Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendehantering vid kränkning och diskriminering"

Transkript

1 HSPA /82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process Tills vidare Johanna Bengtsson HSPA /82 Ärendehantering vid kränkning och diskriminering Inledning Malmö högskola, tillika Fakulteten för hälsa och samhälle verkar utifrån tanken att det ur en tolerant miljö växer öppenhet och nyfikenhet som möjliggör mångfald. Att arbeta för en arbetsplats, för såväl medarbetare som studenter, som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar är därför en självklarhet för fakultetens samtliga verksamheter. Det handlar om att skapa en god arbetsmiljö där alla är sedda och behandlas lika eller likvärdigt. Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuella trakasserier och ålder (1 kap 1 ). Lagen säger också att om en person, i samband med rekrytering eller arbete, anser sig ha blivit utsatt för kränkning eller trakasserier, är arbetsgivarenskyldig att utreda frågan. Arbetsgivaren är även skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att det sker i framtiden (2 kap 3 ). Rådet för likabehandling vid Fakulteten för hälsa och samhälle Rådet för likabehandling bildades på uppdrag av dekan för att medvetande- och synliggöra likabehandlingsfrågorna vid fakulteten. Det görs bland annat genom att rådet arrangerar likabehandlingsdagar med föreläsningar och andra aktiviteter öppna för både studenter och medarbetare. Det går även att vända sig personligen till rådet med fråga som rör likabehandling. Rådet består av två representanter från kansliet, två valda representanter från varje institution och studentrepresentanter från Studentkåren Malmö.

2 HSPA /82 2 (av 6) När är en handling diskriminerande? Det är den som är trakasserad som avgör vad hen anser vara kränkande. Enligt lagen ska den som trakasserar bli medveten om att beteendet upplevs som trakasserande. Det är därför viktigt att den som blir trakasserad klargör att beteendet är obehagligt och ovälkommet och att det måste få ett slut. Det innebär dock inte att en kränkande handling/trakasserier alltid utgör diskriminering. Ett beteende är trakasserande om det fortsätter trots att den person som utsatts gjort tydligt att beteendet inte är välkommet och om det har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel på relation där det kan bli fråga om diskriminering enligt lag: När en chef utsätter en medarbetare för trakasserier. När en medarbetare trakasserar en annan medarbetare. När en lärare eller handledare utsätter en student för trakasserier. Vid rekrytering av nya medarbetare Exempel på relation där det ej är fråga om diskriminering enligt lag men som ska anmälas så att Malmö högskola kan agera: När en student trakasserar en annan student. Tillfälliga konflikter, meningsskiljaktigheter och problem i samarbetsrelationer bör ses som normala företeelser, som kan lösas genom samtal, lyssnande, accepterande och med respekt för andras rätt till sin egen uppfattning. Vart vänder jag mig när jag upplever att jag blivit utsatt för kränkning? Om du upplever att du har blivit kränkt eller trakasserad så vänta inte på att beteendet upphör av sig själv. Det är viktigt både för dig och för fakultetens ansvariga att kunna agera snabbt. I förteckningen nedan ser du vart eller till vem du kan vända dig. Anställda kan vända sig till: Rådet för likabehandling Prefekt eller närmsta chef Personalspecialist Facklig representant Skyddsombud Personalavdelningen på GV Företagshälsovården* Diskrimineringsombudsmannen Studenter kan vända sig till: Rådet för studentklagomål Studierektor eller Programansvarig Läraren Studentkåren Studenthälsan* Studievägledare* Rådet för likabehandling Diskrimineringsombudsmannen *Studenthälsan, Företagshälsovården och studievägledarna har tystnadsplikt

3 HSPA /82 3 (av 6) Se även Ärendegång vid studentklagomål (HS /129) Du som blir kontaktad Vi har alla ett medansvar i vår arbetsmiljö. Blir du kontaktad av någon som känner sig utsatt har du en skyldighet att agera. Beroende på vilken roll och ansvarsnivå du har kan det vara lämpligt att koppla in någon, till exempel en chef, som har ansvaret för att det ovälkomna beteendet upphör. Råd till den som blir kontaktad: Agera som medmänniska och var samtidigt saklig och objektiv. Dokumentera vad som sagts/sägs och hur ni kan gå vidare. Håll kontakt och följ upp ärendet. Koppla in ansvarig person eller hänvisa till annan kontaktperson om du själv inte kommer att hantera ärendet. Respektera önskemål om anonymitet i största möjliga mån. Lyssna på den som kommer till dig. Ställ frågor för att få klarhet i vad som har hänt. Vad händer om jag tar kontakt? Du som känner dig utsatt har rätt att söka råd, stöd och information i frågor som rör diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling, utan att behöva göra en formell anmälan. Beroende på frågans karaktär och hur du vill gå vidare avgör den fortsatta hanteringen, men målet är alltid att få det ovälkomna beteendet att upphöra. Modell för utredning av enskilda ärenden Syftet med en utredning är att klarlägga omständigheterna kring de uppgivna missförhållandena. Utredningen ligger till grund för att, i förekommande fall, ett beslut kan fattas om åtgärder som ska vidtas för att få det ovälkomna beteendet att upphöra. Utredningen ska ske skyndsamt, objektivt och rättssäkert. Berörda parter ska vara delaktiga i utredningen och informeras fortlöpande om utredningens gång. Hur lång tid en utredning tar och vem som håller i utredningen beror på ärendets art och omfattning. 1) Anmälan Ett första steg kan vara ett samtal med en kontaktperson för att få hjälp med att reda ut situationen. Om du därefter vill gå vidare utreds ärendet normalt av arbetsgivarrepresentant på institutions-/fakultetsnivå.

4 HSPA /82 4 (av 6) 2) Utredning Båda parter i ärendet (den som uppger sig ha blivit utsatt och den som uppges ha utsatt någon) informeras om att en utredning har startats, grunden för anmälan, vem/vilka som utreder ärendet och hur ärendet kommer att beredas. Vid behov kopplas ytterligare personer in, t.ex. psykolog eller universitetsjurist. För att få fördjupad information hålls nödvändiga samtal med berörda parter. Det kan vara bra för parterna att ha ett stöd med i sådana samtal, t.ex. facklig representant, skyddsombud eller annan stödperson. Det är dock inte lämpligt att utredaren samtidigt är stödperson och/eller att båda parter har samma stödperson. Om utredaren/arbetsgivaren kommer till slutsatsen att det förekommit diskriminering eller trakasserier/kränkande särbehandling krävs oftast en fördjupad utredning för att komma fram till ett beslut och lämpliga åtgärder. 3) Beslut och åtgärder När utredningen är avslutad upprättar utredaren ett förslag till beslut. Beslutet meddelas av ansvarig chef och förklaras för båda parter och facklig representant. De beslut som kan komma ifråga är t.ex.: Diskriminering/trakasserier/kränkande särbehandling har inte skett eller kunnat bevisas. Ärendet avslutas utan vidare åtgärder men arbetsgivaren erbjuder vid behov stöd av olika slag för att lösa en eventuell konflikt. Diskriminering/trakasserier/kränkande särbehandling har skett men det behövs inte flera åtgärder eftersom dessa redan har genomförts under utredningens gång. Ärendet avslutas utan vidare åtgärder. Arbetsgivaren kan rimligen utgå ifrån att missförhållandena inte upprepas. Avstämning sker med båda parter och facklig representant. Diskriminering/trakasserier/kränkande särbehandling har skett och det behövs vidare åtgärder. En åtgärdsplan för det enskilda ärendet upprättas omedelbart i syfte att missförhållandena upphör och inte upprepas. Avstämning sker med båda parter och facklig representant. Diskriminering/trakasserier/kränkande särbehandling har skett och är av så allvarlig natur att det krävs rättsliga påföljder (förutsätter beslut av rektor). Ärendet hänskjuts till personalansvarsnämnd eller statens ansvarsnämnd för prövning. 4) Uppföljning Ansvarig chef ska under lång tid därefter försäkra sig att det ovälkomna beteendet har upphört. Fortsätter problemen ska ärendet utredas på nytt.

5 HSPA /82 5 (av 6) Diskrimineringsärenden enligt diskrimineringslagen kan även anmälas till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Definitioner ur diskrimineringslagen Diskriminering När en person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och där missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning samt ålder. Direkt diskriminering När lika fall behandlas olika och innebär att en person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Indirekt diskriminering När ett beslut eller liknande framstår som neutralt men visar sig missgynna någon/några personer där missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier Ett uppträdande som är ovälkommet och kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier Ett uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Kränkande särbehandling Ett ovälkommet uppträdande som kränker den personliga integriteten. Dit hör till exempel mobbning, social utstötning, undanhållande av information och trakasserier. Användbar information och länkar Länk till Rådet för likabehandling på HS Diskrimineringsombudsmannen

6 HSPA /82 6 (av 6) FAQ om diskriminering: Ärendegång vid studentklagomål C3%B6r%20studentklagom%C3%A5l%20HS.pdf

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande Handläggningsordning 1 (8) Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande Innehåll 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 2 3.

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 2013-2014 Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 Innehållsförteckning Syfte 3 Barn som far illa 3 Lagrum 4 Definitioner 10

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 enligt Nya skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen I enlighet med skolverkets föreskrifter

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

att osynliggöra personer på grund av könstillhörighet på så sätt att deras handlingar och

att osynliggöra personer på grund av könstillhörighet på så sätt att deras handlingar och LITTERATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UPPSALA UNIVERSITET Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön Fastställd av institutionsstyrelsen 2011-02-02 Litteraturvetenskapliga institutionen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet 2006-03-21 Att bli utsatt för sexuella trakasserier... 1 - Trakasserier grundade på kön... 1 - Trakasserier av sexuell

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer