Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2013"

Transkript

1 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2013 Innehåll 1 Inledning Genomförande Svarsfrekvens och bortfall Om enkäten Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen 4 3 Sammanställning av kvinnornas svar 7 4 Sammanställning av männens svar 24 1

2 Inledning 2 1 Inledning 1.1 Genomförande Enkätfrågorna är delvis hämtade från undersökningen Studiemiljö och kön - Kartläggning av sexuella trakasserier bland studenter på Stockholms universitet"(se Dokument/rapporter). Enkätundersökningen genomförs på föreläsningstid, för att så många studenter som möjligt ska besvara frågorna. Enkäten delades ut till alla studenter på fortsättnings- och påbyggnadskurser på Fysikum i maj Besvarandet av enkäterna gick till så att Joel Johansson och Christofer Andersson gick till den aktuella klassen, höll ett kort informationsanförande om enkätens syfte och definitionen av sexuella trakasserier och delade ut ett informationsblad med samma budskap. Därefter delades enkäten ut. Joel och Christofer stannade kvar i klassrummet medan studenterna fyllde i enkäten för att besvara eventuella frågor och samlade slutligen in enkäterna. 1.2 Svarsfrekvens och bortfall Alla studenter som fick en enkät i handen besvarade frågorna. Svarsfrekvensen handlar alltså inte om hur många av dessa som besvarade enkäten, utan i stället om vilka som faktiskt var på den aktuella föreläsningen. Personer som av en eller annan anledning var frånvarande har inte svarat på enkäten. Detta gör att vi inte har fått svar från personer som håller sig borta från Fysikum till följd av sexuella trakasserier, eller rent av har slutat helt. Urvalet är alltså till viss del snedvridet: De allra grövsta fallen av sexuella trakasserier är antagligen omöjliga att upptäcka med denna enkät. Trots de potentiella problemen med denna metod, valde vi ändå att dela ut enkäten i klasserna hellre än att skicka hem den till studenterna, eftersom vi misstänkte att svarsfrekvensen i det sistnämnda fallet annars skulle ha blivit alldeles för låg. 1.3 Om enkäten Följande text fanns att läsa på informationsbladet som delades ut tillsammans med enkäten: Den enkät du snart kommer att besvara handlar om hur du som student på Fysikum upplever att du har blivit bemött av andra, såväl lärare som studenter, under din tid här. Enkäten har som främsta syfte att ta reda på om särbehandling på grund av könstillhörighet förekommer på Fysikum. I dessa sammanhang förekommer ofta uttrycket sexuella trakasserier. I Sverige har detta uttryck länge fått stå som översättning av det engelska uttrycket sexual harassment vilket har lett till att företeelsen fått en sexuell laddning som inte alls finns i uttryckets

3 1.3 Om enkäten 3 ursprungliga betydelse. Uttrycket sexuella trakasserier används som beteckning på två olika typer av handlingar: Kränkande handlingar där kränkningens grund är den utsattas/es könstillhörighet, och kränkande handlingar av sexuell natur. I enkäten ställs frågor om båda dessa typer av kränkningar. Frågeformuläret är därför indelat i flera delar, där del A behandlar könskränkningar och del B kränkningar av sexuell natur. Frågorna är likartade, men det handlar alltså om två olika företeelser. Som könskränkning räknas bl.a. nedsättande kommentarer på grund av könstillhörighet, exempelvis Kvinnor kan inte koppla upp en elektrisk krets eller Män klarar inte av att planera långsiktigt. Som sexuell kränkning räknas exempelvis tafsningar eller ovälkomna sexuella inviter. En kränkning är en kränkning om den uppfattas som det, oavsett vad avsändaren hade för syfte. Ett ömsesidigt frivilligt sexuellt förhållande mellan två vuxna människor är således inte ett sexuellt trakasseri. Det är svårt att mäta förekomsten av eventuella könstrakasserier och sexuella kränkningar. Många av frågorna i enkäten är av känslig natur och behandlar sådant som kan vara svårt att tala om. Vi ber dig ändå besvara enkäten så sanningsenligt som möjligt. I enkäten ska du enbart ta med sådant som hänt på Fysikum eller i andra fysikstudierelaterade situationer (exempelvis inspark eller studentpubar). Sådant som hänt på andra institutioner eller utanför universitet berörs inte här. Enkäten delas ut på uppdrag av Fysikums jämställdhetsgrupp, och kommer att sammanställas av Joel Johansson (doktorand på Fysikum). Ingen utanför jämställdhetsgruppen kommer att se enkätsvaren annat än i sammanställd form. Frågorna är delvis hämtade ur undersökningen Studiemiljö och kön Kartläggning av sexuella trakasserier bland studenter på Stockholms universitet som genomfördes Tack på förhand för din medverkan! Vänliga hälsningar, Fysikums jämställdhetsgrupp, genom Joel Johansson, Christofer Andersson,... Om du har frågor om jämställdhet, eller har blivit utsatt för diskriminering eller kränkningar, kan du kontakta Barbro åsman, Fysikums jämställdhetsombud: E-post telefon , kontor A4:1025. Resultatet av tidigare enkäter finns på elin/jamst Information om Fysikums jämställdhetsarbete finns på

4 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen 4 2 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen Antal svarande: 36 Antal kvinnor: 9 (25%) Antal män: 27 (75%) 4 - Klimatet bland studenterna Kamratligt 5.39 Tolerant 5.08 Respektfullt 4.94 Uppmuntrande 4.86 Kan säga vad jag tycker 5.33 Samarbete 4.78 Kreativt 4.67 Totalt medel 5.01

5 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen Bemötandet från lärarna Respektfullt 5.03 Konstruktiv kritik 4.50 Uppmuntrande 4.47 Entusiasmerande 4.50 Engagerat 4.50 Professionellt 4.83 Generöst med tid 4.14 Totalt medel 4.57

6 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen Bedömer du att sexuella trakasserier är ett problem på Fysikum? Ja 1 (2.8%) Nej 35 (97.2%) 7 - Har du blivit positivt särbehandlad? Nej 36 (100%) Ja 0 ( 0.0%)

7 Sammanställning av kvinnornas svar 7 3 Sammanställning av kvinnornas svar Del A - Trakasserier p.g.a. könstillhörighet A1 - Har du utsatts för någon typ av trakasserier p.g.a könstillhörighet? Aldrig: 5 (55.6%) Enstaka tillfällen: 3 (33.3%) Flertal tillfällen: 1 (11.1%) 4 personer har utsatts för trakasserier p.g.a kön Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Ignorerats 0 0 Ej tagits på allvar 0 0 Förlöjligats 2 0 Undanhållits information 1 0 Hört stereotypa påståenden 2 1 Undanhållits service / hjälp 0 0 Osynliggjorts 0 0 Frysts ut 0 0 Annat 2 0 Annat, nämligen: Tid det tar innan rapport blivit rättad (framförallt kursen Experimentella metoder)

8 Sammanställning av kvinnornas svar 8 A2 - I vilken situation? Undervisning 1 Praktisk övning 2 Examination 0 Kårverksamhet 2 Rast 3 Inspark 0 I datorsalarna 1 Annat 0

9 Sammanställning av kvinnornas svar 9 A3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 5 Doktorand 1 Lärare 2 Annan anställd 0

10 Sammanställning av kvinnornas svar 10 A4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 1 En man 2 Lika många kvinnor som män 2 Mest kvinnor 0 Mest män 3

11 Sammanställning av kvinnornas svar 11 A5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 1 (25.0%) Undvek personen 1 (25.0%) Avvisade personen 0 (0.0%) Tillmötesgick personen 0 (0.0%) Konfronterade personen 0 (0.0%) Annat 1 (25.0%) Kommentar: Annat, nämligen: har ignorerat (förlöjligande och stereotypa påståenden) och sagt till (om undanhållande av information). Tyckt till i kursutvärdering ang. rättning av rapport.

12 Sammanställning av kvinnornas svar 12 A6 - Förändrades situationen? Nej 1 (25.0%) Ja, blev bättre 2 (50.0%) Händelsen upprepades ej 0 (0.0%) Situationen förvärrades 0 (0.0%) Annat 0 (0.0%)

13 Sammanställning av kvinnornas svar 13 A7 - Har du sökt hjälp? Ja: 1 (25.0 %) Nej: 2 (50.0 %) Kommentarer: Inte värt det. / Handlade snarare om orättvis behandling, inte könskränkande / Sökte hjälp: Pratade med studievägledare och kursansvarig. A8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 1 (25.0 %) Nej: 0 (0.0 %) Kommentar: Rättade till orättvisan i det fallet. A9 - Har du anmält? Ja: 0 (0%) Nej: 3 (75.0%) Kommentarer: Det var inte så allvarligt. / Har inte varit så allvarligt.

14 Sammanställning av kvinnornas svar 14 A10 - Har könskränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 2 (50.0%) Tappat självförtroendet 0 (0.0%) Tappat intresset för utb. 0 (0.0%) Inte orkat studera 0 (0.0%) Varit frånvarande 0 (0.0%) Fått obefogad kritik 0 (0.0%) Uppmanad att sluta 0 (0.0%) Ignorerad 0 (0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 (0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 (0.0%) Tagit studieuppehåll 0 (0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 (0.0%) Annat 1 (25.0%) Kommentarer: Vad gäller rättning påverkar det betyget och om återfås för sent hinner man skriva nya rapporter utan att veta vad man borde ändrat sen f.g rapport (kanske inte hör helt till frågan?!)

15 Sammanställning av kvinnornas svar 15 Del B - Sexuella kränkningar B1 - Har du utsatts för någon typ av sexuella kränkningar? Aldrig: 8 (88.9%) Enstaka tillf.: 1 (11.1%) Flertal tillf.: 0 ( 0.0%) 1 person har utsatts för sexuella kränkningar. Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Kommentarer om utseende 0 0 Kommentarer om intima relationer 0 0 Exponerad för porr 0 0 Påträngande telefon-/mejlkontakt 0 0 Stirrande 0 0 Sexualiserande kommentarer 0 0 Förslag om sex mot belöning 0 0 Påträngande beröring 1 0 Fråga om sexuellt umgänge 1 0 Skämt om övergrepp 0 0 Krav på sextjänster 0 0 Annat 0 0

16 Sammanställning av kvinnornas svar 16 B2 - I vilka situationer? Undervisning 0 Praktisk övning 0 Examination 0 Kårverksamhet 2 Rast 0 Inspark 0 I datorsalarna 0 Annat 0

17 Sammanställning av kvinnornas svar 17 B3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 0 Doktorand 2 Lärare 0 Annan anställd 0

18 Sammanställning av kvinnornas svar 18 B4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 0 En man 2 Lika många kvinnor som män 0 Mest kvinnor 0 Mest män 0

19 Sammanställning av kvinnornas svar 19 B5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 0 (0.0%) Undvek personen 1 (100.0%) Avvisade personen 0 ( 0.0%) Tillmötesgick personen 0 (0.0%) Konfronterade personen 0 (0.0%) Annat 0 ( 0.0%)

20 Sammanställning av kvinnornas svar 20 B6 - Förändrades situationen? Nej 0 (0.0%) Ja, blev bättre 1 (100.0%) Händelsen upprepades ej 0 ( 0.0%) Situationen förvärrades 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%) B7 - Har du sökt hjälp? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 (100.0%) B8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 (100.0%)

21 Sammanställning av kvinnornas svar 21 B9 - Har du anmält? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 (100.0%) B10 - Har den sexuella kränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 1 (100.0%) Tappat självförtroendet 0 ( 0.0%) Tappat intresset för utb. 0 ( 0.0%) Inte orkat studera 0 ( 0.0%) Varit frånvarande 0 ( 0.0%) Fått obefogad kritik 0 ( 0.0%) Uppmanad att sluta 0 ( 0.0%) Ignorerad 0 ( 0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 ( 0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 (0.0%) Tagit studieuppehåll 0 ( 0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%)

22 Sammanställning av kvinnornas svar 22 Del C - Frågor av allmän karaktär C1 - Har du blivit trakasserad av andra skäl? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 8 ( 88.9%) C3 - Har du sett någon annan bli utsatt? Ja: 0 (0.0%) Nej: 6 (66.7%) C4 - Har du fått information om sexuella trakasserier? Ja: 3 (33.3%) Nej: 5 (55.6%) Om ja, från: Togs upp under Mekaniken / Mekaniken förra året. / F.d ordf. i FÄR C5 - Har du fått information om vart man vänder sig om man blir utsatt? Ja: 4 (44.4%) Nej: 4 (44.4%) Om ja, från: Mekaniken förra året. / Denna källa. / Kommer inte ihåg. / F.d ordf. i FÄR C6a - Tycker du att det behövs mer information om sexuella trakasserier? Ja: 2 (22.2%) Nej: 6 (66.7%) C6b - Om ja, hur vill du bli informerad? Kanske att någon kommer och pratar om det. / Påmind oftare. C7 - Vad tyckte du om enkäten? Helt okej. / Bra / Bra, speciellt om det faktiskt är någon som blivit utsatt. / Bra / Nyttig och bra. Skulle tilldelats efter föreläsning så att man hade haft mer tid till att besvara.

23 Sammanställning av kvinnornas svar 23 C8 - Övriga synpunkter? Mycket viktiga frågor men krångligt och lite svårt att besvara rättvist och relevant. Svårt att besvara generella frågor specifikt. Alltså fall som man vet inträffat men som inte var så allvarlig att man kunnat besvara följdfrågorna.

24 Sammanställning av männens svar 24 4 Sammanställning av männens svar Del A - Trakasserier p.g.a. könstillhörighet A1 - Har du utsatts för någon typ av trakasserier p.g.a könstillhörighet? Aldrig: 19 (70.4%) Enstaka tillf.: 8 (29.6%) Flertal tillf.: 0 (0.0%) 8 personer har utsatts för trakasserier p.g.a kön Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Ignorerats 3 0 Ej tagits på allvar 3 0 Förlöjligats 2 0 Undanhållits information 1 0 Hört stereotypa påståenden 5 3 Undanhållits service / hjälp 2 0 Osynliggjorts 1 0 Frysts ut 0 0 Annat 1 0 Annat, nämligen: Rapportåterlämning, tänker på tid för att få tillbaka rättning av rapporter

25 Sammanställning av männens svar 25 A2 - I vilken situation? Undervisning 2 Praktisk övning 7 Examination 1 Kårverksamhet 1 Rast 4 Inspark 0 I datorsalarna 3 Annat 0

26 Sammanställning av männens svar 26 A3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 9 Doktorand 3 Lärare 1 Annan anställd 0

27 Sammanställning av männens svar 27 A4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 0 En man 8 Lika många kvinnor som män 2 Mest kvinnor 0 Mest män 2

28 Sammanställning av männens svar 28 A5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 0 (0.0%) Undvek personen 0 (0.0%) Avvisade personen 0 (0.0%) Tillmötesgick personen 0 (0.0%) Konfronterade personen 1 (12.5%) Annat 0 (0.0%)

29 Sammanställning av männens svar 29 A6 - Förändrades situationen? Nej 0 (0.0%) Ja, blev bättre 1 (12.5%) Händelsen upprepades ej 0 (0.0%) Situationen förvärrades 0 (0.0%) Annat 0 (0.0%) A7 - Har du sökt hjälp? Ja: 0 (0%) Nej: 1 (12.5%) Kommentarer: Det var ingen könskränkning, handlade bara om en skitstövel. A8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 0 (0 %) Nej: 0 (0 %) A9 - Har du anmält? Ja: 0 (0 %) Nej: 2 (25 %)

30 Sammanställning av männens svar 30 A10 - Har könskränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 2 (25.0%) Tappat självförtroendet 1 (12.5%) Tappat intresset för utb. 0 (0.0%) Inte orkat studera 1 (12.5%) Varit frånvarande 0 (0.0%) Fått obefogad kritik 1 (12.5%) Uppmanad att sluta 0 (0.0%) Ignorerad 0 (0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 (0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 (0.0%) Tagit studieuppehåll 0 (0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 (0.0%) Annat 0 (0.0%) Kommentarer: Som sagt inga könskränkningar.

31 Sammanställning av männens svar 31 Del B - Sexuella kränkningar B1 - Har du utsatts för någon typ av sexuella kränkningar? Aldrig: 26 (96.3 %) Enstaka tillf.: 1 ( 3.7 %) Flertal tillf.: 0 ( 0.0%) 1 person har kryssat i att denne utsatts för sexuella kränkningar, men det framgår att personen passar på att skämta". Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Kommentarer om utseende 0 0 Kommentarer om intima relationer 0 1 Exponerad för porr 0 0 Påträngande telefon-/mejlkontakt 0 0 Stirrande 1 0 Sexualiserande kommentarer 0 0 Förslag om sex mot belöning 0 0 Påträngande beröring 0 0 Fråga om sexuellt umgänge 0 0 Skämt om övergrepp 0 0 Krav på sextjänster 0 0 Annat 0 0 B2 - i vilka situationer? Undervisning 0 Praktisk övning 0 Examination 0 Kårverksamhet 0 Rast 0 Inspark 0 I datorsalarna 0 Annat 0 B3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 1 Doktorand 0 Lärare 0 Annan anställd 0

32 Sammanställning av männens svar 32 B4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 1 En man 0 Lika många kvinnor som män 0 Mest kvinnor 1 Mest män 0 B5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 0 ( 0.0%) Undvek personen 0 ( 0.0%) Avvisade personen 0 ( 0.0%) Tillmötesgick personen 0 ( 0.0%) Konfronterade personen 0 ( 0.0%) Annat 1 ( 100.0%) Kommentar: Kul att uppmärksammas B6 - Förändrades situationen? Nej 1 ( 100.0%) Ja, blev bättre 0 ( 0.0%) Händelsen upprepades ej 0 ( 0.0%) Situationen förvärrades 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%) B7 - Har du sökt hjälp? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 ( 100.0%) Kommentar: Blev inte kränkt, andra kanske skulle bli B8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 0 ( 0.0%)

33 Sammanställning av männens svar 33 B9 - Har du anmält? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 0 ( 0.0%) B10 - Har den sexuella kränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 1 (100.0%) Tappat självförtroendet 0 ( 0.0%) Tappat intresset för utb. 0 ( 0.0%) Inte orkat studera 0 ( 0.0%) Varit frånvarande 0 ( 0.0%) Fått obefogad kritik 0 ( 0.0%) Uppmanad att sluta 0 ( 0.0%) Ignorerad 0 ( 0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 ( 0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 ( 0.0%) Tagit studieuppehåll 0 ( 0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%)

34 Sammanställning av männens svar 34 Del C - Frågor av allmän karaktär C1 - Har du blivit trakasserad av andra skäl? Ja: 2 ( 7.4%) Nej: 23 (85.2%) Kommentar: Ålder/utseende / Pga. min kompetens C2 - Om ja, och du dessutom blivit sexuellt trakasserad, har trakasserierna av ovan nämnda skäl förekommit oftare eller mer sällan än sexuella trakasserier? Oftare: 0 ( 0.0%) Lika ofta: 0 ( 0.0%) Mer sällan: 0 ( 0.0%) C3 - Har du sett någon annan bli utsatt? Ja: 4 (14.8%) Nej: 21 (77.8%) Kommentar: Hörde av en doktorand att det fanns ett creep. / Ras och ålder / Blickar av sexuell natur C4 - Har du fått information om sexuella trakasserier? Ja: 8 (29.6%) Nej: 16 (59.3%) Om ja, var? I samband med upprop / Svagt minne / Mekanik / Poster / Jämställdhetsgrupp i Halmstad / FÄR C5 - Har du fått information om vart man vänder sig om man blir utsatt? Ja: 7 (25.9%) Nej: 18 (66.7%) Om ja, var? I samband med upprop / Svagt minne / Någon typ av introduktion av skolhälsan, från Insparquen / Mekanik / Poster / FÄR

35 Sammanställning av männens svar 35 C6a - Tycker du att det behövs mer information om sexuella trakasserier? Ja: 7 (25.9%) Nej: 17 (63.0%) C6b - Om ja, hur vill du bli informerad? I samband med obligatoriska moment, t.ex. föreläsning / Samband med kursstart verkar logiskt / Skulle kunna tas upp i samband med att man börjar studera här / På föreläsningar/ Vid termins-starter, anslagsblad på allmänna informationstavlor. C7 - Vad tyckte du om enkäten? Bra / Det är viktigt att motverka trakassering. / Komplicerad / Vet ej. / Bra! Viktigt att såna här saker tas upp. ): / Helt okej. / Vet inte / Bra, men eftersom jag ej upplevt ngt så har har jag inget att tillföra. / OK / Bra, inte alls lång / Utförlig :) / Väldigt omfattande / Bra, lagom lång. / Kanske varit fler "ingen åsikt-alternativ, där man har möjlighet att sakna uppfattning / För lång (Haha) / En upplysande enkät, som tar upp frågorna om jämlikhet / Jag tyckte först den var onödig, men sedan sa handledaren att sådana saker förekommer, så jag antar väl att det är bra med en sådan enkät. / Den var bra men inte så träffande på mig. / Bra / Bra, visat intresse för Fysikums studerande, visar att ni bryr er om oss. / Den var bra :) C8 - övriga synpunkter Att det är dumt att känna sig kränkt av ett skämt eller något alls. Reject your sense of injury and the injury itself disappears- Marcus Aurelius, Meditations / Jag blir kränkt av att mängder med träd skövlas p.g.a att jag ska få massa papper.

Studiemiljö och kön. Kartläggning av bemötande på grund av kön bland studenter på Fysikum, Stockholms universitet.

Studiemiljö och kön. Kartläggning av bemötande på grund av kön bland studenter på Fysikum, Stockholms universitet. Studiemiljö och kön Kartläggning av bemötande på grund av kön bland studenter på Fysikum, Stockholms universitet 1 Min ålder 2 Kön 1

Läs mer

att osynliggöra personer på grund av könstillhörighet på så sätt att deras handlingar och

att osynliggöra personer på grund av könstillhörighet på så sätt att deras handlingar och LITTERATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UPPSALA UNIVERSITET Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön Fastställd av institutionsstyrelsen 2011-02-02 Litteraturvetenskapliga institutionen

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Den här broschyren vänder sig till dig som är ansvarig för att utreda ett ärende och till alla som är medarbetare, prövande till utbildning

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet 2006-03-21 Att bli utsatt för sexuella trakasserier... 1 - Trakasserier grundade på kön... 1 - Trakasserier av sexuell

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER HSB Skåne 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Policy 3 3 Definition och exempel 3 4 Om du utsätts 5 5 Om du får kännedom 6 6 Handlingsplan för arbetsgivaren 6 7

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Anders

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19 Likabehandlingsplan 2010/2011 2010-08-19 Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 Syfte med likabehandlingsplanen Syftet med planen är att förebygga och behandla alla former av

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedbergsskolan årskurs 6-9. 2013/2014 Diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling? Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Kortversion Herrgårdsgymnasiet och Särgymnasiet 2014/2015 relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande

Läs mer

kränkande särbehandling

kränkande särbehandling En lathund om hur man hanterar kränkande särbehandling vem som helst kan bli utsatt för kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan 2013 Sektionen för Energi och Miljö Kontakt Om du någon gång känner dig kränkt eller diskriminerad under din tid på KTH så kan du vända dig till Jämlikhetsnämden

Läs mer

Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01

Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01 Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01 Förskolans ledning tar avstånd till alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Det viktigaste arbetet mot mobbing, trakasserier,

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan på lätt svenska. Kompetenscenter, Köpings kommun

Likabehandlingsplan på lätt svenska. Kompetenscenter, Köpings kommun Likabehandlingsplan på lätt svenska Kompetenscenter, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Staffan Ekelund, skapad 2010-11-18, senast rev. 2014-01-10 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnd,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Carolina Engström Jacob Flärdh Asepgren Om Friends Grundades 1997 av Sara Damber - eldsjälen med egen erfarenhet av mobbning. Icke-vinstdrivande organisation

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Riktlinjer mot kränkande särbehandling

Hultsfreds kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Riktlinjer mot kränkande särbehandling Hultsfreds kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Riktlinjer mot kränkande särbehandling Innehåll RIKTLINJER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 3 Vad menas med kränkande särbehandling?... 3 Exempel

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Till dig som är spelare!

Till dig som är spelare! Till dig som är spelare! Sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt. yngre personer, även om hon/han själv

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Västra Hargs förskola Kerstin Nilsson kerstin.nilsson@mjolby.se Tel.0142-856 40 Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn, föräldrar och medarbetare

Läs mer

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 1 Vintergatans likabehandlingsplan Bakgrund Förskolan har skyldighet att varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplan enligt 3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 MÅL mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, ungdomar, vuxna och elever Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland barn

Läs mer

Likabehandlingsplan UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Direkt diskriminering... 2 Indirekt diskriminering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Vad tycker patienterna?

Vad tycker patienterna? Vad tycker patienterna? En enkät kring hur Helsingborgs Fysios patienter upplever tillgänglighet bemötande behandling Helsingborgs Fysio AB november 2011 1 Helsingborgs Fysio bemannas av sju privatpraktiserade

Läs mer

Begrepp. Diskriminering

Begrepp. Diskriminering Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Stenhagenskolan Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter Vi vill att just du: Ska komma till skolan och känna dig glad. Ska lära

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

FÖRSKOLAN DEJEGÅRDENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2011-2012

FÖRSKOLAN DEJEGÅRDENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2011-2012 FÖRSKOLAN DEJEGÅRDENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2011-2012 En presentation av skolans arbete för att främja elevers lika rättigheter och åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Styrande dokument för verksamheten på Campeon Frigymnasium är: o Skollagen, SFS 2010:800 o Läroplan för de frivilliga

Läs mer

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot anställda

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot anställda Handläggningsordning 1 (8) 2015-02-23 Ö FHS 117/2015 Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot anställda Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Umeå Universitet i Kiruna, kursort Abisko Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) Lärare Anders Bergwall (huvudlärare), Emil Roddar (SLAO-steg 1), P-O

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Fysikums jämställdhetsplan 2015. Antagen av Fysikums styrelse 2015-04-23

Fysikums jämställdhetsplan 2015. Antagen av Fysikums styrelse 2015-04-23 Fysikums jämställdhetsplan 2015 Antagen av Fysikums styrelse 2015-04-23 4 juni 2015 Inledning Om jämställdhetsplanen Det åligger varje arbetsgivare med mer än 25 anställda att upprätta en jämställdhetsplan

Läs mer