KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM"

Transkript

1 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM Antaget av kommunfullmäktige

2 1 Dessa bestämmelser har till ändamål att använda ökad konkurrens som ett av flera medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunens tjänster till kommunmedlemmarna. Förbättrad konkurrens kan uppnås antingen genom upphandling eller genom införande av kundvalssystem. Kommunala uppgifter skall fullgöras där de kan lösas bäst och kostnadseffektivast. Konkurrensneutralitet skall eftersträvas. 2 De kommunala verksamhetsgrenarna skall i skälig omfattning vara föremål för antingen upphandling eller kundvalssystem. Omfattningen, val av metod (upphandling eller kundval) samt om egenregi ska beredas möjlighet att lämna internt anbud, beslutas av den nämnd, varunder respektive verksamhetsgren lyder, grundat på en av nämnden enligt 4 upprättad plan för konkurrensutsättningen. 3 Uppgifter som innefattar myndighetsutövning omfattas ej av bestämmelsen i detta program. Dessa bestämmelser avser ej heller valnämnd eller överförmyndarnämnd. 4 Varje nämnd skall upprätta en plan för, och fatta beslut om, konkurrensutsättning inom sitt verksamhetsområde. Utfallet av planen skall årligen anmälas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. 5 Då en nämnd infordrar anbud bör eftersträvas att anbudsgivaren övertager lokaler, inventarier och dylikt. Anbudsgivaren bör främja personalens möjlighet till anställning hos denne. Hänsyn skall tas till små och medelstora företags möjlighet att lämna anbud. En förutsättning härför är att förfarandet är förenligt med lagen om offentlig upphandling (1992:1528) eller lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling eller annan lag. 6 Om jäv för förtroendevald eller anställd hos kommunen finns bestämmelser i 6 kap kommunallagen. Om närvarorätt för personalföreträdare i ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster finns bestämmelser i 7 kap. 10 p. 6 kommunallagen. Utöver vad som kan anses följa av dessa bestämmelser bör den som medverkat vid utformningen av ett internt erbjudande, eller som har anknytning till ett kommunalt företag som kan lämna anbud i en upphandling, inte delta i handläggningen av upphandlingsärendet. 2 av 12

3 Den som deltar i beredningen av ett upphandlingsärende får inte heller på annat sätt förfara så att förtroendet till hans opartiskhet rubbas. 7 Vid upphandling där kommunen inkommer med erbjudande att utföra den tjänst som är föremål för upphandling skall en kalkyl upprättas. Kalkylen skall redovisa samtliga relevanta kostnader. Kommunstyrelsen utfärdar närmare anvisningar i fråga om kalkylmetoder. Uppföljning skall ske genom en efterkalkyl. När en egenregienhet lämnar ett internt anbud skall detta behandlas under samma förutsättningar som ett anbud från en utomstående anbudsgivare. En nämnd får förkasta samtliga externa anbud i det fall egenregienheten lämnat det förmånligaste anbudet eller det finns godtagbara skäl att inleda eller avbryta upphandlingsförfarandet. 8 Varje nämnd skall fastställa kvalitetskrav för varje upphandling. Härvid skall rutiner för uppföljning och säkerställande av kvalitén dokumenteras. 9 Varje nämnd skall se till att i den mån det är möjligt samråd sker med berörda brukare i samband med utformning av kvalitetskrav och vid uppföljning av verksamheten. 10 Varje nämnd skall se till att samråd vid tillämpningen av detta program sker med företrädare för berörda arbetstagare. 11 Varje nämnd skall se till att berörd personal har sådan beställarkompetens eller inhämtar sådan beställarkompetens som behövs för att programmet skall kunna förberedas och förverkligas. 12 Kommunalt anställda som vill bilda egna företag skall ges information och utbildning i den omfattning som kommunstyrelsen bestämmer. Bilaga enl. starta eget förslag. 13 Det åligger varje nämnd att inom nämndens verksamhetsområde informerar det lokala näringslivets sammanslutningar om innebörden av detta konkurrensprogram. Företrädare för näringslivet kan av näringslivsenheten begära upplysningar i fråga som rör tillämpning av detta program. 3 av 12

4 14 Beslut i frågor om tolkning och tillämpning av detta program avgörs av kommunledningsförvaltningen. Frågor om tolkning av principiell karaktär avgörs av kommunstyrelsen. 4 av 12

5 Bilaga 1 Kommentarer till Kommunalt Konkurrensprogram Kommentarer till kommunalt konkurrensprogram 1. Allmänt Bestämmelserna får med nödvändighet närmast karaktären av procedurregler. De faktiska effekterna av programmet kan variera från förvaltning till förvaltning i kommunen. Det är knappast möjligt att i form av ett regelverk närmare låsa de faktiska förutsättningarna för att genomföra programmet. Det handlar om en fortlöpande process som inte kan uttryckas enbart i paragrafer. Inte heller är det lämpligt, eller möjligt, att i detalj låsa systemet. Olika former av kalkyleringsprinciper passar t ex inte att transformera till en författningstext. 2. Kommentarer till de enskilda bestämmelserna 1 Vid uttolkningen av procedurreglerna är det viktigt att bakomliggande syftet med konkurrensprogrammet beaktas. Mot den bakgrunden behövs en ändamålsbestämmelse, där hänsyn tas till olika och kanske delvis motstridiga intressen. Hur denna avvägning bör ske är en lokal fråga, där bedömningarna kan variera. 2 Vilken verksamhet som skall vara föremål för konkurrensutsättning bestämmer respektive nämnd i den plan varje berörd nämnd skall upprätta för konkurrensutsättning. I samband härmed har nämnden också att ta ställning till huruvida egenregiverksamheten ska beredas tillfälle att inkomma med internt anbud. Nämnden bestämmer också om den vill införa kundval som en metod. Detta minskar fullmäktiges styrningsmöjligheter, i varje fall under den inledande tidsperioden. Erfarenheten får visa hur målen nås bäst. I fråga om helägda kommunala företag finns anledning att skilja på sådan vars verksamhet främst är riktad utåt, dvs. till kommunmedlemmar eller brukare, såsom energi-, bostads- och fastighetsföretag och sådana som främst ägnar sig åt inre funktioner som städning eller fastighetsunderhåll. Sistnämnda typ av företag har ingen särställning vid upphandling och upphandlingen måste här ske i konkurrens utifrån upphandlingslagens bestämmelser. Denna typ av företag bör därför i detta sammanhang behandlas som alla andra externa anbudsgivare. Förslaget reglerar inte hur de kommunala företagen i sin verksamhet skall välja 5 av 12

6 mellan egenregi eller upphandling, t ex. städning eller fastighetsunderhåll i kommunala bostadsföretag. Något hinder för bolagsstämman alternativt bolagsstyrelsen att i tillämpliga delar använda sig av ett konkurrensprogram av här föreslagen typ finns inte. Vill kommunen som aktieägare utsätta de kommunägda företagen för samma konkurrens som den egna förvaltningen bör detta ske i form av ägardirektiv. 3 Den absolut övervägande delen av kommunal myndighetsutövning mot enskild får inte överlåtas på entreprenör. Undantag härifrån kräver uttryckligt lagstöd. Valnämnd och överförmyndarnämnd har helt uteslutits från tillämpning av konkurrensprogrammet. Enligt vår uppfattning är en övervägande del av denna verksamhet av sådan art att den inte kan läggas ut på entreprenad. 4 Bestämmelsen syftar till att se till att processen sätts igång genom att nämnden åläggs att upprätta planer. Därutöver regleras att uppföljning skall göras av utfallet årligen i samband med årsredovisningen. 5 Det är naturligt att frågan om övertagande av personal, lokaler och inventarier kommer upp vid en övergång från egenregi till entreprenad. Det är också klart att det finns en yttersta gräns i upphandlingssituationen för vilka villkor som kommunen kan ställa upp härvidlag. För att villkoren skall vara förenliga med upphandlingslagstiftningen krävs att det föreligger ett naturligt samband med verksamheten (t ex service inom äldreomsorgen till pensionärer med besittningsskydd i eget boende). I fråga om övergång av personal uppkommer frågan om 6 b lagen om anställningsskydd (LAS) blir tillämplig på övergången. En upphandlande enhet får inte i en upphandling som villkor kräva att leverantören övertar befintlig utrustning eller befintliga lokaler om detta kan betraktas som diskriminering av inhemska eller utländska leverantörer. Däremot kan upphandlande enhet naturligtvis erbjuda anbudsgivarna att de frivilligt, mot särskild betalning, kan få överta utrustning och lokaler. 6 Bestämmelsen om jäv syftar till att underlätta konkurrensneutralitet vid valet mellan egen regi och utomstående anbudsgivare. Det finns för närvarande ingen klargörande praxis i fråga om kommunallagens jävsregler täcker de fall att personer som medverkat vid anbudsprövningen också deltagit i utformningen av ett internt erbjudande. Om en förtroendevald eller en anställd har en privat verksamhet i form av bisyssla och detta företag lägger in anbud torde däremot jävsreglerna i KL bli tillämpliga. Här har en erinran om befintliga jävsregler tagits in. Detta har kompletterats med en böra-regel för att de fall där jäv enligt kommunallagen formellt inte skulle föreligga. Innebörden är att den som medverkat vid utformningen av ett internt erbjudande eller utarbetat förfrågningsunderlaget bör avstå från att befatta sig med handläggningen i 6 av 12

7 fortsättningen. Bestämmelsen täcker också in de personer som har anknytning till kommunala företag och där kommunallagens jävsregler inte räcker till (jfr 6 kap 26 KL). När det däremot gäller personer som samtidigt är förtroendevalda eller handläggare i kommunen och innehar befattningar i privat företag är läget annorlunda. Här bör jävsregeln i 6 kap 25 kommunallagen kunna tillämpas. Regeln har utformats så att den gäller oavsett om det finns en extern anbudsgivare eller ej. Karaktären av böra-regel förklaras av att det juridiskt sett inte är möjligt att med rättslig verkan skärpa kommunallagens jävsregler i ett konkurrensprogram. Detta förutsätter lagändringar. Regeln har därför närmast etisk karaktär. 7 Även denna regel syftar till att främja konkurrensneutralitet. Det är inte lämpligt att i ett program i detalj ange kalkylmetoder och vilka kostnader som skall räknas in. Svenska kommunförbundet har i skriften Beräkna verksamhetens kostnader- om kalkylering av egen regi, 1994, presenterat lämpliga metoder och modeller för kalkylering av egen regi. Där finns också en checklista för kalkylering. En omstridd fråga är hur avvecklingskostnader för personal skall beräknas. En möjlig metod har anvisats i skriften (s ) men också andra synsätt kan anläggas. Några absoluta sanningar finns inte på detta område. Rekommenderas en självkostnadskalkyl dvs. att alla kostnader som är förknippade med att tillhandahålla en tjänst skall inräknas. En del administrationskostnader som inte är påverkbara för resultatenheten bör inte tas med. Dit hör kostnaderna för den demokratiska överbyggnaden, kostnader för myndighetsutövning och kostnader för den kommunala beställarorganisationen (se skrift om Kommunala driftentreprenader s. 46). Det finns också behov av en uppföljning genom en efterkalkyl. Detta har uttryckligen skrivits in i förslaget. Att egenregins erbjudande i princip skall behandlas på samma rätt som ett anbud utifrån innebär bl.a. att upphandlingslagens regler om proceduren rent faktiskt bör tillämpas också på hanteringen av erbjudandet så långt det är möjligt. Visar det sig i efterhand att egenregin inte kan hålla angivna ekonomiska ramar kan detta principiellt sett leda till revisionsansvar (jfr. 6 kap. 7 2 st. kommunallagen). Frågan om verkan av s.k. avbruten upphandling har diskuterats mycket. Termen är ny och därmed menas egentligen att samtliga utifrån kommande anbud förkastas varvid antingen egenregin utför verksamheten eller denna ej alls kommer till stånd. Oftast finns fullt legitima skäl till att utifrån kommande anbud förkastas. Egenregin kan ha lämnat det objektivt sett ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Mellankommande omständigheter t.ex. en ekonomisk kris för kommunen kan medföra att kommunen helt avstår från verksamheten eller avser att ändra eller krympa den. Däremot är det helt klart att om syftet med att infordra anbud i första hand är att få en jämförelse med kostnaderna för kommunens egen verksamhet så är förfarandet otillbörligt. Sådana förfaranden kan angripas med stöd av lagen om otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling (SFS 1994:615). Det kan också finnas risk för skadestånd. 7 av 12

8 8 Liksom i fråga om kalkylmetoder saknas absoluta sanningar om hur kvalitetsmål skall utarbetas. Det man säkert kan säga är att målen varierar från sektor till sektor.och att de kan vara beroende av den minimistandard som sektorslagstiftningen kan kräva, men att gemensamma övergripande system ändå bör kunna åstadkommas. 9 Enligt 6 kap. 8 kommunallagen skall nämnderna verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. Den här föreslagna bestämmelsen kan ses som ett klargörande av hur brukarinflytandet kan ske i samband med konkurrensutsättning. Det är naturligt att detta inflytande inriktar sig mot utformningen av kvalitetsmål och uppföljningen. Att brukarna skulle delta i själva upphandlingsförfarandet framstår däremot som mindre lämpligt. En upphandling förutsätter i praktiken att förfarandet hanteras av professionell beställarkompetens. 10 De fackliga organisationernas inflytande i beslutsprocessen grundas på medbestämmandelagen. För att lyckas med konkurrensprogrammet krävs bl.a. att berörd egenregipersonal- oavsett om de är fackligt företrädda eller inte- ges tillräcklig förberedelsetid och får lägga sina synpunkter på de tillämpningsproblem som alltid uppkommer i de konkreta fallen av konkurrensutsättning. 11 Den kompetens som i första hand avses är beställarkompetens. Detta är nödvändigt också för att egenregipersonalen skall kunna lämna med anbud likvärdiga erbjudanden om att utföra tjänsten. 12 Här är det rimligt med ett enhetligt system inom alla verksamhetsgrenar. Det bör därför ankomma på kommunstyrelsen att bestämma omfattningen av stödinsatserna. Konkurrensverket har några gånger uttalat att de från konkurrenssynpunkt är olämpligt att kommunen följer en policy som innebär att stöd för de anställda att starta eget företag går före konkurrensintresset. 13 Tanken bakom denna bestämmelse är att öka tillgången på presumtiva anbudsgivare / alternativa verksamheter, och att ge bättre underlag för bedömning av den önskvärda graden av konkurrensutsättning. 14 I den mån några interna tvister uppkommer om tolkningen av dessa regler bör det rimligen ankomma på kommunstyrelsen att avgöra tolkningen efter hörande av upphandlingsenheten. Är kommunstyrelsen själv berörd av en sådan intern konflikt, får frågan hänskjutas till fullmäktige, som utfärdat reglerna. 8 av 12

9 Principer för hantering av personal I föreslaget konkurrensprogram finns angivet syftet med konkurrensutsättningen. Den skall leda till högre effektivitet, god kvalitet och kostnadseffektivitet. Konkurrensutsättning kan vara ett medel för att nå dessa olika mål. Enligt föreslagna principer för hantering av avvecklingskostnader anges resp. nämnd svarar för uppkomna avvecklingskostnader inom givna budgetramar om kommunstyrelsen inte beslutat annat. Utgångspunkten för detta förslag har varit att berörd nämnd skall ha ansvar för konkurrensutsättning samt dess effekter. Därmed följer att personalansvaret för berörd personal som ev. blir övertalig kvarstår hos nämnden. Om en konkurrensutsättning leder till övertalighet måste berörd förvaltning förhandla fram vilka personer som blir övertaliga. Dessa personer kvarstår dock inom berörd nämnd/styrelses turordningskrets. Anmälan om resultatet sker till kommunledningsförvaltningen som samordnar den övertalighet som finns i kommunen. Lediga arbeten bevakas genom dispensförfarande innan utannonsering och berörd förvaltning får genom detta möjlighet att erbjuda övertalig personal lediga arbeten. Under övertalighetstiden ansvarar förvaltningen för att berörd personal erhåller lämplig utbildning och arbete. 9 av 12

10 Principer för hantering av avvecklingskostnader och principer för kalkylering, utformning och värdering av interna bud. Huvudprincipen är att det ska vara konkurrensneutralitet med innebörden att anbudsgivaren och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn och att egenregi och interna bud skall behandlas så långt det är möjligt på samma sätt. Vid beräkning av kostnaden för egenregi skall en självkostnadskalkyl upprättas med beaktande av vad som framgår i de särskilda tillämpningsföreskrifterna. Innan en nämnd gör en anbudsförfrågan skall de avvecklingskostnader som kan tänkas uppstå i den egna verksamheten analyseras och beräknas. Kan dessa kostnader bedömas uppgå till betydande belopp relativt den verksamhet som planeras bli konkurrensutsatt skall nämnden hänskjuta frågan om konkurrensutsättningen till kommunstyrelsen för slutgiltig prövning. Resp. nämnd skall således beräkna avvecklingskostnaderna och i första hand söka finansiera dessa inom sin budgetram. Om nämnden finner att den ej har möjlighet att finansiera avvecklingskostnaderna inom den angivna budgetramen kan nämnden trots det anse att det kan finnas skäl för upphandling. Nämnden kan då, i första hand i samband med budgetarbetet söka finansiering hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Om särskilda skäl finnes kan frågan om tilläggsanslag prövas. Respektive nämnd svarar för uppkomna avvecklingskostnader inom givna budgetramar om kommunstyrelsen inte beslutar annat. Avvecklingskostnader för bl. a. personal vid byte från egenregi till extern entreprenad belastar den nämnd som svarar för egenregiverksamheten. Vid anbudsförfrågan skall kommunen i klartext ange de principer som skall gälla för hur interna bud utformas och hur jämförelsen mellan externa anbud och interna bud från egenregi skall göras. Resp. förvaltning skall stämma av principerna med kommunledningsförvaltningen före det att anbudsförfrågan skickas ut. 10 av 12

11 Tillämpningsföreskrifter Vid beräkning av självkostnaden skall ej kostnaden för den politiska överbyggnaden eller kostnaderna för beställarorganisationen tas med. I övrigt skall alla direkta och indirekta kostnader som kan hänföras till resp. egenregi verksamhet tagas med. Hur man gör en självkostnadskalkyl för beräkning av kostnader för egenregi framgår av kommunförbundets rapport Kalkyleringberäkna verksamhetens kostnader/om kalkylering av egenregi. Ekonomen på din förvaltning skall vara den person som slutgiltigt svarar för att självkostnadskalkylen för interna bud blir riktig. Principerna för självkostnadskalkylen skall stämmas av med kommunledningsförvaltningen innan anbudsförfrågan görs. Syftet härmed är att säkerställa en enhetlig tillämpning. Avvecklingskostnader som uppkommer om egenregi övergår till en extern leverantör skall särskilt beaktas och värderas. Exempel på avvecklingskostnader är kostnaden för övertalig personal, lokaler, inventarier som ej kan nyttjas för annan verksamhet. I en anbudssituation skall ej denna typ av kostnader belasta externa bud. En extern leverantör måste rimligtvis kalkylera med sina egna avvecklingskostnader som kan uppstå ifall denne ej får driva verksamheten vidare efter avtalsperiodens slut. Om betydande avvecklingskostnader kan beräknas uppstå om den egna regiverksamheten övergå till extern leverantör skall självfallet detta beaktas. Detta bör dock ske i beslutssituationen om anbudsförfrågan skall göras eller ej. Om en nämnd finner att avvecklingskostnaderna relativt sett blir betydande skall frågan om konkurrensutsättning hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande. Vid ett sådant avgörande har kommunstyrelsen bl. a. möjlighet att värdera och beräkna avvecklingskostnaderna ur ett helhetsperspektiv. Skälet till att kommunen skall ange i klartext de principer som skall gälla för hur interna bud utformas och hur jämförelsen mellan externa anbud och interna bud från egenregi skall göras är en trovärdighetsfråga. Det bör dock poängteras att vid upphandling av tjänster handlar det i normalfallet inte bara att avgöra vem som erbjudit lägst pris utan också att avgöra tjänstens kvalitet. Kommunförbundets skrift om kalkylering bör användas. 11 av 12

12 Program för starta eget paket, Karlskrona kommuns personal. Kommunens näringslivsenhet kommer att avsätta egen resurs för att stödja både förvaltningarnas ledning och den enskilda anställdas frågor med handledning i den pågående processen mot företagsstarten. Tillsammans kommer kommunen och externa aktörer att erbjuda starta eget kurs i grupp, skräddarsydd för kommunens personal. Eftersom kommunens olika förvaltningar kan ha speciella inriktningar som särskilt ska tas hänsyn till, kan ytterligare information tillföras kursen. Att starta företag är för den enskilda ett stort steg till en ofta okänd värld. Det krävs båda tid, kunskap, erfarenhet och ekonomi för att lyckas med en företagsstart. Steg 1. Informationsbroschyr om vart man kan vända sig om det finns funderingar på att starta eget företag. Skall finnas i alla personalrum. Steg 2. Kommunens näringslivsenhet genomför i samverkan med bl.a. Nyföretagarcentrum ett antal öppna inspirationsseminarier på temat Starta eget under perioden mars maj Steg 3. Förvaltningsledning eller andra chefer kan bjuda in personalen till en gemensam genomgång av ämnet Att starta företag, i samarbete med kommunens näringslivsenhet. Steg 4. Deltagande i starta eget kurser. Enligt regler för fritidsstudier (finns på kommunens Intranät) kan personalen ansöka om att få gå kurs på arbetstid. Denna möjlighet ska kunna nyttjas även vid deltagande i starta eget kurser, seminarier, personlig rådgivning o.d. Steg 5. Personalen har möjlighet att få tjänstledigt utan lön under ett år för att driva företag. 12 av 12

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-10-31, 182 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Eda kommun 3(7) Innehållsförteckning...4 1. Syfte... 4 2.

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Policy. Policy för konkurrensprövning. Sida 1/5

Policy. Policy för konkurrensprövning. Sida 1/5 Sida 1/5 Policy för konkurrensprövning Inledning Öppenhet för alternativa driftsformer Ökad valfrihet, kvalitetsutveckling, kostnadseffektivitet Egen regi eller alternativ driftsform? Kommunens välfärdsverksamheter

Läs mer

Konkurrensprogram för Ronneby kommun

Konkurrensprogram för Ronneby kommun 2011-08-23 Dnr: 2011/203 Rev 2011-09-29 Kommunledningsenheten Antaget av KF 2011-09-29 247 Konkurrensprogram för Ronneby kommun Inledning, motiv och mål Den kommunala servicen skall vara av god kvalitet

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Konkurrenspolicy för Mjölby kommun

Konkurrenspolicy för Mjölby kommun Konkurrenspolicy för Mjölby kommun Antaget av Kommunfullmäktige, 2008-05-20, 60 Dokumentansvarig: Ekonomichef 1(10) Kommunledningskontoret Konkurrenspolicy - Policy för konkurrensutsättning av kommunal

Läs mer

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009:

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009: Socialförvaltningen Stabent Nils Zadik 036-10 53 34 BILAGA 3 TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2009-07-28 1 (5) Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun.

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Konkurrensprogram för Eda kommun

Konkurrensprogram för Eda kommun Konkurrensprogram för Eda kommun 1. Syfte Eda kommuns konkurrensprogram syftar till att utnyttja ökad konkurrens som ett medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunens tjänster till kommunmedlemmarna.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78

2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78 Rev 2012-08-22 BT- Konkurrensutsättningsprogram Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78 Rev 2012-08-22 BT- INNEHÅLLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning RIKTLINJER Riktlinjer för konkurrensutsättning POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för inköp och upphandling i Sollentuna Kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18,

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING 2013-07-02 RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING INOM KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunstyrelse 180/2013 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun Dokumenttyp Riktlinjer Version 1 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad - Fastställd KF 160620 126 Diarienummer 2014/119 041 Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun 1 Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens Bilaga 1 Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2009-03-19 BUN 2009-03-19 000 Innehåll Förutsättningar... 2 Konkurrensprövning... 2 Upphandling... 2 Avknoppning... 2 Villkor

Läs mer

Riktlinjer vid konkurrensförfarande. avseende kundval, upphandling, upprättande av konkurrensplaner, avknoppning och utmaning -

Riktlinjer vid konkurrensförfarande. avseende kundval, upphandling, upprättande av konkurrensplaner, avknoppning och utmaning - Riktlinjer vid konkurrensförfarande avseende kundval, upphandling, upprättande av konkurrensplaner, avknoppning och utmaning - 2009-01-16 rev 2009-02-16 2 (18) Innehåll 1. ÄNDAMÅL MED RIKTLINJERNA...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER 1(5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER Ägardirektiven för verksamheten i AB Vänersborgsbostäder, nedan kallat bolaget, är antagna av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 1994-10-25, 116 och fastställda

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Mutor och jäv. Vad gäller i kommunal verksamhet?

Mutor och jäv. Vad gäller i kommunal verksamhet? Mutor och jäv Vad gäller i kommunal verksamhet? 1 Hur vill vi ha det i samhället.. och i vår egen kommunala verksamhet? I och med det som hänt i Göteborg har vi vaknat för att detta fenomen finns även

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Policy och riktlinjer. Alternativa driftsformer. kommun

Policy och riktlinjer. Alternativa driftsformer. kommun Policy och riktlinjer Alternativa driftsformer i Vetlanda kommun Antagen av kommunfullmäktige den 21 maj 2008 1. INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 2 2. MOTIV OCH SYFTE... 3 2.1 MOTIV TILL KONKURRENSUTSÄTTNING

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Dnr 2015/0236 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Privat utförare... 2 3. Programmets omfattning... 2 4. Styr- och uppföljningsprocessen... 2 5.

Läs mer

Rutin mot mutor och bestickning

Rutin mot mutor och bestickning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Rutin mot mutor och bestickning 2012-10-30 1. Syfte Rutinen ska utgöra en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer ska hanteras. Genom att ha en tydlig

Läs mer

En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/

En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/ Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/123-100 Ekerö kommuns synpunkter Inledning Ekerö kommun är generellt sett positiv till förslaget

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer