Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17"

Transkript

1 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm

2 Skälen till äldreboendeutredningen Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo kvar hemma intill livets sista dag Upplevelsen att hemmets borg kan förvandlas till ett fängelse

3 De röda trådarna i utredningen Vi lever inte för att bo. Vi bor för att leva. Det viktiga med hur vi bor är hur det låter oss leva, hur det påverkar raden av vardagar som lagrar sig till våra liv. Rita Liljeström, Bo för att leva Äldre är individer vars självbestämmande måste respekteras

4 Historisk tillbakablick Från fattighus till äldreboende, 1900-talet Fattighus Ålderdomshem Vård- och ålderdomshem Modernt ålderdomshem Serviceboende Gruppboende Servicehus, särskilt boende

5 Hur bor äldre idag Av yngre äldre bor två tredjedelar i småhus, resten i flerbostadshus Av äldre-äldre bor en tredjedel i småhus, resten i flerbostadshus eller särskilda boenden

6 Boendeundersökningen i Sigtuna 2009 Boendet är den viktigaste förutsättningen för ett bra liv, av 1860 svar refererade 770 till boendet. 74% tror att de kommer att bo kvar i samma bostad de kommande fem åren Det viktigaste skälet för att flytta från sin bostad är tillgänglighetsfrågor 91% av de som har hemtjänst är nöjda med hur de kan påverka insatserna

7 Mäklarundersökningen Claudia Wörmann, Mäklarinsikt En totalurvalsundersökning med 50% svarsfrekvens Bo kvar i stor villa varför inte flytta Kvarboende dominerar i åldergruppen Bor billigt i nuvarande bostad Nöjda med sitt boende Plats för barn och barnbarn Underhåll och trädgård ett fritidsintresse Ökad medellivslängd för män = färre änkor Personligt engagemang i bostaden

8 Mäklarundersökningen, forts Varför flytta Många bor i stora bostäder Bor billigt kan sälja dyrt Önskan att bo mer centralt Önskan att flytta hem, längan till landet Önskan att göra något annat än att bo Större skilsmässofrekvens än äldre åldergrupper

9 Faktorer av betydelse för boendebehoven i framtiden: befolknings- och hälsoutvecklingen Befolkningen som helhet ökar obetydligt (10 %) fram till ökar med 50 % 85+ fördubblas 100+ ökar 4 gånger Hälsoutvecklingen Känslan av att vara behövd, kost och måltider, alkohol, tobak, skadeförebyggande insatser, rehabilitering, möjligheterna att förebygga och bota demens Fler bräckliga och sjuka år

10 Ordinärt boende Alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning: villa, radhus, flerfamiljshus, gård Förslag tillgänglighetsbidrag och ansvar för kommunen att göra tillgänglighetsinventeringar Remissvar ja men inte deltaljinventeringar Inga pengar i vårpropositionen för att öka tillgängligheten

11 Seniorbostäder Samlingsbegrepp för alla bostäder som inte omfattas av särlagstifning och som är avsedda för personer över en viss ålder hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Remissvar positiva men flaggning för den kommersiella osäkerheten Nuläge 1633 lägenheter klara lägenheter klara (Ref. Aktiv Senior)

12 Trygghetsbostäder Trygghetsboenden är avsedda att överbrygga glappet mellan ordinärt boende och det särskilda boendet (vård- och omsorgsboendet) med heldygnsomsorg. De är tänkta för människor som på grund av ensamhet, otrygghet och oro inte längre vill bo kvar i det gamla hemmet. Remissvar positiva Riksdagsbeslut om investeringsstöd Förordning om krav nov 2009

13 Förordning om trygghetsboenden (1) Villkor för att komma ifråga för statligt investeringsstöd: Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. En mångfald kan råda i fråga om ägande, former för upplåtelse, samverkan om drift och verksamhet. Trygghetsbostäder behöver se olika ut beroende på lokala förhållanden och på de önskemål som de äldre har.

14 Förordning om trygghetsboenden 2 Trygghetsbostäder kan upplåtas till personer som har fyllt 70 år Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska det finnas utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation Trygghetsboenden ska bemannas med personal på vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning

15 Hur söks investeringsstöd till trygghetsboende Boverket har informationsbroschyr och blankett. Ansökan skickas till länsstyrelsen och det kan ske elektroniskt Projektet måste vara påbörjat mellan den 1 oktober 2009 och 31 december 2011 (längre?) Länsstyrelsen ska ha ansökan senast sex månader före påbörjandet Projektet ska vara färdigt senast två år från påbörjandet När projektet är färdigt har du sex månader på dig att ansöka om utbetalning Om projektet för trygghetsbostäder påbörjats eller färdigställts före den 1 januari 2010, ska ansökan ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 juli 2010

16 Investeringsstödet forts Boverkets allmänna råd om mått för bostaden ska följas Bidrag betalas ut till den som äger fastigheten/huset eller är tomträttsinnehavare vid tidpunkten för utbetalningen Bidrag kan lämnas för både ny- och ombyggnad men det ska handla om nytillskott För nybyggnad per kvadratmeter bruksarea ovan mark för bostäder, kronor för ombyggnad. Enpersonsbostad kvm För två personer kvadratmeder.

17 Trygghetsbostäder läget Antal ansökningar 45 omfattande 1546 lägenheter Beviljade ansökningar 18 omfattande 797 lägenheter Avslagna ansökningar 5 Under fortsatt behandling 22. Källa: Aktiv Senior

18 Exemplet Stockholm Trygghetsbostad förmedlas av Stockholms stads bostadsförmedling AB utifrån kötid och eventuell förtur av medicinska/sociala skäl enligt de förtursregler som finns. Man ska ha fyllt 70 år för att ställa sig i kö och 75 år för att flytta in. Erbjuds folkbokförda i Stockholms stad. Biståndsbedömning behövs inte för tillgång till lägenhet. Hemtjänst efter biståndsbedömning. Landstinget med dess primärvård har ansvar för hemsjukvården Hyra betalas för lägenhet och kostnad för gemensamhetslokal och personal.

19 Exemplet Sidsjöns trygghetsboende 43 lägenheter som är kooperativa hyresrätter Insats 1000 kronor /kvm Hyra 1300/kvm/år Tillägg för RUT-insatser I området fotvård, frisör, vårdcentral, apoteksombud mm Bo kvar även med funktionsnedsättningar

20 Särskilt boende vård och omsorgsboende Idag avsedda för människor med demens och/eller multisjuklighet. Kräver biståndsbedömning. Remissvar: Enighet om mer platser, delade meningar om namn, fysisk utformning, fastighetstaxeringsuttag, rädsla för medikalising av ålderdomen med återgång till långvård och flerbäddsrum Dagsläget: Antalet ökar från (2008) till (2009)

21 Andra förslag som tillstyrktes Djur i boendena Socialt innehåll i vardagen kulturen i vården Höjning av bostadstilläggen Boenden för utlandsfödda, HBT-personer och forskning om detta Forskning om hur utformning och miljö samspelar med god omvårdnad och meningsfull tillvaro Formerna för åtgärder som säkerställer att tillgänglighetskraven i bygglagstiftningen efterlevs

22 Utemiljön Statens lantbruksuniversitet Utsikt mot natur från sjukhusfönster minskar behov av smärtstillande efter operation Kortare tid på sjukhus Möjlighet till utevistelse stärker skelett, muskulaturens rörlighet, övervikt minskar, depression, ångest, infektionskänslighet minskar

23 Boenden för äldre födda i annat land Exempel Björnekulla, Huddinge Lag om rätt att få äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska 10 % av befolkningen i Huddinge har finsk anknytning Björnekulla, ett äldreboende med finsk profil

24 Behov av effektivare bygglovsprocesser Inför tidsgräns för behov av bygglov Begränsa rätten till överklaganden Korta investeringsordningen Utred exploateringsavtalen Utred undantag för dubbelprövningen

25 50 miljoner till Bo Bra på äldre dar Arkitekttävlingar Förstudier för t.ex. bostadsplanering för äldre Projekt kring fysisk och regional planering

26 Slutord Föremål för omsorg Vi gamla är föremål för omsorg. Visst är det underbart! Bara vi inte blir föremål i omsorgen. Ragnar Thoursie: Sånger från omsorgen, 2009

27 Tack för att ni lyssnade Och nu dags för frågor

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Förordning om trygghetsboenden

Förordning om trygghetsboenden I"örordning orn trygghetsboenden Sida 1 av 2 tt lr RICURINCSKANSLIT-I PRESSMEDDELANDE z6 november 2o09 Socialdepartementet Förordning om trygghetsboenden Regeringen beslutar i en förordning att nuvarande

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre.

Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre. 2012-01-30 Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre. Från villa till vad? bostadsbehov för äldre Anna Hedqvist, Projektledare Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Genomförandeplan Bostäder för Äldre. Slutrapport. Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd

Genomförandeplan Bostäder för Äldre. Slutrapport. Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd Genomförandeplan Bostäder för Äldre Slutrapport Trygghetsboende Pensionärsbostäder Ordinarie bostadsbestånd Luleå kommun, 2013 Författare: Leif Wikman Rapporten kan beställas från Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3 ÞÓRARINN MAGNÚSSON Innehållsförteckning Förord... 2 Tillgänglighet Inledning... 3 Situationen i de nordiska länderna... 5 - Sverige... 5 - Finland... 20 - Norge... 24 - Danmark... 30 Slutsatser... 38 Situationen

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer