ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (48)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-06-26 1 (48)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (48) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, fredagen den 26 juni 2015 klockan Ajournering för kaffe Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mari-Teres Ögren (S), ledamot Mauricio Puga (S), ledamot Görgen Åberg (S), ledamot Veronica Burman (S), ledamot Anders Burman (S), ledamot Lena Nilsson (C), ledamot Sten-Åke Nilsson (C), ledamot Nina Lango (C), ledamot John Wennström (C), ledamot Albert Laestander (V), ledamot Erik Grähs (V), ledamot Tommy Marklund (V), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Jeanette Lindahl Ranfjäll (FP), ledamot Christina Wallström (S), tjg ersättare Anette Wallström (C), tjg ersättare Ove Burman (V), tjg ersättare Övriga deltagare Utses att justera Peter Andersson, kommunchef Lena Sundström, kommunsekreterare Anna-Karin Hedman, nämndsekreterare Nina Lestander, redovisningschef Mauricio Puga och Nina Lango Justeringens tid och plats Onsdagen den 1 juli 2015, klockan 13.00, Kanslienheten. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Lena Sundström Ordförande Mats Abrahamsson Justerande Mauricio Puga Nina Lango ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Underskrift Anna-Karin Hedman

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 50 Godkännande av dagordning 51 Interpellationer och frågor 52 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut om varuhemsändning 53 Delårsrapport för Arjeplogs kommun, tertial 1/ Revidering av taxan för slamtömning 55 Överflyttning av medel från fasadrenovering Öberga fritids till dränering runt tekniska enhetens kontorsbyggnad 56 Investeringsäskande för projektavslut panncentralen 57 Omfördelning av medel Återvinningsgården 58 Investeringsäskande för utbyte av befintlig kylanläggning för IT och Transportstyrelsen i Tingsbacka 59 Utbyggnad av VA Adolfström 60 Investeringsäskande för utbyggnad fjärrvärme Hornavan Hotell 61 Omföredelning investeringsbudget för reinvestering VA ledningar till ersättning av befintlig värmeanläggning på Arjeplogs avloppsreningsverk 62 Digitalisering av handlingar 63 Verksamhetsplan och budget Taxor och avgifter år Rivning av Röda skolan 66 Abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning 67 Beslut om ansvarsfrihet för 2014 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr 68 Beredskapsplan för dammhaveri Skellefteälven 69 Integrations- och arbetsmarknadsenhet ny organisation 70 Motion omfördelning av tjänst lokalvård 71 Reglemente för vinterväghållning enskilda vägar, utvärdering 72 Reglemente för vinterväghållning av tillfartsvägar, utvärdering 73 Ungas inflytande i Arjeplogs kommun 74 Anmälan av motioner 75 Anmälan av medborgarförslag 76 Entledigande av politiska uppdrag 77 Valärenden, fyllnadsval 78 Delgivningar 79 Anmälan av beslut, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 80 Anmälan av beslut, kommunstyrelsen 81 Verkställda uppdrag för perioden Ej verkställda uppdrag för perioden

3 Kommunfullmäktige Kf 50 Godkännande av dagordning Godkänna föreslagen dagordning.

4 Kommunfullmäktige Kf 51 Interpellationer och frågor Inga interpellationer eller frågor ställdes.

5 Kommunfullmäktige Kf 52 Ks 2014/730 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut , om varuhemsändning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att återremittera förslag till riktlinjer för varuhemsändning till kommunstyrelsen, för utredningsuppdrag till berörda verksamheter att justera regelverket för en försöksperiod på ett år, med en utvärdering av resultatet för en varuhemsändning till byarna för alla fast boende utanför tätorten. Utredningen ska inrikta sig på hur logistikhanteringen med eventuellt datorstöd och andra sätt som kan medföra en basservice till privatpersoner angående varuhemsändning. Utifrån det ställningstagandet önskar verksamheterna att kommunstyrelsen förtydligar vad som gäller avseende nuvarande varuhemsändningsverksamhet och avsätter medel för genomförande av uppdraget. Bedömning Varuhemsändning förutsätts vara kvar i den form den erbjuds idag, d.v.s. till alla fast boende inom Arjeplogs kommun som av egen kraft inte kan ta sig till närmaste livsmedelsbutik. Tillkommer att under ett (1) år även prova erbjuda varuhemsändning till övriga fast boende utanför tätorten Arjeplog, men då mot en serviceavgift på 50 kr/hushåll/varuhemsändning. I uppdraget bör då ingå att utreda följande: Vilken typ av transportorganisation kräver uppdraget? Kan nuvarande transportorganisation praktiskt hantera en utvidgad verksamhet? Innebär ökad varuhemsändning att transportörerna anser sig behöva utta en högre avgift för sin transport? Var bör ansvaret ligga för att utta nämnda serviceavgift, är det hos kommunen, livsmedelsbutiken eller hos transportören av hemsändning? Krävs det en avgiftskontroll, d.v.s. att de som ska betala serviceavgift för hemsändning också gör det? Vem bör i så fall ansvara för att utföra avgiftskontroll och hur bör den utföras? Hur stora blir merkostnaden för kommunen med tanke på att kostnaden för varuhemsändning till övriga ökar med 50 kr/hemsändning? Vilka merkostnader (merarbetstid) innebär en utvidgad varuhemsändning för kommunens administrativa organisation och för handläggare av varuhemsändning? Kommer kostnaderna för information om varuhemsändning att öka? Kan en utvidgad varuhemsändning hanteras och effektiviseras med hjälp av datorstöd, t.ex. e-handel, redovisning via databas etc? forts

6 Kommunfullmäktige forts Kf 52 Ks 2014/730 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut om varuhemsändning I utredningsuppdraget kan tillkomma fler uppgifter som idag inte kan förutses. En tidsåtgång motsvarande 10% tjänst har bedömts som en lämplig utgångspunkt då vissa förberedande insatser redan utförts. Den ökade ersättningen till transportörer för varuhemsändning som utökad service medför är svåra att uppskatta exakt. Mot bakgrund av utfall 2011, bör den uppgå till ca 120 tkr men med hänsyn till utfall under tidigare testperiod betydligt lägre. Med reservation att kostnaden kan bli lägre eller högre, beräknas den kunna uppgå till i storleksordningen 50 tkr utöver det som täcks av det statliga bidraget. Uppdraget förutsätter att följande resurser kan anslås: Lönekostnad utredning och administration ca 10 % under 12 mån kr Informationsinsatser/datorstöd kr Ersättning till transportörer och andra omkostnader kr TOTALT kr Bedömingen är att uppdraget är fullt möjligt att utföra och på sikt kan vara en åtgärd som kan främja livsmedelsbutikernas utveckling och stärka byarnas attraktivitet. Kommunstyrelsen beslöt att varuhemsändning utförs tillsvidare i den form som sker i dag enligt kommunfullmäktiges föreslagna riktlinjer. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Ingela Edholm Forsberg Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Förslag till beslut på sammanträdet Britta Flinkfeldt Jansson (S): Kommunstyrelsens förslag till medelsanvisning ändras till eget kapital från kommunfullmäktiges budget för utredningar. Kommunstyrelsens förslag, att kronor avstätts för år 2015 och kroor avsätts för år 2016 ur kommunfullmäktiges budget för utredningsuppdrag, avslås. forts

7 Kommunfullmäktige forts Kf 52 Ks 2014/730 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut om varuhemsändning Alf Sundström (FP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att utredningsuppdraget ska vara klart Beslutsgång Ordföranden ställer först frågan om bifall till respektive avslag på förslaget att medelsanvisning ändras till eget kapital, och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer sedan frågan om bifall till respektive avslag på förslaget att utredningsuppdraget ska vara klart , och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag med tillägg och Britta Flinkfeldt Janssons förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Avsätta kronor för år 2015 och kronor för år 2016 för utredningsuppdrag om varuhemsändning. Utredningsuppdraget ska vara klart Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering Utvecklingsstrateg. Redovisningschef.

8 Kommunfullmäktige Kf 53 Ks 2015/407 Delårsrapport för Arjeplogs kommun, tertial 1/2015 Sammanfattning Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport för Arjeplogs kommun tertial 1/2015. Beslutsunderlag Delårsrapport för Arjeplogs kommun, tertial 1/2015. Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Godkänna delårsrapport för Arjeplogs kommun, 1 januari april 2015, tertial 1. Beslutsexpediering Redovisningschef.

9 Kommunfullmäktige Kf 54 Ks 2014/595 Revidering av taxa för slamtömning 2015 Sammanfattning Upphandlingen genomfördes och två stycken anbud inkom. Bägge anbudslämnarna uppfyllde kraven som ställdes och den entreprenör som lämnade lägsta pris antogs i enlighet med utvärderingsmodellen i upphandlingen. Dock så innebär det faktum att Arvidsjaur inte ingår i upphandlingen att antalet brunnar som töms per år kraftigt har minskat och detta får till följd att priset för tömning av enskilda brunnar har ökat. Bakgrund Tidigare avtal för slamtömning inom Arjeplogs kommun upphandlades tillsammans med Arvidsjaurs kommun och löpte ut , i avtalet fanns möjlighet till förlängning om 2 år. Arvidsjaur utredde i ett sent skede möjligheten att genomföra slamtömning i sin kommun i egen regi. Dock uppstod tidsbrist på vilket man föreslog att avtalet skulle förlängas 1 år. Entreprenör fick förfrågan om förlängning men valde att inte förlänga. På förekommen anledning påbörjades en ny upphandling för Arjeplogs kommuns slamtömning då Arvidsjaur valde att genomföra sin slamtömning i egen regi. Konsekvenser Med nu gällande taxa så uppnås inte full kostnadstäckning gentemot det nya entreprenörpriset som Arjeplogs kommun betalar entreprenören för utfört uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Jonas Callin, Ny slamtaxa, Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen forts

10 Kommunfullmäktige forts Kf 54 Ks 2014/595 Revidering av taxa för slamtömning 2015 Revidera taxan för slamtömning att börja gälla från > Tömning av enskilda Exkl. Inkl. Exkl. slambrunnar moms moms moms 0-2,9 m3 952 kr kr kr 3-6 m > Inkl. moms kr kr kr kr kr Slangdragningstillägg > 10m 569 kr 711 kr 720 kr 900 kr Tillägg tunga lock > 60 cm 181 kr 227 kr 475 kr 594 kr Tillägg om framkomlig väg saknas och tömning ej kan utföras 478 kr 597 kr 520 kr 650 kr Tillägg ej synligt utmärkt brunn(ägare+fastighetsbeteckning) 527 kr 659 kr 520 kr 650 kr Extratömningar SEK/h kr kr kr Extratömningar akut SEK/h kr kr kr Beslutsexpediering VA-ingenjör. Ekonomikontoret.

11 Kommunfullmäktige Kf 55 Ks 2014/291 Överflyttning av medel från fasadrenovering Öberga fritids till dränering runt Tekniska enhetens kontorsbyggnad Sammanfattning Vi bedömer det som nödvändigt att gräva upp och dränera runt källarvåningen i den byggnad där tekniska enheten samt miljö- och byggkontoret finns på grund av de fuktskador som finns inne i källarvåningen. Genom att vi gör flera av de planerade åtgärderna i den aktuella underhållsplanen med egen personal kan kostnaderna hållas nere. Därför begär vi att få flytta kronor från fasadrenovering Öberga fritids till dränering runt Tekniska enhetens kontor. Fritidsfasadens renovering kommer att delas upp i två etapper ifall pengarna inte räcker för hela det planerade arbetet. Förvaltningens ståndpunkt Bifalla äskandet om omfördelning kvarvarande medel när projekten färdigställs i sommar. Ekonomiska konsekvenser Ingen förändring av totalsumman i underhållsplanen. Miljökonsekvenser Bra för arbetsmiljön i fastigheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Martin Stenlund Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 118. Omfördela kronor i tekniska kontorets investeringsbudget 2015, inom projekt 1001 till dränering runt tekniska enhetens kontorsbyggnad. Beslutsexpediering Redovisningschef. Tf samhällsbyggnadschef.

12 Kommunfullmäktige Kf 56 Ks 2014/291 Investeringsäskande för projektavslut panncentral Sammanfattning Under våren 2015 kommer projekt 1092 nya panncentralen att avslutas. Vid projektavslut kommer det fram att vi har en kundreskontra från 2013 på kr bokfört på projektet. Dessa pengar har aldrig kommit in i projektet och nu ligger alla fordringar och krav i en kvarvarande utbetalning om Detta medför att projektet måste tillföras kr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Emil Sundström Investeringsäskande Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska kontorets investeringsbudget 2015, kronor för färdigställande av projekt panncentral. Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering Redovisningschef. Tf samhällsbyggnadschef.

13 Kommunfullmäktige Kf 57 Ks 2015/291 Omfördelning av medel Återvinningsgården Sammanfattning Vår nuvarande lastbil har tjänat ut. För en rationell/planerbar verksamhet fungerar den inte, vi har under 2014 och början på 2015 ställt in planerade hämtningar 4 gånger(av 21ggr, dvs. 20 %) på grund av att bilen eller bakgavellyften inte fungerat. Dessutom är undertecknad den ende med C körkort på ÅVC, så att fortsättningsvis använda bilen för hämtning av material från miljöstationer i byarna kommer att kräva inhyrning av chaufförer, åtminstone under 2015(så länge som undertecknad är verksamhetschef för tekniska enheten). Sedan kommer en lätt lastbil att kunna nyttjas betydligt mer i verksamheten. Investeringen bör ske snarast, 2015, det blev mer bråttom när undertecknad blev TF Verksamhetschef och inte har möjlighet längre att göra hämtningarna. Förvaltningens ståndpunkt Bifalla äskandet om omfördelning kvarvarande medel när projekten färdigställs i sommar. Ekonomiska konsekvenser En årlig vinst på ca kronor, mot att hyra in chaufförer. Vinsten blir nästan kronor/år om man bortser från vår lönekostnad. Miljökonsekvenser Bra för miljön, betydligt mindre utsläpp med en lätt lastbil. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Emil Sundström Investeringsäskande. Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska kontorets investeringsbudget 2015, kronor för investering av ny lastbil till återvinningsgården. Medelsanvisning: Upplåning. Beslutsexpediering Redovisningschef. Tf samhällsbyggnadschef.

14 Kommunfullmäktige Kf 58 Ks 2014/291 Investeringsäskande för utbyte av kylanläggning för IT och Transportstyrelsen i Tingsbacka Sammanfattning Den befintliga anläggningen är över 20 år gammal och fungerar inte sommartid. Den har krånglat och kostat dyra pengar i service senaste åren och kan med råge anses som avskriven. Antingen blir Transportstyrelsen utan komfortkyla eller IT-enhetens serverrum utan kylning. En för hög temperatur i serverrummet förkortar utrustningens livslängd. Förvaltningens ståndpunkt Åtgärderna bör göras för att garantera en bra arbetsmiljö hos vår kund och samtidigt försäkra oss om god funktion och livslängd på kommunens IT-utrustning. Ekonomiska konsekvenser Kan bli omfattande om vår utrustning skadas av övertemperaturer. Miljökonsekvenser Vår kund kommer även i framtiden ha en bra arbetsmiljö sommartid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Martin Stenlund Investeringsäskande. Allmänna utskottets förslag till beslut Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska kontorets investeringsbudget 2015, kronor för utbyte av kylanläggning i Tingsbacka för IT-avdelningen och Transportstyrelsen. Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering Tf samhällsbyggnadschef. Redovisningschef.

15 Kommunfullmäktige Kf 59 Ks 2014/291 Utbyggnad VA Adolfström Bakgrund Planer finns i Adolfström att anlägga 8-10 nya tomter under samt eventuellt ytterligare tomter i framtiden. Adolfström har de senaste åren sett en stadig nyetablering av villatomter för fritidshus och detta har resulterat i en ökad belastning på VA-nätet, reningsanläggning och vattenverk. I ett led att kartlägga eventuella brister så har en kapacitetsutredning genomförts. Utredning visade på ett flertal brister som finns redan idag och som kommer att förvärras vid en kommande utbyggnad. Några av de brister som behöver åtgärdas är att delar av vattenledningsnätet måste uppgraderas för att inte riskera tryckförluster. Vissa delar av avloppsledningsnätet måste uppgraderas till större dimensioner för att inte riskera uppdämning. Filter och vattenrening på vattenverket måste uppgraderas för att klara en ökad belastning. Den mest omfattande bristen är på befintlig markbädd där befintlig anläggning idag inte räcker till vid toppbelastning under turistsäsong. Befintlig markinfiltration är idag närmare 28år och beräknad livslängd för en markinfiltration är kring år vid dimensionerad belastning, en överbelastning kan förkorta livslängden. Förvaltningens ståndpunkt Adolfström tillsammans med Jäckvik är de områden där nyetablering av tomter förekommer i en större utsträckning. För att klara en ökad belastning så måste åtgärder genomföras på stora delar av nätet. Samt att befintlig reningsanläggning måste åtgärdas för att klara befintlig belastning samt en eventuellt ökad belastning. Kostnaderna för åtgärderna uppskattas till 350tkr för de kapacitetshöjande åtgärderna och till ca tkr för åtgärderna kring reningsanläggningen beroende på vilket alternativ som visar sig genomförbara efter att markförhållanden har undersökts under barmarksperioden. Om inte åtgärder genomförs för att klara en ökad belastning så kan inte nyetablering av tomter anslutas mot kommunalt vatten och avlopp. Om inte åtgärder genomförs för att komma till stånd med den periodvisa överbelastningen av reningsanläggningen så kan en kommande negativ påverkan av miljö och människors hälsa inte uteslutas. Beslutsunderlag Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen forts

16 Kommunfullmäktige forts Kf 59 Ks 2014/291 Utbyggnad VA Adolfström Omfördela kronor i tekniska kontorets investeringsbudget 2015 för Reinvesteringar VA ledningar till åtgärder för att öka kapaciteten på ledningsnätet och vattenförsörjningen i Adolfström. Uppdrag ges till tekniska enheten att påbörja projektering och upphandling av åtgärder för 2016 som ett led att åtgärda avloppsreningsanläggningen i Adolfström. Beslutsexpediering Tekniska enheten. Redovisningschef.

17 Kommunfullmäktige Kf 60 Ks 2014/291 Investeringsäskande för utbyggnad av fjärrvärme - Hornavan hotell Sammanfattning Hornavan hotell är offererad anslutning till vårt fjärrvärmenät. Skulle detta ske görs en vinst på ca kr och omsättningen skulle öka med kr. Investeringskostnader beräknas till Tkr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Emil Sundström Investeringsteringsäskande Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska enhetens investeringsbudget 2015, kronor till utbyggnad av fjärrvärmenätet. Medelsanvisning: Upplåning. Beslutsexpediering Tekniska enheten. Redovisningschef.

18 Kommunfullmäktige Kf 61 Ks2014/291 Omfördela investeringsbudget för reinvestering VA ledningar till ersättning av befintlig värmeanläggning på Arjeplogs avloppsreningsverk. Sammanfattning Flertalet avloppsreningsverk nyttjar idag den värmeenergi som finns i utgående avloppsvatten. Energin tas tillvara på genom värmeväxlare och utvinns med värmepump och tillförs sedan lokalen genom vattenuppvärmda luftvärmebatterier. Bakgrund Avloppsreningsverket värms idag med en ombyggd spannmålspanna som eldas med pellets samt kompletteras med ett eluppvärmt luftbatteri. Pannan börjar dock nå slutet av sin livslängd och måste varje år repareras för allt ökade kostnader. De senaste 3 åren har pannan stannat vid flertalet tillfällen med långa driftstopp som följd. Under denna tid används det eluppvärmda luftbatteriet för uppvärmning och oftast under lång tid då pannan först måste kallna och sedan rengöras på pellets och spån innan svetsarbeten kan påbörjas. Detta medför stora kostnader då driftstoppen blir långa. Vidare värms garagedelen idag med el aerotemprar. Miljökonsekvenser Värmepumpar är idag ett mycket bra uppvärmningsalternativ motför eluppvärmning eller fastbränslen. Fastbränsleeldning kan ha koldioxidutsläpp som är till 48 gånger högre än värmepump. Värmepumpar har ett COP värde på kring 3,8-4 vilket innebär att kompressorn förbrukar 1 Kwh elkraft och levererar 4 Kwh värme. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Jonas Callin VA- ingenjör Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Omfördela i tekniska enhetens investeringsbudget 2015, kronor från reinvestering VA ledningar, projekt 1542, till ersättning av befintligt värmeanläggning på Arjeplogs avloppsreningsverk. Beslutsexpediering Tekniska enheten. Redovisningschef.

19 Kommunfullmäktige Kf 62 Ks 2015/351 Digitalisering av handlingar Sammanfattning Budgetberedningen , 2, har gett IT-samordnaren och kommunsekreteraren uppdrag att återkomma med förslag för införande av digitala handlingar till politiker inför den nya mandatperioden Under 2014 har ett nytt modernt ärende- och dokumenthanteringssystem köpts in och tagits i bruk. Systemet är en komplett plattform för dokument- och ärendehantering med full utbyggt stöd för diarieföring och nämndadministration. Handläggarna har utbildats i systemet och det används nu av de flesta för inlämnade av tjänsteutlåtanden och handlingar till ärenden för politiska beslut. Det som återstår är att digitalisera handlingarna till politikerna. Omställningen ligger i linje med det arbete som pågår, eller redan genomförts, i de flesta av länets kommuner. Via en app till systemet får mötesdeltagarna åtkomst till handlingar direkt i en läsplatta. Man kan göra noteringar och markera innehåll i handlingarna och tillkommer ytterligare mötesmaterial uppdateras möteshandlingarna direkt. Med detta följer att samtliga ledamöter får handlingarna samtidigt och man säkerställer även att alla får sina handlingar. Man har även möjlighet att lägga in fler handlingar än vad som normalt skulle skickas ut i pappersformat, till exempel alla delgivningar. En digitalisering av utskick till förtroendevalda föreslås genomföras för ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, MBR- nämnden samt revisorerna. Totalt cirka 35 st. Någon typ av läsplattor föreslås vara den tekniska plattformen som ska användas. Dessa är enkla att använda oavsett datorvana och kräver mindre tekniskt underhåll jämfört med traditionella datorer. Kommunen tillhandahåller inte skrivare, papper och toner till de förtroendevalda utan det finns möjligheter att göra anteckngiar i de digitala handlingarna. Kommunen bekostar heller inte de förtroendevaldas internetanslutning. I de fall där ingen egen internetanslutning finns tillgänglig, finns möjlighet att ladda ner handlingar via trådlösa nätverk på Medborgarhuset och i Tingsbacka. Avtalsvillkor och regelverk för lån av läsplatta kommer att utarbetas och inget lämnas ut förrän avtal är påskrivet Införande med utbildning bedöms utföras av personal inom Kanslienheten och IT-enheten. forts

20 Kommunfullmäktige forts Kf 62 Ks 2015/351 Digitalisering av handlingar En bedömning är att en digitalisering fullt ut skulle minska kommunens pappersförbrukning och portokostnader avsevärt uppgickden totala kostnaden för papper och kuvert till kronor. Av detta är uppskattas cirka 2/3 till handlingar, cirka kronor. Kostnaden för porton för kommunen uppgick totalt till kronor. I den summan ingår även porton för lönespecifikationer och fakturor, kostnader för utskick av handlingar uppskattas till cirka kronor.. Att reducera pappersanvändningen innebär också en miljöbesparing, 3,5 pall papper kan reduceras till 1. Minskade transporter innebär också lägre koldioxidutsläpp. Beslutsunderlag Tjänstutlåtande Lena Sundström, kommunsekreterare Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 120. Förslag till beslut på sammanträdet Britta Flinkfeldt Jansson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av att sista meningen Medlen undantas från balanskravet mot framtida besparingar, stryks. Tillföra driftsbudgeten för politisk verksamhet 2015, kronor för digitalisering av handlingar till politiska möten, licens, server, support och implementering av den nya rutinen. Detta som ett driftsprojekt över 3 år. Efter införande kommer enbart elektroniska handlingar att distribueras, vilket kommer att kommuniceras. Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering IT-samordnare. Kommunsekreterare. Redovisningschef.

21 Kommunfullmäktige Kf 63 Ks 2015/402 Verksamhetsplan och budget år Sammanfattning Ekonomikontoret har sammanställt förslag till verksamhetsplan och budget år Beslutsunderlag Förslag till Verksamhetsplan och budget år Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 116. Mbl-förhandlingar Mbl Mbl Förslag till beslut på sammanträdet Britta Flinkfeldt Jansson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa Verksamhetsplan och budget år Fastställa Verksamhetsplan och budget år Skattesatsen beslutas oförändrad 23:50 kronor. Beslutsexpediering Redovisningschef.

22 Kommunfullmäktige Kf 64 Ks 2015/396 Taxor och avgifter, år 2016 Sammanfattning Ekonomikontoret har sammanställt förslag till taxor och avgifter Beslutsunderlag Förslag till taxor och avgifter Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 115. Protokollsutdrag Miljö- bygg- och räddningsnämnden , 55. Mbl-förhandlingar Mbl Mbl Fastställa taxor och avgifter år Beslutsexpediering Redovisningschef.

23 Kommunfullmäktige Kf 65 Ks 2014/291 Rivning av Röda skolan Sammanfattning Enligt en undersökning om vad elever på högstadiet önskar kommer en rivning av röda skolan högt på prioriteringslistan. Detta är även tekniska enhetens åsikt. Byggnaden bedöms vara för dåligt skick för att rusta upp, varför tekniska enheten vill ha uppdraget att påbörja en rivning av denna. Sedan tidigare finns drygt 500 tkr avsatt till detta, dessa medel kan räcka, beroende på hur mycket vi kan göra i egen regi via integrations/arbetsmarknadsenheten. Bakgrund Det finns tidigare beslut att skolan skulle rivas, detta ändrades sedan och skolan står nu kvar i ett mycket dåligt skick. Att även eleverna i vår skola anser att den bör rivas, bör tas på allvar. Förvaltningens ståndpunkt Ge tekniska enheten i uppdrag att riva byggnaden. Miljökonsekvenser Vi får möjlighet att göra en fin yttre skolmiljö. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Emil Sundström Yttrande Martin Stenlund Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Uppdrag ges till tekniska enheten att riva Röda Skolan. Beslutsexpediering Tf samhällsbyggnadschef. Redovisningschef.

24 Kommunfullmäktige Kf 66 Ks 2015/279 Abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning Sammanfattning I dagsläget betalar Stiftelsen Arjeploghus en abonnemangsavgift på 625kr/mån för motorvärmarstyrning på 9 områden, totalt 5.625kr/mån eller kr/år. Om vi istället byter till en mobil lösning så blir kostnaden 99kr/mån/område eller kr/år. En besparing på kr/år med en investeringskostnad på uppskattningsvis 1.000kr/område, totalt ca 9.000kr. Eftersom bredband är draget till områdena känns det onödigt att byta lösning, vi ser hellre att pengarna för abonnemangsavgiften stannar inom kommunen och förslår därmed en taxeändring för abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning för kommunala verksamheter och stiftelser till en marknadsanpassad avgift på 100kr/mån/område. OBS, alla priser inkl. moms. Uppskattad datamängd/månad ca 0,5 GB Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Thomas Österbro Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 121. Taxan för abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning för kommunala verksamheter och stiftelser, fastställs till en marknadsanpassad avgift på 100kr/mån. Beslutsexpediering Stiftelsen Arjeploghus, Thomas Österbro. Redovisningschef.

25 Kommunfullmäktige Kf 67 Ks 2015/368 Beslut om ansvarsfrihet år 2014 för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr Sammanfattning av ärendet Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr avseende år 2014 fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. Av upprättad revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Beslutsunderlag Beslut om ansvarsfrihet år 2014 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr, skrivelse Gudrun Viklund, projektadministratör, Akademi Norr. Årsredovisning för Partnerskap Inland Akademi Norr Revisionsberättelse för år Protokoll från direktionsmöte Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 113. Bevilja direktionen, samt de enskilda ledamöterna, i kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr, ansvarsfrihet för år Jäv Britta Flinkfeldt Jansson (S) och Albert Laestander (V) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning eller beslut. Beslutsexpediering Partnerskap Inland Akademi Norr.

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13) Kommunfullmäktige 2011-12-12 1 (13) Plats och tid Hotell Lyktan, måndagen den 12 december 20111, klockan 15:00 17.00. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-01-22 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 januari 2015 kl 9.00 10.30. Ajournering för kaffe 09.55 10.15. Beslutande John Sundström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-04-21 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 april 2016 kl 09.00 10.40. Ajournering för kaffe kl 09.30 09.50. Beslutande John

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 28 augusti 2013, kl 9.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16) Socialnämnden 2012-10-16 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 16 oktober 2012, kl 8.00 14.30. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (22) Kommunfullmäktige 2015-11-30 1 (22) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, måndagen den 30 november 2015, klockan 13.00 14.10. Beslutande Mats Abrahamsson (S),ordförande ej 112 Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28) Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, torsdagen den 14 april 2011, kl 13.00 17.00. Beslutande Övriga deltagare Mats Abrahamsson (S), ordförande Tone Karlberg (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-01-21 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 januari 2016 kl 9.00 10.50. Ajournering för kaffe 09.55 10.10. Beslutande John Sundström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-02-23 1 Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, 2015-02-23 klockan 13.00 15.10. Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-22 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 augusti

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-11-21 1 (42)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-11-21 1 (42) Kommunfullmäktige 2011-11-21 1 (42) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, måndagen den 21 november 2011, klockan 13:00 17:55. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 20 november 2012, kl 9.00 12.15. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 1 (37)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 1 (37) Kommunfullmäktige 2014-10-27 1 (37) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, måndag den 27 oktober 2014, kl 13.00 15.00. Beslutande Lena Nilsson (C), ledamot Sten-Åke Nilsson (C), ledamot Nina Lango (C),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (14) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-09-24 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 24 september 2015, kl 9.00 10.50. Ajournering för kaffe kl. 09.50 10.10. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 20 november 2013, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Mauricio

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (18)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (18) 2012-10-17 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-17 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 17 oktober 2012, KL 13.00 16.00 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-03-31 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 31 mars 2016 Kl 09.00 09.45 Beslutande John Sundström (S), ordförande Rickard Jilläng

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet (15)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet (15) Handikapp- och pensionärsrådet 2016-02-23 1 (15) Plats och tid Vaukagårdens samlingssal, tisdag den 23 februari 2016, klockan 9.00 Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande John Sundström, MBR, ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 5 mars 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26) Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-28 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 maj 2013, kl 9.00 10.30 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 7 november 2011, kl 9.00 10.15 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Åsa Adamsson (S), ledamot Bo Johansson (C), ledamot Maj Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (15)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (15) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-11-21 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 november 2013, kl 13.00 14.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-09 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 9 januari 2013, kl: 9.00-12.20 Ajournering kaffe 10.00 10.20 Beslutande Rolf Laestander (S),

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 30 april 2013, kl 9.00 14.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

May Hansson, verksamhetschef Malin Persson Lintula, sekreterare Kjell Handfast, TF områdeschef IFO Kl Utskottskansliet

May Hansson, verksamhetschef Malin Persson Lintula, sekreterare Kjell Handfast, TF områdeschef IFO Kl Utskottskansliet 1(31) Vårdutskottet Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Kristina Wang (Hela Edas lista) Lars -Eric Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-06-30 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 30 juni 2016, kl 9.00 9.45. Beslutande Rickard Jilläng (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Gymnasieskolan expedition Åmotfors kl 13.00 16.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-09 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-09 1 (6) Socialnämnden 2011-11-09 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 9 november 2011, kl 8.00 9.45. Beslutande Bo Åberg (S), ordförande Tone Karlberg (S), ledamot Mauricio Puga

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-01-24 1. Caisa Abrahamsson (s) Roland Wermelin (c), till klockan 11.00 Kjellan Grundström (v)

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-01-24 1. Caisa Abrahamsson (s) Roland Wermelin (c), till klockan 11.00 Kjellan Grundström (v) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-01-24 1 Plats och tid Kommunhuset, fredag 2014-01-24, klockan 8.00 11.35 Beslutande Caisa Abrahamsson (s) Roland Wermelin (c), till klockan 11.00 Kjellan Grundström

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:20-11:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Britt-Marie Wall Sebastian

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-06-27 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 27 juni 2014, kl 9.00 11.30. Beslutande Nenne Åman (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

PROTOKOLL 2015-11-18. Blosset, Almliden 13.30 15.45

PROTOKOLL 2015-11-18. Blosset, Almliden 13.30 15.45 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30 15.45 Christer Landin (S), ordförande Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare

Läs mer