Genomförandeplan Bostäder för Äldre. Slutrapport. Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeplan Bostäder för Äldre. Slutrapport. Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd"

Transkript

1 Genomförandeplan Bostäder för Äldre Slutrapport Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd

2 Luleå kommun, 2013 Författare: Leif Wikman Rapporten kan beställas från Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret, tfn

3 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 5 Metod... 6 Trygghetsbostäder... 8 Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd Seniorbostäder Resultat Uppföljning Referenser Bilaga 1 - Projektdirektiv Bilaga 2 - Projektorganisation Bilaga 3 - Trygghetsboende Luleå Bilaga 4 - Rapport till Bo bra på äldre dar Bilaga 5 - Rapport till Teknik för äldre Bilaga 6 - Dokumentation konferens boende för äldre i Luleå 24-25/

4 Sammanfattning Genomförandeplanen lägger grunden för det praktiska genomförandet av Luleå kommuns utredning Planering för bostäder för äldre i Luleå. Planen har fokus på trygghetsboende, pensionärsbostäder och befintligt bostadsbestånd. För trygghetsboende har ett kommunalt regelverk framtagits. Regelverket innehåller kriterier och preciserade krav. Till regelverket finns kopplat en finansiell medverkan från kommunen. Regelverket fastställdes av kommunfullmäktige i augusti År 2020 beräknas kommunens kostnad för drygt 420 lägenheter i trygghetsboende att uppgå till 20,7 mkr. Det motsvarar kostnaden för 35 platser i vård- & omsorgsboende. Utredningen har också undersökt vilka äldreboenden som kan omvandlas till trygghetsboenden och kommit fram till att de som tidigare varit servicehus har bra förutsättningar att bli trygghetsboenden. Först i tur att omvandlas är Rödkallens äldreboende på Örnäset. En metod för samordning av äldreomsorgens planering med utbyggnaden av trygghetsboende har också framtagits. För kommunens 154 pensionärsbostäder har en strategi utformats som innebär att några fastigheter avvecklas eftersom de inte fungerar som pensionärsbostäder. Ytterligare ett antal avvecklas i Bergnäset och i Kyrkbyn när trygghetsboende byggts i de stadsdelarna. För socialförvaltningens behov avsätts 57 lägenheter. Resterande pensionärsbostäder läggs ut till försäljning som pensionärsbostäder, gärna med lokalt ägande. Samverkan har skett med Luleå Byaforum om att utveckla koncept med lokal förankring. I ett första skede sker utveckling av ett koncept med helhetssyn i Niemisel. Att skapa fler tillgängliga lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet har visat sig svårast eftersom det saknas incitament för fastighetsägare att förbättra tillgängligheten. Äldreboendedelegationens förslag om statliga tillgänglighetsbidrag har inte genomförts. Några fastighetsägare gör dock tillgänglighetsförbättringar i samband med andra åtgärder. På begäran av regeringsuppdraget Teknik för äldre har projektet utrett möjligheterna till bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Den utredningen visar på möjligheter att med god ekonomi för kommun och fastighetsägare förbättra tillgängligheten i stora bostadsbestånd om reglerna ändras så att kommunen kan ge bidrag till fastighetsägare. Arbetet med Genomförandeplanen har erhållit ekonomiskt stöd från regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Genomförandeplanen är framtagen i nära samarbete med utvecklandet av Luleå kommuns Vision En uppföljning av Genomförandeplanen bör ske år 2020 och en planering med sikte på år 2035 bör då också påbörjas. 3

5 Bakgrund Luleå kommuns utredning Planering för bostäder för äldre i Luleå visade på ett behov att utveckla och anpassa bostadsbeståndet för äldre människor. Den färdigställdes våren 2010 och innehåller förslag till utbyggnadsplan av vårdoch omsorgsboende, trygghetsboende, seniorboende samt ökad tillgänglighet till det ordinarie bostadsbeståndet. Utbyggnadsplanen baseras på utredningens bedömning över behovet av bostäder för äldre utifrån demografiutvecklingen fram till år 2020 och med utblick mot år 2035 samt på utredningens inventering av tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet. Kommunfullmäktige tog vid behandling av utredningen beslut om att en genomförandeplan skulle tas fram. Genomförandeplanens inriktning är att skapa möjligheter för trygghetsboenden, ta fram en strategi för pensionärsbostäder och förbättra tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet. 4

6 Syfte och mål Genomförandeplanen har följande syften och mål. Syfte För trygghetsboende ta fram förslag till definitioner, organisation, regelverk, förmedling, kösystem, upplåtelseformer mm, Samordna planerna på trygghetsboenden med socialförvaltningens planering av äldreomsorgen, Pröva möjligheterna avseende vilka fd servicehus som kan omvandlas till trygghetsboende, Ta fram förslag till en strategi för pensionärsbostäder i byarna, Ta fram hur behovet av bostadsanpassning ska minimeras vid trygghetsboende och seniorboende, Visa på möjligheter som underlättar för fastighetsägare att öka tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet, Visa på möjligheter som underlättar att starta seniorboende. Mål Målet är att uppnå: Start av ett flertal trygghetsboende, Ökat antal tillgängliga bostäder, Enklare och tydligare förmedling av pensionärsbostäder i byarna, Minskat behov av bostadsanpassning i fastigheter särskilt avsedda för äldre. Framgångskriterier Det finns tre viktiga framgångskriterier: 1. Att snabbt få igång en organisation för trygghetsboende. 2. Bred förankring av genomförandeplanen. 3. Utbyggnad av trygghetsboende och skapande av fler tillgängliga lägenheter i enlighet med utbyggnadsprogrammet. 5

7 Metod Samverkan För att uppnå projektets syfte och mål har krävts en förvaltningsövergripande samordning och planering. Viktigast är en väl fungerande samordning mellan stadsbyggnadsförvaltningens samhällsplanerare och socialförvaltningens äldreomsorgsplanerare. Andra kommunala aktörer som engagerats är tekniska förvaltningens fastighetsavdelning, räddningstjänsten och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo AB. För att påvisa projektets betydelse har kommunchefen varit uppdragsgivare. På politisk nivå har en samordning skett mellan kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden och styrelsen för Lulebo AB med kommunstyrelsen som beställare. Täta avrapporteringar till kommunstyrelsens planeringsutskott och till en politisk referensgrupp har skapat underlag för politisk enighet över partigränserna. Projektet har även samverkat med aktörer utanför kommunens organisation. Privata bostadsföretag, vårdföretag, hyresgästföreningen, Luleå Byaforum, pensionärsråd, tillgänglighetsråd, Luleå Tekniska Universitet, pensionärsorganisationer och ideella föreningar är viktiga aktörer. I regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar har flera från styrgruppen deltagit i nätverksträffar med andra kommuner och projektledaren är nodledare för Norra Sverige. Vid framtidskonferens i november 2012 höll Luleå tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm i workshopen Planering bygger på samverkan. Departementets statssekreterare och handläggare etablerade vid konferensen kontakt med oss om vårt arbete med trygghetsbostäder och bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Processen Det mesta arbetet har skett vid projektgruppernas möten där intressen och kunskaper från olika förvaltningar och bolag har samordnats. Deltagare i projektgrupperna har fått specifika uppdrag inom olika områden och tagit fram underlag utifrån sin specialistkompetens. Projektledaren har organiserat arbetet och rapporterat till styrgruppen. Styrgruppen har styrt arbetet och tagit beslut om inriktning och åtgärder utifrån projektledarens rapporter. Styrgruppen har också genom sin sammansättning tillsammans kunnat besluta om samordningsförfarande ur ett kommunledningsperspektiv. 6

8 Kommunikation med intressenter utanför kommunorganisationen har skett vid ett flertal möten där projektledaren och andra gett information om projektet och inhämtat synpunkter. Exempelvis har möten hållits med pensionärsorganisationer, demensförening, Luleå Byaforum och hyresgästförening. Med Luleå Tekniska Universitet har ett samarbete skett där arkitekt- och byggstudenter projekterat trygghetsboenden utifrån Luleås regelverk för trygghetsboende. Ursprungligen fanns en projektgrupp för hela projektet. Men under projekttiden har två nya projektgrupper inrättats för fördjupning i speciella frågor. Den ena av dessa har arbetat med pensionärsbostäderna. De har arbetat med uppdelning av pensionärsbostäderna på olika intressenter ur fastighetstekniska, juridiska och sociala aspekter. Den andra nya projektgruppen har på uppdrag av Teknik För Äldre hållit i en försöksverksamhet under 2012 för att utveckla en metod för bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare inkluderande kostnadsmodell, besparingsmodell och praktiska test. 7

9 Trygghetsbostäder Trygghetsbostäder är bostäder avsedda för äldre som känner sig ensamma och/eller otrygga. Äldreboendedelegationen föreslog att de skulle utformas som en boendeform mellan ordinarie boende och särskilt boende. Regeringen ansåg att de kunde inrättas utan en speciell lagstiftning och gav Boverket i uppdrag att utforma ett statligt investeringsstöd finansierat med överskottsmedel från anslaget för investeringsstöd till särskilt boende. Trygghetsboende i Centrum öppnar 2014 Statligt investeringsstöd Det statliga investeringsstödet ges till bostäder som hyrs ut till personer över 70 år och har utrymmen för gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal dagtid. Stödet motsvarar drygt 200 kr/kvm och år. Luleås regelverk Som en del i projektet har ett regelverk för trygghetsboende i Luleå utarbetats (se bilaga 3) med kriterier och preciserade krav kopplat till finansiell medverkan från kommunen. Regelverket är utvecklat i samarbete med andra kommuner i landet som startat trygghetsboenden. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa regelverket i augusti

10 Det som skiljer Luleå från andra kommuner som har regelverket är styrningen till områden med många äldre och låg tillgänglighet till bostäder. Det möjliggörs tack vare den tillgänglighetsinventering som genomfördes i den tidigare utredningen Planering för bostäder för äldre i Luleå. En del kommuner har organiserat trygghetsboenden till äldreomsorgen. Andra har lagt dem under allmännyttan. För Luleå har en utgångspunkt varit att de inte ska skötas av äldreomsorgen men ha en planeringsmässig koppling dit. Fullmäktige bestämde utifrån den förra utredningen att driftansvarig för trygghetsboende kan vara privata bostadsföretag, allmännyttan eller kommunen. Boendesprinkler Projektet har även gjort en omfattande och djup analys av behovet av boendesprinkler. Det som har granskats är brandsäkerhet, ekonomi, upplevelse av trygghet/otrygghet, krav i bygglagstiftningen och konsekvenseffekter. Enligt gällande lagstiftning och BBR (Boverkets byggregler) ses trygghetsbostäder som vanliga bostäder vilket innebär att det inte är krav på boendesprinkler. Brandstatistik visar att i Sverige omkommer årligen personer vid brand i hemmet. Hur många av dessa som har brandvarnare framgår inte men vi vet att brandvarnare räddar liv. Boendesprinkler kan släcka de flesta bränder inom några minuter och därmed rädda liv och egendom. Oklart är dock hur stort behovet i Luleå är av boendesprinkler utöver brandlarm. Kostnaden för boendesprinkler består dels av en installationskostnad och dels av årliga underhålls- och tillsynskostnader. De innebär en hyreshöjning för en normalstor lägenhet med c:a 300 kr/mån. Om kostnaden inte kan läggas på hyran utan måste finansieras kommunalt innebär det en årlig kostnad på c:a 1 Mkr. Boendesprinkler finns inte i andra bostäder inom kommunen, t ex gruppbostäder och serviceboenden. Figur 1. För- och nackdelar med boendesprinkler + Räddar liv - Inget lagkrav + Relativt lite vatten - Kostnad + Löser ej ut av misstag - Konsekvensinvesteringar + Vanliga rörledningar - Räddningseffekten nås med brandlarm? + Lättnader i brandskyddskrav - Skapar oro? + Släcker de flesta bränder - Fult + Skapar trygghet Luleå kommun har mot bakgrund av ovanstående beslutat att ej införa krav på boendesprinkler i trygghetsboenden. 9

11 Inget generellt stöd till hyresnivå Kostnaderna för att uppföra ett trygghetsboende är lika oavsett vilket område det gäller. Däremot varierar möjligheterna till en hyressättning som svarar mot kostnaderna. För att kunna hålla hyrorna i trygghetsboenden på en nivå som motsvarar hyresnivån i respektive bostadsområde har projektet undersökt möjligheten av en finansiell medverkan från kommunen som varierar beroende på trygghetsboendets läge. Kommunalrättsligt har vi dock inte funnit någon möjlighet till en sådan medverkan. Kommunal kostnad Projektet har räknat på kostnaden för en utbyggnad fram till år 2020 med nio trygghetsboenden med lägenheter fördelade på ⅓ ettor och ⅔ tvåor, totalt 427 lägenheter. Den kommunala kostnaden år 2020 kommer att uppgå till 20,7 mkr vilket motsvarar kostnaden för 35 platser i vård- & omsorgsboende. Omvandling av äldreboenden till trygghetsboenden Ett av projektets uppdrag har varit att undersöka vilka befintliga äldreboende som kan omvandlas till trygghetsboenden. Den utredning som gjorts visar att de äldreboenden som tidigare varit servicehus kan bli bra trygghetsboenden. De har dessutom inte de bästa förutsättningarna att bli bra vård- & omsorgsboende. I ett första steg kommer Rödkallens äldreboende att omvandlas till trygghetsboende. Lulebo AB har köpt fastigheten och projekterar ett trygghetsboende med 50 lägenheter för inflyttning år Samordning med äldreomsorgen Ett uppdrag för projektet har varit att utarbeta förslag till hur planerna på trygghetsboenden kan samordnas med äldreomsorgens planering. I kommunens regelverk för trygghetsboende finns angivet att ansökan om finansiell medverkan från kommunen ska göras till Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ger vid förfrågan om nytt trygghetsboende information till socialförvaltningen som kontaktar byggherren/entreprenören för att samordna utvecklingen av vård- & omsorgsboende och hemtjänst med utbyggnad av trygghetsboenden. 10

12 För enskilda personer som söker och inte beviljas vård- & omsorgsboende sker en samordning genom att biståndsbedömarna vid socialförvaltningen informerar om trygghetsbostad samt hur och var man söker den. Bo bra projektet Som en del i regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar har Luleås Genomförandeprojekt beviljats ekonomiskt stöd under tiden maj april En särskild rapport om vad som utförts under den tiden har publicerats på Hjälpmedelsinstitutets (HI) hemsida. En sammanfattning av rapporten finns i bilaga 4. En del i Vision 2050 Projektet har samverkat med projektgruppen för Vision I förslaget till program D Plats för mer, finns skrivningar om trygghetsboende hämtade från Genomförandeprojektet. 11

13 Pensionärsbostäder Ett av projektets uppdrag har varit att ta fram en strategi för pensionärsbostäderna. Pensionärbostäder finns i Luleå sen 1960-talet och uppgår idag till drygt 150 lägenheter fördelade på 17 byar. Tabell 1. Pensionärsbostäder i Luleå Niemisel 10 Bensbyn 10 Vitå 4 Sunderbyn 4 Jämtön 4 Kyrkbyn 36 Smedsbyn 4 Bergnäset 18 Börjelslandet 4 Alvik 7 Sundom 6 Antnäs 14 Persön 3 Ersnäs 7 Brändön 4 Mörön 6 Rutvik 13 Summa lägenheter 154 De kom till under talen som ett alternativ för äldre som ville bo kvar i sin by men inte i sin gamla bostad som ofta var en lantbruksfastighet. Under årens lopp har idén med pensionärsbostäder förflackats och det är bara 69 av lägenheterna som bebos av ålderspensionärer. Några används för socialförvaltningens behov av lägenheter till klienter och en del är uthyrda till yngre och barnfamiljer. Det finns i Luleå ett intresse att behålla pensionärsbostäder men en ny strategi behöver utvecklas för dem. En särskild projektgrupp med representanter från tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till strategi. Luleå Byaforum Projektet har haft flera möten med Luleå Byaforum för att utveckla konceptet med pensionärsbostäder. Byarna vill gärna att det skapas helhetskoncept där ickekonventionella lösningar kan ingå. Det behöver inte utformas likadant för alla byar utan koncepten kan variera utifrån de lokala förutsättningarna. Niemiselskonceptet Längst har man kommit i Niemisel där ett arbete påbörjats med att utveckla ett koncept som innefattar övertagande av pensionärsvillor, lunchrestaurang och mötesplats för pensionärer i skolan samt aktiviteter för personer inom socialförvaltningen. Arbetet sker i samarbete mellan tekniska förvaltningen, 12

14 socialförvaltningen, Ekonomiska föreningen i Kvarnå (EFIK) och Råne älvdal Utveckling AB. SWOT-analys Kommunala pensionärsrådet har gjort en SWOT-analys av pensionärsbostäderna utifrån ett kundperspektiv. Figur 2. SWOT-analys av pensionärsbostäder Styrkor Kunna bo kvar Underlättar generationsskiften Kompisar i närheten Kunna komma ut i naturen Nära till markplanet Aktiviteter Lagom stor bostad Slipper snöröjning Möjligheter Bättre marknadsföring Enklare bostadsförmedling Utveckla samarbetet med byns föreningar Kan också uthyras till yngre från byn Svagheter Otryggt med störande grannar Dyrt Dålig bostadsförmedling Långt till service Kan bli isolerad Dåligt med bilparkering Dåligt med rollatorparkering Hot Att de hyrs ut till missbrukare Att de inte blir uthyrda Att de avvecklas Analysen har i projektet använts för att minimera svagheter och hot och istället använda framtagna styrkor och möjligheter för att utveckla och förfina konceptet med pensionärsbostäder. Renodling För att tillgodose både kraven på bra pensionärsbostäder och socialförvaltningens krav på klientlägenheter har en särskild projektgrupp tillsatts med representanter från tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. De har utarbetat ett förslag som innebär följande: Några pensionärsbostäder avvecklas eftersom de inte är lämpliga som pensionärsbostäder eller för socialförvaltningens behov. Det gäller fastigheterna i Mörön, Börjelslandet och två fastigheter i Kyrkbyn. Pensionärsbostäderna i Bergnäset avvecklas när trygghetsboende och Årgångshus på Bergnäset är klara. 13

15 Kyrkbyns pensionärsbostäder avvecklas som pensionärsbostäder när trygghetsboende och Årgångshus på Stadsön är klara. Några av dem kan bli aktuella som bostäder för socialförvaltningens behov. För övriga fastigheter med pensionärsbostäder gäller att de som inte ska användas av socialförvaltningen läggs ut till försäljning som pensionärsbostäder. Totalt innebär det att 85 lägenheter bibehålls som pensionärsbostäder, 57 lägenheter avsätts för socialförvaltningens behov och 12 lägenheter avyttras. Fastighetsägare Idag är det kommunen som äger pensionärslägenheterna. Fastighetsförvaltare är tekniska förvaltningen och Lulebo AB sköter bostadsförmedlingen. Det är dock opraktiskt för kommunens fastighetskontor att förvalta 154 lägenheter spridda i 17 byar. Inte heller Lulebo AB har en organisation anpassad för förvaltning av så spridda fastigheter. Projektet föreslår att fastigheterna delas upp. De som skall nyttjas av socialförvaltningen bör finnas kvar i kommunens ägo med tekniska förvaltningen som fortsatt ansvarig. De som ska användas som pensionärsbostäder läggs ut till försäljning. Projektet ser gärna ett lokalt ägande med koppling till lokalsamhället vilket stärker möjligheterna att fastigheterna bibehålls som pensionärsbostäder. Bo bra projektet I den särskilda rapporten till Bo bra-projektet finns beskrivet åtgärder för att utveckla pensionärsbostäderna. En sammanfattning av rapporten finns i bilaga 4. En del i Vision 2050 Projektet har samverkat med projektgruppen för Vision I förslaget till program D Plats för mer, finns skrivningar om bostäder på landsbygden för äldre hämtade från Genomförandeprojektet. 14

16 Ordinarie bostadsbestånd Ett avgörande uppdrag för projektet har varit att visa på möjligheter som underlättar för fastighetsägare att öka tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet. Det handlar om att underlätta kvarboende samt att skapa möjligheter för äldre att flytta till tillgängliga bostäder. Det viktigaste är att prioritera entréer för att möjliggöra för äldre och funktionshindrade att ta sig in och ut ur fastigheten. För att uppnå störst effekt bör satsning ske på områden med många äldre. Luleås utredning Planering för bostäder för äldre i Luleå är ett bra underlag för att välja ut både vilka bostadsområden och vilka entréer som behöver åtgärdas. Ett stort problem är att det idag inte finns några incitament för fastighetsägare att vidta tillgänglighetsskapande åtgärder. Äldreboendedelegationens förslag om statligt tillgänglighetsbidrag har inte genomförts och kommunala tillgänglighetsbidrag är inte tillåtna. Några fastighetsägare har dock påbörjat arbetet med att i samband med andra åtgärder höja tillgängligheten. Ett exempel är de 3-våningshus på Norra Strandgatan som Lulebo AB byggt på med två våningar och därmed skapat underlag för hiss. Norra Strandgatan 23, Luleå 15

17 Bo bra projektet I den särskilda rapporten till Bo bra-projektet finns beskrivet åtgärder för att öka tillgängligheten i ordinarie bostadsbestånd. En sammanfattning av rapporten finns i bilaga 4. Teknik för äldre-projekt På uppdrag av regeringsuppdraget Teknik för äldre inom Hjälpmedelsinstitutet (HI) har inom projektets ram en utredning skett av möjligheter och konsekvenser av att införa bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Den rapport som framtagits finns att hämta via HI s hemsida. Rapportens sammanfattning finns i bilaga 5. I utredningen till Teknik för äldre har ett annat verktyg för tillgänglighetsinventering (TIBB) använts än det som använts i Luleås planeringsmodell. Med användande av Luleås inventeringsverktyg på de åtgärder som föreslås ökar rollatortillgängligheten i Örnäset från 31 % till 45 % och inte till 78 % som det blir med TIBB. EU-projekt En undersökning av möjligheterna till ett EU-projekt inom ramen för Interreg IVA har genomförts som visar att det är möjligt att starta ett sådant projekt. Tyvärr visar det sig att det inte finns tillräckliga medel kvar i Interreg IV för att finanisera ett nytt projekt före den nya programperioden som börjar Tillväxtverket har inom det regionala strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Övre Norrland ett insatsområde som rör tillgänglighet. Även där är det dock begränsat med medel i nuvarande programperiod som avslutas EU commitment Ett svenskt commitment om medverkan i ett europeiskt nätverk om bostäder och boendemiljöer har utarbetats av Hjälpmedelsinstitutet. Luleå är tillsammans med bl a Lunds Universitet och Göteborgsregionens kommunalförbund medaktörer. Nätverketsarbetet kommer att ske inom ramen för Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA) Action D4. 16

18 En del i Vision 2050 Projektet har samverkat med projektgruppen för Vision I förslaget till program D Plats för mer, finns skrivningar om vikten av att utveckla det ordinarie bostadsbeståndet hämtade från Genomförandeprojektet. Bostadsmatris Vid samtal om bostäder för äldre finns ett behov av tydliga definitioner på olika typer av bostäder. Definitionerna kan variera mellan olika kommuner beroende på vilka olika bostadstyper som finns. Luleås bostadsmatris framgår av figur 3. Figur 3. Definitioner av boendeformer för äldre Kvarboende/ ordinarie boende Årgångshus/ seniorboende För vem Alla Varierar 65+/55+ Lokalisering I kommunen Fastighetsägaren avgör. Nära till service. Upplåtelseform Hyres-, bostadsrätt, småhus Hyresrätt, bostadsrätt Gemensam lokal Personal Nej Ovanligt i Luleå Tilläggsservice Tillgänglighetsstandard Pensionärsbostad Trygghetsboende 65+ Krav lägst 70+ I byarna Hyresrätt Nej Vanligt Nej Krav Nej Erbjuds. Kunden betalar Krav enligt PLB + BAB Områden med många äldre. Nära till service Hyresrätt Krav Värd Krav Vård & omsorgsboende Behovs- prövat bistånds- beslut enligt Socialtjänst- lagen 17

19 Seniorbostäder En viktig del i utvecklandet av fler bostäder anpassade för äldre är seniorbostäder. De kan vara hyresrätter, t ex Årgånghus hos Lulebo AB eller bostadsrätter, t ex 55+hus. Årgångshus Lulebos första Årgångshus inrättades år 2007 på Örnäset. Därefter har Årgångshus skapats på Björkskatan och Hertsön. Lulebo AB har planer på Årgångshus i fler bostadsområden. Närmast i tiden ligger Gammelstad och Bergnäset. Från Lulebo AB ser man gärna en samlokalisering mellan Årgångshus och Trygghetsboende. Bostadsrätter I Luleå finns sedan många år seniorboende som bostadsrätt i Mjölkudden, Östermalm och Gammelstad. Även andra bostadsrättföreningar har en övervägande del pensionärer som hyresgäster. Exempelvis är mer än hälften av hyresgästerna i brf Södra Hamn över 60 år. Alternativ Alternativa boendeformer är ovanligt i Luleå. Det som finns är ett kollektivhus på Bergviken. Det är dock inte inriktat på äldrebefolkningen. Under senare år har möjligheter skapats att bygga kooperativa bostadsrätter. De närmaste finns i Piteå. Det finns ett visst intresse bland äldre, företrädesvis villaägare, att starta seniorboende tillsammans. Här kan kommunen stötta med rådgivning, markupplåtelse och planarbete. Böckerna Bygga seniorboende tillsammans och Bygga för seniorer ger bra handledning i hur man går tillväga. 18

20 Resultat Projektet har arbetat med att skapa bättre förutsättningar för trygghetsbostäder, pensionärsbostäder och tillgängliga lägenheter i ordinarie bostadsbestånd. Trygghetsbostäder För trygghetsbostäder har ett regelverk införts som underlättar start av nya trygghetsboenden. Ett antal trygghetsboenden är också under uppförande och målet i utbyggnadsprogrammet är på god väg att uppnås. Pensionärsbostäder För pensionärsbostäder har en strategi utarbetats som klargör vilka lägenheter som ska vara pensionärsbostäder och vilka som ska användas av socialförvaltningen. I strategin ingår också försäljning av ett antal pensionärsfastigheter. Beslut om strategin tas under våren Ordinarie bostadsbestånd Att skapa ökad tillgänglighet i det ordinarie bostadsbeståndet har visat sig svårt. Det bygger helt på fastighetsägarnas intresse. Några ekonomiska incitament finns inte. Trots det har några fastighetsägare sett fördelar med att höja tillgängligheten i sina bostadsbestånd. Projektet fick en förfrågan från Teknik för äldre om att utreda och göra en försöksverksamhet med bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Utredningen har genomförts och visar att det är ett sätt att höja tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet som är till nytta för boende, fastighetsägare och kommun. I rapporten redovisas vilka resultaten kan bli på tillgängligheteten i hela bostadsområden, vilka effekter det har för boende, kommun och fastighetsägare samt ett förslag till regelsystem vid införande av bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Utredningen överlämnades i januari 2013 till departementet som undersöker möjligheterna till en regelförändring i enlighet med utredningens förslag. 19

21 Luleborna planerar sitt framtida boende En effekt vi sett är att luleborna nu är bättre på att planera sitt framtida boende. Det beror kanske främst på att man i Luleå sedan många år konsekvent från både kommunen och Lulebo AB arbetat med att förändra äldres attityder till att flytta. I arbetet med Genomförandeplanen har vi sett tydliga exempel på att man lyckas. Utanför Luleå Arbetet med Genomförandeplanen har gett avtryck även utanför Luleå. Den konferens i Luleå våren 2012 om Boende för äldre där projektet var medarrangör samlade över 100 deltagare från hela landet. Dokumentationen från konferensen finns i bilaga 6. Genom Bo Bra på äldre dar har Luleå fått en marknadsföring som en kommun med framsynt planering och arbete för bra bostäder. I böcker, rapporter och facktidskrifter hänvisas till Luleå som en föregångare på området. Frågan om äldres boende kommer nu upp på agendan i allt fler kommuner. Luleå är en av de ledande i utvecklingen och får många förfrågningar om studiebesök och medverkan vid uppstart i andra kommuner. 20

22 Uppföljning De bör ske en uppföljning av projektet på två områden: frågan om ett eventuellt EU-projekt bör följas upp, projektets mål bör följas upp för att se att utvecklingen fortsätter som påbörjats. Dessutom bör en planering ske av vilka åtgärder som ska vidtas med sikte mot EU-projekt När nästa programperiod inom EU startar 2014 bör det ske en undersökning av möjligheterna till ett EU-projekt inom området bostäder för äldre/tillgängliga bostäder. Som samarbetspartner finns kontakter tagna med Uleåborg och Bodø. Uppföljning år 2020 Projektet har i många delar år 2020 som delmål. En uppföljning bör därför ske av hur väl man lyckats nå de mål som satts upp för år Uppföljningen bör avse både utvecklingen av olika boendeformer och de ekonomiska kalkylerna. Planering mot 2035 Uppföljningen bör även vara en grund för fortsatt planering, lämpligen mot år 2035 som den ursprungliga utredningen har som slutmål. Antalet äldre över 80 år i Luleå kommer att öka än snabbare mellan år 2020 till 2035, behovet av trygghetsbostäder i fler bostadsområden måste analyseras och äldreomsorgens utveckling behöver planeras relaterat detta. 21

23 Referenser Arman, Rebecka och Lindahl, Lisbeth. Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv. FoU i Väst, Att åldras i grannskapet en kunskapsöversikt. SABO, Blomberg, I och Kärnekull, K. Bygga seniorboende tillsammans en handledning. Hjälpmedelsinstitutet, Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Äldreboendedelegationen, Regeringskansliet, Bo bra på äldre dar. Hjälpmedelsinstitutet, Bofast listar kassaskrin för äldreombyggare. Bofast, september Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder (SOU 2007:103). Äldreboendedelegationen, Regeringskansliet, Bostadsanpassning och trygga fastighetsägare. Haninge kommun, Bygga för äldre. En guide för entreprenörer. Almega, Bygg ikapp. Hjälpmedelsinstitutet, Ekvall, Gittan. Utan hiss mera hemtjänst? Rapport 2005:2, Malmö FoU-enhet för äldre. Femti funderingar om äldres boende. SKL, Fridenäs, Marcus och Mattson, Kristoffer. Kvarboende - Förutsättningar, svårigheter och möjligheter för ett kvarboende i en trygg närmiljö. Institutionen för infrastruktur, KTH, Fänge, Agneta och Iwarsson, Susanne. Evidensbaserad bostadsplanering. Hjälpmedelsinstitutet, Glimskär, B, Hjalmarsson, J och Svensson, H. Projektredovisning Rollatortillgänglighet. Centrum för hälsa och byggande, KTH, Gustafsson, S. Health-promoting intervention for community-dwelling older adults - Focusing on the concept of frailty and intervention outcome. Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi. SABO, Kärnekull, Kerstin. Bygga för seniorer. Svensk Byggtjänst,

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Kriterier för trygghetsboende Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Övergripande kriterier Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Trygghetsboende innefattar ett socialt innehåll med

Läs mer

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2009-11-05 ALN-2009-0160 Thomas Eriksson Reviderad 2010-09-14 Reviderad 2012-06-21 Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-02-14 SN 30 Dnr 2012/11 Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Behovet av trygghetsboenden i Ängelholms kommun är

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE RIKTLINJER HÖGANÄS KOMMUN

TRYGGHETSBOENDE RIKTLINJER HÖGANÄS KOMMUN 2016-11-16 1 (5) SN/2013/71 RIKTLINJER TRYGGHETSBOENDE Ett trygghetsboende är ett vanligt boende med egen lägenhet med hög tillgänglighet samtidigt som det finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro

Läs mer

Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden

Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Uno Jonsson uno.jonsson@harnosand.se POLICY Datum 2013-05-27 Diarienummer 2013 000027 Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden cessägare Dokumentnamn

Läs mer

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå Jag kommer att ta upp Vikten av att se utanför boxen Vem i kommunen som äger frågan Att tillgängliga bostäder minskar behovet av särskilt boende Hur inventering

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun

Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun L E-t-ita*rrna dan ctnlfr Frisfaden 2014-01-03 1 (5) KSKF/2O13:508 Eskilstuna kommun Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun Att möjliggöra kvarboende tir ett av de äldrepolitiska målen i Eskilstuna

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende

Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende 2016-03-24 1 (5) Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende Kriterier för trygghetsboende Fastighetsägare får ej diskriminera vid tecknande av hyresavtal utifrån till exempel etnicitet, religion,

Läs mer

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Trygghetsboende ska ses en del av utbudet av bostäder i kommunen där

Läs mer

Utredning Boende för äldre

Utredning Boende för äldre Kommunfullmäktige 2010 05 31 74 166 Kommunstyrelsen 2010 05 17 94 220 Plan och tillväxtutskottet 2010 02 15 13 22 Dnr 10.89 00 marskf11 Utredning Boende för äldre Bilaga: Planering för Bostäder för äldre

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende för äldre i Karlskrona kommun

Riktlinjer för trygghetsboende för äldre i Karlskrona kommun Dokumenttyp Diarienummer Beslutat av Beslutsdatum, ärende Reviderat datum Riktlinje 2013.38.739 2013-03-27 Handläggare Befattning Direkt telefon Bilagor Antal sidor Sirpa Hjelm Kvalitetsutvecklare 0455-30

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Vad är vad, och vad är särskilt boende?

Vad är vad, och vad är särskilt boende? Vad är vad, och vad är särskilt boende? Särskilt boende, SoL 1992. Gruppboende, äldreboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, vårdboende, vårdbostäder, demensboende, servicelägenheter, omsorgsboende,

Läs mer

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till bostäder i Avesta Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde.

Läs mer

Värdet av tillgänglighet

Värdet av tillgänglighet Värdet av tillgänglighet Fil dr., leg. psykolog Lisbeth Lindahl Folkets hus, Göteborg 2013-12-05 Bakgrund Johannes Grén, Formverkstan Gbg Framtida utmaning hur ska välfärden klaras? Andelen äldre ökar

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Regler för trygghetsbostäder Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

Uppsala ALN-2014-0100.30 2014-10-02. Äldrenämnden. Uppföljning kriterier för subventionering vid trygghetsboende Nyby. Förslag till beslut

Uppsala ALN-2014-0100.30 2014-10-02. Äldrenämnden. Uppföljning kriterier för subventionering vid trygghetsboende Nyby. Förslag till beslut Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Maria Lindblom Datum 2014-10-02 Diarienummer ALN-2014-0100.30 Äldrenämnden Uppföljning kriterier för subventionering vid trygghetsboende

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En försöksverksamhet i Luleå

Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En försöksverksamhet i Luleå Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare En försöksverksamhet i Luleå Före Efter Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Leif Wikman, Wikman Konsult AB Ansvarig handläggare: Ingela Sedin-Nilsson,

Läs mer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, utredningssekreterare Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Bostäder för äldre i Arjeplog

Bostäder för äldre i Arjeplog Utredning om behov av Bostäder för äldre i Arjeplog Augusti 2013 - Wimako AB - Buskvägen 16 975 98 Luleå Wimako AB, 2013 Författare: Leif Wikman 1 Innehåll 1. Bakgrund.. 3 2. Befolkning... 5 3. Inventering

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Uppföljning kriterier för subventionering vid trygghetsboende Snickaren

Uppföljning kriterier för subventionering vid trygghetsboende Snickaren 3 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Maria Lindblom Datum 2014-10-02 Diarienummer ALN-2014-0264.30 Äldrenämnden Uppföljning kriterier för subventionering vid trygghetsboende Snickaren Förslag

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar

Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar Bromma stadsdelsförvaltning Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 291-16-1.5.1. Sida 1 (10) SDN 2016-08-25 2016-07-04 Handläggare Monica Mården Anna-Lena Yngvesson Till Bromma stadsdelsnämnd Förvaltningens

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Planering för. Bostäder för äldre i Luleå

Planering för. Bostäder för äldre i Luleå Planering för Bostäder för äldre i Luleå Februari 2010 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 4 3 Sammanfattning... 5 4 Dagens och morgondagens äldre... 6 4.1 Demografi... 6 4.2 Hälsa som påverkar boendet...

Läs mer

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Bilaga 2 Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Intresset för servicehus Äldreförvaltningen uppdrog åt USK att tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Till dig som har fått ett avslag på din ansökan

Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Äldreomsorg i Hägersten-Liljeholmen Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Du har fått denna information eftersom du har fått ett avslag på din

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå. Wikman-konsult AB

Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå. Wikman-konsult AB Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå Wikman-konsult AB Bakgrund 1,7 miljoner ålderspensionärer i Sverige 2,0 miljoner - - år 2020 Närmaste 25 åren kommer 85+ att fördubblas Snabbaste ökningen

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns?

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? 1 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? En sammanställning och beskrivning av verktyg för att inventera tillgängligheten

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll?

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? www.med.lu.se/case Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? Marianne Granbom leg. arbetsterapeut och doktorand Centre of Ageing and Supportive Environments Forskargruppen Aktivt och hälsosamt

Läs mer

Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi

Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi Ulrica Björner Senior Göteborg Marianne Hermansson Senior Göteborg Gammal och fri Göteborgs stad har påbörjat ett

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-01-29 SDN 2010-02-11 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Tunets trygghetsboende Plan för

Läs mer

Bo bra hela livet - remiss från kommunstyrelsen

Bo bra hela livet - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLISTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-02-05 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 021 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Workshop: Tillgänglighet och teknikstöd i boendet Göteborg 11 februari 2010 Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Studien har delfinansierats av medel från Teknik

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Andréa Hellsberg, sekreterare

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) TINGSRYDS KOMMUN Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2009-11-18 Plats Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Närvarande Göran Andersson,

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

5. Omedelbar justering

5. Omedelbar justering SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORG OM ÄLDRE OCH STÖD TILL PERSONER M ED FUNKTIONSHINDER Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour Telefon: 08-508 25157 SID 1 (6) 2009-03-25 DNR 006/396-2009 Till Skärholmens

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012 Kommunfullmäktige 2007-03-26 57 104 Kommunstyrelsen 2007-03-12 71 144 2007-02-19 17 36 Stadsbyggnadskontoret 06.960 21 marsks19 Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering,

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering

Inte(GR)erad bostadsplanering Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Workshop kring goda och attraktiva boendemiljöer för äldre 8 september 2011, Aschebergska Eken, Lillhagsparken 1 Ett gott och attraktivt boende för äldre

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Ett samarbetsprojekt mellan JTH och HHJ, finansierat av Smart Housing Småland Demografi och byggande i Sverige

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Bostäder för seniorer

Bostäder för seniorer ÄLDREFÖRVALTNINGEN Karin Ankarudd, Gruppchef 08-7068552 karin.ankarudd@sundbyberg.se 2016-12-01 1 (3) Bostäder för seniorer Deltagare (förutom ett antal seniorer vars namn är utelämnade pga PUL): Carl-

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Läkarvillan. 16 st. lägenheter i Hunnebostrand

Läkarvillan. 16 st. lägenheter i Hunnebostrand Läkarvillan 16 st. lägenheter i Hunnebostrand Sotenäsbostäders Trygghetsboende +70 i Hunnebostrand Om Sotenäsbostäder Sotenäsbostäder är ett av Sotenäs kommun helägt allmännyttigt bostadsbolag. Sotenäsbostäder

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill?

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden För att veta hur vi ska gå framåt måste vi

Läs mer

Rapport. Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010. Terminologi Beskrivning

Rapport. Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010. Terminologi Beskrivning Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Rapport Projekt: Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010 Godkänd av: Datum: Terminologi Term Beskrivning Versionshantering

Läs mer

tillgängligheten? En studie om tillgänglighet i allmänna utrymmen Lisbeth Lindahl Maria Martini Inga Malmqvist www.grkom.

tillgängligheten? En studie om tillgänglighet i allmänna utrymmen Lisbeth Lindahl Maria Martini Inga Malmqvist www.grkom. Vem ska värna v tillgängligheten? En studie om tillgänglighet i allmänna utrymmen Lisbeth Lindahl Maria Martini Inga Malmqvist Vad är allmänna utrymmen? Trapphus, trappor, hiss Entréer Svalen (våningsplanet)

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se södertälje U kommun l (2) 2014-06-26 Tjänsteskrivelse Kontor Social-och omsorgskontoret Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inga-lena.palmgren@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG. Bild

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG. Bild BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG Bild VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBILDNING Lotta Burenius 08 508 36 202 SID 1 (6) 2012-02-20 DNR 070101/2012 pm STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Förslag till Vision Järva 2030

Förslag till Vision Järva 2030 ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DPLNR 106 DNR 255/2008 SID 1 (5) 2008-09-29 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden den 14 oktober 2008 Äldreförvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Vad får seniorboendet kosta?

Vad får seniorboendet kosta? Seniorvärldskonferensen 2015 Vad får seniorboendet kosta? 22 april 2015 Nils-Eric Öquist vd Bäckbacka Partners AB Frågan var alltså: vad får ett seniorboende kosta? Svar: det beror på vad erbjudandet innehåller

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

Bra bostäder för äldre

Bra bostäder för äldre Bra bostäder för äldre 3 december 2014 Viktigt att veta om äldregruppen Tillgängligheten i flerbostadshusen Erfarenheter/slutsatser 1. ÄLDREGRUPPENS STORLEK OCH TILLVÄXT? Så växer äldregruppen i Umeå 18000

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Pensionärsrådet Sidan 1 av 5. Plats och tid Torparummet, Kommunhuset, Tranemo kl

Pensionärsrådet Sidan 1 av 5. Plats och tid Torparummet, Kommunhuset, Tranemo kl Pensionärsrådet 2009-01-27 Sidan 1 av 5 Plats och tid Torparummet, Kommunhuset, Tranemo kl. 13.30 15.45 Beslutande Icke tjänstg ersättare Övriga deltagare Stefan Hjertén, ordf Sture Haglund, vice ordf

Läs mer

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor Hos oss bor ca 33 000 göteborgare Vi förvaltar och utvecklar 18 000 lägenheter Familjebostäder är en 60 procent av våra lägenheter är ettor och del tvåor av Göteborg sedan 60 år Familjebostäder grundades

Läs mer