Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010"

Transkript

1 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både yrkes- och studieförberedande. Undervisningen i år 1 består av grundläggande kurser i både kärnämnen och karaktärsämnen. Inför år två väljer eleverna mellan de två nationella inriktningarna Hotell eller Restaurang och måltidsservice. Elever som valt Restaurang och måltidsservice väljer i år 3 att specialisera sig inom antingen Servering eller Restaurang. Elevernas arbetsvecka består av tre dagar med mestadels teoretisk undervisning och två dagar med praktisk undervisning i kök och/eller matsal. Hotellelevernas karaktärsämnen är både praktiska och teoretiska. Hotell- och restaurangprogrammet har elever i varje årskurs. I år 1 delades eleverna in i tre klasser med elever i varje. Eleverna i år 2 fördelades på tre klasser där HR08A bestod av både elever som valt hotellinriktningen och elever som valt inriktningen restaurang och måltidsservice och följaktligen delades under karaktärsämnespassen. I år 3 var eleverna fördelade på tre klasser, en hotellklass och två restaurang- och måltidsserviceklasser. Under året har också 12 elever läst HR inom ramen för GLU gymnasial lärlingsutbildning, vilket innebär att merparten av karaktärsämneskurserna förläggs till en praktikplats under 3 dagar per vecka. Yrkeslärare på programmet ansvarar för kontakt med praktikplatserna och för betygssättning av elevernas kunskaper. Kärnämnen har GLU- eleverna läst i en klass på Margretgärde. Lärarna på Hotell- och restaurangprogrammet har ett tätt samarbete kring eleverna, vilket skapar trygghet och samhörighet för eleverna. Lärargruppen möts kring pedagogiska, elevsociala eller organisatoriska frågor varje vecka. Hela arbetsgruppen har också deltagit i arbetet med utveckling, kvalitetsarbete och utvärdering utifrån förra årets verksamhetsberättelse. Verksamhetsutveckling och resultat Under året har en rad viktiga insatser och aktiviteter genomförts utifrån kvalitetsredovisningen 2008/2009 och utifrån uppsatta mål. Verksamhet Sju elever på inriktning restaurang- och måltidsservice, gjorde under läsåret fyra till sex veckor av sin APU utomlands, närmare bestämt i Italien, Norge och Frankrike. De fyra elever som genomförde sin APU i Rimini, Italien förberedde sig genom en 20- timmars språkkurs inför och under utlandsvistelsen. Hotell- och restaurangelever har inom ramen för sina karaktärsämneskurser deltagit i tävlingen School Bartender Grand Prix. Utveckling av lärlingsutbildningen inom HR- programmet pågår. I detta arbete har också kontakten med branscherna utvecklats och två lärlingsråd där även handledare deltar har genomförts. 1

2 Några ämnesövergripande arbeten har genomförts: Tema Påverkan med bokläsning och filmvisning. Samarbete mellan Engelska A och Svenska A. Turistguideuppgift med redovisning muntligt med stöd av PPT. Samarbete mellan Hotellkunskap A och Svenska A. Fördjupning i julmat och traditioner. Examination med sammanställning skriftligt och muntligt. Samarbete mellan Datakunskap och Svenska A. Rapportskrivande om miljö- och kvalitetsmärkningar. Samarbete mellan Karaktärsämne och Svenska A. Debattartikel på temat alkohol och hälsa. Samarbete mellan Alkoholhanteringen och Svenska B Arbete med namn: Språk och idéer i politiken. Redovisning i seminarieform. Samarbete mellan Samhällskunskap A och Svenska B. Stödjande arbete I syfte att öka måluppfyllelsen i matematik och engelska erbjöds samtliga elever som inte nått G i Ma1201 eller En1201 att göra om kursen. Gymnasiegemensamma diagnoser genomfördes i svenska, engelska och matematik under de första veckorna i år 1. Studieverkstan har byggts ut och en specialpedagog har anställts, vilket förbättrat elevernas tillgång till studiehandledning och stöd i bl.a. matematik och engelska. Några elever har även tagit chansen att läsa in Matematik B och C med stöd av studieverkstan. Elever erbjuds även att läsa igen kurser under ett fjärde år inom ramen för studieverkstan. Extra stöd erbjöds även i bl.a. kurserna Drycker och Matematik A. Studiehandledning på albanska och Svenska som andra språk har erbjudits elever i behov av det. Programmets PRIV- elever har fått stöd. Konversationsträning i engelska har också erbjudits. Personal Lärarlaget inom programmet bestod under året av ämneskompetenser som ingår i elevernas studieplan. Endast företrädare för samhällskunskap saknades, vilket är en förbättring jämfört med tidigare läsår. Lärargruppen använder och visar stort intresse för att använda IT som ett verktyg i undervisning och för eget arbete. Ännu mer IT- verktyg efterfrågas i klassrummen. Lokaler Under året har taket på Sockerbrukshuset renoverats för att åtgärda de fuktskador som fanns. Därmed har problem med stickande lukt upphört. Arbetsmiljö Höstterminen inleddes med en hus- gemensam arbetsplatsträff följd av en husgemensam grillkväll i syfte att stärka personalens trivsel. Ett Agnebergs- ABC innehållande information och regler har också utarbetats och använts i arbetet med eleverna. Ventilationssystemet är inte dimensionerat för den verksamhet som bedrivs i skolan. Det stora antal datorer som finns påverkar systemet. Frågan arbetas med av tekniska kontoret och BUN. Miljö En miljögrupp har arbetat utifrån skolans miljömål. Två elever från Hotell- och restaurangprogrammet ingår fr.o.m. läsåret 01/10 i miljögruppen. Miljögruppen har genomfört en miljövecka med temat Hållbar livsstil. 2

3 Krav- bananer säljs caféet. Det har införskaffats en matvåg i matsalen, med display, så att varje elev kan se hur mycket han/hon slänger. Statistik visas på ett par platser. En anslagstavla avsedd enbart för information avseende miljö har gjorts i ordning. Flera/många lärare passade under miljöveckan på att lägga lite extra tonvikt på KRAV/Rättvisemärkt/ekologiskt i sin undervisning. Det har installerats nya nätverkskopiatorer, som man dessutom kan scanna och maila sina kopior med, detta för att spara onödiga utskrifter och kopiering. Samtliga i lärargruppen har erbjudits och gått kurs i handhavandet av dessa maskiner. I Gesällen integreras miljötänkande och arbete för en hållbar utveckling i verksamheten. Detta gäller också övrig undervisning på programmet. Hotellinriktningen har arbetat med svanen- märkta hotell. En HR- elev har som projektarbete genomför en inventering av krav- märkta produkter som används i Gesällen. Samtliga lärare anser att de kopierar dubbelsidigt och att e- post utnyttjas i högre utsträckning, som en åtgärd för att nå minskad pappersförbrukning. Entreprenörskap Samtliga lärare deltog i Ung Företagsamhets utbildning under en dag. Inom ramen för projektarbetet har flera elever tagit chanser att öva sitt entreprenörskap. En elevgrupp arrangerade en balmässa, några elever har självständigt arrangerat temakväller i Gesällen och en elevgrupp har planerat arrangemangen kring en humordag inom EU- projektet Uddavalet. Samtliga elever på programmet övas i entreprenörskap när de arbetar i kök och servering i den egna restaurangen Gesällen. Ekonomi Bokslutet på ett underskott av 300 uppstod då förväntat elevtal var något högre än faktiska elever som startade sin utbildning på hösten Elevinflytande Klassföreståndartid, där även klassråd genomförs, är schemalagt för alla klasser varje vecka. En gymnasiegemensam, digital enkät för utvärdering av kurser har utarbetats och en övergripande utvärdering har genomförts med eleverna i år 3. Tre programråd har genomförts. Programansvarig och klassföreståndare har arbetat aktivt med att få eleverna att delta i programråd för HR. Vårdnadshavares delaktighet Vårdnadshavare till elever i år 1 inbjöds till föräldramöte. Samtliga vårdnadshavare inbjuds att delta vid utvecklingssamtal. Föräldrar till såväl omyndiga som myndiga elever deltar i stor utsträckning. Hälsa och livsstil Elevhälsans anti- rök kampanj har fortsatt. Inom ramen för livskunskap har föreläsningar och aktiviteter rörande ämnen som sex och samlevnad, hbt- frågor, dopning och alkohol genomförts. Arbetslaget har fått information om drogsituationen i Uddevalla och risker som finns för unga på nätet. Uppföljning av likabehandlingsplanen Under vårterminen genomfördes en digital enkät utifrån likabehandlingsplanen. Klassföreståndarna har arbetat med att aktualisera likabehandlingsplanen på klassråd. Resultatet av enkäten utgör underlag till den handlingsplan som upprättas under hösten Eleverna önskar att vi arbetar vidare med sexuell läggning, religion och annan trosuppfattning. 3

4 Kunskapsresultat Slutbetyg 76% av avgångseleverna fick slutbetyg Antal elever som avslutade si utbildning med slutbetyg 76% 81 % 78 % 72 % Av avgångseleverna 2010 fick 24% ett samlat betygsdokument och av dem valde två elever (motsvarande 1,9%) att slutföra sin utbildning under ett s.k. fjärde år under höstterminen Betyg och nationella prov Nationella prov i Matematik A och Engelska A genomfördes under vårterminen i år 1. Nationella prov i Svenska B genomfördes under vårterminen i år 2 Betyg och nationella prov och i Engelska A, Matematik A samt Svenska B: Resultat för 2010: Engelska A En1201 Nationella prov i Engelska A Matematik A Ma1201 Nationella prov i Matematik A Svenska B Sv1202 Nationella prov i Svenska B Procent elever som fått Godkänt eller högre 2009/ Av eleverna som inte nådde G i Matematik A under 2007/2008 har fyra elever, genom att göra om eller pröva kursen, nått målen för G. Omval och avbrott Sammanlagt 10 elever avbröt sina studier på HR under läsåret 09/10. Under läsåret har också sammanlagt 2 elever tillkommit från andra program. Antal avbrott 09/10 Antal avbrott 08/09 Antal avbrott 07/08 HR HR HR

5 Uppföljning och analys Uppföljning och analys av förbättringsområden Under läsåret 09/10 gavs fem elever, jämfört med åtta föregående år, möjlighet att göra delar av sin APU utomlands. Samtliga elever på inriktning restaurang resp servering som visade intresse för att göra APU utomlands 09/10 gavs också möjligheten. Elever på hotellinriktningen kunde dessvärre inte erbjudas internationell APU, då skolan inte erhöll medel från Leonardo da Vinci, vilket passat med hotellelevernas praktikperiod. Årets APU finansierades delvis genom Internationella programkontorets projekt Atlas. En elev genomförde APU i franska alperna som ett led i vårt samarbete med researrangören Langley Travels. Den efterföljande utvärderingen visar att eleverna upplever utlandsvistelsen som positiv och lärorik, både när det gäller utveckling inom yrkesområdet och på ett personligt plan. De upptäcker likheter och skillnader i jämförelse med svenska förhållanden. Utvärderingen visar också att eleverna inte i tillräckligt stor utsträckning kan ta till sig informationen från de förberedande mötena. Fler elever går Hotell- och restaurangprogrammet som lärlingar, i år 1 fem elever och i år 2 två elever. Ansvarfördelning och rutiner förbättras kontinuerligt liksom studieplansdokumentation. En förutsättning för detta har varit stort engagemang från programmets yrkeslärare. En lärlingskoordinator för HR och LP har också tillsatts. Av eleverna som antog erbjudandet om att läsa om Ma1201 nådde sex elever godkänt och i En1201 klarade tre elever kraven för godkänt. Tre elever har dessutom läst Ma1202 eller Ma1203 i studieverkstan och nått minst godkänt betyg. Resultat från elevenkäten Utvärderingen utifrån läroplan och programmål, genomförd av avgångsklasserna visar bl.a. att majoriteten av eleverna trivs på sitt program. Det är tydligt att elever som haft HR som sitt förstahandsval överlag är mer positiva till utbildningen de fått. De flesta eleverna är nöjda eller ganska nöjda med det stöd de fått när de haft behov av det, men utvärderingen visar också att 14% resp. 20% av eleverna tycker att stödet var otillräckligt. Lärarlagets arbetssätt är en möjlig framgångsfaktor, där nära arbete och daglig kontakt med eleverna ger både trivsel i skolan och högre måluppfyllelse Vidare visar avgångselevernas utvärdering att utbildningens innehåll inte präglas av internationalisering i den grad som styrdokumenten förordar. Analys av årets resultat och måluppfyllelse Måluppfyllelse Det är glädjande att resultaten vad beträffar slutbetyg pekar i positiv riktning. Vi konstaterar att måluppfyllelsen med tanke på slutbetyg i stort följer snitt för riket. För att förbättra resultatet önskar vi utarbeta ett förebyggande stöd och att struktur och organisation för stöd kan förbättras ytterligare. Omval och avhopp Avhoppen var under 09/10 färre än under 08/09 Enligt statistik från programmets studie- och yrkesvägledare är anledningen till avhoppen är främst felval och personliga orsaker. Även hög frånvaro anges av flera som en orsak. 5

6 Åtgärder för utveckling Entreprenörskap MÅL: Alla elever ska få delta i entreprenörsskapande aktiviteter. Elever arrangerar temakvällar i Gesällen. Elever deltar i arbetet i Gesällen och tränar samt förbereder då entreprenörskap. Lärarlaget stimulerar till entreprenörskap genom att bjuda in gästkockar, arrangera kaffeskola etc. Lärarlaget stimulerar till entreprenörskap genom att uppmuntra autentiska uppgifter som projektarbeten. Miljö Mål: Öka elevernas och personalens miljötänkande i syfte att arbeta för en hållbar utveckling samt ansöka om sk. grön flagg för Agneberg. Miljögruppen arbetar vidare, nu med elevrepresentation. Vi lärare ska fortsätta att skicka uppgifter till eleven och ange länkar via e- post till eleverna i syfte att minska kopieringen. Vi ska alltid kopiera dubbelsidigt. Förbättra stödet för elever som är i behov av stöd. Mål: Att fler elever når minst G i sina kurser. Att alla elever upplever att de erbjuds den hjälp de behöver för att klara sina kurser. Samliga elever gör i början av år 1 diagnoser i svenska, engelska och matematik och därigenom identifieras elever i behov av stöd. Vi ska finna former för förebyggande stöd, så att eleven når G. Vi vill hitta en struktur och organisation för stödet, gärna i form av studiepass, se till att det blir schemalagt och att närvaron ska dokumentera i dexter. Ökad ordning och reda (fr vuv) Mål: Det skall råda arbetsro i klassrummen och eleverna skall prioritera sina studier. Vi skall ytterligare förtydiga vår inställning till ledighetsansökningar och vilka konsekvenser dessa får för eleven, resultat och betyg i kursen etc. Vi skall tillsammans med programråd och klassråd utforma regler för arbetsmiljön. Internationalisering Mål: Elever som gör APU utomlands skall utveckla kunskaper och erfarenheter av hur det är att leva och arbeta i en främmande kultur. Elever som gör APU utomlands skall utveckla förmågan att anpassa sig för att själva få en positiv erfarenhet av arbetsorganisation och kultur på arbetsplatsen, samt av den totala vistelsen i värdlandet. Vi på skolan skall tillsammans med mottagande organisation stödja och handleda eleven till en positiv upplevelse av sin APU. Vi skall vidareutveckla förberedelsearbetet, samt arbetet med spridning av tidigare erfarenheter för elever som gör internationella APU. 6

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och turismprogrammet (HT) och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008. Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008. Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008 Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008 Hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 1 (25) Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM (SP) SPINT (Samhällsprogrammet

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011

Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011 1 (6) 2011-12-29 Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Uddevalla gymnasieskola har ett av landets största teknikprogram.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet

Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet 1. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2. Namn på verksamhet och ansvarig rektor/gymnasiechef Johannes Hedberggymnasiet Rektor Raimo Hiltunen 3.

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 1 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Tjörns gymnasieskola Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Gunilla Lövström Malin Haugen Stefan Karlsson Ninja Wängde Anders

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2008/09

KVALITETSREDOVISNING 2008/09 KVALITETSREDOVISNING 2008/09 Platengymnasiet - en skola för livet, där vi alla, utifrån våra unika förutsättningar och behov, ömsesidigt lär, växer och skapar Platengymnasiet Enhetschef Johnny Thorén Rektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009 för de frivilliga skolformerna Antagen av Utbildningsnämnden 2010-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 VERKSAMHETEN 4 ÅRETS STÖRRE HÄNDELSER 5 VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Elevrådsstyrelsen 2014 Elever och lärare ur 9B vid lekarna Datum: 2014-06-02 Rektor: Utvecklingsledare: Resultatenhetschef: Erica Erixon Björn Lidén Karin Vestman

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2009 HUMLESKOLAN BROMÖLLA

KVALITETSREDOVISNING 2009 HUMLESKOLAN BROMÖLLA KVALITETSREDOVISNING 2009 HUMLESKOLAN BROMÖLLA Inledning Läsåret 2008/2009 har varit ett händelserikt år med många utmaningar för våra elever och vår personal. Antalet elever som var behöriga till gymnasiet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN E-post: margareta.bergman@nynashamn.se 2006-04-25 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning har till

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - S:t Petri skola Utbildningsnämnden MALMÖ DEN 8 oktober UPPGIFTSLÄMNARE: Eva Daun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid A INLEDANDE SAMMANFATTNING 3 B GRUNDFAKTA

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 Vuxenutbildningen Vellinge Bryggan Norrevångsgatan 5 235 21 Vellinge 1 1. Grundfakta om vuxenutbildningen 1.1 Omfattning Vuxenutbildningen i Vellinge kommun omfattar Vellinge

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009 15/9

Läs mer