Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken"

Transkript

1 Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015

2 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman

3 Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Snart är mer än var fjärde svensk över 65 år. Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde. Samtidigt är en stor del av bostadsbeståndet inte anpassat till äldre och personer med funktionsnedsättning. Det innebär svårigheter för den äldre att bo kvar. Man kan tvingas flytta till ett annat bostadsområde med den omställning det medför och dit ens vänner dessutom kan ha svårare att hitta. För kommunerna kan det innebära att äldre flyttar till vård- och omsorgsboende tidigare än vad som behövs vilket ställer krav på fler sådana och ökar kommunens kostnad. Därför är det viktigt att i kommunen se äldres boende som en kommunledningsfråga och i samarbete med fastighetsägarna tillsammans planera hur framtiden ska mötas. Sandvikens kommun har insett det och initierat en utredning av tillgängligheten till bostäder i Sandviken. Från Boverket har kommunen fått ekonomiskt stöd till inventeringen av tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Jag har under ett antal år arbetat med inventeringar, utredningar och analyser av bostäder för äldre i olika kommuner och ser ett ökande intresse från kommunsektorn att börja planera för den här utvecklingen. Projektrapporten beskriver hur situationen ser ut i Sandviken nu och i framtiden. Den utmynnar i slutsatser om i vilka bostadsområden tillgängligheten behöver höjas samt förslag till enkla åtgärder som kan undanröja tillgänglighetshinder. Utredningens helhetsanalys av bostadsbehovet för äldre ger underlag för förslagen till framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer. En förutsättning för projektets genomförande har varit gensvaret från kommunledning, förvaltningar och bolag. Tack för det stödet. Ett stort tack till alla deltagare i styrgruppen, politiker i kommunstyrelse och andra nämnder, personal från olika förvaltningar och fastighetsbolag samt alla andra som deltagit och berikat projektet med sin kunskap. Leif Wikman Projektledare

4 INNEHÅLL Förord Sammanfattning Bakgrund... 2 Prognos över befolkningsutvecklingen... 2 Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus... 2 Inventering av tillgänglighet i bostadsområden... 3 Arbetsformer... 3 Syfte... 3 Boverket Områdesindelning Befolkning... 5 Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år... 6 Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år Inventering av tillgänglighet Tillgänglighet i området Tillgänglighet till flerbostadshus Enkelt åtgärdade hinder Redan åtgärdade hinder Fastighetsägare Bostadsanpassning Erfarenheter från inventeringen Jämförelse med andra kommuner Koppling befolkning - tillgänglighet Boendealternativ för äldre Särskilt boende Trygghetsboende Bostäder i anslutning till vård- och omsorgsboende Seniorboenden Ordinarie bostadsbestånd Flerbostadshus Småhus Hemtjänst och hemsjukvård Bostadsmatris Dagverksamheter... 27

5 7. Utblick nationellt och internationellt Andra kommuner Statliga utredningar Boverket Stöd till inventering Pensionärerna Internationellt Forskning Boende och hälsa bland äldre Äldreomsorgens utveckling Åldrandet Helhetsanalys Särskilt boende alternativet Ordinarie bostadsbestånd Kommunala insatser Förslag Utbyggnadsalternativ Känslighetsanalys Referenser Bilagor Bilaga 1: Innehåll i inventeringen av tillgänglighet Bilaga 2: Kriterier på tillgänglighet Bilaga 3: Karta över områdesindelningen Bilaga 4: Enkelt åtgärdade hinder Bilaga 5: Bostäder anpassade för äldre och träffpunkter... 46

6 Sammanfattning I Sandviken blir det många fler äldre de närmaste decennierna. I kapitel 1 beskrivs kommunens syfte att få en helhetsbild över förutsättningar och möjligheter att möta den växande äldrebefolkningens behov av tillgängliga bostäder. Utredningen ska användas för att skapa boendealternativ för äldre och för bedömning av framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer för äldre. I kapitel 3 visas att den snabbaste ökningen av antalet äldre sker fram till år Ökningen sker i alla kommundelar men olika starkt. Största ökningen sker i kommundel Södra där antalet personer över 80 år fördubblas fram till år Utredningens inventering av tillgängligheten till flerbostadshus i Sandvikens kommundelar redovisas i kapitel 4. Ingen kommundel har bra tillgänglighet vilket delvis förklaras av att många flerbostadshus är byggda innan det i bygglagstiftningen infördes högre krav på tillgänglighet. Sämst tillgänglighet finns i kommundel Södra och Östra exklusive Centrala Sandviken samt Kyrkåsen. Tillgängligheten kan med enkla åtgärder, främst ramper, höjas. Flertalet av de lägenheterna finns i Centrala Sandviken. Entréer med trappsteg innan hiss är mest kostnadseffektivt att åtgärda. I kommundel Södra har Sandvikenhus AB byggt om några av entréerna så att tillgängligheten ökat. En samlad analys av Sandvikens befolkningsutveckling och tillgängligheten redovisas i kapitel 5. Den visar att det inom några år kommer att bli stor knapphet på tillgängliga bostäder i flera kommundelar. Behovet av fler bostäder anpassade för äldre kommer att vara mycket stort under lång tid framöver. Det kommer att behövas flera samordnade insatser för att lösa behovet. I kapitel 6 beskrivs de olika boendealternativ för äldre som finns i Sandviken idag. Vid pensioneringen bor majoriteten av Sandvikenborna i småhus. Flertalet av dem flyttar dock till en lägenhet inom 15 år efter pensioneringen. Kapitel 7 ägnas åt utvecklingen av bostäder för äldre utanför Sandviken i andra kommuner och internationellt samt forskning och statliga utredningar. I kapitel 8 finns en helhetsanalys som visas hur Sandvikens kommun kan stödja tillkomsten av bra och tillgängliga bostäder för äldre. Rapporten avslutas i kapitel 9 med ett antal förslag på hur Sandviken kan utveckla de olika boendealternativen på ett sätt som minskar behovsökningen för särskilt boende. Med en satsning på trygghetsboenden och ökad tillgänglighet i befintliga flerbostadshus samt Sandvikenhus AB s planerade nybyggnationer kan antalet platser i särskilt boende fram till år 2026 kvarstå på nuvarande nivå trots ökningen av antalet äldre. 1

7 1. Bakgrund Sandviken är en unik kommun. Det är den enda kommunen i landet där inpendlingen från regioncentra är större än utpendlingen dit. Många av de som pendlar från Gävle till Sandviken arbetar vid Sandvik AB. Näringslivet i Sandviken domineras av Sandvik AB som är en världsledande global industrikoncern med cirka anställda och en omsättning på närmare 100 miljarder kronor. Företaget grundades i Sandviken för drygt 150 år sedan och har idag cirka anställda i Sandviken. Via Göranssonska stiftelserna ges olika former av insatser till boende i Sandviken. Bland annat driver de dagverksamheter för äldre. Prognos över befolkningsutvecklingen Sandvikens kommun har utarbetat fyra scenarier för befolkningsutvecklingen. Vi har i denna rapport tillämpat försiktighetsprincipen och för prognoserna som går fram till år 2040 använt scenario 1 som bygger på ett genomsnitt av befolkningsutvecklingen de senaste sex åren. Den större befolkningsökning som skett år 2014 förstärker enbart rapportens slutsatser. Prognoserna utgår från befolkningssiffrorna för år Vi har också gjort en markering vid år 2026 eftersom ökningen av antalet äldre är störst fram till dess. Fokus för prognoserna är personer över 65 år och över 80 år. Över 65 år har använts för att visa hela gruppen ålderspensionärer. Över 80 år har använts för att markera behov av mer insatser från äldreomsorgen. På samma sätt som för landet som helhet ökar antalet äldre snabbt i Sandviken. Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus En totalinventering av tillgängligheten i flerbostadshus har genomförts under Inventeringen har omfattat 340 fastigheter med totalt lägenheter. Inventeringen visar hur tillgängligheten är fram till lägenhetsdörren. Graden av tillgänglighet har klassificerats i tre nivåer: rullstolstillgänglig, rollatortillgänglig och ej tillgänglig. Bakom den beskrivningen finns ett omfattande analysarbete baserat på indikationerna i bilaga 2. Inventeringen omfattar både hyresrätter och bostadsrätter, både allmännyttan och privata fastigheter. Särskilda boenden (äldreboende, gruppbostäder, etc.) har undantagits från inventeringen eftersom det krävs biståndsbeslut för att bo där. Fastigheter som används som hotell ingår inte heller i inventeringen. 2

8 Inventering av tillgänglighet i bostadsområden För att kunna leva ett självständigt liv krävs att också bostadsområdets tillgänglighet är bra. Parallellt med fastighetsinventeringen har inventering skett av tillgängligheten i kommundelarnas bostadsområden. Utifrån uppsatta kriterier har tillgängligheten i bostadsområden klassats i nivåerna: Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol), Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator), Ej tillgängligt. Arbetsformer Wikman-konsult har svarat för arbetets genomförande med Leif Wikman som huvudkonsult. Kommunens kontaktpersoner har varit tekniska chefen Erika Ågren och socialchefen Karin Jonsson. Styrgrupp har varit kontaktpersonerna samt representanter från kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska kontoret, omsorgsförvaltningen och Sandvikenhus AB. Personal vid kommunens förvaltningar och Sandvikenhus AB har medverkat i arbetet. Projektet har avrapporterats vid kommunstyrelsens strategidag och vid kommunstyrelsemöte. Syfte Syftet med utredningen har varit att få en helhetsbild över kommunens och olika bostadsområdens förutsättningar och möjligheter att möta den växande äldrebefolkningens behov av tillgängliga bostäder. Avsikten är att använda utredningen som underlag för att skapa tillgänglighet till olika typer av bostäder för äldre samt som underlag för bedömning av framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer anpassade för äldre. Den kan också användas av enskilda fastighetsägare som underlag för att öka tillgängligheten i deras bostadsbestånd utifrån de äldres behov. Boverket Boverket har beviljat kommunen ekonomiskt stöd till inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Målet med inventeringen är att få en överblick över förutsättningarna att tillhandahålla bostäder till kommunens medborgare och därefter med detta som grund skapa fler tillgängliga bostäder. 3

9 2. Områdesindelning Kommunen har en indelning i 8 kommundelar baserat på nyckelkoder, se tabell 1. Denna indelning används förutom för vad gäller kommundel Östra där centrala Sandviken (Stadsparken, Nya Bruket, Centrum och Kyrkåsen) brutits ut och redovisas separat. Orsaken till att Centrala Sandviken särredovisas är att en stor andel av kommunens befolkning är bosatt där och att nära hälften av alla lägenheter finns där. För tydlighetens skull har data om Centrala Sandviken ibland angivits per NYKO-område enligt tabellen för indelningen av Centrala Sandviken i bilaga 3. Områdesindelningen används för demografiprognoser, sammanställning av fastighetsinventeringen och för koppling av behov och inventering. Kartor över områdesindelningen finns i bilaga 3. Tabell 1. Områdesindelning Sandviken Järbo Ovansjö Storvik - Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra (förutom Centrala Sandviken) Södra Västra Centrala Sandviken varav Stadsparken Nya Bruket Centrum Kyrkåsen 4

10 3. Befolkning Sandvikens kommun har år 2013 en befolkning på invånare. Diagram 1 visar att på och 60-talen ökade befolkningen men sen början av 1970-talet har Sandviken haft en minskning. Den nedåtgående trenden har dock i början av 2000-talet stabiliserats kring invånare. Kommunen har prognoser på befolkningsutvecklingen fram till år De visar en försiktig befolkningsökning till invånare. Prognoserna finns även med fördelning på kommundelar och åldrar. Den större befolkningsökningen som skedde år 2014 förstärker enbart rapportens slutsatser. Diagram 1. Befolkningsutveckling för Sandviken Invånare Befolkning Prognos År Tabell 2 visar att folkmängden år 2013 i de olika kommundelarna varierar mellan invånare i Österfärnebo och invånare i kommundel Södra. I tätorten (Östra exklusive centrala Sandviken, Södra, Västra, Centrala Sandviken) bor drygt invånare (68 % av hela kommunens befolkning). Befolkningsprognosen fram till år 2026 och 2040 visar på relativt stora befolkningsökningar i kommundel Södra och i Centrala Sandviken medan övriga kom- 5

11 mundelar fram till år 2026 beräknas få i stort sett oförändrad eller minskad befolkning. För perioden beräknas minskningar i de flesta kommundelar utom Centrala Sandviken och Södra. Största befolkningsminskning fram till år 2040 beräknas Östra exklusive Centrala Sandviken få. Även Järbo, Årsunda och Storvik- Hammarby har en betydande minskning. Tabell 2. Folkmängd per område Invånare Förändring till år Järbo Ovansjö Storvik Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra exkl centrala S Södra Västra Centrala Sandviken varav Stadsparken Nya Bruket Centrum Kyrkåsen Sandviken kommun Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år En stor del av Sandvikens befolkningsökning finns i de äldre åldersgrupperna vilket även gäller för hela Sverige. Ökningen beror främst på att de stora barnkullarna i rekordgenerationen på 40- och 50-talen nu går i pension men också på att vi lever allt längre. Ökningen av medellivslängden sammanhänger med utvecklingen inom den medicinska vetenskapen och vården. Sjukdomar som förr var livshotande eller medförde livslånga funktionshinder kan nu behandlas och återge personer full funktionsförmåga. Exempelvis gråstarr, slitna höftleder och knäleder, cancer, stroke och hjärtinfarkt. Detta har bidragit till att allt fler är friska långt upp i åren. Sandviken har en äldre befolkning än landet som helhet. Antalet äldre i Sandviken kommer att bli fler och deras andel av befolkningen kommer att öka. År 2013 fanns det personer i Sandviken som var över 65 år, vilket är 24 % av Sandvikens 6

12 befolkning (i Sverige är 19 % över 65 år). Störst är ökningstakten fram till år 2026 då de beräknas de uppgå till personer (26 % av Sandvikens befolkning) och för år 2040 är prognosen invånare över 65 år i Sandviken (28 % av befolkningen). Ökningen är störst i de äldsta åldersgrupperna. Diagram 2 visar var de äldre bor idag och utvecklingen fram till år 2026 och Liksom för befolkningen som helhet bor två tredjedelar av de äldre i tätorten Sandviken. Flest invånare över 65 år har Centrala Sandviken (1 940 invånare över 65 år) och Södra (1 789 invånare över 65 år). I Västra finns drygt invånare över 65 år och i Storvik-Hammarby knappt invånare över 65 år. Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 65 år fram till år 2026 att ske i Södra (+439 personer) och Västra (+ 201 personer). De kommundelarna fortsätter att öka i antal pensionärer även efter år Fram till år 2040 kommer Östra exkl centrala Sandviken, Storvik-Hammarby och Ovansjö att få en ökning med över 200 personer vardera. Störst andel av befolkningen utgör de idag i Centrala Sandviken (31 %). Där beräknas dock antalet ålderspensionärer komma att minska. Speciellt är det områdena Centrum och Stadsparken (se karta i bilaga 3) som minskar medan det sker en ökning i Nya Bruket. Det är ett annat mönster än i de flesta kommuner som brukar ha en inflyttning av pensionärer till centrum. Orsaken till minskningen i Centrala Sandviken är att det där nu är färre invånare än tidigare i åldersgruppen år vilket slår igenom i prognosen. Diagram 2. Antal och förändring av personer över 65 år i respektive kommundel Järbo Ovansjö Storvik Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra exkl centrala S Centrala Sandviken Södra Västra Förändring Förändring

13 Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år De flesta pensionärer kan räkna med minst friska år efter pensioneringen, den så kallade tredje åldern. En tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis god levnadsstandard. En tid i livet när man kan genomföra det man inte hann med medan man arbetade. Många får också uppleva den så kallade fjärde åldern då sjukdomar och funktionsnedsättningar sätter gränser. I befolkningen ser man inget stort ökat hjälpbehov från andra förrän efter 80-årsåldern. Det är därför angeläget ur ett boendeperspektiv att också studera befolkningsutvecklingen specifikt för dem som är över 80 år. År 2013 fanns det personer över 80 år i Sandviken. Det är 6 % av befolkningen (i Sverige är 5 % över 80 år). År 2026 beräknas de uppgå till personer (9 % av befolkningen) och för år 2040 är prognosen invånare över 65 år i Sandviken (10 % av befolkningen). Den snabbaste ökningen är således de närmaste 12 åren med över fler personer över 80 år (+54%). Diagram 3 visar att befolkningsutvecklingen i kommundelarna för personer över 80 år ganska väl överensstämmer med den för alla ålderspensionärer. Flest personer idag över 80 år bor i Centrala Sandviken med över 600 invånare över 80 år. Södra, Västra och Storvik-Hammarby har vardera mer än 200 invånare över 80 år. Diagram 3. Antal och förändring av personer över 80 år i respektive kommundel Järbo Ovansjö Storvik Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra exkl centrala S Centrala Sandviken Södra Västra Förändring Förändring Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 80 år fram till år 2026 att ske i Södra där det blir en fördubbling (+340 personer), Västra 8

14 (+ 171 personer), Östra exkl Centrala Sandviken (+146 personer) och Storvik- Hammarby (+112 personer). För Södra, Västra och Storvik-Hammarby fortsätter ökningen även efter år 2026 medan Östra exkl Centrala Sandviken och Centrala Sandviken då får en liten minskning. Största andelen av befolkningen utgör personer över 80 år idag i Centrala Sandviken (11 %). Liksom för alla ålderspensionärer blir de betydligt fler på Nya Bruket medan de blir färre i Stadsparken. I Centrum kommer år 2040 antalet personer över 85 år att bli nästan lika många som de som är år vilket beror att det idag är färre åringar. Diagram 4 visar utvecklingen årsvis av antalet personer över 80 år i de olika kommundelarna. År 2026 är utmärkt med ett streck för att markera att den snabbaste ökningen sker fram till dess. Den största ökningstakten finns i Södra där antalet personer över 80 år blir fördubblat redan till år För Centrala Sandviken sker en mindre ökning fram till år 2026 som sedan planar ut. Diagram 4. Utveckling av antal personer över 80 år i Sandvikens kommundelar år Antal personer Järbo Ovansjö Storvik-Hammarby År Årsunda Österfärnebo Östra exkl Centrala S Södra Västra Centrala Sandviken 9

15 4. Inventering av tillgänglighet Tillgängligheten har inventerats på kommundelsnivå med avseende på områdets tillgänglighet samt på adressnivå med avseende på tillgänglighet till flerbostadshus. För inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus har en fastighetsdatabas över alla flerbostadshus i kommunen upprättats. I den har registrats uppgift om i vilken kommundel fastigheterna finns, nyckelkod, fastighetsbeteckning, adress, fastighetsägare, antal lägenheter, antal våningar, tillgänglighetsparametrar enligt bilaga 1 samt kommentarer om hur tillgängligheten kan förbättras. Tillgängligheten har inventerats på adressnivå och finns dokumenterad i en Exceldatabas med sökmöjlighet på alla registrerade variabler. Det innebär att uttag av data kan ske på t ex kommunnivå, kommundelsnivå, Nyko-nivå, fastighetsnivå, adressnivå, per fastighetsägare, per tillgänglighetsnivå, etc. Databasen är överlämnad till kommunen vid projektavslutet. Tillgänglighet i området För tillgängligheten i bostadsområdet har inventeringen omfattat gångvägars framkomlighet, belysning i området, orienterbarhet, gatuparkeringar och tillgång till vilplatser. Utifrån detta har tillgängligheten klassats i tre nivåer: Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol) Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator) Ej tillgängligt Bra tillgänglighet i området har alla områden utom Årsunda som är med svårighet tillgängligt. I Årsunda saknas trottoarer för gående samt vilplatser vid gångvägar och torg. Tillgänglighet till flerbostadshus Den mest omfattande delen av utredningen har varit att inventera tillgängligheten i bostadsbeståndet. Alla flerbostadshus i kommunen - allmännyttan och privata hyreshus samt bostadsrättsföreningar - totalt drygt entréer med lägenheter, har besökts och dokumenterats ur tillgänglighetssynpunkt. Utifrån kriterierna i bilaga 1 och 2 har tillgängligheten till lägenheterna klassificerats i tre nivåer: tillgängliga med rullstol, tillgängliga med rollator, ej tillgängliga. 10

16 Bilderna nedan visar exempel på fastigheter i Sandviken med de olika tillgänglighetsnivåerna. Entré med rullstolstillgänglighet. Entré med rollatortillgänglighet. Entré som är ej tillgänglig. Barrsätragatan, Sandviken Framnäsgatan, Österfärnebo Barrsätragatan, Sandviken Tabell 3 visar att av Sandvikens lägenheter i flerbostadshus är knappt en fjärdedel (24%) tillgängliga med rullstol. Mindre än hälften av lägenheterna är tillgängliga med rollator och drygt hälften är ej tillgängliga. Alla lägenheter som är rullstolstillgängliga är också rollatortillgängliga. Tabell 3. Tillgängliga lägenheter år 2014 Antal Antal Tillgänglighet till lägenheter Område invånare lägenheter Rullstol Rollator Ej tillgängliga Betyg Järbo % 47% 53% - Ovansjö % 50% 50% +/- Storvik-Hammarby % 49% 51% - Årsunda % 67% 33% ++ Österfärnebo % 74% 26% ++ Östra exkl Centrala S % 29% 71% -- Södra % 32% 68% -- Västra % 47% 53% - Centrala Sandviken % 47% 53% - varav Stadsparken % 54% 46% + Nya Bruket % 50% 50% +/- Centrum % 46% 54% - Kyrkåsen % 39% 61% -- Sandvikens kommun % 44% 56% - 11

17 För att underlätta jämförelser mellan kommundelarna och med andra kommuner har tillgängligheten betygsatts i sju nivåer enligt nedan. Betyg Kriterier Betyg Kriterier +++ > 60% Rullstolstillgängliga % Ej tillgängliga ++ > 60% Rullstols-/Rollatortillgängliga -- > 60% Ej tillgängliga + > 50% Rullstols-/Rollatortillgängliga --- > 75% Ej tillgängliga +/- ½ Rollatortillgängliga och ½ Ej tillgängliga I Sandviken finns ingen kommundel med +++ och inte heller någon med ---. Andra kommuner där vi genomfört inventeringar har en eller flera bostadsområden som får betyget +++. I Sandviken är det långt till den nivån. Det finns skillnader mellan kommundelarna. Det beror delvis på när områden är byggda. Kraven i bygglagstiftningen på tillgänglighet med bland annat hiss har skärpts de senaste decennierna. Ingen kommundel har dock någon större andel lägenheter med bra rullstolstillgänglighet. I Järbo är 25 % av lägenheterna tillgängliga med rullstol och 47 % tillgängliga med rollator. Flerbostadshusen är 1-3 våningar höga. De flesta lägenheterna finns i 2- våningshus utan hiss. Bara ett hus har hiss. Med ramper vid 26 entréer kan rullstolstillgängligheten höjas till 41 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. I Ovansjö är bara 14 % av lägenheterna tillgängliga med rullstol och 50 % tillgängliga med rollator. Flerbostadshusen är 1-3 våningar höga. De flesta lägenheterna finns i 2-våningshus utan hiss. Det finns bara ett hus med hiss och där finns hälften av de rullstolstillgängliga lägenheterna. Med ramper vid entréer kan rullstolstillgängligheten höjas till 53 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. Storvik-Hammarby har också låg andel rullstolstillgängliga lägenheter (17 %) och 49 % av lägenheterna är rollatortillgängliga. Här finns flerbostadshus som är upp till 4 våningar. De flesta lägenheterna finns i 2-våningshus utan hiss. Vid sex fastigheter finns hiss och där finns två tredjedelar av de rullstolstillgängliga lägenheterna. Ramp vid entréer kan bara höja rullstolstillgängligheten till 27 %. Det stora problemet är att en tredjedel av entréerna har en halvtrappa till första våningen vilket ofta är svårt och dyrt att tillgänglighetsanpassa. Årsunda har med 42 % rullstolstillgängliga lägenheter bästa tillgängligheten utanför centralorten. Även rollatortillgängligheten på 67 % är bland de högre. Det är dock få lägenheter i Årsunda och en tredjedel av de rullstolstillgängliga lägenheterna är bostäder i anslutning till Vallgårdens äldreboende. Det är också Årsundas 12

18 enda flerbostadshus med hiss. Flerbostadshusen är 1-2 våningar höga. Ramp vid entréer kan höja rullstolstillgängligheten till 66 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. Österfärnebo har 23 % rullstolstillgängliga lägenheter och är med 74 % rollatortillgängliga lägenheter den kommundel som tävlar med Årsunda om bäst tillgänglighet. Även här är det dock få lägenheter och det finns inget flerbostadshus med hiss. Flerbostadshusen har 1-2 våningar. Ramp vid entréer kan höja rullstolstillgängligheten till 72 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. Östra exklusive centrala Sandviken har 16 % rullstolstillgängliga lägenheter och är den kommundel som med 29 % har lägst andel rollatortillgängliga lägenheter. Lägenheterna finns i 1-3-våningshus, de flesta i 2-våningshus. Det finns inget flerbostadshus med hiss. Ramper vid entréerna förbättrar tillgängligheten marginellt. Till mer än hälften av lägenheterna på första våningen är det en halvtrappa, i de flesta fall är den lång vilket gör att lägenheterna är ej tillgängliga. Södra är den kommundel som med 13 % rullstolstillgängliga lägenheter har lägst tillgänglighet för rullstolanvändare. Även rollatortillgängligheten på 32 % är låg. Lägenheterna finns i 1-4-våningshus och i ett 9-våningshus på Agavägen. Mer än hälften av lägenheterna finns i 3-våningshus utan hiss. Många entréer har halvtrappa till första våningen. För att förbättra tillgängligheten har Sandvikenhus AB installerat hiss i 9 av de 92 entréer de har i kommundelens 3-våningshus. De har även byggt bort halvtrappan till första våningen i några entréer. Västra har 27 % rullstolstillgängliga och 47 % rollatortillgängliga lägenheter. Lägenheterna finns i 1-4-våningshus samt i 9-våningshusen på Tallbacksvägen. I kommundelen finns 15 entréer med hiss, de flesta i 9-våningshusen. Rollatortillgängligheten kan höjas till 44 % med installation av ramp vid entréer. Hälften av de 255 lägenheter det gäller har egen entré. I Centrala Sandviken är 30 % av lägenheterna är rullstolstillgängliga och 47 % tillgängliga med rollator. Lägenheterna finns i fastigheter som är 1-9 våningar. 38 % av lägenheterna finns i 3-våningshus. Inventeringsresultatet för vart och ett av de fyra områdena i Centrala Sandviken beskrivs nedan. Stadsparken är ett område med 46 % rullstolstillgängliga lägenheter och 54 % rollatortillgängliga. Flertalet av dem finns i höghusen på Sveavägen och Valhallavägen där det finns hiss. De andra flerbostadshusen i området har 2-4 våningar med en halvtrappa till första våningen, i hälften av entréerna är halvtrappan lång. Nya Bruket är med 13 % rullstolstillgänglighet ett av de bostadsområden som har lägst rullstolstillgänglighet. Hälften av lägenheterna är dock rollatortillgängliga. De har nästan alla egen entré som med ramp blir rullstolstillgänglig. Det finns inte hiss i något av flerbostadshusen som alla är 1-3 våningar höga. Sandvikenhus AB 13

19 påbörjar år 2015 ett stort renoveringsprogram som också omfattar utemiljö och tillgänglighet. Centrum är med lägenheter det bostadsområde som har flest lägenheter. 35 % av lägenheterna är rullstolstillgängliga och 46 % är rollatortillgängliga. Var tredje entré har hiss. Vid några entréer med hiss finns nivåskillnader i entrén som omöjliggör rullstolstillgänglighet. De är i de flesta fall enkla att åtgärda med en ramp. Med ramper vid 8 entréer med hiss ökar rullstolstillgängligheten med 130 lägenheter till 41 %. Hälften av områdets lägenheter finns i 3-våningshus, de flesta utan hiss. Kyrkåsen är med 12 % det bostadsområde som har lägst andel rullstolstillgängliga lägenheter. 39 % rollatortillgängliga lägenheter är inte heller någon hög andel. Med ramper vid 7 entréer med hiss mer än fördubblas rullstolstillgängligheten med 54 lägenheter till 25 %. Hälften av områdets lägenheter finns i 3-våningshus, de flesta utan hiss. Sammantaget kan konstateras att Sandvikens vanligaste flerbostadshus är 3-våningshus utan hiss, precis som för Sverige som helhet. Lägst rullstolstillgänglighet finns i Södra. Lägst rollatortillgänglighet finns i Södra och Östra exkl centrala Sandviken. Bra andel rollatortillgängliga lägenheter finns i Österfärnebo och Årsunda. Det är dock få lägenheter. Störst andel ej tillgängliga lägenheter har kommundelarna Södra och Östra exkl centrala Sandviken. Enkelt åtgärdade hinder Vid inventeringen har också noterats enkla åtgärder som kan höja tillgängligheten. Den vanligaste åtgärden är att montera en ramp vid entrén. Inventeringen visar att lägenheter med hjälp av ramper vid entrén kan göra rullstolstillgängliga (se bilaga 4). Det skulle höja andelen rullstolstillgängliga lägenheter till 40 %. Drygt hälften (816 lägenehter ) av dem finns i Centrala Sandviken varav de allra flesta i Centrum och Nya Bruket. 662 av lägenheterna som kan göras rullstolstillgängliga med ramp har egen entré. En tredjedel av dem finns i Nya Bruket. Vid 22 entréer kan en ramp göra fem eller fler lägenheter rullstolstillgängliga. De flesta av dem finns i Centrum och Kyrkåsen. Mest kostnadseffektivt att åtgärda är de 15 entréer med hiss där för högt entrésteg medför att 184 lägenheter ej är rullstolstillgängliga. En fastighet i Centrum med 36 lägenheter kan göra rullstolstillgänglig genom installation av 1 hiss. 14

20 Fastighet som med installation av en hiss kan göras rullstolstillgänglig. Storgatan, Sandviken Redan åtgärdade hinder Ett antal av Sandvikenhus AB s fastigheter i Björksätra i kommundel Södra har byggts om så att tillgängligheten ökat. Exempelvis har utemiljön anpassats så att trappsteg vid entrén inte behövs. Ombyggd utemiljö. Smassens väg, Björksätra 15

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till bostäder i Avesta Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde.

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Nordiskt seminarium kring bostäder och boendemiljö för äldre Stockholm 11.12.2012 En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Äldres boende. Bostadsanpassningsbidrag även för generell tillgänglighet

Äldres boende. Bostadsanpassningsbidrag även för generell tillgänglighet Bostadsanpassningsbidrag även för generell tillgänglighet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Föreningen Kommunalt Bostadsstöd (FKBo) Ansvarig projektledare: Ingela Sedin-Nilsson, HI Ansvarig

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Planering för. Bostäder för äldre i Luleå

Planering för. Bostäder för äldre i Luleå Planering för Bostäder för äldre i Luleå Februari 2010 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 4 3 Sammanfattning... 5 4 Dagens och morgondagens äldre... 6 4.1 Demografi... 6 4.2 Hälsa som påverkar boendet...

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Bostadsförsörjningsprogram Antaget 2013-09-24, 99 av kommunfullmäktige En bostad för alla Mullsjö kommun 2014-2018 1(10) Inledning Mullsjö kommun s vision för bostadsförsörjning är att det skall finns

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE.

SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE. SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE. Ett tryggt, bekvämt och aktivt boendekoncept från Peab. HEM SOM HÅLLER ETT NJUTBART BOENDE. Annehem är början på ett nytt, bekymmersfritt liv. ETT AKTIVT BOENDE. Aktiviteter

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Förslag till Riktlinjer för. Bostadsförsörjning. 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16

Förslag till Riktlinjer för. Bostadsförsörjning. 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16 Förslag till Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16 20150422 1 Inledning 3 Kommunens roll 3 Riktlinjernas syfte 3 Vision för Gislaveds kommun 3 Attraktivitet 3 Utvecklingen i

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Planering för en bra boendemiljö för äldre. Men, går det att planera bostadsbyggandet?

Planering för en bra boendemiljö för äldre. Men, går det att planera bostadsbyggandet? Planering för en bra boendemiljö för äldre Men, går det att planera bostadsbyggandet? Förr Kommunalt planmonopol Kommunala markförvärvslån Kommunal bostadsförmedling Bostadslån genom kommunens förmedlingsorgan

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om projektet/verksamheten Film Webbsidan www.bostadscenter.se bostadsanpassningsbidrag, behovsguide Frågor Bostadscenter.se

Läs mer

Prästgärdets Seniorboende

Prästgärdets Seniorboende Prästgärdets Seniorboende Sinnenas seniorboende Ta ett dopp i Ljustern på morgonen eller strosa bland blommorna på Prästgärdet. Småprata lite med grannarna och duka upp till surströmmingsskiva på den mysiga

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogram Program antaget av Dnr SPN-168/2005 263 Kommunfullmäktige 2007-04-23 Bostadsbyggnadsprogram 2007 för Norrköpings kommun 2(14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 3 Mål och strategier

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun

Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun L E-t-ita*rrna dan ctnlfr Frisfaden 2014-01-03 1 (5) KSKF/2O13:508 Eskilstuna kommun Kriterier för trygghetsboende i Eskilstuna kommun Att möjliggöra kvarboende tir ett av de äldrepolitiska målen i Eskilstuna

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2009-11-05 ALN-2009-0160 Thomas Eriksson Reviderad 2010-09-14 Reviderad 2012-06-21 Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll?

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? www.med.lu.se/case Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? Marianne Granbom leg. arbetsterapeut och doktorand Centre of Ageing and Supportive Environments Forskargruppen Aktivt och hälsosamt

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En försöksverksamhet i Luleå

Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En försöksverksamhet i Luleå Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare En försöksverksamhet i Luleå Före Efter Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Leif Wikman, Wikman Konsult AB Ansvarig handläggare: Ingela Sedin-Nilsson,

Läs mer

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Sävast Byautveckling i samarbete med Bodens kommun För frågor kontakta David Sundström, projektledare för Framtidens seniorboende tel 070 657 4280,

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer