ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (42)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-11-21 1 (42)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (42) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, måndagen den 21 november 2011, klockan 13:00 17:55. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson (S), ordförande Tone Karlberg (S), ledamot Anders Burman (S), ledamot Bo Åberg (S), ledamot Ulla Lindström (S), ledamot Mauricio Puga (S), ledamot Kristina Sjögren (S), ledamot Görgen Åberg (S), ledamot Veronica Burman (S), ledamot Rolf Laestander (S), ledamot Kurt Burman (S), ledamot Lena Nilsson (C), ledamot Doris Johansson (C), ledamot Bo Johansson (C), ledamot Ulf Ottosson (C), ledamot Lena Sundström, kommunsekreterare Claudia Zamorano, kommunchef John Wennström (C), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Erik Dahlén (FP), ledamot Lars-Nila Lasko (FP), ledamot Elisabeth Bramfeldt (V), ledamot Bernt Wallström (V), ledamot Mikael Wikström (V), ledamot Anna Alnqvist (V), ledamot Ingegerd Lundqvist (S), tjg ersättare Göran Lundqvist (S), tjg ersättare Ingegerd Burman (S), ledamot Kjell Marklund (S), tjg ersättare Nils-Erik Dahlgren (S), tjg ersättare Åse Sundström (FP), tjg ersättare Solweig Hedman (MP), tjg ersättare Anette Labba, nämndsekreterare Nina Lestander, tf ekonomichef Utses att justera Justeringens tid och plats Mauricio Puga och Bernt Wallström Omedelbar justering Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 104 Lena Sundström Ordförande Mats Abrahamsson Justerande Maurico Puga Bernt Wallström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

2 Kommunfullmäktige (42) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, måndagen den 21 november 2011, klockan 13:00 17:55. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson (S), ordförande Tone Karlberg (S), ledamot Anders Burman (S), ledamot Bo Åberg (S), ledamot Ulla Lindström (S), ledamot Mauricio Puga (S), ledamot Kristina Sjögren (S), ledamot Görgen Åberg (S), ledamot Veronica Burman (S), ledamot Rolf Laestander (S), ledamot Kurt Burman (S), ledamot Lena Nilsson (C), ledamot Doris Johansson (C), ledamot Bo Johansson (C), ledamot Ulf Ottosson (C), ledamot Lena Sundström, kommunsekreterare Claudia Zamorano, kommunchef John Wennström (C), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Erik Dahlén (FP), ledamot Lars-Nila Lasko (FP), ledamot Elisabeth Bramfeldt (V), ledamot Bernt Wallström (V), ledamot Mikael Wikström (V), ledamot Anna Alnqvist (V), ledamot Ingegerd Lundqvist (S), tjg ersättare Göran Lundqvist (S), tjg ersättare Ingegerd Burman (S), ledamot Kjell Marklund (S), tjg ersättare Nils-Erik Dahlgren (S), tjg ersättare Åse Sundström (FP), tjg ersättare Solweig Hedman (MP), tjg ersättare Anette Labba, nämndsekreterare Nina Lestander, tf ekonomichef Utses att justera Justeringens tid och plats Mauricio Puga och Bernt Wallström Onsdagen den 30 november 2011, kl 15.00, Enheten för nämndservice Underskrifter Sekreterare Paragrafer: , Lena Sundström Ordförande Mats Abrahamsson Justerande Maurico Puga Bernt Wallström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

3 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 101 Godkännande av dagordning 102 Interpellationer och frågor 103 Investeringar 2011 Omdisponering i Barn- och utbildningsnämndens budget 104 Nedskrivning av aktiekapital i Argentis AB 105 Avyttring fastigheten Slagnäs 2:19, Skola och sporthall mm 106 Budget för år 2012, Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr 107 Taxor och avgifter Budget : Enskilda vägar och Tillfartsvägar 109 Fastställande av skattesats Budget för Revisionen Revidering av Verksamhetsplan och budget Revidering av Riktlinjer för försörjningsstöd och bistånd i andra former 113 Riktlinjer för sociala medier, riktlinjer för texter på webben, riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter och foton, riktlinjer för webbpublicering 114 Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län 115 Medborgarförslag Skötsel av Vaukaleden 116 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 117 Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt samt beslutats av styrelse eller nämnd 118 Anmälan av motioner 119 Anmälan av medborgarförslag 120 Entledigande av politiska uppdrag 121 Valärenden, fyllnadsval 122 Delgivningar 123 Anmälan av beslut, kommunstyrelsen 124 Anmälan av beslut, Miljö-, bygg och räddningsnämnden 125 Anmälan av beslut, Näringslivsnämnden 126 Rapport till kommunfullmäktige enligt SoL och LSS av ej verkställda Beslut 127 Verkställda uppdrag för perioden Ej verkställda uppdrag för perioden Yttrande till landstinget angående läkarjouren

4 Kommunfullmäktige Kf 101 Godkännande av dagordning Ordförande föreslår att punkt 5 på dagordningen, Nedskrivning av aktiekapital i Argentis AB, justeras omedelbart. Godkänna föreslagen dagordning. Ärendet - Nedskrivning av aktiekapital i Argentis AB, justeras omedelbart.

5 Kommunfullmäktige Kf 102 Interpellationer och frågor KOMMUNFULLMÄKTIGESG BESLUT Godkänna att interpellation från Lena Nilsson (C) angående försämrad glesbygdssjukvård får ställas till Britta Flinkfeldt Jansson (S) samt besvaras vid dagens sammanträde. Interpellation Till kommunalrådet Britta Flinkfeldt Jansson Försämrad glesbygdssjukvård Planerna på indragning av OBS-platser och försämring av läkarjouren i Arjeplog har väckt stark oro hos kommunens befolkning. Den glesbygdsmodell som utvecklats i Norrbotten är på väg att försvinna. Innan närsjukvårdsberedningens förslag har presenterats och behandlats politiskt kommer dessa utspel, mycket förvånande. De sparresultat som presenterats måste ses som ett dåligt argument för försämringarna. Våra frågor är: - Hur ställer sig socialdemokraterna i Arjeplog till dessa planer, vilka krav har man och hur kommer man att agera? - Hur kommer S- landstingsledamöter från Arjeplog att rösta vid en eventuell omröstning i landstingsfullmäktige? Centerpartiet i Arjeplog Lena Nilsson Svar på interpellation angående försämrad glesbygdssjukvård. Med anledning av landstingets planer på indragning av OBS-platser och försämring av läkarjouren i Arjeplog har Centerpartiet frågat mig: - Hur ställer sig socialdemokraterna i Arjeplog till dessa planer, vilka krav har man och hur kommer man att agera? - Hur kommer S-landstingsledamöter från Arjeplog att rösta vid en eventuell omröstning i landstingsfullmäktige? Återigen ber jag att få tacka för möjligheten att svara i interpellationsform. Att hälso- och sjukvård ska bedrivas på ett bra sätt för invånarna i Arjeplog är en viktig strategisk fråga. Att landstinget ska klara sitt uppdrag med en i likhet med oss krympande ekonomi är också ett faktum. Forts

6 Kommunfullmäktige forts Kf 102 Interpellationer och frågor Den glesbygdsmodell som Centerpartiet hänvisar till innefattar en kombination av mottagning, OBS-platser och ambulansverksamhet. Vid förra årsskiftet sa Landstinget upp avtalet om OBS-platser för omförhandling. Ett första möte bestämdes så småningom till den 23 juni. Ett möte till vilket f ö Centerpartiets ledamöter var inbjudna, men som både Lena Nilsson och Elisabeth Lestander tackade nej till. Under sensommaren och hösten har kommunledningen och representanter för landstinget träffats ett antal gånger. Vi har i avtalsfrågan diskuterat OBSplatser och den jour- och katastrofberedskap som kommunen tillhandahåller landstinget. Vi har i förhandlingarna haft invändningar såväl mot den erbjudna volymen på OBS-platserna som mot de tider man från landstingets sida ansett att vi enbart ska ha sjuksköterska i beredskap under kvällar, nätter och helger. Jag förutsätter dock att kommunen och landstinget kommer att komma överens i avtalsfrågan på en nivå som bägge parter kan acceptera, såväl med avseende på kvalitet som monetärt. Frågan om vilken servicenivå landstinget avser att upprätthålla gentemot medborgarna i Arjeplogs kommun i form av läkarjour samt vilka beslut som landstinget har fattat i frågan har också diskuterats, och från vår sida kritiserats, ett flertal gånger. Kommunen kan dock enligt svensk lagstiftning inte anställa egna läkare. Vi har inte heller några budgetförutsättningar för att göra detta. Hälso- och sjukvården är trots allt ett landstingsansvar. Dock vill jag belysa hur vårdvalssystemet faktiskt inneburit att resurser flyttas från alla landstingets vårdcentraler och hamnat hos nya vårdcentraler, i privat regi, vid kusten. Systemet med fritt vårdval kan tyckas vara i medborgarnas intresse, välj den vårdcentral vid vilken du vill behandlas, men var det någon som trodde att vi skulle ha privata vårdgivare på kö i en glesbygdskommun som Arjeplog? Vårdgivare som vill axla ansvaret för att dygnet runt ta ansvar i sjukvårdsfrågor? Nu, om inte förr, måste även Centerpartiet i Arjeplog ha förstått baksidan av denna lagstiftning, dvs svårigheterna att upprätthålla en rättvist fördelad hälso- och sjukvård i hela Norrbotten. Jag förutsätter att Centerpartiet med denna nu förvärvade kunskap verkar för en förändring på nationell nivå. Att Arjeplog brandskattas på viktiga resurser för utveckling och tillväxt framstår, enligt min mening, som ett betydligt allvarligare problem än individens möjligheter till valfrihet. Forts

7 Kommunfullmäktige forts Kf 102 Interpellationer och frågor När det gäller Centerpartiets andra fråga kring hur enskilda landstingsledamöter kommer att agera vid en eventuell omröstning i landstingsfullmäktige konstaterar jag att det är en fråga som egentligen inte hör hemma i en interpellation i kommunfullmäktige. Jag vill ändå tillägga att jag är övertygad om att samtliga landstingsledamöter som har sin hemvist i Arjeplogs kommun gör sitt yttersta för att vården i Arjeplog och i övriga länet ska hålla högsta kvalitet och vara den sjukvård vi alla har rätt att kräva. Detsamma gör kommunledningen. Britta Flinkfeldt Jansson Kommunstyrelsens ordförande Ajournering Mötet ajourneras kl och återupptas därefter.

8 Kommunfullmäktige Kf 103 Ks 2010/ Investeringar 2011 Omdisponering i Barn- och utbildningsnämndens budget Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunfullmäktige beviljar omdisponering i investeringsbudget Från investering för chassidynamometer, kronor, överförs kronor till inköp av begagnad bil för Hornavanskolans fordonsrelaterade kurser. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden , 123. Protokollsutdrag kommunstyrelsen Bevilja Barn- och utbildningsnämndens begäran om omdisponering i investeringsbudget Från investering för chassidynamometer, kronor, överförs kronor till inköp av begagnad bil för Hornavanskolans fordonsrelaterade kurser. Beslutsexpediering Barn- och utbildningsnämnden. Ekonomikontoret.

9 Kommunfullmäktige Kf 104 Ks 2011/ Nedskrivning av aktiekapital i Argentis AB Sammanfattning av ärendet Näringslivsbolaget Argentis AB bildades 1996 genom ett initiativ från den dåvarande Arjeplogsgruppen som tillsammans med de största arbetsgivarna i kommunen, Företagarnas lokalförening och Arjeplogs kommun etablerade näringslivsbolaget Argentis AB. Syftet var att skapa en organisation med tydlig förankring inom näringslivet för att utveckla och bredda näringslivet i kommunen. Arjeplogs kommun har idag aktier av totalt stycken motsvarande 22,7%. Övriga aktieägare är Boliden Mineral, Skellefteälvens Vattenregleringsföreta och Företagarnas lokalförening i Arjeplog. Initialt var även Akila AB delägare. Argentis aktiekapital fastställdes till kronor och till bolaget ställdes ett kapital som uppgick till 15 miljoner kronor. Argentis livslängd bedömdes till cirka sex år. Argentis omsätter årligen cirka 3,3 miljoner kronor och driftunderskottet kan anges till cirka 1,3 miljoner kronor sett över en längre tidsperiod. Det återstår nu cirka 5 miljoner kronor av bolagets kapital och av den anledningen har styrelsen börjat diskutera Argentis framtid med utgångspunkt från att finna lösningar för att förlänga bolagets livslängd. Ett förslag som diskuterats är att omvandla aktiekapital till rörelsekapital. Förslaget är att Argentis aktiekapital ska uppgå till lagstiftningens lägsta krav, det vill säga kronor. Aktiens nominella värde blir då 0:37 kronor. Därmed frigörs kronor till rörelsekapital. Åtgärden innebär ytterligare ett års verksamhetstid för Argentis. Argentis styrelse har gett bolagets VD i uppdrag att efterhöra aktieägarnas inställning till förslaget att omvandla aktiekapital till driftkapital. Samma frågeställning har ställts till samtliga aktieägare. Beslutsunderlag Skrivelse, Argentis AB, VD Stefan Oscarsen, Protokollsutdrag kommunstyrelsen forts

10 Kommunfullmäktige forts Kf 104 Ks 2011/ Nedskrivning av aktiekapital i Argentis AB Anta förslaget om nedskrivning av aktierna i Argentis AB med motivering att - behålla det inbördes ägarförhållandena i bolaget - möjliggöra att använda kapitalet till drift Ärendet behandlas vid extra bolagsstämma under 2011 i Argentis AB. Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering Argentis AB. Ekonomikontoret.

11 Kommunfullmäktige Kf 105 Ks 2011/ Avyttring fastigheten Slagnäs 2:19, Skola och sporthall mm. Sammanfattning av ärendet I planeringsförutsättningarna , antagna av fullmäktige , gavs kommunchefen i samråd med förvaltningscheferna i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges tidigare beslut om antalet barn per enhet, utreda och konsekvensanalysera framtiden för skolan i Slagnäs. I rapporten, daterad framgår att näringslivet i Slagnäs tycker att det är av yttersta vikt att skolan blir kvar i Slagnäs, samt att man är beredda att bidra till att hitta en lösning. Utifrån dessa förutsättningar har kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, skolchefen och BUN s ordförande vid flera olika tillfällen besökt Slagnäs för att försöka hitta en lösning innebärande en respittid för skolan. Förhandlingarna har resulterat i att biltestföretaget i Slagnäs är villiga att betala 1,5 miljoner kronor för skolan och sporthallen, dvs fastigheten Slagnäs 2:19, och att kommunen ges möjlighet att återhyra lokalerna för skolverksamhet under en första period om tre år från Företaget utfäster att man ska renovera skolbyggnaden och hålla den i det skick som skolan behöver. Ekonomiska konsekvenser Bokfört värde för skolbyggnaden anges av ekonomikontoret till kronor för skolan och kronor för sporthallen per Beslutet innebär alltså en realisationsförlust för kommunen om ca 1 miljon kronor vid avyttring. Hyresnivån för bägge lokalerna är satt till 300 tkr per år vilket ska jämföras med dagens driftkostnader där vi köper vaktmästeritjänster för 190 tkr (en del av detta betalar bostadsstiftelsen) samt att driftskostnaderna inklusive ränta och avskrivning för sporthallen var 382 tkr år 2010 och att driftskostnaderna inklusive ränta och avskrivning för skolan var 350 tkr år Summerat och med avdrag för ca 50% av vaktmästerikostnaderna innebär detta att dagens driftkostnader är ca 830 tkr. Kommunen kan alltså minska sin driftsbudget med ca 530 tkr per år om försäljningen genomförs Beslutsunderlag Skrivelse, Britta Flinkfeldt Jansson (S), Fastighetsuppgifter Slagnäs 2:19 med karta. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 201. forts

12 Kommunfullmäktige Kf 105 Ks 2011/ Avyttring fastigheten Slagnäs 2:19, Skola och sporthall mm. Förslag till beslut på sammanträdet Doris Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att avtalet tecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på bifall till respektive avslag på Doris Johanssons tilläggsförslag och finner att fullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden ställer sedan proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller detsamma. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att genom försäljning överlåta fastigheten Slagnäs 2:19 för en köpeskilling av 1,5 miljoner kronor, samt teckna avtal om att återhyra densamma på en tid av tre år. Senast 6 månader innan perioden för återhyra är slut skall en omprövning om förlängd återhyra och fortsatt drift av skolan i Slagnäs ske. Hyreskostnaden för skolan bör belasta Barn- och utbildningsnämndens ramanslag. Realisationsförlusten skall undantas från balanskravet. Avtalet tecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsens ordförande. Barn- och utbildningsnämnden. Samhällsutvecklingsförvaltningen. Ekonomikontoret.

13 Kommunfullmäktige Kf 106 Ks 2011/ Budget för år 2012, Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr Sammanfattning av ärendet Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr har tagit fram budgetförslag för Förslaget innebär att kommunernas medlemsavgift även för kommande år reduceras med 50 % i jämförelse med den tidigare avgiften. Medlemsavgiften för år 2012 för Arjeplogs kommun föreslås bli kronor. Medfinansiering i projektverksamhet koordinerad kraftsamling, Attraktiva miljöer, beräknas preliminärt till kronor och projektverksamhet koordinerad kraftsamling, Internationalisering, beräknas preliminärt till kronor förutsatt att ansökningarna beviljas. Beslutsunderlag Skrivelse från Akademi Norr om Budget år 2012 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr, Protokollslutdrag kommunstyrelsen , 180. Fastställa budget 2012 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr enligt förslag. Finansieringen inarbetas i budget 2012, ansvar 030, verksamhet 003. Beslutsexpediering Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. Ekonomikontoret.

14 Kommunfullmäktige Kf 107 Ks 2011/ Taxor och avgifter 2012 Ärendet har beretts av budgetberedningen. Beslutsunderlag Taxor och avgifter 2012, Arjeplogs kommun. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 181, 182, 183. Fastställa taxor och avgifter 2012 enligt bilaga. Taxorna gäller från och med 1 januari Kommunfullmäktiges tidigare beslut om taxor och avgifter Kf 80, , Kf 109, , Kf 4, , Kf 28, Kf 51, upphör att gälla Upphäva kommunfullmäktiges beslut, Kf , gällande taxor och avgifter Avstår att rösta Folkpartiets ledamöter, Alf Sundström, Erik Dahlén, Lars-Nila Lasko och Åsa Sundström, Centerpartiets ledamöter, Lena Nilsson, Doris Johansson, Bo Johansson, Ulf Ottosson och John Wennström Vänsterpartiets ledamöter Elisabeth Bramfeldt, Bernt Wallström, Mikael Wikström och Anna Alnqvist samt Miljöpartiets ledamot Solweig Hedman avstår att rösta. Protokollsanteckning Godkänna att protokollsanteckning får lämnas. Vi i den politiska oppositionen är helt eniga i vårt beslut att avstå från att rösta med Socialdemokraterna när det gäller 2012 års budget för Arjeplogs kommun. Skälen är flera. Det har saknats tillförlitliga underlag i budgetberedningen, exempelvis: Djupare analyser av finansförvaltningen saknas. Avvikelserapporteringar och uppföljningar från de olika nämnderna saknas. Konsekvensanalyser av de olika besparingsförslagen som finns för nämnderna saknas. forts

15 Kommunfullmäktige Kf 107 Ks 2011/ forts Taxor och avgifter 2012 Ej tillförlitliga och trovärdiga siffror har presenterats. Den sista korrigeringen kom via mail torsdagen den 17 november med variationer i miljonklassen. På grund av ovanstående brister har det ej gått att lägga en trovärdig alternativ budget. Alf Sundström (FP) Lena Nilsson (C) Elisabeth Bramfeldt (V) Solweig Hedman (MP) Beslutsexpediering Ekonomikontoret. Styrelsen och nämnder. Stiftelser.

16 Kommunfullmäktige Kf 108 Ks 2011/ Budget : Enskilda vägar och Tillfartsvägar Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige , 53 beslöt att budget för enskilda vägar och tillfartsvägar fastställs i kommunfullmäktige i november 2011 efter att Sven Hällerstrand lämnat in redovisning. Redovisning från Sven Hällerstrand har inkommit avseende ett stickprov på 8 vägar där kommunens bedömning är att vägsamfälligheterna kommer att tvingas till viss utdebitering. Beslutsunderlag Redovisning vinterkostnader och bidrag, sammanställning halvering av kommunalt bidrag för enskilda vägar 2010, Sven Hällerstrand. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 184. Förslag till beslut på sammanträdet Britta Flinkfeldt Jansson (S) föreslår att tillfartsvägar stryks i kommunstyrelsens förslag att det kommunala bidraget till enskilda vägar och tillfartsvägar upphör i sin helhet. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag, att det kommunala bidraget till enskilda vägar och tillfartsvägar upphör i sin helhet, och Britta Flinkfeldt Janssons förslag att stryka tillfartsvägar mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt Britta Flinkfeldt Janssons förslag. Det kommunala bidraget till enskilda vägar upphör i sin helhet. Avstår att rösta Folkpartiets ledamöter, Alf Sundström, Erik Dahlén, Lars-Nila Lasko och Åsa Sundström, Centerpartiets ledamöter, Lena Nilsson, Doris Johansson, Bo Johansson, Ulf Ottosson och John Wennström Vänsterpartiets ledamöter Elisabeth Bramfeldt, Bernt Wallström, Mikael Wikström och Anna Alnqvist samt Miljöpartiets ledamot Solweig Hedman avstår att rösta. Protokollsanteckning Godkänna att protokollsanteckning får lämnas. Vi i den politiska oppositionen är helt eniga i vårt beslut att avstå från att rösta med Socialdemokraterna när det gäller 2012 års budget för Arjeplogs kommun. Skälen är flera. forts

17 Kommunfullmäktige forts Kf 108 Ks 2011/ Budget : Enskilda vägar och Tillfartsvägar Det har saknats tillförlitliga underlag i budgetberedningen, exempelvis: Djupare analyser av finansförvaltningen saknas. Avvikelserapporteringar och uppföljningar från de olika nämnderna saknas. Konsekvensanalyser av de olika besparingsförslagen som finns för nämnderna saknas Ej tillförlitliga och trovärdiga siffror har presenterats. Den sista korrigeringen kom via mail torsdagen den 17 november med variationer i miljonklassen. På grund av ovanstående brister har det ej gått att lägga en trovärdig alternativ budget. Alf Sundström (FP) Lena Nilsson (C) Elisabeth Bramfeldt (V) Solweig Hedman (MP) Beslutsexpediering Samhällsutvecklingsförvaltningen. Ekonomikontoret.

18 Kommunfullmäktige Kf 109 Ks 2011/ Fastställande av skattesats 2012 Ärendet har beretts av budgetberedningen som föreslår att skatten höjs med 1 krona till en debitering på 23:28, vilket motsvarar en inkomstförstärkning om cirka 5,3 Mkr för budgetåret Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 185. Besluta att skatten höjs med 1 krona till en debitering på 23:28, vilket motsvarar en inkomstförstärkning om cirka 5,3 Mkr för budgetåret Avstår att rösta Folkpartiets ledamöter, Alf Sundström, Erik Dahlén, Lars-Nila Lasko och Åsa Sundström, Centerpartiets ledamöter, Lena Nilsson, Doris Johansson, Bo Johansson, Ulf Ottosson och John Wennström Vänsterpartiets ledamöter Elisabeth Bramfeldt, Bernt Wallström, Mikael Wikström och Anna Alnqvist samt Miljöpartiets ledamot Solweig Hedman avstår att rösta. Protokollsanteckning Godkänna att protokollsanteckning får lämnas. Vi i den politiska oppositionen är helt eniga i vårt beslut att avstå från att rösta med Socialdemokraterna när det gäller 2012 års budget för Arjeplogs kommun. Skälen är flera. Det har saknats tillförlitliga underlag i budgetberedningen, exempelvis: Djupare analyser av finansförvaltningen saknas. Avvikelserapporteringar och uppföljningar från de olika nämnderna saknas. Konsekvensanalyser av de olika besparingsförslagen som finns för nämnderna saknas Ej tillförlitliga och trovärdiga siffror har presenterats. Den sista korrigeringen kom via mail torsdagen den 17 november med variationer i miljonklassen. På grund av ovanstående brister har det ej gått att lägga en trovärdig alternativ budget. Alf Sundström (FP) Lena Nilsson (C) Elisabeth Bramfeldt (V) Solweig Hedman (MP) Beslutsexpediering Ekonomikontoret. _

19 Kommunfullmäktige Kf 110 Ks 2011/ Budget för revisionen 2012 Sammanfattning av ärendet Fullmäktige beviljade , kronor till revisionens budget 2012 med motiveringen att kostnaderna år två på mandatperioden borde bli lägre än år ett. Revisionen har, , till fullmäktiges presidium lämnat ett äskande för åren motsvarande kronor årligen. Ärendets beredning Fullmäktiges presidium vidhåller tidigare beslut att bevilja revisionen en budget på kronor för år Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktige Revisionens anslagsäskande för år 2012, Protokollsutdrag fullmäktiges presidium, KOMMUNFULLMÄKIGES BESLUT Vidhålla tidigare beslut, , att bevilja revisionen en budget på kronor för år Avstår att rösta Folkpartiets ledamöter, Alf Sundström, Erik Dahlén, Lars-Nila Lasko och Åsa Sundström, Centerpartiets ledamöter, Lena Nilsson, Doris Johansson, Bo Johansson, Ulf Ottosson och John Wennström Vänsterpartiets ledamöter Elisabeth Bramfeldt, Bernt Wallström, Mikael Wikström och Anna Alnqvist samt Miljöpartiets ledamot Solweig Hedman avstår att rösta. Protokollsanteckning Godkänna att protokollsanteckning får lämnas. Vi i den politiska oppositionen är helt eniga i vårt beslut att avstå från att rösta med Socialdemokraterna när det gäller 2012 års budget för Arjeplogs kommun. Skälen är flera. Det har saknats tillförlitliga underlag i budgetberedningen, exempelvis: Djupare analyser av finansförvaltningen saknas. Avvikelserapporteringar och uppföljningar från de olika nämnderna saknas. Konsekvensanalyser av de olika besparingsförslagen som finns för nämnderna saknas. Forts

20 Kommunfullmäktige Kf 110 Ks 2011/ forts Budget för revisionen 2012 Ej tillförlitliga och trovärdiga siffror har presenterats. Den sista korrigeringen kom via mail torsdagen den 17 november med variationer i miljonklassen. På grund av ovanstående brister har det ej gått att lägga en trovärdig alternativ budget. Alf Sundström (FP) Lena Nilsson (C) Elisabeth Bramfeldt (V) Solweig Hedman (MP) Beslutsexpediering Ekonomikontoret. Revisionen.

21 Kommunfullmäktige Kf 111 Ks 2011/ Revidering av Verksamhetsplan och budget Ärendet har beretts av budgetberedningen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 186. Verksamhetsplan och budget, Arjeplogs kommun, förslag från kommunstyrelsen Förslag till beslut på sammanträdet Tone Karlberg (S) yrkar ändring av texten i verksamhetsplan sidan 16: 4 OBS-platser stryks siffran 4. n 17 under rubrik Kostservice meningen Den kostchef som anställdes i samband med detta sade upp sin tjänst i december 2010 vilket har medfört att delar av organisationsöversynen med förslag till ny organisation inte ännu är klart stryks. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Britta Flinkfeldt Jansson (S) föreslår att kronor tillförs budgeten och fördelas enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden kronor Socialnämnden kronor Kommunstyrelsen kronor till tillfartsvägar Resterande fördelas lika mellan nämnderna. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på bifall till respektive avslag på Tone Karlbergs förslag och finner att fullmäktige bifaller desamma. Ordföranden ställer sedan proposition på bifall till respektive avslag på Britta Flinkfeldt Janssons förslag och finner att fullmäktige bifaller detsamma. Till sist ställer ordföranden proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag i övrigt och finner att fullmäktige bifaller detsamma. forts

22 Kommunfullmäktige Kf 111 Ks 2011/ forts Revidering av Verksamhetsplan och budget Fastställa verksamhetsplan och budget , enligt bilaga. Budgetramarna fastställs med ett överskott om 1,8 Mkr att täcka 2008 års underskott. 1,6 Mkr föreslås undantas balanskravet Politisk verksamhet Kommunstyrelsen Barn och Utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden TOTALT Finansförvaltningen RESULTAT Texten i dokumentet Verksamhetsplan sidan 16: 4 OBS-platser stryks siffran 4. sidan 17: under rubrik Kostservice stryks meningen Den kostchef som anställdes i samband med detta sade upp sin tjänst i december 2010 vilket har medfört att delar av organisationsöversynen med förslag till ny organisation inte ännu är klart. Avstår att rösta Folkpartiets ledamöter, Alf Sundström, Erik Dahlén, Lars-Nila Lasko och Åsa Sundström, Centerpartiets ledamöter, Lena Nilsson, Doris Johansson, Bo Johansson, Ulf Ottosson och John Wennström Vänsterpartiets ledamöter Elisabeth Bramfeldt, Bernt Wallström, Mikael Wikström och Anna Alnqvist samt Miljöpartiets ledamot Solweig Hedman avstår att rösta. Protokollsanteckning Godkänna att protokollsanteckning får lämnas. Vi i den politiska oppositionen är helt eniga i vårt beslut att avstå från att rösta med Socialdemokraterna när det gäller 2012 års budget för Arjeplogs kommun. Skälen är flera. Det har saknats tillförlitliga underlag i budgetberedningen, exempelvis: Djupare analyser av finansförvaltningen saknas. Avvikelserapporteringar och uppföljningar från de olika nämnderna saknas. Forts

23 Kommunfullmäktige Kf 111 Ks 2011/ forts Revidering av Verksamhetsplan och budget Konsekvensanalyser av de olika besparingsförslagen som finns för nämnderna saknas. Ej tillförlitliga och trovärdiga siffror har presenterats. Den sista korrigeringen kom via mail torsdagen den 17 november med variationer i miljonklassen. På grund av ovanstående brister har det ej gått att lägga en trovärdig alternativ budget. Alf Sundström (FP) Lena Nilsson (C) Elisabeth Bramfeldt (V) Solweig Hedman (MP) Beslutsexpediering Ekonomikontoret. Styrelsen o nämnder. Stiftelser.

24 Kommunfullmäktige Kf 112 Ks 2011/ Revidering av Riktlinjer för försörjningsstöd och bistånd i andra former Sammanfattning av ärendet Socialnämnden , föreslår att kommunfullmäktige fastställer förändringar av belopp kopplade till ekonomiskt bistånd till Riktlinjer för försörjningsstöd och bistånd i andra former enligt följande: Högsta godtagbara boendekostnad 1-2 vuxna kr/mån + 1 barn kr/mån + 2 barn kr/mån + 3 barn kr/mån ändras till Högsta godtagbara boendekostnad 1-2 vuxna kr/mån + 1 barn kr/mån + 2 barn kr/mån + 3 barn kr/mån Beslutsunderlag Protokollsutdrag socialnämnden , 125. Protokollslutdrag kommunstyrelsen , 187. Fastställa förändringar av belopp kopplade till ekonomiskt bistånd till Riktlinjer för försörjningsstöd och bistånd i andra former till: Högsta godtagbara boendekostnad 1-2 vuxna kr/mån + 1 barn kr/mån + 2 barn kr/mån + 3 barn kr/mån Beslutsexpediering Socialnämnden.

25 Kommunfullmäktige Kf 113 Ks 2011/ Riktlinjer för sociala medier, riktlinjer för texter på webben, riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter och foton, riktlinjer för webbpublicering Sammanfattning av ärendet För att kvalitetssäkra kommunens informationsarbete på webben har dessa riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna ska vara ett stöd i det dagliga arbetet och appliceras på webbpublicering och sociala medier. Därför föreslås att riktlinjerna antas. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom samhällsutvecklingsförvaltningen. Bakgrund Tidigare har det inte funnits några riktlinjer som riktar sig mot kommunens webbplats samt sociala medier. Riktlinjer för webbpublicering och sociala medier är nödvändiga dels både för den anställda men även för allmänheten. För att säkerställa att den information och service som Arjeplogs kommun erbjuder via sina webbplatser är av god kvalité. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Evelina Lestander, samhällsutvecklingsförvaltningen. Riktlinjer för sociala medier. Riktlinjer för texter på webben. Riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter och foton. Riktlinjer för webbpublicering. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 188. Förslag till beslut på sammanträdet Bo Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att föreslå kommunfullmäktige fastställa Riktlinjer för sociala medier, riktlinjer för texter på webben, riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter och foton, riktlinjer för webbpublicering. KOMMUNFULLMÄKTIGES FÖRSLAG Fastställa följande enligt bilagor: Riktlinjer för sociala medier, Riktlinjer för texter på webben, Riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter och foton, Riktlinjer för webbpublicering. Beslutsexpediering Utvecklingsenheten. Webmaster.

26 Kommunfullmäktige Kf 114 Ks 2011/ Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län Sammanfattning av ärendet En politisk styrgrupp arbetar med frågan om bildande av kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län. Gruppen består av Kent Ögren (S), Agneta Granström (MP) och Jens Sundström (FP) från landstinget och Peter Roslund (S), Tommy Nyström (S) och Yvonne Stålnacke (S) från kommunerna. Eftersom enighet inte kunde uppnås kring tidigare förslag (beslut i kommunfullmäktige , 64) måste myndigheten enligt kollektivtrafiklagen organiseras i form av ett kommunalförbund med länets samtliga kommuner och landstinget. Nuvarande finansieringsmodell kommer att tillämpas. Kommunerna och landstinget måste fatta beslut i fullmäktige senast i december avseende bildande av myndighet. Samtliga kommuner och landstinget måste fatta samstämmiga beslut enligt utskicket. Kommuner som tidigare uppdragit till Länstrafiken i Norrbotten AB att ansvara för färdtjänst och riksfärdtjänst samt samordna skolskjutsar kan fortsättningsvis överlåta detta till kollektivtrafikmyndigheten under förutsättning att beslut fattas i kommunfullmäktige under 2011, ett tillägg i beslutet måste då göras. Beslutsunderlag Beslutsunderlag för bildande av regional kollektivtrafikmyndighet Förslag till förbundsordning Samarbetsavtal Kriterier för fördelning och kostnadsansvar Reglemente för förbundsdirektionen Reglemente för revisorer Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 64 Protokollsutdrag kommunstyrelsen Förslag till beslut på sammanträdet Britta Flinkfeldt Jansson (S) föreslår tillägg till första att-satsen i kommunstyrelsens förslag: alternativt på den finansieringsmodell som lagen föreskriver. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Elisabeth Bramfeldt (V), Alf Sundström (FP) och Ulf Ottosson (C) biträder Britta Flinkfeldt Jansson. forts

27 Kommunfullmäktige forts Kf 114 Ks 2011/ Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Britta Flinkfeldt Janssons tillägg och finner att fullmäktige bifaller detsamma. Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller detsamma. att godkänna förbundsordning med tillhörande samarbetsavtal och bilagor för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet med undantag av bilagan Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik med motivering att den mellankommunala finansieringen måste baseras på enskild kommuns skattekraft alternativt på den finansieringsmodell som lagen föreskriver. att överlåta kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB till kollektivtrafikmyndigheten till nominellt värde att säga upp gällande konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB i samband med överlåtelsen av aktierna per den 31 december 2011 att välja en ledamot samt ersättare för perioden till till kommunalförbundets direktion. Beslutsexpediering Kommunförbundet Norrbotten. Ekonomikontoret.

28 Kommunfullmäktige Kf 115 Ks 2011/ Medborgarförslag Skötsel av Vaukaleden Sammanfattning av ärendet Malin D Holmgren har anmält följande medborgarförslag: (Eftersom jag inte vet vem som har ansvaret för skötseln av Vaukaleden så skickar jag in detta som ett medborgarförslag) Jag med flera andra nyttjar Vaukaleden flitigt, i princip året runt. Det är en underbar slinga för promenader, löpning, fiske och friluftsliv. Nu när löven fallit så ser man att det på ett flertal ställen skulle gå att göra det ännu (om möjligt) vackrare! Mitt förslag är att röja upp kring själva spångarna och även öppna upp framför vissa partier (jag kan gärna följa med och visa), så att man får bättre sikt ut över strömmarna. Det skulle heller inte skada att se över slingan en gång per år för ev. reparationer o.dyl. Som synes började jag skriva detta medborgarförslag redan i höstas, men kom alltså inte längre än så - då Nu är våren här och man skulle kunna röja nu innan lövsprickningen, men jag förmodar att det inte kommer att hinnas med. Men, om detta förslag nu kommer in i rullarna så kanske, kanske det hinner behandlas och beslutas innan vintern och man kan röja och fixa till hösten när löven åter fallit! Kommunfullmäktige beslöt , 66, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Boo Dufström Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 190. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att röjning längs leden är genomfört samt att kommunstyrelsen beslutat ge uppdrag till samhällsutvecklingsförvaltningen att uppta dialog med markägaren för att få tillstånd ytterligare siktröjning och att ta fram en plan för regelbundna åtgärder. Beslutsexpediering Förslagsställaren.

29 Kommunfullmäktige Kf 116 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 1 Ks 2011/ Motion Angående styrelsen för Silvermuseet. Inlämnad av Bo Johansson (C), anmäld i kommunfullmäktige Ks 2011/ Motion Det samiska språket. Inlämnad av Bo Johansson (C), anmäld i kommunfullmäktige Ks 2011/ Motion Angående lokalbehov för barnomsorgen. Inlämnad av Lena Nilsson (C), anmäld i kommunfullmäktige Lägga redovisningen till handlingarna.

30 Kommunfullmäktige Kf 117 Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt samt beslutats av styrelse eller nämnd Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt och som ska beslutas av kommunfullmäktige: Inga medborgarförslag finns att redovisa. Redovisning av medborgarförslag som ska beslutas av Barn- och utbildningsnämnden: Inga medborgarförslag finns att redovisa. Redovisning av medborgarförslag som ska beslutas av kommunstyrelsen: 1 Ks 2010/ Medborgarförslag Lokal för veterinärmottagning. Anmäld av Bo Johansson, anmäld i kommunfullmäktige Ks 2011/ Medborgarförslag Låt unga personer bla skolungdomar skaffa egna företag. Anmäld av Beda Lindfors, anmäld i kommunfullmäktige Redovisning av medborgarförslag som ska beslutas av Miljö-, byggoch räddningsnämnden: 1. Ks 2011/ Medborgarförslag Skylt vid Björkhamra. Anmäld av Ingegerd Oskarsen, anmäld i kommunfullmäktige Beslut fattat av MBR-nämnden Redovisning av medborgarförslag som ska beslutas av socialnämnden: Inga medborgarförslag finns att redovisa. Lägga redovisningen till handlingarna.

31 Kommunfullmäktige Kf 118 Anmälan av motioner Finns inga motioner att anmäla.

32 Kommunfullmäktige Kf 119 Anmälan av medborgarförslag Finns inga medborgarförslag att anmäla.

33 Kommunfullmäktige Kf 120 Ks 2010/ Entledigande av politiska uppdrag Kathrine Nilsson James (MP) är inte valbar i Arjeplogs kommun eftersom hon är folkbokförd i annan kommun och ska entledigas som: -ledamot i kommunfullmäktige -ledamot i budgetberedningen Entlediga Kathrine Nilsson James (MP) som -ledamot i kommunfullmäktige -ledamot i budgetberedningen Beslutsexpediering Kathrine Nilsson James. Länsstyrelsen Norrbotten.

34 Kommunfullmäktige Kf 121 Ks 2010/ Valärenden, fyllnadsval BUDGETBEREDNINGEN Ledamot Rickard Hedman (MP) Ersättare Ingo Marklund (MP) ersätter Kathrine Nilsson James (MP) ersätter Rickard Hedman (MP) KOMMUNALFÖRBUNDET NORRBOTTENS LÄNS KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET, perioden Ledamot Britta Flinkfeldt Jansson (S) Ersättare Jan Stenberg (S) Beslutsexpediering Valda. Kommunförbundet Norrbotten.

35 Kommunfullmäktige Kf 122 Delgivningar Beslutsunderlag Delgivningar kommunfullmäktige, Läggs till handlingarna.

36 Kommunfullmäktige Kf 123 Anmälan av beslut, Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Anmälan av beslut, kommunstyrelsen, period , nr Läggs till handlingarna.

37 Kommunfullmäktige Kf 124 Anmälan av beslut, Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden Beslutsunderlag Anmälan av beslut, MBR-nämnden, perioden , nr Läggs till handlingarna.

38 Kommunfullmäktige Kf 125 Anmälan av beslut, Näringslivsnämnden Inga beslut finns att redovisa för perioden Läggs till handlingarna.

39 Kommunfullmäktige Kf 126 Rapport till kommunfullmäktige enligt SoL och LSS av ej verkställda beslut Sammanfattning Rapport enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL. Rapporten gäller ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg om personer med funktionshinder) samt IFO (individ- och familjeomsorg). Rapport enligt 28 f lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Rapporten gäller OF (omsorg om personer med funktionshinder). Inga ej verkställda beslut finns. Rapporteringen avser kvartal 3, år Beslutsunderlag Protokollsutdrag socialnämnden Läggs till handlingarna.

40 Kommunfullmäktige Kf 127 Verkställda uppdrag för perioden Inga verkställda uppdrag finns att redovisa för ovanstående period.

41 Kommunfullmäktige Kf 128 Ej verkställda uppdrag för perioden Ks2010/ Kommunfullmäktige Verksamhetsplan och budget , revidering. Socialnämnden ges i uppdrag att under 2011 utreda behov av särskilda boenden för såväl par som övriga och komma med förslag till lösningar. 2 Ks 2010/ Kommunfullmäktige Reglemente för vintervägunderhåll för tillfartsvägar. Uppdrag ges till förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen att ombesörja att utvärdering sker. 3 Ks 2010/ Kommunfullmäktige Reglemente för vinterväghållning av enskilda vägar. Uppdrag ges till förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen att ombesörja att utvärdering sker. Läggs till handlingarna.

42 Kommunfullmäktige Kf 129 Ks 2011/ Yttrande till landstinget angående läkarjourfrågan Extraärende som fullmäktige enhälligt beslutar behandla vid dagens sammanträde. Delegation ges till kommunstyrelsens ordförande att i samråd med fullmäktiges presidium lämna yttrande till landstinget angående läkarjourfrågan. Förslaget processas i remissrunda till samtliga partier. Beslutsexpediering Fullmäktiges presidium. Kommunstyrelsens ordförande.

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-09 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-09 1 (6) Socialnämnden 2011-11-09 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 9 november 2011, kl 8.00 9.45. Beslutande Bo Åberg (S), ordförande Tone Karlberg (S), ledamot Mauricio Puga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13) Kommunfullmäktige 2011-12-12 1 (13) Plats och tid Hotell Lyktan, måndagen den 12 december 20111, klockan 15:00 17.00. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 7 november 2011, kl 9.00 10.15 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Åsa Adamsson (S), ledamot Bo Johansson (C), ledamot Maj Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28) Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, torsdagen den 14 april 2011, kl 13.00 17.00. Beslutande Övriga deltagare Mats Abrahamsson (S), ordförande Tone Karlberg (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 28 augusti 2013, kl 9.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26) Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 10 juni 2013, klockan 08.45 10.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-01-28 1 (33) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 28 januari 2013, klockan 08.45 16.00. Mötet ajourneras kl 08.45 09.00 för politikerträff utan tjänstemän.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-27 1 (25)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-27 1 (25) Kommunstyrelsen 2013-05-27 1 (25) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 27 maj 2013, klockan 9.00 10.45. Ajournering för kaffe 10.00 10.15. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16) Socialnämnden 2012-10-16 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 16 oktober 2012, kl 8.00 14.30. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 20 november 2012, kl 9.00 12.15. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl. 16.00-19.35 Ajournering kl.18.10-18.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35 Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Greta Wedin Sveriges

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-19

Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-19 Datum: Onsdagen den 19 juni 2013 Tid: 18:00 21:45 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 juni, klockan 16.00 Paragrafer: 25-34 Utses att justera: Peter Spjuth (V)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00-17.20 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) kl 13.00-14.45,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-06-15 81 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-15 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Ulf Gejhammar, Gejhammar Management AB, 87 Jan Norlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-20 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-20 1 (17) 2012-02-20 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 20 februari 2012 klockan 18.00 19.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) tom 24 Britt-Inger Fröberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2006-08-23 1(21)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2006-08-23 1(21) Omsorgsnämnden 2006-08-23 1(21) Plats och tid Plenisalen 2006-08-23, kl. 13.00 14.45 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Lilian Stenqvist (s) ordförande Jan Friman (s) Christina Wilhelmsson (s) Bertil Berglund

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 Peter Iselau (S).tjg.ersättare Susanne Hultman (S) tjg.ers. 18-19 Anna Melstedt Ottosson (S)

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och Pensionärsrådet 2012-05-30 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och Pensionärsrådet 2012-05-30 1 (16) Handikapp- och Pensionärsrådet 2012-05-30 1 (16) Plats och tid Grupprummet Vaukagården, onsdagen den 30 maj 2012, Kl 09.00 11.45 Beslutande Bo Åberg, ordförande Pernilla Lestander, kommunstyrelsens representant

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

3 Sammanträdets kungörande. 4 Information av kommunrevisionen. 5 Svar på motion om avgiftsfri musikskola

3 Sammanträdets kungörande. 4 Information av kommunrevisionen. 5 Svar på motion om avgiftsfri musikskola STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige 2011-12-02 Plats och tid för sammanträde Onsdagen den 14 december 2011, klockan 14.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Ärenden 1 Upprop 2 Val av protokollsjusterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer