ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (48)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-06-26 1 (48)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (48) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, fredagen den 26 juni 2015 klockan Ajournering för kaffe Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mari-Teres Ögren (S), ledamot Mauricio Puga (S), ledamot Görgen Åberg (S), ledamot Veronica Burman (S), ledamot Anders Burman (S), ledamot Lena Nilsson (C), ledamot Sten-Åke Nilsson (C), ledamot Nina Lango (C), ledamot John Wennström (C), ledamot Albert Laestander (V), ledamot Erik Grähs (V), ledamot Tommy Marklund (V), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Jeanette Lindahl Ranfjäll (FP), ledamot Christina Wallström (S), tjg ersättare Anette Wallström (C), tjg ersättare Ove Burman (V), tjg ersättare Övriga deltagare Utses att justera Peter Andersson, kommunchef Lena Sundström, kommunsekreterare Anna-Karin Hedman, nämndsekreterare Nina Lestander, redovisningschef Mauricio Puga och Nina Lango Justeringens tid och plats Onsdagen den 1 juli 2015, klockan 13.00, Kanslienheten. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Lena Sundström Ordförande Mats Abrahamsson Justerande Mauricio Puga Nina Lango ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Underskrift Anna-Karin Hedman

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 50 Godkännande av dagordning 51 Interpellationer och frågor 52 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut om varuhemsändning 53 Delårsrapport för Arjeplogs kommun, tertial 1/ Revidering av taxan för slamtömning 55 Överflyttning av medel från fasadrenovering Öberga fritids till dränering runt tekniska enhetens kontorsbyggnad 56 Investeringsäskande för projektavslut panncentralen 57 Omfördelning av medel Återvinningsgården 58 Investeringsäskande för utbyte av befintlig kylanläggning för IT och Transportstyrelsen i Tingsbacka 59 Utbyggnad av VA Adolfström 60 Investeringsäskande för utbyggnad fjärrvärme Hornavan Hotell 61 Omföredelning investeringsbudget för reinvestering VA ledningar till ersättning av befintlig värmeanläggning på Arjeplogs avloppsreningsverk 62 Digitalisering av handlingar 63 Verksamhetsplan och budget Taxor och avgifter år Rivning av Röda skolan 66 Abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning 67 Beslut om ansvarsfrihet för 2014 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr 68 Beredskapsplan för dammhaveri Skellefteälven 69 Integrations- och arbetsmarknadsenhet ny organisation 70 Motion omfördelning av tjänst lokalvård 71 Reglemente för vinterväghållning enskilda vägar, utvärdering 72 Reglemente för vinterväghållning av tillfartsvägar, utvärdering 73 Ungas inflytande i Arjeplogs kommun 74 Anmälan av motioner 75 Anmälan av medborgarförslag 76 Entledigande av politiska uppdrag 77 Valärenden, fyllnadsval 78 Delgivningar 79 Anmälan av beslut, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 80 Anmälan av beslut, kommunstyrelsen 81 Verkställda uppdrag för perioden Ej verkställda uppdrag för perioden

3 Kommunfullmäktige Kf 50 Godkännande av dagordning Godkänna föreslagen dagordning.

4 Kommunfullmäktige Kf 51 Interpellationer och frågor Inga interpellationer eller frågor ställdes.

5 Kommunfullmäktige Kf 52 Ks 2014/730 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut , om varuhemsändning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att återremittera förslag till riktlinjer för varuhemsändning till kommunstyrelsen, för utredningsuppdrag till berörda verksamheter att justera regelverket för en försöksperiod på ett år, med en utvärdering av resultatet för en varuhemsändning till byarna för alla fast boende utanför tätorten. Utredningen ska inrikta sig på hur logistikhanteringen med eventuellt datorstöd och andra sätt som kan medföra en basservice till privatpersoner angående varuhemsändning. Utifrån det ställningstagandet önskar verksamheterna att kommunstyrelsen förtydligar vad som gäller avseende nuvarande varuhemsändningsverksamhet och avsätter medel för genomförande av uppdraget. Bedömning Varuhemsändning förutsätts vara kvar i den form den erbjuds idag, d.v.s. till alla fast boende inom Arjeplogs kommun som av egen kraft inte kan ta sig till närmaste livsmedelsbutik. Tillkommer att under ett (1) år även prova erbjuda varuhemsändning till övriga fast boende utanför tätorten Arjeplog, men då mot en serviceavgift på 50 kr/hushåll/varuhemsändning. I uppdraget bör då ingå att utreda följande: Vilken typ av transportorganisation kräver uppdraget? Kan nuvarande transportorganisation praktiskt hantera en utvidgad verksamhet? Innebär ökad varuhemsändning att transportörerna anser sig behöva utta en högre avgift för sin transport? Var bör ansvaret ligga för att utta nämnda serviceavgift, är det hos kommunen, livsmedelsbutiken eller hos transportören av hemsändning? Krävs det en avgiftskontroll, d.v.s. att de som ska betala serviceavgift för hemsändning också gör det? Vem bör i så fall ansvara för att utföra avgiftskontroll och hur bör den utföras? Hur stora blir merkostnaden för kommunen med tanke på att kostnaden för varuhemsändning till övriga ökar med 50 kr/hemsändning? Vilka merkostnader (merarbetstid) innebär en utvidgad varuhemsändning för kommunens administrativa organisation och för handläggare av varuhemsändning? Kommer kostnaderna för information om varuhemsändning att öka? Kan en utvidgad varuhemsändning hanteras och effektiviseras med hjälp av datorstöd, t.ex. e-handel, redovisning via databas etc? forts

6 Kommunfullmäktige forts Kf 52 Ks 2014/730 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut om varuhemsändning I utredningsuppdraget kan tillkomma fler uppgifter som idag inte kan förutses. En tidsåtgång motsvarande 10% tjänst har bedömts som en lämplig utgångspunkt då vissa förberedande insatser redan utförts. Den ökade ersättningen till transportörer för varuhemsändning som utökad service medför är svåra att uppskatta exakt. Mot bakgrund av utfall 2011, bör den uppgå till ca 120 tkr men med hänsyn till utfall under tidigare testperiod betydligt lägre. Med reservation att kostnaden kan bli lägre eller högre, beräknas den kunna uppgå till i storleksordningen 50 tkr utöver det som täcks av det statliga bidraget. Uppdraget förutsätter att följande resurser kan anslås: Lönekostnad utredning och administration ca 10 % under 12 mån kr Informationsinsatser/datorstöd kr Ersättning till transportörer och andra omkostnader kr TOTALT kr Bedömingen är att uppdraget är fullt möjligt att utföra och på sikt kan vara en åtgärd som kan främja livsmedelsbutikernas utveckling och stärka byarnas attraktivitet. Kommunstyrelsen beslöt att varuhemsändning utförs tillsvidare i den form som sker i dag enligt kommunfullmäktiges föreslagna riktlinjer. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Ingela Edholm Forsberg Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Förslag till beslut på sammanträdet Britta Flinkfeldt Jansson (S): Kommunstyrelsens förslag till medelsanvisning ändras till eget kapital från kommunfullmäktiges budget för utredningar. Kommunstyrelsens förslag, att kronor avstätts för år 2015 och kroor avsätts för år 2016 ur kommunfullmäktiges budget för utredningsuppdrag, avslås. forts

7 Kommunfullmäktige forts Kf 52 Ks 2014/730 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut om varuhemsändning Alf Sundström (FP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att utredningsuppdraget ska vara klart Beslutsgång Ordföranden ställer först frågan om bifall till respektive avslag på förslaget att medelsanvisning ändras till eget kapital, och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer sedan frågan om bifall till respektive avslag på förslaget att utredningsuppdraget ska vara klart , och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag med tillägg och Britta Flinkfeldt Janssons förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Avsätta kronor för år 2015 och kronor för år 2016 för utredningsuppdrag om varuhemsändning. Utredningsuppdraget ska vara klart Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering Utvecklingsstrateg. Redovisningschef.

8 Kommunfullmäktige Kf 53 Ks 2015/407 Delårsrapport för Arjeplogs kommun, tertial 1/2015 Sammanfattning Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport för Arjeplogs kommun tertial 1/2015. Beslutsunderlag Delårsrapport för Arjeplogs kommun, tertial 1/2015. Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Godkänna delårsrapport för Arjeplogs kommun, 1 januari april 2015, tertial 1. Beslutsexpediering Redovisningschef.

9 Kommunfullmäktige Kf 54 Ks 2014/595 Revidering av taxa för slamtömning 2015 Sammanfattning Upphandlingen genomfördes och två stycken anbud inkom. Bägge anbudslämnarna uppfyllde kraven som ställdes och den entreprenör som lämnade lägsta pris antogs i enlighet med utvärderingsmodellen i upphandlingen. Dock så innebär det faktum att Arvidsjaur inte ingår i upphandlingen att antalet brunnar som töms per år kraftigt har minskat och detta får till följd att priset för tömning av enskilda brunnar har ökat. Bakgrund Tidigare avtal för slamtömning inom Arjeplogs kommun upphandlades tillsammans med Arvidsjaurs kommun och löpte ut , i avtalet fanns möjlighet till förlängning om 2 år. Arvidsjaur utredde i ett sent skede möjligheten att genomföra slamtömning i sin kommun i egen regi. Dock uppstod tidsbrist på vilket man föreslog att avtalet skulle förlängas 1 år. Entreprenör fick förfrågan om förlängning men valde att inte förlänga. På förekommen anledning påbörjades en ny upphandling för Arjeplogs kommuns slamtömning då Arvidsjaur valde att genomföra sin slamtömning i egen regi. Konsekvenser Med nu gällande taxa så uppnås inte full kostnadstäckning gentemot det nya entreprenörpriset som Arjeplogs kommun betalar entreprenören för utfört uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Jonas Callin, Ny slamtaxa, Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen forts

10 Kommunfullmäktige forts Kf 54 Ks 2014/595 Revidering av taxa för slamtömning 2015 Revidera taxan för slamtömning att börja gälla från > Tömning av enskilda Exkl. Inkl. Exkl. slambrunnar moms moms moms 0-2,9 m3 952 kr kr kr 3-6 m > Inkl. moms kr kr kr kr kr Slangdragningstillägg > 10m 569 kr 711 kr 720 kr 900 kr Tillägg tunga lock > 60 cm 181 kr 227 kr 475 kr 594 kr Tillägg om framkomlig väg saknas och tömning ej kan utföras 478 kr 597 kr 520 kr 650 kr Tillägg ej synligt utmärkt brunn(ägare+fastighetsbeteckning) 527 kr 659 kr 520 kr 650 kr Extratömningar SEK/h kr kr kr Extratömningar akut SEK/h kr kr kr Beslutsexpediering VA-ingenjör. Ekonomikontoret.

11 Kommunfullmäktige Kf 55 Ks 2014/291 Överflyttning av medel från fasadrenovering Öberga fritids till dränering runt Tekniska enhetens kontorsbyggnad Sammanfattning Vi bedömer det som nödvändigt att gräva upp och dränera runt källarvåningen i den byggnad där tekniska enheten samt miljö- och byggkontoret finns på grund av de fuktskador som finns inne i källarvåningen. Genom att vi gör flera av de planerade åtgärderna i den aktuella underhållsplanen med egen personal kan kostnaderna hållas nere. Därför begär vi att få flytta kronor från fasadrenovering Öberga fritids till dränering runt Tekniska enhetens kontor. Fritidsfasadens renovering kommer att delas upp i två etapper ifall pengarna inte räcker för hela det planerade arbetet. Förvaltningens ståndpunkt Bifalla äskandet om omfördelning kvarvarande medel när projekten färdigställs i sommar. Ekonomiska konsekvenser Ingen förändring av totalsumman i underhållsplanen. Miljökonsekvenser Bra för arbetsmiljön i fastigheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Martin Stenlund Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 118. Omfördela kronor i tekniska kontorets investeringsbudget 2015, inom projekt 1001 till dränering runt tekniska enhetens kontorsbyggnad. Beslutsexpediering Redovisningschef. Tf samhällsbyggnadschef.

12 Kommunfullmäktige Kf 56 Ks 2014/291 Investeringsäskande för projektavslut panncentral Sammanfattning Under våren 2015 kommer projekt 1092 nya panncentralen att avslutas. Vid projektavslut kommer det fram att vi har en kundreskontra från 2013 på kr bokfört på projektet. Dessa pengar har aldrig kommit in i projektet och nu ligger alla fordringar och krav i en kvarvarande utbetalning om Detta medför att projektet måste tillföras kr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Emil Sundström Investeringsäskande Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska kontorets investeringsbudget 2015, kronor för färdigställande av projekt panncentral. Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering Redovisningschef. Tf samhällsbyggnadschef.

13 Kommunfullmäktige Kf 57 Ks 2015/291 Omfördelning av medel Återvinningsgården Sammanfattning Vår nuvarande lastbil har tjänat ut. För en rationell/planerbar verksamhet fungerar den inte, vi har under 2014 och början på 2015 ställt in planerade hämtningar 4 gånger(av 21ggr, dvs. 20 %) på grund av att bilen eller bakgavellyften inte fungerat. Dessutom är undertecknad den ende med C körkort på ÅVC, så att fortsättningsvis använda bilen för hämtning av material från miljöstationer i byarna kommer att kräva inhyrning av chaufförer, åtminstone under 2015(så länge som undertecknad är verksamhetschef för tekniska enheten). Sedan kommer en lätt lastbil att kunna nyttjas betydligt mer i verksamheten. Investeringen bör ske snarast, 2015, det blev mer bråttom när undertecknad blev TF Verksamhetschef och inte har möjlighet längre att göra hämtningarna. Förvaltningens ståndpunkt Bifalla äskandet om omfördelning kvarvarande medel när projekten färdigställs i sommar. Ekonomiska konsekvenser En årlig vinst på ca kronor, mot att hyra in chaufförer. Vinsten blir nästan kronor/år om man bortser från vår lönekostnad. Miljökonsekvenser Bra för miljön, betydligt mindre utsläpp med en lätt lastbil. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Emil Sundström Investeringsäskande. Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska kontorets investeringsbudget 2015, kronor för investering av ny lastbil till återvinningsgården. Medelsanvisning: Upplåning. Beslutsexpediering Redovisningschef. Tf samhällsbyggnadschef.

14 Kommunfullmäktige Kf 58 Ks 2014/291 Investeringsäskande för utbyte av kylanläggning för IT och Transportstyrelsen i Tingsbacka Sammanfattning Den befintliga anläggningen är över 20 år gammal och fungerar inte sommartid. Den har krånglat och kostat dyra pengar i service senaste åren och kan med råge anses som avskriven. Antingen blir Transportstyrelsen utan komfortkyla eller IT-enhetens serverrum utan kylning. En för hög temperatur i serverrummet förkortar utrustningens livslängd. Förvaltningens ståndpunkt Åtgärderna bör göras för att garantera en bra arbetsmiljö hos vår kund och samtidigt försäkra oss om god funktion och livslängd på kommunens IT-utrustning. Ekonomiska konsekvenser Kan bli omfattande om vår utrustning skadas av övertemperaturer. Miljökonsekvenser Vår kund kommer även i framtiden ha en bra arbetsmiljö sommartid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Martin Stenlund Investeringsäskande. Allmänna utskottets förslag till beslut Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska kontorets investeringsbudget 2015, kronor för utbyte av kylanläggning i Tingsbacka för IT-avdelningen och Transportstyrelsen. Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering Tf samhällsbyggnadschef. Redovisningschef.

15 Kommunfullmäktige Kf 59 Ks 2014/291 Utbyggnad VA Adolfström Bakgrund Planer finns i Adolfström att anlägga 8-10 nya tomter under samt eventuellt ytterligare tomter i framtiden. Adolfström har de senaste åren sett en stadig nyetablering av villatomter för fritidshus och detta har resulterat i en ökad belastning på VA-nätet, reningsanläggning och vattenverk. I ett led att kartlägga eventuella brister så har en kapacitetsutredning genomförts. Utredning visade på ett flertal brister som finns redan idag och som kommer att förvärras vid en kommande utbyggnad. Några av de brister som behöver åtgärdas är att delar av vattenledningsnätet måste uppgraderas för att inte riskera tryckförluster. Vissa delar av avloppsledningsnätet måste uppgraderas till större dimensioner för att inte riskera uppdämning. Filter och vattenrening på vattenverket måste uppgraderas för att klara en ökad belastning. Den mest omfattande bristen är på befintlig markbädd där befintlig anläggning idag inte räcker till vid toppbelastning under turistsäsong. Befintlig markinfiltration är idag närmare 28år och beräknad livslängd för en markinfiltration är kring år vid dimensionerad belastning, en överbelastning kan förkorta livslängden. Förvaltningens ståndpunkt Adolfström tillsammans med Jäckvik är de områden där nyetablering av tomter förekommer i en större utsträckning. För att klara en ökad belastning så måste åtgärder genomföras på stora delar av nätet. Samt att befintlig reningsanläggning måste åtgärdas för att klara befintlig belastning samt en eventuellt ökad belastning. Kostnaderna för åtgärderna uppskattas till 350tkr för de kapacitetshöjande åtgärderna och till ca tkr för åtgärderna kring reningsanläggningen beroende på vilket alternativ som visar sig genomförbara efter att markförhållanden har undersökts under barmarksperioden. Om inte åtgärder genomförs för att klara en ökad belastning så kan inte nyetablering av tomter anslutas mot kommunalt vatten och avlopp. Om inte åtgärder genomförs för att komma till stånd med den periodvisa överbelastningen av reningsanläggningen så kan en kommande negativ påverkan av miljö och människors hälsa inte uteslutas. Beslutsunderlag Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen forts

16 Kommunfullmäktige forts Kf 59 Ks 2014/291 Utbyggnad VA Adolfström Omfördela kronor i tekniska kontorets investeringsbudget 2015 för Reinvesteringar VA ledningar till åtgärder för att öka kapaciteten på ledningsnätet och vattenförsörjningen i Adolfström. Uppdrag ges till tekniska enheten att påbörja projektering och upphandling av åtgärder för 2016 som ett led att åtgärda avloppsreningsanläggningen i Adolfström. Beslutsexpediering Tekniska enheten. Redovisningschef.

17 Kommunfullmäktige Kf 60 Ks 2014/291 Investeringsäskande för utbyggnad av fjärrvärme - Hornavan hotell Sammanfattning Hornavan hotell är offererad anslutning till vårt fjärrvärmenät. Skulle detta ske görs en vinst på ca kr och omsättningen skulle öka med kr. Investeringskostnader beräknas till Tkr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Emil Sundström Investeringsteringsäskande Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska enhetens investeringsbudget 2015, kronor till utbyggnad av fjärrvärmenätet. Medelsanvisning: Upplåning. Beslutsexpediering Tekniska enheten. Redovisningschef.

18 Kommunfullmäktige Kf 61 Ks2014/291 Omfördela investeringsbudget för reinvestering VA ledningar till ersättning av befintlig värmeanläggning på Arjeplogs avloppsreningsverk. Sammanfattning Flertalet avloppsreningsverk nyttjar idag den värmeenergi som finns i utgående avloppsvatten. Energin tas tillvara på genom värmeväxlare och utvinns med värmepump och tillförs sedan lokalen genom vattenuppvärmda luftvärmebatterier. Bakgrund Avloppsreningsverket värms idag med en ombyggd spannmålspanna som eldas med pellets samt kompletteras med ett eluppvärmt luftbatteri. Pannan börjar dock nå slutet av sin livslängd och måste varje år repareras för allt ökade kostnader. De senaste 3 åren har pannan stannat vid flertalet tillfällen med långa driftstopp som följd. Under denna tid används det eluppvärmda luftbatteriet för uppvärmning och oftast under lång tid då pannan först måste kallna och sedan rengöras på pellets och spån innan svetsarbeten kan påbörjas. Detta medför stora kostnader då driftstoppen blir långa. Vidare värms garagedelen idag med el aerotemprar. Miljökonsekvenser Värmepumpar är idag ett mycket bra uppvärmningsalternativ motför eluppvärmning eller fastbränslen. Fastbränsleeldning kan ha koldioxidutsläpp som är till 48 gånger högre än värmepump. Värmepumpar har ett COP värde på kring 3,8-4 vilket innebär att kompressorn förbrukar 1 Kwh elkraft och levererar 4 Kwh värme. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Jonas Callin VA- ingenjör Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Omfördela i tekniska enhetens investeringsbudget 2015, kronor från reinvestering VA ledningar, projekt 1542, till ersättning av befintligt värmeanläggning på Arjeplogs avloppsreningsverk. Beslutsexpediering Tekniska enheten. Redovisningschef.

19 Kommunfullmäktige Kf 62 Ks 2015/351 Digitalisering av handlingar Sammanfattning Budgetberedningen , 2, har gett IT-samordnaren och kommunsekreteraren uppdrag att återkomma med förslag för införande av digitala handlingar till politiker inför den nya mandatperioden Under 2014 har ett nytt modernt ärende- och dokumenthanteringssystem köpts in och tagits i bruk. Systemet är en komplett plattform för dokument- och ärendehantering med full utbyggt stöd för diarieföring och nämndadministration. Handläggarna har utbildats i systemet och det används nu av de flesta för inlämnade av tjänsteutlåtanden och handlingar till ärenden för politiska beslut. Det som återstår är att digitalisera handlingarna till politikerna. Omställningen ligger i linje med det arbete som pågår, eller redan genomförts, i de flesta av länets kommuner. Via en app till systemet får mötesdeltagarna åtkomst till handlingar direkt i en läsplatta. Man kan göra noteringar och markera innehåll i handlingarna och tillkommer ytterligare mötesmaterial uppdateras möteshandlingarna direkt. Med detta följer att samtliga ledamöter får handlingarna samtidigt och man säkerställer även att alla får sina handlingar. Man har även möjlighet att lägga in fler handlingar än vad som normalt skulle skickas ut i pappersformat, till exempel alla delgivningar. En digitalisering av utskick till förtroendevalda föreslås genomföras för ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, MBR- nämnden samt revisorerna. Totalt cirka 35 st. Någon typ av läsplattor föreslås vara den tekniska plattformen som ska användas. Dessa är enkla att använda oavsett datorvana och kräver mindre tekniskt underhåll jämfört med traditionella datorer. Kommunen tillhandahåller inte skrivare, papper och toner till de förtroendevalda utan det finns möjligheter att göra anteckngiar i de digitala handlingarna. Kommunen bekostar heller inte de förtroendevaldas internetanslutning. I de fall där ingen egen internetanslutning finns tillgänglig, finns möjlighet att ladda ner handlingar via trådlösa nätverk på Medborgarhuset och i Tingsbacka. Avtalsvillkor och regelverk för lån av läsplatta kommer att utarbetas och inget lämnas ut förrän avtal är påskrivet Införande med utbildning bedöms utföras av personal inom Kanslienheten och IT-enheten. forts

20 Kommunfullmäktige forts Kf 62 Ks 2015/351 Digitalisering av handlingar En bedömning är att en digitalisering fullt ut skulle minska kommunens pappersförbrukning och portokostnader avsevärt uppgickden totala kostnaden för papper och kuvert till kronor. Av detta är uppskattas cirka 2/3 till handlingar, cirka kronor. Kostnaden för porton för kommunen uppgick totalt till kronor. I den summan ingår även porton för lönespecifikationer och fakturor, kostnader för utskick av handlingar uppskattas till cirka kronor.. Att reducera pappersanvändningen innebär också en miljöbesparing, 3,5 pall papper kan reduceras till 1. Minskade transporter innebär också lägre koldioxidutsläpp. Beslutsunderlag Tjänstutlåtande Lena Sundström, kommunsekreterare Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 120. Förslag till beslut på sammanträdet Britta Flinkfeldt Jansson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av att sista meningen Medlen undantas från balanskravet mot framtida besparingar, stryks. Tillföra driftsbudgeten för politisk verksamhet 2015, kronor för digitalisering av handlingar till politiska möten, licens, server, support och implementering av den nya rutinen. Detta som ett driftsprojekt över 3 år. Efter införande kommer enbart elektroniska handlingar att distribueras, vilket kommer att kommuniceras. Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering IT-samordnare. Kommunsekreterare. Redovisningschef.

21 Kommunfullmäktige Kf 63 Ks 2015/402 Verksamhetsplan och budget år Sammanfattning Ekonomikontoret har sammanställt förslag till verksamhetsplan och budget år Beslutsunderlag Förslag till Verksamhetsplan och budget år Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 116. Mbl-förhandlingar Mbl Mbl Förslag till beslut på sammanträdet Britta Flinkfeldt Jansson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa Verksamhetsplan och budget år Fastställa Verksamhetsplan och budget år Skattesatsen beslutas oförändrad 23:50 kronor. Beslutsexpediering Redovisningschef.

22 Kommunfullmäktige Kf 64 Ks 2015/396 Taxor och avgifter, år 2016 Sammanfattning Ekonomikontoret har sammanställt förslag till taxor och avgifter Beslutsunderlag Förslag till taxor och avgifter Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 115. Protokollsutdrag Miljö- bygg- och räddningsnämnden , 55. Mbl-förhandlingar Mbl Mbl Fastställa taxor och avgifter år Beslutsexpediering Redovisningschef.

23 Kommunfullmäktige Kf 65 Ks 2014/291 Rivning av Röda skolan Sammanfattning Enligt en undersökning om vad elever på högstadiet önskar kommer en rivning av röda skolan högt på prioriteringslistan. Detta är även tekniska enhetens åsikt. Byggnaden bedöms vara för dåligt skick för att rusta upp, varför tekniska enheten vill ha uppdraget att påbörja en rivning av denna. Sedan tidigare finns drygt 500 tkr avsatt till detta, dessa medel kan räcka, beroende på hur mycket vi kan göra i egen regi via integrations/arbetsmarknadsenheten. Bakgrund Det finns tidigare beslut att skolan skulle rivas, detta ändrades sedan och skolan står nu kvar i ett mycket dåligt skick. Att även eleverna i vår skola anser att den bör rivas, bör tas på allvar. Förvaltningens ståndpunkt Ge tekniska enheten i uppdrag att riva byggnaden. Miljökonsekvenser Vi får möjlighet att göra en fin yttre skolmiljö. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Emil Sundström Yttrande Martin Stenlund Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Uppdrag ges till tekniska enheten att riva Röda Skolan. Beslutsexpediering Tf samhällsbyggnadschef. Redovisningschef.

24 Kommunfullmäktige Kf 66 Ks 2015/279 Abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning Sammanfattning I dagsläget betalar Stiftelsen Arjeploghus en abonnemangsavgift på 625kr/mån för motorvärmarstyrning på 9 områden, totalt 5.625kr/mån eller kr/år. Om vi istället byter till en mobil lösning så blir kostnaden 99kr/mån/område eller kr/år. En besparing på kr/år med en investeringskostnad på uppskattningsvis 1.000kr/område, totalt ca 9.000kr. Eftersom bredband är draget till områdena känns det onödigt att byta lösning, vi ser hellre att pengarna för abonnemangsavgiften stannar inom kommunen och förslår därmed en taxeändring för abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning för kommunala verksamheter och stiftelser till en marknadsanpassad avgift på 100kr/mån/område. OBS, alla priser inkl. moms. Uppskattad datamängd/månad ca 0,5 GB Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Thomas Österbro Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 121. Taxan för abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning för kommunala verksamheter och stiftelser, fastställs till en marknadsanpassad avgift på 100kr/mån. Beslutsexpediering Stiftelsen Arjeploghus, Thomas Österbro. Redovisningschef.

25 Kommunfullmäktige Kf 67 Ks 2015/368 Beslut om ansvarsfrihet år 2014 för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr Sammanfattning av ärendet Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr avseende år 2014 fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. Av upprättad revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Beslutsunderlag Beslut om ansvarsfrihet år 2014 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr, skrivelse Gudrun Viklund, projektadministratör, Akademi Norr. Årsredovisning för Partnerskap Inland Akademi Norr Revisionsberättelse för år Protokoll från direktionsmöte Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 113. Bevilja direktionen, samt de enskilda ledamöterna, i kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr, ansvarsfrihet för år Jäv Britta Flinkfeldt Jansson (S) och Albert Laestander (V) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning eller beslut. Beslutsexpediering Partnerskap Inland Akademi Norr.

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 20 november 2013, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Mauricio

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-09 1 (15)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-09 1 (15) Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-09 1 (15) Plats och tid Vaukagårdens samlingssal, onsdagen den 9 september 2015, klockan 9.00 Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande Eva Forsmark, DHR, ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Minnesanteckningar styrgrupp 2015-02-11 Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Dag/tid 11 feb 2015, kl 10-12 Plats Malå hotell Närvarande Norsjö: Mikael Lindfors, Katarzyna Wikström Sorsele: Kjell

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer