Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011"

Transkript

1 1 (6) Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Uddevalla gymnasieskola har ett av landets största teknikprogram. Teknikprogrammet är ett brett nationellt gymnasieprogram som erbjuder många olika utbildningsvägar. Teknikprogrammets har en hög teknisk kompetens med rötter i det tidigare 4-åriga tekniska gymnasiet och en teknisk gren inom det naturvetenskapliga programmet. Programmet är studieförberedande. Åk 1 är gemensamt och till årskurs 2 väljer eleverna mellan inriktningarna: IT, Media, Arkitektur och Teknisk Design. Inriktningen är till stor grad teoretisk men de praktiska inslagen är många och vi strävar efter att de ska bli fler. Personal Personalen har en stor och bred kompetens. Omsättningen av personal är låg. Vi har civilingenjörer inom följande områden: datakommunikation, maskin, väg och vatten, el. Utöver detta har vi specialister inom: programmering, systemering, databashantering, medieteknik och entreprenörskap. Den idrottslärare som är knuten till programmet har sjukgymnast- och ergonomiutbildning. Vi har dessutom de flesta vanliga disciplinerna samt en arkitekt och civilekonom anställd. Genom att alla elever på Teknikprogrammet har kursen Teknikutveckling och Företagande breddar vi ständigt vårt nätverk av personer från näringslivet. Teknikprogrammet ligger under samma rektorsansvar som Teknik och Företagsamhet och Industriprogrammet. Detta medför stora möjligheter till samarbete och utbyte av kompetens och idéer mellan programmen. Lärarna på TE har även bedrivit kurser för Teknik & Företagsamhet, Industriprogrammet, Naturvetarprogrammet samt ett par yrkesprogram. Lokaler Befintliga lokaler fungerar relativt bra trots byggnadens ålder på 40 år. Vissa lokaler skulle behöva rustas upp ytterligare. Skolan är byggd och salarna och dess omgivning är utformade utefter katederundervisning. Det saknas mindre salar för grupparbeten, individuella pedagogiska samtal tillika spatiala entreprenöriella miljöer för kreativ och lustfylld kunskapsprocess. En positiv utveckling har skett med de två sammanbyggda tekniklokalerna. Tyvärr har vi inte fullt ut tillgång till den sal vi tidigare disponerade, sal 99, där praktisk verksamhet kan utövas efter de behov programmet har. Elever På Teknikprogrammet fanns i september elever och vid vårterminens slut fanns 234 elever. 22 av eleverna har varit knutna till Uddevalla Idrottsgymnasium och har kunnat kombinera sina studier med studier i sin idtrott. Elevpengen var under läsåret : - Östrabo 1 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO UDDEVALLA Kämpegatan E-POST

2 2 (6) Underlag och rutiner för arbetet med kvalitetsredovisningen Kvalitetsredovisningen har skapats i samråd mellan rektor, personal och elever. Som underlag har använts statistik från Skolverkets samt material från Extens, gymnasieskolans databas för elevregistrering. Även statistik från intagningskansliet i Uddevalla kommun har använts. Verksamhetsutveckling och resultat - Några viktigaste insatser under läsåret Noggrannare uppföljning av eleverna studieplaner kopplat till åtgärdsprogram och möjligheter till stödundervisning Det krävs tydliga rutiner och ansvarsfördelning kring elever med särskilda behov. Fortsatt utveckling av entreprenörsarbetet inom programmet. Energiprojektet i TE10 och TMS (Teknik, människa och samhälle) har varit ett gott uttryck för det entreprenöriella förhållningssättet i lärandeprocessen. 90 elever genomförde en utställning om energi; Expo Energi. Fortsatt samarbete mellan kurs datakunskap och övriga kärnämnen Fortsatt utveckling av projektet Help Desk där elever på IT-inritningen ger service till elever på Teknikprogrammet, Teknik och Företagsamhet samt Medieprogrammet Bärbara datorer till elever i alla årskurser. Kursen Operativsystem Windows 7 för IT-elever har dragit mycket stor nytta av att eleverna har egen bärbar dator. Vi har kunnat lyfta kursen flera nivåer jämfört med tidigare år. Elever från Teknikprogrammet och Teknik och Företagsamhet hade även i år stora framgångar i den regionala UF-verksamheten. Bland annat utsågs UF-företaget Rubber Juggler, tre pojkar från TE, till bästa Innovation i Fyrbodal och representerade Fyrbodal på SM i Stockholm. Elever från Teknikprogrammet hade också framgångar på Blixtlåset i Norrköping där en grupp fick pris för Bästa Marknadspotential. Elevernas inflytande över undervisningen: Eleverna träffar varje vecka sina lotsar, ett tillfälle då undervisningen varje gång diskuteras och utvärderas. Programrådet träffas varje månad och bedriver ett viktigt utvecklingsarbete på programmet. Läsåret börjar och slutar med gemensamma trivselaktiviteter för att stärka gemenskapen. På skolan finns också en elevkår, gemensam för alla program i huset. Många kurser samplaneras av lärare och elever. En studentkommitté där TE-elever deltar är med och utvecklar former för studentexamen. Eleverna från teknikprogrammet deltar i Ungdomsfullmäktige arrangerat av Uddevalla kommun.. Vårdnadshavares delaktighet Föräldrar till elever i åk 1 inbjuds till ett föräldramöte i september. Utvecklingssamtal sker varje termin. Föräldrarna inbjuds så länge eleverna är omyndiga. Elever i behov av särskilt stöd Ett elevhälsoteam är kopplat till programmet. Specialpedagogen identifierar elever i behov av särskilt stöd i samråd med övriga lärare. Eleverna kan efter behov delta i specialundervisningen eller få stödundervisning av lärare knutna till programmet. En kontinuerlig uppföljning av elevernas studieplaner resulterar i att måluppfyllelsen ökat. Viktigt att specialpedagog, speciallärare och ämneslärare samarbetar; jämför och utvärderar i vad mån eleven uppnår målen i aktuella kurser. En ny rutin för elevärenden där lots och elevhälsans ansvarsområden och samarbetsformer tydliggörs i syfte att stötta och hjälpa elever har arbetats fram under läsåret. 2

3 3 (6) Uppföljning med arbete med hälsa och livsstil Ämnet Livskunskap, obligatoriskt inom UG, ger elever tillfälle att samtala om existentiella frågor. Livskunskap förekommer i både åk 1 och åk 2. Förutom undervisning i mindre grupper har eleverna lyssnat till föreläsningar om droger, sex och samlevnad. Ogiltig frånvaro hos elev bidrar till sämre studieresultat. Rutiner, som bidragit till att elevers ogiltiga frånvaro kartläggs tydligare har arbetats fram. Dexter, ett registreringssystem för frånvaro och resultat bidrar till detta. Lotsar får kontinuerligt rapporter om elevers närvaro/frånvaro och följer upp denna med elever och elevhälsan. Uppföljning av likabehandlingsplanen Eleverna är medvetna om innehållet i likabehandlingslagen och likabehandlingsplanen för skolan. Inga anmälningar har skett under året. Elever deltar i revidering av planen. Kuratorsgruppen inom Uddevalla Gymnasieskola har genomfört en enkät med alla elever. Resultatet av enkäten samt information om lagen och arbete med olika case har genomförts i alla klasser under läsåret. Likabehandlingsplanen behandlas också i ämnet livskunskap. En arbetsgrupp bestående av lärare och personal från elevhälsan träffas regelbundet och reviderar planen varje läsår. Miljöarbete Eleverna deltar också i EMAS-arbetet. Miljömålen bearbetas och förnyas varje år och hålls levande bland elever och personal. En aktiv miljögrupp bestående av lärare och elever finns i huset. Resultatet av miljöarbetet redovisas på gemensamma samlingar i aulan. Programrådet träffade miljösamordnare i maj och gav uppdraget att informera om miljöarbete på alla klassråd. Kunskapsresultat Vid läsårets början antogs 76 elever till Teknikprogrammet. Av dessa var alla förstahandssökande. Vid höstterminens början fanns 234elever på programmet och vid läsårets slut av 66 elever fick slutbetyg. Antal behöriga till högskolan: 64 elever. 26 elever läste utökat program. En elev valde att gå ett fjärde år. Antal elever Antal elever Andel Andel med slutbetyg totalt åk 3 % reduc prgr utök prgr TE ,6 TE TE TE

4 4 (6) Andel elever (%)med minst G i kärnämneskurser, två karaktärsämneskurser samt projektarbete En A Esv Idh A Ma A Nk A Re A Sh A Sv A Sv B Kar-kurs 1 Kar-kurs 2 TE TE TE TE PA B. Uppföljning och analysdel Uppföljning av åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning (Kursiverade meningar är hämtade från förbättringsområden kvalitetsredovisning 2009//2010 ) Utveckling Vi vill: Fortsätta att vara ett av de ledande Teknikprogrammen i Sverige Göra utbildningen mer enhetlig och öka infärgningen mot teknik röd tråd genom utbildningen Öka ämnesintegrationen och arbeta mer projektinriktat med en tydlig koppling till målen i respektive kurs. (I energiprojektet har vi arbetat tvärvetenskapligt i svenska, teknik, människa, samhälle; samhällskunskap och naturvetenskap. Övriga kurser i årskurs ett har gjort en teknikinfärgning med inriktning mot energi) Öka antalet praktiska inslag i undervisningen Öka samarbete inom programmet och samarbete med Industriprogrammet och Teknik och Företagsamhet. En ständigt pågående diskussion för att nå våra uppsatta mål sker på Teknikprogrammet. Några exempel: Under året har elever i kursen Teknik, människa och samhälle besökt yngre elever och undervisat dessa i teknik. Kursen datakunskap är integrerad med de flesta övriga kärnämnen. Lärare har auskulterat på andra lärares lektioner. Elever har gett datasupport till andra elever i projektet Learning Genaration och Help Desk Entreprenörskap utveckla samarbetet skola näringsliv Teknikprogrammet hade sin årliga Innovationsmässa i april. Där deltog alla elever i åk elever från åk 3 startade egna företag/uf och deltog på den regionala mässan Våga Vara Egen i mars. Flera priser gick till Teknikprogrammet: Bästa Innovation och bästa vara. 4

5 5 (6) Marknadsföring Fortsätta att öka intresset hos flickor att läsa på Teknikprogrammet Fler elever till Teknikprogrammet Teknikprogrammet har deltagit i Öppet Hus samt i gymnasiemässan. Ett väl utvecklat system för skuggning finns på programmet. Flera friskolor har under året etablerat sig i regionen, därför är det extra viktigt att vi är konkurrenskraftiga och tydligt visar våra styrkor. Elever från grundskolan som sökt Teknikprogrammet bjöds i maj in till en försnackskväll. Vi fick 50 intresserade besökare. Personal Vi vill se över mötesstrukturen och göra våra möten än mer meningsfulla och effektiva. De arbetsmiljöenkäter som genomförts berättar att lärare på Teknikprogrammet känner trivsel och trygghet i sin arbetssituation och tillsammans med eleverna. Analys av årets resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella kunskapsmålen Elever hitta goda former för omprov och tentamen vi vill med hjälp av studiepass och stödundervisning sträva mot att alla elever ska nå målen för minst godkänt i alla ämnen skapa ett lugnare arbetstempo för eleverna och lärarna I engelska har vi genomfört de nationella proven, del speaking under en koncentrationshalvdag i flera års tid. Bedömningen sker av annan engelsklärare än den undervisande. Betygen i engelska kvalitetssäkras ytterligare genom att del writing från och med i år genomförs på samma sätt. 65 av66 elever fick slutbetyg. Några få IG fanns på betygen från årets studenter. Våra modeller för uppföljning av elever som har svårt att nå målen ger resultat. Det goda samarbetet mellan lärare och elevhälsan ger också en styrka till programmets utveckling. Analys och bedömning av årets måluppfyllelse i förhållande till övriga nationella mål, BUN:s styrkort samt verksamhetens egna mål I kvalitetsredovisningen för 2009/2010 fanns också följande förbättringsområden Vi vill utveckla samarbetet med intressenter i kommunen t.ex. komvux och grupper av innovatörer samt utveckla samarbetet med olika högskolor t ex Chalmers Vi vill arbeta med att studera den aktuella forskning som finns inom det pedagogiska området. Det kan handla om olika metoder för lärande, gruppdynamik och/eller elevproblematik. Vi vill skapa fler internationella kontakter Här pågår ett ständigt kvalitetsarbete. 5

6 6 (6) Vi är nöjda på det sätt vi arbetar med entreprenörskap. Elevernas synpunkter på prov och bedömning har diskuterats på klassråd och programråd. Här fortsätter diskussionen. Vi strävar också mot en gemensam utvärdering av alla kurser. C. Sammanfattning och slutsatser Vi vill vara att av Sveriges ledande Teknikprogram. Vår vision är att skapa ett teknikprogram som ger våra elever en framtidstro. Våra styrkor är: Hög kvalitet i undervisningen Hög kompetens hos undervisande lärare Förmågan att samarbeta inom programmet och över ämnesgränserna. Kreativ personal Goda rutiner för uppföljning av elever i behov av särskilt stöd att stötta och stödja ännu ej godkända elever Goda rutiner för uppföljning av elevers studieresultat Bra former för möten och kommunikation mellan medarbetare Våra svagheter är: Krympande resurser ekonomiskt Avsaknad av sal 99 där fler praktiska moment i undervisningen kan genomföras Utvecklingsområden 2011/2012:. Under kommande läsår vill vi utveckla våra undervisningsformer. Alla elever disponerar varsin bärbar dator. Detta medför att vi arbetar mer i projekt. Våra IT-elever kommer att ge support till programmets elever, elever på Teknik & Företagsamhet och Medieprogrammet Vi vill fortsätta att utveckla ett entreprenörlellt arbetssätt i alla kurser Vi vill utöka nationella och internationella kontakter Vi vill vara försöksskola för ett fjärde år på Teknikprogrammet Vår bedömning är att Teknikprogrammet i Uddevalla är konkurrenskraftigt i jämförelse med grannkommunernas samt friskolornas motsvarigheter. Vår storlek (störst i regionen) har en avgörande betydelse. Det krävs volym för att kunna upprätthålla god kompetens inom ett så brett spektrum som det vi erbjuder på Teknikprogrammet i Uddevalla. Vi tycker också att vi kommit långt när det gäller den pedagogiska utvecklingen. Uddevalla hösten 2011 Marianne Fogelberg, rektor Sune Gunnarson och Marie Grice, programsamordnare 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 1 (25) Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM (SP) SPINT (Samhällsprogrammet

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Hjalmar Strömerskolan läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning. Hjalmar Strömerskolan läsåret 2009/2010 Kvalitetsredovisning Hjalmar Strömerskolan läsåret 2009/2010 Innehållsförteckning Sid 1. Ungdomsutbildningen 2 1.1 Elever på nationella och individuella program 2 1.2 Skyttegymnasiet 3 1.3 Betyg 4 1.3.1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009 15/9

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet

Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet 1. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2. Namn på verksamhet och ansvarig rektor/gymnasiechef Johannes Hedberggymnasiet Rektor Raimo Hiltunen 3.

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan

Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan 1 VISION Forma din framtid med natur och teknik på Berzeliusskolan Från grundskola till universitet/högskola och näringsliv Ger helheten

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BRE DÄNGSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13/10/13 SID 1 (30) 2013-09-20 Handläggare: Lennart Östman Telefon: 08 508 24165 Kvalitetsredovisning Inledning Bredängsskolans mål och visioner:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 Bildning Elisabet Björklund Datum 2014-10-09 Sida 1(15) Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 1. Kvalitetsrapporten gäller läsåret 2013/2014 och omfattar enbart de statligt uppsatta

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Hushagsgymnasiet

KVALITETSREDOVISNING Hushagsgymnasiet KVALITETSREDOVISNING Hushagsgymnasiet 2005/2006 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNDSFAKTORER... 3 1.2 KVALITETSARBETE... 3 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 2.1 PERSONAL... 4 2.2 MATERIELLA RESURSER...

Läs mer