Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar"

Transkript

1 Bromma stadsdelsförvaltning Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr Sida 1 (10) SDN Handläggare Monica Mården Anna-Lena Yngvesson Till Bromma stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen Lena Holmdahl stadsdelsdirektör Susanne Brinkenberg verksamhetsområdeschef Bromma stadsdelsförvaltning Äldreomsorg Gustavslundsvägen 151 G Box Bromma Växel stockholm.se Sammanfattning Under 2015 tillsattes n inom stadsledningskontoret. Den delrapport som nu är utskickad på remiss omfattar en nulägesbeskrivning av boenden som finns att tillgå för äldre, behovsutvecklingen inom äldreomsorgen, en analys samt förslag som syftar till att tillgodose behovet av bostäder för äldre. Förvaltningen ställer sig positiv till s delrapport och framför vissa synpunkter.

2 Sida 2 (10) Bakgrund I budget 2015 beslutade kommunfullmäktige att en utredning skulle göras för att tydliggöra hur behovet av olika bostäder för äldre ska tillgodoses. Under 2015 tillsattes inom stadsledningskontoret. Den delrapport som nu är utskickad på remiss, bilaga 1, omfattar en nulägesbeskrivning av de boenden som finns att tillgå för äldre behovsutvecklingen inom äldreomsorgen analys förslag som syftar till att tillgodose behovet av bostäder för äldre. Utredningens uppdrag omfattar inte privata fastighetsägare. Utredningen ska heller inte göra bedömningar av behovet av särskilda boendeformer på kort och lång sikt. Detta sker inom stadens ordinarie äldreboendeplanering. Remisstiden sträcker sig till den 1 september. Ärendets beredning Ärendet har beretts av verksamhetsområde Äldreomsorg. Pensionärsrådet har tagit del av detta tjänsteutlåtande och de har haft möjlighet att lämna synpunkter. Remissen i korthet Stockholm stad står som landet i övrigt inför en kraftig ökning av antalet äldre. Fram till år 2040 blir det nästan fler stockholmare som är 65 år och äldre varav drygt fler som är 80 år och äldre. Behovet av äldreomsorg ökar och prognosen visar att det kommer att vara fler personer som har äldreomsorg 2030 och fler år Nulägesbeskrivning Staden erbjuder i dag boende för äldre i Seniorboenden Trygghetsboenden Servicehus Vård- och omsorgsboenden Seniorboende och trygghetsboende är kategoriboenden inom det ordinarie bostadsbeståndet medan servicehus och vård- och omsorgsboende är särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen.

3 Sida 3 (10) Seniorboende Seniorboende är ett kategoriboende med tillgängliga lägenheter för äldre. Åldersgränsen för att söka till ett seniorboende varierar och är 65 år i de seniorboenden som Micasa tillhandahåller. Oftast har seniorboendena gemensamma lokaler i någon omfattning, dock ingen personal. Såväl Micasa som de allmännyttiga bostadsbolagen har idag seniorboenden. Lägenheterna i Micasas seniorboenden förmedlas av bostadsförmedlingen. Seniorboenden finns inom såväl Micasas, Familjebostäders som Svenska Bostäders bestånd. Micasa har 944 lägenheter i 12 seniorboenden Svenska Bostäder har 420 lägenheter i fem seniorboenden Familjebostäder har 43 lägenheter i ett seniorboende Stockholmshem har inget seniorboende men har pekat ut 187 lä- genheter som särskilt lämpade för seniorer. Det finns därutöver seniorboenden i olika former som inte staden ansvarar för både i form av bostadsrätter och hyresrätter. Trygghetsboende Trygghetsboendelägenheter i Stockholms stad ska förmedlas till hushåll med personer folkbokförda i Stockholms stad och med en huvudsökande som är lägst 75 år och som upplever otrygghet och/eller social isolering. Trygghetsboende i Stockholms stad ska erbjuda en tillgänglig bostad trygghetslarm personal som en gemensam resurs för att ordna social samvaro och gemensamma aktiviteter gemensamhetslokal möjlighet till gemensamma måltider Boendena tillhandahålls av Micasa som också ansvarar för att personal finns. Kostnaden för gemensamhetslokal och personal betalas av den enskilde direkt till fastighetsägaren. Staden har sju trygghetsboenden med totalt 544 lägenheter. I stadens trygghetsboenden finns det idag vakanta lägenheter inom två boenden, Tunet i Bromma och Fästmanssoffan i Hässelby- Vällingby. Servicehus Det finns ingen stadsgemensam beskrivning över vad ett servicehus ska innehålla verksamhetsmässigt och heller inte definieras mål-

4 Sida 4 (10) gruppen mer än åldersmässigt. Den som beviljas boende på service- hus erbjuds en lägenhet, trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvården. Servicehusets personal utför service- och omvårdnadsinsatser som den enskilde beviljas enligt separat biståndsbeslut om hemtjänst. Det finns idag 16 servicehus i staden med lägenheter. Micasa är fastighetsägare för samtliga servicehus. Drygt 10 procent av servicehuslägenheterna är tomma. Vid en mätning i december 2015 hade 10 procent av de personer som bodde på servicehus inga hemtjänstinsatser. Av de som hade hemtjänst var det 10 procent som bara hade serviceinsatser. Vård- och omsorgsboende Vård- och omsorgsboende kan beviljas den som uppfyller ett av kriterierna enligt nedan: omvårdnadsbehovet ska vara så omfattande över dygnets alla timmar att behovet inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser det ska finnas medicinska behov och behov av närhet till sjuksköterska och/eller personal även om behov av hjälp nattetid inte finns oro orsakad av psykisk ohälsa, kognitiv svikt eller demens- att fungera i sjukdom som påverkar den enskildes förmåga ordinärt boende. Inom stadens valfrihetssystem finns cirka platser. Även inom vård- och omsorgsboende finns vakanta lägenheter. Under 2015 har i snitt 120 lägenheter varit tomma. Tillgängliga bostäder i ordinärt boende Med tillgänglighet menas i rapporten möjligheten att ta sig fram till lägenheten. För de äldre som överväger att flytta till en bostad med god tillgänglighet finns idag brister i informationen om var de kan finna en sådan lägenhet. Det finns ingen officiell statistik och få fastighetsägare har enligt vad utredningen har kunnat konstatera gjort tillgänglighetsinventeringar. Stockholms bostadsförmedling redovisar inte tillgänglighet för lediga lägenheter och det är inget sökbegrepp i deras system. Bostadsanpassning Fortsatt kommer en betydande del av de äldre välja att bo kvar i lägenheter som inte är tillgängliga och som innebär begränsningar när rörelseförmågan minskar. Då kommer bostadsanpassning fortsatt vara en möjlighet till att förbättra situationen för den

5 Sida 5 (10) enskilde. Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag kan den som har en funktionsnedsättning få bidrag av kommunen för att göra anpassningar i sin bostad för att kunna leva ettt självständigt liv i eget boende. I Stockholm är det en avdelning inom Stadsbyggnadsnämnden som ansvarar för bostadsanpassningen. Förutom att få tillgänglighetsanpassade lägenheter återanvänds så återställs också bostadsanpassningar. Skälet till det är oftast att anpassningarna kan vara till nackdel för de hyresgäster som inte är i behov av dem. Prognoser Befolkningsprognos Antalet personer över 65 år ökar under hela perioden fram till prognosperiodens slut Ökningstakten minskar något under 30-talet men är i övrigt ganska stabil. Totalt kommer det att finnas nästan fler Stockholmare som är år 65 år eller äldre 2040 jämfört med Äldreomsorgsprognos Antalet äldreomsorgstagare minskar de närmaste åren och förväntas vara lika många som idag år Därefter ökar antalet äldreomsorgstagare årligen fram till 2040 så att det då finns fler som är i behov av äldreomsorg än idag. Analys Stockholms stad står som landet i övrigt inför en kraftig ökning av antalet äldre. Fram till år 2040 blir det nästan fler stock- holmare som är 65 år och äldre varav det blir drygt fler som är 80 år eller äldre. Ökningen är inledningsviss framför allt bland de yngre äldre men under 2020-talet tar även ökningen av de äldre äldre fart. Behovet av äldreomsorg ökar och det kommer att vara fler personer som har äldreomsorg och fler år Ur ett flertal aspekter skulle det vara en fördel om en större andel av de äldre bodde i en tillgänglig bostad. De äldre kan då längre fram i livet leva ett självständigt liv och med ett större mått av trygghet. Behovet av hemtjänst kan då också antas bli mindre eller skjutas på framtiden i förhållande till om de inte bodde i en tillgänglig bostad. För de äldre som överväger att flytta till en bostad med god tillgänglighet finns idag brister i informationenn om var de kan finna en sådan.

6 Sida 6 (10) Utredningen tolkar att dagens trygghetsboendee har som boendeform blivit alltför lik seniorboendet och i för liten utsträckning har det kunnat ge den trygghet som efterfrågas. De som flyttar till servicehus idag har vitt skilda behov, från äldre med omsorgsbehov till personer med påtagligaa psykiska funktionsnedsättningar, missbruksproblematikk och/eller som varit hemlösa. Detta beror troligtvis till stor del på den brist på definition av målgrupp och innehåll som finns för servicehusen. Det är sannolikt en hög risk att kostnaderna för bostadsanspassning kommer att öka i framtiden med den kraftiga ökningen av antalet äldre i befolkningen. Idag lämnar de tre allmännyttiga bolagen de lägenheter, där den som beviljats bostadsanpassningsbidrag har flyttat ut, till bostadsförmedlingens förturskö. Få anpassade lägenheter hos andra fastighetsägare kommer dit för förmedling. Utredningens förslag Utredningen föreslår en ambitionshöjning gällande det ansvar sta- den tar för de äldres boende, även de som inte är i behov av äldre- omsorg. Utredningen föreslår att staden ska erbjuda tre boendeformer för äldre Trygghetsboende med aktivitetscenter Servicehus Vård- och omsorgsboende Inriktningen bör vara att dagens senior- och trygghetsboenden, cirka lägenheter, omvandlas till trygghetsboende med aktivitetscentra. Utredningen föreslår att stadsdelsnämnderna ska ansvara för de aktivitetscentran som ska finnas i boendena. Aktivitetscentrats primära uppgift är att ordna aktiviteter för de boende och i övrigt arbeta för att skapa en social gemenskap i boendet. För den nya boendeformen gäller samma förmedlingsregler som för dagens trygghetsboende då det inte är en biståndsbedömd boendeform. Utredningen föreslår att målgruppen för servicehusen bör tydlig- göras. Utredning anser att servicehusens målgrupp ska vara begränsad till målgruppen äldre med ett omvårdnadsbehov. Utredningen anser även bl.a. att en central köhantering bör övervägas för servicehusen samt att antalet servicelägenheter kan

7 Sida 7 (10) minskas till förmån för den nya boendeformenn Trygghetsboende med aktivitetscentra. Utredningen föreslår inga förändringar vad gäller vård- och omsorgsboende. Utredningen förslår att omvandlingen av dagens trygghetsboenden till trygghetsboende med aktivitetscenter startar under 2017 och att omvandlingen av dagens seniorboenden påbörjas Utredningen föreslår att en ny utredning tillsätts med uppdrag att utreda i vilken omfattning andra fastigheter kan omvandlas till trygghetsboende med aktivitetscenter samt vilka ekonomiska konsekvenser detta medför. Utredningen föreslår också att det uppdrag som idag finns för äldreboendeplanering utökas med ett uppdrag att bedöma dimensioneringen av trygghetsboende med aktivitetscenter och servicehus på kort och lång sikt. Utredningen föreslår att Stockholms stads Bostadsförmedling AB får i uppdrag att tillsammans med Stadsbyggnadsnämnden, bostads- bolagen och äldrenämnden ta fram en strategi för det ordinära boför de äldre att kunna välja ett boende som har en tillgänglighet som medger ett aktivt liv även när rörelseförmågan blir sämre. Fler inventeringar av stadsbeståndet. Syftet ska vara att underlätta tillgängligheten behöver göras. Det ska vara lätt att få information om tillgänglighet och den informationen behöver finns med vid förmedling av lediga lägenheter. Arbetet med bostadsanpassningen behöver effektiviseras och utnyttjandet av anpassade lägenheter behöver bli bättre. Utredningen föreslår att äldrenämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag på hur en utökad kommunikation kring boende för äldre kan utformas med syfte att underlätta för äldre att hitta ett ändamålsenligt boende genom lättillgänglig information. Utökade kostnader för stadsdelsnämnderna För stadsdelsnämnderna innebär utredningens förslag utökade kostnader för aktivitetscentra. Kostnaderna utgörs i huvudsak av personal- och lokalkostnader. Utredningens bedömning är att kostnaden för ett aktivitetscenter kan uppgå till cirka 3 mnkr. Kostnaden varierar med storleken på boendet och ambitionsnivån. Frågan om finansiering måste tas med i stadens budget.

8 Sida 8 (10) Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen ställer sig positiv till s delrapport och vill framföra vissa synpunkter på de förslag som framkommer i utredningen. Trygghetsboende med aktivitetscenter Förvaltningen stödjer förslaget med utökade aktiviteter på trygghetsboende. Förslaget innebär att stadsdelsnämnden tar över ansvaret för aktiviteter på trygghetsboendet och att fastighetsägaren Micasa har kvar ansvaret för lokalerna. Det ställer stora krav på samverkan mellan parterna för att nå det föreslagna målet med verksamheten. Förvaltningen välkomnar en öppen och fortlöpande dialog som främjar en ökad samverkan. Förvaltningen ser det önskvärt att aktivitetscentret erbjuder även personer i ordinärt boende att delta i aktiviteterna då detta kan bidra till ett ökat kvarboende. En förutsättning som nämns i utredningen är att aktiviteter anpassas till vad som efterfrågas av de äldre. Förvaltningen instämmer helt i detta. En viktig aktivitet för äldre är måltiden. Förvaltningen ser det önskvärt att fastighetsägaren tillhandahåller någon form av servering i fastigheten för att öka förutsättningarna för gemensamma måltider och social gemenskap. Detta skulle vara positivt även för personer i ordinärt boende och anhöriga som besöker aktivitetscentret. Utredningen föreslår ett ökat samarbete med frivilligorganisationer kring aktiviteter. Även möjligheten att upplåta lokaler till exempelvis pensionärsorganisationerna på tider när aktivitetscentret inte är i behov av lokalerna nämns. Förvaltningen är positiv till detta vilket också kan bidra till ett bredare utbud av aktiviteter. Genomförande av trygghetsboende med aktivitetscenter innebär ändrade ekonomiska förutsättningar för stadsdelsnämnderna och för Micasa. För att förändringen ska kunna genomföras på ett bra sätt för de boende är det viktigt att de ekonomiska förhållandena är utredda innan förändringen träder i kraft. I nulägesbeskrivningen av trygghetsboende i Stockholms stad anges att lägenheterna ska förmedlas till hushåll med personer folkbokförda i Stockholms stad och med en huvudsökande som är lägst 75 år och som upplever otrygghet och/eller social isolering.

9 Sida 9 (10) Förvaltningen har dessvärre under det senaste året upplevt en annan verklighet då personer med mycket omfattande omvårdnadsbehov flyttat in på ett av stadsdelens trygghetsboendee och där en del av dessa personer även kommer från andra kommuner. Detta innebär ekonomiska påfrestningar för stadsdelen då resursfördelnings- vill därför systemet inte ger kompensation kortsiktigt. Förvaltningen lyfta frågan om hur det kan säkerställas att trygghetsboende med aktivitetscentra vänder sig till rätt målgrupp. Servicehus I utredningen framkom att det saknas en enhetlig definition av målgrupp och innehåll för boende på servicehus. En av de tydligaste slutsatserna som utredningen ser är att de som flyttar till servicehus idag har vitt skilda behov, från äldre med omsorgsbehov till personer med påtagliga psykiska funktionsnedsättningar, missbruksproblematik och/eller som varit hemlösa. Förvaltningen välkomnar förslaget att målgruppen för boende på servicehus blir tydligare och mer begränsad. Om målgruppen för boende på servicehusen ändras kan vissa grupper som idag bor på servicehus fortsättningsvis behöva andra boendealternativ vilket måste beaktas i den framtida planeringen. Vård- och omsorgsboende Utredningen föreslår ingen förändring av boendeformen. Strategi för det ordinarie bostadsbeståndet I Bromma finns ett stort antal lägenheter i fastigheter som saknar hiss. Förvaltningen är positiv till förslaget om att en strategi tas fram för det ordinära bostadsbeståndet med syfte att underlätta för de äldre att kunna välja ett boende med tillgänglighet. Fler nventeringar av tillgängligheten behöver göras. Det ska vara lätt att få information om tillgänglighet och den informationen behöver finns med vid förmedling av lediga lägenheter. Arbetet med bostadsanpassningen behöver effektiviseras och utnyttjandet av anpassade lägenheter behöver bli bättre. Förvaltningen välkomnar utredningens förslag om en utökad kommunikation kring boende för äldre och attt informationen ska finnas samlad på en plats. Detta ger de äldre ökade förutsättningar för att planera sin ålderdom och sitt boende.

10 Sida 10 (10) Bilagor 1. Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande samt s delrapport.

Delrapport från Äldreboendeutredningen

Delrapport från Äldreboendeutredningen ÄLDREFÖRVALTNINGEN Avdelningen för upphandling och utveckling Sida 1 (9) 2016-05-13 Handläggare Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215 Till Äldrenämnden den 14 juni 2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Äldreboendeutredningen

Äldreboendeutredningen Bilaga 1 Dnr 320-525/2016 Delrapport Äldreboendeutredningen stockholm.se Maj 2016 2 (34) Bilaga 1 Dnr 320-525/2016 3 (34) 1. Sammanfattning Äldreboendeutredningens uppdrag har sitt ursprung i Stockholms

Läs mer

Svar på remiss om slutrapport från utredning av servicehus

Svar på remiss om slutrapport från utredning av servicehus BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) SDN 2017-08-31 2017-08-09 Handläggare Anna-Lena Yngvesson Telefon: 08-508 06 314 Till Bromma stadsdelsnämnd utredning

Läs mer

ANGÅENDE REMISSEN OM INRÄTTANDE AV TRYGGHETSBOENDE I STOCKHOLM STAD

ANGÅENDE REMISSEN OM INRÄTTANDE AV TRYGGHETSBOENDE I STOCKHOLM STAD 8 PH 2 KOMMUNSTYRELSEN H \\JJm X l nnrn^-rrim DATUM: 2009-06-23 ifi \~y «9 ALDREROTELN * n -Q* SÖHRKMALMS TA - STADSni:LSi : öi;\v\ltkin(j Ink 20fl t ) -06-2 4 ^ berörd remissinstans ANGÅENDE REMISSEN

Läs mer

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-01-29 SDN 2010-02-11 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Tunets trygghetsboende Plan för

Läs mer

5. Omedelbar justering

5. Omedelbar justering SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORG OM ÄLDRE OCH STÖD TILL PERSONER M ED FUNKTIONSHINDER Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour Telefon: 08-508 25157 SID 1 (6) 2009-03-25 DNR 006/396-2009 Till Skärholmens

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2009 SID 2 (11)

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2009 SID 2 (11) ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING SID 1 (11) 2009-03-04 Handläggare: Barbro Karlsson, 508 36 218 Lars Strand, 508 36 205 Till Äldrenämnden den 17 mars 2009 Remissyttrande till

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till seniorboende Genomförandeärende

Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till seniorboende Genomförandeärende HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PERS ONALFRÅGOR OCH UTFÖRARE INOM ÄLDREO MSORGEN Handläggare: Anneli Rydström Telefon: 08-508 22 068 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Planering för boenden för äldre i Stockholms stad - svar på remiss

Planering för boenden för äldre i Stockholms stad - svar på remiss ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-12-23 Handläggare: Hanna Markkula Telefon: 08-508 10 133 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 090122 Planering för boenden

Läs mer

Slutrapport från utredning om servicehus

Slutrapport från utredning om servicehus Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-08-07 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-08-24 Slutrapport

Läs mer

Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal

Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 239-17-1.2.1 Sida 1 (5) SDN 2018-03-15 2018-01-22 Handläggare Anna-Lena Yngvesson Telefon: 08-508 06 314 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Slutrapport från utredning av servicehus

Slutrapport från utredning av servicehus ÄLDREFÖRVALTNINGEN Planeringsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-04-06 Handläggare Marita Sundell Telefon: 08-508 36 205 Till Äldrenämnden Den 25 april 2017 Servicehus- målgrupp, verksamhet, central

Läs mer

Kommunikationsplan: Boendekommunikation för äldre

Kommunikationsplan: Boendekommunikation för äldre Sida 1 (8) 2017-12-11 Kommunikationsplan: Boendekommunikation för äldre Bakgrund och syfte Bakgrund Antalet äldre invånare kommer att bli allt fler, vilket ställer stora krav på samhället. Staden arbetar

Läs mer

Förslag till ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen

Förslag till ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD TILL RESULTATSTYRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-10-07 Handläggare: Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort reviderad 2014

Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort reviderad 2014 Älvsjö stadsdelsförvaltning Äldre och funktionsnedsatta Dnr. 1.2.1.75-2014 Sida 1 (11) 2014-02-19 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Till Älvsjö stadsdelsnämnd Boendeplanering för äldre i

Läs mer

Boendeplan för äldre i regionen Västra Söderort 2020 med utblick mot 2040

Boendeplan för äldre i regionen Västra Söderort 2020 med utblick mot 2040 Västra Söderort Kontorsutlåtande Dnr 1.2.1.49-2018 Sida 1 (11) 2019-03-15 Handläggare Anna Yderhag Madeleine Peatt Telefon: 08-508 21 000 Till Äldreförvaltningen 2019-03-15 Boendeplan för äldre i regionen

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Planera för ditt boende som senior redan nu

Planera för ditt boende som senior redan nu Planera för ditt boende som senior redan nu 1 Hur vill du bo i framtiden? Har du tänkt på att du kan behöva byta bostad när du blir äldre? Det kan ta emot att flytta från ett hem där du kanske bott under

Läs mer

Svar på remiss om Betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Svar på remiss om Betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre Skärholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för äldre, personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-07-03 Handläggare Nicoletta Zoannos Telefon: 08-508 24 594

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande SDN 2014-04-15 Sida 1 (5) 2014-03-24 Handläggare Anna-Lena Yngvesson Telefon: 08-508 06 314 Till Bromma stadsdelsnämnd Remissvar

Läs mer

Upprustning och omstrukturering av Fruängsgårdens servicehus A-huset

Upprustning och omstrukturering av Fruängsgårdens servicehus A-huset Sida 1 (11) 2019-05-03 Handläggare Anneli Rydström Telefon: 0850822068 Kent Zander Telefon: 0850823051 Till stadsdelsnämnd 2019-05-23 Upprustning och omstrukturering av Fruängsgårdens servicehus A-huset

Läs mer

Avveckling av Floragatans servicehus Framställan från Östermalms stadsdelsnämnd

Avveckling av Floragatans servicehus Framställan från Östermalms stadsdelsnämnd Bilaga 10:9 till kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2003, 16 PM 2003 RVII (Dnr 327-3893/2002) Avveckling av Floragatans servicehus Framställan från Östermalms stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Ny särskild boendeform för äldre. Bo Engström, Avd chef Strategi och plan, Äldreförvaltningen

Ny särskild boendeform för äldre. Bo Engström, Avd chef Strategi och plan, Äldreförvaltningen Ny särskild boendeform för äldre Bo Engström, Avd chef Strategi och plan, Äldreförvaltningen Lagförslag under beredning Två departementspromemorior Lagrådsremiss Proposition förväntas i juni Förslag till

Läs mer

Verksamhetsuppföljning på Tallbackens vårdoch omsorgsboende

Verksamhetsuppföljning på Tallbackens vårdoch omsorgsboende Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Dnr 417-15-1.2.1 Sida 1 (5) SDN 2015-11-17 2015-10-29 Handläggare Anna-Lena Yngvesson Telefon: 08-508 06 314 Till Bromma stadsdelsnämnd vårdoch

Läs mer

Planering för Axelsbergs servicehus Inriktningsärende

Planering för Axelsbergs servicehus Inriktningsärende HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PERS ONALFRÅGOR OCH UTFÖRARE INOM ÄLDREO MSORGEN Handläggare: Anneli Rydström Telefon: 08-508 22 068 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Äldreboendeplanering för innerstaden 2018, med utblick mot 2030/40

Äldreboendeplanering för innerstaden 2018, med utblick mot 2030/40 Stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm Sida 1 (13) 2017-01-26 ahandläggare Christina Egerbrandt, Kungsholmen SDF Samia Choudhury, Norrmalm SDF Eva-Lena Eirefelt, Södermalm

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning, utredning och utveckling i frågor som rör äldre och åldrande inom: geriatrisk medicin, folkhälsa psykologi, socialgerontologi,

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

Återtagande av deltagande i centralupphandling samt stängning av platser på Elinborgs vård- och omsorgsboende

Återtagande av deltagande i centralupphandling samt stängning av platser på Elinborgs vård- och omsorgsboende Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Äldre, funktionsnedsättning & psykisk ohälsa Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2.6-919/2017 Sida 1 (6) 2017-09-18 Handläggare Linda Melin Telefon: 08-50803644 Till Spånga- Tensta

Läs mer

Förslag till planering för boenden för äldre i Stockholms stad

Förslag till planering för boenden för äldre i Stockholms stad FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2008-12-18 Handläggare: Rebecka Strandberg Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Strategi för en äldrevänlig stad

Strategi för en äldrevänlig stad Rinkeby- stadsdelsförvaltning Avdelning äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-13 Handläggare Annika Ekengren Telefon: 08-508 01 230 Till Rinkeby- stadsdelsnämnd

Läs mer

Redovisning av beslut och domar om särskilt boende 2018

Redovisning av beslut och domar om särskilt boende 2018 Äldreförvaltningen Planeringsavdelningen Sida 1 (12) 2019-04-23 Handläggare Hanna Markkula Telefon: 08-508 36 235 Till Äldrenämnden den 21 maj 2019 Redovisning av beslut och domar om särskilt boende 2018

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning - så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018.

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning - så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018. Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Dnr. 1.1 528-2018 Sida 1 (5) 2018-10-08 Handläggare Pia Lindman Telefon: 08-508 08 418 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-11-22 Resultat

Läs mer

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Bilaga 2 Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Intresset för servicehus Äldreförvaltningen uppdrog åt USK att tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stad äldreomsorg

Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stad äldreomsorg SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORGEN OM ÄLDRE OC H STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Handläggare: Lena Alksten, Therese Lang Telefon: 08-508 24 551, 08-508 24 506 2010 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Avdelningen för äldreomsorg Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-09-04 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2017-09-21 socialtjänstens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas hemtjänst i ordinärt boende

Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas hemtjänst i ordinärt boende Skärholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för äldre, personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-05-21 Handläggare Nicoletta Zoannos Telefon: 08-508 24 594

Läs mer

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 91-11-2.6:9 SID 1 (6) SDN 2012-06-14 2012-06-04 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Blackebergs vård-

Läs mer

Boendeplanering för äldre i regionen västra Stockholm

Boendeplanering för äldre i regionen västra Stockholm s stadsdelsförvaltning Socialtjänsten Sida 1 (11) 2018-02-21 Handläggare Sarah Chaara Telefon: 08-508 24 953 Till s stadsdelsnämnd 2018-03-22 Boendeplanering för äldre i regionen västra Stockholm Förvaltningens

Läs mer

Remiss - Rapport om utveckling av hemtjänst

Remiss - Rapport om utveckling av hemtjänst BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) SDN 2016-06-14 2016-05-25 Handläggare Anna-Lena Yngvesson Telefon: 08-508 06 314 Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322

Läs mer

Remiss om Modernisering av sociala system

Remiss om Modernisering av sociala system Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-05 Handläggare Karin Johansson Telefon: 08-50805097 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2018-03-08

Läs mer

Förslag på avveckling av Tanto sjukhem och korttidsboende under 2004

Förslag på avveckling av Tanto sjukhem och korttidsboende under 2004 M A R I A - G A M L A S T A N S TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN 2004-01-22 S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G 2003-12-15 Handläggare: Gunilla Jalmarsson DNR 504-745/03 Till Stadsdelsnämnden Förslag på avveckling

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, år 2017, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, år 2017, äldreomsorg Utlåtande 2017:252 RVIII (Dnr 152-1047/2017) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, år 2017, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport om omvandlingen av Skinnarvikens och Mälteriets servicehus till seniorboende (2 bilagor)

Rapport om omvandlingen av Skinnarvikens och Mälteriets servicehus till seniorboende (2 bilagor) M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BESTÄLLARAVDELNINGEN HANDLÄGGARE: GUNILLA JALMARSSON TFN 508 11310 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-10-06 SDN 2005-12-15 DNR 505-543/2005 Till

Läs mer

Lag om valfrihet - tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg

Lag om valfrihet - tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg ÄLDREFÖRVALTNINGEN STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-03-30 Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203 Till Äldrenämnden den 21 april 2009 Lag om valfrihet - tillämpning i Stockholms stads

Läs mer

Tryggt boende inom äldreomsorgen Nr 6, Projektrapport från Stadsrevisionen

Tryggt boende inom äldreomsorgen Nr 6, Projektrapport från Stadsrevisionen Tryggt boende inom äldreomsorgen Nr 6, 2016 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-165/2016 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Protokoll från Bromma stadsdelsnämnds Pensionärsråd den 16 oktober 2017

Protokoll från Bromma stadsdelsnämnds Pensionärsråd den 16 oktober 2017 BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING Verksamhetsområde Äldreomsorg Protokoll Sida 1 (5) 2017-10-16 Justerat Justerat Monica Bergqvist Poppen Ordförande Karin Hanqvist Vice ordförande Närvarande: Ordförande Monica

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH PLANERI NG SID 1 (7) 2010-01-22 Handläggare: Git Skog Telefon: 508 36 217 Till Äldrenämnden den 9 februari 2010 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING SID 1 (5) 2011-11-15 Handläggare: Karin Gens Telefon: 08-508 36 208 Till Äldrenämnden den 15 november 2011 Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet,

Läs mer

Utveckling av hemtjänsten

Utveckling av hemtjänsten Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 547-16-1.5.1 Sida 1 (5) SDN 2017-02-02 2016-12-05 Handläggare Susanne Brinkenberg Telefon: 08-508 06 320 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2016 avseende hemtjänst i privat regi

Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2016 avseende hemtjänst i privat regi Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande 19-17-1.2.1 Sida 1 (8) SDN 2017-02-02 2016-12-19 Handläggare Anne-Christine Davidsson Anna-Lena Yngvesson Tel: 08-508 06 305/314

Läs mer

Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 juni 2017

Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 juni 2017 PM 2017:133 RVIII (Dnr 123-1234/2017) Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 juni 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad

Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Sida 1 (5) 2019-05-09 SDN 2019 06 13 Handläggare Anne-Christine Davidsson Telefon: 0850806005 Till Bromma stadsdelsnämnd Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Förslag

Läs mer

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-05-30 Handläggare: Anneli Hilmersson Telefon: 08-508 29 470 Till Kommunstyrelsen Förslag på ersättningsmodell för basservice i

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-02-22 Handläggare Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505

Läs mer

Bostäder anpassade för äldre? Ingrid Hjalmarson & Jenny Österman

Bostäder anpassade för äldre? Ingrid Hjalmarson & Jenny Österman Bostäder anpassade för äldre? Ingrid Hjalmarson & Jenny Österman Äldrecentrums uppdrag Studiens syfte var att undersöka hur äldre personer i Stockholm ser på sitt nuvarande boende och hur de vill att boende

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2017-07-06 Handläggare Thérèse Salomon Telefon: 076-120 80 79 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-09-21 Riktlinjer

Läs mer

Förslag till beslut om omvandling av Långbrobergs trygghetsboende i kv. Svalrocken 17 i Älvsjö till seniorboende

Förslag till beslut om omvandling av Långbrobergs trygghetsboende i kv. Svalrocken 17 i Älvsjö till seniorboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2014-04-24 Ärende 18 Dnr 2014 0374 Sid. 1 (5) 2014-03-26 Handläggare: Gunnar Kempe Telefon: 08 508 360 61 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till beslut om omvandling

Läs mer

Information om ej verkställda beslut

Information om ej verkställda beslut Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Kansliavdelningen Dnr 1.2.1.-514-2017 Sida 1 (5) 2017-11-09 Handläggare Monica Holst Telefon: 08-50801373 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2017-11-23 Ulla Thorslund

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Förslag till Vision Järva 2030

Förslag till Vision Järva 2030 ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DPLNR 106 DNR 255/2008 SID 1 (5) 2008-09-29 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden den 14 oktober 2008 Äldreförvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande. PM 2016:164 RII (Dnr 110-1185/2016) Kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassning m.m. Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 oktober 2016

Läs mer

Promemoria "Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden - remiss från kommunstyrelsen

Promemoria Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden - remiss från kommunstyrelsen Socialtjänstavdelningen Enskede- Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Sonja Sandberg Tfn: 08-508 14 019 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-07-19 SDN 2006-08-24 Till Infrastrukturavdelningen Stadshuset

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014)

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014) Dnr 165-15-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-04-30 Handläggare Elisabet Ödman Telefon: 08-508 06 169 Till Bromma stadsdelsnämnd arbetstid - remissyttrande (321- Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2016-09-26 Handläggare Annelie Svensson Telefon: 08-508 36 227 Till Äldrenämnden 2016-10-18 Revidering av tillämpningsanvisningar

Läs mer

Till dig som har fått ett avslag på din ansökan

Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Äldreomsorg i Hägersten-Liljeholmen Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Du har fått denna information eftersom du har fått ett avslag på din

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg, remissvar

Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg, remissvar HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNIN GEN Handläggare: Anneli Rydström Telefon: 08-508 22 068 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 55-2010-1.5.1 SID 1 (5) 2010-02- 22 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Ombyggnad och omstrukturering av Edö vård- och omsorgsboende och servicehus Inriktningsbeslut

Ombyggnad och omstrukturering av Edö vård- och omsorgsboende och servicehus Inriktningsbeslut Avdelningen egen regi äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Sida 1 (12) 2015-11-06 Handläggare: Päivi Kabran 08 508 18 120 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-11-17 Ombyggnad och omstrukturering

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, år 2017, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, år 2017, äldreomsorg Utlåtande 2017:253 RVIII (Dnr 152-1632/2017) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, år 2017, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Remiss från kommunstyrelsen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG DNR504-563/2007 SID 1 (8) 2008-01-25 Handläggare: Per-Ove Mattsson Telefon: 08-508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2008-02-14 Förslag till riktlinjer

Läs mer

Omvandling av servicehus till seniorboende med hyresrätt

Omvandling av servicehus till seniorboende med hyresrätt PM 2006 RVII (Dnr 327-4350/2005) Omvandling av servicehus till seniorboende med hyresrätt Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Beslut om större förändringar av stadens vård-

Läs mer

Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort

Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (12) 2018-02-21 Handläggare Anneli Rydström Telefon: 0850822068 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2018-03-15 Boendeplanering

Läs mer

Bilaga 1. Bakgrund, definitioner, målgrupper och års boendeplan

Bilaga 1. Bakgrund, definitioner, målgrupper och års boendeplan Socialförvaltningen Dnr Sida 1 (5) 2018-09-19 Bilaga 1 Bakgrund, definitioner, målgrupper och 2018-2022 års boendeplan Stadsövergripande boendeplan I kommunfullmäktiges budget för 2018 beslöts: Stadsdelsnämnderna/regionerna

Läs mer

Omvandlingar av hyresrätter

Omvandlingar av hyresrätter Sida 1 (7) 2019-04-08 Handläggare Kerstin Henningsson Telefon: 0850823016 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2019-04-25 Omvandlingar av hyresrätter Svar på skrivelse från (V) och (S) Förslag till

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg

Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING VUXNA, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH ÄLDRE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-30 Handläggare: Krisztina Buki Telefon: 08-508 21 079 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-10-28 Framtida Medicinskt

Läs mer

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre Socialutskottets betänkande Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändringar i folkbokföringslagen, lagen om stöd

Läs mer

Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende Utlåtande 2017:130 RVIII (Dnr 106-1449/2016) Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende Motion (2016:102) av Per Ossmer och Lotta Nordfeldt (båda SD) Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38) Svar på remiss från kommunstyrelsen Socialförvaltningen Administrativa avdelningen SoN 2015-08-25 Sida 1 (5) 2015-07-30 Handläggare Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialnämnden Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden 2018

Central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden 2018 Äldreförvaltningen Planeringsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2017-04-03 Handläggare Barbro Karlsson Telefon: 08-508 36 218 Till Äldrenämnden den 25 april 2017 Central entreprenadupphandling av

Läs mer

Bo bra hela livet (SOU 2008:113) - Betänkande av utredningen Äldreboendedelegationen (S2006:03) Remiss från Socialdepartementet

Bo bra hela livet (SOU 2008:113) - Betänkande av utredningen Äldreboendedelegationen (S2006:03) Remiss från Socialdepartementet PM 2009: RVI (Dnr 327-167/2009) Bo bra hela livet (SOU 2008:113) - Betänkande av utredningen Äldreboendedelegationen (S2006:03) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi för upphandling av larm/trygghetsskapande teknik till vård- och omsorgsboenden

Strategi för upphandling av larm/trygghetsskapande teknik till vård- och omsorgsboenden Äldreförvaltningen Planeringsavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr.3.3-611/2017 Sida 1 (5) 2017-10-21 Handläggare Anita Cronholm Telefon: 08-50836247 Till Äldrenämnden den 21 november 2017 Strategi för upphandling

Läs mer

Framtida medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg

Framtida medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG SID 1 (6) 2010-09-29 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Framtida medicinskt

Läs mer

Protokoll från Bromma stadsdelsnämnds Pensionärsråd den 12 mars 2018

Protokoll från Bromma stadsdelsnämnds Pensionärsråd den 12 mars 2018 BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING Verksamhetsområde Äldreomsorg Protokoll Sida 1 (5) 2018-03-12 Justerat Justerat Monica Bergqvist Poppen Ordförande Karin Hanqvist Vice ordförande Närvarande: Ordförande Monica

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö, Sandaletten - genomförandeärende

Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö, Sandaletten - genomförandeärende Verksamhetsområde Äldre och Funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-02 Handläggare Kerstin Karlstedt Telefon: 08-508 21 000 Till Älvsjö stadsdelsnämnd Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö,

Läs mer

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN Josefin Johansson Telefon: 508 05 072 DNR 2.6.-594-2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 12 NOVEMBER 2012 SID 1 (5) SAMMANTRÄDE 20 NOVEM BER 2012 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning administrativa avdelningen Protokoll Sida 1 (6) 2016-11-16 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen 2016-11-15 Närvarande: Rolf

Läs mer

Förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm Yttrande till kommunstyrelsen

Förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm Yttrande till kommunstyrelsen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-08-23 Handläggare: Christina Almqvist Telefon: 08-508 19 231 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-09-30 Förslag till gemensam

Läs mer

Utlåtande 2017:21 RVI+VIII (Dnr /2016)

Utlåtande 2017:21 RVI+VIII (Dnr /2016) Utlåtande 2017:21 RVI+VIII (Dnr 152-1057/2016) Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa Rapport från socialnämnden och äldrenämnden Reviderade riktlinjer

Läs mer

Sammanfattning av äldreförvaltningens internutredning av händelserna på det särskilda boendet Af Klint i december 2008 2009-03-02

Sammanfattning av äldreförvaltningens internutredning av händelserna på det särskilda boendet Af Klint i december 2008 2009-03-02 Sammanfattning av äldreförvaltningens internutredning av händelserna på det särskilda boendet Af Klint i december 2008 2009-03-02 1 Bakgrund... 3 2 Utredningsgruppens arbete... 3 2.1 Arbetsmetodik... 3

Läs mer