Genomförandeplan Bostäder för Äldre. Slutrapport. Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeplan Bostäder för Äldre. Slutrapport. Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd"

Transkript

1 Genomförandeplan Bostäder för Äldre Slutrapport Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd

2 Luleå kommun, 2013 Författare: Leif Wikman Rapporten kan beställas från Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret, tfn

3 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 5 Metod... 6 Trygghetsbostäder... 8 Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd Seniorbostäder Resultat Uppföljning Referenser Bilaga 1 - Projektdirektiv Bilaga 2 - Projektorganisation Bilaga 3 - Trygghetsboende Luleå Bilaga 4 - Rapport till Bo bra på äldre dar Bilaga 5 - Rapport till Teknik för äldre Bilaga 6 - Dokumentation konferens boende för äldre i Luleå 24-25/

4 Sammanfattning Genomförandeplanen lägger grunden för det praktiska genomförandet av Luleå kommuns utredning Planering för bostäder för äldre i Luleå. Planen har fokus på trygghetsboende, pensionärsbostäder och befintligt bostadsbestånd. För trygghetsboende har ett kommunalt regelverk framtagits. Regelverket innehåller kriterier och preciserade krav. Till regelverket finns kopplat en finansiell medverkan från kommunen. Regelverket fastställdes av kommunfullmäktige i augusti År 2020 beräknas kommunens kostnad för drygt 420 lägenheter i trygghetsboende att uppgå till 20,7 mkr. Det motsvarar kostnaden för 35 platser i vård- & omsorgsboende. Utredningen har också undersökt vilka äldreboenden som kan omvandlas till trygghetsboenden och kommit fram till att de som tidigare varit servicehus har bra förutsättningar att bli trygghetsboenden. Först i tur att omvandlas är Rödkallens äldreboende på Örnäset. En metod för samordning av äldreomsorgens planering med utbyggnaden av trygghetsboende har också framtagits. För kommunens 154 pensionärsbostäder har en strategi utformats som innebär att några fastigheter avvecklas eftersom de inte fungerar som pensionärsbostäder. Ytterligare ett antal avvecklas i Bergnäset och i Kyrkbyn när trygghetsboende byggts i de stadsdelarna. För socialförvaltningens behov avsätts 57 lägenheter. Resterande pensionärsbostäder läggs ut till försäljning som pensionärsbostäder, gärna med lokalt ägande. Samverkan har skett med Luleå Byaforum om att utveckla koncept med lokal förankring. I ett första skede sker utveckling av ett koncept med helhetssyn i Niemisel. Att skapa fler tillgängliga lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet har visat sig svårast eftersom det saknas incitament för fastighetsägare att förbättra tillgängligheten. Äldreboendedelegationens förslag om statliga tillgänglighetsbidrag har inte genomförts. Några fastighetsägare gör dock tillgänglighetsförbättringar i samband med andra åtgärder. På begäran av regeringsuppdraget Teknik för äldre har projektet utrett möjligheterna till bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Den utredningen visar på möjligheter att med god ekonomi för kommun och fastighetsägare förbättra tillgängligheten i stora bostadsbestånd om reglerna ändras så att kommunen kan ge bidrag till fastighetsägare. Arbetet med Genomförandeplanen har erhållit ekonomiskt stöd från regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Genomförandeplanen är framtagen i nära samarbete med utvecklandet av Luleå kommuns Vision En uppföljning av Genomförandeplanen bör ske år 2020 och en planering med sikte på år 2035 bör då också påbörjas. 3

5 Bakgrund Luleå kommuns utredning Planering för bostäder för äldre i Luleå visade på ett behov att utveckla och anpassa bostadsbeståndet för äldre människor. Den färdigställdes våren 2010 och innehåller förslag till utbyggnadsplan av vårdoch omsorgsboende, trygghetsboende, seniorboende samt ökad tillgänglighet till det ordinarie bostadsbeståndet. Utbyggnadsplanen baseras på utredningens bedömning över behovet av bostäder för äldre utifrån demografiutvecklingen fram till år 2020 och med utblick mot år 2035 samt på utredningens inventering av tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet. Kommunfullmäktige tog vid behandling av utredningen beslut om att en genomförandeplan skulle tas fram. Genomförandeplanens inriktning är att skapa möjligheter för trygghetsboenden, ta fram en strategi för pensionärsbostäder och förbättra tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet. 4

6 Syfte och mål Genomförandeplanen har följande syften och mål. Syfte För trygghetsboende ta fram förslag till definitioner, organisation, regelverk, förmedling, kösystem, upplåtelseformer mm, Samordna planerna på trygghetsboenden med socialförvaltningens planering av äldreomsorgen, Pröva möjligheterna avseende vilka fd servicehus som kan omvandlas till trygghetsboende, Ta fram förslag till en strategi för pensionärsbostäder i byarna, Ta fram hur behovet av bostadsanpassning ska minimeras vid trygghetsboende och seniorboende, Visa på möjligheter som underlättar för fastighetsägare att öka tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet, Visa på möjligheter som underlättar att starta seniorboende. Mål Målet är att uppnå: Start av ett flertal trygghetsboende, Ökat antal tillgängliga bostäder, Enklare och tydligare förmedling av pensionärsbostäder i byarna, Minskat behov av bostadsanpassning i fastigheter särskilt avsedda för äldre. Framgångskriterier Det finns tre viktiga framgångskriterier: 1. Att snabbt få igång en organisation för trygghetsboende. 2. Bred förankring av genomförandeplanen. 3. Utbyggnad av trygghetsboende och skapande av fler tillgängliga lägenheter i enlighet med utbyggnadsprogrammet. 5

7 Metod Samverkan För att uppnå projektets syfte och mål har krävts en förvaltningsövergripande samordning och planering. Viktigast är en väl fungerande samordning mellan stadsbyggnadsförvaltningens samhällsplanerare och socialförvaltningens äldreomsorgsplanerare. Andra kommunala aktörer som engagerats är tekniska förvaltningens fastighetsavdelning, räddningstjänsten och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo AB. För att påvisa projektets betydelse har kommunchefen varit uppdragsgivare. På politisk nivå har en samordning skett mellan kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden och styrelsen för Lulebo AB med kommunstyrelsen som beställare. Täta avrapporteringar till kommunstyrelsens planeringsutskott och till en politisk referensgrupp har skapat underlag för politisk enighet över partigränserna. Projektet har även samverkat med aktörer utanför kommunens organisation. Privata bostadsföretag, vårdföretag, hyresgästföreningen, Luleå Byaforum, pensionärsråd, tillgänglighetsråd, Luleå Tekniska Universitet, pensionärsorganisationer och ideella föreningar är viktiga aktörer. I regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar har flera från styrgruppen deltagit i nätverksträffar med andra kommuner och projektledaren är nodledare för Norra Sverige. Vid framtidskonferens i november 2012 höll Luleå tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm i workshopen Planering bygger på samverkan. Departementets statssekreterare och handläggare etablerade vid konferensen kontakt med oss om vårt arbete med trygghetsbostäder och bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Processen Det mesta arbetet har skett vid projektgruppernas möten där intressen och kunskaper från olika förvaltningar och bolag har samordnats. Deltagare i projektgrupperna har fått specifika uppdrag inom olika områden och tagit fram underlag utifrån sin specialistkompetens. Projektledaren har organiserat arbetet och rapporterat till styrgruppen. Styrgruppen har styrt arbetet och tagit beslut om inriktning och åtgärder utifrån projektledarens rapporter. Styrgruppen har också genom sin sammansättning tillsammans kunnat besluta om samordningsförfarande ur ett kommunledningsperspektiv. 6

8 Kommunikation med intressenter utanför kommunorganisationen har skett vid ett flertal möten där projektledaren och andra gett information om projektet och inhämtat synpunkter. Exempelvis har möten hållits med pensionärsorganisationer, demensförening, Luleå Byaforum och hyresgästförening. Med Luleå Tekniska Universitet har ett samarbete skett där arkitekt- och byggstudenter projekterat trygghetsboenden utifrån Luleås regelverk för trygghetsboende. Ursprungligen fanns en projektgrupp för hela projektet. Men under projekttiden har två nya projektgrupper inrättats för fördjupning i speciella frågor. Den ena av dessa har arbetat med pensionärsbostäderna. De har arbetat med uppdelning av pensionärsbostäderna på olika intressenter ur fastighetstekniska, juridiska och sociala aspekter. Den andra nya projektgruppen har på uppdrag av Teknik För Äldre hållit i en försöksverksamhet under 2012 för att utveckla en metod för bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare inkluderande kostnadsmodell, besparingsmodell och praktiska test. 7

9 Trygghetsbostäder Trygghetsbostäder är bostäder avsedda för äldre som känner sig ensamma och/eller otrygga. Äldreboendedelegationen föreslog att de skulle utformas som en boendeform mellan ordinarie boende och särskilt boende. Regeringen ansåg att de kunde inrättas utan en speciell lagstiftning och gav Boverket i uppdrag att utforma ett statligt investeringsstöd finansierat med överskottsmedel från anslaget för investeringsstöd till särskilt boende. Trygghetsboende i Centrum öppnar 2014 Statligt investeringsstöd Det statliga investeringsstödet ges till bostäder som hyrs ut till personer över 70 år och har utrymmen för gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal dagtid. Stödet motsvarar drygt 200 kr/kvm och år. Luleås regelverk Som en del i projektet har ett regelverk för trygghetsboende i Luleå utarbetats (se bilaga 3) med kriterier och preciserade krav kopplat till finansiell medverkan från kommunen. Regelverket är utvecklat i samarbete med andra kommuner i landet som startat trygghetsboenden. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa regelverket i augusti

10 Det som skiljer Luleå från andra kommuner som har regelverket är styrningen till områden med många äldre och låg tillgänglighet till bostäder. Det möjliggörs tack vare den tillgänglighetsinventering som genomfördes i den tidigare utredningen Planering för bostäder för äldre i Luleå. En del kommuner har organiserat trygghetsboenden till äldreomsorgen. Andra har lagt dem under allmännyttan. För Luleå har en utgångspunkt varit att de inte ska skötas av äldreomsorgen men ha en planeringsmässig koppling dit. Fullmäktige bestämde utifrån den förra utredningen att driftansvarig för trygghetsboende kan vara privata bostadsföretag, allmännyttan eller kommunen. Boendesprinkler Projektet har även gjort en omfattande och djup analys av behovet av boendesprinkler. Det som har granskats är brandsäkerhet, ekonomi, upplevelse av trygghet/otrygghet, krav i bygglagstiftningen och konsekvenseffekter. Enligt gällande lagstiftning och BBR (Boverkets byggregler) ses trygghetsbostäder som vanliga bostäder vilket innebär att det inte är krav på boendesprinkler. Brandstatistik visar att i Sverige omkommer årligen personer vid brand i hemmet. Hur många av dessa som har brandvarnare framgår inte men vi vet att brandvarnare räddar liv. Boendesprinkler kan släcka de flesta bränder inom några minuter och därmed rädda liv och egendom. Oklart är dock hur stort behovet i Luleå är av boendesprinkler utöver brandlarm. Kostnaden för boendesprinkler består dels av en installationskostnad och dels av årliga underhålls- och tillsynskostnader. De innebär en hyreshöjning för en normalstor lägenhet med c:a 300 kr/mån. Om kostnaden inte kan läggas på hyran utan måste finansieras kommunalt innebär det en årlig kostnad på c:a 1 Mkr. Boendesprinkler finns inte i andra bostäder inom kommunen, t ex gruppbostäder och serviceboenden. Figur 1. För- och nackdelar med boendesprinkler + Räddar liv - Inget lagkrav + Relativt lite vatten - Kostnad + Löser ej ut av misstag - Konsekvensinvesteringar + Vanliga rörledningar - Räddningseffekten nås med brandlarm? + Lättnader i brandskyddskrav - Skapar oro? + Släcker de flesta bränder - Fult + Skapar trygghet Luleå kommun har mot bakgrund av ovanstående beslutat att ej införa krav på boendesprinkler i trygghetsboenden. 9

11 Inget generellt stöd till hyresnivå Kostnaderna för att uppföra ett trygghetsboende är lika oavsett vilket område det gäller. Däremot varierar möjligheterna till en hyressättning som svarar mot kostnaderna. För att kunna hålla hyrorna i trygghetsboenden på en nivå som motsvarar hyresnivån i respektive bostadsområde har projektet undersökt möjligheten av en finansiell medverkan från kommunen som varierar beroende på trygghetsboendets läge. Kommunalrättsligt har vi dock inte funnit någon möjlighet till en sådan medverkan. Kommunal kostnad Projektet har räknat på kostnaden för en utbyggnad fram till år 2020 med nio trygghetsboenden med lägenheter fördelade på ⅓ ettor och ⅔ tvåor, totalt 427 lägenheter. Den kommunala kostnaden år 2020 kommer att uppgå till 20,7 mkr vilket motsvarar kostnaden för 35 platser i vård- & omsorgsboende. Omvandling av äldreboenden till trygghetsboenden Ett av projektets uppdrag har varit att undersöka vilka befintliga äldreboende som kan omvandlas till trygghetsboenden. Den utredning som gjorts visar att de äldreboenden som tidigare varit servicehus kan bli bra trygghetsboenden. De har dessutom inte de bästa förutsättningarna att bli bra vård- & omsorgsboende. I ett första steg kommer Rödkallens äldreboende att omvandlas till trygghetsboende. Lulebo AB har köpt fastigheten och projekterar ett trygghetsboende med 50 lägenheter för inflyttning år Samordning med äldreomsorgen Ett uppdrag för projektet har varit att utarbeta förslag till hur planerna på trygghetsboenden kan samordnas med äldreomsorgens planering. I kommunens regelverk för trygghetsboende finns angivet att ansökan om finansiell medverkan från kommunen ska göras till Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ger vid förfrågan om nytt trygghetsboende information till socialförvaltningen som kontaktar byggherren/entreprenören för att samordna utvecklingen av vård- & omsorgsboende och hemtjänst med utbyggnad av trygghetsboenden. 10

12 För enskilda personer som söker och inte beviljas vård- & omsorgsboende sker en samordning genom att biståndsbedömarna vid socialförvaltningen informerar om trygghetsbostad samt hur och var man söker den. Bo bra projektet Som en del i regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar har Luleås Genomförandeprojekt beviljats ekonomiskt stöd under tiden maj april En särskild rapport om vad som utförts under den tiden har publicerats på Hjälpmedelsinstitutets (HI) hemsida. En sammanfattning av rapporten finns i bilaga 4. En del i Vision 2050 Projektet har samverkat med projektgruppen för Vision I förslaget till program D Plats för mer, finns skrivningar om trygghetsboende hämtade från Genomförandeprojektet. 11

13 Pensionärsbostäder Ett av projektets uppdrag har varit att ta fram en strategi för pensionärsbostäderna. Pensionärbostäder finns i Luleå sen 1960-talet och uppgår idag till drygt 150 lägenheter fördelade på 17 byar. Tabell 1. Pensionärsbostäder i Luleå Niemisel 10 Bensbyn 10 Vitå 4 Sunderbyn 4 Jämtön 4 Kyrkbyn 36 Smedsbyn 4 Bergnäset 18 Börjelslandet 4 Alvik 7 Sundom 6 Antnäs 14 Persön 3 Ersnäs 7 Brändön 4 Mörön 6 Rutvik 13 Summa lägenheter 154 De kom till under talen som ett alternativ för äldre som ville bo kvar i sin by men inte i sin gamla bostad som ofta var en lantbruksfastighet. Under årens lopp har idén med pensionärsbostäder förflackats och det är bara 69 av lägenheterna som bebos av ålderspensionärer. Några används för socialförvaltningens behov av lägenheter till klienter och en del är uthyrda till yngre och barnfamiljer. Det finns i Luleå ett intresse att behålla pensionärsbostäder men en ny strategi behöver utvecklas för dem. En särskild projektgrupp med representanter från tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till strategi. Luleå Byaforum Projektet har haft flera möten med Luleå Byaforum för att utveckla konceptet med pensionärsbostäder. Byarna vill gärna att det skapas helhetskoncept där ickekonventionella lösningar kan ingå. Det behöver inte utformas likadant för alla byar utan koncepten kan variera utifrån de lokala förutsättningarna. Niemiselskonceptet Längst har man kommit i Niemisel där ett arbete påbörjats med att utveckla ett koncept som innefattar övertagande av pensionärsvillor, lunchrestaurang och mötesplats för pensionärer i skolan samt aktiviteter för personer inom socialförvaltningen. Arbetet sker i samarbete mellan tekniska förvaltningen, 12

14 socialförvaltningen, Ekonomiska föreningen i Kvarnå (EFIK) och Råne älvdal Utveckling AB. SWOT-analys Kommunala pensionärsrådet har gjort en SWOT-analys av pensionärsbostäderna utifrån ett kundperspektiv. Figur 2. SWOT-analys av pensionärsbostäder Styrkor Kunna bo kvar Underlättar generationsskiften Kompisar i närheten Kunna komma ut i naturen Nära till markplanet Aktiviteter Lagom stor bostad Slipper snöröjning Möjligheter Bättre marknadsföring Enklare bostadsförmedling Utveckla samarbetet med byns föreningar Kan också uthyras till yngre från byn Svagheter Otryggt med störande grannar Dyrt Dålig bostadsförmedling Långt till service Kan bli isolerad Dåligt med bilparkering Dåligt med rollatorparkering Hot Att de hyrs ut till missbrukare Att de inte blir uthyrda Att de avvecklas Analysen har i projektet använts för att minimera svagheter och hot och istället använda framtagna styrkor och möjligheter för att utveckla och förfina konceptet med pensionärsbostäder. Renodling För att tillgodose både kraven på bra pensionärsbostäder och socialförvaltningens krav på klientlägenheter har en särskild projektgrupp tillsatts med representanter från tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. De har utarbetat ett förslag som innebär följande: Några pensionärsbostäder avvecklas eftersom de inte är lämpliga som pensionärsbostäder eller för socialförvaltningens behov. Det gäller fastigheterna i Mörön, Börjelslandet och två fastigheter i Kyrkbyn. Pensionärsbostäderna i Bergnäset avvecklas när trygghetsboende och Årgångshus på Bergnäset är klara. 13

15 Kyrkbyns pensionärsbostäder avvecklas som pensionärsbostäder när trygghetsboende och Årgångshus på Stadsön är klara. Några av dem kan bli aktuella som bostäder för socialförvaltningens behov. För övriga fastigheter med pensionärsbostäder gäller att de som inte ska användas av socialförvaltningen läggs ut till försäljning som pensionärsbostäder. Totalt innebär det att 85 lägenheter bibehålls som pensionärsbostäder, 57 lägenheter avsätts för socialförvaltningens behov och 12 lägenheter avyttras. Fastighetsägare Idag är det kommunen som äger pensionärslägenheterna. Fastighetsförvaltare är tekniska förvaltningen och Lulebo AB sköter bostadsförmedlingen. Det är dock opraktiskt för kommunens fastighetskontor att förvalta 154 lägenheter spridda i 17 byar. Inte heller Lulebo AB har en organisation anpassad för förvaltning av så spridda fastigheter. Projektet föreslår att fastigheterna delas upp. De som skall nyttjas av socialförvaltningen bör finnas kvar i kommunens ägo med tekniska förvaltningen som fortsatt ansvarig. De som ska användas som pensionärsbostäder läggs ut till försäljning. Projektet ser gärna ett lokalt ägande med koppling till lokalsamhället vilket stärker möjligheterna att fastigheterna bibehålls som pensionärsbostäder. Bo bra projektet I den särskilda rapporten till Bo bra-projektet finns beskrivet åtgärder för att utveckla pensionärsbostäderna. En sammanfattning av rapporten finns i bilaga 4. En del i Vision 2050 Projektet har samverkat med projektgruppen för Vision I förslaget till program D Plats för mer, finns skrivningar om bostäder på landsbygden för äldre hämtade från Genomförandeprojektet. 14

16 Ordinarie bostadsbestånd Ett avgörande uppdrag för projektet har varit att visa på möjligheter som underlättar för fastighetsägare att öka tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet. Det handlar om att underlätta kvarboende samt att skapa möjligheter för äldre att flytta till tillgängliga bostäder. Det viktigaste är att prioritera entréer för att möjliggöra för äldre och funktionshindrade att ta sig in och ut ur fastigheten. För att uppnå störst effekt bör satsning ske på områden med många äldre. Luleås utredning Planering för bostäder för äldre i Luleå är ett bra underlag för att välja ut både vilka bostadsområden och vilka entréer som behöver åtgärdas. Ett stort problem är att det idag inte finns några incitament för fastighetsägare att vidta tillgänglighetsskapande åtgärder. Äldreboendedelegationens förslag om statligt tillgänglighetsbidrag har inte genomförts och kommunala tillgänglighetsbidrag är inte tillåtna. Några fastighetsägare har dock påbörjat arbetet med att i samband med andra åtgärder höja tillgängligheten. Ett exempel är de 3-våningshus på Norra Strandgatan som Lulebo AB byggt på med två våningar och därmed skapat underlag för hiss. Norra Strandgatan 23, Luleå 15

17 Bo bra projektet I den särskilda rapporten till Bo bra-projektet finns beskrivet åtgärder för att öka tillgängligheten i ordinarie bostadsbestånd. En sammanfattning av rapporten finns i bilaga 4. Teknik för äldre-projekt På uppdrag av regeringsuppdraget Teknik för äldre inom Hjälpmedelsinstitutet (HI) har inom projektets ram en utredning skett av möjligheter och konsekvenser av att införa bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Den rapport som framtagits finns att hämta via HI s hemsida. Rapportens sammanfattning finns i bilaga 5. I utredningen till Teknik för äldre har ett annat verktyg för tillgänglighetsinventering (TIBB) använts än det som använts i Luleås planeringsmodell. Med användande av Luleås inventeringsverktyg på de åtgärder som föreslås ökar rollatortillgängligheten i Örnäset från 31 % till 45 % och inte till 78 % som det blir med TIBB. EU-projekt En undersökning av möjligheterna till ett EU-projekt inom ramen för Interreg IVA har genomförts som visar att det är möjligt att starta ett sådant projekt. Tyvärr visar det sig att det inte finns tillräckliga medel kvar i Interreg IV för att finanisera ett nytt projekt före den nya programperioden som börjar Tillväxtverket har inom det regionala strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Övre Norrland ett insatsområde som rör tillgänglighet. Även där är det dock begränsat med medel i nuvarande programperiod som avslutas EU commitment Ett svenskt commitment om medverkan i ett europeiskt nätverk om bostäder och boendemiljöer har utarbetats av Hjälpmedelsinstitutet. Luleå är tillsammans med bl a Lunds Universitet och Göteborgsregionens kommunalförbund medaktörer. Nätverketsarbetet kommer att ske inom ramen för Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA) Action D4. 16

18 En del i Vision 2050 Projektet har samverkat med projektgruppen för Vision I förslaget till program D Plats för mer, finns skrivningar om vikten av att utveckla det ordinarie bostadsbeståndet hämtade från Genomförandeprojektet. Bostadsmatris Vid samtal om bostäder för äldre finns ett behov av tydliga definitioner på olika typer av bostäder. Definitionerna kan variera mellan olika kommuner beroende på vilka olika bostadstyper som finns. Luleås bostadsmatris framgår av figur 3. Figur 3. Definitioner av boendeformer för äldre Kvarboende/ ordinarie boende Årgångshus/ seniorboende För vem Alla Varierar 65+/55+ Lokalisering I kommunen Fastighetsägaren avgör. Nära till service. Upplåtelseform Hyres-, bostadsrätt, småhus Hyresrätt, bostadsrätt Gemensam lokal Personal Nej Ovanligt i Luleå Tilläggsservice Tillgänglighetsstandard Pensionärsbostad Trygghetsboende 65+ Krav lägst 70+ I byarna Hyresrätt Nej Vanligt Nej Krav Nej Erbjuds. Kunden betalar Krav enligt PLB + BAB Områden med många äldre. Nära till service Hyresrätt Krav Värd Krav Vård & omsorgsboende Behovs- prövat bistånds- beslut enligt Socialtjänst- lagen 17

19 Seniorbostäder En viktig del i utvecklandet av fler bostäder anpassade för äldre är seniorbostäder. De kan vara hyresrätter, t ex Årgånghus hos Lulebo AB eller bostadsrätter, t ex 55+hus. Årgångshus Lulebos första Årgångshus inrättades år 2007 på Örnäset. Därefter har Årgångshus skapats på Björkskatan och Hertsön. Lulebo AB har planer på Årgångshus i fler bostadsområden. Närmast i tiden ligger Gammelstad och Bergnäset. Från Lulebo AB ser man gärna en samlokalisering mellan Årgångshus och Trygghetsboende. Bostadsrätter I Luleå finns sedan många år seniorboende som bostadsrätt i Mjölkudden, Östermalm och Gammelstad. Även andra bostadsrättföreningar har en övervägande del pensionärer som hyresgäster. Exempelvis är mer än hälften av hyresgästerna i brf Södra Hamn över 60 år. Alternativ Alternativa boendeformer är ovanligt i Luleå. Det som finns är ett kollektivhus på Bergviken. Det är dock inte inriktat på äldrebefolkningen. Under senare år har möjligheter skapats att bygga kooperativa bostadsrätter. De närmaste finns i Piteå. Det finns ett visst intresse bland äldre, företrädesvis villaägare, att starta seniorboende tillsammans. Här kan kommunen stötta med rådgivning, markupplåtelse och planarbete. Böckerna Bygga seniorboende tillsammans och Bygga för seniorer ger bra handledning i hur man går tillväga. 18

20 Resultat Projektet har arbetat med att skapa bättre förutsättningar för trygghetsbostäder, pensionärsbostäder och tillgängliga lägenheter i ordinarie bostadsbestånd. Trygghetsbostäder För trygghetsbostäder har ett regelverk införts som underlättar start av nya trygghetsboenden. Ett antal trygghetsboenden är också under uppförande och målet i utbyggnadsprogrammet är på god väg att uppnås. Pensionärsbostäder För pensionärsbostäder har en strategi utarbetats som klargör vilka lägenheter som ska vara pensionärsbostäder och vilka som ska användas av socialförvaltningen. I strategin ingår också försäljning av ett antal pensionärsfastigheter. Beslut om strategin tas under våren Ordinarie bostadsbestånd Att skapa ökad tillgänglighet i det ordinarie bostadsbeståndet har visat sig svårt. Det bygger helt på fastighetsägarnas intresse. Några ekonomiska incitament finns inte. Trots det har några fastighetsägare sett fördelar med att höja tillgängligheten i sina bostadsbestånd. Projektet fick en förfrågan från Teknik för äldre om att utreda och göra en försöksverksamhet med bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Utredningen har genomförts och visar att det är ett sätt att höja tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet som är till nytta för boende, fastighetsägare och kommun. I rapporten redovisas vilka resultaten kan bli på tillgängligheteten i hela bostadsområden, vilka effekter det har för boende, kommun och fastighetsägare samt ett förslag till regelsystem vid införande av bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Utredningen överlämnades i januari 2013 till departementet som undersöker möjligheterna till en regelförändring i enlighet med utredningens förslag. 19

21 Luleborna planerar sitt framtida boende En effekt vi sett är att luleborna nu är bättre på att planera sitt framtida boende. Det beror kanske främst på att man i Luleå sedan många år konsekvent från både kommunen och Lulebo AB arbetat med att förändra äldres attityder till att flytta. I arbetet med Genomförandeplanen har vi sett tydliga exempel på att man lyckas. Utanför Luleå Arbetet med Genomförandeplanen har gett avtryck även utanför Luleå. Den konferens i Luleå våren 2012 om Boende för äldre där projektet var medarrangör samlade över 100 deltagare från hela landet. Dokumentationen från konferensen finns i bilaga 6. Genom Bo Bra på äldre dar har Luleå fått en marknadsföring som en kommun med framsynt planering och arbete för bra bostäder. I böcker, rapporter och facktidskrifter hänvisas till Luleå som en föregångare på området. Frågan om äldres boende kommer nu upp på agendan i allt fler kommuner. Luleå är en av de ledande i utvecklingen och får många förfrågningar om studiebesök och medverkan vid uppstart i andra kommuner. 20

22 Uppföljning De bör ske en uppföljning av projektet på två områden: frågan om ett eventuellt EU-projekt bör följas upp, projektets mål bör följas upp för att se att utvecklingen fortsätter som påbörjats. Dessutom bör en planering ske av vilka åtgärder som ska vidtas med sikte mot EU-projekt När nästa programperiod inom EU startar 2014 bör det ske en undersökning av möjligheterna till ett EU-projekt inom området bostäder för äldre/tillgängliga bostäder. Som samarbetspartner finns kontakter tagna med Uleåborg och Bodø. Uppföljning år 2020 Projektet har i många delar år 2020 som delmål. En uppföljning bör därför ske av hur väl man lyckats nå de mål som satts upp för år Uppföljningen bör avse både utvecklingen av olika boendeformer och de ekonomiska kalkylerna. Planering mot 2035 Uppföljningen bör även vara en grund för fortsatt planering, lämpligen mot år 2035 som den ursprungliga utredningen har som slutmål. Antalet äldre över 80 år i Luleå kommer att öka än snabbare mellan år 2020 till 2035, behovet av trygghetsbostäder i fler bostadsområden måste analyseras och äldreomsorgens utveckling behöver planeras relaterat detta. 21

23 Referenser Arman, Rebecka och Lindahl, Lisbeth. Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv. FoU i Väst, Att åldras i grannskapet en kunskapsöversikt. SABO, Blomberg, I och Kärnekull, K. Bygga seniorboende tillsammans en handledning. Hjälpmedelsinstitutet, Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Äldreboendedelegationen, Regeringskansliet, Bo bra på äldre dar. Hjälpmedelsinstitutet, Bofast listar kassaskrin för äldreombyggare. Bofast, september Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder (SOU 2007:103). Äldreboendedelegationen, Regeringskansliet, Bostadsanpassning och trygga fastighetsägare. Haninge kommun, Bygga för äldre. En guide för entreprenörer. Almega, Bygg ikapp. Hjälpmedelsinstitutet, Ekvall, Gittan. Utan hiss mera hemtjänst? Rapport 2005:2, Malmö FoU-enhet för äldre. Femti funderingar om äldres boende. SKL, Fridenäs, Marcus och Mattson, Kristoffer. Kvarboende - Förutsättningar, svårigheter och möjligheter för ett kvarboende i en trygg närmiljö. Institutionen för infrastruktur, KTH, Fänge, Agneta och Iwarsson, Susanne. Evidensbaserad bostadsplanering. Hjälpmedelsinstitutet, Glimskär, B, Hjalmarsson, J och Svensson, H. Projektredovisning Rollatortillgänglighet. Centrum för hälsa och byggande, KTH, Gustafsson, S. Health-promoting intervention for community-dwelling older adults - Focusing on the concept of frailty and intervention outcome. Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi. SABO, Kärnekull, Kerstin. Bygga för seniorer. Svensk Byggtjänst,

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2009-11-05 ALN-2009-0160 Thomas Eriksson Reviderad 2010-09-14 Reviderad 2012-06-21 Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun

Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun L E-t-ita*rrna dan ctnlfr Frisfaden 2014-01-03 1 (5) KSKF/2O13:508 Eskilstuna kommun Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun Att möjliggöra kvarboende tir ett av de äldrepolitiska målen i Eskilstuna

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till bostäder i Avesta Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde.

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En försöksverksamhet i Luleå

Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En försöksverksamhet i Luleå Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare En försöksverksamhet i Luleå Före Efter Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Leif Wikman, Wikman Konsult AB Ansvarig handläggare: Ingela Sedin-Nilsson,

Läs mer

Planering för. Bostäder för äldre i Luleå

Planering för. Bostäder för äldre i Luleå Planering för Bostäder för äldre i Luleå Februari 2010 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 4 3 Sammanfattning... 5 4 Dagens och morgondagens äldre... 6 4.1 Demografi... 6 4.2 Hälsa som påverkar boendet...

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll?

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? www.med.lu.se/case Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? Marianne Granbom leg. arbetsterapeut och doktorand Centre of Ageing and Supportive Environments Forskargruppen Aktivt och hälsosamt

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Äldres boende. Bostadsanpassningsbidrag även för generell tillgänglighet

Äldres boende. Bostadsanpassningsbidrag även för generell tillgänglighet Bostadsanpassningsbidrag även för generell tillgänglighet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Föreningen Kommunalt Bostadsstöd (FKBo) Ansvarig projektledare: Ingela Sedin-Nilsson, HI Ansvarig

Läs mer

Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken

Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken Kommunstyrelsen 2009-01-12 8 21 Arbets- och personalutskottet 2008-12-15 275 684 Dnr 08.51-293 janks12 Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken Bilaga: Yttrande Ärendebeskrivning

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Trygga badrum Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre ökar varje år. De flesta vill bo kvar i sin bostad så länge som

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om projektet/verksamheten Film Webbsidan www.bostadscenter.se bostadsanpassningsbidrag, behovsguide Frågor Bostadscenter.se

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Sävast Byautveckling i samarbete med Bodens kommun För frågor kontakta David Sundström, projektledare för Framtidens seniorboende tel 070 657 4280,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-09-24

Sammanträdesdatum 2014-09-24 UPPSALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sidan 1 av 1 Plats och tid: Ordinarie ledamöter: KPR - Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Stora salen, Storgatan 11 2014-09-24 kl. 12.00-14.30

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Äldrenämndens uppdrag till kontoret att beskriva systemet för trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Äldrenämndens uppdrag till kontoret att beskriva systemet för trygghetsbostäder i Uppsala kommun Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2014-11-20 ALN-2014-0217.30 Äldrenämnden Äldrenämndens uppdrag till kontoret att beskriva systemet för trygghetsbostäder

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 1: Boende

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 1: Boende Our Life as Elderly Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål Delprojekt 1: Boende Projektledare Boende: Monica Forsberg Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1(7) ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Ansökan skickas till: Vadstena kommun, Individ- & familjeomsorgen, 592 80 Vadstena Fylls i av kommunen Fastighetsbeteckning Dnr Datum Ankomststämpel Personuppgifter

Läs mer

Rev 2013-05-02. Frågor & Svar

Rev 2013-05-02. Frågor & Svar Frågor & Svar Fråga: Vad är ett Trygghetsboende? Svar: Trygghetsboende är ett eget normalt boende för äldre där det finns utrymmen för samvaro. Trygghetsboendet har en värdinna under viss del av vardagarna.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre

Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre Charlotte Karlsson charlotte.karlsson@se. pwc.com 010-212 46 50 Bakgrund - Vad är Gôrbra för äldre? - Fakta om fastigheterna 2 Om Gôrbra för äldre Försöksområdesprojekt

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 16 september 2010, 86 Basanpassning av bostäder i nyproduktion - gällande i Höganäs kommun 1 Materialet är en sammanställning av tekniska

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Har du planerat ditt seniorboende?

Har du planerat ditt seniorboende? Har du planerat ditt seniorboende? Seniorboende/ Trygghetsboende Skaffa köplats i god tid Många äldre har svårt att hitta ny lägenhet. Det beror nästan alltid på för kort kötid. Genomsnittlig kötid för

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Goda exempel från hela landet. Pågående projekt i Bo bra på äldre dar

Goda exempel från hela landet. Pågående projekt i Bo bra på äldre dar Goda exempel från hela landet Pågående projekt i Bo bra på äldre dar Mängder med goda idéer Tomas Lagerwall, samordnare. Välkommen till en spännande läsning om hur vi kan få fram bra bostäder och boendemiljöer

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Äldreberedningens slutrapport till kommunfullmäktige

Äldreberedningens slutrapport till kommunfullmäktige RAPPORT 1(49) Administrativ service Sören Vintheimer, 0247-80194 soren.vintheimer@leksand.se Äldreberedningens slutrapport till kommunfullmäktige Leksands kommun Webbplats www.leksand.se E-post kommun@leksand.se

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014

Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014 Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014 2 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Genomförande 4 Ämnena som diskuterades 4 Sammanfattning av synpunkter 5 Miljö och boendeform

Läs mer

Bra badrum ger ökat kvarboende. Så gör du små badrum mer tillgängliga

Bra badrum ger ökat kvarboende. Så gör du små badrum mer tillgängliga Bra badrum ger ökat kvarboende Så gör du små badrum mer tillgängliga Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre växer för varje år. De flesta vill bo kvar i sin vanliga bostad

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Pensionärsbostad i Danderyds kommun

Pensionärsbostad i Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Hans Wallöf Tjänsteutlåtande 2009-12-30 1(7) Socialnämnden 2010-01-25 SN 2009/0166 Översyn av principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Lugnet. Ett tryggt boende för dig över 70 år

Lugnet. Ett tryggt boende för dig över 70 år Lugnet Ett tryggt boende för dig över 70 år Intresserad? Bostäderna kommer att erbjudas till dig som står i Östersundshems bostadskö. Din tid i bostadskön kan bli avgörande för om du får den lägenhet du

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM TRYGGHETSBOENDET Trygghetsboendet har fyra avdelningar, Stugan, Ollebo, Skogsbo och Grantorp och består av totalt 27 lägenheter samt

Läs mer