ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (28)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (28) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, torsdagen den 14 april 2011, kl Beslutande Övriga deltagare Mats Abrahamsson (S), ordförande Tone Karlberg (S), ledamot Anders Burman (S), ledamot Mauricio Puga (S), ledamot Stefan Andersson (S), ledamot Veronica Burman (S), ledamot Åsa Adamsson (S), ledamot Kurt Burman (S) ledamot Elaine L Schneider (S) ledamot Lena Nilsson (C), ledamot Doris Johansson (C), ledamot Bo Johansson (C), ledamot John Wennström (C), ledamot Lena Sundström, kommunsekreterare Claudia Zamorano, kommunchef Maj Stenberg (FP), ledamot Mikael Wikström (V), ledamot Görgen Åberg (S), tjg ersättare Ingegerd Lundqvist (S), tjg ersättare Göran Lundqvist (S), tjg ersättare Ingegerd Burman (S), tjg ersättare Gurjant Singh (S), tjg ersättare Nils-Erik Dahlgren (S), tjg ersättare Johan Sandlund (C), tjg ersättare Åse Sundström (FP), tjg ersättare Charlotta Westberg (V), tjg ersättare Solweig Hedman (MP), tjg ersättare Anette Labba, nämndsekreterare Annika Sandberg, ekonomichef Utses att justera Justeringens tid och plats Åsa Adamsson, John Wennström Omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 27 Lena Sundström Ordförande Mats Abrahamsson Justerande Åsa Adamsson John Wennström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

2 Kommunfullmäktige (28) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, torsdagen den 14 april 2011, kl Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson (S), ordförande Tone Karlberg (S), ledamot Anders Burman (S), ledamot Mari-Teres Ögren (S), ledamot Bo Åberg (S), ledamot Mauricio Puga (S), ledamot Stefan Andersson (S), ledamot Pernilla Lestander (S); ledamot Veronica Burman (S), ledamot Rolf Laestander (S), ledamot Åsa Adamsson (S), ledamot Kurt Burman (S) ledamot Elaine L Schneider (S) ledamot Doris Johansson (C), ledamot Lena Sundström, kommunsekreterare Claudia Zamorano, kommunchef Bo Johansson (C), ledamot John Wennström (C), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Maj Stenberg (FP), ledamot Elisabeth Bramfeldt (V), ledamot Mikael Wikström (V), ledamot Görgen Åberg (S), tjg ersättare Ingegerd Lundqvist (S), tjg ersättare Göran Lundqvist (S), tjg ersättare Johan Sandlund (C), tjg ersättare Lars-Nila Lasko (FP) tjg ersättare Åse Sundström (FP), tjg ersättare Charlotta Westberg (V), tjg ersättare Solweig Hedman (MP), tjg ersättare Anette Labba, nämndsekreterare Annika Sandberg, ekonomichef Utses att justera Justeringens tid och plats Åsa Adamsson, Lars-Nila Lasko Torsdagen den 28 april 2011, kl 10.00, enheten för nämndservice. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 25-26, Lena Sundström Ordförande Mats Abrahamsson Justerande Åsa Adamsson Lars-Nila Lasko ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

3 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 25 Godkännande av dagordning 26 Interpellationer och frågor 27 Underskottstäckning för Stiftelsen Arjeploghus 28 Ny plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa 29 Planeringsförutsättningar och budgetramar Bolagsordning och aktieägaravtal för Filmpool Nord AB 31 Anmälan av motioner 32 Anmälan av medborgarförslag 33 Redovisning av motioner som ej beretts färdigt 34 Redovisning av medborgarförslag som ej beretts färdigt samt beslutats av styrelse eller nämnd 35 Entledigande av politiska uppdrag 36 Valärenden, fyllnadsval 37 Delgivningar 38 Rapport över verkställda uppdrag Rapport över ej verkställda uppdrag Revisionsberättelser för år 2010 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder Årsredovisning 2010, VA-verksamheten 42 Årsredovisning 2010, fjärrvärmeverksamheten 43 Årsredovisningar för Kraja AB, Stiftelsen Arjeplog Turism, Stiftelsen Silvermuseet, Stiftelsen Arjeploghus samt Dr Einar Wallquists minnesfond Årsredovisning och koncernredovisning för år 2010

4 Kommunfullmäktige Kf 25 Godkännande av dagordning Godkänna föreslagen dagordning.

5 Kommunfullmäktige Kf 26 Interpellationer och frågor Inga interpellationer eller frågor ställdes.

6 Kommunfullmäktige Kf 27 Ks 2011/ Underskottstäckning för Stiftelsen Arjeploghus Sammanfattning av ärendet Skrivelse från Stiftelsen Arjeploghus, Annika Sandberg, verkställande funktionär, : Bokslutet för Stiftelsen Arjeploghus är nu färdigt. Kommunen blockförhyr elevhemmen från Stiftelsen Arjeploghus. Med anledning av färre sökande till gymnasiet och därmed färre hyresgäster på elevhemmen uppgår hyran för kommunen till 822 tkr mot budgeterade 550 tkr. Stiftelsen Arjeploghus dras fortfarande med ekonomiska bekymmer och är därför i behov av underskottstäckning då stiftelsekapitalet är förbrukat. Stiftelsen Arjeploghus har därför behov av underskottstäckning om tkr mot budgeterade 850 tkr. Med anledning härav begär därför Stiftelsen Arjeploghus om ytterligare 730 tkr i underskottstäckning för 2010, förutom hyreskostnadsökningen för elevhemmet om 272 tkr. Totalt tkr utöver budgeterat tkr. Den totala underskottstäckningen uppgår därmed till kronor. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen Skrivelse från Annika Sandberg, Stiftelsen Arjeploghus inkl bilagor. Protokollsutdrag kommunstyrelsen Bevilja underskottstäckning till Stiftelsen Arjeploghus med totalt kronor eftersom ledningen för Stiftelsen Arjeploghus uttalar att underskottstäckningen 2012 kommer att uppgå till cirka kronor. Medelsanvisning: Upplåning. Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Jäv Britta Flinkfeldt Jansson (S), Mari-Teres Ögren (S), Bo Åberg (S), Pernilla Lestander (S), Rolf Laestander (S), Alf Sundström (FP) och Lars-Nila Lasko (FP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. Beslutsexpediering Stiftelsen Arjeploghus. Ekonomikontoret. Ajournering Mötet ajourneras kl , för återredovisning av socialnämndens verksamhetsområden, och återupptas därefter.

7 Kommunfullmäktige Kf 28 Ks 2011/100 Ny plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa Sammanfattning av ärendet I samband med att nya regler inom plan- och byggområdet börjar gälla då ny plan- och bygglag träder i kraft behöver en översyn av taxorna göras. I och med lagändringen får byggnadsnämnden flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning, men också genom den nya möjligheten att lämna planbesked. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett taxeförslag som kommer att användas i de flesta kommuner. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen SKLs förslag på plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, mars Tjänsteskrivelse från Martin Stenlund : Förslag till ny taxa för verksamheten inom Plan- och bygglagsverksamheten. Protokollsutdrag kommunstyrelsen Yrkanden Alf Sundström (FP) yrkar att plan- och bygglovtaxan behålls vid nuvarande nivå, det vill säga oförändrad taxa. Folkpartiet anser att helt fel signal sänds till såväl privatpersoner som företag om taxor för PBL höjs i den omfattning som föreslås. Ett led i att önska tillväxt är att stimulera byggande. Britta Flinkfeldt Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag vilket föreslår att kommunfullmäktige fastställer SKLs förslag till Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Röstning Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Alf Sundströms yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige beslutar följande propositionsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Alf Sundströms yrkande. Omröstningsresultat Med 17 ja-röster mot 12 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Se omröstningslista 1. forts

8 Kommunfullmäktige forts Kf 28 Ks 2011/100 Ny plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa Fastställa plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, enligt Sveriges Kommuner och Landstings förslag mars 2011, version Bilaga. Beslutsexpediering Miljö-, bygg och räddningsnämnden. Ekonomikontoret.

9 Kommunfullmäktige Kf 29 Ks 2011/ Planeringsförutsättningar och budgetramar Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret lämnar planeringsförutsättningar för åren för beslut samt förslag till budgetramar Beslutsunderlag Planeringsförutsättningar och budgetramar Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 57. MBL-förhandlingar MBL-förhandling enligt 11 har genomförts den 15 mars Yrkande Lena Nilsson (C) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag att till fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2011 ska även alla kommunens bolag och stiftelser redovisa sina verksamhetsplaner för tiden I den plan som ligger för kommunen idag finns det lite och ingenting om kommunens bolag och stiftelser. Vi kan inte i dagsläget se vilken vision och mål dessa bolag och stiftelser har för att kunna planera kommande kostnader och verksamheter. Ajournering Mötet ajourneras kl och återupptas därefter. Britta Flinkfeldt Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg i Vision, sidan 3: mellan god omsorg och samt bra och billigt boende infogas bra skola. n 7 Arjeplog är beroende av att tillhöra vinnarna ändras till Arjeplog ska tillhöra vinnarna. Röstning Ordföranden ställer först proposition på bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandena var för sig och finner att kommunfullmäktige bifaller desamma. Ordföranden ställer sedan proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. forts

10 Kommunfullmäktige Kf 29 Ks 2011/ forts Planeringsförutsättningar och budgetramar Fastställa Planeringsförutsättningar för åren enligt förslaget med tillägg att till fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2011 ska även alla kommunens bolag och stiftelser redovisa sina verksamhetsplaner för tiden n 3: mellan god omsorg och samt bra och billigt boende infogas bra skola. n 7 Arjeplog är beroende av att tillhöra vinnarna ändras till Arjeplog ska tillhöra vinnarna. Fastställa budgetramar för år 2012 enligt budgetberedningens förslag: Politisk verksamhet kronor Kommunstyrelsens verksamhetsområden kronor Barn- och utbildningsnämnden kronor Socialnämnden kronor Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden kronor Totalt kronor Finansförvaltningen Resultat kronor kronor I totalramen förutsätts att kommunchefen arbetar in kostnader för personaltrivselpengar. Beslutsexpediering Styrelse och nämnder. Stiftelser o bolag. Ekonomikontoret. Kommunchef.

11 Kommunfullmäktige Kf 30 Ks 2010/ Bolagsordning och aktieägaravtal för Filmpool Nord AB Sammanfattning av ärendet Ägarförhållandena till Filmpool Nord AB har förändrats under 2010, då Arvidsjaur och Gällivare kommuner har avslutat sitt ägande i bolaget. Mot denna bakgrund, samt för att anpassa gällande styrdokument till rådande verksamhet, har en reviderad och uppdaterad bolagsordning för Filmpool Nords AB arbetats fram av tjänstemän på landstingen och Luleå kommun. Eftersom aktieägaravtal, som reglerar ägarnas förhållanden till varandra, tidigare saknats har ett sådant tagits fram. Beslutsunderlag Förslag till ny/reviderad bolagsordning, med synbara förändringar Förslag till ny bolagsordning, antaget av ägarna vid samrådet den 19 november 2010 Förslag till aktieägaravtal, antaget av ägarna vid samrådet den 19 november 2010 Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 59 Anta förslaget till ny bolagsordning samt förslaget till aktieägaravtal för Filmpool Nord AB. Beslutsexpediering Filmpool Nord AB.

12 Kommunfullmäktige Kf 31 Anmälan av motioner Inga motioner anmäldes.

13 Kommunfullmäktige Kf 32 Anmälan av medborgarförslag 1 Ks 2011/ Ingegerd Oskarsén anmäler följande medborgarförslag: Det borde finnas en skylt vid Björkhamra där gamla infarten till samhället och Silvervägen delas. Ingenting aviserar om vart den gamla vägen går. En skylt bord förenkla för tex turister. Förslag till skylt: Busstation, Centrum, Storgatan. Medborgarförslaget överlämnas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden för beredning och beslut. Beslutsexpediering Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

14 Kommunfullmäktige Kf 33 Redovisning av motioner som ej beretts färdigt Inga motioner finns som ej beretts färdigt.

15 Kommunfullmäktige Kf 34 Redovisning av medborgarförslag som ej beretts färdigt samt beslutats av styrelse eller nämnd Redovisning av medborgarförslag som ej beretts färdigt och som ska beslutas av kommunfullmäktige: Inga medborgarförslag finns att redovisa. Redovisning av medborgarförslag som ska beslutas av kommunstyrelsen: 1 Ks 2010/ Medborgarförslag Lokal för veterinärmottagning. Anmäld av Bo Johansson, anmäld i kommunfullmäktige Redovisning av medborgarförslag som ska beslutas av Barn- och utbildningsnämnden: 1. Ks 2011/ Medborgarförslag Låt unga personer bla skolungdomar skaffa egna företag. Anmäld av Beda Lindfors, anmäld i kommunfullmäktige Redovisning av medborgarförslag som ska beslutas av Miljö-, byggoch räddningsnämnden: Inga medborgarförslag finns att redovisa. Redovisning av medborgarförslag som ska beslutas av socialnämnden: Inga medborgarförslag finns att redovisa. Medborgarförslag - Låt unga personer bla skolungdomar skaffa egna företag. Anmäld av Beda Lindfors, anmäld i kommunfullmäktige lämnas åter till fullmäktiges presidium för handläggning. Övriga redovisningar läggs till handlingarna. Beslutsexpediering KF presidium.

16 Kommunfullmäktige Kf 35 Ks 2010/ Entledigande av politiska uppdrag Leif Rönnqvist (S) begär entledigande som - ledamot i kommunfullmäktige - ersättare i socialnämnden Tahir Abid-Ali (V) begär entledigande som - ersättare i kommunfullmäktige Bevilja Leif Rönnqvist (S) entledigande som: - ledamot i kommunfullmäktige - ersättare i socialnämnden Bevilja Tahir Abid-Ali (V) entledigande som: - ersättare i kommunfullmäktige Beslutsexpediering Länsstyrelsen Norrbotten. Berörda.

17 Kommunfullmäktige Kf 36 Ks 2010/ Valärenden, fyllnadsval SOCIALNÄMNDEN Ersättare Kjell Marklund (S) Ulla Lindström (S) Ingegerd Lundqvist (S) Rickard Löfmark (S) ersätter Leif Rönnqvist (S) ersätter Kjell Marklund (S) ersätter Ulla Lindström (S) ersätter Ingegerd Lundqvist (S) Beslutsexpediering Valda. Socialnämnden.

18 Kommunfullmäktige Kf 37 Delgivningar 1. Ks 2011/ Länsstyrelsen Norrbotten: Inspektion hos överförmyndaren i Arjeplogs kommun enligt 19 kap. 17 föräldrabalken och 20 förmyndarskapsordningen, Ks2010/ Länsstyrelsen Norrbotten: Tillsyn över överförmyndaren i Arjeplogs kommun enligt 19 kap. 17 föräldrabalken och 20 förmyndarskapsförordningen (1995:379), Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner: Nyhetsbrev 20 december Lägga delgivningarna till handlingarna.

19 Kommunfullmäktige Kf 38 Rapport över verkställda uppdrag Ks 2010/ Kommunfullmäktige Begäran om ändring av anslutningsavgift för VA för utbyggnad inom fastighet: Uppdrag ges till tekniska kontoret att ta fram förslag på ny taxa avseende anslutnings- samt förbrukningsavgifter för VA. Punkten redovisas till kommunfullmäktige i april 2011 enligt besked från förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen. 2. Ks 2009/ Kommunfullmäktige Översiktsplan för Arjeplogs kommun. Bygg- och hälsoskyddsinspektören uppdras att återkomma med översiktligt projektplan och finansieringsplan för arbetet med en total översyn av översiktsplanen. Punkten redovisas till kommunfullmäktige i april 2011 enligt besked från förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen. 3 Ks 2008/ Kommunfullmäktige Motion gångväg från stallet till Vaukaleden. Väg för häst och gående anläggs längs med Slagnäsvägen, från där vägen slutar efter gamla stallet till informationstavlan där Vaukaleden tar vid. Finansiering via bygdemedel. Beslutet ska verkställas senast den 31 december Punkten redovisas till kommunfullmäktige i april 2011 enligt besked från förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen. 4 Ks 2010/ Kommunfullmäktige Taxor och avgifter 2011 för Arjeplogs kommun, revidering. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktigesammanträdet i februari 2011 återkomma med ett förtydligande vad grundfaktorn i bygglovstaxan innebär samt ett förtydligande varför det är så stora skillnader på timpris för kommunens externa tjänster. Förtydligande vad grundfaktorn i bygglovstaxan är förklarad i SKLs förslag till Plan- och bygglovstaxa 2011, kapitel 3. Övriga förtydliganden redovisas till kommunfullmäktige i april 2011 enligt besked från förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen. forts

20 Kommunfullmäktige Kf 38 forts Rapport över verkställda uppdrag Muntlig redovisning Förvaltningschef för samhällsutvecklingsförvaltningen lämnar muntliga svar på punkterna 1-4. Uppdrag ges till förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen att till kommunfullmäktiges sammanträde lämna skriftliga svar för punkterna 1-4. Lämnas till enheten för nämndservice senast Beslutsexpediering Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.

21 Kommunfullmäktige Kf 39 Rapport över ej verkställda uppdrag Ks2010/ Kommunfullmäktige Verksamhetsplan och budget , revidering. Socialnämnden ges i uppdrag att under 2011 utreda behov av särskilda boenden för såväl par som övriga och komma med förslag till lösningar. 2 Ks 2010/ Kommunfullmäktige Reglemente för vintervägunderhåll för tillfartsvägar. Uppdrag ges till förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen att ombesörja att utvärdering sker. 3 Ks 2010/ Kommunfullmäktige Reglemente för vinterväghållning av enskilda vägar. Uppdrag ges till förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen att ombesörja att utvärdering sker. Läggs till handlingarna. Ajournering Mötet ajourneras kl och återupptas därefter.

22 Kommunfullmäktige Kf 40 Ks 2011/ Revisionsberättelser för år 2010 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2010 Beslutsunderlag Revisionsberättelse för år 2010 för - Arjeplogs kommun - Stiftelsen Arjeplog Turism - Stiftelsen Silvermuseet - Stiftelsen Dr Einar Wallquists Minnesfond - Stiftelsen Arjeploghus - Kraja AB Redogörelse Förtroendevald revisor Stig Lundström redogör för revisionens arbete. Alla revisionsberättelser är rena förutom för Stiftelsen Arjeploghus. Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet för år 2010 beviljas styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Ajournering Mötet ajourneras kl och återupptas därefter. Revisionsberättelserna läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen och i enlighet med revisorernas rekommendation, styrelse, nämnder och stiftelser samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Angående beslut om ansvarsfrihet och jäv enligt 5 kap 20 kommunallagen så antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var ledamöter eller ersättare i ifrågavarande nämnder, inte deltar i handläggningen eller beslut om ansvarsfrihet, var och en i vad ledamoten angår. Vid prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och Kultur-, Fritids- och Utbildningsnämnden tjänstgör kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande som ordförande. Beslutsexpediering Styrelse och nämnder. Stiftelser och bolag.

23 Kommunfullmäktige Kf 41 Ks 2011/ Årsredovisning 2010, VA-verksamheten Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt ett utkast till årsredovisning 2010 för VAverksamheten. Utkastet lämnas på sammanträdet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010, VA-verksamheten. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 54. Fastställa årsredovisning 2010 för VA- verksamheten. Beslutsexpediering Samhällsutvecklingsförvaltningen.

24 Kommunfullmäktige Kf 42 Ks 2011/ Årsredovisning 2010, fjärrvärmeverksamheten Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt ett utkast till årsredovisning 2010 för fjärrvärmeverksamheten. Utkastet lämnas på sammanträdet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010, Fjärrvärmeverksamheten. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 55. Fastställa årsredovisning 2010 för fjärrvärmeverksamheten. Beslutsexpediering Samhällsutvecklingsförvaltningen.

25 Kommunfullmäktige Kf 43 Ks 2011/ Årsredovisningar för Kraja AB, Stiftelsen Arjeplog Turism, Stiftelsen Silvermuseet, Stiftelsen Arjeploghus samt Dr Einar Wallquists minnesfond 2010 Beslutsunderlag Årsredovisningar för år 2010 för: - Kraja AB - Stiftelsen Arjeplog Turism - Stiftelsen Silvermuseet - Stiftelsen Arjeploghus - Dr Einar Wallquists minnesfond Yrkande Elisabeth Bramfeldt (V) yrkar att med tanke på revisorernas osäkerhet om fastighetsbeståndets värde uppgår till minst det bokförda värdet ska återrapportering från Stiftelsen Arjeploghus ske till kommunstyrelsen varje kvartal avseende driftkostnader som avviker från budget samt underhållsåtgärder. Röstning Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Elisabeth Bramfeldts tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Kommunfullmäktige lägger årsredovisningar för räkenskapsåret 2010 för Kraja AB, Stiftelsen Arjeplogs Turism, Stiftelsen Silvermuseet och Stiftelsen Arjeploghus till handlingarna. Stiftelsen Arjeploghus ska återrapportera till kommunstyrelsen varje kvartal avseende driftkostnader som avviker från budget samt underhållsåtgärder. Upprättad årsredovisning för Dr Einar Wallquists minnesfond godkänns. Beslutsexpediering Stiftelser och bolag.

26 Kommunfullmäktige Kf 44 Ks 2011/ Årsredovisning och koncernredovisning för år 2010 Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning och koncernredovisning för år Beslutsunderlag Årsredovisning 2010 för Arjeplogs kommun (reviderad efter kommunstyrelsen den 11 april 2011) Årsredovisning Arjeplogs kommun, Driftsprojekt Årsredovisning Arjeplogs kommun, Investeringsprojekt Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 69. Godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 2010 och fastställa det upprättade bokslutet i föreliggande skick. Extraordinära kostnader på kronor beroende på avvecklingskostnader på grund av förändrad förvaltningsorganisation undantas från balanskravet. Beslutsexpediering Ekonomikontoret.

27 Kommunfullmäktige Omröstningslista 1. Ledamöter: Närvaro 28 Ja Nej Avstår Britta Flinkfeldt Jansson (S) X X Mats Abrahamsson (S) X X Tone Karlberg (S) X X Anders Burman (S) X X Mari-Teres Ögren (S) X X Bo Åberg (S) X X Ulla Lindström (S) Mauricio Puga (S) X X Kristina Sjögren (S) Stefan Andersson (S) X X Pernilla Lestander (S) X X Leif Rönnqvist (S) Veronica Burman (S) X X Rolf Laestander (S) X X Åsa Adamsson (S) X X Kurt Burman (S) X X Elaine L Schneider (S) X X Lena Nilsson (C) X X Doris Johansson (C) X X Bo Johansson (C) X X Ulf Ottosson (C) John Wennström (C) X X Alf Sundström (FP) X X Maj Stenberg (FP) X X Erik Dahlén (FP)

28 Kommunfullmäktige Ledamöter: Närvaro 28 Ja Nej Avstår Naeimi Cederberg (FP) Elisabeth Bramfeldt (V) Bernt Wallström (V) Mikael Wikström (V) X X Anna Alnqvist (V) Kathrine Nilsson James (MP) Ersättare: Görgen Åberg (S) X X Ingegerd Lundqvist (S) X X Göran Lundqvist (S) X X Ingegerd Burman (S) Gurjant Singh (S) Eivor Dahlgren (S) Kjell Marklund (S) Nils-Erik Dahlgren (S) Maria Stenberg (S) Johan Sandlund (C) X X Alrik Holmgren (C) Sven-Anders Holmström(C) Lars-Nila Lasko (FP) X X Åse Sundström (FP) X X Charlotta Westberg (V) X X Tahir Abid-Ali (V) Ingo Marklund (MP) Solweig Hedman (MP) X X

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13) Kommunfullmäktige 2011-12-12 1 (13) Plats och tid Hotell Lyktan, måndagen den 12 december 20111, klockan 15:00 17.00. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-11-21 1 (42)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-11-21 1 (42) Kommunfullmäktige 2011-11-21 1 (42) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, måndagen den 21 november 2011, klockan 13:00 17:55. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16) Socialnämnden 2012-10-16 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 16 oktober 2012, kl 8.00 14.30. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 7 november 2011, kl 9.00 10.15 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Åsa Adamsson (S), ledamot Bo Johansson (C), ledamot Maj Stenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2014-02-24 1 (44) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, måndagen den 24 februari 2014, klockan 13.00 16.00. Ajournering för kaffe 14.30-14.50. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (18)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (18) 2012-10-17 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-17 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 17 oktober 2012, KL 13.00 16.00 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-09 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-09 1 (6) Socialnämnden 2011-11-09 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 9 november 2011, kl 8.00 9.45. Beslutande Bo Åberg (S), ordförande Tone Karlberg (S), ledamot Mauricio Puga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 20 november 2012, kl 9.00 12.15. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-06-24 1 (33)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-06-24 1 (33) Kommunfullmäktige 213-6-24 1 (33) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, måndagen den 24 juni 213, kl 13. 15.45. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson (S), ordförande Ingegerd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 28 augusti 2013, kl 9.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 1(7) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Ulf-Göran Solving (AD) tjg. för Kajsa

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (21)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (21) Socialnämnden 2013-08-27 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 27 augusti 2013, kl 9.00 16.30. Beslutande Leif Rönnqvist (S), ordförande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-22 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 augusti

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 1 (37)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 1 (37) Kommunfullmäktige 2014-10-27 1 (37) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, måndag den 27 oktober 2014, kl 13.00 15.00. Beslutande Lena Nilsson (C), ledamot Sten-Åke Nilsson (C), ledamot Nina Lango (C),

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26) Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 10 juni 2013, klockan 08.45 10.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26) Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-28 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 maj 2013, kl 9.00 10.30 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-09 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 9 januari 2013, kl: 9.00-12.20 Ajournering kaffe 10.00 10.20 Beslutande Rolf Laestander (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 20 november 2013, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Mauricio

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-02-23 1 Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, 2015-02-23 klockan 13.00 15.10. Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mari-Teres Ögren

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (22) Kommunfullmäktige 2015-11-30 1 (22) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, måndagen den 30 november 2015, klockan 13.00 14.10. Beslutande Mats Abrahamsson (S),ordförande ej 112 Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-01-28 1 (33) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 28 januari 2013, klockan 08.45 16.00. Mötet ajourneras kl 08.45 09.00 för politikerträff utan tjänstemän.

Läs mer