Idéskiss till regional försöksverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéskiss till regional försöksverksamhet"

Transkript

1 Idéskiss till regional försöksverksamhet Bakgrund Göteborgsregionen (GR), Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) samt institutionen för pedagogik och didaktik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten (UFN), Göteborgs universitet har våren 2004 inlett ett samarbete kring rekrytering och utbildning av lärare till gymnasieskolans yrkesprogram samt diskuterat behovet av forskning om relationen Skola Arbetsliv. Med denna PM önskar vi framföra behovet av en satsning på särskild lärarutbildning för yrkeslärare på distans samt en regional försöksverksamhet i Västsverige för att nå en fördjupad samverkan mellan skola och arbetsliv i samspel med en gymnasieskola och ett näringsliv i omvandling samt den europeiska dimensionen i yrkes- och högskoleutbildning. Gränssnittet mellan arbetsliv och skola förändras, vilket får konsekvenser för det pedagogiska arbetet. Arbetsplatserna i företagen är betydelsefulla arenor för lärande inte bara för de anställda utan även för elever i lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagd utbildning. Det finns en tillväxtpotential i goda samverkansformer mellan arbetsliv, skola och högskola kring lärande och kompetensutveckling. Små, medelstora och stora företag utgör en resurs för välfärd och hållbar utveckling i regionen. Lärare, instruktörer, handledare, personalansvariga, arbetsledare och företagare är nyckelpersoner. Syfte Försöksverksamhetens syfte är att säkerställa rekrytering och kompetensutveckling av karaktärsämneslärare, instruktörer och handledare som verkar i skola och i arbetsplatsförlagd utbildning på små, medelstora och stora företag. Ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv indikerar lärar-, instruktörs- och handledarroller en möjlig karriärstege som kan stödja yrkesverksammas långsiktiga engagemang i skolan, i relationen mellan skola och arbetsliv samt i det arbetsintegrerade lärandet på företag och i offentlig förvaltning. Behov I en rapport från Skolverket (2003) pekar man på behovet av utökad lärarutbildning med inriktning mot yrkesämnen. Med nuvarande volym kommer bristen på utexaminerade yrkeslärare nationellt sätt bli mycket stor, även om tydliga regionala skillnader finns. Vid GR gjordes en uppföljning i 11 kommuner hösten 2004 avseende behovet av nyrekrytering mot bakgrund av ökande pensionsavgångar. 1 I undersökningen framkom bl.a. att yrkeslärare är i åldern 55+ (ca 50% av samtliga verksamma yrkeslärare inom GR), - den aktiva yrkeslärargruppen är stabil (dvs få avgångar genom jobbyte), - kommunerna bedömer att de yrkesinriktade programmen kommer att finnas kvar, - kommunernas ekonomi är avgörande för kursutbud inom yrkesutbildningsområdet, - många äldre lärare finns inom bygg- och anläggningstekniska, el-/teletekniska, fordonstekniska, restaurang-/storhushålls-, verkstads-/industritekniska samt hantverksämnen, - det även finns många äldre lärare inom omvårdnad, handel, ekonomi och teknik. 1 Mark, Lennart (2004) Läraravgångar och förändringar i de yrkesinriktade utbildningarna. Inventering och bedömningar i GR-kommunerna. Utredningsrapport

2 Erfarenheter I den föreslagna idéskissen till regional försöksverksamheten önskar vi tar vara på och bygga vidare utifrån tidigare gjorda erfarenheter. Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet har genomfört och rapporterat från ett valideringsprojekt i anslutning till rekrytering och antagning av yrkeslärare. 2 För att göra det möjligt för fler kompetenta yrkesmänniskor att söka till yrkeslärarutbildningen, föreslår vi en utvecklad modell för antagning som innebär aktiv samverkan med arbetslivets parter. Det är främst kraven på 60 eller 80 högskolepoäng med relevans för yrket, som hindrar många sökande. Vi anser att det är viktigt att inte sänka kraven, eftersom den yrkesteori högskolepoängen markerar, i kombination med aktuell, allsidig och kvalificerad yrkesverksamhet i minst fyra år, är det ämne läraren ska undervisa i. Däremot anser vi inte att denna yrkesteori måste vara hämtad från högskolan. Vi vill lyfta fram lärandet i arbetslivet i en tydligare position och finna metoder för att värdera den yrkesteori man kan vinna där. (Hill & Sörensson, 2004) Våra strävanden att stärka rekryteringsarbetet har också dokumenterats i en rapport vid Göteborgs universitet och i anslutning till ett nationellt nätverk mellan högskolor involverade i yrkeslärarutbildning. 3 4 Mål Försöksverksamheten ska ge de medverkande västsvenska kommunerna möjlighet att - identifiera, analysera och åtgärda behov som rör karaktärsämneslärares, instruktörers och handledares pedagogiska, fackdidaktiska och yrkesteoretiska kompetens - via en regional referenspunkt få ett effektivt stöd vid a) fackgranskning och validering av yrkeserfarenheter och branschkunskaper med relevans för yrkesämnen på eftergymnasial nivå samt b) studievägledning inför val av högskoleutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning inför antagning till lärarutbildning, - lägga upp en plan för kompetensutveckling av all visstidsanställd undervisande personal som saknar lärarexamen med inriktning mot yrkesämnen, - inom ramen för den förnyade lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar medverka till uppbyggnaden av en god lärarutbildning för karaktärsämneslärare i yrkesämnen, - stärka den europeiska dimensionen samt relationen mellan skola och arbetsliv i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, - under projektets genomförande bidra till att vetenskapligt grundad kunskap tas fram som berör lärare i yrkesämnen, instruktörer och handledare i en föränderlig skola. 2 Hill, Margreth och Andrae-Sörensson, Katarina (2004) Breddad rekrytering av gymnasielärare med inriktning mot yrkesämnen genom validering. Rapport till Rekryteringsdelegationen. Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. 3 Petersson, Bengt och Åkesson Magnus. (2003) Rekrytering till lärarutbildning med inriktning mot yrkesämnen. Rapport från REK-projektet. UFL-rapport, nr 2003:09. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet. 4 Johansson, Sigurd (2004) Forum för rekrytering av yrkeslärare. Rapport till Rekryteringsdelegationen. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

3 Försöksverksamheten ska dessutom verka för att de medverkande kommunerna - erbjuder all undervisande personal i yrkesprogram med visstidsanställning, och som saknar lärarexamen, möjlighet att påbörja en pedagogisk utbildning inom två år från anställningens början, - på fem års sikt säkerställer att andelen undervisande personal i yrkesprogram med visstidsanställning som saknar lärarexamen inte överstiger en av kommunerna beslutad andel i regionen. Genomförande En regional satsning bygger på strategin att stödja och strukturera aktörernas intressen för att nå kompetens i skola och arbetsliv. Aktörerna är bl.a. branscher, gymnasieskolor, högskolor och yrkeserfarna personer som vill bli yrkeslärare. Aktörer finns på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. De strävanden som bl.a. uttrycks i Köpenhamnsdeklarationen och i den s.k. Bolognaprocessen är av stort intresse i detta sammanhang. Att stödja aktörerna innebär t.ex. a) att de branscher och företag som vill åtgärda tillgången till yrkeslärare skall ges den möjligheten på ett smidigare sätt än vad som är fallet idag, b) att de skolledare som redan har väl fungerande undervisande personal på sina gymnasieskolor, men personal som saknar lärarexamen med inriktning mot yrkesämnen, skall ges effektivare möjligheter att utbilda personalen och därmed kunna tillsvidareanställa dem som behöriga lärare, c) att yrkesarbetande med gedigna yrkeskunskaper som vill bli karaktärsämneslärare, men som inte blir antagna till lärarutbildning på grund av bristande dokumentation av yrkeserfarenheterna eller att de sökalternativ som finns till lärarutbildning inte är anpassade tillräckligt bra till en gymnasieskola och ett näringsliv i omvandling, d) att de som utbildas till yrkeslärare når ett erkännande såväl nationellt som internationellt. Aktiviteter I vår idéskiss ingår ett antal delprojekt eller aktiviteter, som vart och ett har sina specifika mål, men som ansluter till de övergripande målen. För att nå dessa mål bör följande huvudaktiviteter genomföras: 1. Framtagning av en regional referenspunkt i Västsverige för informationsspridning och koordinering av validering av arbetslivserfarenheter, branschkunskaper samt eftergymnasiala utbildningsmeriter bland sökande till lärarutbildning med inriktning mot yrkesämnen. Referenspunkten ska utgöra ett aktivt stöd för kommuner vid rekrytering av yrkeslärare och samverka med regionala utvecklingscentra (RUC), 2. Identifiering av undervisande personal i gymnasieutbildning som ska erbjudas kompetensutveckling samt framtagning av individuella utvecklingsplaner och användning av dessa i samverkan med högskolan, 3. Samverkan mellan skola och arbetsliv, bl.a. via lokalt samråd mellan kommun och arbetsmarknadens parter i frågor som rör de yrkesinriktade utbildningarna och regional uppföljning av kvaliteter i denna samverkan,

4 4. Fortsatt utveckling av en flexibel, ändamålsenlig och effektiv lärarutbildning för blivande yrkeslärare i syfte att nå lärarexamen, 5. Regionen planerar att utarbeta en lärlingsmodell för både gymnasiet och vuxenutbildningen som ska nyttjas när gymnasiereformen träder i kraft hösten år Parallellt med detta ges möjlighet att praktiskt utveckla lärarrollen. 6. Vidareutbildning av verksamma yrkeslärare, t.ex. deltagande i masterutbildning som påbyggnad efter lärarutbildning i enlighet med Bolognaprocessen, erbjudande om kommunstödd forskarutbildning via UFLs forskningsorganisation, Centrum för Utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) vid Göteborgs universitet samt EUfinansierat lärarutbytesprogram inom Leonardo da Vinci, 7. Framtagning av ett arbetslivs- och yrkespedagogiskt forskningsprogram för fokusering på yrkesdidaktiska frågor och aspekter avseende relationen skola - arbetsliv som kunskapsområde. Regional referenspunkt i Västsverige För validering av kunskaper och kompetens på grundskole- och gymnasienivå finns sedan en tid fungerande verksamheter. Ett exempel är Valideringscentrum i Göteborgsregionen som specialiserat sig på Bygg och anläggning, Ekonomi och administration, Service och hantverk, Hälsa och omsorg samt Teknik och produktion. Valideringscentrum i Göteborgsregionen innefattar Göteborg inklusive tolv kranskommuner: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö. Högskolan ansvarar för bedömning av grundläggande och särskild behörighet i anslutning till antagning till kurser och program. En regional referenspunkt i Västsverige skall således organisatoriskt sett vara knuten till högskolan. Regionala utvecklingscentra (RUC) finns kopplade till respektive högskola och kan utgöra naturliga partners. En samverkan mellan Valideringscentrum i Göteborgsregionen och högskolan skulle kunna effektivisera bedömningen av de sökandes meriter i anslutning till antagningsarbetet. Valideringscentrum i Göteborgsregionen har en etablerad verksamhet som är känd bland många kommuner och branscher i Västsverige. Det borde underlätta för samtliga aktörer om kontakten kan samlas vid en regional referenspunkt vid arbetet med rekrytering av yrkeslärare. En regional referenspunkt, som kan ge information om relevanta högskoleutbildningar och KY-utbildningar i Västsverige, skulle även underlätta kontakten med motsvarande funktioner på nationell nivå. Individuella utvecklingsplaner Redan idag identifierar kommunerna undervisande personal i gymnasieutbildning som bör erbjudas kompetensutveckling eftersom de saknar grundläggande pedagogisk utbildning. Många kommuner tar även fram individuella utvecklingsplaner för sin personal. Detta är kommunens särskilda angelägenhet. Skolvärlden står inför en stor utmaning inför kommande stora gymnasiekullar och en yrkeslärargrupp som i hög utsträckning går i pension. Kommunerna kommer att tvingas göra strategiska överväganden avseende de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Det är inte enbart den vanligtvis hårt ansträngda kommunala ekonomin som avgör vilken väg yrkesprogrammen nu går. Även tillgången till kompetent personal kommer med all sannolikhet att spela stor roll. Vi anser att en närmare samverkan mellan kommun och högskolan via indivi-

5 duella utvecklingsplaner borde vara en metod som kan prövas i försöksverksamheten. Individuella utvecklingsplaner som är kända för lärarutbildningen kan utgöra ett väsentligt led i strävan att rekrytera och behålla kompetent personal i gymnasieskolans yrkesförberedande program. Men att åtgärda enskilda individers eller kommuners specifika krav kan vara en alltför snäv ansats. Försöksverksamheten bör därför innefatta framtagning av en modell för individuella utvecklingsplaner som visar hur samarbetet mellan kommuner och högskolorna i Västsverige kan effektiviseras med avseende på studievägledning och målinriktad yrkeslärarutbildning. Detta bör ske i ljuset av Köpenhamnsdeklarationens uttalanden om kompetenskrav inom såväl yrkesutbildning som yrkeslärarutbildning. Försöksverksamheten bör innefatta användning av denna arbetsmodell, som ska utvärderas av extern bedömare. Samråd Skola-Arbetsliv Lokalt samråd mellan kommun och arbetsmarknadens parter i frågor som rör de yrkesinriktade utbildningarna föreskrivs av regeringen. SSA-verksamhet har under senare tid haft svårigheter att bestå och de lokala och regionala skillnaderna är betydande. Detta är delvis en konsekvens av förändringar i näringsliv och hur arbetsmarknadens parter organiserar sig. Men det beror även på kommunernas och gymnasieskolornas olika prioriteringar inom Skola- Arbetslivs-området i Sverige. Det handlar även om samverkan mellan högskolan och kommunerna i den verksamhetsförlagda utbildningsdelen i lärarutbildningen (VFU) i anslutning till praxisseminarier. Formerna för VFU-delen, särskilt vad gäller lärlingsutbildning, bör diskuteras så att relationen mellan handledare på arbetsplatser och lärare på gymnasieskolan kan stärkas. En regional referenspunkt i Västsverige skulle kunna medverka till att t.ex. de lokala samrådsorganisationerna på kommunal nivå, GR på regional nivå samt Myndigheten för skolutveckling på nationell nivå skulle få en speaking-partner specialiserad på frågor om yrkeslärarkompetens i Västsverige. Flexibel lärarutbildning och vidareutbildning Lärarutbildningen ges både som sk långt och kort program. Det senare programmet omfattar 60 poäng. Dessutom erbjuds den korta lärarutbildningen både på helfart (campusförlagd) och flexibel fart (distansutbildning). För att antas till den korta lärarutbildningen ska den sökande redan före antagning ha tillräcklig kompetens för att undervisa i aktuella yrkesämnen. Vid Göteborgs universitet förbereds en särskild inriktning i lärarutbildning, inom vilken det kommer att erbjudas olika studievägar för sökande som helt eller delvis saknar formella kunskaper i yrkesämnen. Denna inriktning kan tidigast komma igång hösten 2005 och bygger på samverkan mellan flera högskolor samt med KY-utbildningar i regionen. Inom ramen för den inriktningen planeras s.k. systematiska arbetslivsstudier ingå. Det är i så fall studier som genomförs på distans och i anslutning till ordinarie arbete samt examineras vid universitetet. Flertalet högskolor ger lärarutbildning inom det allmänna utbildningsområdet. I Västsverige är det främst Göteborgs universitet som anordnar lärarutbildning med inriktning mot yrkeslärare. Det är högskolornas ansvar att utveckla och genomföra lärarutbildning. Men samarbetet mellan högskolorna kan behöva utvecklas inom det här området. En närmare samverkan mellan t.ex. Göteborgs universitet, Högskolan i Trollhättan och Högskolan i Skövde blir en dynamisk plattform på högskolenivå för att stärka det aktuella området i Västsverige. Vidareutbildning för yrkeslärare handlar bl.a. om deltagande i masterutbildning som påbyggnad efter lärarutbildning i enlighet med Bolognaprocessen, erbjudande om kommunstödd forskarut-

6 bildning via UFL och CUL vid Göteborgs universitet samt EU-finansierat lärarutbytesprogram inom Leonardo da Vinci. Inom detta område behövs således en högskolesatsning, som går utöver det enskilda lärosätet och bygger nätverk och broar mellan lärosäten i Västsverige. För att lyckas behövs en särskild lärarutbildningssatsning från stat, näringsliv och kommun och som bygger på gjorda erfarenheter från bl.a. SÄL-utbildningarna. Forskning om Skola - Arbetsliv Det är påtagligt hur lite svensk forskning har uppmärksammat svensk yrkesutbildning och relationen mellan skola och arbetsliv. 5 Abrahamsson (2000) menar att det bl.a. kan bero på gymnasieprogrammens låga status i den svenska sammanhållna gymnasieskolan där intresset för kärnämnenas ställning och utveckling har varit betydligt större under efterkrigstiden än vad som varit fallet för de yrkesinriktade karaktärsämnena. Behovet av forskning i relation till den yrkesförberedande gymnasieundervisningen är eftersatt. Utgångspunkt kan tas i både branschernas utveckling och i existerande skolämnen. På så sätt skapas en dynamik i det gränsöverskridande aktiviteter som finns mellan skola och arbetsliv, t.ex. samrådsorganisation, lärlingsutbildning och professionsanknutna arbetsformer i skolan. Denna forskning ger inblickar i såväl arbetslivets önskemål och krav på skolan som skolans behov av en aktiv arbetslivspartner i de yrkesförberedande programmen. Det finns ett behov av att belysa fältet mellan skola och arbetsliv, särskilt i ljuset av den förestående reformeringen av gymnasieskolan och näringslivets omvandling i Västsverige. Även här kan en särskild satsning vara av betydande värde för regionen. Avslutning Resultatet av den dialog som förts med skolledare, branschföreträdare och arbetsmarknadens parter ger vid handen att det finns ett tydligt engagemang i regionen kring ovanstående frågor. Kompetens- och valideringsfrågorna för yrkeslärare är sanktionerade på nationell nivå inom flera branscher. Det finns även ett nätverk mellan högskolorna på nationell nivå. Genom att sträva mot försöksverksamhetens mål kan den reflektions- och kunskapsbildningsprocess fortsätta, som inletts i rekryteringsprojektet och som genomförts via diskussionsforum hösten 2003 och våren Där har branschrepresentanter på både nationell och regional nivå tillsammans med skolledare och yrkeslärare från VG-regionen samt berörd personal från lärarutbildningen utbytt tankar och erfarenheter som bidragit till en ökad gemensam förståelse. Med de åtgärder som föreslås stärks regionens förmåga att rekrytera lärare till yrkesämnen både på kort och på lång sikt. Förslaget till regional försöksverksamhet har diskuterats med ett flertal intressentorganisationer och är förankrat i regionen, vilket kommer till uttryck i bifogad förteckning. För projektgruppen Bengt Petersson Utbildningsledare, UFN 5 Jfr sid 234 ff i Abrahamsson, Kenneth (2000). Svensk yrkesutbildning mellan teori och praktik ett nygammalt forskningsfält.

7 PROJEKTGRUPPEN Kerstin Littke Björn Sandmark Tina Liljedahl Scheel Börje Molin Förvaltningschef Chef Gymn. förvaltn. Personalcontroller Rektor Tjörns kommun Mölndals kommun Gbg stad utbildning Alingsås kommun Tel: Tel: Tel: Tel: INTRESSENTER TILL REGIONAL FÖRSÖKSVERKSAMHET Vi finner att förslaget till försöksverksamhet är av stort intresse för den västsvenska regionen. Göteborgs kommun GöteborgsRegionen Göteborgs universitet LO-distriktet i Västsverige Lärarförbundet Svenskt Näringsliv Västsvenska Handelskammaren

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen från inarium i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 14 juni2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 4, Göteborg, Rum Himalaya Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner Drygt 50 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Utmaningar för Göteborgsregionen 2/3 av personalen inom kommunal vård

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Från Göteborgs certifieringsceremoni Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Tid: 12 december 2008 Plats: Krokslättsgymnasiet, Mölndal Närvarande: Ewa Berhof, Mölndal, Krokslättsgymn.

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Vad är kvalitet i APU/APL?

Vad är kvalitet i APU/APL? Vad är kvalitet i APU/APL? IPK:sYrkesutbildningsdagar december 2011 Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Slutbetänkande SOU 2011:72 Hur höjer vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning?

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl 08.30-14.00 Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening

Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening För valtni ngsstab Gymnasiekontoret Direkttelefon 0910-71 25 10 2010-04-20 Referens Jan Midlert Umeå Universitet Kanslichef Eva Lindgren 901 87 UMEÅ Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 juni 2013 Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat riksdagsman Jan Ericson om vuxenutbildning och Niklas Martinsson som genomgått

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer