HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset Nedanstående ärenden tas upp till behandling. Höganäs Peter Kovacs 1. Justering Kommunstyrelsens egna ärenden 2. Ekonomiinformation (ekonomichefen) 3. Personalinformation (personalchefen) 4. Information från räddningstjänsten (räddningschefen) 5. Tillstyrkande av utmaning avseende driften av Vikhaga vårdboende och restaurang 6. Antagande av utmaningen om kommunens städverksamheter 7. Utredning avseende utmaningen om driften av Höganäs Sportcenter 8. Utredning avseende utmaning om kommunens samtliga telefonitjänster 9. Försäljning av del av fastigheten Höganäs Tjörröd 2:4 10. Försäljning av del av fastigheten Höganäs Steglinge 1:1 11. Försäljning av del av fastigheten Höganäs Steglinge 1:1 12. Begäran om yttrande från byggnadsnämnden avseende bygglov för ändrad användning 13. Sammanställning av åtgärder enligt handikapplani:n 14. Beviljande av ersättning tiu vice ordförande i Skåne Nordväst Södra LA G-styrelse 15. Ansökan om bidrag från IS Kullen 16. Revidering av kommunstyrelsens dele"",tionsregler 17. Revidering av kotnjllunstyrelsens behörighetsbeslut 18. Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott samt anmälningsärenden Ärenden till kommunfullmäktige 19. FÖ1"Värv av fastigheten Delfinen 8 i Höganäs stad s s '. s s s s s s.s9-64 s s s s s s s KOMMUNKANSLIET Höganäs kommun Höganäs Tel Fax E-post Internet

2 2 (2) 20. Exploateringsavtal avseende kvarteret Flora 11 med flera (handlingar skii"kas ut separat) 21. Antagande av detaljplan för kvarteret Flora 11 med flera (handlingar skickas ut separat) 22. Arsredovisning 2010 för Sydvatten AB 23. Antagande av folkhälsoprogram 24. Antagande av nya t",,,or avseende byggnadsnämndens verksamhet 25. Antagande av nya taxor för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 26. Svar på revisionsrapport avseende den inre och yttre säkerheten på förskolor 27. Tilläggsanslag för löneöversyn 28. Revidering av kommunstyrelsens reglemente 29. Budget för år 2012, plan för Utbyggnad av etapp 2 på Höganäs Sportcenter s s s s s s s s s Ersättare för kännedom Ledamot som är förhindrad närvara vid sammanträdet skall snarast anmäla detta till kommunkansliet, tel eller , e-post

3 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 5 (61) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dur 2011/KI<A176 Tillstyrkande av utmaning avseende driften av Vikhaga vårdboende och restaurang Sammanfattning av ärendet Attendo Care har lämnat en utmaning till socialnämnden avseende Vikhaga vårdboende och dess restaurang. Socialnämnden beslutade den 27 april 2011 att tillstyrka utmaningen med tillägget att den pågående köksuttedningen ska beaktas i förfrågningsunderlaget avseende upphandlingen. Enligt regelverket för utmaningsrätt, antaget av kommunfullmäktige, ska ett utmaningsbeslut aven nämnd alltid prövas av kommunstyrelsen utifrån ett helhetsperspektiv. Om både nämnden och kommunstyrelsen finner att man är positiv till utmaningen ska ett sedvanligt upphandlingsförfarande genomföras. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 maj 2011, 118, Socialnämndens beslut den 27 april 2011, 89, inklusive bilagorna 59-62, Regelverket för utmaningsrätt av Höganäs kommuns verksamheter, antaget av kommunfullmäktige den 18 mars 2010, 22, reviderat den 25 november 2010, 135. Kommunstyrelsens beslut Utskottetsforslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att tillstyrka socialnämndens beslut att anta utmaningen från Attendo Care avseende driften av Vilmaga vårdboende och dess restaurang. Beslutet ska skickas till Socialnämnden I Sign IUtdragSbestyrkande

4 ~ KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT I-IÖGANÄS KOMMUN sid 19 (21) SAMtvU\NTRADESPROTOKOLL Samtnanträdesdatum Dnr2011/KKA176 Tillstyrkande av utmaning avseende driften av Vikhaga vård boende och restaurang Sammanfattning av ärendet Attendo Care har lämnat en utmaning till socialnämnden avseende Vikhaga vårdboende och dess restamang. Socialnämnden beslutade den 27 april 2011 att tillstyrka utmaningen med tillägget att den pågående köksutredningen ska beaktas i förfrågningsunderlaget avseende upphandlingen. Enligt regelverket [ör utmaningsrätt, antaget av kommunfullmäktige, ska ett utmaningsbeslut aven nämnd alltid prövas av kommunstyrelsen utifrån ett helhetsperspektiv. Om både nämnden och kommunstyrelsen fmner att man är positiv till utmaningen ska ett sedvanligt upphandlingsförfarande genomföras. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut den 27 april 2011, 89, inklusive bilagorna 59-62, Regelverket för utmaningsrätt av Höganäs komtnuns verksamheter, antaget av kommunfullmäktige den 18 mars 2010, 22, reviderat den 25 november 2010, 135. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka socialnämndens beslut att anta utmaningen från Attendo Care avseende driften av Vikhaga vårdboende och dess restamang. Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. Lennart Nilsson (S) yrkar avslag på ordförandens beslutsförslag. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Lennart Nilssons (S) förslag och fmner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till ordförandens förslag. Nej-röst för avslag till ordförandens förslag. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster- Peter Kovacs (M), Anders Ståhl (M), Solweig Adam Stjemvall (M), Ulf Molin (C) och Ulrika Adsersen (FP) - för bifall till ordförandens förslag mot 1 nej-röst - LcnnartNilsson (S) - för avslag till ordförandens förslag beslutar arbetsutskottet bifalla ordförandens förslag. Reservationer Lennart Nilsson (S) reserverar sig 1110t beslutet. forts. IUtdragsbestyrkande

5 HÖGA NÄS KOMMUN KOlvlIvIUNSTYRELSENS "RJ3ETSUTSKOTI sid 20 (21) SAlvlIvLANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdahltll 2011 ~05-24 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillsll'rka socialnämndens beslut att anta utmaningen från Attendo Care avseende driften av Vikhaga vårdboende och dess restaurang. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen LIS~i~~'~'r(~)(~/~~~l~,~ ~I~U~td~rag~Sb~eS~~,~rk~an~dc ~

6 HÖGANÄS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Sida 3 av 51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanttädesdatum Allmänna ärenden 89 Utmaning - Vikhaga Dm 2011 /SOC090 Attendo Care har inkommit med en utmaning på Vikhaga vårdboende. Regelverk för uttnaningsrätt av Höganäs kommuns verksamheter. Direktiv för konkurrensprövning och medborgarnas egna val. Bilaga 59 Bilaga 60 Bilaga 61 Kommunchefen har efter samråd med socialchefen uppdragit åt Bengt Nilsson att utteda ärendet. Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt Bengt Nilsson att redovisa sin uttedning om uttnaningen av Vikbaga vårdboende föt socialnämnden Bengt Nilssons uttedning. Bilaga 62 Socialnämnden beslutade att att att anta uttnaningen och upphandla driften av Vikhaga, beakta pågående köksuttedning i upphandlingsunderlaget, samt överlämna beslutet till kommunstyrelsen för prövning. S och V reserverade sig mot beslutet.

7 Bilaga 59 89/ mars 2011 Socialnämnden Höganäs kommun Stadshuset Centralgatan Höganäs '.,.,r.; ( Utmaning Attendo Care driver sedan våren 2009 Sälgens vårdboende på uppdrag av Höganäs kommun. Verksamheten fungerar väl och kommunens undersökningar visar att såväl brukare som medarbetare är mycket nöjda. Utmaningen består i att Attendo Care anser sig även kunna driva Vikhaga vårdboende och restaurang med god kvalitet samt med mycket nöjda brukare och medarbetare. Attendo Care har sedan 1988 varit med och utvecklat vård och omsorgen i Sverige. Vi har en bred verksamhet som innefattar vård och omsorg om äldre och funktionshindrade såväl som individ och familjeomsorg. Attendo Care har idag verksamhet i ett 60-tal kommuner. Det är vår förhoppning a Höganäs kommun antar utmaningen. Med vänlig hälsning ~7 (~~&:e::: Ammy Wehlin, VD Attendo Care Telefon Attendo Care. Box Danderyd. Besöksadress Vendevägen 85 B. Tel

8 Bilaga 60 89/2011 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Regelverk för utmallingsrätt av Höganäs kommuns verksamheter 1. Definition Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att i enlighet med detta regelverk utmana den kommunala verksamheten. Med utmaningsrätt avses att någon riktar eit önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Med kommunens verksamhet menas sådana verksamheter som kommunen driver med egen anställd personal. Vidare gäller rätten att utmana såväl privata foretag som egen anställd personal 2. Syfte med kommnnal utmaningsrätt Syftet är att pröva verksamheter som ligger under kommunens ansvar och ta tillvara det intresset som visas och den möjlighet som det kan ge att utveckla kvalite och effektivitet, en ny marknad eller stärka en redan befintlig sådan. 3. Avgränsning All verksamhet som drivs av kommunen rar utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller forordning måste utföras av kommunen med egen personal Följande verksamheter får dock ej utmanas: o GI Verksamheter som drivs med intraprenadsavtal. Verksamheter som drivs genom s.k. kundvalsmodell eller enligt Jagen om valfrihetssystem, LOV. Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten. Riktas en utmaning mot verksamhet som redan bedrivs på entreprenad genom ett avtal med kommunen ska den betraktas som en intresseanmälan att delta i en kommande upphandling. 4. Till vem utmaningen riktas En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till kommunstyrelsen. 5. Utmaningens innehåll Av utmaningen ska framgå: o vilken verksamhet i kommunen som ska utmanas, om hela eller delar av verksamheten utmanas, en beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på verksamheten, samt en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten. Bedömningen av trovärdigheten bör mija förutsättningarna som Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) uppställer, eftersom denna lagstiftning ändå blir aktuell om det skulle bli fråga om en upphandling. EKONOMIAVDELNINGEN Höganäs kommun Höganäs Tel Fax E-post Internet

9 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 6. Förfarandet bos kommunen När en utmaning inkommer till kommunen är det ansvarig nämnds uppgift att sk.)'ndsamt ta ställning till om man vill bejaka utmaningen eller ej. Inkommen utmaning ska diarief6ras och överlämnas till handläggare för beredning. Nämndens ordforande och viceordforande ska skyndsamt informeras så fort en utmaning inkommit vad avser utmaningen samt inriktningen i denna. En kopia av utmaningen ska omedejbait delges nämnden och kommunstyrelsen för kännedom vid närmaste sammanträdde. Berörd personal och fackliga organisationer ska likaså informeras om utmaningen. Handläggningen ska resultera i ett tjänsteutlåtande till nämnden med f6rslag till beslut i frågan. I handläggningen av ärendet ska även beaktas de redan idag antagna regler som finns i Direktiv för konkurransprövning och medborgarnas egna val i fonn av bla. nulägesanalys, marknadsanalys samt riskanalys. Vid eti tillstyrkande ska underlaget innehålla en tldsplan for då upphandlingen ska ske, när ett eventuellt avtal ska hörja gälla och inte minst vilka krav och prioriteringar nämnden ska ställa på innehållet i upphandlingen. Ett utmaningsbeslut aven nämnd ska alltid prövas av kommunstyrelsen utifrån en helhets perspektiv. Om både nämnden och kommunstyrelsen finner att man är positiv till utmaningen ska ett sedvanligt upphandlingsförfarande genomfåras. Det finns med andra ord inte några garantier for att den ursprunglige utmanaren blir den som slutligen får bedriva verksamheten. Vid utvärdering av inkomna anbud ska den upphandlande nämnden ta hänsyn till skillnaden mellan extern och egen verksamhet vad gäller möjligheten till avdrag får mervärdeskatt. Om nämnden beslutar att inte upphandla verksamheten ska beslutet motiveras. Motiveringen samt underlaget till beslut ska alltid delges kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har inte rätt a1t ompröva nämndens beslut. Kommunstyrelsen kan dock) 0111 den finner det motiverat, återremittera ärendet till nämnden för komplettering eller ytterligare beredning_ Skäl för återremittering kan vara att nämndens beslut inte gmndar sig på en konsekvensanalys eller att det är uppenbart att analysen inte är objektiv och saklig. Kommunfullmäktige beslutar om regel verket. En utmaning är inte någon rättsligt reglerad rätt, men sakfrågan måste hanteras på ett objektivt sätt. I och med att utmaningsrätten är en frivillig del) finns ej möjlighet till besvär. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunfullmäktige EKONOMIAVDELNINGEN Höganäs kommun Höganäs Tel Fax E-post Internet

10 Bilaga 61 89/2011 HÖGANÄS KOMMUN Antagna av k01l21nultjullmäktige (4) Direktiv för konkurrensprövning och medborgarnas egna val av verksamheter inom Höganäs kommun. Bakgrund: I två 111otioner in!ämttade i september och oktober 2003 hemställde förslagsställa/~n att k01jj styre/s", får i uppdrag att utarbeta en konkumnsutsättl1il1gspo!icy respektive ijtjörande av kj1ndva/smode!!. Kommunfullmäktige biföll motion", och uppdrog ( 32/2004) åt koj7jmunstyrelrm att utarbeta eti "policyför konkuj7~nsutsätt1ting och utveckh [YsteJ7J flir medborganzas var KomtJ1Ul1styre/sm gav i april2004 kojjjmunledningskontoret i uppdrag att utföra arbetet genom deltagande i Svenska komjmmfiirbundets projekt ''Nätverk Lokala Konkurrensprogram'~ 1. Syfte I detta dokument anges direktiv och riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Höganäs kommun samt hur medborgarnas egna val kan tillgodoses. Detta är ett styrande dokument för nämnder, styrelser, personal och personalorganisationer. Det är viktigt att den kommunala verksamheten ger höganäsborna så bra valuta som möjligt för sina skattepengar. För att uppnå det skall verksamheten drivas effektivt och rutinmässigt skall förbättringar övervägas, t.ex. kan befintlig verksamhet prövas i konkurrens med annan alternativ utförare. En prövning kan stimulera till en utveckling av den egna verksamheten och öka medborgarnas valmöjligheter. Även kostnadsmedvetenheten ökar och sambandet mellan kostnad och kvalitet blir tydligare. Våra medborgare och kunder ska erbjudas tjänster där de utförs bäst och billigast. När en verksamhet prövas ger processen möjligheter att jämföra och bedöma den egna verksamheten med omvärlden. Konkurrensprövning är en process och ett verktyg för kvalitets- och kostnadsstyrning. En mångfald och variation i utbudet av tjänster ger våra medborgare valfrihet. 2. Vad kan konkurrensprövas? Konkurrensprövning kan ske för stor del av den kommunala verksamheten med undantag för myndighetsutövning och viss lagreglerad verksamhet. Kommunens politiska organisation beslutar om resursfördelning, utformning av avgifter och bidrag etc. Detta arbete i fu1lmäktige, styrelse och nämnder beslutar om verksamheternas omfattning och resurstilldelning. Vad som ska konkurrensprövas avgörs av den politiska organisationen. Beslut om konkurrensprövning kan initieras av kommunstyrelsen eller facknämnd. Bevekelsegrunderna kan vara: Ekonomivinster Kvalitetsvinster Humanvinster Servicevinster Medborgarnas egna val.m:iljövinster

11 2 (4) Ett beslut om konkurrensprövning skall föregås av analyser av förutsättningar för den aktuella verksamheten. Analysen ska vara så fullständigt som möjligt och ge svar på om konkurrensprövning kan ske utan stora avvecklingskostnader eller högre driftskostnader. Undantaget är att lönsamhet skapas på längre sikt eller att verksamhet förbättras enligt en eller flera av punkterna ovan. En nulägesanalys ska göras av verksamheten före konkurrensprövningen. 3. Nulägesanalys före Det första steget inför en konkurrensprövning är att ta fram en nulägesanalys. Nulägesanalysen är viktig som underlag (genomlysning för fastställande av grundfakta, jämförelser, besparingspotential, marknadsanalys etc.) inför det politiska ställningstagandet. Utifrån analysen kan den upphandlade verksamheten utvärderas. 4. Personalpolicy Innan beslut tas om konkurrensprövning måste en bedömning göras av de personalekonomiska konsekvenserna. Den ska innehålla en riskanalys för övertalighet och beräkning av eventuell avvecklingskostnad samt tidplaner för att uppfylla gängse förhandlingsprocedurer enligt arbetsrätten. 5. Marknad För att en upphandling skall vara meningsfull måste det finnas en välfungerande lokal marknad med kunniga och kvalificerade leverantörer. Det bör också göras en bedömning av möjligheten att efter extern utförare återta verksamheten i kommunal regi. 6. Upphandling Reglerna för upphandling styrs i huvudsak av Lagen om offentlig upphandling, LOU. Ett beslut om upphandling föregås av: 1. För varje steg i denna process sker infonnation till personalorganisationerna enligt fastlagda rutiner. 2. Framtagning av nulägesanalys och personalekonomiska konsekvenser i de fall kommunstyrelse eller facknämnd vill ta fram beslutsunderlag för bedömning av konkurrensprövning av verksamhet. 3. En bedömning göras att det finns kunniga och kvalificerade leverantörer på marlmaden. 4. Beslut av nämnd eller kommunstyrelse om att verksamhet skall konkurrensprövas och om den egna verksamheten får lämna ett egenregianbud. 5. Framtagning (upphandling) av förfrågningsunderlag med krav, kriterier och utvärdering. 6. En konsekvensbeskrivning över följder om krav och kriterier inte uppfylls. 7. En konsekvensbeskrivning av möjligheten att efter en avtalsperiod återta verksamheten i kommunal regi.

12 3 (4) En upphandling kan innebära en betydande arbetsinsats och kostnader. Detta ska vägas in i effekten av upphandlingen. En framgångsrik upphandling fordrar god planel~ng och framförhållning. En neutral bedömning av befintliga och eventuellt tillkommande overheadkostnader görs och dessa vägs in i upphandlingsfasen. Den egna verksamheten kan, om nämnd/ styrelse så beslutar, lämna bud. Man skall använda budgeterat belopp för den aktuella verksamheten jämte verksamhetsbeskrivning som sitt interna bud. Om det interna budet är mest fördelaktigt förkastas samtliga externa bud. Ur juridisk synvinkel innebär det att upphandlingen avbryts till förmån för det egna budet. 7. Uppföljning De krav och kriterier som finns angivna i upphandlingen och eventuella oförutsedda effekter av vikt ska följas upp och utvärderas. För en effektiv och bra jämförelse krävs bra mått och gemensamt utvecklade metoder för kvalitetsmätning. Vid upphandlingen ska framgå vilka konsekvenserna blir om uppställda krav inte fullföljs av leverantören. Tydliga krav underlättar valet av leverantör och ger möjlighet att jämföra med egen regi. Ekonomiavdelningen ansvarar för den konkurrensneutrala jämförelsen. 8. Organisation Nuvarande organisation speglar det nuvarande behovet. Förändras föl"valtningarnas uppdrag måste vissa funktioner stärkas. Det gäller sttategiskt planeringsarbete, upphandlings- och beställarkompetens, kvalitetsarbete, kunskaper oeh analyser av marknaden. 9. Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter Kommunen utövar via sin kommunstyrelse en central styrning i frågor som berör upphandling och konkurrensprövning. Kommunstyrelsen beslutar om konkurrensutsättning, efter facknämnds initiativ, skall genomföras och om annan drifts form skall väljas. Kommunstyrelsen har utifrån direktivet för konkurrensprövning av verksamheter och budgetens verksamhets- och inriktningsmå! det strategiska och övergtipande ansvaret för konkurrens frågor inom kommunen. I detta ansvar ingår: Att svara för riktlinjer, mallar, tillämpningsanvisningar och tolkningsfrågor. Att säkerställa att kommunen har tillgång till en god beställar- och upphandlingskompetens. Att ansvara för övergripande frågor som berör utveckling av konkurrensprövning. Att utifrån hemställan från facknämnd fatta beslut om konkurrensutsättning. Att ansvara för hantering av övergripande personalfrågor. Att kontinuerligt utföra översyn av policyn och genomföra nödvändiga förändringar. Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt fall om annan driftsforrn skall väljas.

13 4 (4) 10. Nämndernas ansvar och uppgifter Nämnderna ansvatar för: Att detta direktiv tillämpas. Att årligen i budgetarbetet ha en rutin som tar ställning till om verksamheten skall konkurrensprövas. Att ta fram nulägesanalys som underlag [ör konkurrensprövning Att fatta beslut om upphandlingen och val av entreprenör. Att ge kvalitetsmål och bedöma kundernas krav [ör den beställda verksamheten. Att ha en plan för hur den upphandlade verksamheten ska fungera och vilka rnål och krav som ska tillfredsställas. Att utvärdera och följa upp att den upphandlade verksamheten överensstämmer med beställningen som gjorts och lämna redogörelse av uppföljningen till fullmäktige. Att ha en handlingsplan i beredskap om verksamheten inte når önskad kvalitet och krav. e Att ha tillfredsställande beställarkompetens för att genomföra upphandlingen. Att tillräcklig kompetens finns inom förvaltningen för utvärdering, uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats ut på entreprenad. Att samråd sker med berörds personals företrädare vid tillämpning av policyn.

14 Bilaga 62 89/ Dnr 2011/S0C090 Utmaning Vikhaga Attendo Care har lämnat utmaning på Vikhaga vårdboende och restaurang. Enligt kommunens direktiv för konkurrensprövning ska en bedömning av följande bevekelsegrunder göras innan kommunen prövar om en kommunal verksamhet kan bedrivas i annan regi: Ekonomivinster, kvalitetsvinster, humanvinster, servicevinster och miljövinster. Utifrån en beskrivning av nuvarande verksamhet, en marknadsanalys och eventuella möjligheter till utveckling av medborganlas egna val tar kommunen ställning till om konkurrensprövning kan ske utan stora avvecklingskostnader eller högre driftkostnader. Nuvarande verksamhet Äldreboenden med uppgift på antal platser framgår av bilaga. Revalyckan och Sälgen drivs på entreprenad, övriga som kommunala verksanilieter. Det innebär att f n drivs ca 30 % av platserna exklusive korttidsvård på entreprenad. Om driften av Vikhaga överföres till överföres till drift i annan regi kommer ca 47 % av platserna att drivas på entreprenad. Erfarenheter från andra kommuner Så här läget i några av övriga kommuner i Nordvästra Skåne: I Ängelliolm drivs 30 % av platserna på äldreboende på entreprenad, i Helsingborg 35 % och Landskrona kommer fr o m början av % drivas på entreprenad. Övervägande Marknaden för att driva äldreboenden på entreprenad är väl etablerad. Om Vikhaga överföres till drift på entreprenad kommer fördemingen mellan drift i egen regi och på entreprenad vara lämplig både för att bibehålla kompetens i den egna verksamheten och för att stimulera till konkurrens och utveckling. Upphandlingarna av drift av Sälgen och Revalyckan gjordes som kvalitetsupphandlingar och ledande politiker har uttalat att man vill fortsätta med kvalitetsupphandlingar när det är aktuellt med upphandling av äldrevård. Det betyder att man bortser från möjligheten till ekonomivinster som nämns i direktiven för konkurrensprövning. F n tillagas i köket på Vikhaga mat till Vikhaga, Ljunghaga och matdistribution inom hemvården i Viken. Om det bara hade handlat om mat till boende på Vikhaga hade det varit naturligt att köket skulle ingå i en entreprenad. Med nuvarande ordning med tillagning av mat även till andra enheter är det lämpligt att avvakta utredning om kostorganisationen i kommunen innan man tar ställning till om köket ska ingå i en entreprenad. Förslag Anta Attendo Cares utmaning av drift av Vikhaga vårdboende, överväga en upphandling som både ställer krav på kvalitet och ger möjlighet att väga in ekonomi som en faktor och ta ställning till i vilken omfattning köket på Vikhaga ska ingå i entreprenaden när utredning om kommunens kostorganisation är klar. Bengt Nilsson

15 Bilaga Höganäs kommun Antal plats.er, Igh i vård boende o.ch korttidsvård, 2011 Enhet Värd- Demens Psykiatri- Korttidsboende -vård värd vård t,junghaga 57 4 Väsbyhemmet 38 7 Kastanjegården 2 24 Nyhamnsgärden, 34 (exkl parboende) Sälgen (entreprenad) 50 Vikhaga 46 Revalyckan (entreprenad) 32 TQt.a.lt "1 28 Sum

16

17 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 6 (61) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2011/I<:KA001 Antagande av utmaningen om kommunens städverksamhet Sammanfattning av ärendet Support Syd AB har lämnat in en utmaning avseende kommunens städverksamhet. Kommunledningskontoret har i skrivelse lämnat en redogörelse för för- och nackdelar med att lägga ut städverksamheten på entreprenad. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 11 maj 2011, 99, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2011, Support Syd AB:s skrivelse med utmaning av kommunens städverksamhet, inkommen den 30 december Kommunstyrelsens beslut Utskottets fors/ag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att att anta utmaningen från Support Syd AB att upphandla all städverksamhet inom Höganäs kommun som idag genomförs i egen regi, exklusive städningen på Höganäs Sportcenter, ge kommunens inköpsenhet i uppdrag att i samverkan med fastighetsförvaltningen upphandla all städning uppdelat på två ungefar lika stora områden, där den kommunala verksamheten ges möjlighet att lägga anbud på det ena området. Vid behov får extern expertis användas vid upphandlingen, att upphandlingen ska gälla från och med den 1 juli 2012, att uppdra åt fastighetsförvaltningen och kommunledningskontoret att i samband med framtagandet av ovanstående förfrågningsunderlag utreda hur städverksamheten ska bedrivas vid intraprenader. Beslutet ska skickas till Fastighetsförvaltningen Support Syd AB Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) I Sign IUtdragsbestyrkande

18 I HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTI sid 8 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samrnanträdesdatum Dnr 2011/KKAOOl Utredning avseende utmaningen om kommunens städverksamhet Sammanfattning av ärendet Support Syd,-\B har lämnat in en utmaning avseende kommunens städverksamhet. Kommunlcdningskontoret har i skrivelse lämnat en redogörelse för för- och nackdelar med att lägga ut städverksamheten på entreprenad. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2011, Support Syd AB:s skrivelse med utmaning av kommunens städverksarnhet, inkommen den 30 december Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta utmaningen från Support Syd AB att upphandla all städverksamhet inom Höganäs kommun som idag genomförs i egen regi, exklusive städningen på Höganäs Sportcenter, att ge kommunens inköpsenhet i uppdrag att i samverkan med fastighetsförvaltningen upphandla all städning uppdelat på två ungefir lika stora områden, där den kommunala verksamheten ges möjlighet att lägga anbud på det ena området. Vid behov får extern expertis användas vid upphandlingen, att upphandlingen ska gälla från och med den 1 juli 2012 samt att uppdra åt fastighetsförvaltningen och komrnunledningskontoret att i samband med framtagandet av ovanstående förfrågningsunderlag utreda hur städverksamheten ska bedrivas vid intraprenader. Lennart Nilsson (S) yrkar avslag på ordförandens besluts förslag. Göran Olsson (FP) föreslår att arbetsutskottet ger kommunledrungskontoret i uppdrag att utreda om fler skolenheter än Tornlyckeenheten (genom intraprenaden) ska ges möjlighet att själva bedriva och ansvara för städverksamheten på sin enhet. Beslutsgång Ordföranden föreslår att sitt eget fötslag om att anta utmaningen med mera ska ställas mot Lennart Nilssons (S) avslagsyrkande först för att därefter ta ställning till Göran Olssons (FP) förslag. Arbetsutskottet godkänner ordförandens propositionsordning. Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Lennart Nilswns (S) förslag och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag. Omröstning begiirs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till otdförandens förslag. Nej-röst för avslag till ordförandens förslag. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster- Pe.ter Kovacs (M), Anders Stähl (M), Barbara Struglics-Bogs (KD), Ulf Molin (C) och Göran Olsson (PP) - för bifall till ordförandens förslag mot 1 nej-röst - Lennart Nilsson (S) - för avslag till ordförandens förslag beslutar arbetsutskottet bifalla ordförandens förslag. f0r/.1. I S~",r:'-,4-~_J UtdragsG~yrkand~ _ J

19 ~ HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNS1YRELSENS ARBETSUTSKOTT sid 9 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sarrunanttädesdatum Reservationer Lennart Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt korrununledningskontoret att utreda om fler skolenheter ska ges möjlighet att själva bedriva och ansvara för städverksamheten på sin enhet. Arbetsutskottet föreslår korrununstyrelsen besluta att att anta utmaningen från Support Syd AB att upphandla all städverksamhet inom Höganäs kommun som idag genomförs i egen regi, exklusive städningen på Höganäs Sportcenter, ge korrununens inköpsenhet i uppdrag att i samverkan med fastighetsförvaltningen upphandla all städning uppdelat på två ungefår lika stora områden, där den kommunala verksamheten ges möjlighet att lägga anbud på det ena området. Vid behov får extern expertis användas vid upphandlingen, att upphandlingen ska gälla från och med den l juli 2012, att uppdra åt fastighetsförvaltningen och korrununledningskontoret att i samband med framtagandet av ovanstående förfrågningsunderlag utreda hur städverksamheten ska bedrivas vid intraprenader. Beslutet ska skickas till Korrununledningskontoret (tfkommunchefen) Kommunstyrelsen I Sign%:: ~_ ~ ~ ]~tdtagsbestyikandc

20 do 1/ / /('!Cij 00/ HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utmaning städning Support Syd AB har lämnat utmaning på all förekommande lokalvård/städning i Höganäs. Enligt kommunens direktiv för konkurrensprövning ska en bedömning av följande bevekelsegrunder göras innan kommunen prövar om en kommunal verksamhet kan bedrivas i annan regi: Ekonomivinster Kvalitetsvinster Humanvinster Servicevinster Milj övinster Utifrån en beskrivning av nuvarande verksamhet, en marknadsanalys och eventuella möjligheter till utveckling av medborgarnas egna val tar kommunen ställning till om konkurrensprövning kan ske utan stora avvecklingskostnader eller högre driftkostnader. Nuvarande verksamhet Kommunen fastighetsförvaltning förvaltar totalt m 2. Fastighetsförvaltningens städavdelning ansvarar för städning av m 2 ; m 2 med egen personal, m 2 med upphandlade städ1jänster. Städning av m 2 sker inom Tornlyckeenhetens intraprenad. Städning av Höganäs sportcenter är integrerat i verksamheten, liksom det mesta av städningen på kommunens äldreboenden. Totalt 34 personer, de flesta på deltid, arbetar med den städning som utföres i fastighetsförvaltningens egen regi. Två av de anställda är avdelade för att arbeta med golvvfu d, storstädning och flyttstädning vid flyttningar på äldreboenden. Under sommarlovet anställes extrapersonal för storstädning på skolor och förskolor. Förutom lokaler där kommunen har verksarnhet städar man i de lokaler polisen hyr av Höganäs komm1u1 och i de helägda bolagen Höganäshems och Höganäs Energis kontorslokaler. Den städning som utföres i extern regi delas på två företag. Support Syd städar Bruksskolan och Brukshallen, Förenade Service städar skola, förskolor och bibliotek inom Jonstorpsenheten. Avtalet med Support Syd gäller t o m och avtalet med Höganäs kommun e Kommunledn1ngskontoret Höganäs Tel Fax Internet

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Konkurrensprogram för Ronneby kommun

Konkurrensprogram för Ronneby kommun 2011-08-23 Dnr: 2011/203 Rev 2011-09-29 Kommunledningsenheten Antaget av KF 2011-09-29 247 Konkurrensprogram för Ronneby kommun Inledning, motiv och mål Den kommunala servicen skall vara av god kvalitet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD) 1(18) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00-20.30 Paragrafer 74-86 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer