HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset Nedanstående ärenden tas upp till behandling. Höganäs Peter Kovacs 1. Justering Kommunstyrelsens egna ärenden 2. Ekonomiinformation (ekonomichefen) 3. Personalinformation (personalchefen) 4. Information från räddningstjänsten (räddningschefen) 5. Tillstyrkande av utmaning avseende driften av Vikhaga vårdboende och restaurang 6. Antagande av utmaningen om kommunens städverksamheter 7. Utredning avseende utmaningen om driften av Höganäs Sportcenter 8. Utredning avseende utmaning om kommunens samtliga telefonitjänster 9. Försäljning av del av fastigheten Höganäs Tjörröd 2:4 10. Försäljning av del av fastigheten Höganäs Steglinge 1:1 11. Försäljning av del av fastigheten Höganäs Steglinge 1:1 12. Begäran om yttrande från byggnadsnämnden avseende bygglov för ändrad användning 13. Sammanställning av åtgärder enligt handikapplani:n 14. Beviljande av ersättning tiu vice ordförande i Skåne Nordväst Södra LA G-styrelse 15. Ansökan om bidrag från IS Kullen 16. Revidering av kommunstyrelsens dele"",tionsregler 17. Revidering av kotnjllunstyrelsens behörighetsbeslut 18. Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott samt anmälningsärenden Ärenden till kommunfullmäktige 19. FÖ1"Värv av fastigheten Delfinen 8 i Höganäs stad s s '. s s s s s s.s9-64 s s s s s s s KOMMUNKANSLIET Höganäs kommun Höganäs Tel Fax E-post Internet

2 2 (2) 20. Exploateringsavtal avseende kvarteret Flora 11 med flera (handlingar skii"kas ut separat) 21. Antagande av detaljplan för kvarteret Flora 11 med flera (handlingar skickas ut separat) 22. Arsredovisning 2010 för Sydvatten AB 23. Antagande av folkhälsoprogram 24. Antagande av nya t",,,or avseende byggnadsnämndens verksamhet 25. Antagande av nya taxor för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 26. Svar på revisionsrapport avseende den inre och yttre säkerheten på förskolor 27. Tilläggsanslag för löneöversyn 28. Revidering av kommunstyrelsens reglemente 29. Budget för år 2012, plan för Utbyggnad av etapp 2 på Höganäs Sportcenter s s s s s s s s s Ersättare för kännedom Ledamot som är förhindrad närvara vid sammanträdet skall snarast anmäla detta till kommunkansliet, tel eller , e-post

3 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 5 (61) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dur 2011/KI<A176 Tillstyrkande av utmaning avseende driften av Vikhaga vårdboende och restaurang Sammanfattning av ärendet Attendo Care har lämnat en utmaning till socialnämnden avseende Vikhaga vårdboende och dess restaurang. Socialnämnden beslutade den 27 april 2011 att tillstyrka utmaningen med tillägget att den pågående köksuttedningen ska beaktas i förfrågningsunderlaget avseende upphandlingen. Enligt regelverket för utmaningsrätt, antaget av kommunfullmäktige, ska ett utmaningsbeslut aven nämnd alltid prövas av kommunstyrelsen utifrån ett helhetsperspektiv. Om både nämnden och kommunstyrelsen finner att man är positiv till utmaningen ska ett sedvanligt upphandlingsförfarande genomföras. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 maj 2011, 118, Socialnämndens beslut den 27 april 2011, 89, inklusive bilagorna 59-62, Regelverket för utmaningsrätt av Höganäs kommuns verksamheter, antaget av kommunfullmäktige den 18 mars 2010, 22, reviderat den 25 november 2010, 135. Kommunstyrelsens beslut Utskottetsforslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att tillstyrka socialnämndens beslut att anta utmaningen från Attendo Care avseende driften av Vilmaga vårdboende och dess restaurang. Beslutet ska skickas till Socialnämnden I Sign IUtdragSbestyrkande

4 ~ KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT I-IÖGANÄS KOMMUN sid 19 (21) SAMtvU\NTRADESPROTOKOLL Samtnanträdesdatum Dnr2011/KKA176 Tillstyrkande av utmaning avseende driften av Vikhaga vård boende och restaurang Sammanfattning av ärendet Attendo Care har lämnat en utmaning till socialnämnden avseende Vikhaga vårdboende och dess restamang. Socialnämnden beslutade den 27 april 2011 att tillstyrka utmaningen med tillägget att den pågående köksutredningen ska beaktas i förfrågningsunderlaget avseende upphandlingen. Enligt regelverket [ör utmaningsrätt, antaget av kommunfullmäktige, ska ett utmaningsbeslut aven nämnd alltid prövas av kommunstyrelsen utifrån ett helhetsperspektiv. Om både nämnden och kommunstyrelsen fmner att man är positiv till utmaningen ska ett sedvanligt upphandlingsförfarande genomföras. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut den 27 april 2011, 89, inklusive bilagorna 59-62, Regelverket för utmaningsrätt av Höganäs komtnuns verksamheter, antaget av kommunfullmäktige den 18 mars 2010, 22, reviderat den 25 november 2010, 135. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka socialnämndens beslut att anta utmaningen från Attendo Care avseende driften av Vikhaga vårdboende och dess restamang. Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. Lennart Nilsson (S) yrkar avslag på ordförandens beslutsförslag. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Lennart Nilssons (S) förslag och fmner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till ordförandens förslag. Nej-röst för avslag till ordförandens förslag. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster- Peter Kovacs (M), Anders Ståhl (M), Solweig Adam Stjemvall (M), Ulf Molin (C) och Ulrika Adsersen (FP) - för bifall till ordförandens förslag mot 1 nej-röst - LcnnartNilsson (S) - för avslag till ordförandens förslag beslutar arbetsutskottet bifalla ordförandens förslag. Reservationer Lennart Nilsson (S) reserverar sig 1110t beslutet. forts. IUtdragsbestyrkande

5 HÖGA NÄS KOMMUN KOlvlIvIUNSTYRELSENS "RJ3ETSUTSKOTI sid 20 (21) SAlvlIvLANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdahltll 2011 ~05-24 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillsll'rka socialnämndens beslut att anta utmaningen från Attendo Care avseende driften av Vikhaga vårdboende och dess restaurang. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen LIS~i~~'~'r(~)(~/~~~l~,~ ~I~U~td~rag~Sb~eS~~,~rk~an~dc ~

6 HÖGANÄS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Sida 3 av 51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanttädesdatum Allmänna ärenden 89 Utmaning - Vikhaga Dm 2011 /SOC090 Attendo Care har inkommit med en utmaning på Vikhaga vårdboende. Regelverk för uttnaningsrätt av Höganäs kommuns verksamheter. Direktiv för konkurrensprövning och medborgarnas egna val. Bilaga 59 Bilaga 60 Bilaga 61 Kommunchefen har efter samråd med socialchefen uppdragit åt Bengt Nilsson att utteda ärendet. Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt Bengt Nilsson att redovisa sin uttedning om uttnaningen av Vikbaga vårdboende föt socialnämnden Bengt Nilssons uttedning. Bilaga 62 Socialnämnden beslutade att att att anta uttnaningen och upphandla driften av Vikhaga, beakta pågående köksuttedning i upphandlingsunderlaget, samt överlämna beslutet till kommunstyrelsen för prövning. S och V reserverade sig mot beslutet.

7 Bilaga 59 89/ mars 2011 Socialnämnden Höganäs kommun Stadshuset Centralgatan Höganäs '.,.,r.; ( Utmaning Attendo Care driver sedan våren 2009 Sälgens vårdboende på uppdrag av Höganäs kommun. Verksamheten fungerar väl och kommunens undersökningar visar att såväl brukare som medarbetare är mycket nöjda. Utmaningen består i att Attendo Care anser sig även kunna driva Vikhaga vårdboende och restaurang med god kvalitet samt med mycket nöjda brukare och medarbetare. Attendo Care har sedan 1988 varit med och utvecklat vård och omsorgen i Sverige. Vi har en bred verksamhet som innefattar vård och omsorg om äldre och funktionshindrade såväl som individ och familjeomsorg. Attendo Care har idag verksamhet i ett 60-tal kommuner. Det är vår förhoppning a Höganäs kommun antar utmaningen. Med vänlig hälsning ~7 (~~&:e::: Ammy Wehlin, VD Attendo Care Telefon Attendo Care. Box Danderyd. Besöksadress Vendevägen 85 B. Tel

8 Bilaga 60 89/2011 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Regelverk för utmallingsrätt av Höganäs kommuns verksamheter 1. Definition Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att i enlighet med detta regelverk utmana den kommunala verksamheten. Med utmaningsrätt avses att någon riktar eit önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Med kommunens verksamhet menas sådana verksamheter som kommunen driver med egen anställd personal. Vidare gäller rätten att utmana såväl privata foretag som egen anställd personal 2. Syfte med kommnnal utmaningsrätt Syftet är att pröva verksamheter som ligger under kommunens ansvar och ta tillvara det intresset som visas och den möjlighet som det kan ge att utveckla kvalite och effektivitet, en ny marknad eller stärka en redan befintlig sådan. 3. Avgränsning All verksamhet som drivs av kommunen rar utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller forordning måste utföras av kommunen med egen personal Följande verksamheter får dock ej utmanas: o GI Verksamheter som drivs med intraprenadsavtal. Verksamheter som drivs genom s.k. kundvalsmodell eller enligt Jagen om valfrihetssystem, LOV. Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten. Riktas en utmaning mot verksamhet som redan bedrivs på entreprenad genom ett avtal med kommunen ska den betraktas som en intresseanmälan att delta i en kommande upphandling. 4. Till vem utmaningen riktas En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till kommunstyrelsen. 5. Utmaningens innehåll Av utmaningen ska framgå: o vilken verksamhet i kommunen som ska utmanas, om hela eller delar av verksamheten utmanas, en beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på verksamheten, samt en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten. Bedömningen av trovärdigheten bör mija förutsättningarna som Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) uppställer, eftersom denna lagstiftning ändå blir aktuell om det skulle bli fråga om en upphandling. EKONOMIAVDELNINGEN Höganäs kommun Höganäs Tel Fax E-post Internet

9 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 6. Förfarandet bos kommunen När en utmaning inkommer till kommunen är det ansvarig nämnds uppgift att sk.)'ndsamt ta ställning till om man vill bejaka utmaningen eller ej. Inkommen utmaning ska diarief6ras och överlämnas till handläggare för beredning. Nämndens ordforande och viceordforande ska skyndsamt informeras så fort en utmaning inkommit vad avser utmaningen samt inriktningen i denna. En kopia av utmaningen ska omedejbait delges nämnden och kommunstyrelsen för kännedom vid närmaste sammanträdde. Berörd personal och fackliga organisationer ska likaså informeras om utmaningen. Handläggningen ska resultera i ett tjänsteutlåtande till nämnden med f6rslag till beslut i frågan. I handläggningen av ärendet ska även beaktas de redan idag antagna regler som finns i Direktiv för konkurransprövning och medborgarnas egna val i fonn av bla. nulägesanalys, marknadsanalys samt riskanalys. Vid eti tillstyrkande ska underlaget innehålla en tldsplan for då upphandlingen ska ske, när ett eventuellt avtal ska hörja gälla och inte minst vilka krav och prioriteringar nämnden ska ställa på innehållet i upphandlingen. Ett utmaningsbeslut aven nämnd ska alltid prövas av kommunstyrelsen utifrån en helhets perspektiv. Om både nämnden och kommunstyrelsen finner att man är positiv till utmaningen ska ett sedvanligt upphandlingsförfarande genomfåras. Det finns med andra ord inte några garantier for att den ursprunglige utmanaren blir den som slutligen får bedriva verksamheten. Vid utvärdering av inkomna anbud ska den upphandlande nämnden ta hänsyn till skillnaden mellan extern och egen verksamhet vad gäller möjligheten till avdrag får mervärdeskatt. Om nämnden beslutar att inte upphandla verksamheten ska beslutet motiveras. Motiveringen samt underlaget till beslut ska alltid delges kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har inte rätt a1t ompröva nämndens beslut. Kommunstyrelsen kan dock) 0111 den finner det motiverat, återremittera ärendet till nämnden för komplettering eller ytterligare beredning_ Skäl för återremittering kan vara att nämndens beslut inte gmndar sig på en konsekvensanalys eller att det är uppenbart att analysen inte är objektiv och saklig. Kommunfullmäktige beslutar om regel verket. En utmaning är inte någon rättsligt reglerad rätt, men sakfrågan måste hanteras på ett objektivt sätt. I och med att utmaningsrätten är en frivillig del) finns ej möjlighet till besvär. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunfullmäktige EKONOMIAVDELNINGEN Höganäs kommun Höganäs Tel Fax E-post Internet

10 Bilaga 61 89/2011 HÖGANÄS KOMMUN Antagna av k01l21nultjullmäktige (4) Direktiv för konkurrensprövning och medborgarnas egna val av verksamheter inom Höganäs kommun. Bakgrund: I två 111otioner in!ämttade i september och oktober 2003 hemställde förslagsställa/~n att k01jj styre/s", får i uppdrag att utarbeta en konkumnsutsättl1il1gspo!icy respektive ijtjörande av kj1ndva/smode!!. Kommunfullmäktige biföll motion", och uppdrog ( 32/2004) åt koj7jmunstyrelrm att utarbeta eti "policyför konkuj7~nsutsätt1ting och utveckh [YsteJ7J flir medborganzas var KomtJ1Ul1styre/sm gav i april2004 kojjjmunledningskontoret i uppdrag att utföra arbetet genom deltagande i Svenska komjmmfiirbundets projekt ''Nätverk Lokala Konkurrensprogram'~ 1. Syfte I detta dokument anges direktiv och riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Höganäs kommun samt hur medborgarnas egna val kan tillgodoses. Detta är ett styrande dokument för nämnder, styrelser, personal och personalorganisationer. Det är viktigt att den kommunala verksamheten ger höganäsborna så bra valuta som möjligt för sina skattepengar. För att uppnå det skall verksamheten drivas effektivt och rutinmässigt skall förbättringar övervägas, t.ex. kan befintlig verksamhet prövas i konkurrens med annan alternativ utförare. En prövning kan stimulera till en utveckling av den egna verksamheten och öka medborgarnas valmöjligheter. Även kostnadsmedvetenheten ökar och sambandet mellan kostnad och kvalitet blir tydligare. Våra medborgare och kunder ska erbjudas tjänster där de utförs bäst och billigast. När en verksamhet prövas ger processen möjligheter att jämföra och bedöma den egna verksamheten med omvärlden. Konkurrensprövning är en process och ett verktyg för kvalitets- och kostnadsstyrning. En mångfald och variation i utbudet av tjänster ger våra medborgare valfrihet. 2. Vad kan konkurrensprövas? Konkurrensprövning kan ske för stor del av den kommunala verksamheten med undantag för myndighetsutövning och viss lagreglerad verksamhet. Kommunens politiska organisation beslutar om resursfördelning, utformning av avgifter och bidrag etc. Detta arbete i fu1lmäktige, styrelse och nämnder beslutar om verksamheternas omfattning och resurstilldelning. Vad som ska konkurrensprövas avgörs av den politiska organisationen. Beslut om konkurrensprövning kan initieras av kommunstyrelsen eller facknämnd. Bevekelsegrunderna kan vara: Ekonomivinster Kvalitetsvinster Humanvinster Servicevinster Medborgarnas egna val.m:iljövinster

11 2 (4) Ett beslut om konkurrensprövning skall föregås av analyser av förutsättningar för den aktuella verksamheten. Analysen ska vara så fullständigt som möjligt och ge svar på om konkurrensprövning kan ske utan stora avvecklingskostnader eller högre driftskostnader. Undantaget är att lönsamhet skapas på längre sikt eller att verksamhet förbättras enligt en eller flera av punkterna ovan. En nulägesanalys ska göras av verksamheten före konkurrensprövningen. 3. Nulägesanalys före Det första steget inför en konkurrensprövning är att ta fram en nulägesanalys. Nulägesanalysen är viktig som underlag (genomlysning för fastställande av grundfakta, jämförelser, besparingspotential, marknadsanalys etc.) inför det politiska ställningstagandet. Utifrån analysen kan den upphandlade verksamheten utvärderas. 4. Personalpolicy Innan beslut tas om konkurrensprövning måste en bedömning göras av de personalekonomiska konsekvenserna. Den ska innehålla en riskanalys för övertalighet och beräkning av eventuell avvecklingskostnad samt tidplaner för att uppfylla gängse förhandlingsprocedurer enligt arbetsrätten. 5. Marknad För att en upphandling skall vara meningsfull måste det finnas en välfungerande lokal marknad med kunniga och kvalificerade leverantörer. Det bör också göras en bedömning av möjligheten att efter extern utförare återta verksamheten i kommunal regi. 6. Upphandling Reglerna för upphandling styrs i huvudsak av Lagen om offentlig upphandling, LOU. Ett beslut om upphandling föregås av: 1. För varje steg i denna process sker infonnation till personalorganisationerna enligt fastlagda rutiner. 2. Framtagning av nulägesanalys och personalekonomiska konsekvenser i de fall kommunstyrelse eller facknämnd vill ta fram beslutsunderlag för bedömning av konkurrensprövning av verksamhet. 3. En bedömning göras att det finns kunniga och kvalificerade leverantörer på marlmaden. 4. Beslut av nämnd eller kommunstyrelse om att verksamhet skall konkurrensprövas och om den egna verksamheten får lämna ett egenregianbud. 5. Framtagning (upphandling) av förfrågningsunderlag med krav, kriterier och utvärdering. 6. En konsekvensbeskrivning över följder om krav och kriterier inte uppfylls. 7. En konsekvensbeskrivning av möjligheten att efter en avtalsperiod återta verksamheten i kommunal regi.

12 3 (4) En upphandling kan innebära en betydande arbetsinsats och kostnader. Detta ska vägas in i effekten av upphandlingen. En framgångsrik upphandling fordrar god planel~ng och framförhållning. En neutral bedömning av befintliga och eventuellt tillkommande overheadkostnader görs och dessa vägs in i upphandlingsfasen. Den egna verksamheten kan, om nämnd/ styrelse så beslutar, lämna bud. Man skall använda budgeterat belopp för den aktuella verksamheten jämte verksamhetsbeskrivning som sitt interna bud. Om det interna budet är mest fördelaktigt förkastas samtliga externa bud. Ur juridisk synvinkel innebär det att upphandlingen avbryts till förmån för det egna budet. 7. Uppföljning De krav och kriterier som finns angivna i upphandlingen och eventuella oförutsedda effekter av vikt ska följas upp och utvärderas. För en effektiv och bra jämförelse krävs bra mått och gemensamt utvecklade metoder för kvalitetsmätning. Vid upphandlingen ska framgå vilka konsekvenserna blir om uppställda krav inte fullföljs av leverantören. Tydliga krav underlättar valet av leverantör och ger möjlighet att jämföra med egen regi. Ekonomiavdelningen ansvarar för den konkurrensneutrala jämförelsen. 8. Organisation Nuvarande organisation speglar det nuvarande behovet. Förändras föl"valtningarnas uppdrag måste vissa funktioner stärkas. Det gäller sttategiskt planeringsarbete, upphandlings- och beställarkompetens, kvalitetsarbete, kunskaper oeh analyser av marknaden. 9. Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter Kommunen utövar via sin kommunstyrelse en central styrning i frågor som berör upphandling och konkurrensprövning. Kommunstyrelsen beslutar om konkurrensutsättning, efter facknämnds initiativ, skall genomföras och om annan drifts form skall väljas. Kommunstyrelsen har utifrån direktivet för konkurrensprövning av verksamheter och budgetens verksamhets- och inriktningsmå! det strategiska och övergtipande ansvaret för konkurrens frågor inom kommunen. I detta ansvar ingår: Att svara för riktlinjer, mallar, tillämpningsanvisningar och tolkningsfrågor. Att säkerställa att kommunen har tillgång till en god beställar- och upphandlingskompetens. Att ansvara för övergripande frågor som berör utveckling av konkurrensprövning. Att utifrån hemställan från facknämnd fatta beslut om konkurrensutsättning. Att ansvara för hantering av övergripande personalfrågor. Att kontinuerligt utföra översyn av policyn och genomföra nödvändiga förändringar. Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt fall om annan driftsforrn skall väljas.

13 4 (4) 10. Nämndernas ansvar och uppgifter Nämnderna ansvatar för: Att detta direktiv tillämpas. Att årligen i budgetarbetet ha en rutin som tar ställning till om verksamheten skall konkurrensprövas. Att ta fram nulägesanalys som underlag [ör konkurrensprövning Att fatta beslut om upphandlingen och val av entreprenör. Att ge kvalitetsmål och bedöma kundernas krav [ör den beställda verksamheten. Att ha en plan för hur den upphandlade verksamheten ska fungera och vilka rnål och krav som ska tillfredsställas. Att utvärdera och följa upp att den upphandlade verksamheten överensstämmer med beställningen som gjorts och lämna redogörelse av uppföljningen till fullmäktige. Att ha en handlingsplan i beredskap om verksamheten inte når önskad kvalitet och krav. e Att ha tillfredsställande beställarkompetens för att genomföra upphandlingen. Att tillräcklig kompetens finns inom förvaltningen för utvärdering, uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats ut på entreprenad. Att samråd sker med berörds personals företrädare vid tillämpning av policyn.

14 Bilaga 62 89/ Dnr 2011/S0C090 Utmaning Vikhaga Attendo Care har lämnat utmaning på Vikhaga vårdboende och restaurang. Enligt kommunens direktiv för konkurrensprövning ska en bedömning av följande bevekelsegrunder göras innan kommunen prövar om en kommunal verksamhet kan bedrivas i annan regi: Ekonomivinster, kvalitetsvinster, humanvinster, servicevinster och miljövinster. Utifrån en beskrivning av nuvarande verksamhet, en marknadsanalys och eventuella möjligheter till utveckling av medborganlas egna val tar kommunen ställning till om konkurrensprövning kan ske utan stora avvecklingskostnader eller högre driftkostnader. Nuvarande verksamhet Äldreboenden med uppgift på antal platser framgår av bilaga. Revalyckan och Sälgen drivs på entreprenad, övriga som kommunala verksanilieter. Det innebär att f n drivs ca 30 % av platserna exklusive korttidsvård på entreprenad. Om driften av Vikhaga överföres till överföres till drift i annan regi kommer ca 47 % av platserna att drivas på entreprenad. Erfarenheter från andra kommuner Så här läget i några av övriga kommuner i Nordvästra Skåne: I Ängelliolm drivs 30 % av platserna på äldreboende på entreprenad, i Helsingborg 35 % och Landskrona kommer fr o m början av % drivas på entreprenad. Övervägande Marknaden för att driva äldreboenden på entreprenad är väl etablerad. Om Vikhaga överföres till drift på entreprenad kommer fördemingen mellan drift i egen regi och på entreprenad vara lämplig både för att bibehålla kompetens i den egna verksamheten och för att stimulera till konkurrens och utveckling. Upphandlingarna av drift av Sälgen och Revalyckan gjordes som kvalitetsupphandlingar och ledande politiker har uttalat att man vill fortsätta med kvalitetsupphandlingar när det är aktuellt med upphandling av äldrevård. Det betyder att man bortser från möjligheten till ekonomivinster som nämns i direktiven för konkurrensprövning. F n tillagas i köket på Vikhaga mat till Vikhaga, Ljunghaga och matdistribution inom hemvården i Viken. Om det bara hade handlat om mat till boende på Vikhaga hade det varit naturligt att köket skulle ingå i en entreprenad. Med nuvarande ordning med tillagning av mat även till andra enheter är det lämpligt att avvakta utredning om kostorganisationen i kommunen innan man tar ställning till om köket ska ingå i en entreprenad. Förslag Anta Attendo Cares utmaning av drift av Vikhaga vårdboende, överväga en upphandling som både ställer krav på kvalitet och ger möjlighet att väga in ekonomi som en faktor och ta ställning till i vilken omfattning köket på Vikhaga ska ingå i entreprenaden när utredning om kommunens kostorganisation är klar. Bengt Nilsson

15 Bilaga Höganäs kommun Antal plats.er, Igh i vård boende o.ch korttidsvård, 2011 Enhet Värd- Demens Psykiatri- Korttidsboende -vård värd vård t,junghaga 57 4 Väsbyhemmet 38 7 Kastanjegården 2 24 Nyhamnsgärden, 34 (exkl parboende) Sälgen (entreprenad) 50 Vikhaga 46 Revalyckan (entreprenad) 32 TQt.a.lt "1 28 Sum

16

17 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 6 (61) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2011/I<:KA001 Antagande av utmaningen om kommunens städverksamhet Sammanfattning av ärendet Support Syd AB har lämnat in en utmaning avseende kommunens städverksamhet. Kommunledningskontoret har i skrivelse lämnat en redogörelse för för- och nackdelar med att lägga ut städverksamheten på entreprenad. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 11 maj 2011, 99, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2011, Support Syd AB:s skrivelse med utmaning av kommunens städverksamhet, inkommen den 30 december Kommunstyrelsens beslut Utskottets fors/ag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att att anta utmaningen från Support Syd AB att upphandla all städverksamhet inom Höganäs kommun som idag genomförs i egen regi, exklusive städningen på Höganäs Sportcenter, ge kommunens inköpsenhet i uppdrag att i samverkan med fastighetsförvaltningen upphandla all städning uppdelat på två ungefar lika stora områden, där den kommunala verksamheten ges möjlighet att lägga anbud på det ena området. Vid behov får extern expertis användas vid upphandlingen, att upphandlingen ska gälla från och med den 1 juli 2012, att uppdra åt fastighetsförvaltningen och kommunledningskontoret att i samband med framtagandet av ovanstående förfrågningsunderlag utreda hur städverksamheten ska bedrivas vid intraprenader. Beslutet ska skickas till Fastighetsförvaltningen Support Syd AB Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) I Sign IUtdragsbestyrkande

18 I HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTI sid 8 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samrnanträdesdatum Dnr 2011/KKAOOl Utredning avseende utmaningen om kommunens städverksamhet Sammanfattning av ärendet Support Syd,-\B har lämnat in en utmaning avseende kommunens städverksamhet. Kommunlcdningskontoret har i skrivelse lämnat en redogörelse för för- och nackdelar med att lägga ut städverksamheten på entreprenad. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2011, Support Syd AB:s skrivelse med utmaning av kommunens städverksarnhet, inkommen den 30 december Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta utmaningen från Support Syd AB att upphandla all städverksamhet inom Höganäs kommun som idag genomförs i egen regi, exklusive städningen på Höganäs Sportcenter, att ge kommunens inköpsenhet i uppdrag att i samverkan med fastighetsförvaltningen upphandla all städning uppdelat på två ungefir lika stora områden, där den kommunala verksamheten ges möjlighet att lägga anbud på det ena området. Vid behov får extern expertis användas vid upphandlingen, att upphandlingen ska gälla från och med den 1 juli 2012 samt att uppdra åt fastighetsförvaltningen och komrnunledningskontoret att i samband med framtagandet av ovanstående förfrågningsunderlag utreda hur städverksamheten ska bedrivas vid intraprenader. Lennart Nilsson (S) yrkar avslag på ordförandens besluts förslag. Göran Olsson (FP) föreslår att arbetsutskottet ger kommunledrungskontoret i uppdrag att utreda om fler skolenheter än Tornlyckeenheten (genom intraprenaden) ska ges möjlighet att själva bedriva och ansvara för städverksamheten på sin enhet. Beslutsgång Ordföranden föreslår att sitt eget fötslag om att anta utmaningen med mera ska ställas mot Lennart Nilssons (S) avslagsyrkande först för att därefter ta ställning till Göran Olssons (FP) förslag. Arbetsutskottet godkänner ordförandens propositionsordning. Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Lennart Nilswns (S) förslag och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag. Omröstning begiirs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till otdförandens förslag. Nej-röst för avslag till ordförandens förslag. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster- Pe.ter Kovacs (M), Anders Stähl (M), Barbara Struglics-Bogs (KD), Ulf Molin (C) och Göran Olsson (PP) - för bifall till ordförandens förslag mot 1 nej-röst - Lennart Nilsson (S) - för avslag till ordförandens förslag beslutar arbetsutskottet bifalla ordförandens förslag. f0r/.1. I S~",r:'-,4-~_J UtdragsG~yrkand~ _ J

19 ~ HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNS1YRELSENS ARBETSUTSKOTT sid 9 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sarrunanttädesdatum Reservationer Lennart Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt korrununledningskontoret att utreda om fler skolenheter ska ges möjlighet att själva bedriva och ansvara för städverksamheten på sin enhet. Arbetsutskottet föreslår korrununstyrelsen besluta att att anta utmaningen från Support Syd AB att upphandla all städverksamhet inom Höganäs kommun som idag genomförs i egen regi, exklusive städningen på Höganäs Sportcenter, ge korrununens inköpsenhet i uppdrag att i samverkan med fastighetsförvaltningen upphandla all städning uppdelat på två ungefår lika stora områden, där den kommunala verksamheten ges möjlighet att lägga anbud på det ena området. Vid behov får extern expertis användas vid upphandlingen, att upphandlingen ska gälla från och med den l juli 2012, att uppdra åt fastighetsförvaltningen och korrununledningskontoret att i samband med framtagandet av ovanstående förfrågningsunderlag utreda hur städverksamheten ska bedrivas vid intraprenader. Beslutet ska skickas till Korrununledningskontoret (tfkommunchefen) Kommunstyrelsen I Sign%:: ~_ ~ ~ ]~tdtagsbestyikandc

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Samlat dokument för policy och riktlinjer inom området Beslut i kommunfullmäktige 2011-05-23 78 Bakgrund Under den gångna mandatperioden har ett omfattande arbete

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, 51 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM för SUNNE KOMMUN Bilagor: 1. Konkurrensplan 2. Avtalsredovisning 3. Förkalkyl 4. MBL och upphandling 5. Mall för upprättande av förfrågningsunderlag

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem 2012:15 Lagen om valfrihetssystem Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-26 2011/151-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-05-26 S2011/5391/FST (delvis) Regeringen

Läs mer

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Slutrapport Etapp I Datum 2009-11-04 Versionsnummer 3 Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör

Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör 1(4) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 7 SL-2013-5307 Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör Ärendebeskrivning Trafikförvaltningen

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport Stimulansbidrag LOV Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha

Läs mer

Handbok för utmanare om privata företags möjligheter att utmana kommunala verksamheter. Anders Morin, Monica Renstig Januari 2009

Handbok för utmanare om privata företags möjligheter att utmana kommunala verksamheter. Anders Morin, Monica Renstig Januari 2009 Handbok för utmanare om privata företags möjligheter att utmana kommunala verksamheter Anders Morin, Monica Renstig Januari 2009 Därför behövs utmaningsrätt! 1 Därför behövs utmaningsrätt! Landets kommuner

Läs mer