Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2013"

Transkript

1 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2013 Innehåll 1 Inledning Genomförande Svarsfrekvens och bortfall Om enkäten Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen 4 3 Sammanställning av kvinnornas svar 7 4 Sammanställning av männens svar 24 1

2 Inledning 2 1 Inledning 1.1 Genomförande Enkätfrågorna är delvis hämtade från undersökningen Studiemiljö och kön - Kartläggning av sexuella trakasserier bland studenter på Stockholms universitet"(se Dokument/rapporter). Enkätundersökningen genomförs på föreläsningstid, för att så många studenter som möjligt ska besvara frågorna. Enkäten delades ut till alla studenter på fortsättnings- och påbyggnadskurser på Fysikum i maj Besvarandet av enkäterna gick till så att Joel Johansson och Christofer Andersson gick till den aktuella klassen, höll ett kort informationsanförande om enkätens syfte och definitionen av sexuella trakasserier och delade ut ett informationsblad med samma budskap. Därefter delades enkäten ut. Joel och Christofer stannade kvar i klassrummet medan studenterna fyllde i enkäten för att besvara eventuella frågor och samlade slutligen in enkäterna. 1.2 Svarsfrekvens och bortfall Alla studenter som fick en enkät i handen besvarade frågorna. Svarsfrekvensen handlar alltså inte om hur många av dessa som besvarade enkäten, utan i stället om vilka som faktiskt var på den aktuella föreläsningen. Personer som av en eller annan anledning var frånvarande har inte svarat på enkäten. Detta gör att vi inte har fått svar från personer som håller sig borta från Fysikum till följd av sexuella trakasserier, eller rent av har slutat helt. Urvalet är alltså till viss del snedvridet: De allra grövsta fallen av sexuella trakasserier är antagligen omöjliga att upptäcka med denna enkät. Trots de potentiella problemen med denna metod, valde vi ändå att dela ut enkäten i klasserna hellre än att skicka hem den till studenterna, eftersom vi misstänkte att svarsfrekvensen i det sistnämnda fallet annars skulle ha blivit alldeles för låg. 1.3 Om enkäten Följande text fanns att läsa på informationsbladet som delades ut tillsammans med enkäten: Den enkät du snart kommer att besvara handlar om hur du som student på Fysikum upplever att du har blivit bemött av andra, såväl lärare som studenter, under din tid här. Enkäten har som främsta syfte att ta reda på om särbehandling på grund av könstillhörighet förekommer på Fysikum. I dessa sammanhang förekommer ofta uttrycket sexuella trakasserier. I Sverige har detta uttryck länge fått stå som översättning av det engelska uttrycket sexual harassment vilket har lett till att företeelsen fått en sexuell laddning som inte alls finns i uttryckets

3 1.3 Om enkäten 3 ursprungliga betydelse. Uttrycket sexuella trakasserier används som beteckning på två olika typer av handlingar: Kränkande handlingar där kränkningens grund är den utsattas/es könstillhörighet, och kränkande handlingar av sexuell natur. I enkäten ställs frågor om båda dessa typer av kränkningar. Frågeformuläret är därför indelat i flera delar, där del A behandlar könskränkningar och del B kränkningar av sexuell natur. Frågorna är likartade, men det handlar alltså om två olika företeelser. Som könskränkning räknas bl.a. nedsättande kommentarer på grund av könstillhörighet, exempelvis Kvinnor kan inte koppla upp en elektrisk krets eller Män klarar inte av att planera långsiktigt. Som sexuell kränkning räknas exempelvis tafsningar eller ovälkomna sexuella inviter. En kränkning är en kränkning om den uppfattas som det, oavsett vad avsändaren hade för syfte. Ett ömsesidigt frivilligt sexuellt förhållande mellan två vuxna människor är således inte ett sexuellt trakasseri. Det är svårt att mäta förekomsten av eventuella könstrakasserier och sexuella kränkningar. Många av frågorna i enkäten är av känslig natur och behandlar sådant som kan vara svårt att tala om. Vi ber dig ändå besvara enkäten så sanningsenligt som möjligt. I enkäten ska du enbart ta med sådant som hänt på Fysikum eller i andra fysikstudierelaterade situationer (exempelvis inspark eller studentpubar). Sådant som hänt på andra institutioner eller utanför universitet berörs inte här. Enkäten delas ut på uppdrag av Fysikums jämställdhetsgrupp, och kommer att sammanställas av Joel Johansson (doktorand på Fysikum). Ingen utanför jämställdhetsgruppen kommer att se enkätsvaren annat än i sammanställd form. Frågorna är delvis hämtade ur undersökningen Studiemiljö och kön Kartläggning av sexuella trakasserier bland studenter på Stockholms universitet som genomfördes Tack på förhand för din medverkan! Vänliga hälsningar, Fysikums jämställdhetsgrupp, genom Joel Johansson, Christofer Andersson,... Om du har frågor om jämställdhet, eller har blivit utsatt för diskriminering eller kränkningar, kan du kontakta Barbro åsman, Fysikums jämställdhetsombud: E-post telefon , kontor A4:1025. Resultatet av tidigare enkäter finns på elin/jamst Information om Fysikums jämställdhetsarbete finns på

4 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen 4 2 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen Antal svarande: 36 Antal kvinnor: 9 (25%) Antal män: 27 (75%) 4 - Klimatet bland studenterna Kamratligt 5.39 Tolerant 5.08 Respektfullt 4.94 Uppmuntrande 4.86 Kan säga vad jag tycker 5.33 Samarbete 4.78 Kreativt 4.67 Totalt medel 5.01

5 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen Bemötandet från lärarna Respektfullt 5.03 Konstruktiv kritik 4.50 Uppmuntrande 4.47 Entusiasmerande 4.50 Engagerat 4.50 Professionellt 4.83 Generöst med tid 4.14 Totalt medel 4.57

6 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen Bedömer du att sexuella trakasserier är ett problem på Fysikum? Ja 1 (2.8%) Nej 35 (97.2%) 7 - Har du blivit positivt särbehandlad? Nej 36 (100%) Ja 0 ( 0.0%)

7 Sammanställning av kvinnornas svar 7 3 Sammanställning av kvinnornas svar Del A - Trakasserier p.g.a. könstillhörighet A1 - Har du utsatts för någon typ av trakasserier p.g.a könstillhörighet? Aldrig: 5 (55.6%) Enstaka tillfällen: 3 (33.3%) Flertal tillfällen: 1 (11.1%) 4 personer har utsatts för trakasserier p.g.a kön Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Ignorerats 0 0 Ej tagits på allvar 0 0 Förlöjligats 2 0 Undanhållits information 1 0 Hört stereotypa påståenden 2 1 Undanhållits service / hjälp 0 0 Osynliggjorts 0 0 Frysts ut 0 0 Annat 2 0 Annat, nämligen: Tid det tar innan rapport blivit rättad (framförallt kursen Experimentella metoder)

8 Sammanställning av kvinnornas svar 8 A2 - I vilken situation? Undervisning 1 Praktisk övning 2 Examination 0 Kårverksamhet 2 Rast 3 Inspark 0 I datorsalarna 1 Annat 0

9 Sammanställning av kvinnornas svar 9 A3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 5 Doktorand 1 Lärare 2 Annan anställd 0

10 Sammanställning av kvinnornas svar 10 A4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 1 En man 2 Lika många kvinnor som män 2 Mest kvinnor 0 Mest män 3

11 Sammanställning av kvinnornas svar 11 A5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 1 (25.0%) Undvek personen 1 (25.0%) Avvisade personen 0 (0.0%) Tillmötesgick personen 0 (0.0%) Konfronterade personen 0 (0.0%) Annat 1 (25.0%) Kommentar: Annat, nämligen: har ignorerat (förlöjligande och stereotypa påståenden) och sagt till (om undanhållande av information). Tyckt till i kursutvärdering ang. rättning av rapport.

12 Sammanställning av kvinnornas svar 12 A6 - Förändrades situationen? Nej 1 (25.0%) Ja, blev bättre 2 (50.0%) Händelsen upprepades ej 0 (0.0%) Situationen förvärrades 0 (0.0%) Annat 0 (0.0%)

13 Sammanställning av kvinnornas svar 13 A7 - Har du sökt hjälp? Ja: 1 (25.0 %) Nej: 2 (50.0 %) Kommentarer: Inte värt det. / Handlade snarare om orättvis behandling, inte könskränkande / Sökte hjälp: Pratade med studievägledare och kursansvarig. A8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 1 (25.0 %) Nej: 0 (0.0 %) Kommentar: Rättade till orättvisan i det fallet. A9 - Har du anmält? Ja: 0 (0%) Nej: 3 (75.0%) Kommentarer: Det var inte så allvarligt. / Har inte varit så allvarligt.

14 Sammanställning av kvinnornas svar 14 A10 - Har könskränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 2 (50.0%) Tappat självförtroendet 0 (0.0%) Tappat intresset för utb. 0 (0.0%) Inte orkat studera 0 (0.0%) Varit frånvarande 0 (0.0%) Fått obefogad kritik 0 (0.0%) Uppmanad att sluta 0 (0.0%) Ignorerad 0 (0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 (0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 (0.0%) Tagit studieuppehåll 0 (0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 (0.0%) Annat 1 (25.0%) Kommentarer: Vad gäller rättning påverkar det betyget och om återfås för sent hinner man skriva nya rapporter utan att veta vad man borde ändrat sen f.g rapport (kanske inte hör helt till frågan?!)

15 Sammanställning av kvinnornas svar 15 Del B - Sexuella kränkningar B1 - Har du utsatts för någon typ av sexuella kränkningar? Aldrig: 8 (88.9%) Enstaka tillf.: 1 (11.1%) Flertal tillf.: 0 ( 0.0%) 1 person har utsatts för sexuella kränkningar. Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Kommentarer om utseende 0 0 Kommentarer om intima relationer 0 0 Exponerad för porr 0 0 Påträngande telefon-/mejlkontakt 0 0 Stirrande 0 0 Sexualiserande kommentarer 0 0 Förslag om sex mot belöning 0 0 Påträngande beröring 1 0 Fråga om sexuellt umgänge 1 0 Skämt om övergrepp 0 0 Krav på sextjänster 0 0 Annat 0 0

16 Sammanställning av kvinnornas svar 16 B2 - I vilka situationer? Undervisning 0 Praktisk övning 0 Examination 0 Kårverksamhet 2 Rast 0 Inspark 0 I datorsalarna 0 Annat 0

17 Sammanställning av kvinnornas svar 17 B3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 0 Doktorand 2 Lärare 0 Annan anställd 0

18 Sammanställning av kvinnornas svar 18 B4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 0 En man 2 Lika många kvinnor som män 0 Mest kvinnor 0 Mest män 0

19 Sammanställning av kvinnornas svar 19 B5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 0 (0.0%) Undvek personen 1 (100.0%) Avvisade personen 0 ( 0.0%) Tillmötesgick personen 0 (0.0%) Konfronterade personen 0 (0.0%) Annat 0 ( 0.0%)

20 Sammanställning av kvinnornas svar 20 B6 - Förändrades situationen? Nej 0 (0.0%) Ja, blev bättre 1 (100.0%) Händelsen upprepades ej 0 ( 0.0%) Situationen förvärrades 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%) B7 - Har du sökt hjälp? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 (100.0%) B8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 (100.0%)

21 Sammanställning av kvinnornas svar 21 B9 - Har du anmält? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 (100.0%) B10 - Har den sexuella kränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 1 (100.0%) Tappat självförtroendet 0 ( 0.0%) Tappat intresset för utb. 0 ( 0.0%) Inte orkat studera 0 ( 0.0%) Varit frånvarande 0 ( 0.0%) Fått obefogad kritik 0 ( 0.0%) Uppmanad att sluta 0 ( 0.0%) Ignorerad 0 ( 0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 ( 0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 (0.0%) Tagit studieuppehåll 0 ( 0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%)

22 Sammanställning av kvinnornas svar 22 Del C - Frågor av allmän karaktär C1 - Har du blivit trakasserad av andra skäl? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 8 ( 88.9%) C3 - Har du sett någon annan bli utsatt? Ja: 0 (0.0%) Nej: 6 (66.7%) C4 - Har du fått information om sexuella trakasserier? Ja: 3 (33.3%) Nej: 5 (55.6%) Om ja, från: Togs upp under Mekaniken / Mekaniken förra året. / F.d ordf. i FÄR C5 - Har du fått information om vart man vänder sig om man blir utsatt? Ja: 4 (44.4%) Nej: 4 (44.4%) Om ja, från: Mekaniken förra året. / Denna källa. / Kommer inte ihåg. / F.d ordf. i FÄR C6a - Tycker du att det behövs mer information om sexuella trakasserier? Ja: 2 (22.2%) Nej: 6 (66.7%) C6b - Om ja, hur vill du bli informerad? Kanske att någon kommer och pratar om det. / Påmind oftare. C7 - Vad tyckte du om enkäten? Helt okej. / Bra / Bra, speciellt om det faktiskt är någon som blivit utsatt. / Bra / Nyttig och bra. Skulle tilldelats efter föreläsning så att man hade haft mer tid till att besvara.

23 Sammanställning av kvinnornas svar 23 C8 - Övriga synpunkter? Mycket viktiga frågor men krångligt och lite svårt att besvara rättvist och relevant. Svårt att besvara generella frågor specifikt. Alltså fall som man vet inträffat men som inte var så allvarlig att man kunnat besvara följdfrågorna.

24 Sammanställning av männens svar 24 4 Sammanställning av männens svar Del A - Trakasserier p.g.a. könstillhörighet A1 - Har du utsatts för någon typ av trakasserier p.g.a könstillhörighet? Aldrig: 19 (70.4%) Enstaka tillf.: 8 (29.6%) Flertal tillf.: 0 (0.0%) 8 personer har utsatts för trakasserier p.g.a kön Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Ignorerats 3 0 Ej tagits på allvar 3 0 Förlöjligats 2 0 Undanhållits information 1 0 Hört stereotypa påståenden 5 3 Undanhållits service / hjälp 2 0 Osynliggjorts 1 0 Frysts ut 0 0 Annat 1 0 Annat, nämligen: Rapportåterlämning, tänker på tid för att få tillbaka rättning av rapporter

25 Sammanställning av männens svar 25 A2 - I vilken situation? Undervisning 2 Praktisk övning 7 Examination 1 Kårverksamhet 1 Rast 4 Inspark 0 I datorsalarna 3 Annat 0

26 Sammanställning av männens svar 26 A3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 9 Doktorand 3 Lärare 1 Annan anställd 0

27 Sammanställning av männens svar 27 A4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 0 En man 8 Lika många kvinnor som män 2 Mest kvinnor 0 Mest män 2

28 Sammanställning av männens svar 28 A5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 0 (0.0%) Undvek personen 0 (0.0%) Avvisade personen 0 (0.0%) Tillmötesgick personen 0 (0.0%) Konfronterade personen 1 (12.5%) Annat 0 (0.0%)

29 Sammanställning av männens svar 29 A6 - Förändrades situationen? Nej 0 (0.0%) Ja, blev bättre 1 (12.5%) Händelsen upprepades ej 0 (0.0%) Situationen förvärrades 0 (0.0%) Annat 0 (0.0%) A7 - Har du sökt hjälp? Ja: 0 (0%) Nej: 1 (12.5%) Kommentarer: Det var ingen könskränkning, handlade bara om en skitstövel. A8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 0 (0 %) Nej: 0 (0 %) A9 - Har du anmält? Ja: 0 (0 %) Nej: 2 (25 %)

30 Sammanställning av männens svar 30 A10 - Har könskränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 2 (25.0%) Tappat självförtroendet 1 (12.5%) Tappat intresset för utb. 0 (0.0%) Inte orkat studera 1 (12.5%) Varit frånvarande 0 (0.0%) Fått obefogad kritik 1 (12.5%) Uppmanad att sluta 0 (0.0%) Ignorerad 0 (0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 (0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 (0.0%) Tagit studieuppehåll 0 (0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 (0.0%) Annat 0 (0.0%) Kommentarer: Som sagt inga könskränkningar.

31 Sammanställning av männens svar 31 Del B - Sexuella kränkningar B1 - Har du utsatts för någon typ av sexuella kränkningar? Aldrig: 26 (96.3 %) Enstaka tillf.: 1 ( 3.7 %) Flertal tillf.: 0 ( 0.0%) 1 person har kryssat i att denne utsatts för sexuella kränkningar, men det framgår att personen passar på att skämta". Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Kommentarer om utseende 0 0 Kommentarer om intima relationer 0 1 Exponerad för porr 0 0 Påträngande telefon-/mejlkontakt 0 0 Stirrande 1 0 Sexualiserande kommentarer 0 0 Förslag om sex mot belöning 0 0 Påträngande beröring 0 0 Fråga om sexuellt umgänge 0 0 Skämt om övergrepp 0 0 Krav på sextjänster 0 0 Annat 0 0 B2 - i vilka situationer? Undervisning 0 Praktisk övning 0 Examination 0 Kårverksamhet 0 Rast 0 Inspark 0 I datorsalarna 0 Annat 0 B3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 1 Doktorand 0 Lärare 0 Annan anställd 0

32 Sammanställning av männens svar 32 B4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 1 En man 0 Lika många kvinnor som män 0 Mest kvinnor 1 Mest män 0 B5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 0 ( 0.0%) Undvek personen 0 ( 0.0%) Avvisade personen 0 ( 0.0%) Tillmötesgick personen 0 ( 0.0%) Konfronterade personen 0 ( 0.0%) Annat 1 ( 100.0%) Kommentar: Kul att uppmärksammas B6 - Förändrades situationen? Nej 1 ( 100.0%) Ja, blev bättre 0 ( 0.0%) Händelsen upprepades ej 0 ( 0.0%) Situationen förvärrades 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%) B7 - Har du sökt hjälp? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 ( 100.0%) Kommentar: Blev inte kränkt, andra kanske skulle bli B8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 0 ( 0.0%)

33 Sammanställning av männens svar 33 B9 - Har du anmält? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 0 ( 0.0%) B10 - Har den sexuella kränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 1 (100.0%) Tappat självförtroendet 0 ( 0.0%) Tappat intresset för utb. 0 ( 0.0%) Inte orkat studera 0 ( 0.0%) Varit frånvarande 0 ( 0.0%) Fått obefogad kritik 0 ( 0.0%) Uppmanad att sluta 0 ( 0.0%) Ignorerad 0 ( 0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 ( 0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 ( 0.0%) Tagit studieuppehåll 0 ( 0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%)

34 Sammanställning av männens svar 34 Del C - Frågor av allmän karaktär C1 - Har du blivit trakasserad av andra skäl? Ja: 2 ( 7.4%) Nej: 23 (85.2%) Kommentar: Ålder/utseende / Pga. min kompetens C2 - Om ja, och du dessutom blivit sexuellt trakasserad, har trakasserierna av ovan nämnda skäl förekommit oftare eller mer sällan än sexuella trakasserier? Oftare: 0 ( 0.0%) Lika ofta: 0 ( 0.0%) Mer sällan: 0 ( 0.0%) C3 - Har du sett någon annan bli utsatt? Ja: 4 (14.8%) Nej: 21 (77.8%) Kommentar: Hörde av en doktorand att det fanns ett creep. / Ras och ålder / Blickar av sexuell natur C4 - Har du fått information om sexuella trakasserier? Ja: 8 (29.6%) Nej: 16 (59.3%) Om ja, var? I samband med upprop / Svagt minne / Mekanik / Poster / Jämställdhetsgrupp i Halmstad / FÄR C5 - Har du fått information om vart man vänder sig om man blir utsatt? Ja: 7 (25.9%) Nej: 18 (66.7%) Om ja, var? I samband med upprop / Svagt minne / Någon typ av introduktion av skolhälsan, från Insparquen / Mekanik / Poster / FÄR

35 Sammanställning av männens svar 35 C6a - Tycker du att det behövs mer information om sexuella trakasserier? Ja: 7 (25.9%) Nej: 17 (63.0%) C6b - Om ja, hur vill du bli informerad? I samband med obligatoriska moment, t.ex. föreläsning / Samband med kursstart verkar logiskt / Skulle kunna tas upp i samband med att man börjar studera här / På föreläsningar/ Vid termins-starter, anslagsblad på allmänna informationstavlor. C7 - Vad tyckte du om enkäten? Bra / Det är viktigt att motverka trakassering. / Komplicerad / Vet ej. / Bra! Viktigt att såna här saker tas upp. ): / Helt okej. / Vet inte / Bra, men eftersom jag ej upplevt ngt så har har jag inget att tillföra. / OK / Bra, inte alls lång / Utförlig :) / Väldigt omfattande / Bra, lagom lång. / Kanske varit fler "ingen åsikt-alternativ, där man har möjlighet att sakna uppfattning / För lång (Haha) / En upplysande enkät, som tar upp frågorna om jämlikhet / Jag tyckte först den var onödig, men sedan sa handledaren att sådana saker förekommer, så jag antar väl att det är bra med en sådan enkät. / Den var bra men inte så träffande på mig. / Bra / Bra, visat intresse för Fysikums studerande, visar att ni bryr er om oss. / Den var bra :) C8 - övriga synpunkter Att det är dumt att känna sig kränkt av ett skämt eller något alls. Reject your sense of injury and the injury itself disappears- Marcus Aurelius, Meditations / Jag blir kränkt av att mängder med träd skövlas p.g.a att jag ska få massa papper.

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Kunskapsöversikt Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet

Kunskapsöversikt Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet Kunskapsöversikt Sexuella trakasserier och trakasserier på Reviderad december 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 1.1 Ett dolt problem 5 1.2 Svårt att bemöta 7 1.3 En fråga om makt 7 1.4 Negativa

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Friends nätrapport 2015

Friends nätrapport 2015 Friends nätrapport 2015 I samarbete med: OM INNEHÅLL RAPPORTEN Innehåll 3 OM RAPPORTEN & FRIENDS 18 LIVET PÅ & UTANFÖR NÄTET HÄNGER IHOP 4 INLEDNING 20 STRATEGIER FÖR ATT HANTERA KRÄNKNINGAR & MOBBNING

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

BRYT TYSTNADEN. en handbok om sexuella trakasserier

BRYT TYSTNADEN. en handbok om sexuella trakasserier BRYT TYSTNADEN en handbok om sexuella trakasserier Författare: Naiti del Sante, jurist på TCO, och Sonja Schwarzenberger, journalist. Författarna presenteras utförligt på sid 53. Projektledare: Elsa Saboonchi,

Läs mer

Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet

Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön kan utgöra allvarliga arbetsmiljöproblem. Men det finns bra sätt att arbeta med frågorna. Handboken levandegör i några starka reportage hur problemen

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

NORMER, ATTITYDER, BETEENDEN SVEROK

NORMER, ATTITYDER, BETEENDEN SVEROK NORMER, ATTITYDER, BETEENDEN SVEROK OM PROJEKTET NAB-projektet (normer, attityder och beteenden) ägs av Ung Media och drivs i samarbete med Sverok. Projektet finansieras av Ungdomsstyrelsen och syftar

Läs mer

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET Erfarenheter från projektet och redovisning av undersökning om gymnasieelevers tankar och erfarenheter av jämställdhet och sexualiserat våld

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Studiesocial enkät 2008

Studiesocial enkät 2008 SLU, Ledningskansliet dnr 30-2397/08 Kristina Julin/Krister Ågren Studiesocial enkät 2008 Denna enkät är beställd av rektor genom det studiesociala rådet och fokuserar på sådana studiesociala frågor som

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper Citation for the published paper: Jessika Wide Genusperspektiv och kursspecifikt jämställdhetsarbete

Läs mer