Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006"

Transkript

1 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet Att bli utsatt för sexuella trakasserier Trakasserier grundade på kön Trakasserier av sexuell natur... 1 Sexuella trakasserier ett strukturellt problem... 1 Du som ser vad som pågår har ett ansvar - Gör så här!... 2 När du utsätts för sexuella trakasserier Gör så här!... 2 Det här måste du som chef göra... 2 Om en anmälan om sexuella trakasserier görs ska följande ske Det första mötet med den kränkta Det uppföljande mötet Det första mötet med den som trakasserar Ett gemensamt möte Det uppföljande mötet... 3 Polisanmälan... 4 Anmälan till JämO... 4 Förbud mot diskriminering Lagtext... 5

2 Att bli utsatt för sexuella trakasserier Jämställdhetslagen 6 tar klart avstånd mot sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är en allvarlig form av maktmissbruk. Både män och kvinnor kan bli utsatta men oftast är det kvinnor, individuellt eller som grupp. Det är viktigt att alla på arbetsplatsen känner till vad som gäller. Trakasserier grundade på kön Beteenden som förlöjligar, skrämmer eller fysiskt kränker en person på grund av dennes könstillhörighet. Exempel: Nedsättande skämt om kvinnor eller män, Generaliseringar om könens egenskaper eller brist på egenskaper Osynliggörande av kvinnor på möten Kvinnor på mansdominerade arbetsplatser blir inte tagna på allvar. Män på kvinnodominerade arbetsplatser blir inte tagna på allvar. Trakasserier av sexuell natur Krav på sexuella tjänster Exempel: Den som säger nej till sexuella krav/inviter bestraffas eller hotas Den som går med på kraven/inviten får löfte om belöning. Sexuella trakasserier kan också vara Tafsande och annan ovälkommen beröring av sexuellt slag Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester eller tilltalsord Ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel eller privatliv Pornografiska bilder. Sexuella trakasserier ett strukturellt problem Det är allas uppgift på arbetsplatsen att se till att arbetsklimatet är sådant att det inte tillåter ovälkomna sexuella anspelningar eller trakasserier. Det är viktigt att diskutera frågor om hur man ska uppträda mot varandra, vad är tillåtet och inte tillåtet. Nyanställda ska sättas in i de regler som gäller. När en anmälan görs är det viktigt att föra diskussioner i hela gruppen. Deltagandet i diskussionerna bör vara obligatoriskt och de ska föras utan att det enskilda fallet diskuteras. 1

3 Du som ser vad som pågår har ett ansvar - Gör så här! Berätta för personen i enrum att du sett vad som pågår. Fråga hur personen upplever situationen och uppmuntra henne/honom att göra något för att få slut på trakasserierna. Erbjud din hjälp och stöd Tala om att inget av det du får höra kommer att föras vidare till någon annan utan ett medgivande. När du utsätts för sexuella trakasserier Gör så här! Säg ifrån till den som trakasserar. Tala om att beteendet upplevs som trakasserier och kräv ett slut på det. Om du tycker att det är svårt att själv säga ifrån, be någon på arbetsplatsen att hjälpa dig. Du kan också skriva ett brev till den som trakasserar. Kom ihåg att behålla en kopia av brevet. Om det inte hjälper att säga ifrån till den som trakasserar bör du göra en anmälan till chefen eller till kontaktpersonerna, som sedan tillsammans med dig gör en anmälan till chefen. För dagbok eller gör minnesanteckningar Skriv ner datum, klockslag, plats, eventuella vittnen, vad trakasseraren gjorde, reaktioner och känslor för att kunna använda anteckningarna som stöd om händelserna ska anmälas till arbetsgivaren. Det här måste du som chef göra Chefen är skyldig att ta i tu med trakasserierna så snart han/hon får kännedom om dem. Den chef som inte utreder och skyndsamt vidtar åtgärder för att få stopp på trakasserierna kan bli skadeståndsskyldig gentemot den trakasserade (22a Jämställdhetslagen). Om en anmälan om sexuella trakasserier görs ska följande ske: Det första mötet med den kränkta Träffa omgående den person som anmält trakasserierna för ett enskilt möte. Detta ska ske samma dag eller senast dagen efter. Ta reda på om den utsatta har fört minnesanteckningar och be henne eller honom ta med dem till detta möte. Det är viktigt att i detalj kunna redogöra för vad den anklagade har gjort, sagt eller på olika sätt antytt och när och var det har skett och hur den trakasserade upplevde händelserna. Anteckna noggrant. Erbjud den utsatta stöd av något slag om trakasserierna är allvarliga. Det kan till exempel röra sig om hjälp till någon form av terapi. Boka en ny tid för ett uppföljande möte, förslagsvis en vecka fram i tiden. 2

4 Det uppföljande mötet (1 vecka senare) Ta reda på om och när trakasserierna har upphört. Gör tillsammans med den utsatta upp en tidsplan för vidare uppföljning, där mötena blir glesare efter hand. Tidsplanen bör sträcka sig över 12 månader. Det är viktigt att du som chef följer upp att trakasserierna verkligen upphör och inte upprepas. Det första mötet med den som trakasserar Träffa omgående den anklagade för ett enskilt samtal. Detta ska ske samma dag eller dagen efter att du har mottagit anmälan och träffat den trakasserade. Anmälan ska alltid utredas och följas upp, även om den som anklagas för att ha trakasserat nekar till anklagelsen. Kontakterna med den person som anklagas för trakasserierna ska ske parallellt med kontakterna med den utsatta. Gör klart för den anklagade att du som chef inte accepterar sexuella trakasserier och att det är förbjudet enligt lag. (22 Jämställdhetslagen) Tala om vilka händelser som anklagelserna avser, när och var de inträffat och hur personen som blivit utsatt upplever trakasserierna. Gör klart att trakasserierna måste upphöra med omedelbar verkan och att facket kommer att kopplas in för en diskussion om arbetsrättsliga åtgärder om de inte upphör. Eventuella åtgärder ska alltid riktas mot trakasseraren och inte mot den som utsatts för trakasserierna. Terapi för att trakasseraren ska komma till rätta med sitt uppförande bör diskuteras som en möjlig påföljd. Gör upp en skriftlig överenskommelse om att trakasserierna ska upphöra och vad det är i det egna beteendet som den anklagade måste förändra. Boka ett nytt möte för uppföljning en vecka längre fram i tiden. Ett gemensamt möte Om trakasserierna är av det mildare slaget kan du, efter att ha träffat båda parter enskilt, föreslå ett gemensamt möte med dem. Naturligtvis är du som chef närvarande. Mötet ska bara hållas om båda parter går med på att träffas. Utgångspunken för mötet är att för den utsatta personen presentera överenskommelsen som gjorts med trakasseraren. Det är viktigt att du gör klart för båda parter att du som chef ser mycket allvarligt på det som inträffat. En anmälan om sexuella trakasserier ska alltid tas på allvar, oavsett omfattning. Det uppföljande mötet (1 vecka senare) Om trakasserierna inte upphört ta reda på varför bättring inte skett. Hur förklarar trakasseraren sitt beteende? Ta ställning till i varje enskild situation om trakasseraren ska få en ny chans att ändra sitt beteende. Om detta sker boka ett nytt uppföljande möte inom en vecka. Om trakasseraren inte ges någon andra chans ska kontakter tas med dennes fackliga organisation och diskutera åtgärder. Om personen inte tillhör något fackförbund ska denne ha möjlighet att representeras av någon annan på arbetsplatsen, exempelvis skyddsombudet. Kontakta personalkontoret för rådgivning om eventuella arbetsrättliga åtgärder. 3

5 Polisanmälan Om de sexuella trakasserierna är allvarliga bör den som utsatts göra en polisanmälan. Chef och medarbetare bör aktivt stödja ett sådant beslut. Anmälan till JämO En anmälan om könsdiskriminering kan också göras till Jämställdhetsombudsmannen (JämO) och/eller en facklig organisation. Anmälan måste göras av den eller de personer som anser sig vara diskriminerade. Anmälan måste göras snarast. För mer information om anmälan om könsdiskriminering se Jämställdhetsombudsmannens hemsida: Kontaktpersoner Om det är den trakasserades chef som är den som trakasserar bör anmälan gå till en högre chef i organisationen. Jämställdhetshandläggaren ska fungera som ett stöd för chefer och anställda i arbetet med åtgärder. Samtliga förvaltningar och resultatenheter ska utse kontaktpersoner, en man och en kvinna, som stöd för anställda vid sexuella trakasserier. Namn på kontaktpersoner meddelas jämställdhetshandläggaren. 4

6 Förbud mot könsdiskriminering Direkt diskriminering 15 En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att behandla henne eller honom sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön. Lag (2005:476). Indirekt diskriminering 16 En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer av det ena könet. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. Lag (2005:476). Trakasserier 16 a En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller en arbetstagare genom trakasserier på grund av kön eller genom sexuella trakasserier. Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet och som har samband med kön. Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet. Lag (2005:476). Instruktioner att diskriminera 16 b En arbetsgivare får inte lämna order eller instruktioner till en arbetstagare om diskriminering av en person enligt a. Lag (2005:476). När förbuden gäller 17 Förbuden mot könsdiskriminering i b gäller när arbetsgivaren 1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet, 2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran, 3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik, 4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning, 5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor för arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga, 6. leder och fördelar arbetet, eller 7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare. Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte 1. vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran om visst kön är nödvändigt på grund av arbetets natur eller det sammanhang där det utförs, eller 2. om behandlingen är ett led i strävanden att främja jämställdhet i arbetslivet och det inte är fråga om tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor för arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga. Lag (2005:476). 18 Har upphävts genom lag (2000:773). 19 Har upphävts genom lag (2000:773). 20 Har upphävts genom lag (2000:773). Uppgift om meriter 21 En arbetssökande, som inte har anställts eller en arbetstagare som inte har befordrats eller tagits ut till en utbildning för befordran, har rätt att på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om arten och omfattningen av utbildning, yrkeserfarenhet och andra jämförbara meriter i fråga om den som fick arbetet eller utbildningsplatsen. Lag (2005:476). Förbud mot repressalier 22 En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens sexuella närmanden, anmält arbetsgivaren för diskriminering, påtalat diskriminering eller medverkat i en utredning enligt denna lag. Arbetsgivaren får inte heller utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att hon eller han anmält eller påtalat att arbetsgivaren inte följer någon av bestämmelserna om aktiva åtgärder i Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta om en arbetstagares arbetsförhållanden skall vid tillämpning av första och andra styckena likställas med arbetsgivare. Lag (2005:476). Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 22 a En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier av en annan arbetstagare skall utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier. Lag (2005:476). 5

Jämställdhet på arbetsplatsen?

Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhetsarbete för förtroendevalda 2 En jämställd arbetsplats handlar inte enbart om grundläggande respekt för kvinnors och mäns lika värde. Det handlar också om att

Läs mer

Vad händer nu? Information till all personal om diskriminering, trakasserier samt kränkande särbehandling.

Vad händer nu? Information till all personal om diskriminering, trakasserier samt kränkande särbehandling. Vad händer nu? Information till all personal om diskriminering, trakasserier samt kränkande särbehandling. Till Dig som enskild, anställd eller värnpliktig i Försvarsmakten - som upplever att Du är eller

Läs mer

att osynliggöra personer på grund av könstillhörighet på så sätt att deras handlingar och

att osynliggöra personer på grund av könstillhörighet på så sätt att deras handlingar och LITTERATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UPPSALA UNIVERSITET Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön Fastställd av institutionsstyrelsen 2011-02-02 Litteraturvetenskapliga institutionen

Läs mer

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lagens ändamål och tillämpningsområde /Träder i kraft I:2006-04-01/ 1 Denna lag har till ändamål att främja

Läs mer

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO)

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO) För trygghet, ansvar och respekt i skolan information från Barn- och elevombudet (BEO) 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Öppen bostadsmarknad

Öppen bostadsmarknad Öppen bostadsmarknad Information till fastighetsägare för att minska risken att diskriminera i samband med uthyrning Sammanställt av Fastighetsägarna Varför belysa ämnet diskriminering? ALLT OFTARE HÖR

Läs mer

Till dig som är spelare!

Till dig som är spelare! Till dig som är spelare! Sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt. yngre personer, även om hon/han själv

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Den här broschyren vänder sig till dig som är ansvarig för att utreda ett ärende och till alla som är medarbetare, prövande till utbildning

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen-

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen- Varla Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan Toråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -Likabehandlingsplanen- Jan 2013 Aug 2014 Förskola & Grundskola Varla-Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan

Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan 2013 / 2014 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer