ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (48)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-06-26 1 (48)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (48) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, fredagen den 26 juni 2015 klockan Ajournering för kaffe Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mari-Teres Ögren (S), ledamot Mauricio Puga (S), ledamot Görgen Åberg (S), ledamot Veronica Burman (S), ledamot Anders Burman (S), ledamot Lena Nilsson (C), ledamot Sten-Åke Nilsson (C), ledamot Nina Lango (C), ledamot John Wennström (C), ledamot Albert Laestander (V), ledamot Erik Grähs (V), ledamot Tommy Marklund (V), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Jeanette Lindahl Ranfjäll (FP), ledamot Christina Wallström (S), tjg ersättare Anette Wallström (C), tjg ersättare Ove Burman (V), tjg ersättare Övriga deltagare Utses att justera Peter Andersson, kommunchef Lena Sundström, kommunsekreterare Anna-Karin Hedman, nämndsekreterare Nina Lestander, redovisningschef Mauricio Puga och Nina Lango Justeringens tid och plats Onsdagen den 1 juli 2015, klockan 13.00, Kanslienheten. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Lena Sundström Ordförande Mats Abrahamsson Justerande Mauricio Puga Nina Lango ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Underskrift Anna-Karin Hedman

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 50 Godkännande av dagordning 51 Interpellationer och frågor 52 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut om varuhemsändning 53 Delårsrapport för Arjeplogs kommun, tertial 1/ Revidering av taxan för slamtömning 55 Överflyttning av medel från fasadrenovering Öberga fritids till dränering runt tekniska enhetens kontorsbyggnad 56 Investeringsäskande för projektavslut panncentralen 57 Omfördelning av medel Återvinningsgården 58 Investeringsäskande för utbyte av befintlig kylanläggning för IT och Transportstyrelsen i Tingsbacka 59 Utbyggnad av VA Adolfström 60 Investeringsäskande för utbyggnad fjärrvärme Hornavan Hotell 61 Omföredelning investeringsbudget för reinvestering VA ledningar till ersättning av befintlig värmeanläggning på Arjeplogs avloppsreningsverk 62 Digitalisering av handlingar 63 Verksamhetsplan och budget Taxor och avgifter år Rivning av Röda skolan 66 Abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning 67 Beslut om ansvarsfrihet för 2014 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr 68 Beredskapsplan för dammhaveri Skellefteälven 69 Integrations- och arbetsmarknadsenhet ny organisation 70 Motion omfördelning av tjänst lokalvård 71 Reglemente för vinterväghållning enskilda vägar, utvärdering 72 Reglemente för vinterväghållning av tillfartsvägar, utvärdering 73 Ungas inflytande i Arjeplogs kommun 74 Anmälan av motioner 75 Anmälan av medborgarförslag 76 Entledigande av politiska uppdrag 77 Valärenden, fyllnadsval 78 Delgivningar 79 Anmälan av beslut, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 80 Anmälan av beslut, kommunstyrelsen 81 Verkställda uppdrag för perioden Ej verkställda uppdrag för perioden

3 Kommunfullmäktige Kf 50 Godkännande av dagordning Godkänna föreslagen dagordning.

4 Kommunfullmäktige Kf 51 Interpellationer och frågor Inga interpellationer eller frågor ställdes.

5 Kommunfullmäktige Kf 52 Ks 2014/730 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut , om varuhemsändning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att återremittera förslag till riktlinjer för varuhemsändning till kommunstyrelsen, för utredningsuppdrag till berörda verksamheter att justera regelverket för en försöksperiod på ett år, med en utvärdering av resultatet för en varuhemsändning till byarna för alla fast boende utanför tätorten. Utredningen ska inrikta sig på hur logistikhanteringen med eventuellt datorstöd och andra sätt som kan medföra en basservice till privatpersoner angående varuhemsändning. Utifrån det ställningstagandet önskar verksamheterna att kommunstyrelsen förtydligar vad som gäller avseende nuvarande varuhemsändningsverksamhet och avsätter medel för genomförande av uppdraget. Bedömning Varuhemsändning förutsätts vara kvar i den form den erbjuds idag, d.v.s. till alla fast boende inom Arjeplogs kommun som av egen kraft inte kan ta sig till närmaste livsmedelsbutik. Tillkommer att under ett (1) år även prova erbjuda varuhemsändning till övriga fast boende utanför tätorten Arjeplog, men då mot en serviceavgift på 50 kr/hushåll/varuhemsändning. I uppdraget bör då ingå att utreda följande: Vilken typ av transportorganisation kräver uppdraget? Kan nuvarande transportorganisation praktiskt hantera en utvidgad verksamhet? Innebär ökad varuhemsändning att transportörerna anser sig behöva utta en högre avgift för sin transport? Var bör ansvaret ligga för att utta nämnda serviceavgift, är det hos kommunen, livsmedelsbutiken eller hos transportören av hemsändning? Krävs det en avgiftskontroll, d.v.s. att de som ska betala serviceavgift för hemsändning också gör det? Vem bör i så fall ansvara för att utföra avgiftskontroll och hur bör den utföras? Hur stora blir merkostnaden för kommunen med tanke på att kostnaden för varuhemsändning till övriga ökar med 50 kr/hemsändning? Vilka merkostnader (merarbetstid) innebär en utvidgad varuhemsändning för kommunens administrativa organisation och för handläggare av varuhemsändning? Kommer kostnaderna för information om varuhemsändning att öka? Kan en utvidgad varuhemsändning hanteras och effektiviseras med hjälp av datorstöd, t.ex. e-handel, redovisning via databas etc? forts

6 Kommunfullmäktige forts Kf 52 Ks 2014/730 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut om varuhemsändning I utredningsuppdraget kan tillkomma fler uppgifter som idag inte kan förutses. En tidsåtgång motsvarande 10% tjänst har bedömts som en lämplig utgångspunkt då vissa förberedande insatser redan utförts. Den ökade ersättningen till transportörer för varuhemsändning som utökad service medför är svåra att uppskatta exakt. Mot bakgrund av utfall 2011, bör den uppgå till ca 120 tkr men med hänsyn till utfall under tidigare testperiod betydligt lägre. Med reservation att kostnaden kan bli lägre eller högre, beräknas den kunna uppgå till i storleksordningen 50 tkr utöver det som täcks av det statliga bidraget. Uppdraget förutsätter att följande resurser kan anslås: Lönekostnad utredning och administration ca 10 % under 12 mån kr Informationsinsatser/datorstöd kr Ersättning till transportörer och andra omkostnader kr TOTALT kr Bedömingen är att uppdraget är fullt möjligt att utföra och på sikt kan vara en åtgärd som kan främja livsmedelsbutikernas utveckling och stärka byarnas attraktivitet. Kommunstyrelsen beslöt att varuhemsändning utförs tillsvidare i den form som sker i dag enligt kommunfullmäktiges föreslagna riktlinjer. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Ingela Edholm Forsberg Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Förslag till beslut på sammanträdet Britta Flinkfeldt Jansson (S): Kommunstyrelsens förslag till medelsanvisning ändras till eget kapital från kommunfullmäktiges budget för utredningar. Kommunstyrelsens förslag, att kronor avstätts för år 2015 och kroor avsätts för år 2016 ur kommunfullmäktiges budget för utredningsuppdrag, avslås. forts

7 Kommunfullmäktige forts Kf 52 Ks 2014/730 Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut om varuhemsändning Alf Sundström (FP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att utredningsuppdraget ska vara klart Beslutsgång Ordföranden ställer först frågan om bifall till respektive avslag på förslaget att medelsanvisning ändras till eget kapital, och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer sedan frågan om bifall till respektive avslag på förslaget att utredningsuppdraget ska vara klart , och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag med tillägg och Britta Flinkfeldt Janssons förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Avsätta kronor för år 2015 och kronor för år 2016 för utredningsuppdrag om varuhemsändning. Utredningsuppdraget ska vara klart Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering Utvecklingsstrateg. Redovisningschef.

8 Kommunfullmäktige Kf 53 Ks 2015/407 Delårsrapport för Arjeplogs kommun, tertial 1/2015 Sammanfattning Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport för Arjeplogs kommun tertial 1/2015. Beslutsunderlag Delårsrapport för Arjeplogs kommun, tertial 1/2015. Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Godkänna delårsrapport för Arjeplogs kommun, 1 januari april 2015, tertial 1. Beslutsexpediering Redovisningschef.

9 Kommunfullmäktige Kf 54 Ks 2014/595 Revidering av taxa för slamtömning 2015 Sammanfattning Upphandlingen genomfördes och två stycken anbud inkom. Bägge anbudslämnarna uppfyllde kraven som ställdes och den entreprenör som lämnade lägsta pris antogs i enlighet med utvärderingsmodellen i upphandlingen. Dock så innebär det faktum att Arvidsjaur inte ingår i upphandlingen att antalet brunnar som töms per år kraftigt har minskat och detta får till följd att priset för tömning av enskilda brunnar har ökat. Bakgrund Tidigare avtal för slamtömning inom Arjeplogs kommun upphandlades tillsammans med Arvidsjaurs kommun och löpte ut , i avtalet fanns möjlighet till förlängning om 2 år. Arvidsjaur utredde i ett sent skede möjligheten att genomföra slamtömning i sin kommun i egen regi. Dock uppstod tidsbrist på vilket man föreslog att avtalet skulle förlängas 1 år. Entreprenör fick förfrågan om förlängning men valde att inte förlänga. På förekommen anledning påbörjades en ny upphandling för Arjeplogs kommuns slamtömning då Arvidsjaur valde att genomföra sin slamtömning i egen regi. Konsekvenser Med nu gällande taxa så uppnås inte full kostnadstäckning gentemot det nya entreprenörpriset som Arjeplogs kommun betalar entreprenören för utfört uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Jonas Callin, Ny slamtaxa, Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen forts

10 Kommunfullmäktige forts Kf 54 Ks 2014/595 Revidering av taxa för slamtömning 2015 Revidera taxan för slamtömning att börja gälla från > Tömning av enskilda Exkl. Inkl. Exkl. slambrunnar moms moms moms 0-2,9 m3 952 kr kr kr 3-6 m > Inkl. moms kr kr kr kr kr Slangdragningstillägg > 10m 569 kr 711 kr 720 kr 900 kr Tillägg tunga lock > 60 cm 181 kr 227 kr 475 kr 594 kr Tillägg om framkomlig väg saknas och tömning ej kan utföras 478 kr 597 kr 520 kr 650 kr Tillägg ej synligt utmärkt brunn(ägare+fastighetsbeteckning) 527 kr 659 kr 520 kr 650 kr Extratömningar SEK/h kr kr kr Extratömningar akut SEK/h kr kr kr Beslutsexpediering VA-ingenjör. Ekonomikontoret.

11 Kommunfullmäktige Kf 55 Ks 2014/291 Överflyttning av medel från fasadrenovering Öberga fritids till dränering runt Tekniska enhetens kontorsbyggnad Sammanfattning Vi bedömer det som nödvändigt att gräva upp och dränera runt källarvåningen i den byggnad där tekniska enheten samt miljö- och byggkontoret finns på grund av de fuktskador som finns inne i källarvåningen. Genom att vi gör flera av de planerade åtgärderna i den aktuella underhållsplanen med egen personal kan kostnaderna hållas nere. Därför begär vi att få flytta kronor från fasadrenovering Öberga fritids till dränering runt Tekniska enhetens kontor. Fritidsfasadens renovering kommer att delas upp i två etapper ifall pengarna inte räcker för hela det planerade arbetet. Förvaltningens ståndpunkt Bifalla äskandet om omfördelning kvarvarande medel när projekten färdigställs i sommar. Ekonomiska konsekvenser Ingen förändring av totalsumman i underhållsplanen. Miljökonsekvenser Bra för arbetsmiljön i fastigheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Martin Stenlund Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 118. Omfördela kronor i tekniska kontorets investeringsbudget 2015, inom projekt 1001 till dränering runt tekniska enhetens kontorsbyggnad. Beslutsexpediering Redovisningschef. Tf samhällsbyggnadschef.

12 Kommunfullmäktige Kf 56 Ks 2014/291 Investeringsäskande för projektavslut panncentral Sammanfattning Under våren 2015 kommer projekt 1092 nya panncentralen att avslutas. Vid projektavslut kommer det fram att vi har en kundreskontra från 2013 på kr bokfört på projektet. Dessa pengar har aldrig kommit in i projektet och nu ligger alla fordringar och krav i en kvarvarande utbetalning om Detta medför att projektet måste tillföras kr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Emil Sundström Investeringsäskande Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska kontorets investeringsbudget 2015, kronor för färdigställande av projekt panncentral. Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering Redovisningschef. Tf samhällsbyggnadschef.

13 Kommunfullmäktige Kf 57 Ks 2015/291 Omfördelning av medel Återvinningsgården Sammanfattning Vår nuvarande lastbil har tjänat ut. För en rationell/planerbar verksamhet fungerar den inte, vi har under 2014 och början på 2015 ställt in planerade hämtningar 4 gånger(av 21ggr, dvs. 20 %) på grund av att bilen eller bakgavellyften inte fungerat. Dessutom är undertecknad den ende med C körkort på ÅVC, så att fortsättningsvis använda bilen för hämtning av material från miljöstationer i byarna kommer att kräva inhyrning av chaufförer, åtminstone under 2015(så länge som undertecknad är verksamhetschef för tekniska enheten). Sedan kommer en lätt lastbil att kunna nyttjas betydligt mer i verksamheten. Investeringen bör ske snarast, 2015, det blev mer bråttom när undertecknad blev TF Verksamhetschef och inte har möjlighet längre att göra hämtningarna. Förvaltningens ståndpunkt Bifalla äskandet om omfördelning kvarvarande medel när projekten färdigställs i sommar. Ekonomiska konsekvenser En årlig vinst på ca kronor, mot att hyra in chaufförer. Vinsten blir nästan kronor/år om man bortser från vår lönekostnad. Miljökonsekvenser Bra för miljön, betydligt mindre utsläpp med en lätt lastbil. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Emil Sundström Investeringsäskande. Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska kontorets investeringsbudget 2015, kronor för investering av ny lastbil till återvinningsgården. Medelsanvisning: Upplåning. Beslutsexpediering Redovisningschef. Tf samhällsbyggnadschef.

14 Kommunfullmäktige Kf 58 Ks 2014/291 Investeringsäskande för utbyte av kylanläggning för IT och Transportstyrelsen i Tingsbacka Sammanfattning Den befintliga anläggningen är över 20 år gammal och fungerar inte sommartid. Den har krånglat och kostat dyra pengar i service senaste åren och kan med råge anses som avskriven. Antingen blir Transportstyrelsen utan komfortkyla eller IT-enhetens serverrum utan kylning. En för hög temperatur i serverrummet förkortar utrustningens livslängd. Förvaltningens ståndpunkt Åtgärderna bör göras för att garantera en bra arbetsmiljö hos vår kund och samtidigt försäkra oss om god funktion och livslängd på kommunens IT-utrustning. Ekonomiska konsekvenser Kan bli omfattande om vår utrustning skadas av övertemperaturer. Miljökonsekvenser Vår kund kommer även i framtiden ha en bra arbetsmiljö sommartid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Martin Stenlund Investeringsäskande. Allmänna utskottets förslag till beslut Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska kontorets investeringsbudget 2015, kronor för utbyte av kylanläggning i Tingsbacka för IT-avdelningen och Transportstyrelsen. Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering Tf samhällsbyggnadschef. Redovisningschef.

15 Kommunfullmäktige Kf 59 Ks 2014/291 Utbyggnad VA Adolfström Bakgrund Planer finns i Adolfström att anlägga 8-10 nya tomter under samt eventuellt ytterligare tomter i framtiden. Adolfström har de senaste åren sett en stadig nyetablering av villatomter för fritidshus och detta har resulterat i en ökad belastning på VA-nätet, reningsanläggning och vattenverk. I ett led att kartlägga eventuella brister så har en kapacitetsutredning genomförts. Utredning visade på ett flertal brister som finns redan idag och som kommer att förvärras vid en kommande utbyggnad. Några av de brister som behöver åtgärdas är att delar av vattenledningsnätet måste uppgraderas för att inte riskera tryckförluster. Vissa delar av avloppsledningsnätet måste uppgraderas till större dimensioner för att inte riskera uppdämning. Filter och vattenrening på vattenverket måste uppgraderas för att klara en ökad belastning. Den mest omfattande bristen är på befintlig markbädd där befintlig anläggning idag inte räcker till vid toppbelastning under turistsäsong. Befintlig markinfiltration är idag närmare 28år och beräknad livslängd för en markinfiltration är kring år vid dimensionerad belastning, en överbelastning kan förkorta livslängden. Förvaltningens ståndpunkt Adolfström tillsammans med Jäckvik är de områden där nyetablering av tomter förekommer i en större utsträckning. För att klara en ökad belastning så måste åtgärder genomföras på stora delar av nätet. Samt att befintlig reningsanläggning måste åtgärdas för att klara befintlig belastning samt en eventuellt ökad belastning. Kostnaderna för åtgärderna uppskattas till 350tkr för de kapacitetshöjande åtgärderna och till ca tkr för åtgärderna kring reningsanläggningen beroende på vilket alternativ som visar sig genomförbara efter att markförhållanden har undersökts under barmarksperioden. Om inte åtgärder genomförs för att klara en ökad belastning så kan inte nyetablering av tomter anslutas mot kommunalt vatten och avlopp. Om inte åtgärder genomförs för att komma till stånd med den periodvisa överbelastningen av reningsanläggningen så kan en kommande negativ påverkan av miljö och människors hälsa inte uteslutas. Beslutsunderlag Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen forts

16 Kommunfullmäktige forts Kf 59 Ks 2014/291 Utbyggnad VA Adolfström Omfördela kronor i tekniska kontorets investeringsbudget 2015 för Reinvesteringar VA ledningar till åtgärder för att öka kapaciteten på ledningsnätet och vattenförsörjningen i Adolfström. Uppdrag ges till tekniska enheten att påbörja projektering och upphandling av åtgärder för 2016 som ett led att åtgärda avloppsreningsanläggningen i Adolfström. Beslutsexpediering Tekniska enheten. Redovisningschef.

17 Kommunfullmäktige Kf 60 Ks 2014/291 Investeringsäskande för utbyggnad av fjärrvärme - Hornavan hotell Sammanfattning Hornavan hotell är offererad anslutning till vårt fjärrvärmenät. Skulle detta ske görs en vinst på ca kr och omsättningen skulle öka med kr. Investeringskostnader beräknas till Tkr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Emil Sundström Investeringsteringsäskande Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Tillföra tekniska enhetens investeringsbudget 2015, kronor till utbyggnad av fjärrvärmenätet. Medelsanvisning: Upplåning. Beslutsexpediering Tekniska enheten. Redovisningschef.

18 Kommunfullmäktige Kf 61 Ks2014/291 Omfördela investeringsbudget för reinvestering VA ledningar till ersättning av befintlig värmeanläggning på Arjeplogs avloppsreningsverk. Sammanfattning Flertalet avloppsreningsverk nyttjar idag den värmeenergi som finns i utgående avloppsvatten. Energin tas tillvara på genom värmeväxlare och utvinns med värmepump och tillförs sedan lokalen genom vattenuppvärmda luftvärmebatterier. Bakgrund Avloppsreningsverket värms idag med en ombyggd spannmålspanna som eldas med pellets samt kompletteras med ett eluppvärmt luftbatteri. Pannan börjar dock nå slutet av sin livslängd och måste varje år repareras för allt ökade kostnader. De senaste 3 åren har pannan stannat vid flertalet tillfällen med långa driftstopp som följd. Under denna tid används det eluppvärmda luftbatteriet för uppvärmning och oftast under lång tid då pannan först måste kallna och sedan rengöras på pellets och spån innan svetsarbeten kan påbörjas. Detta medför stora kostnader då driftstoppen blir långa. Vidare värms garagedelen idag med el aerotemprar. Miljökonsekvenser Värmepumpar är idag ett mycket bra uppvärmningsalternativ motför eluppvärmning eller fastbränslen. Fastbränsleeldning kan ha koldioxidutsläpp som är till 48 gånger högre än värmepump. Värmepumpar har ett COP värde på kring 3,8-4 vilket innebär att kompressorn förbrukar 1 Kwh elkraft och levererar 4 Kwh värme. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Jonas Callin VA- ingenjör Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Omfördela i tekniska enhetens investeringsbudget 2015, kronor från reinvestering VA ledningar, projekt 1542, till ersättning av befintligt värmeanläggning på Arjeplogs avloppsreningsverk. Beslutsexpediering Tekniska enheten. Redovisningschef.

19 Kommunfullmäktige Kf 62 Ks 2015/351 Digitalisering av handlingar Sammanfattning Budgetberedningen , 2, har gett IT-samordnaren och kommunsekreteraren uppdrag att återkomma med förslag för införande av digitala handlingar till politiker inför den nya mandatperioden Under 2014 har ett nytt modernt ärende- och dokumenthanteringssystem köpts in och tagits i bruk. Systemet är en komplett plattform för dokument- och ärendehantering med full utbyggt stöd för diarieföring och nämndadministration. Handläggarna har utbildats i systemet och det används nu av de flesta för inlämnade av tjänsteutlåtanden och handlingar till ärenden för politiska beslut. Det som återstår är att digitalisera handlingarna till politikerna. Omställningen ligger i linje med det arbete som pågår, eller redan genomförts, i de flesta av länets kommuner. Via en app till systemet får mötesdeltagarna åtkomst till handlingar direkt i en läsplatta. Man kan göra noteringar och markera innehåll i handlingarna och tillkommer ytterligare mötesmaterial uppdateras möteshandlingarna direkt. Med detta följer att samtliga ledamöter får handlingarna samtidigt och man säkerställer även att alla får sina handlingar. Man har även möjlighet att lägga in fler handlingar än vad som normalt skulle skickas ut i pappersformat, till exempel alla delgivningar. En digitalisering av utskick till förtroendevalda föreslås genomföras för ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, MBR- nämnden samt revisorerna. Totalt cirka 35 st. Någon typ av läsplattor föreslås vara den tekniska plattformen som ska användas. Dessa är enkla att använda oavsett datorvana och kräver mindre tekniskt underhåll jämfört med traditionella datorer. Kommunen tillhandahåller inte skrivare, papper och toner till de förtroendevalda utan det finns möjligheter att göra anteckngiar i de digitala handlingarna. Kommunen bekostar heller inte de förtroendevaldas internetanslutning. I de fall där ingen egen internetanslutning finns tillgänglig, finns möjlighet att ladda ner handlingar via trådlösa nätverk på Medborgarhuset och i Tingsbacka. Avtalsvillkor och regelverk för lån av läsplatta kommer att utarbetas och inget lämnas ut förrän avtal är påskrivet Införande med utbildning bedöms utföras av personal inom Kanslienheten och IT-enheten. forts

20 Kommunfullmäktige forts Kf 62 Ks 2015/351 Digitalisering av handlingar En bedömning är att en digitalisering fullt ut skulle minska kommunens pappersförbrukning och portokostnader avsevärt uppgickden totala kostnaden för papper och kuvert till kronor. Av detta är uppskattas cirka 2/3 till handlingar, cirka kronor. Kostnaden för porton för kommunen uppgick totalt till kronor. I den summan ingår även porton för lönespecifikationer och fakturor, kostnader för utskick av handlingar uppskattas till cirka kronor.. Att reducera pappersanvändningen innebär också en miljöbesparing, 3,5 pall papper kan reduceras till 1. Minskade transporter innebär också lägre koldioxidutsläpp. Beslutsunderlag Tjänstutlåtande Lena Sundström, kommunsekreterare Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 120. Förslag till beslut på sammanträdet Britta Flinkfeldt Jansson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av att sista meningen Medlen undantas från balanskravet mot framtida besparingar, stryks. Tillföra driftsbudgeten för politisk verksamhet 2015, kronor för digitalisering av handlingar till politiska möten, licens, server, support och implementering av den nya rutinen. Detta som ett driftsprojekt över 3 år. Efter införande kommer enbart elektroniska handlingar att distribueras, vilket kommer att kommuniceras. Medelsanvisning: Eget kapital. Beslutsexpediering IT-samordnare. Kommunsekreterare. Redovisningschef.

21 Kommunfullmäktige Kf 63 Ks 2015/402 Verksamhetsplan och budget år Sammanfattning Ekonomikontoret har sammanställt förslag till verksamhetsplan och budget år Beslutsunderlag Förslag till Verksamhetsplan och budget år Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 116. Mbl-förhandlingar Mbl Mbl Förslag till beslut på sammanträdet Britta Flinkfeldt Jansson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa Verksamhetsplan och budget år Fastställa Verksamhetsplan och budget år Skattesatsen beslutas oförändrad 23:50 kronor. Beslutsexpediering Redovisningschef.

22 Kommunfullmäktige Kf 64 Ks 2015/396 Taxor och avgifter, år 2016 Sammanfattning Ekonomikontoret har sammanställt förslag till taxor och avgifter Beslutsunderlag Förslag till taxor och avgifter Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 115. Protokollsutdrag Miljö- bygg- och räddningsnämnden , 55. Mbl-förhandlingar Mbl Mbl Fastställa taxor och avgifter år Beslutsexpediering Redovisningschef.

23 Kommunfullmäktige Kf 65 Ks 2014/291 Rivning av Röda skolan Sammanfattning Enligt en undersökning om vad elever på högstadiet önskar kommer en rivning av röda skolan högt på prioriteringslistan. Detta är även tekniska enhetens åsikt. Byggnaden bedöms vara för dåligt skick för att rusta upp, varför tekniska enheten vill ha uppdraget att påbörja en rivning av denna. Sedan tidigare finns drygt 500 tkr avsatt till detta, dessa medel kan räcka, beroende på hur mycket vi kan göra i egen regi via integrations/arbetsmarknadsenheten. Bakgrund Det finns tidigare beslut att skolan skulle rivas, detta ändrades sedan och skolan står nu kvar i ett mycket dåligt skick. Att även eleverna i vår skola anser att den bör rivas, bör tas på allvar. Förvaltningens ståndpunkt Ge tekniska enheten i uppdrag att riva byggnaden. Miljökonsekvenser Vi får möjlighet att göra en fin yttre skolmiljö. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Emil Sundström Yttrande Martin Stenlund Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Uppdrag ges till tekniska enheten att riva Röda Skolan. Beslutsexpediering Tf samhällsbyggnadschef. Redovisningschef.

24 Kommunfullmäktige Kf 66 Ks 2015/279 Abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning Sammanfattning I dagsläget betalar Stiftelsen Arjeploghus en abonnemangsavgift på 625kr/mån för motorvärmarstyrning på 9 områden, totalt 5.625kr/mån eller kr/år. Om vi istället byter till en mobil lösning så blir kostnaden 99kr/mån/område eller kr/år. En besparing på kr/år med en investeringskostnad på uppskattningsvis 1.000kr/område, totalt ca 9.000kr. Eftersom bredband är draget till områdena känns det onödigt att byta lösning, vi ser hellre att pengarna för abonnemangsavgiften stannar inom kommunen och förslår därmed en taxeändring för abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning för kommunala verksamheter och stiftelser till en marknadsanpassad avgift på 100kr/mån/område. OBS, alla priser inkl. moms. Uppskattad datamängd/månad ca 0,5 GB Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Thomas Österbro Allmänna utskottets förslag Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 121. Taxan för abonnemangsavgift för bredband till motorvärmarstyrning för kommunala verksamheter och stiftelser, fastställs till en marknadsanpassad avgift på 100kr/mån. Beslutsexpediering Stiftelsen Arjeploghus, Thomas Österbro. Redovisningschef.

25 Kommunfullmäktige Kf 67 Ks 2015/368 Beslut om ansvarsfrihet år 2014 för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr Sammanfattning av ärendet Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr avseende år 2014 fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. Av upprättad revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Beslutsunderlag Beslut om ansvarsfrihet år 2014 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr, skrivelse Gudrun Viklund, projektadministratör, Akademi Norr. Årsredovisning för Partnerskap Inland Akademi Norr Revisionsberättelse för år Protokoll från direktionsmöte Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen , 113. Bevilja direktionen, samt de enskilda ledamöterna, i kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr, ansvarsfrihet för år Jäv Britta Flinkfeldt Jansson (S) och Albert Laestander (V) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning eller beslut. Beslutsexpediering Partnerskap Inland Akademi Norr.

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 12 december 2011, klockan 09:00 11:50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-10-27, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer