Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken"

Transkript

1 Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015

2 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman

3 Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Snart är mer än var fjärde svensk över 65 år. Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde. Samtidigt är en stor del av bostadsbeståndet inte anpassat till äldre och personer med funktionsnedsättning. Det innebär svårigheter för den äldre att bo kvar. Man kan tvingas flytta till ett annat bostadsområde med den omställning det medför och dit ens vänner dessutom kan ha svårare att hitta. För kommunerna kan det innebära att äldre flyttar till vård- och omsorgsboende tidigare än vad som behövs vilket ställer krav på fler sådana och ökar kommunens kostnad. Därför är det viktigt att i kommunen se äldres boende som en kommunledningsfråga och i samarbete med fastighetsägarna tillsammans planera hur framtiden ska mötas. Sandvikens kommun har insett det och initierat en utredning av tillgängligheten till bostäder i Sandviken. Från Boverket har kommunen fått ekonomiskt stöd till inventeringen av tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Jag har under ett antal år arbetat med inventeringar, utredningar och analyser av bostäder för äldre i olika kommuner och ser ett ökande intresse från kommunsektorn att börja planera för den här utvecklingen. Projektrapporten beskriver hur situationen ser ut i Sandviken nu och i framtiden. Den utmynnar i slutsatser om i vilka bostadsområden tillgängligheten behöver höjas samt förslag till enkla åtgärder som kan undanröja tillgänglighetshinder. Utredningens helhetsanalys av bostadsbehovet för äldre ger underlag för förslagen till framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer. En förutsättning för projektets genomförande har varit gensvaret från kommunledning, förvaltningar och bolag. Tack för det stödet. Ett stort tack till alla deltagare i styrgruppen, politiker i kommunstyrelse och andra nämnder, personal från olika förvaltningar och fastighetsbolag samt alla andra som deltagit och berikat projektet med sin kunskap. Leif Wikman Projektledare

4 INNEHÅLL Förord Sammanfattning Bakgrund... 2 Prognos över befolkningsutvecklingen... 2 Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus... 2 Inventering av tillgänglighet i bostadsområden... 3 Arbetsformer... 3 Syfte... 3 Boverket Områdesindelning Befolkning... 5 Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år... 6 Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år Inventering av tillgänglighet Tillgänglighet i området Tillgänglighet till flerbostadshus Enkelt åtgärdade hinder Redan åtgärdade hinder Fastighetsägare Bostadsanpassning Erfarenheter från inventeringen Jämförelse med andra kommuner Koppling befolkning - tillgänglighet Boendealternativ för äldre Särskilt boende Trygghetsboende Bostäder i anslutning till vård- och omsorgsboende Seniorboenden Ordinarie bostadsbestånd Flerbostadshus Småhus Hemtjänst och hemsjukvård Bostadsmatris Dagverksamheter... 27

5 7. Utblick nationellt och internationellt Andra kommuner Statliga utredningar Boverket Stöd till inventering Pensionärerna Internationellt Forskning Boende och hälsa bland äldre Äldreomsorgens utveckling Åldrandet Helhetsanalys Särskilt boende alternativet Ordinarie bostadsbestånd Kommunala insatser Förslag Utbyggnadsalternativ Känslighetsanalys Referenser Bilagor Bilaga 1: Innehåll i inventeringen av tillgänglighet Bilaga 2: Kriterier på tillgänglighet Bilaga 3: Karta över områdesindelningen Bilaga 4: Enkelt åtgärdade hinder Bilaga 5: Bostäder anpassade för äldre och träffpunkter... 46

6 Sammanfattning I Sandviken blir det många fler äldre de närmaste decennierna. I kapitel 1 beskrivs kommunens syfte att få en helhetsbild över förutsättningar och möjligheter att möta den växande äldrebefolkningens behov av tillgängliga bostäder. Utredningen ska användas för att skapa boendealternativ för äldre och för bedömning av framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer för äldre. I kapitel 3 visas att den snabbaste ökningen av antalet äldre sker fram till år Ökningen sker i alla kommundelar men olika starkt. Största ökningen sker i kommundel Södra där antalet personer över 80 år fördubblas fram till år Utredningens inventering av tillgängligheten till flerbostadshus i Sandvikens kommundelar redovisas i kapitel 4. Ingen kommundel har bra tillgänglighet vilket delvis förklaras av att många flerbostadshus är byggda innan det i bygglagstiftningen infördes högre krav på tillgänglighet. Sämst tillgänglighet finns i kommundel Södra och Östra exklusive Centrala Sandviken samt Kyrkåsen. Tillgängligheten kan med enkla åtgärder, främst ramper, höjas. Flertalet av de lägenheterna finns i Centrala Sandviken. Entréer med trappsteg innan hiss är mest kostnadseffektivt att åtgärda. I kommundel Södra har Sandvikenhus AB byggt om några av entréerna så att tillgängligheten ökat. En samlad analys av Sandvikens befolkningsutveckling och tillgängligheten redovisas i kapitel 5. Den visar att det inom några år kommer att bli stor knapphet på tillgängliga bostäder i flera kommundelar. Behovet av fler bostäder anpassade för äldre kommer att vara mycket stort under lång tid framöver. Det kommer att behövas flera samordnade insatser för att lösa behovet. I kapitel 6 beskrivs de olika boendealternativ för äldre som finns i Sandviken idag. Vid pensioneringen bor majoriteten av Sandvikenborna i småhus. Flertalet av dem flyttar dock till en lägenhet inom 15 år efter pensioneringen. Kapitel 7 ägnas åt utvecklingen av bostäder för äldre utanför Sandviken i andra kommuner och internationellt samt forskning och statliga utredningar. I kapitel 8 finns en helhetsanalys som visas hur Sandvikens kommun kan stödja tillkomsten av bra och tillgängliga bostäder för äldre. Rapporten avslutas i kapitel 9 med ett antal förslag på hur Sandviken kan utveckla de olika boendealternativen på ett sätt som minskar behovsökningen för särskilt boende. Med en satsning på trygghetsboenden och ökad tillgänglighet i befintliga flerbostadshus samt Sandvikenhus AB s planerade nybyggnationer kan antalet platser i särskilt boende fram till år 2026 kvarstå på nuvarande nivå trots ökningen av antalet äldre. 1

7 1. Bakgrund Sandviken är en unik kommun. Det är den enda kommunen i landet där inpendlingen från regioncentra är större än utpendlingen dit. Många av de som pendlar från Gävle till Sandviken arbetar vid Sandvik AB. Näringslivet i Sandviken domineras av Sandvik AB som är en världsledande global industrikoncern med cirka anställda och en omsättning på närmare 100 miljarder kronor. Företaget grundades i Sandviken för drygt 150 år sedan och har idag cirka anställda i Sandviken. Via Göranssonska stiftelserna ges olika former av insatser till boende i Sandviken. Bland annat driver de dagverksamheter för äldre. Prognos över befolkningsutvecklingen Sandvikens kommun har utarbetat fyra scenarier för befolkningsutvecklingen. Vi har i denna rapport tillämpat försiktighetsprincipen och för prognoserna som går fram till år 2040 använt scenario 1 som bygger på ett genomsnitt av befolkningsutvecklingen de senaste sex åren. Den större befolkningsökning som skett år 2014 förstärker enbart rapportens slutsatser. Prognoserna utgår från befolkningssiffrorna för år Vi har också gjort en markering vid år 2026 eftersom ökningen av antalet äldre är störst fram till dess. Fokus för prognoserna är personer över 65 år och över 80 år. Över 65 år har använts för att visa hela gruppen ålderspensionärer. Över 80 år har använts för att markera behov av mer insatser från äldreomsorgen. På samma sätt som för landet som helhet ökar antalet äldre snabbt i Sandviken. Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus En totalinventering av tillgängligheten i flerbostadshus har genomförts under Inventeringen har omfattat 340 fastigheter med totalt lägenheter. Inventeringen visar hur tillgängligheten är fram till lägenhetsdörren. Graden av tillgänglighet har klassificerats i tre nivåer: rullstolstillgänglig, rollatortillgänglig och ej tillgänglig. Bakom den beskrivningen finns ett omfattande analysarbete baserat på indikationerna i bilaga 2. Inventeringen omfattar både hyresrätter och bostadsrätter, både allmännyttan och privata fastigheter. Särskilda boenden (äldreboende, gruppbostäder, etc.) har undantagits från inventeringen eftersom det krävs biståndsbeslut för att bo där. Fastigheter som används som hotell ingår inte heller i inventeringen. 2

8 Inventering av tillgänglighet i bostadsområden För att kunna leva ett självständigt liv krävs att också bostadsområdets tillgänglighet är bra. Parallellt med fastighetsinventeringen har inventering skett av tillgängligheten i kommundelarnas bostadsområden. Utifrån uppsatta kriterier har tillgängligheten i bostadsområden klassats i nivåerna: Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol), Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator), Ej tillgängligt. Arbetsformer Wikman-konsult har svarat för arbetets genomförande med Leif Wikman som huvudkonsult. Kommunens kontaktpersoner har varit tekniska chefen Erika Ågren och socialchefen Karin Jonsson. Styrgrupp har varit kontaktpersonerna samt representanter från kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska kontoret, omsorgsförvaltningen och Sandvikenhus AB. Personal vid kommunens förvaltningar och Sandvikenhus AB har medverkat i arbetet. Projektet har avrapporterats vid kommunstyrelsens strategidag och vid kommunstyrelsemöte. Syfte Syftet med utredningen har varit att få en helhetsbild över kommunens och olika bostadsområdens förutsättningar och möjligheter att möta den växande äldrebefolkningens behov av tillgängliga bostäder. Avsikten är att använda utredningen som underlag för att skapa tillgänglighet till olika typer av bostäder för äldre samt som underlag för bedömning av framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer anpassade för äldre. Den kan också användas av enskilda fastighetsägare som underlag för att öka tillgängligheten i deras bostadsbestånd utifrån de äldres behov. Boverket Boverket har beviljat kommunen ekonomiskt stöd till inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Målet med inventeringen är att få en överblick över förutsättningarna att tillhandahålla bostäder till kommunens medborgare och därefter med detta som grund skapa fler tillgängliga bostäder. 3

9 2. Områdesindelning Kommunen har en indelning i 8 kommundelar baserat på nyckelkoder, se tabell 1. Denna indelning används förutom för vad gäller kommundel Östra där centrala Sandviken (Stadsparken, Nya Bruket, Centrum och Kyrkåsen) brutits ut och redovisas separat. Orsaken till att Centrala Sandviken särredovisas är att en stor andel av kommunens befolkning är bosatt där och att nära hälften av alla lägenheter finns där. För tydlighetens skull har data om Centrala Sandviken ibland angivits per NYKO-område enligt tabellen för indelningen av Centrala Sandviken i bilaga 3. Områdesindelningen används för demografiprognoser, sammanställning av fastighetsinventeringen och för koppling av behov och inventering. Kartor över områdesindelningen finns i bilaga 3. Tabell 1. Områdesindelning Sandviken Järbo Ovansjö Storvik - Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra (förutom Centrala Sandviken) Södra Västra Centrala Sandviken varav Stadsparken Nya Bruket Centrum Kyrkåsen 4

10 3. Befolkning Sandvikens kommun har år 2013 en befolkning på invånare. Diagram 1 visar att på och 60-talen ökade befolkningen men sen början av 1970-talet har Sandviken haft en minskning. Den nedåtgående trenden har dock i början av 2000-talet stabiliserats kring invånare. Kommunen har prognoser på befolkningsutvecklingen fram till år De visar en försiktig befolkningsökning till invånare. Prognoserna finns även med fördelning på kommundelar och åldrar. Den större befolkningsökningen som skedde år 2014 förstärker enbart rapportens slutsatser. Diagram 1. Befolkningsutveckling för Sandviken Invånare Befolkning Prognos År Tabell 2 visar att folkmängden år 2013 i de olika kommundelarna varierar mellan invånare i Österfärnebo och invånare i kommundel Södra. I tätorten (Östra exklusive centrala Sandviken, Södra, Västra, Centrala Sandviken) bor drygt invånare (68 % av hela kommunens befolkning). Befolkningsprognosen fram till år 2026 och 2040 visar på relativt stora befolkningsökningar i kommundel Södra och i Centrala Sandviken medan övriga kom- 5

11 mundelar fram till år 2026 beräknas få i stort sett oförändrad eller minskad befolkning. För perioden beräknas minskningar i de flesta kommundelar utom Centrala Sandviken och Södra. Största befolkningsminskning fram till år 2040 beräknas Östra exklusive Centrala Sandviken få. Även Järbo, Årsunda och Storvik- Hammarby har en betydande minskning. Tabell 2. Folkmängd per område Invånare Förändring till år Järbo Ovansjö Storvik Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra exkl centrala S Södra Västra Centrala Sandviken varav Stadsparken Nya Bruket Centrum Kyrkåsen Sandviken kommun Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år En stor del av Sandvikens befolkningsökning finns i de äldre åldersgrupperna vilket även gäller för hela Sverige. Ökningen beror främst på att de stora barnkullarna i rekordgenerationen på 40- och 50-talen nu går i pension men också på att vi lever allt längre. Ökningen av medellivslängden sammanhänger med utvecklingen inom den medicinska vetenskapen och vården. Sjukdomar som förr var livshotande eller medförde livslånga funktionshinder kan nu behandlas och återge personer full funktionsförmåga. Exempelvis gråstarr, slitna höftleder och knäleder, cancer, stroke och hjärtinfarkt. Detta har bidragit till att allt fler är friska långt upp i åren. Sandviken har en äldre befolkning än landet som helhet. Antalet äldre i Sandviken kommer att bli fler och deras andel av befolkningen kommer att öka. År 2013 fanns det personer i Sandviken som var över 65 år, vilket är 24 % av Sandvikens 6

12 befolkning (i Sverige är 19 % över 65 år). Störst är ökningstakten fram till år 2026 då de beräknas de uppgå till personer (26 % av Sandvikens befolkning) och för år 2040 är prognosen invånare över 65 år i Sandviken (28 % av befolkningen). Ökningen är störst i de äldsta åldersgrupperna. Diagram 2 visar var de äldre bor idag och utvecklingen fram till år 2026 och Liksom för befolkningen som helhet bor två tredjedelar av de äldre i tätorten Sandviken. Flest invånare över 65 år har Centrala Sandviken (1 940 invånare över 65 år) och Södra (1 789 invånare över 65 år). I Västra finns drygt invånare över 65 år och i Storvik-Hammarby knappt invånare över 65 år. Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 65 år fram till år 2026 att ske i Södra (+439 personer) och Västra (+ 201 personer). De kommundelarna fortsätter att öka i antal pensionärer även efter år Fram till år 2040 kommer Östra exkl centrala Sandviken, Storvik-Hammarby och Ovansjö att få en ökning med över 200 personer vardera. Störst andel av befolkningen utgör de idag i Centrala Sandviken (31 %). Där beräknas dock antalet ålderspensionärer komma att minska. Speciellt är det områdena Centrum och Stadsparken (se karta i bilaga 3) som minskar medan det sker en ökning i Nya Bruket. Det är ett annat mönster än i de flesta kommuner som brukar ha en inflyttning av pensionärer till centrum. Orsaken till minskningen i Centrala Sandviken är att det där nu är färre invånare än tidigare i åldersgruppen år vilket slår igenom i prognosen. Diagram 2. Antal och förändring av personer över 65 år i respektive kommundel Järbo Ovansjö Storvik Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra exkl centrala S Centrala Sandviken Södra Västra Förändring Förändring

13 Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år De flesta pensionärer kan räkna med minst friska år efter pensioneringen, den så kallade tredje åldern. En tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis god levnadsstandard. En tid i livet när man kan genomföra det man inte hann med medan man arbetade. Många får också uppleva den så kallade fjärde åldern då sjukdomar och funktionsnedsättningar sätter gränser. I befolkningen ser man inget stort ökat hjälpbehov från andra förrän efter 80-årsåldern. Det är därför angeläget ur ett boendeperspektiv att också studera befolkningsutvecklingen specifikt för dem som är över 80 år. År 2013 fanns det personer över 80 år i Sandviken. Det är 6 % av befolkningen (i Sverige är 5 % över 80 år). År 2026 beräknas de uppgå till personer (9 % av befolkningen) och för år 2040 är prognosen invånare över 65 år i Sandviken (10 % av befolkningen). Den snabbaste ökningen är således de närmaste 12 åren med över fler personer över 80 år (+54%). Diagram 3 visar att befolkningsutvecklingen i kommundelarna för personer över 80 år ganska väl överensstämmer med den för alla ålderspensionärer. Flest personer idag över 80 år bor i Centrala Sandviken med över 600 invånare över 80 år. Södra, Västra och Storvik-Hammarby har vardera mer än 200 invånare över 80 år. Diagram 3. Antal och förändring av personer över 80 år i respektive kommundel Järbo Ovansjö Storvik Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra exkl centrala S Centrala Sandviken Södra Västra Förändring Förändring Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 80 år fram till år 2026 att ske i Södra där det blir en fördubbling (+340 personer), Västra 8

14 (+ 171 personer), Östra exkl Centrala Sandviken (+146 personer) och Storvik- Hammarby (+112 personer). För Södra, Västra och Storvik-Hammarby fortsätter ökningen även efter år 2026 medan Östra exkl Centrala Sandviken och Centrala Sandviken då får en liten minskning. Största andelen av befolkningen utgör personer över 80 år idag i Centrala Sandviken (11 %). Liksom för alla ålderspensionärer blir de betydligt fler på Nya Bruket medan de blir färre i Stadsparken. I Centrum kommer år 2040 antalet personer över 85 år att bli nästan lika många som de som är år vilket beror att det idag är färre åringar. Diagram 4 visar utvecklingen årsvis av antalet personer över 80 år i de olika kommundelarna. År 2026 är utmärkt med ett streck för att markera att den snabbaste ökningen sker fram till dess. Den största ökningstakten finns i Södra där antalet personer över 80 år blir fördubblat redan till år För Centrala Sandviken sker en mindre ökning fram till år 2026 som sedan planar ut. Diagram 4. Utveckling av antal personer över 80 år i Sandvikens kommundelar år Antal personer Järbo Ovansjö Storvik-Hammarby År Årsunda Österfärnebo Östra exkl Centrala S Södra Västra Centrala Sandviken 9

15 4. Inventering av tillgänglighet Tillgängligheten har inventerats på kommundelsnivå med avseende på områdets tillgänglighet samt på adressnivå med avseende på tillgänglighet till flerbostadshus. För inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus har en fastighetsdatabas över alla flerbostadshus i kommunen upprättats. I den har registrats uppgift om i vilken kommundel fastigheterna finns, nyckelkod, fastighetsbeteckning, adress, fastighetsägare, antal lägenheter, antal våningar, tillgänglighetsparametrar enligt bilaga 1 samt kommentarer om hur tillgängligheten kan förbättras. Tillgängligheten har inventerats på adressnivå och finns dokumenterad i en Exceldatabas med sökmöjlighet på alla registrerade variabler. Det innebär att uttag av data kan ske på t ex kommunnivå, kommundelsnivå, Nyko-nivå, fastighetsnivå, adressnivå, per fastighetsägare, per tillgänglighetsnivå, etc. Databasen är överlämnad till kommunen vid projektavslutet. Tillgänglighet i området För tillgängligheten i bostadsområdet har inventeringen omfattat gångvägars framkomlighet, belysning i området, orienterbarhet, gatuparkeringar och tillgång till vilplatser. Utifrån detta har tillgängligheten klassats i tre nivåer: Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol) Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator) Ej tillgängligt Bra tillgänglighet i området har alla områden utom Årsunda som är med svårighet tillgängligt. I Årsunda saknas trottoarer för gående samt vilplatser vid gångvägar och torg. Tillgänglighet till flerbostadshus Den mest omfattande delen av utredningen har varit att inventera tillgängligheten i bostadsbeståndet. Alla flerbostadshus i kommunen - allmännyttan och privata hyreshus samt bostadsrättsföreningar - totalt drygt entréer med lägenheter, har besökts och dokumenterats ur tillgänglighetssynpunkt. Utifrån kriterierna i bilaga 1 och 2 har tillgängligheten till lägenheterna klassificerats i tre nivåer: tillgängliga med rullstol, tillgängliga med rollator, ej tillgängliga. 10

16 Bilderna nedan visar exempel på fastigheter i Sandviken med de olika tillgänglighetsnivåerna. Entré med rullstolstillgänglighet. Entré med rollatortillgänglighet. Entré som är ej tillgänglig. Barrsätragatan, Sandviken Framnäsgatan, Österfärnebo Barrsätragatan, Sandviken Tabell 3 visar att av Sandvikens lägenheter i flerbostadshus är knappt en fjärdedel (24%) tillgängliga med rullstol. Mindre än hälften av lägenheterna är tillgängliga med rollator och drygt hälften är ej tillgängliga. Alla lägenheter som är rullstolstillgängliga är också rollatortillgängliga. Tabell 3. Tillgängliga lägenheter år 2014 Antal Antal Tillgänglighet till lägenheter Område invånare lägenheter Rullstol Rollator Ej tillgängliga Betyg Järbo % 47% 53% - Ovansjö % 50% 50% +/- Storvik-Hammarby % 49% 51% - Årsunda % 67% 33% ++ Österfärnebo % 74% 26% ++ Östra exkl Centrala S % 29% 71% -- Södra % 32% 68% -- Västra % 47% 53% - Centrala Sandviken % 47% 53% - varav Stadsparken % 54% 46% + Nya Bruket % 50% 50% +/- Centrum % 46% 54% - Kyrkåsen % 39% 61% -- Sandvikens kommun % 44% 56% - 11

17 För att underlätta jämförelser mellan kommundelarna och med andra kommuner har tillgängligheten betygsatts i sju nivåer enligt nedan. Betyg Kriterier Betyg Kriterier +++ > 60% Rullstolstillgängliga % Ej tillgängliga ++ > 60% Rullstols-/Rollatortillgängliga -- > 60% Ej tillgängliga + > 50% Rullstols-/Rollatortillgängliga --- > 75% Ej tillgängliga +/- ½ Rollatortillgängliga och ½ Ej tillgängliga I Sandviken finns ingen kommundel med +++ och inte heller någon med ---. Andra kommuner där vi genomfört inventeringar har en eller flera bostadsområden som får betyget +++. I Sandviken är det långt till den nivån. Det finns skillnader mellan kommundelarna. Det beror delvis på när områden är byggda. Kraven i bygglagstiftningen på tillgänglighet med bland annat hiss har skärpts de senaste decennierna. Ingen kommundel har dock någon större andel lägenheter med bra rullstolstillgänglighet. I Järbo är 25 % av lägenheterna tillgängliga med rullstol och 47 % tillgängliga med rollator. Flerbostadshusen är 1-3 våningar höga. De flesta lägenheterna finns i 2- våningshus utan hiss. Bara ett hus har hiss. Med ramper vid 26 entréer kan rullstolstillgängligheten höjas till 41 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. I Ovansjö är bara 14 % av lägenheterna tillgängliga med rullstol och 50 % tillgängliga med rollator. Flerbostadshusen är 1-3 våningar höga. De flesta lägenheterna finns i 2-våningshus utan hiss. Det finns bara ett hus med hiss och där finns hälften av de rullstolstillgängliga lägenheterna. Med ramper vid entréer kan rullstolstillgängligheten höjas till 53 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. Storvik-Hammarby har också låg andel rullstolstillgängliga lägenheter (17 %) och 49 % av lägenheterna är rollatortillgängliga. Här finns flerbostadshus som är upp till 4 våningar. De flesta lägenheterna finns i 2-våningshus utan hiss. Vid sex fastigheter finns hiss och där finns två tredjedelar av de rullstolstillgängliga lägenheterna. Ramp vid entréer kan bara höja rullstolstillgängligheten till 27 %. Det stora problemet är att en tredjedel av entréerna har en halvtrappa till första våningen vilket ofta är svårt och dyrt att tillgänglighetsanpassa. Årsunda har med 42 % rullstolstillgängliga lägenheter bästa tillgängligheten utanför centralorten. Även rollatortillgängligheten på 67 % är bland de högre. Det är dock få lägenheter i Årsunda och en tredjedel av de rullstolstillgängliga lägenheterna är bostäder i anslutning till Vallgårdens äldreboende. Det är också Årsundas 12

18 enda flerbostadshus med hiss. Flerbostadshusen är 1-2 våningar höga. Ramp vid entréer kan höja rullstolstillgängligheten till 66 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. Österfärnebo har 23 % rullstolstillgängliga lägenheter och är med 74 % rollatortillgängliga lägenheter den kommundel som tävlar med Årsunda om bäst tillgänglighet. Även här är det dock få lägenheter och det finns inget flerbostadshus med hiss. Flerbostadshusen har 1-2 våningar. Ramp vid entréer kan höja rullstolstillgängligheten till 72 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. Östra exklusive centrala Sandviken har 16 % rullstolstillgängliga lägenheter och är den kommundel som med 29 % har lägst andel rollatortillgängliga lägenheter. Lägenheterna finns i 1-3-våningshus, de flesta i 2-våningshus. Det finns inget flerbostadshus med hiss. Ramper vid entréerna förbättrar tillgängligheten marginellt. Till mer än hälften av lägenheterna på första våningen är det en halvtrappa, i de flesta fall är den lång vilket gör att lägenheterna är ej tillgängliga. Södra är den kommundel som med 13 % rullstolstillgängliga lägenheter har lägst tillgänglighet för rullstolanvändare. Även rollatortillgängligheten på 32 % är låg. Lägenheterna finns i 1-4-våningshus och i ett 9-våningshus på Agavägen. Mer än hälften av lägenheterna finns i 3-våningshus utan hiss. Många entréer har halvtrappa till första våningen. För att förbättra tillgängligheten har Sandvikenhus AB installerat hiss i 9 av de 92 entréer de har i kommundelens 3-våningshus. De har även byggt bort halvtrappan till första våningen i några entréer. Västra har 27 % rullstolstillgängliga och 47 % rollatortillgängliga lägenheter. Lägenheterna finns i 1-4-våningshus samt i 9-våningshusen på Tallbacksvägen. I kommundelen finns 15 entréer med hiss, de flesta i 9-våningshusen. Rollatortillgängligheten kan höjas till 44 % med installation av ramp vid entréer. Hälften av de 255 lägenheter det gäller har egen entré. I Centrala Sandviken är 30 % av lägenheterna är rullstolstillgängliga och 47 % tillgängliga med rollator. Lägenheterna finns i fastigheter som är 1-9 våningar. 38 % av lägenheterna finns i 3-våningshus. Inventeringsresultatet för vart och ett av de fyra områdena i Centrala Sandviken beskrivs nedan. Stadsparken är ett område med 46 % rullstolstillgängliga lägenheter och 54 % rollatortillgängliga. Flertalet av dem finns i höghusen på Sveavägen och Valhallavägen där det finns hiss. De andra flerbostadshusen i området har 2-4 våningar med en halvtrappa till första våningen, i hälften av entréerna är halvtrappan lång. Nya Bruket är med 13 % rullstolstillgänglighet ett av de bostadsområden som har lägst rullstolstillgänglighet. Hälften av lägenheterna är dock rollatortillgängliga. De har nästan alla egen entré som med ramp blir rullstolstillgänglig. Det finns inte hiss i något av flerbostadshusen som alla är 1-3 våningar höga. Sandvikenhus AB 13

19 påbörjar år 2015 ett stort renoveringsprogram som också omfattar utemiljö och tillgänglighet. Centrum är med lägenheter det bostadsområde som har flest lägenheter. 35 % av lägenheterna är rullstolstillgängliga och 46 % är rollatortillgängliga. Var tredje entré har hiss. Vid några entréer med hiss finns nivåskillnader i entrén som omöjliggör rullstolstillgänglighet. De är i de flesta fall enkla att åtgärda med en ramp. Med ramper vid 8 entréer med hiss ökar rullstolstillgängligheten med 130 lägenheter till 41 %. Hälften av områdets lägenheter finns i 3-våningshus, de flesta utan hiss. Kyrkåsen är med 12 % det bostadsområde som har lägst andel rullstolstillgängliga lägenheter. 39 % rollatortillgängliga lägenheter är inte heller någon hög andel. Med ramper vid 7 entréer med hiss mer än fördubblas rullstolstillgängligheten med 54 lägenheter till 25 %. Hälften av områdets lägenheter finns i 3-våningshus, de flesta utan hiss. Sammantaget kan konstateras att Sandvikens vanligaste flerbostadshus är 3-våningshus utan hiss, precis som för Sverige som helhet. Lägst rullstolstillgänglighet finns i Södra. Lägst rollatortillgänglighet finns i Södra och Östra exkl centrala Sandviken. Bra andel rollatortillgängliga lägenheter finns i Österfärnebo och Årsunda. Det är dock få lägenheter. Störst andel ej tillgängliga lägenheter har kommundelarna Södra och Östra exkl centrala Sandviken. Enkelt åtgärdade hinder Vid inventeringen har också noterats enkla åtgärder som kan höja tillgängligheten. Den vanligaste åtgärden är att montera en ramp vid entrén. Inventeringen visar att lägenheter med hjälp av ramper vid entrén kan göra rullstolstillgängliga (se bilaga 4). Det skulle höja andelen rullstolstillgängliga lägenheter till 40 %. Drygt hälften (816 lägenehter ) av dem finns i Centrala Sandviken varav de allra flesta i Centrum och Nya Bruket. 662 av lägenheterna som kan göras rullstolstillgängliga med ramp har egen entré. En tredjedel av dem finns i Nya Bruket. Vid 22 entréer kan en ramp göra fem eller fler lägenheter rullstolstillgängliga. De flesta av dem finns i Centrum och Kyrkåsen. Mest kostnadseffektivt att åtgärda är de 15 entréer med hiss där för högt entrésteg medför att 184 lägenheter ej är rullstolstillgängliga. En fastighet i Centrum med 36 lägenheter kan göra rullstolstillgänglig genom installation av 1 hiss. 14

20 Fastighet som med installation av en hiss kan göras rullstolstillgänglig. Storgatan, Sandviken Redan åtgärdade hinder Ett antal av Sandvikenhus AB s fastigheter i Björksätra i kommundel Södra har byggts om så att tillgängligheten ökat. Exempelvis har utemiljön anpassats så att trappsteg vid entrén inte behövs. Ombyggd utemiljö. Smassens väg, Björksätra 15

Rapport till Boverket

Rapport till Boverket Rapport till Boverket Inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet i Sandviken - Wikman-konsult - www.wikman-konsult.se Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Snart är mer än

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bosta der fo r a ldre. Utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå

Wikman-konsult AB. Bosta der fo r a ldre. Utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå Wikman-konsult AB Bosta der fo r a ldre Utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå November 2012 1 Innehåll 1. BAKGRUND... 2 1.1. Prognos över äldreutvecklingen... 2 1.2. Inventering av tillgänglighet

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till bostäder i Avesta Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde.

Läs mer

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå Jag kommer att ta upp Vikten av att se utanför boxen Vem i kommunen som äger frågan Att tillgängliga bostäder minskar behovet av särskilt boende Hur inventering

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå. Wikman-konsult AB

Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå. Wikman-konsult AB Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå Wikman-konsult AB Bakgrund 1,7 miljoner ålderspensionärer i Sverige 2,0 miljoner - - år 2020 Närmaste 25 åren kommer 85+ att fördubblas Snabbaste ökningen

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Bostäder för äldre i Arjeplog

Bostäder för äldre i Arjeplog Utredning om behov av Bostäder för äldre i Arjeplog Augusti 2013 - Wimako AB - Buskvägen 16 975 98 Luleå Wimako AB, 2013 Författare: Leif Wikman 1 Innehåll 1. Bakgrund.. 3 2. Befolkning... 5 3. Inventering

Läs mer

Bra bostäder för äldre

Bra bostäder för äldre Bra bostäder för äldre 3 december 2014 Viktigt att veta om äldregruppen Tillgängligheten i flerbostadshusen Erfarenheter/slutsatser 1. ÄLDREGRUPPENS STORLEK OCH TILLVÄXT? Så växer äldregruppen i Umeå 18000

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bosta der fo r a ldre. Utredning av tillgänglighet till bostäder i Örnsköldsvik

Wikman-konsult AB. Bosta der fo r a ldre. Utredning av tillgänglighet till bostäder i Örnsköldsvik Wikman-konsult AB Bosta der fo r a ldre Utredning av tillgänglighet till bostäder i Örnsköldsvik April 2012 1 Innehåll 1. Bakgrund... 2 1.1. Prognos över äldreutvecklingen... 2 1.2. Inventering av tillgänglighet

Läs mer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, utredningssekreterare Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Ale kommun

Bo bra på äldre dar i Ale kommun Bo bra på äldre dar i Ale kommun Fakta Folkmängd: 27 577 invånare (SCB 2011-12-31) Areal: 333 km² Huvudorter: Nödinge och Älvängen 63 % småhus och 37 % flerbostadshus Största företag: Eka Chemicals AB,

Läs mer

Demografisk utveckling och planering av boende/insatser Annalena Löfgren. Umeå kommuns pensionärsråd

Demografisk utveckling och planering av boende/insatser Annalena Löfgren. Umeå kommuns pensionärsråd Demografisk utveckling och planering av boende/insatser Annalena Löfgren Umeå kommuns pensionärsråd 2015-10-30 Vad händer i Umeå? Aktuellt om befolkningstillväxten byggande och jobben Det ser bra ut för

Läs mer

23 Dnr Vo Handlingar - Förvaltningens utredning Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar

23 Dnr Vo Handlingar - Förvaltningens utredning Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Koi'iVW.Instyro **, Sen 23 Dnr Vo0.2010.0085 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: SÄRSKILT BOENDE TILL PERSONER SOM FYLLT 90 ÅR Förvaltningens utredning

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Äldreomsorg Boende Höör 2016-10-25 Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Demografisk utveckling Ca 2 miljoner pensionärer 65 år och äldre ökar med över 300 000 per år 2030 kommer det att finnas

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Utredning Boende för äldre

Utredning Boende för äldre Kommunfullmäktige 2010 05 31 74 166 Kommunstyrelsen 2010 05 17 94 220 Plan och tillväxtutskottet 2010 02 15 13 22 Dnr 10.89 00 marskf11 Utredning Boende för äldre Bilaga: Planering för Bostäder för äldre

Läs mer

Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar

Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar Bromma stadsdelsförvaltning Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 291-16-1.5.1. Sida 1 (10) SDN 2016-08-25 2016-07-04 Handläggare Monica Mården Anna-Lena Yngvesson Till Bromma stadsdelsnämnd Förvaltningens

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill?

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden För att veta hur vi ska gå framåt måste vi

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Bilaga 2 Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Intresset för servicehus Äldreförvaltningen uppdrog åt USK att tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-02-14 SN 30 Dnr 2012/11 Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Behovet av trygghetsboenden i Ängelholms kommun är

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Kriterier för trygghetsboende Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Övergripande kriterier Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Trygghetsboende innefattar ett socialt innehåll med

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende!

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende! Till SPF Seniorernas representanter i de kommuner som utsetts till remissinstanser för utredningen Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som

Läs mer

Anmälan av framskrivning av äldreomsorgsbehovet perioden , rapport från Sweco EuroFutures AB

Anmälan av framskrivning av äldreomsorgsbehovet perioden , rapport från Sweco EuroFutures AB DD ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 503-66/2013 SID 1 (5) 2013-01-16 Handläggare: Marita Sundell Telefon: 08-508 36 205 Till Äldrenämnden 19 februari 2013 Anmälan av

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden

Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Uno Jonsson uno.jonsson@harnosand.se POLICY Datum 2013-05-27 Diarienummer 2013 000027 Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden cessägare Dokumentnamn

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Nordiskt seminarium kring bostäder och boendemiljö för äldre Stockholm 11.12.2012 En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Rapport Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning och syfte...

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

SAMMANFATTNING LÖNSAMT MED AV RAPPORTÄDER TILLGÄNGLIGA BOST

SAMMANFATTNING LÖNSAMT MED AV RAPPORTÄDER TILLGÄNGLIGA BOST TNING T A F N A M M SA T AV RAPPOR D E M T M A S R N E Ö D L Ä T S O B A G I L G N Ä TILLG Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre det ökar livskvaliteten och självständigheten,

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns?

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? 1 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? En sammanställning och beskrivning av verktyg för att inventera tillgängligheten

Läs mer

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP)

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Företeelsen Trygghetsboende SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Några fakta I dag lever vi ett kvarts sekel längre än för 100 år sedan Medellivslängden

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE RIKTLINJER HÖGANÄS KOMMUN

TRYGGHETSBOENDE RIKTLINJER HÖGANÄS KOMMUN 2016-11-16 1 (5) SN/2013/71 RIKTLINJER TRYGGHETSBOENDE Ett trygghetsboende är ett vanligt boende med egen lägenhet med hög tillgänglighet samtidigt som det finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Det som är nödvändigt för några, underlättar för många och är bra för alla Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla ska kunna delta

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Trygghetsboende ska ses en del av utbudet av bostäder i kommunen där

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende

Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende 2016-03-24 1 (5) Bilaga 4: Kriterier för trygghetsboende och seniorboende Kriterier för trygghetsboende Fastighetsägare får ej diskriminera vid tecknande av hyresavtal utifrån till exempel etnicitet, religion,

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering

Inte(GR)erad bostadsplanering Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Workshop kring goda och attraktiva boendemiljöer för äldre 8 september 2011, Aschebergska Eken, Lillhagsparken 1 Ett gott och attraktivt boende för äldre

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre

Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Bifrostområdet i Mölndal Lotta Malm Enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen Maria Sexton planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Mölndal i korthet ~61 000 invånare

Läs mer

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer