ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALTERNATIVA DRIFTSFORMER"

Transkript

1 PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer vid övertagande av verksamhet 4 Kvalitetsuppföljning 5 Brukarinflytande 5 Samråd med personalen 5 Upphandlingskompetens och ansvarsfördelning 5 Principer för stöd till avknoppare 6 Personalkooperativ 6

3 Bakgrund Åmåls kommun köper tjänster av externa leverantörer för ca xx milj per år. Hur dessa fördelas på olika verksamhetsområden framgår av avsnittet Nulägesbeskrivning nedan. 3 Det finns idag inget samlat politiskt ställningstagande inom vilka områden detta skall ske, utan varje nämnd/förvaltning har av tradition beslutat om vilken verksamhet man skall köpa alternativt bedriva i egen regi. För att kunna ta fram ett styrdokument, ingår Åmåls kommun under 2004 i ett nätverk som leds av Svenska Kommunförbundet. Nätverket består av följande kommuner: Eksjö, Höganäs, Karlskoga, Kinda, Knivsta, Säffle, Tjörn, Åmål. Avsikten är att varje kommun, under 2004, skall arbeta fram ett eget dokument för alternativa driftformer och konkurrensprövning, som sedan fastställs av respektive kommunfullmäktige. Styrdokumentet skall vara ett uttryck för gemensamma, långsiktiga politiska ställningstaganden. Nulägesbeskrivning Enligt SCB/SV Kommunförbundet köpte Åmåls kommun, år 2003, tjänster/verksamheter, från andra huvudmän inom olika områden för sammanlagt xx milj kr. Definitionen att köpa tjänst/verksamhet är när en annan producent än kommunen själv producerar kommunalt finansierade tjänster. Här handlar det om köp av en sammanhållen tjänst inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. En procentuell fördelning på versamhetsområde framgår av nedanstående tabell, där även Säffle kommun redovisas, som jämförelse. Infrastruktur Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o skydd mm o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg ÅMÅL SÄFFLE Exempel på olika verksamheter som bedrivs som entreprenad eller är en köpt verksamhet i Åmål: Färdtjänst Skolskjutsar Familjerådgivning Familjehem Institutionsvård Snöröjning

4 Mål och syfte Målet och syftet med detta styrdokument är att: Stimulera verksamhetsutveckling Stimulera företagsutveckling Höja effektiviteten och förbättra kvaliteten på kommunens tjänster Öka valfriheten för kommuninvånarna Öka valfriheten för kommunanställda 4 Omfattning Samtliga verksamheter inom kommunen skall vara föremål för anbudsupphandling med undantag av uppgifter som omfattar myndighetsutövning och beslut om biståndsbedömning verksamhet som enligt lagar och författningar inte får bedrivas i privat regi. Omfattningen bedöms av nämnderna och kommunstyrelsen, som i de årliga verksamhetsplanerna föreslår vilka områden som skall konkurrensprövas alternativt bedrivas i alternativ driftform. Kommunfullmäktige tar ställning till dessa förslag, i samband med att verksamhetsplaner och budget fastställs. Beslut om konkurrensprövning skall alltid föregås av en analys av förutsättningarna. En bedömning måste göras om konkurrensprövning kan ske utan stora avvecklingskostnader för kommunen, eller om det är lönsamt på sikt att ta avvecklingskostnaderna för att få bättre verksamhet och större valfrihet i framtiden. Såväl ny som befintlig verksamhet kan konkurrensprövas. Interna bud Den egna verksamheten skall vid konkurrensutsättning normalt kunna lämna anbud. När en egen enhet lämnar ett anbud skall detta behandlas under samma förutsättningar som ett anbud från en utomstående anbudsgivare. Den egna enheten skall basera priset på direkta och indirekta kostnader (ex administrationskostnader, personalkostnader, lokalkostnader, material, inventarier och utrustning, kapitalkostnader, mervärdesskatt och finansiella kostnader) för fullgörande av åtagandet. Icke påverkbara centrala kostnader som t ex kostnader för den demokratiska överbyggnaden, och kostnader för myndighetsutövning skall inte tas med som kostnader för den egna enheten. Avtal skall alltid tecknas oavsett extern eller intern uppdragstagare. Principer vid övertagande av verksamhet I samband med anbudsinfordran, skall hänsyn tas till frågan om anbudsgivarens övertagande av personal, lokaler, inventarier o likn. Huvudregeln är att personalen övergår till den nya utföraren. En arbetstagare har dock möjlighet att motsätta sig att anställningsförhållandet går över till den nya arbetsgivaren. Den övertalighet som då eventuellt uppstår kommer i första

5 hand att lösas genom omplacering till annan arbetsplats inom samma eller likvärdigt verksamhetsområde. Personalenheten har samordningsansvar för omplacering av personal som väljer att stanna kvar hos kommunen när entreprenör övertar hela eller delar av verksamhet. Om utrustning och inventarier skall övertagas av entreprenören, skall detta ske genom köp till marknadspris, efter värdering. Kvalitetsuppföljning Varje nämnd skall utarbeta kvalitetsmål för de verksamhetsområden för vilka nämnden svarar. Kvalitetsmålen skall vara lika, oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi, av en intraprenad eller av en entreprenör. Vid uppföljning och utvärdering av kvaliteten kan ett antal separata kontroll- och mätinstrument användas. De sammanvägda resultaten från olika kontroller och mätningar utgör sedan underlaget för en samlad kvalitetsbedömning. Med uppföljning avses att mäta och beskriva prestationer, prestationsflöden och resultat, dock utan att orsakssamband beskrivs. En utvärdering är en mera omfattande insats än en uppföljning. En utvärdering innehåller fördjupade och förklarande analyser som syftar till att förklara avvikelser från fastställda kvalitetskrav och att beskriva orsakssamband. Utvärderingen ställer ofta krav på ett omfattande underlag, insamlat särskilt för ändamålet. Kommunstyrelsen skall utarbeta övergripande system och rutiner för kvalitetsmätning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Brukarinflytande Varje nämnd skall se till att kvalitetsmålen och uppföljning av verksamheten, i den mån det är möjligt, formuleras i en dialog med berörda brukare. Även vid uppföljning av verksamheten skall en dialog föras med brukarna. Samråd med personalen Samråd och förhandling enligt lag och avtal (MBL) skall ske med fackliga företrädare vid tillämpningen av detta program. Upphandlingskompetens och ansvarsfördelning Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt marknadsföringslagen ställer höga krav på att förfrågningsunderlag m m är sakliga och innehåller korrekt och relevant information. Upprättande av förfrågningsunderlag skall göras tillsammans med kommunens inköpsansvarige. Information och utbildning för framtagande av förfrågningsunderlag och egenregi anbud skall genomföras. I syfte att höja beställarkompetensen skall även nämnderna erbjudas utbildning i form av seminarier om entreprenörskap och olika driftformer samt om lagstiftning, policies, riktlinjer m m vid konkurrensprövning. 5

6 Principer för stöd till avknoppare Eftersom tillgången på entreprenörer i många fall är starkt begränsad i Åmål skall kommunen, i avsikt att stimulera framväxten av en entreprenörskår, uppmuntra personal att knoppa av och starta egna företag. Med avknoppning menas att en eller flera f d anställda startat ett företag, genom vilket de driver samma slags verksamhet som de tidigare utfört som anställda. De kan bedriva verksamheten som självständiga företagare på uppdrag av kommunen med ersättning för det utförda arbetet, eller som enskild verksamhet med bidrag från kommunen. Möjligheterna att lämna stöd begränsas av reglerna i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling. Anställda i Åmåls kommun som vill bilda egna företag, med verksamhet som i huvudsak motsvarar deras tidigare arbetsuppgifter, skall erbjudas information och utbildning, konsultstöd samt tjänstledigheter i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar. Ett sådant företag kan endast få uppdrag från kommunen på samma villkor som andra externa företag, d v s efter upphandling enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling. 6 Personalkooperativ Ett kooperativ är en fristående och frivillig sammanslutning av människor som tillsammans äger och driver en verksamhet. Utmärkande för det kooperativa företaget är demokratisk styrning och rättvis fördelning av överskott. Den vanligaste företagsformen när man bildar ett kooperativt företag är ekonomisk förening. De arbetskooperativ som bildats genom avknoppning från den offentliga sektorn kallas för personalkooperativ och drivs som entreprenader med avtal med kommun, landsting eller staten. Barnomsorg, skolor, äldreomsorg, vårdcentraler och sjukhem är exempel på verksamheter som drivs av personalkooperativ. Åmåls kommun skall uppmuntra och stimulera personalen att bilda personalkooperativ. Personalen ska ges goda förutsättningar att starta verksamheter i alternativa driftsformer, framförallt genom olika utbildnings- och informationsinsatser. De anställda som vill driva en verksamhet som personalkooperativ har, enligt 3 i Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, rätt till hel ledighet från sitt arbete under högst sex månader för att själv, eller genom juridisk person, bedriva näringsverksamhet. De som vill ha tjänstledigt längre tid, skall få detta i maximalt ett år. Kommunledningen och berörd förvaltning ska, vid intresse för avknoppning, bistå med inledande stöd och rådgivning. Vidare ska kravspecifikationerna göras tydliga, enkla och vägledande, för att underlätta även för personer som aldrig tidigare har utformat anbud. Vid uttalat intresse, från personal för övertagande av kommunal verksamhet, bör berörd nämnd snarast genomföra en anbudsupphandling. Ett personalkooperativ kan endast få uppdrag från kommunen på samma villkor som andra externa företag, d v s efter upphandling enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling.

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, 51 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM för SUNNE KOMMUN Bilagor: 1. Konkurrensplan 2. Avtalsredovisning 3. Förkalkyl 4. MBL och upphandling 5. Mall för upprättande av förfrågningsunderlag

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Samlat dokument för policy och riktlinjer inom området Beslut i kommunfullmäktige 2011-05-23 78 Bakgrund Under den gångna mandatperioden har ett omfattande arbete

Läs mer

POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN

POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsekontoret 745 80 Enköping Sven Ahlgren Tfn 0171-62 51 97 e-post sven.ahlgren@enkoping.se 2007-09-10 REV 2007-11-07 KSAU

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Slutrapport Etapp I Datum 2009-11-04 Versionsnummer 3 Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 november 2003, 122 1. Syfte Dessa

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

Rådgivningsrapport. Kommunalförbund för avfalls-/renhållningsfrågor en möjlighet för Norrbotten? Kommunförbundet Norrbotten.

Rådgivningsrapport. Kommunalförbund för avfalls-/renhållningsfrågor en möjlighet för Norrbotten? Kommunförbundet Norrbotten. Rådgivningsrapport Oktober 2005 Kommunalförbund för avfalls-/renhållningsfrågor en möjlighet för Norrbotten? Kommunförbundet Norrbotten Hans Forsström Thomas Hallgren Innehållsförteckning Sida 1. Uppdraget...

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Styrdokument, program 2015-03-19 Dnr KS/2014:488 Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Övergripande mål och riktlinjer för samtliga verksamheter som utförs av privata

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem 2012:15 Lagen om valfrihetssystem Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-26 2011/151-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-05-26 S2011/5391/FST (delvis) Regeringen

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset Nedanstående ärenden tas upp

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess 1(20) Upphandlingsreglementet antagen av Kommunfullmäktige 1996-06-10. Reviderad 1998-01-15. Reviderad och omarbetat förslag: Antaget av KF 2003-09-29. Reviderad KF 2005-10-03 (punkt 7.9 Riktlinjer för

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling 2012-06-19 Ks 225/2012 Riktlinjer för hållbar upphandling Innehållsförteckning 1. Riktlinjernas syfte...3 2. Upphandling och inköp...3 Upphandlingsformer...3 3. Roller och ansvar...4 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer