Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken"

Transkript

1 Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015

2 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman

3 Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Snart är mer än var fjärde svensk över 65 år. Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde. Samtidigt är en stor del av bostadsbeståndet inte anpassat till äldre och personer med funktionsnedsättning. Det innebär svårigheter för den äldre att bo kvar. Man kan tvingas flytta till ett annat bostadsområde med den omställning det medför och dit ens vänner dessutom kan ha svårare att hitta. För kommunerna kan det innebära att äldre flyttar till vård- och omsorgsboende tidigare än vad som behövs vilket ställer krav på fler sådana och ökar kommunens kostnad. Därför är det viktigt att i kommunen se äldres boende som en kommunledningsfråga och i samarbete med fastighetsägarna tillsammans planera hur framtiden ska mötas. Sandvikens kommun har insett det och initierat en utredning av tillgängligheten till bostäder i Sandviken. Från Boverket har kommunen fått ekonomiskt stöd till inventeringen av tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Jag har under ett antal år arbetat med inventeringar, utredningar och analyser av bostäder för äldre i olika kommuner och ser ett ökande intresse från kommunsektorn att börja planera för den här utvecklingen. Projektrapporten beskriver hur situationen ser ut i Sandviken nu och i framtiden. Den utmynnar i slutsatser om i vilka bostadsområden tillgängligheten behöver höjas samt förslag till enkla åtgärder som kan undanröja tillgänglighetshinder. Utredningens helhetsanalys av bostadsbehovet för äldre ger underlag för förslagen till framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer. En förutsättning för projektets genomförande har varit gensvaret från kommunledning, förvaltningar och bolag. Tack för det stödet. Ett stort tack till alla deltagare i styrgruppen, politiker i kommunstyrelse och andra nämnder, personal från olika förvaltningar och fastighetsbolag samt alla andra som deltagit och berikat projektet med sin kunskap. Leif Wikman Projektledare

4 INNEHÅLL Förord Sammanfattning Bakgrund... 2 Prognos över befolkningsutvecklingen... 2 Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus... 2 Inventering av tillgänglighet i bostadsområden... 3 Arbetsformer... 3 Syfte... 3 Boverket Områdesindelning Befolkning... 5 Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år... 6 Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år Inventering av tillgänglighet Tillgänglighet i området Tillgänglighet till flerbostadshus Enkelt åtgärdade hinder Redan åtgärdade hinder Fastighetsägare Bostadsanpassning Erfarenheter från inventeringen Jämförelse med andra kommuner Koppling befolkning - tillgänglighet Boendealternativ för äldre Särskilt boende Trygghetsboende Bostäder i anslutning till vård- och omsorgsboende Seniorboenden Ordinarie bostadsbestånd Flerbostadshus Småhus Hemtjänst och hemsjukvård Bostadsmatris Dagverksamheter... 27

5 7. Utblick nationellt och internationellt Andra kommuner Statliga utredningar Boverket Stöd till inventering Pensionärerna Internationellt Forskning Boende och hälsa bland äldre Äldreomsorgens utveckling Åldrandet Helhetsanalys Särskilt boende alternativet Ordinarie bostadsbestånd Kommunala insatser Förslag Utbyggnadsalternativ Känslighetsanalys Referenser Bilagor Bilaga 1: Innehåll i inventeringen av tillgänglighet Bilaga 2: Kriterier på tillgänglighet Bilaga 3: Karta över områdesindelningen Bilaga 4: Enkelt åtgärdade hinder Bilaga 5: Bostäder anpassade för äldre och träffpunkter... 46

6 Sammanfattning I Sandviken blir det många fler äldre de närmaste decennierna. I kapitel 1 beskrivs kommunens syfte att få en helhetsbild över förutsättningar och möjligheter att möta den växande äldrebefolkningens behov av tillgängliga bostäder. Utredningen ska användas för att skapa boendealternativ för äldre och för bedömning av framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer för äldre. I kapitel 3 visas att den snabbaste ökningen av antalet äldre sker fram till år Ökningen sker i alla kommundelar men olika starkt. Största ökningen sker i kommundel Södra där antalet personer över 80 år fördubblas fram till år Utredningens inventering av tillgängligheten till flerbostadshus i Sandvikens kommundelar redovisas i kapitel 4. Ingen kommundel har bra tillgänglighet vilket delvis förklaras av att många flerbostadshus är byggda innan det i bygglagstiftningen infördes högre krav på tillgänglighet. Sämst tillgänglighet finns i kommundel Södra och Östra exklusive Centrala Sandviken samt Kyrkåsen. Tillgängligheten kan med enkla åtgärder, främst ramper, höjas. Flertalet av de lägenheterna finns i Centrala Sandviken. Entréer med trappsteg innan hiss är mest kostnadseffektivt att åtgärda. I kommundel Södra har Sandvikenhus AB byggt om några av entréerna så att tillgängligheten ökat. En samlad analys av Sandvikens befolkningsutveckling och tillgängligheten redovisas i kapitel 5. Den visar att det inom några år kommer att bli stor knapphet på tillgängliga bostäder i flera kommundelar. Behovet av fler bostäder anpassade för äldre kommer att vara mycket stort under lång tid framöver. Det kommer att behövas flera samordnade insatser för att lösa behovet. I kapitel 6 beskrivs de olika boendealternativ för äldre som finns i Sandviken idag. Vid pensioneringen bor majoriteten av Sandvikenborna i småhus. Flertalet av dem flyttar dock till en lägenhet inom 15 år efter pensioneringen. Kapitel 7 ägnas åt utvecklingen av bostäder för äldre utanför Sandviken i andra kommuner och internationellt samt forskning och statliga utredningar. I kapitel 8 finns en helhetsanalys som visas hur Sandvikens kommun kan stödja tillkomsten av bra och tillgängliga bostäder för äldre. Rapporten avslutas i kapitel 9 med ett antal förslag på hur Sandviken kan utveckla de olika boendealternativen på ett sätt som minskar behovsökningen för särskilt boende. Med en satsning på trygghetsboenden och ökad tillgänglighet i befintliga flerbostadshus samt Sandvikenhus AB s planerade nybyggnationer kan antalet platser i särskilt boende fram till år 2026 kvarstå på nuvarande nivå trots ökningen av antalet äldre. 1

7 1. Bakgrund Sandviken är en unik kommun. Det är den enda kommunen i landet där inpendlingen från regioncentra är större än utpendlingen dit. Många av de som pendlar från Gävle till Sandviken arbetar vid Sandvik AB. Näringslivet i Sandviken domineras av Sandvik AB som är en världsledande global industrikoncern med cirka anställda och en omsättning på närmare 100 miljarder kronor. Företaget grundades i Sandviken för drygt 150 år sedan och har idag cirka anställda i Sandviken. Via Göranssonska stiftelserna ges olika former av insatser till boende i Sandviken. Bland annat driver de dagverksamheter för äldre. Prognos över befolkningsutvecklingen Sandvikens kommun har utarbetat fyra scenarier för befolkningsutvecklingen. Vi har i denna rapport tillämpat försiktighetsprincipen och för prognoserna som går fram till år 2040 använt scenario 1 som bygger på ett genomsnitt av befolkningsutvecklingen de senaste sex åren. Den större befolkningsökning som skett år 2014 förstärker enbart rapportens slutsatser. Prognoserna utgår från befolkningssiffrorna för år Vi har också gjort en markering vid år 2026 eftersom ökningen av antalet äldre är störst fram till dess. Fokus för prognoserna är personer över 65 år och över 80 år. Över 65 år har använts för att visa hela gruppen ålderspensionärer. Över 80 år har använts för att markera behov av mer insatser från äldreomsorgen. På samma sätt som för landet som helhet ökar antalet äldre snabbt i Sandviken. Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus En totalinventering av tillgängligheten i flerbostadshus har genomförts under Inventeringen har omfattat 340 fastigheter med totalt lägenheter. Inventeringen visar hur tillgängligheten är fram till lägenhetsdörren. Graden av tillgänglighet har klassificerats i tre nivåer: rullstolstillgänglig, rollatortillgänglig och ej tillgänglig. Bakom den beskrivningen finns ett omfattande analysarbete baserat på indikationerna i bilaga 2. Inventeringen omfattar både hyresrätter och bostadsrätter, både allmännyttan och privata fastigheter. Särskilda boenden (äldreboende, gruppbostäder, etc.) har undantagits från inventeringen eftersom det krävs biståndsbeslut för att bo där. Fastigheter som används som hotell ingår inte heller i inventeringen. 2

8 Inventering av tillgänglighet i bostadsområden För att kunna leva ett självständigt liv krävs att också bostadsområdets tillgänglighet är bra. Parallellt med fastighetsinventeringen har inventering skett av tillgängligheten i kommundelarnas bostadsområden. Utifrån uppsatta kriterier har tillgängligheten i bostadsområden klassats i nivåerna: Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol), Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator), Ej tillgängligt. Arbetsformer Wikman-konsult har svarat för arbetets genomförande med Leif Wikman som huvudkonsult. Kommunens kontaktpersoner har varit tekniska chefen Erika Ågren och socialchefen Karin Jonsson. Styrgrupp har varit kontaktpersonerna samt representanter från kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska kontoret, omsorgsförvaltningen och Sandvikenhus AB. Personal vid kommunens förvaltningar och Sandvikenhus AB har medverkat i arbetet. Projektet har avrapporterats vid kommunstyrelsens strategidag och vid kommunstyrelsemöte. Syfte Syftet med utredningen har varit att få en helhetsbild över kommunens och olika bostadsområdens förutsättningar och möjligheter att möta den växande äldrebefolkningens behov av tillgängliga bostäder. Avsikten är att använda utredningen som underlag för att skapa tillgänglighet till olika typer av bostäder för äldre samt som underlag för bedömning av framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer anpassade för äldre. Den kan också användas av enskilda fastighetsägare som underlag för att öka tillgängligheten i deras bostadsbestånd utifrån de äldres behov. Boverket Boverket har beviljat kommunen ekonomiskt stöd till inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Målet med inventeringen är att få en överblick över förutsättningarna att tillhandahålla bostäder till kommunens medborgare och därefter med detta som grund skapa fler tillgängliga bostäder. 3

9 2. Områdesindelning Kommunen har en indelning i 8 kommundelar baserat på nyckelkoder, se tabell 1. Denna indelning används förutom för vad gäller kommundel Östra där centrala Sandviken (Stadsparken, Nya Bruket, Centrum och Kyrkåsen) brutits ut och redovisas separat. Orsaken till att Centrala Sandviken särredovisas är att en stor andel av kommunens befolkning är bosatt där och att nära hälften av alla lägenheter finns där. För tydlighetens skull har data om Centrala Sandviken ibland angivits per NYKO-område enligt tabellen för indelningen av Centrala Sandviken i bilaga 3. Områdesindelningen används för demografiprognoser, sammanställning av fastighetsinventeringen och för koppling av behov och inventering. Kartor över områdesindelningen finns i bilaga 3. Tabell 1. Områdesindelning Sandviken Järbo Ovansjö Storvik - Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra (förutom Centrala Sandviken) Södra Västra Centrala Sandviken varav Stadsparken Nya Bruket Centrum Kyrkåsen 4

10 3. Befolkning Sandvikens kommun har år 2013 en befolkning på invånare. Diagram 1 visar att på och 60-talen ökade befolkningen men sen början av 1970-talet har Sandviken haft en minskning. Den nedåtgående trenden har dock i början av 2000-talet stabiliserats kring invånare. Kommunen har prognoser på befolkningsutvecklingen fram till år De visar en försiktig befolkningsökning till invånare. Prognoserna finns även med fördelning på kommundelar och åldrar. Den större befolkningsökningen som skedde år 2014 förstärker enbart rapportens slutsatser. Diagram 1. Befolkningsutveckling för Sandviken Invånare Befolkning Prognos År Tabell 2 visar att folkmängden år 2013 i de olika kommundelarna varierar mellan invånare i Österfärnebo och invånare i kommundel Södra. I tätorten (Östra exklusive centrala Sandviken, Södra, Västra, Centrala Sandviken) bor drygt invånare (68 % av hela kommunens befolkning). Befolkningsprognosen fram till år 2026 och 2040 visar på relativt stora befolkningsökningar i kommundel Södra och i Centrala Sandviken medan övriga kom- 5

11 mundelar fram till år 2026 beräknas få i stort sett oförändrad eller minskad befolkning. För perioden beräknas minskningar i de flesta kommundelar utom Centrala Sandviken och Södra. Största befolkningsminskning fram till år 2040 beräknas Östra exklusive Centrala Sandviken få. Även Järbo, Årsunda och Storvik- Hammarby har en betydande minskning. Tabell 2. Folkmängd per område Invånare Förändring till år Järbo Ovansjö Storvik Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra exkl centrala S Södra Västra Centrala Sandviken varav Stadsparken Nya Bruket Centrum Kyrkåsen Sandviken kommun Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år En stor del av Sandvikens befolkningsökning finns i de äldre åldersgrupperna vilket även gäller för hela Sverige. Ökningen beror främst på att de stora barnkullarna i rekordgenerationen på 40- och 50-talen nu går i pension men också på att vi lever allt längre. Ökningen av medellivslängden sammanhänger med utvecklingen inom den medicinska vetenskapen och vården. Sjukdomar som förr var livshotande eller medförde livslånga funktionshinder kan nu behandlas och återge personer full funktionsförmåga. Exempelvis gråstarr, slitna höftleder och knäleder, cancer, stroke och hjärtinfarkt. Detta har bidragit till att allt fler är friska långt upp i åren. Sandviken har en äldre befolkning än landet som helhet. Antalet äldre i Sandviken kommer att bli fler och deras andel av befolkningen kommer att öka. År 2013 fanns det personer i Sandviken som var över 65 år, vilket är 24 % av Sandvikens 6

12 befolkning (i Sverige är 19 % över 65 år). Störst är ökningstakten fram till år 2026 då de beräknas de uppgå till personer (26 % av Sandvikens befolkning) och för år 2040 är prognosen invånare över 65 år i Sandviken (28 % av befolkningen). Ökningen är störst i de äldsta åldersgrupperna. Diagram 2 visar var de äldre bor idag och utvecklingen fram till år 2026 och Liksom för befolkningen som helhet bor två tredjedelar av de äldre i tätorten Sandviken. Flest invånare över 65 år har Centrala Sandviken (1 940 invånare över 65 år) och Södra (1 789 invånare över 65 år). I Västra finns drygt invånare över 65 år och i Storvik-Hammarby knappt invånare över 65 år. Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 65 år fram till år 2026 att ske i Södra (+439 personer) och Västra (+ 201 personer). De kommundelarna fortsätter att öka i antal pensionärer även efter år Fram till år 2040 kommer Östra exkl centrala Sandviken, Storvik-Hammarby och Ovansjö att få en ökning med över 200 personer vardera. Störst andel av befolkningen utgör de idag i Centrala Sandviken (31 %). Där beräknas dock antalet ålderspensionärer komma att minska. Speciellt är det områdena Centrum och Stadsparken (se karta i bilaga 3) som minskar medan det sker en ökning i Nya Bruket. Det är ett annat mönster än i de flesta kommuner som brukar ha en inflyttning av pensionärer till centrum. Orsaken till minskningen i Centrala Sandviken är att det där nu är färre invånare än tidigare i åldersgruppen år vilket slår igenom i prognosen. Diagram 2. Antal och förändring av personer över 65 år i respektive kommundel Järbo Ovansjö Storvik Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra exkl centrala S Centrala Sandviken Södra Västra Förändring Förändring

13 Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år De flesta pensionärer kan räkna med minst friska år efter pensioneringen, den så kallade tredje åldern. En tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis god levnadsstandard. En tid i livet när man kan genomföra det man inte hann med medan man arbetade. Många får också uppleva den så kallade fjärde åldern då sjukdomar och funktionsnedsättningar sätter gränser. I befolkningen ser man inget stort ökat hjälpbehov från andra förrän efter 80-årsåldern. Det är därför angeläget ur ett boendeperspektiv att också studera befolkningsutvecklingen specifikt för dem som är över 80 år. År 2013 fanns det personer över 80 år i Sandviken. Det är 6 % av befolkningen (i Sverige är 5 % över 80 år). År 2026 beräknas de uppgå till personer (9 % av befolkningen) och för år 2040 är prognosen invånare över 65 år i Sandviken (10 % av befolkningen). Den snabbaste ökningen är således de närmaste 12 åren med över fler personer över 80 år (+54%). Diagram 3 visar att befolkningsutvecklingen i kommundelarna för personer över 80 år ganska väl överensstämmer med den för alla ålderspensionärer. Flest personer idag över 80 år bor i Centrala Sandviken med över 600 invånare över 80 år. Södra, Västra och Storvik-Hammarby har vardera mer än 200 invånare över 80 år. Diagram 3. Antal och förändring av personer över 80 år i respektive kommundel Järbo Ovansjö Storvik Hammarby Årsunda Österfärnebo Östra exkl centrala S Centrala Sandviken Södra Västra Förändring Förändring Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 80 år fram till år 2026 att ske i Södra där det blir en fördubbling (+340 personer), Västra 8

14 (+ 171 personer), Östra exkl Centrala Sandviken (+146 personer) och Storvik- Hammarby (+112 personer). För Södra, Västra och Storvik-Hammarby fortsätter ökningen även efter år 2026 medan Östra exkl Centrala Sandviken och Centrala Sandviken då får en liten minskning. Största andelen av befolkningen utgör personer över 80 år idag i Centrala Sandviken (11 %). Liksom för alla ålderspensionärer blir de betydligt fler på Nya Bruket medan de blir färre i Stadsparken. I Centrum kommer år 2040 antalet personer över 85 år att bli nästan lika många som de som är år vilket beror att det idag är färre åringar. Diagram 4 visar utvecklingen årsvis av antalet personer över 80 år i de olika kommundelarna. År 2026 är utmärkt med ett streck för att markera att den snabbaste ökningen sker fram till dess. Den största ökningstakten finns i Södra där antalet personer över 80 år blir fördubblat redan till år För Centrala Sandviken sker en mindre ökning fram till år 2026 som sedan planar ut. Diagram 4. Utveckling av antal personer över 80 år i Sandvikens kommundelar år Antal personer Järbo Ovansjö Storvik-Hammarby År Årsunda Österfärnebo Östra exkl Centrala S Södra Västra Centrala Sandviken 9

15 4. Inventering av tillgänglighet Tillgängligheten har inventerats på kommundelsnivå med avseende på områdets tillgänglighet samt på adressnivå med avseende på tillgänglighet till flerbostadshus. För inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus har en fastighetsdatabas över alla flerbostadshus i kommunen upprättats. I den har registrats uppgift om i vilken kommundel fastigheterna finns, nyckelkod, fastighetsbeteckning, adress, fastighetsägare, antal lägenheter, antal våningar, tillgänglighetsparametrar enligt bilaga 1 samt kommentarer om hur tillgängligheten kan förbättras. Tillgängligheten har inventerats på adressnivå och finns dokumenterad i en Exceldatabas med sökmöjlighet på alla registrerade variabler. Det innebär att uttag av data kan ske på t ex kommunnivå, kommundelsnivå, Nyko-nivå, fastighetsnivå, adressnivå, per fastighetsägare, per tillgänglighetsnivå, etc. Databasen är överlämnad till kommunen vid projektavslutet. Tillgänglighet i området För tillgängligheten i bostadsområdet har inventeringen omfattat gångvägars framkomlighet, belysning i området, orienterbarhet, gatuparkeringar och tillgång till vilplatser. Utifrån detta har tillgängligheten klassats i tre nivåer: Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol) Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator) Ej tillgängligt Bra tillgänglighet i området har alla områden utom Årsunda som är med svårighet tillgängligt. I Årsunda saknas trottoarer för gående samt vilplatser vid gångvägar och torg. Tillgänglighet till flerbostadshus Den mest omfattande delen av utredningen har varit att inventera tillgängligheten i bostadsbeståndet. Alla flerbostadshus i kommunen - allmännyttan och privata hyreshus samt bostadsrättsföreningar - totalt drygt entréer med lägenheter, har besökts och dokumenterats ur tillgänglighetssynpunkt. Utifrån kriterierna i bilaga 1 och 2 har tillgängligheten till lägenheterna klassificerats i tre nivåer: tillgängliga med rullstol, tillgängliga med rollator, ej tillgängliga. 10

16 Bilderna nedan visar exempel på fastigheter i Sandviken med de olika tillgänglighetsnivåerna. Entré med rullstolstillgänglighet. Entré med rollatortillgänglighet. Entré som är ej tillgänglig. Barrsätragatan, Sandviken Framnäsgatan, Österfärnebo Barrsätragatan, Sandviken Tabell 3 visar att av Sandvikens lägenheter i flerbostadshus är knappt en fjärdedel (24%) tillgängliga med rullstol. Mindre än hälften av lägenheterna är tillgängliga med rollator och drygt hälften är ej tillgängliga. Alla lägenheter som är rullstolstillgängliga är också rollatortillgängliga. Tabell 3. Tillgängliga lägenheter år 2014 Antal Antal Tillgänglighet till lägenheter Område invånare lägenheter Rullstol Rollator Ej tillgängliga Betyg Järbo % 47% 53% - Ovansjö % 50% 50% +/- Storvik-Hammarby % 49% 51% - Årsunda % 67% 33% ++ Österfärnebo % 74% 26% ++ Östra exkl Centrala S % 29% 71% -- Södra % 32% 68% -- Västra % 47% 53% - Centrala Sandviken % 47% 53% - varav Stadsparken % 54% 46% + Nya Bruket % 50% 50% +/- Centrum % 46% 54% - Kyrkåsen % 39% 61% -- Sandvikens kommun % 44% 56% - 11

17 För att underlätta jämförelser mellan kommundelarna och med andra kommuner har tillgängligheten betygsatts i sju nivåer enligt nedan. Betyg Kriterier Betyg Kriterier +++ > 60% Rullstolstillgängliga % Ej tillgängliga ++ > 60% Rullstols-/Rollatortillgängliga -- > 60% Ej tillgängliga + > 50% Rullstols-/Rollatortillgängliga --- > 75% Ej tillgängliga +/- ½ Rollatortillgängliga och ½ Ej tillgängliga I Sandviken finns ingen kommundel med +++ och inte heller någon med ---. Andra kommuner där vi genomfört inventeringar har en eller flera bostadsområden som får betyget +++. I Sandviken är det långt till den nivån. Det finns skillnader mellan kommundelarna. Det beror delvis på när områden är byggda. Kraven i bygglagstiftningen på tillgänglighet med bland annat hiss har skärpts de senaste decennierna. Ingen kommundel har dock någon större andel lägenheter med bra rullstolstillgänglighet. I Järbo är 25 % av lägenheterna tillgängliga med rullstol och 47 % tillgängliga med rollator. Flerbostadshusen är 1-3 våningar höga. De flesta lägenheterna finns i 2- våningshus utan hiss. Bara ett hus har hiss. Med ramper vid 26 entréer kan rullstolstillgängligheten höjas till 41 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. I Ovansjö är bara 14 % av lägenheterna tillgängliga med rullstol och 50 % tillgängliga med rollator. Flerbostadshusen är 1-3 våningar höga. De flesta lägenheterna finns i 2-våningshus utan hiss. Det finns bara ett hus med hiss och där finns hälften av de rullstolstillgängliga lägenheterna. Med ramper vid entréer kan rullstolstillgängligheten höjas till 53 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. Storvik-Hammarby har också låg andel rullstolstillgängliga lägenheter (17 %) och 49 % av lägenheterna är rollatortillgängliga. Här finns flerbostadshus som är upp till 4 våningar. De flesta lägenheterna finns i 2-våningshus utan hiss. Vid sex fastigheter finns hiss och där finns två tredjedelar av de rullstolstillgängliga lägenheterna. Ramp vid entréer kan bara höja rullstolstillgängligheten till 27 %. Det stora problemet är att en tredjedel av entréerna har en halvtrappa till första våningen vilket ofta är svårt och dyrt att tillgänglighetsanpassa. Årsunda har med 42 % rullstolstillgängliga lägenheter bästa tillgängligheten utanför centralorten. Även rollatortillgängligheten på 67 % är bland de högre. Det är dock få lägenheter i Årsunda och en tredjedel av de rullstolstillgängliga lägenheterna är bostäder i anslutning till Vallgårdens äldreboende. Det är också Årsundas 12

18 enda flerbostadshus med hiss. Flerbostadshusen är 1-2 våningar höga. Ramp vid entréer kan höja rullstolstillgängligheten till 66 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. Österfärnebo har 23 % rullstolstillgängliga lägenheter och är med 74 % rollatortillgängliga lägenheter den kommundel som tävlar med Årsunda om bäst tillgänglighet. Även här är det dock få lägenheter och det finns inget flerbostadshus med hiss. Flerbostadshusen har 1-2 våningar. Ramp vid entréer kan höja rullstolstillgängligheten till 72 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig. Östra exklusive centrala Sandviken har 16 % rullstolstillgängliga lägenheter och är den kommundel som med 29 % har lägst andel rollatortillgängliga lägenheter. Lägenheterna finns i 1-3-våningshus, de flesta i 2-våningshus. Det finns inget flerbostadshus med hiss. Ramper vid entréerna förbättrar tillgängligheten marginellt. Till mer än hälften av lägenheterna på första våningen är det en halvtrappa, i de flesta fall är den lång vilket gör att lägenheterna är ej tillgängliga. Södra är den kommundel som med 13 % rullstolstillgängliga lägenheter har lägst tillgänglighet för rullstolanvändare. Även rollatortillgängligheten på 32 % är låg. Lägenheterna finns i 1-4-våningshus och i ett 9-våningshus på Agavägen. Mer än hälften av lägenheterna finns i 3-våningshus utan hiss. Många entréer har halvtrappa till första våningen. För att förbättra tillgängligheten har Sandvikenhus AB installerat hiss i 9 av de 92 entréer de har i kommundelens 3-våningshus. De har även byggt bort halvtrappan till första våningen i några entréer. Västra har 27 % rullstolstillgängliga och 47 % rollatortillgängliga lägenheter. Lägenheterna finns i 1-4-våningshus samt i 9-våningshusen på Tallbacksvägen. I kommundelen finns 15 entréer med hiss, de flesta i 9-våningshusen. Rollatortillgängligheten kan höjas till 44 % med installation av ramp vid entréer. Hälften av de 255 lägenheter det gäller har egen entré. I Centrala Sandviken är 30 % av lägenheterna är rullstolstillgängliga och 47 % tillgängliga med rollator. Lägenheterna finns i fastigheter som är 1-9 våningar. 38 % av lägenheterna finns i 3-våningshus. Inventeringsresultatet för vart och ett av de fyra områdena i Centrala Sandviken beskrivs nedan. Stadsparken är ett område med 46 % rullstolstillgängliga lägenheter och 54 % rollatortillgängliga. Flertalet av dem finns i höghusen på Sveavägen och Valhallavägen där det finns hiss. De andra flerbostadshusen i området har 2-4 våningar med en halvtrappa till första våningen, i hälften av entréerna är halvtrappan lång. Nya Bruket är med 13 % rullstolstillgänglighet ett av de bostadsområden som har lägst rullstolstillgänglighet. Hälften av lägenheterna är dock rollatortillgängliga. De har nästan alla egen entré som med ramp blir rullstolstillgänglig. Det finns inte hiss i något av flerbostadshusen som alla är 1-3 våningar höga. Sandvikenhus AB 13

19 påbörjar år 2015 ett stort renoveringsprogram som också omfattar utemiljö och tillgänglighet. Centrum är med lägenheter det bostadsområde som har flest lägenheter. 35 % av lägenheterna är rullstolstillgängliga och 46 % är rollatortillgängliga. Var tredje entré har hiss. Vid några entréer med hiss finns nivåskillnader i entrén som omöjliggör rullstolstillgänglighet. De är i de flesta fall enkla att åtgärda med en ramp. Med ramper vid 8 entréer med hiss ökar rullstolstillgängligheten med 130 lägenheter till 41 %. Hälften av områdets lägenheter finns i 3-våningshus, de flesta utan hiss. Kyrkåsen är med 12 % det bostadsområde som har lägst andel rullstolstillgängliga lägenheter. 39 % rollatortillgängliga lägenheter är inte heller någon hög andel. Med ramper vid 7 entréer med hiss mer än fördubblas rullstolstillgängligheten med 54 lägenheter till 25 %. Hälften av områdets lägenheter finns i 3-våningshus, de flesta utan hiss. Sammantaget kan konstateras att Sandvikens vanligaste flerbostadshus är 3-våningshus utan hiss, precis som för Sverige som helhet. Lägst rullstolstillgänglighet finns i Södra. Lägst rollatortillgänglighet finns i Södra och Östra exkl centrala Sandviken. Bra andel rollatortillgängliga lägenheter finns i Österfärnebo och Årsunda. Det är dock få lägenheter. Störst andel ej tillgängliga lägenheter har kommundelarna Södra och Östra exkl centrala Sandviken. Enkelt åtgärdade hinder Vid inventeringen har också noterats enkla åtgärder som kan höja tillgängligheten. Den vanligaste åtgärden är att montera en ramp vid entrén. Inventeringen visar att lägenheter med hjälp av ramper vid entrén kan göra rullstolstillgängliga (se bilaga 4). Det skulle höja andelen rullstolstillgängliga lägenheter till 40 %. Drygt hälften (816 lägenehter ) av dem finns i Centrala Sandviken varav de allra flesta i Centrum och Nya Bruket. 662 av lägenheterna som kan göras rullstolstillgängliga med ramp har egen entré. En tredjedel av dem finns i Nya Bruket. Vid 22 entréer kan en ramp göra fem eller fler lägenheter rullstolstillgängliga. De flesta av dem finns i Centrum och Kyrkåsen. Mest kostnadseffektivt att åtgärda är de 15 entréer med hiss där för högt entrésteg medför att 184 lägenheter ej är rullstolstillgängliga. En fastighet i Centrum med 36 lägenheter kan göra rullstolstillgänglig genom installation av 1 hiss. 14

20 Fastighet som med installation av en hiss kan göras rullstolstillgänglig. Storgatan, Sandviken Redan åtgärdade hinder Ett antal av Sandvikenhus AB s fastigheter i Björksätra i kommundel Södra har byggts om så att tillgängligheten ökat. Exempelvis har utemiljön anpassats så att trappsteg vid entrén inte behövs. Ombyggd utemiljö. Smassens väg, Björksätra 15