Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare"

Transkript

1 Omsorgs- och socialförvaltningen Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare

2 2 Förslag till riktlinjer för intraprenader inom omsorgs- och socialförvaltningens verksamheter i Ljusdals kommun. Definition Intraprenaden är en självständig enhet inom omsorgs- och socialförvaltningen. Enheten ges ökat ansvar och ökade befogenheter. En flerårig överenskommelse upprättas mellan Omsorgsnämnden och enheten. Intraprenaden är inte i juridisk mening någon självständig enhet. Detta innebär att det yttersta ansvaret för ekonomi och personal är kommunens. Intraprenaden skall bedrivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och policies som gäller för övriga enheter inom samma verksamhetsområde. Intraprenaden skall ha tillgång till kommunens servicetjänster enligt samma principer som förvaltningen i övrigt om inte annat anges i överenskommelsen. Syftet Omsorgsnämndens syfte med att utveckla intraprenader inom omsorgs- och socialförvaltningen är att verksamheterna skall uppnå ett tydligt mervärde. Exempelvis: Ökad kvalitet för brukaren/kunden Ökad påverkansmöjlighet för brukaren/kunden Ökad handling och aktivitet på verksamhetsnivå Ökat inflytande och delaktighet för de anställda Bättre arbetsmiljö Stödja ett långsiktigt ekonomiskt tänkande och att verksamheten drivs på ett kostnadseffektivt sätt. Fungera som en inspirationskälla för förändring och förnyelse av offentlig verksamhet Intresseanmälan Den intresserade enheten sänder en kortfattad intresseanmälan till omsorgsförvaltningen. Enheten blir erbjuden ett utbildningsprogram för att komma igång med processen. Ansökan Ansökan sänds till Omsorgsförvaltningen, förvaltningen bereder ansökan varpå Omsorgsnämnden beslutar om att bevilja alternativt avslå ansökan. I ansökan skall följande ingå: Verksamhetsidé Uppdragets innehåll och omfattning Verksamhetens mål Kvalitetsutveckling och kvalitetsmätning Kompetens- och personalutveckling Ekonomi, verksamhets- och personalbudget

3 3 Överenskommelse Enhet med beviljad ansökan upprättar gemensamt med omsorgs- och socialförvaltningen ett förslag till överenskommelse. Detta dokument är underlag för Omsorgsnämndens beslut om enheten skall drivas som intraprenad. Överenskommelsens innehåll: Verksamhetens innehåll och omfattning Omsorgs- och socialförvaltningens krav på mål och riktlinjer Omsorgs- och socialförvaltningens åtaganden Intraprenadens åtaganden Ledning och placering i organisationen Administration Fortbildning och kompetensutveckling Kvalitetssystem Brukar/kundinflytande Ekonomisk ersättning Tillgång till kommun- och förvaltningsgemensam service Uppföljning och utvärdering Tidsomfattning och förnyelse av överenskommelse Vad som händer vid stora förändringar Villkor för att överenskommelsen ska kunna upphävas under perioden. Ekonomi Intraprenadens budget uppräknas med samma prisförändringar för personal- och driftskostnader som för omsorgs- och socialförvaltningens övriga enheter. Intraprenaden är en egen redovisningsenhet med egen resultaträkning. Överenskommelsen skall ange hur ett eventuellt ekonomiskt över- eller underskott vid årsbokslut skall hanteras samt hur stor del av överskottet/underskottet som tillfaller verksamheten respektive Omsorgsnämnden. Del av överskott stannar kvar hos intraprenaden som en resultatfond och kan disponeras för t.ex. kompetensutveckling eller personalbefrämjande åtgärder, alternativt fonderas för kommande behov. Vid eventuellt underskott är intraprenaden skyldig att upprätta en åtgärdsplan som beskriver hur ekonomin skall bringas i balans. Åtgärdsplanen skall vara genomförd inom den tid som bestäms med förvaltningen. Lyckas inte intraprenaden komma i ekonomisk balans under denna tid kan självständigheten upphöra och verksamheten inordnas i förvaltningen efter beslut i Omsorgsnämnden. Intraprenaden skall använda samma system och metoder som förvaltningen i övrigt och delta i utvärdering på samma sätt som liknande verksamheter. Intraprenaden skall ha samma stöd av förvaltningens ekonomifunktioner som övriga verksamheter, såvida inte annat överenskommes i avtalet.

4 4 Ansvar, befogenhet och organisation Intraprenaden leds av en Intraprenadchef som har det samlade ansvaret för hela verksamheten och representerar verksamheten inför omsorgsnämnd, förvaltning samt övriga intressenter. Intraprenadchefen är underställd avdelningschef alternativt förvaltningschef, placeringen i organisationen preciseras i överenskommelsen. Intraprenadchefen delegerar arbetsuppgifter till övriga efter deras intresse, erfarenhet och skicklighet. Vilka delar av administrationen som skall utföras av omsorgs- och socialförvaltningen respektive intraprenaden skall framgå i överenskommelsen. Om det bildas flera intraprenader inom förvaltningen bör det skapas en egen organisation för dessa enheter. Lönesättning Intraprenaden omfattas av samma system för lönesättning som förvaltningen i övrigt. Intraprenadchefen lönesätts av avdelningschef alternativt förvaltningschef. Regler om turordning och företrädesrätt Intraprenadens personal omfattas av samma bestämmelser som förvaltningen i övrigt. I samverkan med förvaltningen och efter förhandling med fackliga organisationer kan avsteg göras. Stöd i personalfrågor, personalutbildning och kompetensutveckling Under avtalsperioden har intraprenaden ansvar för att dess personal har adekvat utbildning och kontinuerligt får erforderlig fortbildning. Intraprenaden skall ha samma stöd av kommunens personalavdelning som den övriga förvaltningen såvida inte annat överenskommes i avtalet. Utvärdering och uppföljning För att få ökad kunskap om nya drifts- och styrformer skall förvaltningen genomföra kontinuerliga utvärderingar av intraprenadernas verksamhet. Om Omsorgsförvaltningen så önskar anlitas en extern utvärderare för att analysera verksamheten. Självständigheten kan upphöra och verksamheten kan inordnas i förvaltningen efter beslut i Omsorgsnämnden om enheten ej följer den överenskommelse som upprättats eller om Omsorgsnämndens syfte med styrformen ej uppnås.

5 5 Utbildningserbjudande Utbildningen kommer att hållas vid 6-8 tillfällen, beroende på verksamhetens behov och önskemål. Varje utbildningstillfälle tar ca 3 timmar och kan förläggas så väl dagsom kvällstid. Utbildningen är öppen även för enheter som önskar annan driftsform än intraprenad men behöver stöd för att utveckla en verksamhetsidé. Utbildningen avslutas med att enheten skapar ett material för att presentera idé till verksamhet. Verksamheten förbinder sig ej efter genomgången utbildning att driva verksamheten i annan driftsform. Enheten ansvarar själva för innehållet i slutprodukten. Utbildningens innehåll Kartläggning av befintlig verksamhet: Genomgång av lagar, riktlinjer och styrdokument som reglerar verksamheten Att tydliggöra verksamhetens inriktning, mål och innehåll Identifiera verksamhetens styrkor och svagheter för att hitta utvecklingsområden Att utforma en verksamhetsidé innehållande: Mål Verksamhetsutveckling Kvalitetssäkring Brukarinflytande Utvärdering Arbetsmetoder Dokumentation Personalutbildning och kompetensutveckling Ekonomi Informations- och inspirationsdagar Verksamheter som är intresserade av alternativa driftsformer inbjuds av Omsorgsnämnden till informations- och inspirationsdagar under hösten -07 och våren -08.

6 6 Förslag till beslut: 1. Omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för intraprenader 2. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgs- och socialförvaltningen att utforma och genomföra utbildning för verksamheter som är intresserade av alternativa driftsformer. 3. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgs- och socialförvaltningen att anordna informations- och inspirationsdagar under hösten -07 och våren -08.

Umeå kommuns kulturnämnd, nedan kallad kommunen och Grubbebiblioteket, nedan kallad intraprenaden.

Umeå kommuns kulturnämnd, nedan kallad kommunen och Grubbebiblioteket, nedan kallad intraprenaden. UMEÅ KOMMUN ÖVERENSKOMMELSE Kulturnämnden 2004-03-03 Överenskommelse om intraprenad 1. Parter Umeå kommuns kulturnämnd, nedan kallad kommunen och Grubbebiblioteket, nedan kallad intraprenaden. 2 Allmänt

Läs mer

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, 51 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM för SUNNE KOMMUN Bilagor: 1. Konkurrensplan 2. Avtalsredovisning 3. Förkalkyl 4. MBL och upphandling 5. Mall för upprättande av förfrågningsunderlag

Läs mer

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Samlat dokument för policy och riktlinjer inom området Beslut i kommunfullmäktige 2011-05-23 78 Bakgrund Under den gångna mandatperioden har ett omfattande arbete

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS Innehåll i insatsen Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23, 44 Socialförvaltningen Gotlands kommun Innehåll Personlig assistans 3 Beslut 3 Verkställighet 3 Innehållet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Vård- och omsorgsnämndens handling nr 32/2011 Rådgivningsrapport Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Liz Hultgren och Ingrid Norman Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden Uppdragets syfte PwC

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer