta en lärlingsmodell för både gymnasiet och vuxenutbildningen som ska nyttjas när gymnasiereformen träder i kraft hösten år Parallellt med detta ges möjlighet att praktiskt utveckla lärarrollen. 6. Vidareutbildning av verksamma yrkeslärare, t.ex. deltagande i masterutbildning som påbyggnad efter lärarutbildning i enlighet med Bolognaprocessen, erbjudande om kommunstödd forskarutbildning via UFLs forskningsorganisation, Centrum för Utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) vid Göteborgs universitet samt EUfinansierat lärarutbytesprogram inom Leonardo da Vinci, 7. Framtagning av ett arbetslivs- och yrkespedagogiskt forskningsprogram för fokusering på yrkesdidaktiska frågor och aspekter avseende relationen skola - arbetsliv som kunskapsområde. Regional referenspunkt i Västsverige För validering av kunskaper och kompetens på grundskole- och gymnasienivå finns sedan en tid fungerande verksamheter. Ett exempel är Valideringscentrum i Göteborgsregionen som specialiserat sig på Bygg och anläggning, Ekonomi och administration, Service och hantverk, Hälsa och omsorg samt Teknik och produktion. Valideringscentrum i Göteborgsregionen innefattar Göteborg inklusive tolv kranskommuner: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö. Högskolan ansvarar för bedömning av grundläggande och särskild behörighet i anslutning till antagning till kurser och program. En regional referenspunkt i Västsverige skall således organisatoriskt sett vara knuten till högskolan. Regionala utvecklingscentra (RUC) finns kopplade till respektive högskola och kan utgöra naturliga partners. En samverkan mellan Valideringscentrum i Göteborgsregionen och högskolan skulle kunna effektivisera bedömningen av de sökandes meriter i anslutning till antagningsarbetet. Valideringscentrum i Göteborgsregionen har en etablerad verksamhet som är känd bland många kommuner och branscher i Västsverige. Det borde underlätta för samtliga aktörer om kontakten kan samlas vid en regional referenspunkt vid arbetet med rekrytering av yrkeslärare. En regional referenspunkt, som kan ge information om relevanta högskoleutbildningar och KY-utbildningar i Västsverige, skulle även underlätta kontakten med motsvarande funktioner på nationell nivå. Individuella utvecklingsplaner Redan idag identifierar kommunerna undervisande personal i gymnasieutbildning som bör erbjudas kompetensutveckling eftersom de saknar grundläggande pedagogisk utbildning. Många kommuner tar även fram individuella utvecklingsplaner för sin personal. Detta är kommunens särskilda angelägenhet. Skolvärlden står inför en stor utmaning inför kommande stora gymnasiekullar och en yrkeslärargrupp som i hög utsträckning går i pension. Kommunerna kommer att tvingas göra strategiska överväganden avseende de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Det är inte enbart den vanligtvis hårt ansträngda kommunala ekonomin som avgör vilken väg yrkesprogrammen nu går. Även tillgången till kompetent personal kommer med all sannolikhet att spela stor roll. Vi anser att en närmare samverkan mellan kommun och högskolan via indivi-

5 duella utvecklingsplaner borde vara en metod som kan prövas i försöksverksamheten. Individuella utvecklingsplaner som är kända för lärarutbildningen kan utgöra ett väsentligt led i strävan att rekrytera och behålla kompetent personal i gymnasieskolans yrkesförberedande program. Men att åtgärda enskilda individers eller kommuners specifika krav kan vara en alltför snäv ansats. Försöksverksamheten bör därför innefatta framtagning av en modell för individuella utvecklingsplaner som visar hur samarbetet mellan kommuner och högskolorna i Västsverige kan effektiviseras med avseende på studievägledning och målinriktad yrkeslärarutbildning. Detta bör ske i ljuset av Köpenhamnsdeklarationens uttalanden om kompetenskrav inom såväl yrkesutbildning som yrkeslärarutbildning. Försöksverksamheten bör innefatta användning av denna arbetsmodell, som ska utvärderas av extern bedömare. Samråd Skola-Arbetsliv Lokalt samråd mellan kommun och arbetsmarknadens parter i frågor som rör de yrkesinriktade utbildningarna föreskrivs av regeringen. SSA-verksamhet har under senare tid haft svårigheter att bestå och de lokala och regionala skillnaderna är betydande. Detta är delvis en konsekvens av förändringar i näringsliv och hur arbetsmarknadens parter organiserar sig. Men det beror även på kommunernas och gymnasieskolornas olika prioriteringar inom Skola- Arbetslivs-området i Sverige. Det handlar även om samverkan mellan högskolan och kommunerna i den verksamhetsförlagda utbildningsdelen i lärarutbildningen (VFU) i anslutning till praxisseminarier. Formerna för VFU-delen, särskilt vad gäller lärlingsutbildning, bör diskuteras så att relationen mellan handledare på arbetsplatser och lärare på gymnasieskolan kan stärkas. En regional referenspunkt i Västsverige skulle kunna medverka till att t.ex. de lokala samrådsorganisationerna på kommunal nivå, GR på regional nivå samt Myndigheten för skolutveckling på nationell nivå skulle få en speaking-partner specialiserad på frågor om yrkeslärarkompetens i Västsverige. Flexibel lärarutbildning och vidareutbildning Lärarutbildningen ges både som sk långt och kort program. Det senare programmet omfattar 60 poäng. Dessutom erbjuds den korta lärarutbildningen både på helfart (campusförlagd) och flexibel fart (distansutbildning). För att antas till den korta lärarutbildningen ska den sökande redan före antagning ha tillräcklig kompetens för att undervisa i aktuella yrkesämnen. Vid Göteborgs universitet förbereds en särskild inriktning i lärarutbildning, inom vilken det kommer att erbjudas olika studievägar för sökande som helt eller delvis saknar formella kunskaper i yrkesämnen. Denna inriktning kan tidigast komma igång hösten 2005 och bygger på samverkan mellan flera högskolor samt med KY-utbildningar i regionen. Inom ramen för den inriktningen planeras s.k. systematiska arbetslivsstudier ingå. Det är i så fall studier som genomförs på distans och i anslutning till ordinarie arbete samt examineras vid universitetet. Flertalet högskolor ger lärarutbildning inom det allmänna utbildningsområdet. I Västsverige är det främst Göteborgs universitet som anordnar lärarutbildning med inriktning mot yrkeslärare. Det är högskolornas ansvar att utveckla och genomföra lärarutbildning. Men samarbetet mellan högskolorna kan behöva utvecklas inom det här området. En närmare samverkan mellan t.ex. Göteborgs universitet, Högskolan i Trollhättan och Högskolan i Skövde blir en dynamisk plattform på högskolenivå för att stärka det aktuella området i Västsverige. Vidareutbildning för yrkeslärare handlar bl.a. om deltagande i masterutbildning som påbyggnad efter lärarutbildning i enlighet med Bolognaprocessen, erbjudande om kommunstödd forskarut-

6 bildning via UFL och CUL vid Göteborgs universitet samt EU-finansierat lärarutbytesprogram inom Leonardo da Vinci. Inom detta område behövs således en högskolesatsning, som går utöver det enskilda lärosätet och bygger nätverk och broar mellan lärosäten i Västsverige. För att lyckas behövs en särskild lärarutbildningssatsning från stat, näringsliv och kommun och som bygger på gjorda erfarenheter från bl.a. SÄL-utbildningarna. Forskning om Skola - Arbetsliv Det är påtagligt hur lite svensk forskning har uppmärksammat svensk yrkesutbildning och relationen mellan skola och arbetsliv. 5 Abrahamsson (2000) menar att det bl.a. kan bero på gymnasieprogrammens låga status i den svenska sammanhållna gymnasieskolan där intresset för kärnämnenas ställning och utveckling har varit betydligt större under efterkrigstiden än vad som varit fallet för de yrkesinriktade karaktärsämnena. Behovet av forskning i relation till den yrkesförberedande gymnasieundervisningen är eftersatt. Utgångspunkt kan tas i både branschernas utveckling och i existerande skolämnen. På så sätt skapas en dynamik i det gränsöverskridande aktiviteter som finns mellan skola och arbetsliv, t.ex. samrådsorganisation, lärlingsutbildning och professionsanknutna arbetsformer i skolan. Denna forskning ger inblickar i såväl arbetslivets önskemål och krav på skolan som skolans behov av en aktiv arbetslivspartner i de yrkesförberedande programmen. Det finns ett behov av att belysa fältet mellan skola och arbetsliv, särskilt i ljuset av den förestående reformeringen av gymnasieskolan och näringslivets omvandling i Västsverige. Även här kan en särskild satsning vara av betydande värde för regionen. Avslutning Resultatet av den dialog som förts med skolledare, branschföreträdare och arbetsmarknadens parter ger vid handen att det finns ett tydligt engagemang i regionen kring ovanstående frågor. Kompetens- och valideringsfrågorna för yrkeslärare är sanktionerade på nationell nivå inom flera branscher. Det finns även ett nätverk mellan högskolorna på nationell nivå. Genom att sträva mot försöksverksamhetens mål kan den reflektions- och kunskapsbildningsprocess fortsätta, som inletts i rekryteringsprojektet och som genomförts via diskussionsforum hösten 2003 och våren Där har branschrepresentanter på både nationell och regional nivå tillsammans med skolledare och yrkeslärare från VG-regionen samt berörd personal från lärarutbildningen utbytt tankar och erfarenheter som bidragit till en ökad gemensam förståelse. Med de åtgärder som föreslås stärks regionens förmåga att rekrytera lärare till yrkesämnen både på kort och på lång sikt. Förslaget till regional försöksverksamhet har diskuterats med ett flertal intressentorganisationer och är förankrat i regionen, vilket kommer till uttryck i bifogad förteckning. För projektgruppen Bengt Petersson Utbildningsledare, UFN 5 Jfr sid 234 ff i Abrahamsson, Kenneth (2000). Svensk yrkesutbildning mellan teori och praktik ett nygammalt forskningsfält.

7 PROJEKTGRUPPEN Kerstin Littke Björn Sandmark Tina Liljedahl Scheel Börje Molin Förvaltningschef Chef Gymn. förvaltn. Personalcontroller Rektor Tjörns kommun Mölndals kommun Gbg stad utbildning Alingsås kommun Tel: Tel: Tel: Tel: INTRESSENTER TILL REGIONAL FÖRSÖKSVERKSAMHET Vi finner att förslaget till försöksverksamhet är av stort intresse för den västsvenska regionen. Göteborgs kommun GöteborgsRegionen Göteborgs universitet LO-distriktet i Västsverige Lärarförbundet Svenskt Näringsliv Västsvenska Handelskammaren

Kommittédirektiv. Utbildning till yrkeslärare. Dir. 2008:41. Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 2008

Kommittédirektiv. Utbildning till yrkeslärare. Dir. 2008:41. Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 2008 Kommittédirektiv Utbildning till yrkeslärare Dir. 2008:41 Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska undersöka och lämna förslag på hur ett system

Läs mer

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112)

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Per Klingbjer 103 33 Stockholm 2009-03-31 Karin Thapper karin.thapper@teknikforetagen.se 08-782 08 93 Teknikföretagens yttrande över betänkandet

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning (U 2007:10) Dir. 2008:43

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning (U 2007:10) Dir. 2008:43 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning (U 2007:10) Dir. 2008:43 Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 2008. Sammanfattning av uppdraget Med stöd av regeringens

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Sammanfattning av Framtidsgruppens arbete - Framtidsgruppens testamente

Sammanfattning av Framtidsgruppens arbete - Framtidsgruppens testamente Sammanfattning av Framtidsgruppens arbete - Framtidsgruppens testamente 1. Uppdrag Utbildningschefsgruppen, UC beslöt 030410, att uppdra åt arbetsutskottet att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Reformerad Yrkeslärarutbildning. En nyckelfråga för svenskt näringsliv

Reformerad Yrkeslärarutbildning. En nyckelfråga för svenskt näringsliv Reformerad Yrkeslärarutbildning En nyckelfråga för svenskt näringsliv PM Augusti 2007 Vi behöver en reformerad yrkeslärarutbildning som löser bristen på kvalificerade yrkeslärare Näringslivet är beroende

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren 2005-2008 Ersätter: 2006:15 Bilagor:

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren 2005-2008 Ersätter: 2006:15 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:57 Diarienr: 2006/1975 Handläggare: Ulla Gummeson Avdelning: Avd för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-08-22 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för personalfrågor Ansvarig för gymnasiefrågor

Läs mer

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen Problembilden (Skolverkets statistik) Problembilden med lärare i yrkesämnen, några exempel från yrkesämnen Lärare i ämne/ämnen % utan ped. högskoleexamen

Läs mer

Pedagogisk kvalitet i gymnasial yrkesutbildning

Pedagogisk kvalitet i gymnasial yrkesutbildning Pedagogisk i gymnasial yrkesutbildning Ingrid Berglund, ingrid.berglund@gu.se Kollegiet för yrkeskunnande Pedagogisk forskningsgrund Min forskning som utgångspunkt 2009 Doktorsavhandling om utbildning

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Yrkesutbildning i Sverige;

Yrkesutbildning i Sverige; Yrkesutbildning i Sverige; vart är vi på väg Seminarium Köpenhamn 23 september 2009 1 Yrkesutbildning i Sverigeen tillbakablick 1846 Skråväsendet upphör, näringsfrihet införs och hantverksföreningar bildasutbildningsfrågor

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2008 och våren 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2008 och våren 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2008 och våren 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på

Läs mer

Regional satsning på vuxnas lärande

Regional satsning på vuxnas lärande PM 2008-11-18 Förslag till Regional satsning på vuxnas lärande Bakgrund och motiv Den arbetsgrupp som tillsatts för att på Utbildningsgruppens uppdrag ta fram ett underlag som ger möjlighet för Utbildningsgruppen

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning Missiv Dnr: 403-3012:3815 Regeringsuppdrag om yrkesutbildning I enlighet med regleringsbrev för Statens skolinspektion 2012 överlämnas härmed bifogade regeringsuppdrag. I detta ärende har generaldirektör

Läs mer

Yrkesbaserat lärande (YBL)

Yrkesbaserat lärande (YBL) Yrkesbaserat lärande (YBL) -en yrkesutbildning i förändring Jan-Olof Lundberg 2008-11-13 Stiftelsen STAR byggutveckling 1 1. Vad är yrkesbaserat lärande? 2. Samverkan näringsliv skola 3. Effekter av YBL

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen är enligt de statliga och kommunala styrdokumenten

Läs mer

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare?

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Bakgrund (Lars Brandell 2006-03-26) I Svenska Dagbladet den 16 mars fanns en artikel med rubriken Akut brist på lärare väntas i hela landet. Orsaken var

Läs mer

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren Sida 1 (5) CIRKULÄR 2005:95 2005-10-28 Kommunstyrelsen Ansvarig för personalfrågor Ansvarig för gymnasiefrågor Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren 2005-2008

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Bakgrund GRsfi startade 2011-07-01 som ett delprojekt i Kommungemensam plattform. Erbjuda fler alternativ som kan skapa snabbare

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

LYS inriktning 90 högskolepoäng efter eller

LYS inriktning 90 högskolepoäng efter eller LYS Ingår som inriktning 90 högskolepoäng i Lärarprogrammet totalt 180 hp Yrke, skola arbetsliv 90 hp ( LYS ) Studenterna ansluter efter LYS 90 hp till Allmänt utbildningsområde AUO 90 hp i Lärarprogrammet

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 PROGRAMRÅDSGUIDEN ett hjälpmedel till dig i programrådet när du, och vi gemensamt, ska bevaka våra intressen i elteknikbranschen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 Som ledamot i våra programråd

Läs mer

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex Monica Sandorf 2005-03 03-10 Samverkansavtal inom vuxenutbildning 2005-03-10 2 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Bakgrund och motiv Framgångsfaktor

Läs mer

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan.

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Återkommande utveckling Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Behovet av ett omställningsuppdrag Utbildning skapar tillväxt genom högre produktivitet, bättre förmåga att

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Strategisk plan. Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

Strategisk plan. Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING Strategisk plan 2010 2012 Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 2010-03-02 Strategisk plan 2010-2012 Utbildnings- och

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev.

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Fastställd i februari 2002 Rev. 2011-10-06 2 Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post Lokalt VO-College Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post kerstin.persson@sydgym.se Styrgruppens ordförande Kristina Privér

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen från inarium i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 14 juni2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 4, Göteborg, Rum Himalaya Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under Promemoria 2016-09-12 U2016/03765/KOM Utbildningsdepartementet Nyheter för fler lärare: Fler vägar till och tillbaka till läraryrket Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

GÖTEBORG 16 mars 2011

GÖTEBORG 16 mars 2011 GÖTEBORG 16 mars 2011 Birgitta Gladh Carlsson sekreterare i Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8 Utredningens uppdrag i korthet Gymnasial

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research 120

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Introduktionsprogramsgruppen Gymnasieantagningen 2016-09-29 Kartläggning av

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Naturbrukskonferens 2015

Naturbrukskonferens 2015 Naturbrukskonferens 2015 Västerås den 17 april 2015 Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Statistik 2. Yrkesprogramutredningen 3. Ny utredning 4. Lärarlegitimationer 5. Kvalitet i yrkesutbildning

Läs mer

Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) Utbildningsdepartementet Yttrande 2017-02-28 Registrator Dnr: U2016/04660/GV 103 33 Stockholm Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Bam- och utbildningsnämnden

Bam- och utbildningsnämnden KOMMUN 2007-12-06 aljungby 1(5) Barn- och utbildningskontoret Britt-Marie Zeylon Tel. 0372-789428 britt-marie.zeylon@ljungby.se Bam- och utbildningsnämnden Lirarlyftet Under åren 2007-2010 satsar regeringen

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: EJ IFYLLT. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: EJ IFYLLT. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen Dnr: EJ IFYLLT UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Lärarexamen 90 hp Bachelor of Education/Master of Education Lärarutbildning på distans

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Skol-IT-gruppen. IT som redskap i lärandet. ... med övertygelsen att. kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver

Skol-IT-gruppen. IT som redskap i lärandet. ... med övertygelsen att. kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver Skol-IT-gruppen... med övertygelsen att IT som redskap i lärandet kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver Bo-Staffan Josefsson Lars Björn aktuella frågor En-till-en Digital

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 7 februari 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Vuxenutbildningen i Härryda, Långenäsvägen 5 (Mölnlycke Centrum) Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer