ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (37)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 1 (37)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (37) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, måndag den 27 oktober 2014, kl Beslutande Lena Nilsson (C), ledamot Sten-Åke Nilsson (C), ledamot Nina Lango (C), ledamot John Wennström (C), ledamot Johan Hermansson (C), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Jeanette Lindahl Ranfjäll (FP), ledamot Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson (S), ledamot Mari-Teres Ögren (S), ledamot Mauricio Puga (S), ledamot Görgen Åberg (S), ledamot Veronica Burman (S), ledamot Anders Burman(S), ledamot Albert Laestander (V), ålderspresident Elisabeth Bramfeldt (V), ledamot Erik Grähs (V), ledamot Charlotta Westberg (V), ledamot Birgit Svensson (V), ledamot Christina Wallström (S), tjg ersättare Övriga deltagare Lena Sundström, kommunsekreterare Ann Engberg, kommunchef Anette Labba, nämndsekreterare Anna-Karin Hedman, nämndsekreterare Christer Andersson, teknisk chef 95 Utses att justera Christina Wallström och Elisabeth Bramfeldt Justeringens tid och plats Torsdagen den 6 november 2014, kl 13.00, kommunkansliet Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Lena Sundström Ordförande Albert Laestander Justerande Christina Wallström Elisabeth Bramfeldt ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Underskrift Anette Labba

2 Kommunfullmäktige Ajournering Mötet ajourneras kl för avtackning av avgångna ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden Därefter allmänhetens frågestund och frågestund för fullmäktiges ledamöter till nämndernas ordföranden. Mötet återupptas därefter.

3 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 91 Godkännande av dagordning 92 Interpellationer och frågor 93 Fråga om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, år Delårsrapport per (tertial 2/2014), Arjeplogs kommun 95 Investering Färdigställande av nya panncentralen 96 Investering 2014 Installation av fjärrvärme i ABF-huset (gamla Nomadskolan) 97 Taxor och avgifter, år Verksamhetsplan och budget för Arjeplogs kommun, år Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser - revidering 100 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Arjeplogs kommun 101 Organisation för överförmyndarverksamheten, från och med Ändring av bolagsordning för Kraja AB 103 Antagande av detaljplan för del av Arjeplogs prästbord 2:18, Arjeplogs församling 104 Antagande av detaljplan för del av Kyrkostaden 1:3, Lugnetskolan 105 Ändring, genom tillägg, av detaljplan för Bävern Godkännande av reviderad bolagsordning i kommun- och landstingsägda bolaget Filmpool Nord 107 Godkännande av reviderad bolagsordning i kommun- och landstingsägda bolaget IT Norrbotten AB 108 Godkännande av reviderad bolagsordning i kommun- och landstingsägda bolaget Norrbottens energikontor AB (Nenet) 109 Anmälan av motioner 110 Anmälan av medborgarförslag 111 Delgivningar 112 Anmälan av beslut, Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 113 Anmälan av beslut, Kommunstyrelsen 114 Verkställda uppdrag 115 Ej verkställda uppdrag

4 Kommunfullmäktige Kf 91 Godkännande av dagordning Godkänna föreslagen dagordning.

5 Kommunfullmäktige Kf 92 Interpellationer och frågor Inga interpellationer eller frågor ställdes.

6 Kommunfullmäktige Kf 93 Ks 2014/537 Fråga om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, år 2013 Sammanfattning av ärendet Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet översänder underlag till fullmäktige i respektive medlemskommun och till fullmäktige i Norrbottens läns landsting för beslut om ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna för år Beslutsunderlag Missiv, Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, Årsredovisning RKM Revisionsberättelse och granskning RKM Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB Granskningsrapport i Norrtåg AB Granskningsrapport Transitio AB 2013 Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet för verksamhetsåret Jäv Britta Flinkfeldt Jansson (S) och Veronica Burman (S) anmäler jäv och deltar inte ärendets handläggning och beslut. Beslutsexpediering Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.

7 Kommunfullmäktige Kf 94 Ks 2014/613 Delårsrapport per (tertial 2/2014), Arjeplogs kommun Sammanfattning Ekonomienheten har upprättat delårsrapport per för Arjeplogs kommun. Ekonomikontoret meddelar att efter revisionen minskas de finansiella kostnader med 270 tkr, men att delårsrapporten per inte ändras. Beslutsunderlag Delårsrapport, januari augusti 2014, Arjeplogs kommun. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Förslag till beslut på sammanträdet Elisabeth Bramfeldt (V) föreslår att en djupare analys av sjukfrånvaron/arbetsmiljön skall göras för att sänka sjuktalen inom verksamheterna. Återredovisning görs till kommunfullmäktige. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på bifall till respektive avslag på Elisabeth Bramfeldts förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Fastställa delårsrapport per , tertial 2/2014, Arjeplogs kommun. En djupare analys av sjukfrånvaron/arbetsmiljön skall göras för att sänka sjuktalen inom verksamheterna. Återredovisning görs till kommunfullmäktige. Revisorernas skriftliga bedömning biläggs delårsrapporten. Beslutsexpediering Kommunchefen. Personalenheten. Ekonomienheten. Styrelse och nämnder. Stiftelser och bolag.

8 Kommunfullmäktige Kf 95 Ks 2013/141 Investering Färdigställande av nya panncentralen Sammanfattning Beställare och totalentreprenör har, sedan anläggningen godkändes av tidigare anlitad besiktningsman, inte varit eniga om entreprenadens utförande och tekniska prestanda. Processen för att få entreprenaden färdig har därför fördyrats med ca kronor (vi saknar kr på projektet till dagsdato) varav konsultarvode och advokatkostnader uppgår till kr enbart under vintern Därtill har tillkommit ytterligare konsultkostnader via FVB innan ÅF anlitades för överbesiktning mm. Dessa extra insatser har dock medfört att anläggningens tekniska status nu motsvarar ursprungligt stipulerad prestanda. Då vi anser oss ha anspråk mot HOTAB så kommer vi inte att betala ut de som ligger oreglerat idag, vad slutsumman blir är svårt att säga. Ett tillskott uppgående till kr måste, för att täcka mellanskillnad mellan fordringar och kostnader för att avsluta entreprenaden, därför tillföras projektet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtanden Emil Sundström, , Protokollsutdrag, kommunstyrelsen , 195. Samhällsutvecklingschefen redogör vid sammanträdet för uppkomna kostnader utöver beviljad investeringsbudget Tillföra tekniska kontorets investeringsbudget 2014, ansvar 153, verksamhet 114, projekt 1092, kronor för färdigställande av nya panncentralen. Medelsanvisning: Upplåning. Beslutsexpediering Ekonomienheten. Tekniska enheten. Ansvarig för fjärrvärmen Samhällsutvecklingschefen.

9 Kommunfullmäktige Kf 96 Ks 2013/141 Investering 2014 Installation av fjärrvärme i ABF-huset (gamla Nomadskolan) Sammanfattning ABF-huset hyrs ut till föreningsverksamhet och huset har ännu inte konverterat till fjärrvärme. Fjärrvärmeledningarna dras nu förbi fastigheten och installation av fjärrvärme kommer att sänka driftskostnaderna samt minska tillsyn och service. Beslutsunderlag Investeringsäskade 2014: Installation av fjärrvärme i ABF-huset, Protokollsutdrag kommunstyrelsen, KOMMUNFULLMÄKTIGES Tillföra tekniska kontorets investeringsbudget 2014, ansvar 151, verksamhet 7202, kronor för installation av fjärrvärme i ABF-huset (gamla Nomadskolan). Medelsanvisning: Upplåning. Beslutsexpediering Ekonomienheten. Ansvarig för fjärrvärmen. Samhällsutvecklingschefen.

10 Kommunfullmäktige Kf 97 Ks 2014/595 Taxor och avgifter, år 2015 Sammanfattning Budgetberedningen, , har berett Taxor och avgifter för år Budgetberedningen gav samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda skillnaderna mellan bygglovsavgift avseende Attefallshus mellan Arjeplog och Piteå. Budgetberedningen uppmanar Stiftelsen Arjeploghus styrelse återkomma med förslag till reviderad taxa avseende rumshyra på elevboendet Stugan till kommunstyrelsens sammanträde 13 oktober Beslutsunderlag Protokollsutdrag budgetberedningen Förslag till Taxor Skrivelse från Thomas Österbro, VF Stiftelsen Arjeplogshus, om förslag till reviderad taxa avseende rumshyra på elevboendet Stugan. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Fastställa Taxor och avgifter 2015, enligt bilaga. Under rubriken Avgifter kommunstyrelsen Stugan Rumshyra/dygn och person läggs följande till samt anhöriga till elever boende i elevhemmet. Ny taxa tillförs under rubriken Avgifter kommunstyrelsen Stugan: Månadsuthyrning rum övriga: kr exkl moms, kr inkl moms. Gäller månadsuthyrning av elevrum med lägsta nivå kr/månad till övriga i mån av utrymme för att minska underskottet som kommunen betalar samt tillgodose vintersäsongensbehov. Den procentuella höjningen visas för varje enskild taxa och avgift i nästa års taxedokumentet. Beslutsexpediering Ekonomienheten.

11 Kommunfullmäktige Kf 98 Ks 2014/291 Verksamhetsplan och budget för Arjeplogs kommun, år Sammanfattning av ärendet Budgetberedningen har behandlat Verksamhetsplan och budget för Arjeplogs kommun Kommunallagen 8 kap 8 säger att de år då val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Beslutsunderlag Protokoll från budgetberedningen Verksamhetsplan och budget Mbl-protokoll 11, Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Förslag till beslut på sammanträdet Oppositionsråd Elisabeth Bramfeldt (V), med biträde av Alf Sundström (FP) föreslår att inget oppositionsråd tillsätts i Arjeplogs kommun från och med Motivering är att kommunen är liten med få skattebetalare och har en ytterst ansträngd ekonomi. Pooltjänster inom sociala utskottets verksamhet Elisabeth Bramfeldt (V), med biträde av Alf Sundström (FP), föreslår att två pooltjänster inrättas inom sociala utskottets verksamhet från och med Motivering är att Arjeplogs kommun bär ansvaret för arbetsmiljön. Sjuktalen och övertidskostnader ökar bland personalen vilket manar till eftertanke. Vi behöver fler händer i vården. Detta medför ingen budgetpåverkan. Förhandling görs med fackliga organisationer. Britta Flinkfeldt Jansson (S) föreslår avslag på Elisabeth Bramfeldts förslag men att kommunfullmäktige uttalar följande: Kommunfullmäktige förtydligar att det är fullt rimligt, och helt i enlighet med tidigare beslut om att politiken ska använda målstyrning, att verksamheterna själva värderar huruvida till exempel pooltjänster som ett sätt att begränsa både vikarie- och övertidskostnader, då detta samtidigt inte beräknas medföra budgetkonsekvenser. Lena Nilsson (C) med biträde av Mats Abrahamsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa Verksamhetsplan och budget för Ajournering Mötet ajourneras klockan och återupptas därefter. forts

12 Kommunfullmäktige Kf 98 Ks 2014/291 forts Verksamhetsplan och budget för Arjeplogs kommun, år Beslutsgång Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag att inte tillsätta pooltjänster mot Elisabeth Bramfeldts (V), med biträde av Alf Sundström (FP), förslag att tillsätta pooltjänster och finner att kommunfullmäktige bifaller Elisabeth Bramfeldts förslag Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag att inte tillsätta pooltjänster. Nej-röst för Elisabeth Bramfeldts förslag att tillsätta pooltjänster. Omröstningsresultat Med 13 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att inte tillsätta pooltjänster inom sociala utskottets verksamhetsområde. Se omröstningslista 1. Fortsatt beslutsgång Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag att tillsätta oppositionsråd mot Elisabeth Bramfeldts (V), med biträde av Alf Sundström (FP), förslag att inte tillsätta oppositionsråd mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag att tillsätta oppositionsråd. Nej-röst för Elisabeth Bramfeldts förslag att inte tillsätta oppositionsråd. Omröstningsresultat Med 13 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att tillsätta oppositionsråd. Se omröstningslista 2. Fortsatt beslutsgång Ordföranden ställer sedan frågan om bifall till respektive avslag på Britta Flinkfeldt Janssons (S) förslag om uttalande om pooltjänster och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Till sist ställs frågan om bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag i övrigt att fastställa Verksamhetsplan och budget för Arjeplogs kommun år med oförändrad skattesats 23,50 kronor, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. forts

13 Kommunfullmäktige Kf 98 Ks 2014/291 forts Verksamhetsplan och budget för Arjeplogs kommun, år Fastställa Verksamhetsplan och budget för Arjeplogs kommun, år , enligt bilaga. Skattesats Fastställa skattesatsen till 23:50 kronor, det vill säga oförändrad skattesats. Kommunfullmäktige förtydligar att det är fullt rimligt, och helt i enlighet med tidigare beslut om att politiken ska använda målstyrning, att verksamheterna själva värderar huruvida till exempel pooltjänster som ett sätt att begränsa både vikarie- och övertidskostnader, då detta samtidigt inte beräknas medföra budgetkonsekvenser. Revisionen Kommunfullmäktiges revisorers nettobudget fastslås till kronor. Reservationer Vänsterpartiets ledamöter, Albert Laestander, Elisabeth Bramfeldt, Erik Grähs, Charlotta Vestberg och Birgit Svensson, samt Folkpartiets ledamöter, Alf Sundström och Jeanette Lindahl Ranfjäll, reserverar sig till förmån för Elisabeth Bramfeldts, med biträde av Alf Sundström, förslag angående pooltjänster inom sociala utskottets verksamhet och oppositionsråd. Beslutsexpediering Ekonomienheten. Styrelse och nämnder. Stiftelse och bolag. Revisionen.

14 Kommunfullmäktige Kf 99 Ks 2011/418 Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser - revidering Sammanfattning av ärendet Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser har reviderats. Beslutsunderlag Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Godkänna revidering av Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser, enligt bilaga. Beslutsexpediering Beredskapssamordnaren.

15 Kommunfullmäktige Kf 100 Ks 2014/555 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Arjeplogs kommun Sammanfattning Riksdagen beslutade den 28 november 2012 om att komplettera lagstiftningen om god ekonomisk hushållning. Den förändrade lagstiftningen som gäller från och med 2013 ger nya möjligheter att utifrån reglerna om balanskravet öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter över tid genom en resultatutjämningsreserv (Prop. 2011/12:172). Kommunallagen (1991:900, kap 8) Lagen anger nu att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda får kommuner och landsting i balanskravsutredningen reservera och disponera medel till/från en resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas måste riktlinjerna för god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av redovisningschef Nina Lestander, : Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Arjeplogs kommun. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Arjeplogs kommun, enligt bilaga. Beslutsexpediering Ekonomienheten.

16 Kommunfullmäktige Kf 101 Ks 2012/1 Organisation för överförmyndarverksamheten, från och med 2015 Sammanfattning Kommunstyrelsen , 109, gav kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att tillskriva Norsjö och Skellefteå kommuner angående möjlighet att ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden. Beslut kommer att tas tidigast under hösten. Organisation gemensam överförmyndarnämnd Skellefteå och Norsjö Skellefteå kommun är värdkommun och den gemensamma överförmyndarnämnden ingår i dess organisation. Beslut tagna av Skellefteå och Norsjö kommuner i respektive fullmäktige. Nämnden består av 6 ledamöter och 6 ersättare. Norsjö kommun utser en ledamot och en ersättare, Skellefteå kommun utser övriga. Sammanträden hålls huvudsakligen i Skellefteå, under 2014 har 9 sammanträden hållits. En långtgående delegation finns från nämnden till tjänsteman i respektive kommun. Kostnader Norsjö kommun betalar i dagsläget ingenting till Skellefteå kommun för den gemensamma nämndens verksamhet. Respektive kommun ansvarar för arvode till ledamöter och ersättare. (+ resekostnader) samt egna administrationskostnader. En handläggare anställd i Norsjö på 50%. Jfr kostnader idag Lönekostnader inkl PO för överförmyndaren uppgår till cirka 170 tkr per år. Övriga kostnader (kontorsmaterial, telefon mm) cirka 33 tkr. Tillsyn Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsyn över överförmyndarverksamheten både i Norr- och Västerbotten vilket innebär att det inte finns hinder av den anledningen att inga i gemensam nämnd med Västerbotten. Beslutsgång Om Arjeplogs kommun får erbjudandet att ingå i den gemensamma nämnden och väljer att gå in måste beslut tas, dels i Skellefteå och Norsjös fullmäktigen, samt i vårt senast för att börja gälla forts

17 Kommunfullmäktige Kf 101 Ks 2012/1 forts Organisation för överförmyndarverksamheten, från och med 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, : Organisation för överförmyndarverksamheten. Skrivelse från Skellefteå kommun, : Gemensam överförmyndarnämnd med Norsjö och Arjeplogs kommuner. Samverkansavtal, från Skellefteå kommun, om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd, Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Teckna avtal för inträde i gemensam överförmyndarnämnd med Skellefteå och Norsjö kommuner. 2. Den gemensamma överförmyndarnämnden sorterar organisatoriskt under Skellefteå kommun. 3. Godkänna upprättat förslag till reglemente och samverkansavtal. 4. Utse ledamot och ersättare i den gemensam överförmyndarnämnd vid särskilt val. 5. Budgetera för en 50% handläggartjänst samt kostnader för deltagande i nämnds arbetet. 6. Uppdra till kommunchefen att lösa rekryteringsfråga. Beslutsexpediering Skellefteå kommun. Norsjö kommun. Kommunchef. Överförmyndare.

18 Kommunfullmäktige Kf 102 Ks 2013/382 Ändring av bolagsordning för Kraja AB Sammanfattning Kommunfullmäktige antog reviderad bolagsordning för Kraja AB, Bolagsverket har inkommit med föreläggande att bolagsordningen måste ändras vad gäller 7. Nuvarande lydelse: 7 Aktie skall lyda på kr. Ny lydelse: 7 Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av redovisningschef Nina Lestander, : Ändring av bolagsordning Kraja AB. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Anta reviderad bolagsordning för Kraja AB. Beslutsexpediering Kraja AB. Ekonomienheten.

19 Kommunfullmäktige Kf 103 Ks 2013/357 Antagande av detaljplan för del av Arjeplogs prästbord 2:18, Arjeplogs församling Sammanfattning Det har beslutats om detaljplaneläggning av Arjeplogs prästbord 2:13 och 2:18, Arjeplogs församling. Detaljplanen har handlagts enligt normalt planförfarande enligt PBL. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Granskningsutlåtande för detaljplan för Arjeplogs prästbord 2:13 och 2:18, Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Anta detaljplan för Arjeplogs Prästbord 2:13 och 2:18, Arjeplogs församling, enligt 5 kap 27 PBL. Jäv Mats Abrahamsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. Beslutsexpediering Berörda sakägare. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

20 Kommunfullmäktige Kf 104 Ks 2013/358 Antagande av detaljplan för del av Kyrkostaden 1:3, Lugnetskolan Sammanfattning Det har beslutats om detaljplaneläggning av Kyrkostaden 1:3, Lugnetskolan. Detaljplanen har handlagts enligt normalt planförfarande enligt PBL. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Granskningsutlåtande för detaljplan för Kyrkostaden 1:3, Lugnetskolan, Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Anta detaljplan för Kyrkostaden 1:3, Lugnetskolan, enligt 5 kap 27 PBL. Jäv Mats Abrahamsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. Beslutsexpediering Berörda sakägare. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

21 Kommunfullmäktige Kf 105 Ks 2014/616 Ändring, genom tillägg, av detaljplan för Bävern 1 Sammanfattning Stiftelsen Arjeploghus har ansökt om ändring av detaljplan, genom tillägg, för Bävern 1. Ändringen av detaljplan har upprättats enligt enkelt planförfarande. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, , föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av detaljplan, genom tillägg, för Bävern 1. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Antagandehandling Särskilt utlåtande, Tillägg med ändring av Bävern 1, Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Anta ändring, genom tillägg, av detaljplan för Bävern 1. Jäv Mats Abrahamsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. Beslutsexpediering Berörda sakägare. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

22 Kommunfullmäktige Kf 106 Ks 2014/301 Godkännande av reviderad bolagsordning i kommun- och landstingsägda bolaget Filmpool Nord Sammanfattning av ärendet Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras. För Arjeplogs kommun gäller det bolagen Filmpool Nord, IT Norrbotten AB samt Norrbottens energikontor AB (Nenet). De av ägarsamråd godkända bolagsordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en bolagsstämma. Inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven i kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar. Beslutsunderlag Skrivelse från Norrbottens läns landsting, landstingsdirektörens stab, : Godkännande av reviderad bolagsordning i de kommun- och landstingsägda bolagen. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Godkänna reviderad bolagsordning i kommun- och landstingsägda bolaget Filmpool Nord. Beslutsexpediering Filmpool Nord.

23 Kommunfullmäktige Kf 107 Ks 2014/301 Godkännande av reviderad bolagsordning i kommun- och landstingsägda bolaget IT Norrbotten AB Sammanfattning av ärendet Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras. För Arjeplogs kommun gäller det bolagen Filmpool Nord, IT Norrbotten AB samt Norrbottens energikontor AB (Nenet). De av ägarsamråd godkända bolagsordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en bolagsstämma. Inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven i kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar. Beslutsunderlag Skrivelse från Norrbottens läns landsting, landstingsdirektörens stab, : Godkännande av reviderad bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda bolagen. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Godkänna reviderad bolagsordning i kommun- och landstingsägda bolaget IT Norrbotten AB. Beslutsexpediering IT Norrbotten AB.

24 Kommunfullmäktige Kf 108 Ks 2014/301 Godkännande av reviderad bolagsordning i kommun- och landstingsägda bolaget Norrbottens energikontor AB (Nenet) Sammanfattning av ärendet Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras. För Arjeplogs kommun gäller det bolagen Filmpool Nord, IT Norrbotten AB samt Norrbottens energikontor AB (Nenet). De av ägarsamråd godkända bolagsordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en bolagsstämma. Inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven i kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar. Beslutsunderlag Skrivelse från Norrbottens läns landsting, landstingsdirektörens stab, : Godkännande av reviderad bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda bolagen. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Godkänna reviderad bolagsordning i kommun- och landstingsägda bolaget Norrbottens energikontor AB (Nenet). Beslutsexpediering Norrbottens energikontor AB (Nenet).

25 Kommunfullmäktige Kf 109 Anmälan av motioner 1 Ks 2014/ Elisabeth Bramfeldt (V) anmäler följande motion: Motion Omfördelning av tjänst lokalvård Kommunanställda på Tingsbacka föreslås städa sina egna kontor. En tjänst städ överförs till städ Vaukagården/Tallbacken. Motivering är att undersköterskorna på Vaukagården/Tallbacken lägger ner orimligt stor tid på att städa istället för att vårda våra äldre. Förstärkningen inom städ förbättrar arbetsmiljön för våra undersköterskor och våra äldre får mer omsorg i livets svåraste skede. Finansiering Ingen resultatpåverkan. 2 Ks 2014/ Elisabeth Bramfeldt (V) anmäler följande motion: Motion Anställ pedagog/lärare vid Öbergaskolan En pedagog/lärare anställs vid mellanstadiet/öbergaskolan från och med vårterminen Motiveringen är att på grund av en ökad anhöriginvandring behövs förstärkning vid Öbergaskolan. Det är viktigt att Arjeplogs kommun ger förutsättningar så att alla barn ges möjlighet att klara målen. Finansiering Omfördelning av medel som utbetalas av Migrationsverket. Notering Det är ytterst anmärkningsvärt att ärendet inte återfinns på kommunstyrelsen den 29 september 2014, då frågan är beredd i Barn- och utbildningsutskottet den 8 september I utskottet var (S) och (V) överens om åtgärden. Motion nr 1 bereds av Allmänna utskottet, för beslut av kommunfullmäktige. Motion nr 2 bereds av Barn- och utbildningsutskottet, för beslut av kommunfullmäktige. Beslutsexpediering Samhällsutvecklingschef. Skolchef. Kommunchef.

26 Kommunfullmäktige Kf 110 Anmälan av medborgarförslag 1. Ks 2014/ Sofie Abrahamsson anmäler följande medborgarförslag: Paris har parisertornet, Pisa har lutande tornet, London har Big Ben. Arjeplog då? Här kommer det smått tokiga förslaget: tänk dej en Arjeplogs egna Golden Gate: Dainakbron. Rödmålad! Jag stod där och fotade idag och dillade om hur fint det hade varit med ett eget landmärke. Titta bara! Medborgarförslaget lämnas till tekniska enheten för beredning. Beslut tas av kommunstyrelsen. Beslutsexpediering Tekniska enheten. Kommunchef.

27 Kommunfullmäktige Kf 111 Delgivningar Inga delgivningar finns att redovisa för perioden

28 Kommunfullmäktige Kf 112 Anmälan av beslut, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 51. Mbr 77/14 Mbr 2014/35 Budgetuppföljning för MBR-nämnden, år Mbr 78/14 Mbr 2014/49 Anpassning av verksamhetsorganisation till ny politisk organisation 53. Mbr 79/14 Mbr 2013/42 Granskningsutlåtande för detaljplan för del av Kyrkostaden 1:3, Lugnetskolan 54. Mbr 80/14 Mbr 2013/41 Granskningsutlåtande för detaljplan för del av Arjeplogs Prästbord 2:13 och 2:18, Arjeplogs församling 55. Mbr 81/14 Mbr 2014/48 Planbesked för detaljplan för Bredviken 1:30 m fl, Rimobäcken 56. Mbr 85/14 Mbr 2014/22 Revidering av MBR-nämndens delegationsordning 57. Mbr 86/14 Mbr 2014/50 Revi 1:1, Bygglov för nybyggnad av garage 58. Mbr 87/14 Mbr 2014/48 Planbesked för detaljplan för Svelleholm 1:1 59. Mbr 91/14 Mbr 2014/35 Budgetuppföljning för MBR-nämnden, år Mbr 92/14 Mbr 2014/70 Taxor för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, år Mbr 93/14 Mbr 2010/446 Föreläggande om yttrande angående ansökan om att upphäva beslut att anlägga ytutskov i Bergnäsdammen, Mål nr M Mbr 100/14 Mbr 2014/75 Delårsuppföljning för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, tertial 1 (januari augusti 2014) 63. Mbr 101/14 Mbr 2014/70 Taxor för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, år 2015: Räddningstjänsten forts

29 Kommunfullmäktige forts Kf 112 Anmälan av beslut, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 64. Mbr 102/14 Mbr 2014/71 Remiss angående Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponeringsdirektivet, ELV-direktivet; WEEEdirektivet och batteridirektivet). M2014/1708/Ke 65. Mbr 103/14 Mbr 2014/48 Godkännande av samrådsredogörelse för detaljplan för Bredviken 1:30 m fl, Rimobäcken 66. Mbr 104/14 Mbr 2013/54 Förstudie över ändring av detaljplan för del av Öberget 2:1 67. Mbr 105/14 Mbr 2013/81 Ändring av detaljplan, genom tillägg, för Bävern Mbr 106/14 Mbr 2014/72 Laisvall 7:79, Tillstånd för värmepumpsanläggning 69. Mbr 107/14 Mbr 2014/73 Laisvall 7:72, Tillstånd för värmepumpsanläggning 70. Mbr 108/14 Mbr 2014/74 Laisvall 7:73, Tillstånd för värmepumpsanläggning 71. Mbr 109/14 Mbr 2013/131 Ändring av sammanträdesplan för MBR-nämnden, år Mbr 110/14 Mbr 2014/80 Rådjuret 8 Tillstånd för värmepumpsanläggning 73. Mbr 111/14 Mbr 2014/81 Samråd för klyvning av Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:5 samt bildande av samfällighet 74. Mbr 112/14 Mbr 2014/82 Bygglov för byggnad för avloppsanläggning i Kurrokveik Läggs till handlingarna.

30 Kommunfullmäktige Kf 113 Anmälan av beslut, kommunstyrelsen 68. Ks 149/14 Ks 2014/278 Omfördelning av investeringsbudget 2014 Fibrering i Arjeplogs kommun 69. Ks 153/14 Omfördelning av driftsbudget 2014, inom kommunstyrelsens verksamhetsområde till sociala utskottets verksamhet för ytterligare en tjänstebil till hemtjänsten 70. Ks 156/14 Ks 2014/252 Redovisning av vidtagna åtgärder och planerade åtgärder för Pangea HVB påkallade av Inspektionen för vård och omsorg, IVO (dnr /2014) 71. Ks 157/14 Ks 2014/67 Projekt Åddasist Projektplan för besparingar inom Arjeplogs skolväsende 72. Ks 158/14 Ks 2014/176 Subventionerad hyra för simbassäng 73. Ks 159/14 Ks 2014/244 Utredning Slagnäs skola 74. Ks 160/14 Ks 2014/343 Revisionsrapport Kommunens hantering av IT 75. Ks 161/14 Ks 2013/375 Attest och utanordning för kommunstyrelsens verksamheter, år Ks 162/14 Ks 2014/399 Remiss Regional strategi för hållbar mineralutvinning i Västerbottens och Norrbottens län 77. Ks 168/14 Avsluta vård enligt 21 LVU 78. Ks 169/14 Förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 SoL 79. Ks 170/14 Förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 SoL 80. Ks 171/14 Förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 SoL forts

31 Kommunfullmäktige forts Kf 113 Anmälan av beslut, kommunstyrelsen 81. Ks 172/14 Omplacering enligt 11 LVU 82. Ks 175/14 Ks 2014/395 Barnomsorg på obekväm arbetstid 83. Ks 176/14 Ks 2014/438 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2012/ Ks 177/14 Ks 2014/397 Arbetsmiljön vid kommunens skolor Rapport 85. Ks 178/14 Ks 2014/400 Ansökan RFSL Pite älvdal En regnbågsskimrande Pite älvdal med plats för mångfald 86. Ks 179/14 Ks 2014/522 Ansökan om bidrag till BRIS Region Nord 87. Ks 180/14 Ks 2014/402 Äldres behov i centrum (ÄBIC) 88. Ks 185/14 Möjligheter till praktikplatser för nyanlända vuxna och långtidsarbetslösa 89. Ks 186 Val av styrgrupp för framtidens äldreboende i Arjeplog 90. Ks 187 Rapportering enligt 14 kap 3 SoL. 91. Ks 188/14 Ks 2013/127 Förslag till objekt för utförande under 2015 på det kommunala vägnätet Länstransportplan för Norrbottens län Ks 189/14 Ks 2014/533 Lånedatorer till elever på IMSPF, Introduktionsprogram språkintroduktion 93. Ks 190/14 Ks 2014/527 Ansökan om bidrag för projekt Arbete för ökad integration i det svenska samhället forts

32 Kommunfullmäktige forts Kf 113 Anmälan av beslut, kommunstyrelsen 94. Ks 191/14 Ks 2014/397 Information enkät för alla som väljer att sluta sin anställning 95. Ks 195/14 Ks 2014/141 Verksamhetsplan och budget : Investeringsäskande färdigställande av nya panncentralen 96. Ks 200/14 Ks 2014/612 Delårsuppföljning per (tertial 2/2014) för kommunstyrelsens verksamheter 97. Ks 201/14 Ks 2014/291 Redovisning av MBR-nämndens budget avseende räddningstjänstens bemanning 98. Ks 202/14 Ks 2014/450 Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö 99. Ks 203/14 Ks 2014/487 Remiss angående Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponeringsdirektivet, ELV-direktivet; WEEEdirektivet och batteridirektivet) 100. Ks 204/14 Ks 2014/614 Remiss avseende Vattenverksamhetutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014: Ks 205/14 Ks 2014/576 HSA & SITHS administration 102. Ks 206/14 Ks 2014/139 Handlingsplan för e-hälsa (Trygghet, service och delaktighet genom digital teknik) 103. Ks 207/14 Ks 2014/465 Revidering av Vägvisaren rutiner och riktlinjer för äldre och handikappomsorgen i Arjeplogs kommun 104. Ks 208/14 Ks 2014/1 Val av representant för rekryteringsprocessen för ekonomichef

33 Kommunfullmäktige forts Kf 113 Anmälan av beslut, kommunstyrelsen Läggs till handlingarna.

34 Kommunfullmäktige Kf 114 Verkställda uppdrag för perioden Ks 2013/280 Kommunfullmäktige Ny politisk organisation. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att söka samarbete med annan kommun för överförmyndarverksamhet och återkomma med förslag på hur en sådan gemensam nämnd kan organiseras. Ärendet behandlas vid dagens sammanträde. Ärendet är behandlat vid dagens sammanträde.

35 Kommunfullmäktige Kf 115 Ej verkställda uppdrag för perioden Ks 2010/ Kommunfullmäktige Reglemente för vintervägunderhåll för tillfartsvägar. Uppdrag ges till förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen att ombesörja att utvärdering sker. Ärendet behandlades i kommunstyrelsens allmänna utskott där ärendet återremitterade till tekniska kontoret för vidare beredning. 2. Ks 2010/ Kommunfullmäktige Reglemente för vinterväghållning av enskilda vägar. Uppdrag ges till förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen att ombesörja att utvärdering sker. Ärendet behandlades i kommunstyrelsens allmänna utskott där ärendet återremitterade till tekniska kontoret för vidare beredning. 3. Ks 2013/280 Kommunfullmäktige Ny politisk organisation. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att söka samarbete med annan kommun i frågor av myndighetskaraktär och återkomma med förslag på hur en sådan gemensam nämnd kan organiseras. 4. Ks 2013/280 Kommunfullmäktige Ny politisk organisation. Ge kommunstyrelsen och kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag till reglemente för kommunfullmäktiges tillfälliga beredningar. Läggs till handlingarna.

36 Kommunfullmäktige Omröstningslista Ledamöter: Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Lena Nilsson (C ) X X X Sten-Åke Nilsson (C ) X X X Nina Lango (C ) X X X John Wennström (C ) X X X Johan Hermansson (C ) X X X Alf Sundström (FP) X X X Jeanette Lindahl Ranfjäll (FP) X X X Britta Flinkfeldt Jansson (S) X X X Mats Abrahamsson (S) X X X Mari-Teres Ögren (S) X X X Mauricio Puga (S) X X X Pernilla Lestander (S) Görgen Åberg (S) X X X Veronica Burman (S) X X X Anders Burman (S) X X X Albert Laestander (V) X X X Elisabeth Bramfeldt (V) X X X Erik Grähs (V) X X X Charlotta Westberg (V) X X X Birgit Svensson (V) X X X (SD)

37 Kommunfullmäktige Omröstningslista forts Ersättare: Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Bo Wiklund (C ) Lars-Nila Lasko (FP) Åse Sundström (FP) Christina Wallström (S) X X X Stefan Andersson (S) Ulla Lindström (S) Rickard Löfmark (S) Tommy Marklund (V) Robert Lundström (V) Ove Burman (V)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13) Kommunfullmäktige 2011-12-12 1 (13) Plats och tid Hotell Lyktan, måndagen den 12 december 20111, klockan 15:00 17.00. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28) Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, torsdagen den 14 april 2011, kl 13.00 17.00. Beslutande Övriga deltagare Mats Abrahamsson (S), ordförande Tone Karlberg (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-22 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 augusti

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-06-27 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 27 juni 2014, kl 9.00 11.30. Beslutande Nenne Åman (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-10-13 1 (34)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-10-13 1 (34) Kommunstyrelsen 2014-10-13 1 (34) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 13 oktober 2014, klockan 13.00 15.00 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-01-22 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 januari 2015 kl 9.00 10.30. Ajournering för kaffe 09.55 10.15. Beslutande John Sundström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 30 april 2013, kl 9.00 14.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-02-23 1 Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, 2015-02-23 klockan 13.00 15.10. Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-04-21 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 april 2016 kl 09.00 10.40. Ajournering för kaffe kl 09.30 09.50. Beslutande John

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16) Socialnämnden 2012-10-16 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 16 oktober 2012, kl 8.00 14.30. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-11-21 1 (42)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-11-21 1 (42) Kommunfullmäktige 2011-11-21 1 (42) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, måndagen den 21 november 2011, klockan 13:00 17:55. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 28 augusti 2013, kl 9.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (22) Kommunfullmäktige 2015-11-30 1 (22) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, måndagen den 30 november 2015, klockan 13.00 14.10. Beslutande Mats Abrahamsson (S),ordförande ej 112 Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-03-31 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 31 mars 2016 Kl 09.00 09.45 Beslutande John Sundström (S), ordförande Rickard Jilläng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26) Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-28 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 maj 2013, kl 9.00 10.30 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 7 november 2011, kl 9.00 10.15 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Åsa Adamsson (S), ledamot Bo Johansson (C), ledamot Maj Stenberg

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2014-02-24 1 (44) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, måndagen den 24 februari 2014, klockan 13.00 16.00. Ajournering för kaffe 14.30-14.50. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-01-21 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 januari 2016 kl 9.00 10.50. Ajournering för kaffe 09.55 10.10. Beslutande John Sundström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (18)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (18) 2012-10-17 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-17 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 17 oktober 2012, KL 13.00 16.00 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (15)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (15) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-11-21 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 november 2013, kl 13.00 14.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (14) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-09-24 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 24 september 2015, kl 9.00 10.50. Ajournering för kaffe kl. 09.50 10.10. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-06-30 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 30 juni 2016, kl 9.00 9.45. Beslutande Rickard Jilläng (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 20 november 2012, kl 9.00 12.15. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-20 1 (23)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-20 1 (23) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-20 1 (23) Plats och tid Torsdagen den 20 mars 2014, kl 9.00 11.00, Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2012-06-14 1 (27)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2012-06-14 1 (27) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2012-06-14 1 (27) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 14 juni 2012, kl 9.00 15.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, onsdagen den 19 september 2012, kl 9.00 12.00 Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (18)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (18) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-09-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 26 september 2013, kl 9.00 12.00 Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-09 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 9 januari 2013, kl: 9.00-12.20 Ajournering kaffe 10.00 10.20 Beslutande Rolf Laestander (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (21)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (21) Socialnämnden 2013-08-27 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 27 augusti 2013, kl 9.00 16.30. Beslutande Leif Rönnqvist (S), ordförande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (34)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (34) Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (34) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, måndag 28 april 2014, klockan 13.00 15.45. Ajournering för kaffe 14.25 15.05. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-09 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-09 1 (6) Socialnämnden 2011-11-09 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 9 november 2011, kl 8.00 9.45. Beslutande Bo Åberg (S), ordförande Tone Karlberg (S), ledamot Mauricio Puga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26) Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 10 juni 2013, klockan 08.45 10.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-06-24 1 (33)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-06-24 1 (33) Kommunfullmäktige 213-6-24 1 (33) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, måndagen den 24 juni 213, kl 13. 15.45. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson (S), ordförande Ingegerd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 26 april 2013, kl 9.00 14.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.40 för fika samt syn på

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 20 november 2013, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Mauricio

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-27 1 (25)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-27 1 (25) Kommunstyrelsen 2013-05-27 1 (25) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 27 maj 2013, klockan 9.00 10.45. Ajournering för kaffe 10.00 10.15. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-04-11 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer