Wikman-konsult AB Bostäder för äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wikman-konsult AB Bostäder för äldre"

Transkript

1 Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till bostäder i Avesta

2 Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde. Samtidigt är en stor del av bostadsbeståndet inte anpassat till äldre och personer med funktionsnedsättning. Det innebär svårigheter för den äldre att bo kvar. Man kan tvingas flytta till ett annat bostadsområde med den omställning det medför och dit ens vänner dessutom kan ha svårare att hitta. För kommunerna kan det innebära att äldre flyttar till vård- och omsorgboende tidigare än vad som behövs vilket ställer krav på fler sådana och ökar kommunens kostnad. Därför är det viktigt att i kommunen se äldres boende som en kommunledningsfråga och i samarbete med fastighetsägarna tillsammans planera hur framtiden ska mötas. Avesta kommun har insett det och initierat en utredning av tillgängligheten till bostäder i Avesta. Från Boverket har kommunen fått ekonomiskt stöd till inventeringen av tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Jag har under ett antal år arbetat med inventeringar, utredningar och analyser av bostäder för äldre i olika kommuner och ser ett ökande intresse från kommunsektorn att börja planera för den här utvecklingen. Projektrapporten beskriver hur situationen ser ut i Avesta nu och i framtiden. Den utmynnar i slutsatser om vilka kommundelar där tillgängligheten behöver höjas samt förslag till enkla åtgärder som kan undanröja tillgänglighetshinder. En förutsättning för projektets genomförande har varit gensvaret från kommunledning, förvaltningar, bolag, deltagare i workshop och alla andra som deltagit och berikat projektet med sin kunskap. Tack för det stödet. Leif Wikman Projektledare Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman

3 Innehåll Förord 1. Bakgrund... 1 Prognos över befolkningsutvecklingen... 1 Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus... 1 Inventering av tillgänglighet i bostadsområden... 1 Arbetsformer... 2 Syfte... 2 Boverket Områdesindelning Befolkning... 4 Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år... 5 Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år Inventering av tillgänglighet... 8 Tillgänglighet i området... 8 Tillgänglighet till flerbostadshus... 8 Enkelt åtgärdade hinder Fastighetsägare Erfarenheter från inventeringen Koppling befolkning - tillgänglighet Boendealternativ för äldre Särskilt boende Trygghetsboenden Seniorboenden Ordinarie bostadsbestånd Flerbostadshus Småhus Workshop Slutsatser och förslag Slutsatser Känslighetsanalys Förslag... 22

4 Referenser Bilagor Bilaga 1: Innehåll i inventeringen av tillgänglighet Bilaga 2: Kriterier på tillgänglighet Bilaga 3: Karta över områdesindelningen Bilaga 4: Enkelt åtgärdade hinder Bilaga 5: Trygghetsboende i Luleå... 30

5 1. Bakgrund Avesta är en genuin bruksort i södra Dalarna med hyttanor från medeltiden. I modern tid är orten fortfarande mest känd för järn- och stålverk med Outokumpu som största företag. Även Stora Enso har omfattande verksamhet i kommunen. I projektet Avesta 2020 planerar kommunen för en utveckling av kommunen. En av satsningarna är att skapa attraktivt boende i Avesta med en blandad bebyggelse förtätad med både villor och mindre flerbostadshus. Man planerar också en satsning på seniorboende med god tillgänglighet. Prognos över befolkningsutvecklingen Avesta kommun har tagit fram prognoser för befolkningsutvecklingen fram till år Prognosen utgår från befolkningssiffrorna för år Fokus för prognosen är de som är över 65 år och över 80 år. Över 65 år har använts för att visa hela gruppen ålderspensionärer. 80 år har använts som gräns för personer med behov av mer insatser från äldreomsorgen. På samma sätt som för landet som helhet ökar antalet äldre snabbt Avesta. Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus En totalinventering av tillgängligheten i flerbostadsfastigheter har genomförts under hösten Inventeringen har omfattat 261 fastigheter med totalt lägenheter. Inventeringen visar hur tillgängligheten är fram till lägenhetsdörren. Graden av tillgänglighet har klassificerats i tre nivåer: rullstolstillgänglig, rollatortillgänglig och ej tillgänglig. Bakom den beskrivningen finns ett omfattande analysarbete baserat på indikationerna i bilaga 2. Inventeringen omfattar både hyresrätter och bostadsrätter, både allmännyttan och privata fastigheter. Särskilda boenden (äldreboende, gruppbostäder, etc.) har undantagits från inventeringen eftersom det krävs biståndsbeslut för att bo där. Inventering av tillgänglighet i bostadsområden För att kunna leva ett självständigt liv krävs att också bostadsområdets tillgänglighet är bra. Parallellt med fastighetsinventeringen har inventering skett av tillgängligheten i kommundelarnas bostadsområden. Utifrån uppsatta kriterier har tillgängligheten i 1

6 bostadsområden klassats i nivåerna: Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol), Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator), Ej tillgängligt. Arbetsformer Wikman-konsult har svarat för arbetets genomförande med Leif Wikman som huvudkonsult. Kommunens kontaktperson har varit Bo Eriksson från Omsorgsförvaltningen. Dessutom har kontakter skett med representanter från kommunkansliet, miljö- och byggförvaltningen, omsorgsförvaltningen och Gamla Byn AB. Vid en workshop i mars 2015 har politiker, förvaltningar, pensionärer, funktionshindrade och fastighetsägare fått information om inventeringen och medverkat i analys och förslag till framtida inriktning av bostadsplaneringen. Projektet har avrapporterats vid kommunstyrelsens sammanträde i maj Syfte Syftet med utredningen har varit att få en helhetsbild över kommunens och olika kommundelars förutsättningar och möjligheter att möta den växande äldrebefolkningens behov av tillgängliga bostäder. Avsikten är att använda utredningen som underlag för att skapa tillgänglighet till olika typer av bostäder för äldre samt som en del i kommunens övergripande planering Avesta Den kan också användas av enskilda fastighetsägare som underlag för att öka tillgängligheten i deras bostadsbestånd utifrån de äldres behov. Boverket Boverket har beviljat Avesta kommun ekonomiskt stöd till inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Målet med inventeringen är att få en överblick över förutsättningarna att tillhandahålla bostäder till kommunens medborgare och därefter med detta som grund skapa fler tillgängliga bostäder. 2

7 2. Områdesindelning Kommunen har en indelning i 5 kommundelar baserat på församling, se tabell 1. Områdesindelningen används för demografiprognoser, sammanställning av fastighetsinventeringen och för koppling av behov och inventering. Karta över områdesindelningen finns i bilaga 3. Tabell 1. Områdesindelning Avesta 01 Avesta tätort 02 Krylbo köping 03 Grytnäs Församling (Skogsbo, Grytnäs) 04 Folkärna församling (Fors, Folkärna, Karlbo) 05 By församling (Horndal, Hede, By, Näs) 3

8 3. Befolkning Avesta kommun har år 2014 en befolkning på invånare. Diagram 1 visar att under 1950-talet och början av 1960-talet ökade befolkningen. Därefter har Avesta haft befolkningsminskning nästan varje år. År 2013 och 2014 har dock kommunens befolkning ökat. Prognosen på befolkningsutvecklingen fram till år 2035 indikerar att det är ett trendbrott. Den visar på en fortsatt befolkningsökning till drygt invånare. Prognosen finns även med fördelning på kommundelar och åldrar. Diagram 1. Befolkningsutveckling för Avesta Invånare Befolkning Prognos År Tabell 2 visar att folkmängden i de olika kommundelarna varierar mellan invånare i Avesta tätort och invånare i Krylbo. I Avesta tätort, Grytnäs församling och Krylbo bor 67 % av befolkningen. Befolkningsprognosen fram till år 2025 och 2035 visar på en årlig ökning i alla kommundelar. Den största befolkningsökningen förväntas i Avesta tätort, särskilt de närmaste 10 åren. Ökningstakten avtar dock under prognosperioden från 128 fler år 2015 till 49 fler år För Grytnäs och Folkärna församlingar förväntas en stegrad ökningstakt de närmaste 10 åren som sen avtar under de följande 10 åren. 4

9 By församling och Krylbo förväntas få en minskad ökningstakt under hela prognosperioden. Tabell 2. Folkmängd per område Invånare Förändring till år Avesta tätort Grytnäs församling Folkärna församling By församling Krylbo köping Avesta kommun Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år En stor del av Avestas befolkningsökning finns i de äldre åldersgrupperna vilket även gäller för hela Sverige. Ökningen beror främst på att de stora barnkullarna i rekordgenerationen på 40- och 50-talen nu går i pension men också på att vi lever allt längre. Ökningen av medellivslängden har att göra med utvecklingen inom den medicinska vetenskapen och vården. Sjukdomar som förr var livshotande eller medförde livslånga funktionshinder kan nu behandlas och återge personer full funktionsförmåga. Exempelvis gråstarr, slitna höftleder och knäleder, cancer, stroke och hjärtinfarkt. Detta har bidragit till att allt fler är friska långt upp i åren. Avesta har en äldre befolkning än landet som helhet. Antalet äldre i Avesta kommer att bli fler och deras andel av befolkningen kommer också att öka. År 2014 fanns det personer i Avesta som var över 65 år, vilket är 25 % av Avestas befolkning (i Sverige är 19 % över 65 år). Fram till år 2025 sker den största ökningen då de beräknas bli 725 fler och för år 2035 är prognosen ytterligare 483 invånare över 65 år i Avesta (26 % av befolkningen). Diagram 2 visar var de äldre bor idag och utvecklingen till år 2025 och Liksom för befolkningen som helhet bor 35 % av de äldre i Avesta tätort. Flest invånare (1 930 personer över 65 år) bor där. I Grytnäs församling bor drygt invånare över 65 år och i Folkärna församling drygt invånare över 65 år. I By församling bor drygt 700 personer över 65 år och i Krylbo drygt 500 personer över 65 år. Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 65 år fram till år 2025 att ske i Avesta tätort (+266 personer) och i Grytnäs församling (+ 214 personer). I de kommundelarna fortsätter ökningen av antalet pensionärer 5

10 också efter år Fram till år 2035 beräknas Avesta tätort att få en ökning med ytterligare 267 pensionärer och Grytnäs församling med ytterligare 87 pensionärer. Diagram 2. Antal och förändring av personer över 65 år i respektive kommundel Avesta tätort Grytnäs församling Folkärna församling By församling Krylbo köping Förändring Förändring Andelen äldre av befolkningen skiljer inte mycket mellan kommundelarna. Störst andel utgör de idag i By församling (28 %) medan Grytnäs församling och Folkärna församling har lägst andel (23 %) pensionärer. Även om antalet pensionärer kommer att fortsätta öka så minskar ökningstakten. Det gäller särskilt för Folkärna församling och By församling. Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år De flesta pensionärer kan räkna med minst friska år efter pensioneringen, den så kallade tredje åldern. En tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis god levnadsstandard. En tid i livet när man kan genomföra det man inte hann med medan man arbetade. Många får också uppleva den så kallade fjärde åldern då sjukdomar och funktionsnedsättningar sätter gränser. I befolkningen ser man inget stort ökat hjälpbehov från andra förrän efter 80-årsåldern. Det är därför angeläget ur ett boendeperspektiv att också studera befolkningsutvecklingen specifikt för dem som är över 80 år. År 2014 fanns det personer över 80 år i Avesta. Det är 7 % av befolkningen (i Sverige är 5 % över 80 år). Fram till år 2025 beräknas de öka med 20 % och uppgå till personer (8 % av befolkningen) och för år 2035 är prognosen en ökning med ytterligare 31 % vilket ger invånare över 80 år (9 % av befolkningen). Den största ökningen sker under 2020-talet med drygt 560 fler personer över 80 år (+36 %). 6

11 Diagram 3 visar att befolkningsutvecklingen i kommundelarna för personer över 80 år ganska väl överensstämmer med den för alla ålderspensionärer. Flest personer över 80 år bor i Avesta tätort med över 600 invånare över 80 år. I Grytnäs församling bor närmare 300 och i Folkärna församling, By församling och Krylbo vardera runt 200 invånare över 80 år. Diagram 3. Antal och förändring av personer över 80 år i respektive kommundel Avesta tätort Grytnäs församling Folkärna församling By församling Krylbo köping Förändring Förändring Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 80 år fram till år 2025 att ske i Grytnäs församling där de blir 46 % fler (+133 personer). I Folkärna församling ökar de med 38 % (+70 personer) och den ökningen fortsätter också under den andra 10-årsperioden. Det innebär att antalet personer över 80 år kommer att öka med över 80 % i Grytnäs församling och Folkärna församling under åren För Avesta tätort pekar prognosen på att den stora ökningen av personer över 80 år kommer först i den andra 10-årsperioden då de beräknas bli 182 fler personer över 80 år. By församling har en ökning som motsvarar kommunen som helhet. För Krylbo beräknas oförändrat antal den första 10-årsperioden och sedan en svag ökning. Största andelen av befolkningen utgör de idag i Krylbo (10 %) och lägst andel i Folkärna församling (4 %). Fram till år 2035 ökar andelen till 9 % i hela Avesta kommun med liten variation mellan kommundelarna. 7

12 4. Inventering av tillgänglighet Tillgängligheten har inventerats på kommundelsnivå med avseende på kommundelens tillgänglighet samt på adressnivå med avseende på tillgänglighet till flerbostadshus. För inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus har en fastighetsdatabas över alla flerbostadshus i kommunen upprättats. I den har registrats uppgift om i vilken kommundel fastigheterna finns, nyckelkod, fastighetsbeteckning, adress, fastighetsägare, antal lägenheter, antal våningar, tillgänglighetsparametrar enligt bilaga 1 samt kommentarer om hur tillgängligheten kan förbättras. Tillgängligheten har inventerats på adressnivå och finns dokumenterad i en Exceldatabas med sökmöjlighet på alla registrerade variabler. Det innebär att uttag av data kan ske på t ex kommunnivå, kommundelsnivå, Nyko-nivå, fastighetsnivå, adressnivå, per fastighetsägare, per tillgänglighetsnivå, etc. Databasen är överlämnad till kommunen vid projektavslutet. Tillgänglighet i området För tillgängligheten i kommundelen har inventeringen omfattat gångvägars framkomlighet, belysning i området, orienterbarhet, gatuparkeringar och tillgång till vilplatser. Utifrån detta har tillgängligheten klassats i tre nivåer: Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol) Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator) Ej tillgängligt Bra tillgänglighet i området har Avesta tätort, Krylbo, Grytnäs församling (Skogsbo) och By församling (Horndal). I Folkärna församling har Fors bra tillgänglighet medan Folkärna samhälle är med svårighet tillgängligt. I Folkärna samhälle saknas trottoarer och gångvägar. Tillgänglighet till flerbostadshus Den mest omfattande delen av utredningen har varit att inventera tillgängligheten i bostadsbeståndet. Alla flerbostadshus i kommunen - allmännyttan och privata hyreshus samt bostadsrättsföreningar - totalt entréer med över lägenheter, har besökts och dokumenterats ur tillgänglighetssynpunkt. Utifrån kriterierna i bilaga 1 och 2 har tillgängligheten till lägenheterna klassificerats i tre nivåer: tillgängliga med rullstol, tillgängliga med rollator, ej tillgängliga. 8

13 Bilderna nedan visar exempel på fastigheter i Avesta med de olika tillgänglighetsnivåerna. Entré med rullstolstillgänglighet. Entré med rollatortillgänglighet. Entré som är ej tillgänglig. Köpmangatan, Avesta Axel Johnssons gata, Avesta Köpmangatan, Avesta Tabell 3 visar att av Avestas lägenheter i flerbostadshus är bara 13 % tillgängliga med rullstol. En fjärdedel av lägenheterna är tillgängliga med rollator och tre fjärdedelar är ej tillgängliga. Tabell 3. Tillgängliga lägenheter år 2014 Antal Antal Tillgänglighet till lägenheter Område invånare lägenheter Rullstol Rollator Ej tillgängliga Betyg Avesta tätort % 24% 76% --- Grytnäs församling % 26% 74% -- Folkärna församling % 28% 72% -- By församling % 36% 64% -- Krylbo köping % 30% 70% -- Avesta kommun % 26% 74% -- För att underlätta jämförelser mellan kommundelarna och med andra kommuner har tillgängligheten betygsatts i sju nivåer enligt nedan. Betyg Kriterier Betyg Kriterier +++ > 60% Rullstolstillgängliga % Ej tillgängliga ++ > 60% Rullstols-/Rollatortillgängliga -- > 60% Ej tillgängliga + > 50% Rullstols-/Rollatortillgängliga --- > 75% Ej tillgängliga +/- ½ Rollatortillgängliga och ½ Ej tillgängliga 9

14 Avesta har väldigt låg tillgänglighet i flerbostadshusen. En orsak till det är att så mycket som 40 % av entréerna har en lång halvtrappa till första våningen. Det finns ingen kommundel som kommer upp till + nivå vilket är ovanligt. Även om det finns skillnader mellan kommundelarna så har de genomgående låg tillgänglighet. Det beror delvis på när områden är byggda. För fastigheter byggda före 1977 fanns inte krav på hiss i 3-våningshus. Kraven i bygglagstiftningen på tillgänglighet med bland annat hiss har skärpts de senaste decennierna. I Avesta tätort är 15 % av lägenheterna tillgängliga för rullstolsanvändare och 24 % tillgängliga med rollator. Flerbostadshusen är upp till 9 våningar höga. 66 % av lägenheterna finns i 3-våningshus. Bara två av 3-våningshusen har hiss. De flesta 3- våningshus är byggda före Med ramper vid 136 entréer kan ytterligare 247 lägenheter bli rullstolstillgängliga vilket ger 21 % rullstolstillgänglighet. Tillgängligheten är ovanligt låg för att vara tätorten. Eftersom så många av lägenheterna i kommunen finns i Avesta tätort har en mer detaljerad analys genomförts. Avesta tätort har delats upp i 5 områden: Centrum (avgränsat av Axel Johnsons väg, Corneliusgatan, Prästgatan, Kungsgatan, Kyrkogatan, Bergslagsvägen, Mattsbogatan och Engelbrektsgatan. Söder (Prästjorden) Norr (Gamla Byn) Öster (öster om Centrum) Väster (Jämtbo). Tabell 4 visar att hälften av Avesta tätorts lägenheter finns i Centrum och en fjärdedel i Söder. Tabell 4. Tillgängliga lägenheter i Avesta tätort år 2014 Antal Tillgänglighet till lägenheter Område lägenheter Rullstol Rollator Ej tillgängliga Centrum % 16% 84% Söder (Prästjorden) % 30% 70% Norr (Gamla Byn) 96 0% 82% 18% Öster (Öster om Centrum) % 43% 57% Väster (Jämtbo) 328 8% 9% 91% Avesta tätort % 24% 76% 10

15 I Centrum finns 1-9 våningshus. Av de 291 entréer är 45 rullstolstillgängliga. 175 av entréerna har en lång halvtrappa till första våningen. Bara 10 av de 197 entréerna i 3-våningshusen är rullstolstillgängliga. 163 av dem har en lång halvtrappa till första våningen. Det gör att bara 53 av lägenheter i 3-våningshus är rullstolstillgängliga och att 89 lägenheter är rollatortillgängliga. Av 4-våningshusen är 35 av 252 lägenheter rullstolstillgängliga och 56 är rollatortillgängliga. I Söder (Prästjorden) finns 1-8 våningshus. Ytterligare 102 lägenheter kan med ramp bli rullstolstillgängliga vilket höjer rullstolstillgängligheten till 28 %. 59 av dem finns i höghusen på Axel Johnsons väg. I 3-våningshusen är bara 34 av 434 lägenheter rullstolstillgängliga och 74 är rollatortillgängliga. I Norr (Gamla Byn) finns 1-2 vånings kulturbyggnader. Ingen av lägenheterna är rullstolstillgänglig men nästa alla rollatortillgängliga lägenheter kan med ramp bli rullstolstillgängliga vilket ökar rullstolstillgängligheten till 79 %. I Öster finns 2-7 våningshus. Här finns bästa tillgängligheten i Avesta tätort tack vare höghusen på Åsgatan. 26 av lägenheterna i området kan med ramp bli rullstolstillgängliga. 24 av dem finns i ett höghus med hiss som har trappsteg före hissen. Att enkelt åtgärda det höjer rullstolstillgängligheten till 39 %. Av de 46 entréerna i 3-våningshusen har 37 en lång halvtrappa till första våningen. Inga lägenheter i 3-våningshusen är rullstolstillgängliga och bara 22 är rollatortillgängliga. I Väster (Jämtbo) finns 1-3 våningshus. Av de 58 entréerna har 34 en lång halvtrappa till första våningen. 33 av dem finns i 3-våningshus. Av de 276 lägenheterna i 3-våningshus är bara 1 lägenhet rullstolstillgänglig och rollatortillgänglig. Grytnäs församling har låg andel (13%) rullstolstillgängliga lägenheter och bara 26 % av lägenheterna är rollatortillgängliga. Flerbostadshusen är 1-4 våningar höga. 66 % av lägenheterna finns i 3-våningshus. De rullstolstillgängliga lägenheterna finns i fem flervåningsfastigheter med hiss och i enplanshus. Få entréer kan få förbättrad tillgänglighet med ramper. Det stora problemet är att många entréer (30 %) har en lång halvtrappa till första våningen. Nästan alla (480) lägenheter finns i Skogsbo. Folkärna församling har med 2 % rullstolstillgängliga lägenheter (4 lägenheter) den lägsta tillgängligheten. Rollatortillgängligheten är 28 %. Flerbostadshusen är 1-3 våningar. 58 % av lägenheterna finns i 2-våningshus och 40 % i 3-våningshus. Det finns inget flerbostadshus med hiss. Ramper kan förbättra rullstolstillgängligheten till 11 %. Mer än hälften av entréerna har en lång halvtrappa till första våningen. 138 av lägenheterna finns i Karlbo och

16 lägenheter finns i Fors. I Karlbo är det nästan enbart 2-våningshus och i Fors är det enbart 2- och 3-våningshus. De enda rullstolstillgängliga lägenheterna finns i Fors. By församling har 15 % rullstolstillgängliga lägenheter och är med 36 % rollatortillgängliga lägenheter den kommundel som har minst dålig tillgänglighet. Flerbostadshusen är 1-3 våningar höga. 73 % av lägenheterna finns i 2-våningshus. Det finns 4 hissar varav 2 är smalhissar i Horndal. 345 av de 419 lägenheterna finns i Horndal. Ramper kan fördubbla antalet lägenheter som är rullstolstillgängliga. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. I Krylbo köping är bara 9 % av lägenheterna tillgängliga med rullstol och 30 % är tillgängliga med rollator. Flerbostadshusen är 1-4 våningar höga. De rullstolstillgängliga lägenheterna finns i fem flervåningsfastigheter med hiss och i enplanshus. Mer än hälften av lägenheterna finns i 3-våningshus utan hiss. Med ramper vid 51 entréer kan ytterligare 74 lägenheter bli rullstolstillgängliga vilket ger 14 % rullstolstillgänglighet i Krylbo. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. Det största problemet i Krylbo är att 38 % av entréerna har en lång halvtrappa till första våningen vilket ofta är svårt och dyrt att tillgänglighetsanpassa. Sammantaget kan konstateras att vanligaste flerbostadshus i Avesta är 3-våningshus utan hiss, precis som i Sverige som helhet. Lägst rullstolstillgänglighet finns i Folkärna församling. Lägst rollatortillgänglighet finns i Avesta tätort. Störst andel ej tillgängliga lägenheter har Avesta tätort och Krylbo köping. Ingen kommundel har bra tillgänglighet till flerbostadshusen. Enkelt åtgärdade hinder Vid inventeringen har också noterats enkla åtgärder som kan höja tillgängligheten. I bilaga 4 finns en sammanställning över enkelt åtgärdade hinder. Den vanligaste åtgärden är att montera en ramp vid entrén. Inventeringen visar att 415 lägenheter med hjälp av ramper vid entrén kan göra rullstolstillgängliga. Det skulle ge 20 % rullstolstillgängliga lägenheter. 247 av lägenheterna som kan få ökad tillgänglighet finns i Avesta tätort. Av de lägenheter som kan göras rullstolstillgängliga med ramp har 191 lägenheter egen entré. I Avesta tätort kan ramper vid 3 entréer göra totalt 83 lägenheter rullstolstillgängliga. Vid ytterligare 3 entréer i kommunen kan totalt 25 lägenheter bli rullstolstillgängliga med ramper. Mest kostnadseffektivt är att åtgärda är de 6 entréer med hiss där för nivåskillnad före hissen medför att totalt 101 lägenheter ej är rullstolstillgängliga. 12

17 Under 10 år fram till år 2007 sålde kommunens fastighetsbolag Gamla Byn AB ut fastigheter med drygt lägenheter. Bland de sålda fastigheterna finns ett antal 3-våningshus i Jämtbo och Skogsbo där Gamla Byn AB hade planerat installation av hiss. Den planeringen har inte verkställts efter försäljningen. Fastighetsägare Eftersom inventeringen är på adressnivå och med angivande av fastighetsbeteckning och NYKO kan materialet sorteras på fastighetsägare så att Gamla Byn och andra fastighetsägare kan ta del av hur tillgängligheten är i deras fastigheter. Utmärkande för Avesta är de många bostadsrättsföreningarna. I Avesta finns det 78 bostadsrättsföreningar med nästan lägenheter vilket är nära hälften av alla lägenheter. De minsta bostadsrättsföreningarna har 8 lägenheter medan det finns fem med över 100 lägenheter. Den största har 196 lägenheter vilket gör den till Avestas femte största ägare av flerbostadshus. Erfarenheter från inventeringen Några iakttagelser från inventeringen: Trappsteg vid entrén Är vanligt men kan ofta lätt åtgärdas för ökad tillgänglighet. ½-trappa till 1:a våningen Mycket vanligt och ganska dyrbart att åtgärda om den är lång. Långa ½-trappor 40 % av entréerna har en lång ½-trappa. Avsaknad av hiss Många 3- och 4-våningshus är byggda innan krav på hiss för fler än 2 våningar infördes. Det finns tillgänglighetshinder som är enkla att åtgärda Med ramper kan många lägenheter göras tillgängliga även för rullstolsburna. 13

18 5. Koppling befolkning - tillgänglighet Genom att relatera demografiutvecklingen till fastigheternas tillgänglighet kan en analys ske av vilka kommundelar som behöver fler bostäder anpassade för äldre. Det är inte bara äldre människor som har nytta av tillgängliga lägenheter. För personer med funktionshinder är tillgängligheten ofta avgörande för val av boende. Andra, som t ex barnfamiljer, har också nytta av bostäder som kan nås utan trappor. Vid analys av bostäders tillgänglighet och befolkningens ålder är det relevant att i första hand se på åldersgruppen över 80 år. Det är i den åldern en större andel har ålderskrämpor som gör att de behöver en boendemiljö med bra tillgänglighet. Yngre pensionärer är i allmänhet relativt friska och uppgift om demografiutvecklingen för dem använder vi främst för att se på den långsiktiga utvecklingen i de olika kommundelarna. Diagram 3 visade att år 2014 bor flest (633) personer över 80 år i Avesta tätort. Knappt hälften (287) så många bor i Grytnäs församling. I Folkärna församling, By församling och Krylbo bor vardera cirka 200 personer över 80 år. Av tabell 3 framgick att alla kommundelar har låg rullstolstillgänglighet. Särskilt låg är den i Folkärna församling och Krylbo. Rollatortillgängligheten är lägst i Avesta tätort. Den är dock inte mycket högre i de andra kommundelarna. Tabell 4 visade att tillgängligheten i Avesta tätort varierar. Hälften av tätortens lägenheter finns i Centrum och av dem är bara 11 % rullstolstillängliga och 16 % rollatortillgängliga. Bästa rullstolstillgängligheten i tätorten finns i Öster där var tredje lägenhet är rullstolstillgänglig. Flest rollatortillgängliga lägenheter finns i Söder. Lägsta tillgängligheten finns i Väster. Fram till år 2025 sker en stor ökning av antalet personer över 80 år främst i Grytnäs församling. Många bor i Skogsbo i 3-våningshus utan hiss och med en lång halvtrappa till första våningen. Mellan år 2025 och 2035 fortsätter befolkningsökningen av de som är över 80 år i främst Avesta tätort och Folkärna församling. Det är en liten andel av de äldre som sitter i rullstol. Betydligt fler använder rollator. Tabell 5 visar antalet rollatortillgängliga lägenheter per område år 2014, 2025 och 2035 i förhållande till antal personer över 80 år. Tabellen visar att det i Avesta år 2014 finns 0,52 rollatortillgängliga lägenheter per person över 80 år. Fram till år 2025 sjunker nivån till 0,45 och år 2035 är den nere på 0,35. Eftersom det inte bara är personer över 80 år som har behov av rollatortillgängliga lägenheter brukar en bra nivå anges till 2,0 rollatortillgängliga lägenheter per person över 80 år. 14

19 Det finns variation mellan kommundelarna. I Krylbo är siffrorna något högre beroende på många lägenheter. Siffrorna är betydligt lägre i landsbygdsområden där det finns få lägenheter och många bor i småhus. De genomgående låga siffrorna för Avesta kommun visar att det idag finns få alternativ för äldre att flytta till om de vill lämna sitt småhus. Den stora ökningen av antalet äldre i främst Grytnäs församling de närmaste 10 åren, och i den senare 10-årsperioden även i Avesta tätort, Folkärna församling och By församling medför om inga åtgärder vidtas att de i framtiden kommer att få ännu svårare att hitta tillgängliga lägenheter. Tabell 5. Rollatortillgängliga lägenheter per område relaterat till personer över 80 år Antal invånare Tillgängliga Tillgängliga lägenheter som är 80+ lägenheter per person 80+ Område år Avesta tätort ,55 0,51 0,39 Grytnäs ,22 0,16 0,12 Folkärna ,33 0,24 0,18 By ,43 0,37 0,29 Krylbo ,16 1,16 1,02 Avesta kommun ,52 0,45 0,35 För att kunna bo kvar på äldre dar krävs att det finns bostäder med god tillgänglighet. I Avesta bor många i småhus och när de blir äldre kommer flera att behöva flytta till bostäder med bättre tillgänglighet. Därför behövs fler lägenheter med rollatortillgänglighet men även fler rullstolstillgängliga lägenheter. Forskning visar att låg tillgänglighet medför ökade kostnader för äldreomsorgen, i form av mer hemtjänst och tidigare flytt till särskilt boende. Analysen i tabell 5 av befolkningsutvecklingen för äldre och tillgången på tillgängliga lägenheter visar att det redan nu behövs fler tillgängliga lägenheter särskilt i Grytnäs församling men också i Avesta tätort, Folkärna församling och By församling. Mot bakgrund av att det blir allt fler äldre behöver antalet tillgängliga lägenheter öka i alla kommundelar. Det behöver inte betyda nybyggnation. Utan det handlar främst om om- och tillbyggnader av det befintliga bostadsbeståndet samt tillskapande av trygghetsboenden och seniorboenden. Den statliga utredningen om förändring av lagen om bostadsanpassningsbidrag föreslår bland annat att bidraget i vissa fall kan övertas av ägare till flerbostadshus. Om, och när, förslaget genomförs kan fastighetsägare få bostadsanpassningsbidrag för att förbättra tillgängligheten i flerbostadshus. 15

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

Genomförandeplan Bostäder för Äldre. Slutrapport. Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd

Genomförandeplan Bostäder för Äldre. Slutrapport. Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd Genomförandeplan Bostäder för Äldre Slutrapport Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd Luleå kommun, 2013 Författare: Leif Wikman Rapporten kan beställas från Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En försöksverksamhet i Luleå

Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En försöksverksamhet i Luleå Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare En försöksverksamhet i Luleå Före Efter Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Leif Wikman, Wikman Konsult AB Ansvarig handläggare: Ingela Sedin-Nilsson,

Läs mer

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 2014-2030. Del 1 Bakgrund och strategiska vägval. Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund och strategiska

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl 1 2 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020 antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsfo rso rjningsprogram fo r Avesta kommun 2015-2020 Sammanfattning I Avesta kommun växer befolkningen

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010 Antagna av kommunfullmäktige i Sundsvall den 25 september 2006, 725 Innehållsförteckning Förord... 5 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Bra boende för äldre. Till fastighetsägare. Tillgängliga fastigheter som framgångskoncept. Välfärdsteknologi tekniken in i bostaden

Bra boende för äldre. Till fastighetsägare. Tillgängliga fastigheter som framgångskoncept. Välfärdsteknologi tekniken in i bostaden Bra boende för äldre Till fastighetsägare Tillgängliga fastigheter som framgångskoncept Inventera och förbättra sid 4 Välfärdsteknologi tekniken in i bostaden Tekniska produkter och tjänster sid 8 Kommunernas

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE NOVEMBER 2014 Omslagsbilden har tagits i sammanhang med stadsbyggnadspriset. Fotograf: Pernilla Sjöholm Byggherre: Småa Bostadsbyggande

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Flytta eller. lättare att välja

Flytta eller. lättare att välja December 2008 Flytta eller bo kvargör det lättare att välja En skrift om äldres boende Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Innehållsförteckning Förord 3 Flytta eller bo kvar gör det lättare att välja 4

Läs mer

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Boendeplanering 2012-2016 Planeringsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Innehåll 1 Planeringsförutsättningar 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Hur hanteras boendeplanen?... 5 1.3 Vad är boendeplanens

Läs mer

Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre.

Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre. 2012-01-30 Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre. Från villa till vad? bostadsbehov för äldre Anna Hedqvist, Projektledare Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Äldres bostadsval och preferenser. - en sammanställning av aktuell forskning

Äldres bostadsval och preferenser. - en sammanställning av aktuell forskning Äldres bostadsval och preferenser - en sammanställning av aktuell forskning Marianne Abramsson 1 1 Nationella Institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier,

Läs mer

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3 ÞÓRARINN MAGNÚSSON Innehållsförteckning Förord... 2 Tillgänglighet Inledning... 3 Situationen i de nordiska länderna... 5 - Sverige... 5 - Finland... 20 - Norge... 24 - Danmark... 30 Slutsatser... 38 Situationen

Läs mer

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri:

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer