ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09: Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S), ledamot Görgen Åberg (S), ledamot Åsa Adamsson (S), ledamot 82-83, Bo Johansson (C), ledamot Elisabeth Bramfeldt (V), ledamot Stina Sundström (C), tjg ersättare Övriga deltagare Sofi Sundström, förvaltningschef Niclas Felten, rektor Hornavanskolan Claudia Zamorano, kommunchef Lena Sundström, kommunsekreterare Utses att justera Bo Johansson Justeringens tid och plats Fredagen den 10 juni 2011, klockan 11.00, enheten för nämndservice. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Lena Sundström Ordförande Rolf Laestander Justerande Bo Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

2 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 82 Förskolelyftet 83 Ny avdelning - förskolan 84 Maskinutbildning i Norr avtal 85 Swillos trafikskola avtal 86 Lokalisering av 6-årsverksamheten 87 Information

3 Barn- och utbildningsnämnden Bun 82 Förskolelyftet Sammanfattning av ärendet Den 2 april 2009 fick Skolverket i uppdrag att ansvara för förskolelyftet. Satsningen handlar om fortbildning av personal i förskolan och omfattar 600 miljoner kronor under åren 2009 till Förskolelyftet riktar sig mot dem som arbetar i förskolan och som är barnskötare eller personal med motsvarande arbetsuppgifter, förskollärare eller personal med pedagogiskt ledningsansvar. Enligt regeringsuppdraget ska fortbildningen för barnskötare och förskollärare framförallt inrikta sig mot att pedagogiskt stödja och stimulera barns språkliga och matematiska utveckling. Fortbildning för förskollärare kan innehålla uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet. För pedagogiska ledare ska innehållet i fortbildningen inriktas mot fördjupade kunskaper avseende språklig och matematisk utveckling samt mot uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet. Inom Förskolelyftet kan personal studera på arbetstid, eller vara tjänstledig under utbildningen, eller delta i studier på fritid på grund av att anställningen i förskolan omfattar mindre än heltid. Det är huvudmannen som utifrån Förordning (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom fröskolan, beslutar om tillämpningen. Det finns alltså utrymme för olika tillämpningar, och därför kan graden av lönesättning till personal som deltar i Förskolelyftet variera mellan olika huvudmän. Förvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den som läser en kurs inom förskolelyftet är tjänstledig för studier och ska under studietiden få en ersättning från Arjeplogs kommun som motsvarar 80 % av den lön som personen skulle ha haft. Endast tillsvidareanställda beviljas lönebidrag. Förskolepersonal som beviljas lönebidrag är tjänstledig 100 % från ordinarie tjänst. Inga andra ersättningar utgår. Förskolepersonal som beviljas lönebidrag ersätts med förskolepersonal med jämförbar kompetens så långt det är möjligt. Lönebidraget gäller endast för kalenderåret. Utbildningsplatser enligt förskolelyftet fördelas årligen efter särskild prövning. Påbörjad utbildning inom förskolelyftet ger ingen förtur inom förskolelyftet. Avbryter förskolepersonal med lönebidrag utbildningen meddelas detta omedelbart till Barn- och Utbildningsförvaltningen. Återgång till av arbetsgivaren anvisad placering sker omedelbart. Intyg skickas till arbetsgivaren efter avslutad utbildning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Sofi Sundström Riktlinjer för fortbildning enligt förskolelyftet. forts

4 Barn- och utbildningsnämnden forts Bun 82 Förskolelyftet Yrkande Elisabeth Bramfeldt (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för en ekonomisk redovisning av totalkostnaden för förskolelyftet inklusive vikariekostnader. Delegation ges därefter till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta i frågan. Ajournering Mötet ajourneras klockan 09:14 09:16 och återupptas därefter. Rolf Laestander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på bifall till respektive avslag på återremissyrkandet och finner att Barn- och utbildningsnämnden bifaller detsamma. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för en ekonomisk redovisning av totalkostnaden för förskolelyftet inklusive vikariekostnader. Delegation ges därefter till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta i frågan. Beslutsexpediering Förvaltningschef. Förskolechef. Bun-arbetsutskott.

5 Barn- och utbildningsnämnden Bun 83 Ny avdelning - förskolan Sammanfattning av ärendet Antalet barn ökar glädjande nog i Arjeplogs kommun och Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av BU-nämnden tagit fram prognoser för kortsiktig och långsiktigt behov av barnomsorg. Beräkningarna är gjorda efter antalet födda 2010 och beräknade födda 2011, 2012 och Utifrån ökat behov av platser i förskolan har BU-nämnden tidigare beslutat, , att 5-årsverksamheten temporärt ska placeras på Lugnetskolan från och med hösten Investeringsmedel för ombyggnation har äskats samt medel för ökade driftskostnader. Kommunstyrelsen föreslår, , att kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden kronor för att möjliggöra 5-års verksamhet i lämplig lokal för en period om 6 12 månader. Kommunstyrelsen är därmed medveten om att 5-årsverksamheten kan få en annorlunda kvalitetsnivå under denna tid än den verksamhet som bedrivs vid Arjeplogs förskola idag. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att under tiden långsiktigt lösa förskoleverksamhetens behov där verksamheten samlas vid ett campusområde. Kommunfullmäktige behandlar ärendet Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, , , Sofi Sundström. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 55. Yrkande Rolf Laestander (S) med biträde av Elisabeth Bramfeldt (V) och Bo Johansson (C), yrkar att 5-årsverksamheten bedrivs i befintlig förskola från och med höstterminen Projektering av utbyggnad av befintlig förskola startas för beslut av kommunfullmäktige Ny avdelning tas i bruk höstterminen Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att under tiden säkerställa platser i förskolan alternativt familjedaghem. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Rolf Laestanders yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller detsamma. forts

6 Barn- och utbildningsnämnden forts Bun 83 Ny avdelning - förskolan BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 5-årsverksamheten bedrivs i befintlig förskola från och med höstterminen Projektering av utbyggnad av befintlig förskola startas för beslut av kommunfullmäktige Ny avdelning tas i bruk höstterminen Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att under tiden säkerställa platser i förskolan alternativt familjedaghem. Beslutsexpediering BU förvaltningschef. Förskolechef. Tekniska kontoret. Ekonomikontoret. Kommunfullmäktige för kännedom.

7 Barn- och utbildningsnämnden Bun 84 KFU 2010/ Maskinutbildning i Norr avtal Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till nytt avtal med Maskinutbildning i Norr som leverantör av kurser inom maskinförarutbildning. Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet till Hornavanskolans rektor för kompletterande beredning. Uppdrag gavs att kontakta SKLs jurist för bedömning om avtalet kan förlängas i fyra år utan att ny upphandling görs samt att tydligt redovisa gällande grundavtal med tilläggsavtal och vilka förändringar/tillägg som gjorts samt redovisa ekonomiska konsekvenser. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden , 74. Tjänsteutlåtande, Niclas Felten, Förslag till avtal med bilagor Protokollsutdrag, Kultur- Fritids- och Utbildningsnämnden , 78. Avtal Ändring av avtal Yrkande Elisabeth Bramfeldt (V) yrkar att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för förtydligande av 4 Avtalstid Väsentliga förändringar i förutsättningar ger parterna rätt att omförhandla, alternativt säga upp detta avtal med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Parterna ska komma överens om och ge exempel på vad väsentliga förändringar kan innebära. Delegation ges till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att därefter besluta i ärendet. Entreprenören skall uppmärksammas på att när avtalet går ut ska upphandling ske. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Elisabeth Bramfeldts yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller detsamma. forts

8 Barn- och utbildningsnämnden Bun 84 KFU 2010/ Maskinutbildning i Norr avtal BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för förtydligande av 4 Avtalstid Väsentliga förändringar i förutsättningar ger parterna rätt att omförhandla, alternativt säga upp detta avtal med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Parterna ska komma överens om och ge exempel på vad väsentliga förändringar kan innebära. Delegation ges till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att därefter besluta i ärendet. Entreprenören skall uppmärksammas på att när avtalet går ut ska upphandling ske. Jäv Åsa Adamsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. Beslutsexpediering Rektor Hornavanskolan. BU förvaltningschef.

9 Barn- och utbildningsnämnden Bun 85 Swillos trafikskola avtal Sammanfattning av ärendet Arjeplogs kommun har i enlighet med tidigare avtal anlitat Swillos Trafikskola som leverantör av de lokala gymnasiekurserna förarteknik A (körkort B) samt förarteknik B (körkort C). Avtalet har löpt på sedan 2005 och under avtalets tid har förutsättningarna ändrats varför ett nytt avtal skall upprättas. Enligt beslut av Gymnasieinspektionen får kurserna förarteknik A och förarteknik B inte längre ges inom ramen för gymnasieskolans verksamhet, dock får de elever som redan påbörjat någon av kurserna fortsätta utbildningen enligt plan. Arjeplogs kommun har beslutat att i fortsättningen erbjuda eleverna på Hornavanskolan möjligheten att söka stipendium för körkortsutbildning (körkort B). Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet till Hornavanskolans rektor , 75, för kompletterande beredning samt revidering av avtalsförslaget så att det stämmer med gällande lagstiftning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden , 75. Tjänsteutlåtande, Niclas Felten, Förslag till avtal mellan Arjeplogs kommun och Swillos Trafikskola Avtal mellan Arjeplogs kommun och Swillos Trafikskola Avtal mellan Arjeplogs kommun och Swillos Trafikskola Yrkande Elisabeth Bramfeldt (V) yrkar tillägg (kursiv stil) För elever som ansöker om stipendium för körkort B gäller: Varje elev som är inskriven på Hornavanskolan i Arjeplog har möjlighet att ansöka om ett stipendium på ett utbildningspaket för körkort B. Stipendiets belopp på kronor innehåller körlektioner samt teoriundervisning. Hornavanskolan administrerar sökta stipendier och ger efter godkänd ansökan eleven stipendiet. Inga likvida medel utbetalas till stipendiaten om kostnaden understiger kronor. I övrigt yrkas bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Elisabeth Bramfeldts yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller detsamma. forts

10 Barn- och utbildningsnämnden forts Bun 85 Swillos trafikskola avtal BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänna avtal mellan Arjeplogs kommun och Swillos Trafikskola daterat med tillägg (kursiv stil) För elever som ansöker om stipendium för körkort B gäller: Varje elev som är inskriven på Hornavanskolan i Arjeplog har möjlighet att ansöka om ett stipendium på ett utbildningspaket för körkort B. Stipendiets belopp på kronor innehåller körlektioner samt teoriundervisning. Hornavanskolan administrerar sökta stipendier och ger efter godkänd ansökan eleven stipendiet. Inga likvida medel utbetalas till stipendiaten om kostnaden understiger kronor. Beslutsexpediering Rektor Hornavanskolan. BU förvaltningschef. Ekonomikontoret.

11 Barn- och utbildningsnämnden Bun 86 Lokalisering av 6-årsverksamheten Extraärende som nämnden enhälligt beslutar behandla vid dagens sammanträde. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT Så snart som möjlighet ges ska 6-årsverksamheten lokaliseras på Öbergaskolan. Beslutsexpediering BU förvaltningschef. Förskolechef. Rektor grundskolan.

12 Barn- och utbildningsnämnden Bun 87 Information Sofi Sundström - Skadegörelse på elevhemmet Drottninggatan. - Lönerevisionen per 1 april 2011för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund klara. - Vandringspris för gränslöst entreprenörskap i skolan delas ut vid skolavslutningen den 10 juni. - Teknik 8:an, tävling anordnad av Teknikens Hus i Luleå, vanns av 8 A Kyrkholmskolan. Uppvaktning vid skolavslutningen den 10 juni. Bo Johansson - Uppmärksammar att nedskräpning/vandalisering har ökat markant i samhället. Bland annat har glas krossats på nya konstgräsplan. Efterlyser mer information i skolorna.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer