Konsten att vända en atlantångare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsten att vända en atlantångare"

Transkript

1 Konsten att vända en atlantångare Om att evidensbasera socialt arbete i Sverige Knut Sundell Socialtjänsten på 1990-talet Tveksamt om man kan tala om metoder i socialt arbete (Bergmark 1993) 10 bedömningsmetoder (Bergmark & Lundström, 1998) 24 % läste om forskning 68 % metodskeptiska (Bergmark & Lundström, 2000)

2 Socialtjänsten på 2000-talet % ansåg att forskning var mycket användbart I det egna arbetet (Bergmark & Lundström, 2007) % instämde i att arbeta med tydliga mål och väl utprovade metoder borde vara centralt i socialt arbete (Bergmark & Lundström, 2008) Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013 Slumpvis urval kommuner IFO- och ÄFH-chefer med budget- och personalansvar Hösten Elektronisk enkät Svarsfrekvens: % (n = 834) % (n = 745) % (n = 839) Bergström, U. & Sundell, K. (2014). Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och Kommunala enhetschefer om evidensbaserad praktik och användning av evidensbaserade metoder inom socialtjänstens verksamhetsområden. Stockholm: Socialstyrelsen.

3 Chefernas intresse för EBP % % Mycket intresserad 68% Intresserad Ointresserad TAR DEL AV FORSKNINGSRÖN (%) Konferens Webb Facktidskr Forskningsrapp Vetensk tidskr

4 ANDEL SOM ANVÄNDER STANDARDISERADE BEDÖMNINGSINSTRUMENT NÅGON GÅNG > 75 procent % Barn Ungdomar Missbruk Försörjn. Funktionsh. Äldre Våld ANDEL SOM ANVÄNDER EVIDENS- BASERADE METODER NÅGON GÅNG % > 22 procent 4 av 5 saknar insatser med vetenskapligt stöd Barn Ungdomar Missbruk Funktionshinder Försörjn. resp Äldre Våld

5 Measurement is King

6 EVIDENSBASERAD PRAKTIK (Haynes et al, 2002) Personens situation samt kontextuella faktorer Professionell expertis Den berörda personens önskemål Bästa vetenskapliga evidens God vård och omsorg Jämlik Tillgänglig Individanpassad; delaktighet Resurseffektiv Evidensbaserad Rättssäker och oskadlig

7 Nationella styrmedel Lokal organisation av socialtjänsten EBP God vård och omsorg Kompetens Motivation Evidensbaserad Beteende praktik Tillfälle

8 kompetens Kunskap om EBP Kunskap om insatsers effekter Övning och handledning Motivation Tydlig målbild Styrning och ledning Lokal uppföljning/feedback Tillfälle Lagstiftning Statsbidrag Tid Tillfälle Photograph by The Sydney Justice & Police Museum

9 3 Socialstyrelsen ska 4. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt verksamhetsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd, 5. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhetsområde, 6. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer, 10.utforma evidensbaserade riktlinjer för åtgärder inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 3 kap. Ansvar för och användning av ett ledningssystem 2 Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst t eller verksamhet enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 5 kap. Systematiskt förbättringsarbete / Egenkontroll 2 Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utöva egenkontroll / / Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister, jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter, jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, målgruppsundersökningar, granskning av journaler, akter och annan dokumentation / /

10 Kompetens Photograph by The Sydney Justice & Police Museum Grundutbildningar sidor litteratur om Evidensbaserad praktik Varje stapel = grundutbildning Distriktsköterska Skolsköterska Socialarbetare Skollärare Snellman, A. (2011). Litteratur om psykisk hälsa och utveckling samt evidensbaserad praktik på utbildningar för skolans professioner. Socialstyrelsen.

11 Försäljning Web training Manual + checklist Seminars

12

13 Nationella riktlinjer Bygger på systematiska översikter Fokus på: Bedömningsinstrument Insatser Indikatorer Kostnadseffektivitet Förväntade konsekvenser Rangordning (1-10) Identifierar: At inte göra Forskning & Utveckling Socialstyrelsens national guidelines Publiserade: 1. Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2. Palliativ vård 3. Rörelseorganens sjukdomar 4. Sjukdomsförebyggande metoder 5. Tandvård 6. Lungcancer 7. Stroke 8. Hjärtsjukvård 9. Schizofreni antipsykotisk läkemedelsbehandling 10. Schizofreni psykosociala insatser (43) 11. Demens (157) 12. Depression och ångest (265) 13. Missbruk och beroende (133)

14 Shepherd, J. (2006). The production and management of evidence for public service reform. Evidence & policy, 3,

15 Internationella RCT om insatser mot vanvård och övergrepp mot barn Annual Cumulative Svenska effektutvärderingar av psykosociala insatser (n=445) pågående

16 Active parenting/aktivt föräldraskap Addiction Severety Index (ASI) Addis-Ung ADHD-klass Aggression Replacement Training (ART) Aggression Replacement Training (ART) i skolan Alvar Anhörigprogram Arbetsträning på företag Asberger-klass Barn i missbruksmiljöer (BIM) Barn som bevittnat våld (BIV) Barnorienterad familjeterapi (BOF) BAS-klasser Beardslees familjeintervention Bekymringssamtal Brotts-Brytet Brottsofferstöd Cannabisprogram Charlie Children Are People (CAP) Community Parent Education Program (COPE) grupp Community Parent Education Program (COPE) individuell Community Parent Education Program (COPE) tonår Connect Dagverksamhet f unga utan arbete De otroliga åren (Incredible Yerars) Depression in Swedish Adolescent (DISA) Ersta Vändpunkten FamiljeART Familjeförskola/öppen förskola Familjekraft Familjepedagog Familjerådslag Familjeteam Familjeverkstan Fritidsverksamhet för tonåringar Från första början Funktionell familjeterapi (FFT) Föräldrakraft Föräldrastegen Haschavvänjningsprogrammet (HAP) Haschguiden Individuell familjeterapi Intensiv hemmabaserad familjeterapi International Child Development Program/Vägledande samspel Öppenvårdsinsatse (ICDP) Intensivstödjare r inom Junis socialtjänsten Kognitiv beteendeterapi (KBT) Stegvis Komet Komet förstärkt mot Komet barn intensiv och ungas Komet tonår Konsekvensprogram Kontaktfamilj Kontaktperson Kriminalitet psykiska som livsstil ohälsa barn) Krisinriktad familjeterapi Linus Lyftet (UPP-centrum, 2009) Lösningsinriktat intensivt hemmabaserat familjearbete (LIHF) Lösningsfokuserad familjeterapi Marte Meo Medling Miljöterapi Mina föräldrar är skilda, Bris Mini Maria Motiverande samtal (MI) Multisystemisk terapi (MST) Nya chansen Nya steg Nyblivna föräldrar Nätverksmöte Nätverksterapi Nätverkslag Positiv Atferd i Lärande Skolmiljö (PALS) Prevention and Relationsship Enhanc ement Program (PREP) Psykosocialt behandlingsarbete Påverkansprogram repulse Rädda barnen Skilda världar Småbarnsliv Social och emotionell träning (SET ) Spädbarnsverksamhet Steg för steg Svenska för invandrare (SFI) Systeminriktad familjeterapi Systemisk lösningsfokuserad familjebehandling Svenska kyrkan Teenage Power Program (TAPP) Teiping (kartläggande samtal med Tolvstegsprogrammet Trappan Tyresömodellen Tryggve-grupper Unga mammor Ungdomstjänst Ungdomsboende/stödboende Ungdomsstödjare/coach Utbildning för föräldrar med internationellt adopterade barn MIA Vardagsnära Insatser I Tydlig Samverkan (VITS) Vägvalet Örebro preventionsprogram (ÖPP) Etablerad praktik Mycket låg tillförlitlighet Lovande Låg tillförlitlighet Måttlig tillförlitlighet Forskningsbaserad Evidensbaserad Hög tillförlitlighet Professionella är eniga om att insatsen är effektiv Insatsen stöds av en rimlig teori Stöd från systematisk uppföljning eller brukarundersökning Komponenter i effektiva insatser Insatsen har utvärderats i studier av lägre vetenskaplig kvalitet (ickerandomiserade) Insatsen stöds av minst två välkontrollerade utvärderingar (RCT)

17 Chorpita & Daleiden; CHARPP Conference: September 10, 2007 Praise Tangible Rewards Problem Solving Time Out Commands Psychoeducational-Parent Modeling Monitoring Cognitive Differential Reinforcement Communication Skills Goal Setting Response Cost Therapist Praise/Rewards Social Skills Training Maintenance/Relapse Prevention Behavioral Contracting Natural and Logical Consequences Attending Self-Monitoring Relationship/Rapport Building Stimulus Control or Antecedent Man. Parent Coping Family Therapy Psychoeducational-Child Educational Support Peer Pairing Relaxation Talent or Skill Building Functional Analysis Marital Therapy Assertiveness Training Family Engagement Insight Building Crisis Management Individual Therapy for Caretaker Self-Reward/Self-Praise Exposure Play Therapy Guided Imagery Interpretation Activity Scheduling Supportive Listening Line of Sight Supervision Case Management Proportion of Studies (n = 89) Beteendeproblem Uppmärksamhetsproblem Praise Problem Solving Tangible Rewards Psychoeducational-Parent Stimulus Control or Antecedent Man. Time Out Commands Modeling Monitoring Relaxation Therapist Praise/Rewards Differential Reinforcement Response Cost Social Skills Training Educational Support Self-Reward/Self-Praise Biofeedback/Neurofeedback Communication Skills Parent Coping Guided Imagery Insight Building Goal Setting Natural and Logical Consequences Peer Pairing Relationship/Rapport Building Self-Monitoring Talent or Skill Building Attending Behavioral Contracting Proportion of Studies (n = 25)

18 Metodtrohet Aggression Replacement Treatment (Kaunitz & Strandberg, 2009; Kaunitz in prep) % 88% 58% 50% 89% 0 ART Rollspel etc 25% Tre 20+ moduler lektioner 9% A-C ART Rollspel etc 39% 13% 9% Tre 20+ A-C moduler lektioner Motivation Photograph by The Sydney Justice & Police Museum

19 Öppna jämförelser av kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård Öppna jämförelser av kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

20 Individbaserad systematisk uppföljning Systematisk uppföljning Kan undersöka: Vilka som blir föremål för verksamheten Vilka behov klienter har Vilka insatser som använts Hur klienternas problematik förändras över tid Görs av tjänstemän i ordinarie verksamhet Utgör underlag för kvalitetsutveckling Underlag kan vara administrativa register, frågeformulär mm Men utvärderar inte en insats effektivitet

21 Ett exempel från Stockholm De flesta av Stockholms 18 stadsdelar Social barnavård Första kvartalet Alla inkomna ärenden Alla beslutade ärenden Stor variation (5 30/1000). Variationen förklaras av stadsdelarnas sociala tyngd; ju större social tyngd, desto flera barn. De flesta barn (84 87%) bedömdes inte kräva något snabbt agerande från socialtjänstens sida Huvudparten (83 87%) anmäldes av någon utanför den egna familjen 2/3 blev utredda med en stor variation mellan stadsdelarna som inte kunde förklaras med stadsdelens sociala utsatthet.

22 Det fanns ett starkt statistiskt säkerställt samband mellan åren. En stor variation mellan stadsdelarna i hur många som placerades. Variationerna var inte relaterade till stadsdelarnas sociala utsatthet. Nästan alla socialsekreterare ansåg att beslutet tillgodosåg barnens behov, procent 39% (n = 839) Cirka 40 % fick en insats Barn under 13 år: % Barn 13 år och äldre: %

23 Om möjligt börja där förutsättningarna är bäst ( bit där det är mjukast ) Organizational Readiness for Change Anonym enkät med ca 100 frågor fördelade på fyra områden Elektroniskt administrerad Dwayne Simpson Goda erfarenheter från USA, England, Italien Ju mer förändringsberedd personalen är desto bättre är utvecklingen för klienterna Testad i Sverige för personal i socialtjänsten

24 Beredskap till förändring 50 Motivation Resurser Personal Organisatoriskt klimat 40 HÖG (TILLRÄCKLIG) LÅG (OTILLRÄCKLIG) 10 Programbehov Utbildningsbehov Förändringsprocess Kontor Personal Utbildning Utrustning Internet Tillväxt Effektivitet Inflytande Anpassningsförmåga Tillfredsställelse Uppdrag Sammanhållning Autonomi Kommunikation Stress Förändring Ledarskap Att skapa en grund för evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik

25 Sammanfattning Photograph by The Sydney Justice & Police Museum

26 Startpunkt vilka behov ska tillfredställas (inte vilken metod som ska implementeras) Measurement is King

27 Hemligheten med att komma igång är att starta. Hemligheten med att starta är att dela upp en komplex komplex och överväldigande uppgift i små hanterbara delar och att börja med den första. Mark Twain

Tidiga insatser för familjer

Tidiga insatser för familjer Torshávn 27 maj 2013 Tidiga insatser för familjer Kristin Marklund Projektledare Nordens Välfärdscenter 23-05-2013 Nordens Välfärdscenter 1 Tidiga insatser för familjer 23-05-2013 Nordens Välfärdscenter

Läs mer

En trygg och säker vård har personalen lämplig utbildning?

En trygg och säker vård har personalen lämplig utbildning? En trygg och säker vård har personalen lämplig utbildning? En granskning av vård- och omsorgspersonalens utbildning och metoder i HVB för barn och unga En trygg och säker vård har personalen lämplig utbildning?

Läs mer

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan.

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Barn och ungdomar som utmanar

Barn och ungdomar som utmanar Barn och ungdomar som utmanar Bilagor till vårdprogrammet SFBUP 2011-08-26 Innehåll Bilaga 1. Evidensbaserad praktik 5 Viktiga principer för en evidensbaserad praktik 6 Evidensbaserad praktik som policy

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Implementeringen av MultifunC. ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem

Implementeringen av MultifunC. ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem Implementeringen av MultifunC ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn En systematisk litteraturöversikt Juni 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-19) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council

Läs mer

Att förändra socialt arbete

Att förändra socialt arbete Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering IMS Socialstyrelsen Red.: Maria Roselius & Knut Sundell 2008 IMS och Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-612-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

reviderad 2006-12-01 Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger

reviderad 2006-12-01 Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger reviderad 2006-12-01 för skolbaserad prevention verktygslåda Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger innehåll 2 Förord 3 kurser för föräldrar

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Att skapa en grund för evidensbaserad praktik. en guide för ledningen i vård och omsorg

Att skapa en grund för evidensbaserad praktik. en guide för ledningen i vård och omsorg Att skapa en grund för evidensbaserad praktik en guide för ledningen i vård och omsorg Att skapa en grund för evidensbaserad praktik en guide för ledningen i vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Effekter av föräldrastöd. Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen

Effekter av föräldrastöd. Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen Effekter av föräldrastöd Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Evidensbaserade metoder

Evidensbaserade metoder Rapport 2007:1 Evidensbaserade metoder Bild; ATAD Samordningsgrupp 8 maj 2006 Rapport över metoder som visat sig framgångsrika på andra håll och som har stöd från forskningen. Rapporten innehåller metoder

Läs mer

FFT-projektet i Uppsala län

FFT-projektet i Uppsala län guni FFT-projektet i Uppsala län Slutrapport december 2007 Gunilla Anderson Projektledare SAMMANFATTNING 2 Många kommuner i landet undersöker möjligheter och prövar olika hemmaplanslösningar för barn och

Läs mer

Initial bedömning vid socialtjänstens rekrytering av familjehem

Initial bedömning vid socialtjänstens rekrytering av familjehem Initial bedömning vid socialtjänstens rekrytering av familjehem Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En nationell inventering

Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En nationell inventering Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn En nationell inventering Artikelnr 2009-126-160 Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag

Läs mer

Riktlinjeprojektet i Nordväst. - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar

Riktlinjeprojektet i Nordväst. - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar Riktlinjeprojektet i Nordväst - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar Utvärderingsrapport juni 2009 2 3 Förord I nordvästregionen

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer