Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun"

Transkript

1 L E-t-ita*rrna dan ctnlfr Frisfaden (5) KSKF/2O13:508 Eskilstuna kommun Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun Att möjliggöra kvarboende tir ett av de äldrepolitiska målen i Eskilstuna kommun. au Uevit;älubvention för att stimulera tillkomsten av trygghetsbostäder har både kvalitativa vinster for den enskilde och bidrar till langsiktig kommunal kostnadseffektivitet. Trygghetsboende är en boendeform som ska erbjuda utökad servicg social gen åskap samt möjlighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhallssårvice, Syftet är att friimja kvarboende och bidra till utveckling av alternativa boendeformer fiör äldre. Boendeformen ska ge en grund for trygghet och hög boendekvalitet för äldre och har indirekt det förebyggande perspektivet att rt j",rtu upp och minska behov av andra kommunala stödinsatser såsom vard- och omsorgsboende, hemtjänstinsatser m.m. Dokumentet beskriver de kriterier ftir trygghetsboende som utgör grund ftir Eskilstuna kommuns ställningstaganden for att bevilja subventioner för del av värdskap och gemensamhetsutrymme ft)r boende' Trygghetsboende Trygghetsboende i Eskilstuna kommun kan bestå av hyreslägenheter, bostadsr?itter, agäilägenheter eller kooperativa alternativ. Hyresvärd svarar självständigt for kö o"fr,rtt yrrring. BostadsråUsförening hanterar självstiindigt lägenhetsupplåtelser. Förening fbr kooperativ hyresrätt hanterar självstiindigt uthyming. Det är inte tillåtet med andrahandsut rning eller inneboende' I anslutning till trygghetsbostaden ska gemensamhetslokaler finnas' Lägenheter, g"*..rru*ietslokai-och utemiljö ska vara tillgänglighetsanpassade. Möjlighet till gemensamma måltider ska finnas. Trygghetsboendet ska ha en värd/värdinna som tillsammans med de boende skapar ersocialt innehåll. Värdens/värdinnans ro11 är i första hand att vara inspiratör och möjliggörare och inte skapare av aktiviteter och innehåll. När nya boende flytar in st<a rliralvardinna vi,j behov ha en introducerande och guidande funktion' Målet lir att de boende tar ett eget ansvar att skapa innehåi} i sin vardag. De boende ska tillsammans skapa aktiviteter och tillfiillen till gemenskap..\

2 Eskilstuna kommun 2AM-AtA3 2 (5) Förutsättningarna lor att ett boende ska godkåinnas som trygghetsboende är att boendet uppfirller de kriterier som återfinns i detta dokument. För att uppfylla kriterierna ftir att erhålla subvention fran Eskilstuna kommun ska lägenhetsbeståndet vara minst 10 Iägenheter. Trygghetsboendet kan bestå av samtliga lägenheter i en byggnad eller lägenheter som ligger integrerat i ordinarie bostadsbestånd, men har nära tillgång till gemensamhetslokalen. I trygghetsboendet ingår inte vård- och omsorgsinsatser. Om behov finns av t ex trygghetslarm, matdistribution, hemtjiinst eller andra insatser ansöker den enskilde hos kommunens biståndshandläggare om bistånd. Ansökan om trygghetsboende Målgruppen ftir boende i trygghetsboende är personer över 70 år. Den enskilde kan göra en intresseanmälan från det datum man fyller 65 är. Tilltrade till en trygghetsbostad ges från det ar då en i hushållet fyller 70 fu. Trygghetsbostaden åir inte bistandsprövad enligt SoL. Ansökningsforfarande, kösystem och tilldelning av bostad ska bygga på samma villkor och vara lika tillgängligl ftr alla sökande som uppfi,ller ålderskriteriet 7 0 är. Anmälan sker via respektive hyresvärd/bostadsrättsftirening. Vuxenftirvaltningen och Torshälla stads förvaltning är behjälplig med information angående vilka trygghetsboenden som åir subventionerade av kommunen. Information om boendeformerna ska finnas på kommunens hemsida och fastighetsägarens hemsida. Bedömning av ansökan om subventionering av trygghetsboende Ansökan om subventionering av trygghetsboende sker till Vuxennämnden/Torshälla stads niimnd. Kommunen fattar beslut om subvention ftir varje enskilt objekt på underlag av hyresvärdens ansökan. Ansökan ska omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet, samt mål och inriktning. I ansökan anges önskad subvention tillsammans med kostnadsunderlag för vardlvärdinna och gemensamhetslokal. Trygghetsbostäder ska uppfulla bygglagstiftningens och Boverkets krav. När beslut ska tas om ekonomiskt bidrag till hyra ftir gemensamhetslokal samt kostnad ftir värdskapet prövar kommunen ansökan med hänsyn till befolknings-, boende- och servicestruktur i det aktuella området och hur ett trygghetsboende kan bidra till ökade sociala kontakter. Vid bedömningen av ansökan siikerställer kommunen att "Kriterier ftr trygghetsboende i Eskilstuna kommun" uppfirlls samt att områden med störst behov prioriteras.

3 Eskilstuna kommun (5) Sutrvention kan beviljas fiir. Z1oÄ-igtjrinst for lägenheter, S}%-igtjänst som viird/viirdinna fil lägenheter,75oä-igtjänst ftrr lägenheter och 100%-ig tjänst ftir 61 eller fler lägenheter. gemensamhetslokaler ft)r 2 kvm gemensamhetsyta/lägenhet med högst 1300kr/kvm/fu Q013 ars hyresnivå, uppriikning enligt KPI) Kriterier för subventionering Värdskap och lokal 1. Värdskap - Värder/värdinnan ska verka ftir att det sociala innehållet skapas av de boende och bygger på boendeinflytande. - Värden/värdinnan ska arbeta för samverkan med frivilligorganisationer. - Kompetenskravet ftir värd/värdinna iir dokumenterad kunskap om hälsofriimjande arbete, viss erfarenhet av arbete med äldre samt giirna utbildning med inriktning mot äldrepedagogik - Värd/värdinna som ska påbörja arbete vid en trygghetsbostad ska genomgå av kommunen fastlagt introduktionsprogram. 2. Gemensam lokal fiir boende - Gemensam lokal finns i anslutning till bostäderna och ska vara tillgänglig mellan och22.00 varje dag. - I lokalen ska det finnas möjlighet att äta tillsammans. - Lokalen iir avsedd for de boende på trygghetsboendet, men ska även användas som mötesplats for övriga äldre i området. Fysisk utformning/tillgänglighet Trygghetsbostäder ska vara tryggaoch tillgängliga såväl inomhus som i närliggande utemiljö. 1. Trygghetsbostadens belägenhet - Det niirliggande området ska vara tillgringligt ftir rörelsehindrad och för den som har nedsatt orienteringsftirmåga. - I närområdet ska det finnas tillgång till grön1'tor. - Ailmänna kommunikationer bör firuras i niirhet till bostaden' - Tillgänglighet till service i olika former, t ex apotek, vårdcentral och dagligvaruafftir bör finnas. 2. Fastighetens utemiljö - Nivåskillnader ska vara utjämnade. - Belysningen runt fastigheten ska vara utformad ftir säkerhet och trygghet. - Placering av träd och buskar får inte medftira att miljön kåinns otrygg. - Gång- och cykelvägar bör vara hårdgiorda, släta och halkfria. - Sittplatser bör finnas inara anslutning till fastigheten'

4 Felzilcfirna dan efalfa trricfarlan Eskilstuna kommun 2A14-4t03 4 (5) - Det bör finnas anpassade ytor for att stimulera till utevistelse och olika aktiviteter. 3. Trappor - Trappor ska alltid vara kompletterade med hiss eller ramp. - Trappor utomhus ska ha räcke samt i övrigt vara säkert utformade. - Trapporna bör belysas, särskili i början och slut. 4. Entr6 till fastigheten - Dörrautomatik ska finnas. Armbågskontakt bör placeras på lämpiigt avstånd från entrddörr. - Entrddörr ska vara möjlig att passera med rullstol. - Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entren. - Trappsteg och höga trösklar far ej ftirekomma i entr6n. - Låssystemet bör vara funktionellt for rullstolsburna personer. - Passersystem med porttelefon bör finnas. - Det bör finnas möilighet aff köra bil iinda fram till entrdn. 5. Allmänt inomhus - Gemensamma ytor ska vara anpassade ftir rullstolsburna. - Nivåskillnader ska vara utjiimnade och trösklar ska vara borttagna. - God orienterbarhet ska finnas. Färgsättning, tydligt markerade våningsplan och närvarostyrd belysning är exempel på lämpliga åtgärder. - Alla tunga dörrar ska ftirses med dörrautomatik, exempelvis till källare, tvättstuga, garage och forrådsutrymmen. - Möjlighet att ftirvara rullstol och rollatorer ska finnas inomhus. - Möjlighet att fiirvara och ladda elrullstol bör finnas inomhus el1er i direkl anslutning till entrön. 6. Hissar (i hus med mer än ett våningsplan) - Minimimått på hiss ska varat,4 x 1,10 m - Hissdörr ska ha fritt passagemått på minst 80 cm och bör vara ftirsedd med automatisk dörröppnare. Vid nybyggnation ska öppningen vara minst 100 cm. - Hiss ska ha nödtelefon och bör ha sittmojlighet. 7. Allmänt i lägenhet - Brandvarnare skafinnas. - Möjlighet ska finnas till uppkoppling av bistandsbedömt trygghetslarm. - Lägenheten bör vara utrustad med trygghetsskapande larmfunktioner, som exempelvis larm som talar om att lägenhetsdörren står olåst eller att spis eller strykjiirn inte iir avslaget - Balkong eller uteplats/altan bör vara utan nivåskillnader. - Vid balkong-ialtandörr ska tröskel vara utjämnad.

5 Eskilstuna kommun 2014-O (5) 8. Köksstandard - Köket ska läu kunna anpassas fcir rullstolsburna personer. - Spisvakt/spisövervakning ska f,rnnas installerad. 9. Standard i badrum.mc - Trösklar till badrum ska vara så låga som möjligt. - Stödhandtag ska finnas i dusbhutrymmet. - Toalettstol bör vara så placerad att hjälp kan ges av två personer samt att överflyttning från rullstol är möjlig. - Öppen duschplats ska finnas, ej duschkabin. I duschutrymme ska det finnas möilighet att ställa in en duschstol. - Inga fasta skåp bör finnas under handfatet. - Ledbelysning bör finnas i badrum. 10 Tvättstuga - De boende ska ha ti11gång till tvattstuga. Beslut om subvention gäller for tre år. Utbetalning av subvention sker årsvis. Om hynesvärden inte uppfuller kriteriema är kommunen inte skyldig att betala subvention. Uppfötjning Vuxennämnden/Torshälla stads niimnd kommer i lämpliga former följa upp att verksamheten håller avtalad kvalitet samt att utbetald subvention används pärätt sätt. En redovisning for föregående verksamhetsår ska senast den 3l januari inlämnas till Vuxennämnden/Torshälla stads nämnd med beskrivning av verksamhetens genomföranden samt hur utforaren bedömer att den ler,t upp till gällande kvalitetskrav.

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2009-11-05 ALN-2009-0160 Thomas Eriksson Reviderad 2010-09-14 Reviderad 2012-06-21 Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Äldrenämndens uppdrag till kontoret att beskriva systemet för trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Äldrenämndens uppdrag till kontoret att beskriva systemet för trygghetsbostäder i Uppsala kommun Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2014-11-20 ALN-2014-0217.30 Äldrenämnden Äldrenämndens uppdrag till kontoret att beskriva systemet för trygghetsbostäder

Läs mer

Genomförandeplan Bostäder för Äldre. Slutrapport. Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd

Genomförandeplan Bostäder för Äldre. Slutrapport. Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd Genomförandeplan Bostäder för Äldre Slutrapport Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd Luleå kommun, 2013 Författare: Leif Wikman Rapporten kan beställas från Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till bostäder i Avesta Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde.

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

ÄLDRES BOENDE I TROLLHÄTTAN TILLGÄNGLIGHET, TRYGGHET, SERVICE OCH GEMENSKAP

ÄLDRES BOENDE I TROLLHÄTTAN TILLGÄNGLIGHET, TRYGGHET, SERVICE OCH GEMENSKAP ÄLDRES BOENDE I TROLLHÄTTAN TILLGÄNGLIGHET, TRYGGHET, SERVICE OCH GEMENSKAP Slutrapport från förstudie 2011/2012 Denna studie har genomförts med stöd från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen Bo Bra på Äldre

Läs mer

Trygga bostäder för äldre i Alingsås 2011

Trygga bostäder för äldre i Alingsås 2011 Projektrapport Trygga bostäder för äldre i Alingsås 2011 Gemensam plattform för förvaltningar, kommunalt bostadsbolag och politik gällande trygga bostäder för äldre i Alingsås kommun, samt förslag till

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Framtidens goda boende för äldre

Framtidens goda boende för äldre Framtidens goda boende för äldre Rapport för remiss 2008-04-25/cb 1 SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDRAG...4 HUR BOR DE ÄLDRE IDAG?...5 MORGONDAGENS ÄLDRE STÄLLER HÖGRE KRAV...5 NATIONELL POLITIK FÖR

Läs mer

Pensionärsbostad i Danderyds kommun

Pensionärsbostad i Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Hans Wallöf Tjänsteutlåtande 2009-12-30 1(7) Socialnämnden 2010-01-25 SN 2009/0166 Översyn av principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder

Läs mer

Förslag till Riktlinjer för. Bostadsförsörjning. 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16

Förslag till Riktlinjer för. Bostadsförsörjning. 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16 Förslag till Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16 20150422 1 Inledning 3 Kommunens roll 3 Riktlinjernas syfte 3 Vision för Gislaveds kommun 3 Attraktivitet 3 Utvecklingen i

Läs mer

Äldre 2020, ett gott liv som äldre i Tierps kommun

Äldre 2020, ett gott liv som äldre i Tierps kommun 1(22) Äldre 2020, ett gott liv som äldre i Tierps kommun INLEDNING...2 OM ÄLDRE 2020...3 BAKGRUND...3 VISION...4 VÄRDEGRUND I TIERPS KOMMUN...5 Trygghet...5 Respekt för den enskildes integritet...5 Värdigt

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

4 Bakgrund Uppdraget att ta fram en utvecklingsplan Politiska beslut som påverkar den utvecklingsplan som togs fram Förutsättningar och antaganden

4 Bakgrund Uppdraget att ta fram en utvecklingsplan Politiska beslut som påverkar den utvecklingsplan som togs fram Förutsättningar och antaganden Sida Innehåll 3 Sammanfattning 4 Bakgrund Uppdraget att ta fram en utvecklingsplan Politiska beslut som påverkar den utvecklingsplan som togs fram Förutsättningar och antaganden 5 Lagstiftning Befolkningsutveckling

Läs mer

Planering för. Bostäder för äldre i Luleå

Planering för. Bostäder för äldre i Luleå Planering för Bostäder för äldre i Luleå Februari 2010 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 4 3 Sammanfattning... 5 4 Dagens och morgondagens äldre... 6 4.1 Demografi... 6 4.2 Hälsa som påverkar boendet...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) M. 5.6 RIKTLINJER FÖR BASANPASSNING AV BOSTÄDER Allmänt Riktlinjer för basanpassning av bostäder i Lomma kommun har fastställts av kommunfullmäktige. Basanpassning innebär att

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Trygghetsboende Spannlandsgatan 5, 7 och 9 i Göteborg RONI IVGI ERICA KJELLMAN EXAMENSARBETE

Trygghetsboende Spannlandsgatan 5, 7 och 9 i Göteborg RONI IVGI ERICA KJELLMAN EXAMENSARBETE Trygghetsboende Spannlandsgatan 5, 7 och 9 i Göteborg RONI IVGI ERICA KJELLMAN EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg 2012

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 2014-2030. Del 1 Bakgrund och strategiska vägval. Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund och strategiska

Läs mer

Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder. Oktober 2015

Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder. Oktober 2015 Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder Oktober 2015 Kontaktlista För mer information om denna rapport kontakta gärna någon av oss som har varit delaktiga i projektet. Trond Hannerstig 08-35 43

Läs mer

8 Författningskommentar

8 Författningskommentar 8 Författningskommentar 8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2 Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

Läs mer

Antagna av socialnämnden 2013-01-24 SN 2012/0088. Reviderad 2015-03-02 SN 2014/0142

Antagna av socialnämnden 2013-01-24 SN 2012/0088. Reviderad 2015-03-02 SN 2014/0142 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (2001:453) INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2013-01-24 SN 2012/0088

Läs mer

1(21) Myndighetsbeslut Biståndsbeslut SoL, äldre & funktionshindrade. Styrdokument

1(21) Myndighetsbeslut Biståndsbeslut SoL, äldre & funktionshindrade. Styrdokument 1(21) Styrdokument 2(21) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-11-11 Dokumentansvarig Biståndshandläggare Charlotte Sundfeldt Reviderad 3(21) Innehållsförteckning 1 Syfte

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer