Internationella RCT om socialt arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella RCT om socialt arbete"

Transkript

1 (Shepherd, 2006)

2 Internationella RCT om socialt arbete (Socialstyrelsen, 2011) Missbruk Barnavård Familjefrågor Äldreomsorg Funktionshinder Ekonomiskt bistånd

3 Svenska kontrollerade studier om socialt arbete Substance abuse Child welfare Other Elderly care Mental Health care Financial assistance

4 Svenska doktorsavhandlingar (Sundell & Stensson, 2010) 500 Antal = Kriminologi Folkhälsovetenskap Omvårdvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi

5 Svenska doktorsavhandlingar (Sundell & Stensson, 2010) 500 Kontrollerade 400 5% % 0% 15% 2% 2% <1% 0 Kriminologi Folkhälsovetenskap Omvårdvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi

6 958 svenska professorers och docenters förekomst i Web of Science ,7 27,3 Publikationer Att inte publicera sig internationellt hotar den kollegiala granskning som är all vetenskaps grundbult ,6 Kritisk distans till det egna studieobjektet kan försvinna i en konstruerad samstämmighet ,6 3,2 2,0 Omvårdn Folkhälso Psykologi Sociologi Socialt arb Pedagogik

7 958 svenska professorers och docenters förekomst i Web of Science Andel som helt saknade publikationer Omvårdn Folkhälso Psykologi Sociologi Socialt arb Pedagogik

8 Svenska professorers och docenters förekomst i Web of Science Citeringar Omvårdn Folkhälso Psykologi Sociologi Socialt arb Pedagogik

9 Svenska professorers och docenters förekomst i Web of Science Andel som inte citerats av någon Omvårdn Folkhälso Psykologi Sociologi Socialt arb Pedagogik

10 Active parenting/aktivt föräldraskap Addiction Severety Index (ASI) Addis-Ung ADHD-klass Aggression Replacement Training (ART) Aggression Replacement Training (ART) i skolan Alvar Anhörigprogram Arbetsträning på företag Asberger-klass Barn i missbruksmiljöer (BIM) Barn som bevittnat våld (BIV) Barnorienterad familjeterapi (BOF) BAS-klasser Beardslees familjeintervention Bekymringssamtal Brotts-Brytet Brottsofferstöd Cannabisprogram Charlie Children Are People (CAP) Community Parent Education Program (COPE) grupp Community Parent Education Program (COPE) individuell Community Parent Education Program (COPE) tonår Connect Dagverksamhet f unga utan arbete De otroliga åren (Incredible Yerars) Depression in Swedish Adolescent (DISA) Ersta Vändpunkten FamiljeART Familjeförskola/öppen förskola Familjekraft Familjepedagog Familjerådslag Familjeteam Familjeverkstan Fritidsverksamhet för tonåringar Från första början Funktionell familjeterapi (FFT) Föräldrakraft Föräldrastegen Haschavvänjningsprogrammet (HAP) Haschguiden Individuell familjeterapi Öppenvårdsinsat Intensiv hemmabaserad familjeterapi International Child Development Program/Vägledande samspel (ICDP) ser inom Intensivstödjare Junis Kognitiv beteendeterapi (KBT) socialtjänsten Komet mot Komet förstärkt Komet intensiv barn Komet tonår och ungas Konsekvensprogram Kontaktfamilj Kontaktperson psykiska Kriminalitet som livsstil Krisinriktad familjeterapi ohälsa Linus Trappan Lyftet Lösningsinriktat intensivt hemmabaserat (UPP-centrum, familjearbete 2009) (LIHF) Lösningsfokuserad familjeterapi Marte Meo Medling Miljöterapi Mina föräldrar är skilda, Bris Mini Maria Motiverande samtal (MI) Multisystemisk terapi (MST) Nya chansen Nya steg Nyblivna föräldrar Nätverksmöte Nätverksterapi Nätverkslag Positiv Atferd i Lärande Skolmiljö (PALS) Prevention and Relationsship Enhanc ement Program (PREP) Psykosocialt behandlingsarbete Påverkansprogram repulse Rädda barnen Skilda världar Småbarnsliv Social och emotionell träning (SET ) Spädbarnsverksamhet Steg för steg Stegvis Svenska för invandrare (SFI) Systeminriktad familjeterapi Systemisk lösningsfokuserad familjebehandling Svenska kyrkan Teenage Power Program (TAPP) Teiping (kartläggande samtal med barn) Tolvstegsprogrammet Tyresömodellen Tryggve-grupper Unga mammor Ungdomstjänst Ungdomsboende/stödboende Ungdomsstödjare/coach Utbildning för föräldrar med internationellt adopterade barn MIA Vardagsnära Insatser I Tydlig Samverkan (VITS) Vägvalet Örebro preventionsprogram (ÖPP)

11 Programtrohet

12 Aggression Replacement Training i Sverige (Catrine Kaunitz och Anna Strandberg, 2009) Introducerade i Sverige i slutet av 1990-talet Från slutenvård till öppenvård Licensfri Enligt manualen: Gruppverksamhet 3 moduler (sociala färdigheter, ilskekontroll, moraliskt resonerande) 3 lektioner x 10 veckor (minst 20 lektioner totalt) Rollspel Förstärkning och hemuppgifter

13 Förekomst och metodtrohet % % Hade ART Alla 3 moduler 48% 25% I grupp Minst 20 lektioner 9% A-C

14 % Treatment Fidelity i MST (Andrée Löfholm, Eichas & Sundell, subm.) 92 Genomsnittligt värde när ungdomarna inte hade beteendeproblem 2003 (n=7 vid team) 88 MST-avslut (n=3 team) År Genomsnittligt värde när ungdomarna hade beteendeproblem vid MSTavslut

15 Vad ska man göra när det inte finns evidens?

16 VAD GÖRA? 1. Värdera relevant forskning med svagt vetenskapligt stöd 2. Värdera värdet av minimalt relaterad forskning 3. Sök efter insatser som behandlar rätt problematik men som ännu inte har utvärderats 4. Håll klienten informerad och involverad i beslutsfattandet om val av insats (eller val av ingen insats)

17 EFFEKTIV MISSBRUKSBEHANDLING (Williams & Chang, 2000) 21 studier: Mer än ungdomar Med och utan jämförelsegrupp Målgrupp: år (ffa år) Ffa alkohol eller cannabis Öppenvård + slutenvård Resultat av missbruksbehandling: 38% inget missbruk efter 6 månader 32% inget missbruk efter 12månader

18 ÖKAD EFFEKTIVITET NÄR (Williams & Chang, 2000) 1. Behandling ges snabbt efter beslut 2. Aktivt förhindra avhopp från behandling 3. Inkludera hjälp för psykisk ohälsa, skola, fritid, juridik, medicin och familj 4. Familjeterapi ingår i behandlingen 5. Involvera stöd från föräldrar, kamrater 6. Följ upp en tid efter avslutad behandlingen

19 TEORETISK VÄRDERING Inspirerat av THE PARENTING EVALUATION TOOL (www.commissioningtoolkit.org) Kvalitetsaspekter 1. Tydlig målgrupp Brittisk databas som värderar föräldrastödsinsatsers kvalitet 2. Välgrundad teori Professionella anmäler insatser som granskas av en panel forskare 3. Adekvat utbildning / implementering 4. Evidens att det är effektivt Varje insats skattas enligt en 5-gradig skala för fyra centrala kvalitetsaspekter

20 MÅLGRUPP Tydlig beskrivning av vilken målgrupp som insatsen vänder sig till En tydlig metod för att rekrytera personer och säkerställa att det är rätt målgrupp. Tydlig beskrivning av förväntat utfall av insatsen, vad insatsen ska uppnå Familjens behov avläses fortlöpande för att avgöra om kompletterande stöd krävs och när andra organisationer ska kontaktas

21 VÄLGRUNDAD TEORI Det finns en tydlig teori för varför insatsen ska leda till förändring Teorin stöds av vetenskapligt publicerad, empirisk forskning Tydlig beskrivning av vilka kunskaper och färdigheter som deltagarna ska lära sig Tydlig metod för hur deltagarnas engagemang ska behållas

22 UTBILDNING Tydliga krav på förkunskaper för de som ska utbildas Tydligt innehåll i utbildningen med format, omfattning och intensitet, samt ackreditering för genomgången utbildning Handledning för att säkra programtrohet som motsvarar hela innehållet och där handledarens nödvändiga kvalifikationer är tydliga Metod för att avläsa programtrohet

23 Delat beslutsfattande

24 Delat beslutsfattande är lämpligt när: Evidensen saknas Evidensen inte är entydig Evidensen inte är applicerbar till alla patienter Det flera insatser som var och en har för- och nackdelar Delat beslutsfattande är INTE lämpligt när: När evidensen tydligt indikerar rätt beslut

25 Delat beslutsfattande (Shared Decision-Making) Ett förhållningssätt för att öka klienters delaktighet Ett samarbete där professionell och klient jämlikt utbyter information och tillsammans tar ställning till olika behandlingsbeslut Den professionelles roll: ge kunskap om evidensbaserade behandlingsmetoder, att förklara deras för- och nackdelar och att uppmuntra klienten att ta aktiv del i besluten kring insatser Klienten roll: bidra med sina erfarenheter av att leva med problem och att beskriva behov, preferenser och värderingar. Primärt en demokratisk rättighet

26 Fyra centrala delar Etablera samarbete Människor har rätt att involveras i beslut om insatser som rör dem själva. Och människor fattar bäst beslut när de har information, får synpunkter från andra och kan överväga i lugn o ro om alternativen. Utbyt information Klienten beskriver sina erfarenheter av andra insatser, sina värderingar och önskemål. Tjänstemannen berättar om vilka insatser som finns och deras för- och nackdelar. Värdera alternativen Tillsammans vägs den tillgängliga informationen samman. Fatta ett beslut Processen fram till beslutet är delat men det är klienten som väljer (med vissa undantag)

27 Stöd till socialsekreterare Före 1. Inse att ett behov existerar och / eller att ett beslut kan fattas. 2. Berätta att det finns mer än ett sätt att ge hjälp. 3. Identifiera idéer och förväntningar. 4. Diskutera oro och bekymmer om beslutet. 5. Ta reda på hur personen vill ha dig involverad i beslutet. 6. Ta reda på om personen vill ha andra aktörer delaktiga i beslutet. Du kan fundera över vad som är viktigt för dig och fatta ett beslut. Det kan finnas flera alternativ för dig att hantera denna situation. Hur ser du på att hantera den här situationen? Vad oroar dig mest för det här beslutet? Är detta ett beslut som du vill ta själv eller vill du ha lite hjälp av mig? Av någon annan? Vill du ha vänner eller familj med för att hjälpa dig tänka eller besluta? Vem? Hur vill du ha dem engagerade?

28 Under 7. Respektera personens tempo och inställningar till din hjälp. 8. Undersök hur personen vill få information. 9. Kontrollera att personen förstår informationen. 10. Klargör steg och använd verktyg för att hjälpa fatta ett beslut. 11. Identifiera alternativ. 12. Vilka för- och nackdelar finns med varje alternativ. 13. Erbjuda möjligheter att ställa frågor. 14. Indikera behovet att besluta eller skjuta upp beslutet. Du sa att du ville besluta själv. Låt mig veta om och hur jag kan hjälpa till. Jag vill kolla att det är okej? Hur vill du få information? Prata om det med mig eller någon annan? Läsa? Titta på en video? Internet? Låt oss tala om vad du fick reda på [vårt samtal, din läsning, video...] Vi kan gå igenom det här tillsammans, steg-för-steg Vi kan göra en lista över alla sätt att hantera denna situation (problemet) Vad skulle hända om du valde det här alternativet? Vilka frågor har du? Det är dags att fatta beslut om vad som bör göras. Men du måste inte bestämma dig just nu. Du kan tänka på saken en stund.

29 Efter 15. Repetera och gå igenom beslutet Du beslutade att... Hur gick det? Hur känns det?

30 Stöd till klienten Att använda din röst betyder att säga vad som är viktigt för dig. 1. Förbered dig innan du ser din handläggare. Skriv ner saker. Vad vill du prata om? Vilka frågor har du? Vilka är dina mål med din behandling? 2. Berätta vad som är viktigast för dig. Besvara frågor ärligt. Det hjälper dem att förstå och respektera det som är viktigt för dig. 3. Lyssna på andra. Vänner, familj, kollegor och handläggare kan ha information eller idéer som är till hjälp för dig. 4. Fråga efter förklaringar eller mer information. Ställ frågor för att få den information du behöver. När en handläggare rekommenderar något be dem förklara varför det är det rätta för dig. Vilka är fördelarna? Vilka är nackdelarna? Fortsätt fråga tills du förstår informationen eller rekommendationen.

31 5. Kom ihåg vad som sades. Vissa människor tycker att det är bra att skriva ner vad som sägs eller att spela in samtalet. Andra föredrar att ha någon med dem när de pratar med sin handläggare. Du kan också be om skriftliga instruktioner. 6. Tala om för din handläggare vad du håller med om och vad du inte håller med om. Undersök om det finns alternativ som passar dina önskemål och respektera vad handläggaren kan och inte kan göra. 7. Följ upp Om du säger att du ska göra något, gör det. Om du inte kan följa upp som utlovat, vara ärlig och förklara varför. Om din handläggare säger att han eller hon kommer att göra något, förvänta dig att det sker. Om inte förtjänar du en ärlig förklaring. Om du har nya frågor, ring eller maila din handläggare. Om det blir värre, ring eller maila din handläggare.

32 The 9-item Shared Decision Making Questionnaire 1. Min utredare gjorde klart att ett beslut måste fattas 2. Min utredare ville veta exakt hur jag ville bli involverad i beslutsfattandet 3. Min utredare berättade att det finns olika insatser för att behandla mitt problem 4. Min utredare förklarade för- och nackdelar med olika insatser 5. Min utredare fick mig att förstå all information 6. Min utredare frågade mig om vilken insats jag föredrar 7. Min utredare och jag gick noggrant igenom de olika insatserna 8. Min utredare och jag valde en insats tillsammans 9. Min utredare och jag kom överens om hur vi skulle fortsätta

33 .SE

34 Till sist Förändring tar tid

35 Tack för ordet

Tidiga insatser för familjer

Tidiga insatser för familjer Torshávn 27 maj 2013 Tidiga insatser för familjer Kristin Marklund Projektledare Nordens Välfärdscenter 23-05-2013 Nordens Välfärdscenter 1 Tidiga insatser för familjer 23-05-2013 Nordens Välfärdscenter

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Så arbetar vi med ART. vägledning för implementering av ART-programmet inom SiS

Så arbetar vi med ART. vägledning för implementering av ART-programmet inom SiS Så arbetar vi med ART Så arbetar vi med ART vägledning för implementering av ART-programmet inom SiS Innehållsförteckning ART Aggression Replacement Training SiS målgrupp What works? Vad krävs för att

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Implementeringen av MultifunC. ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem

Implementeringen av MultifunC. ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem Implementeringen av MultifunC ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Att förändra socialt arbete

Att förändra socialt arbete Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering IMS Socialstyrelsen Red.: Maria Roselius & Knut Sundell 2008 IMS och Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-612-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande

Läs mer

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010.

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. MER KÄRLEK MINDRE TROTS FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. Stärkta föräldrar gör skillnad Barn trotsar och bråkar. En

Läs mer

Motiverande samtal i praktik. Hur kan MI användas med klienter med nedsatta kognitiva funktioner, psykisk

Motiverande samtal i praktik. Hur kan MI användas med klienter med nedsatta kognitiva funktioner, psykisk Motiverande samtal i praktik Hur kan MI användas med klienter med nedsatta kognitiva funktioner, psykisk ohälsa eller samsjuklighet? En handbok. Liria Ortiz, leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledare,

Läs mer

Barn och ungdomar som utmanar

Barn och ungdomar som utmanar Barn och ungdomar som utmanar Bilagor till vårdprogrammet SFBUP 2011-08-26 Innehåll Bilaga 1. Evidensbaserad praktik 5 Viktiga principer för en evidensbaserad praktik 6 Evidensbaserad praktik som policy

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Evidensbaserade metoder

Evidensbaserade metoder Rapport 2007:1 Evidensbaserade metoder Bild; ATAD Samordningsgrupp 8 maj 2006 Rapport över metoder som visat sig framgångsrika på andra håll och som har stöd från forskningen. Rapporten innehåller metoder

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning ASI-manualen Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning Du får gärna citera s texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud.

OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud. OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud. Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur Gruppledares uppfattning om DISA (Depression

Läs mer

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade.

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats, 10 p HT-2005 och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. Handledare: Cia

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

En trygg och säker vård har personalen lämplig utbildning?

En trygg och säker vård har personalen lämplig utbildning? En trygg och säker vård har personalen lämplig utbildning? En granskning av vård- och omsorgspersonalens utbildning och metoder i HVB för barn och unga En trygg och säker vård har personalen lämplig utbildning?

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer