POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN"

Transkript

1 POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN

2 Kommunstyrelsekontoret Enköping Sven Ahlgren Tfn e-post REV KSAU 1 (14) Policy för valfrihet, mångfald och konkurrens inom Enköpings kommun Bakgrund och nuläge Enköpings kommun tog för ett antal år sedan fram en policy för valfrihet, mångfald och konkurrens. I planen framhölls bl a vikten av konkurrens som en naturlig del av kommunens förändringsarbete. Fler verksamheter måste konkurrensutsättas, då det leder till en högre takt i förändringsarbetet och oftast till en effektivare verksamhet. I dagsläget, september 2007, är följande delar, som ofta är traditionella egenregiverksamheter, konkurrensutsatta och upphandlade: Gemensam administration: Outsoursning av kommunens IT- drift, diverse ekonomitjänster som scanning av leverantörsfakturor och inkassoverksamhet. Tekniska frågor: Entreprenader som byggnationer, snöröjning, skötsel av gatubelysning, transporter och renhållning m m. Förskola/ grundskola: Inom kommunen finns 13 förskolor och 4 grundskolor som drivs i enskild regi. Dessutom finns fyra fristående grundskolor samt ett personalkooperativt fritidshem. Frivilliga skolformer: Komvux, sfi- och KY- utbildningar är konkurrensutsatta. Sociala frågor, IFO: Institutionsvård, familjerådgivning. Äldrevård och LSS: två av 13 hemtjänstgrupper, två LSS- boenden och tre särskilda boenden. Fritid: Diverse entreprenader Syftet med konkurrensutsättning och alternativa driftsformer Enköpings kommun har ett ansvar för att kommunmedborgarnas skattepengar används på ett effektivt sätt och att en service med hög kvalitet kan erbjudas. Det har visat sig att upphandling i konkurrens samt system för valfrihet medför ökad kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet. Genom att konkurrensutsätta kommunala verksamheter ges möjligheter att jämföra och bedöma den egna konkurr sva Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

3 2 (14) verksamheten med omvärlden, genomföra benchmarkingstudier och därmed få möjligheter till att förbättra de verksamheter som drivs i egen regi. Konkurrensutsättning och införande av alternativa driftsformer stöder entreprenörskapet, öppnar upp för bildandet av nya företag och stärker därmed den lokala näringslivsutvecklingen. Nyetableringar av företag ger fler arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter. En ytterligare aspekt är att möjligheten till alternativa driftsformer även kan öka attraktionskraften för olika yrkesgrupper inom offentlig service och därmed även underlätta rekrytering av personal. Olika yrkeskategorier får möjlighet att välja mellan att driva egna företag eller att vara anställda. Att bedriva verksamheter effektivt är naturligtvis viktigt såväl i en hög- som i en lågkonjunktur. I skrivande stund befinner vi oss i en högkonjunktur med ökade skatteintäkter, en risk finns då för att kostnadsmassan allt för lätt tillåts öka. Det är därför viktigt att redan nu planera för att kunna möta ökade kostnader för pensioner och äldrevård i framtiden, detta samtidigt som servicen till kommuninvånarna skall kunna hålla en hög kvalitet. Kommunfullmäktiges mål gällande konkurrensutsättning i långtidsbudget I samband med att budget för 2008 (B2008) och långtidsbudget (LB2010) fastställdes i juni 2007 antog kommunfullmäktige (KF) följande mål med anknytning till konkurrensutsättning: Fler kommunala verksamheter skall konkurrensutsättas, vilket kan ske genom utmaningsrätt. Enköpings kommun skall ha en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. All verksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde som inte är myndighetsutövning eller som utgör strategiska ledningsfunktioner skall konkurrensutsättas. Konkurrensutsättningen av all verksamhet inom vård- och servicenämnden, som inte är myndighetsutövning, skall prövas med inriktning mot att minst 25 procent finns i olika entreprenader. Fritt val inom hemtjänsten införs. De av KF fastställda målen totalt redovisas i bilaga 2. Konkurrensutsättningens omfattning Grundinställningen är att det mesta skall kunna konkurrensutsättas, endast strategiska funktioner, myndighetsutövning samt pågående entreprenader och intraprenader skall undantas. Konkurrensutsättning medför att vi skapar en mångfald och därmed valfrihet för medborgarna att själva välja den service man vill ha. Man öppnar även upp för en mera rörlig arbetsmarknad. Arbetet med konkurrensutsättning skall prioriteras och ingå som en naturlig del av varje nämnds/ förvaltnings dagliga arbete. Det är i viktigt att kommunen upprätthåller kompetens

4 3 (14) för att kunna ta fram bra förfrågningsunderlag samt att kunna bedöma kvaliteten av och kostnaden för offererad verksamhet på ett professionellt sätt. Olika typer av driftformer Egen regi Den traditionella driftsformen för kommunala åtaganden är att verksamheterna drivs i egen regi. Den vanligaste modellen för drift i egen regi är förvaltningsformen. Kommunen utgör en juridisk person. Kommunen styr, finansierar och driver verksamheten. Kommunal förvaltning av bostäder, produktion av fjärrvärme och elenergi e t c drivs ofta i aktiebolagsform. Aktiebolagen har sina egna styrelser, men även här styr kommunen som ägare, ibland via ett speciellt ägarbolag och kan därmed påverka bolagens verksamheter. För vissa verksamheter förekommer kommunalförbund vilket innebär att kommuner går ihop, bildar en egen juridisk enhet och samarbetar kring en viss verksamhet, exempelvis inom räddningstjänsten. Kommunalförbund är en egen juridisk person men styrs indirekt av kommunen och finansieras av de samarbetande kommunerna genom medlemsbidrag. Upphandlad verksamhet, entreprenader Drift i entreprenadform är vanliga inom Sveriges kommuner. En entreprenad innebär att kommunen anlitar en extern producent, vilken åtar sig att för kommunens räkning utföra en eller flera tjänster. Detta är exempelvis vanligt inom äldreomsorgen. Det kan finnas önskemål eller behov av att verksamheten upphandlas och drivs på entreprenad. I det fallet är det en privat aktör (t.ex. ett privat bolag, en ideell organisation eller ett kooperativ) som driver verksamheten. Kommunen genomför en upphandling men är fortfarande huvudman samt styr och följer upp verksamheten enligt förfrågningsunderlag och kontrakt. Intraprenader Intraprenadbegreppet används normalt i två fall. I det första fallet avses en kommunal verksamhet som har fått långtgående delegerat ansvar med tydliga ekonomiska förutsättningar. I det andra fallet menas en kommunal verksamhet som har deltagit i en konkurrenssituation, i en offentlig upphandling utan att vara en egen juridisk person och där den kommunala verksamheten har "vunnit" upphandlingen. Formellt avbryts då upphandlingen eftersom kommunen inte kan teckna avtal med den egna juridiska personen. Verksamheten drivs i kommunal regi men utifrån liknande förutsättningar som ett privat företag. Detta utifrån förfrågningsunderlag, offert och överenskommelse som motsvarar avtalet. Enskild anslagsfinansierad verksamhet Det förekommer att verksamheten drivs som enskild verksamhet och får sin finansiering via anslag. Detta förekommer exempelvis inom skolan. Det finns då inget uppdragsförhållande från kommunens sida och det offentliga styr endast genom eventuell tillståndsgivning/tillsyn samt genom anslagsregler.

5 4 (14) Speciallagstiftningen, i det här fallet skollagen, ger förutsättningar för enskilda förskolor och fristående skolor att driva verksamhet med kommunala anslag. Detta under förutsättning att den enskilda förskolan (barnomsorgen) har fått tillstånd av kommunen och den fristående skolan av Skolverket. Föreningsdriven verksamhet Ibland drivs traditionell kommunal verksamhet av föreningar. Denna typ av verksamhet kan exempelvis omfatta yttre skötsel av idrottsplatser, badplatser, eller drift av ungdomsgårdar. Kommunen ställer sig positiv till denna typ av föreningsdriven verksamhet. Ekonomi- och kvalitetsperspektiv Som ovan nämnts är huvudsyftet att verka för en utveckling av kvaliteten i verksamheterna med en koppling till ekonomisk effektivitet. Inom exempelvis hemtjänsten kan syftet vara att minska kringtiden och få ut en så hög andel brukartid av den totala tidsåtgången som möjligt. Verkningsgraden eller nyttan av denna brukartid samt brukartidens kvalitet skall då också kunna följas upp. Inför upprättande av förfrågningsunderlag i samband med upphandling skall en analys tas fram av kostnaderna för att driva verksamheten i fråga samt kvaliteten på verksamheten. Analysen skall omfatta vad externa anbudsgivare kan antas begära i ersättning för driften vid en definierad kvalitetsnivå. Det är viktigt att analysen belyser den kvalitetsnivå och de krav som man avser ställa i upphandlingen. Vid upprättande av kostnadsanalysen skall det även göras en uppskattning av omställningskostnader samt av kostnaden för själva upphandlingen. Resultaten av analysen skall jämföras med kostnaden för den verksamhet som bedrivs före upphandlingen, då detta också är en indikation på om nämnden har utrymme i sin budget för att ställa de tänkta kraven. Upphandlingar skall även föregås av en så pass noggrann analys att ett avbrytande p g a oväntat höga anbud normalt sett inte behöver ske. En förutsättning för konkurrensutsättning är förekomst av konkurrens på den aktuella marknaden, eller att kommunledningen beslutar om förhållanden som kan leda till att konkurrens uppstår. För att kunna vårda, utveckla och behålla konkurrensen är det viktigt att beakta och analysera parametrar som avtalspaketering, avtalstidens längd och riskfördelning. Kommunen skall också i sitt arbete med konkurrens och valfrihet beakta mindre företags möjligheter att deltaga. Vid allt arbete med konkurrens och valfrihet skall samarbete med entreprenörer och utförare vara i fokus för att utveckla och följa upp den aktuella verksamheten. Kommunen skall bedriva en aktiv uppföljning av all verksamhet såväl i egen regi som med externa utförare. Kommunen har ett ansvar för att uppföljning görs, i den mån detta är lagligt möjligt.

6 5 (14) Kommunen skall ta fram uppföljnings- och rapporteringsrutiner som möjliggör en jämförelse mellan olika utförare utan att begränsa dessas särart och utan att snedvrida konkurrensen. Vid kommunens arbete med konkurrens och valfrihet är det viktigt att i upphandlingsunderlag och avtal skriva in att entreprenören skall bedriva ett aktivt arbete med att informera personalen och diskutera deras skyldigheter enligt exempelvis Lex Sara och Lex Maria. I avtalen skall överenskommelser göras om att gemensamt komma fram till lösningar för att hantera eventuella kvalitetsproblem och missförhållanden i den avtalade verksamheten. Man bör också komma överens om ett gemensamt erfarenhetsutbyte och en gemensam kompetensutveckling. Eventuella missförhållanden eller anmärkningar skall alltid följas upp i samband med uppföljning av de ordinarie ekonomi- och kvalitets/verksamhets uppföljningarna. Allvarliga missförhållanden skall följas upp omgående. Konkurrensneutralitet Konkurrensneutralitet skall värnas vid all upphandling i konkurrens och vid valfrihetssystem. Interna och externa aktörer skall respekteras som likvärdiga samarbetspartners. När den egna regin, d v s den egna förvaltningen, lämnat ett anbud och deltar i upphandlingen är det särskilt viktigt att skapa en organisation som säkerställer att egenregin inte särbehandlas. Det är viktigt att kommunen i sitt arbete med konkurrens och valfrihet skapar en grogrund för nya och växande företag. Utmaningsrätt Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till kommunen om att avgränsade delar av kommunens verksamhet skall upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet som kommunen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, pågående entreprenader/ intraprenader och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom ingångna entreprenadavtal eller via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas. Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten. En utmaning skall riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till kommunstyrelsen. Av utmaningen skall framgå - vilken del av kommunens verksamhet som utmanas - en beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på verksamheten - en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten

7 6 (14) När en utmaning har inkommit skall nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling i enlighet med intentionerna i utmaningen. Beslutar nämnden att inte upphandla verksamheten skall beslutet motiveras. Vid utvärderingen av inkomna anbud skall den upphandlande nämnden ta hänsyn till skillnaden mellan externa och interna anbud vad gäller möjligheten till avdrag för mervärdesskatt. Nämndens beslut i ärendet skall delges kommunstyrelsen. Avknoppning Med avknoppning menas att de kommunalt anställda bildar egna företag som aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, personalkooperativ och driver verksamhet som tidigare utförts i förvaltningsform. Ett sådant företag kan med dagens lagstiftning endast få uppdrag från kommunen på samma villkor som andra företag, d v s efter upphandling enligt LOU. Medarbetare inom kommunen skall stödjas och stimuleras till att genomföra avknoppningar av verksamheter som idag drivs i kommunal regi. Exempel på stöd som kan erbjudas är tidsbegränsad tjänstledighet för egen utbildning inom ämnesområdet. Kommunen kan även stötta med olika utbildningspaket i form av olika interna och externa kurser i att starta upp och driva företag. Egen regi anbud Om egenregianbud lämnas och detta vinner upphandlingen skall upphandlingen formellt avbrytas och en överenskommelse fattas med den egna regin, d v s den egna kommunala enheten. En intraprenad har därmed skapats dock har ingen ny juridisk person bildats. Intraprenaden skall drivas på villkor som liknar det externa företagets. Huvudregeln är att under den tid som intraprenadavtalet gäller får intraprenaden inte tillföras medel utöver vad som överenskommits, ej heller kan verksamheten ändras utanför överenskommelsens ramar. Undantag från denna huvudregel får endast ske om förutsättningarna väsentligen ändras. Om intraprenaden inte klarar avgivet anbud, utan uppvisar upprepade underskott, skall överenskommelsen hävas och ansvarig nämnd skall initiera en ny upphandling. Medarbetare inom kommunen skall stödjas och stimuleras till att lämna egen regianbud på verksamheter som idag drivs i traditionell kommunal regi. Exempel på stöd som kan erbjudas är tidsbegränsad tjänstledighet för egen utbildning inom ämnesområdet. Kommunen kan även stötta med olika utbildningspaket i form av olika interna och externa kurser i att starta upp och driva företag. Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter Kommunstyrelsen har det strategiska och övergripande ansvaret för konkurrensfrågorna inom kommunen. I detta ansvar ingår: - att genomföra erforderliga revideringar av konkurrensprogrammet - att svara för riktlinjer, tillämpningsanvisningar och tolkningsfrågor

8 7 (14) - att ansvara för övergripande frågor som berör utvecklingen i konkurrensprövningsfrågor - att utarbeta anvisningar i fråga om kalkylmetoder - att stötta nämnderna i upphandlingsfrågor (LOU) - att utfärda erforderliga restriktioner med hänsyn till helhetsintresset - att kontinuerlig information sker med det lokala näringslivet så att marknader skapas - hantering av övergripande personalfrågor Nämndernas ansvar Varje facknämnd skall upprätta en plan för konkurrensutsättning inom sitt verksamhetsområde. Denna plan skall framgå av det årliga budgetdokumentet samt i de verksamhetsplaner som varje nämnd upprättar under hösten. I planen skall även specificeras tiden för genomförandet av konkurrensutsättningen. Det är viktigt att kommunen upprätthåller en beställarkompetens antingen genom egen personal eller genom konsulter för att kunna ta fram förfrågningsunderlag och göra både kvalitets/verksamhetsmässiga och ekonomiska bedömningar av anbud. Kommunen måste också ha en beredskap att kunna ta över verksamhet om en situation skulle uppstå där entreprenören inte kan fullgöra sina åtaganden. Det bör även vara en strävan att verka för en mångfald av utförare i olika former, detta för att även undvika att privata monopolsituationer uppkommer. Innan beslut om konkurrensutsättning tas måste förutsättningarna i varje enskilt fall, såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga noggrant analyseras. Nämndernas ansvar, sammanfattning: - att ta initiativ till konkurrensprövning i enlighet med detta program - att specificera vilken verksamhet som idag bedrivs i egen regi - att upprätta en handlingsplan över vilka verksamheter som skall konkurrensprövas och i vilken prioritetsordning, omfattning, tid, prestationer, kostnader samt redovisning av denna plan till kommunstyrelsen - att utarbeta kvalitetsmål för verksamheten inklusive miljömål - att göra marknadsanalys. Värdering av de viktigaste kvalitetsfrågorna skall framgå av analysen - att planera för hur verksamheten skall delas upp eller sammanföras för att skapa optimala förhållanden för konkurrens, valfrihet och näringslivsutveckling - att revidera befintliga nyckeltal och genomföra benchmarkingstudier (gäller såväl för ekonomi som för kvalitet/verksamhet). - att genomföra insatser för att underlätta avknoppningar. Detta görs i samarbete mellan nämnd och KS - att tillse att varje nämnd har en/ har tillgång till en kontaktperson som har eller skaffar sig grundkunskaper inom offentlig upphandling och LOU - att fatta beslut om val av entreprenörer i samband med konkurrensprövning, utom i de fall egenregin är med och lämnar anbud. KS skall fatta beslut i dessa fall.

9 8 (14) - att upprätta en plan för uppföljning, utvärdering och kvalitetskontroll, kalkyl i samband med upphandling, samt efterkalkyl vid uppföljning. Detta sker i samråd med KSK (ekonomi). - att utveckla förutsättningarna för och tydliggöra möjligheterna till valfrihet inom egenregiverksamheten - att, i den mån det är möjligt, föra en dialog med berörda brukare i samband med utformningen av kvalitetsmål och vid uppföljning av beställd verksamhet - att redogöra för konkurrensprövning i budgetdokument och verksamhetsplaner - att årligen redovisa utfallet av planen i samband med årsredovisningen Upphandlingskompetens Det är av stor vikt att samtliga nämnder besitter upphandlingskompetens inom sitt verksamhetsområde eller har tillgång till denna. Detta omfattar dels baskompetens ifråga om hur upphandling skall ske utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU), dels kompetens om förmågan att fokusera på vad som skall upphandlas och hur, hur konkurrensneutraliteten bäst skall säkras samt hur uppföljning, utvärdering och kvalitetskontroll skall genomföras. Revidering av ekonomiska och kvalitets/ verksamhetsmässiga nyckeltal Nämnderna använder sig av en mängd olika nyckeltal. Det är viktigt att dessa nyckeltal kan användas för att verkligen styra de olika verksamheterna med avseende på såväl ekonomi som kvalitet. Nyckeltalen får också en större betydelse vid en ökad konkurrensutsättning. Av nyckeltalen skall det vara möjligt att på ett bättre sätt än nu avläsa verksamheternas verkningsgrad. Nyckeltal skall alltmer kopplas till effektivitet, kvalitet och resultat, vara lätta att ta fram och vara avstämbara mot delar och totaler i verksamheten. Personal När en nämnd infordrar anbud skall hänsyn tas till frågan om anbudsgivarens övertagande av personal. Huvudregeln är att personalen har möjlighet att övergå till den nya externa utföraren. Varje nämnd skall, i samråd med KSK (personal), se till att samråd och erforderliga MBL- förhandlingar sker med företrädare för berörda arbetstagare vid tillämpningen av detta konkurrensprövningsprogram. Vid en verksamhetsövergång då en extern utförare tar över verksamhet från kommunen, regleras de arbetsrättsliga förhållanderna för kommunens medarbetare enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande (MBL). Information Inför en upphandling skall en kommunikationsplan upprättas om hur verksamhetens brukare, anställda och fackliga organisationer skall hållas

10 9 (14) informerade om processens fortskridande. Information under aktuell upphandlingsprocess får dock inte lämnas mer än vad lagstiftningen tillåter. Jäv För att kommunen skall undvika att hamna i en jävssituation måste det göras en tydlig åtskillnad mellan de personer som svarar för utformningen av ett internt bud eller som har anknytning till ett företag som lämnar anbud i en upphandling och de som svarar för utformningen av förfrågningsunderlaget och deltar i prövningen av ett anbud. Den som deltar i beredningen av ett upphandlingsärende skall inte heller på annat sätt förfara så att förtroendet till hans/ hennes opartiskhet rubbas. Jäv regleras av bestämmelser i kommunallagen.

11 10 (14) Bilaga 1 Policy för valfrihet, mångfald och konkurrens, sammanfattning 1/ Syftet med konkurrensutsättning av kommunala verksamheter är att skapa en ökad kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet, samt en ökad valfrihet för kommuninvånaren. 2/ Kommunfullmäktige har i senaste budgetdokument antagit följande mål med anknytning till konkurrensutsättning. Dessa är: Fler kommunala verksamheter skall konkurrensutsättas, vilket kan ske genom utmaningsrätt. Enköpings kommun skall ha en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. All verksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde som inte är myndighetsutövning eller som utgör strategiska ledningsfunktioner skall konkurrensutsättas. Konkurrensutsättningen av all verksamhet inom vård- och servicenämnden, som inte är myndighetsutövning, skall prövas med inriktning mot att minst 25 procent finns i olika entreprenader. Fritt val inom hemtjänsten införs. 3/ Grundinställningen är att det mesta kan konkurrensutsättas. Endast strategiska funktioner och myndighetsutövning skall undantas. 4/ Vid upprättande av förfrågningsunderlag skall noggranna kvalitets- /verksamhetsmässiga och ekonomiska analyser göras. Här skall också noteras vikten av att informera personal om skyldigheter enligt exempelvis Lex Sara och Lex Maria. 5/ Viktigt är att agera i syfte att vårda och utveckla konkurrensen och beakta mindre företags möjligheter att deltaga. 6/ Kommunen skall bedriva en aktiv uppföljning av kvalitet och ekonomi för all verksamhet såväl i egen regi som med externa utförare. 7/ Konkurrensneutralitet skall värnas, interna och externa aktörer skall behandlas lika. 8/ Konkurrensutsättning kan bl a ske genom utmaningsrätt.

12 11 (14) 9/ Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för konkurrensutsättning inom kommunen. Varje facknämnd skall ta initiativ till konkurrensprövning enligt detta program. 10/ Det är av stor vikt att samtliga nämnder besitter upphandlingskompetens inom sitt verksamhetsområde eller har tillgång till sådan. 11/ Nämnderna skall se över sina nyckeltal i syfte att kunna avläsa verksamheternas verkningsgrad med avseende på såväl effektivitet, kvalitet som resultat. 12/ Respektive nämnd skall redogöra för konkurrensprövning i budgetdokument och verksamhetsplaner, samt redovisa utfallet av planen i samband med årsredovisningen. 13/ Arbetsrättsliga förhållanden regleras enligt LAS och MBL. 14/ Inför en upphandling skall en informationsplan upprättas. 15/ En tydlig åtskillnad skall göras mellan de personer som svarar för utformningen av ett anbud, eller har anknytning till dessa och de personer som svarar för utformning av förfrågningsunderlag och deltar i prövningen av anbudet.

13 12 (14) Bilaga 2 Målen totalt B2008, LB2010 Kommunstyrelse Enköpings kommun skall år 2015 ha invånare i enlighet med visionsdokumentet. 24- timmarsservice med interaktiva tjänster skall utvecklas som ger kommuninvånarna bättre service och insyn. Det aktiva näringslivet vidareutvecklas och ger minst 750 nya jobb. Enköping skall vara bland de 20 främsta kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. Ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte skall bedrivas genom aktivt nationellt och internationellt arbete. Enköping skall vara en känd besöks- och etableringsort. Fler kommunala verksamheter skall konkurrensutsättas, vilket kan ske genom utmaningsrätt. Enköpings kommun skall ha en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. Enköpings kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare med anställda som har ett tydligt medborgarfokus och hög servicegrad. Enköpings kommun arbetar aktivt för en minskad sjukfrånvaro bland sina medarbetare. Enköpings kommun skall fortsätta att utveckla sin miljöprofil och kommunen skall aktivt genomföra sin del av Enabygdens miljömål. Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet skall utföras på ett sådant sätt att 90 procent av kunderna känner ett stort förtroende. 25 procent av miljöhandläggarnas arbete skall vara inriktat på service och kunskapsöverföring. En översyn av taxesystemet skall göras under mandatperioden. En inventering av strandskyddet genomförs i syfte att kartlägga möjligheterna till strandnära boende. Teknisk nämnd (exklusive räddningstjänst) Enköpings parker behåller sin tätplats vid jämförelse med andra kommuner. All verksamhet inom Tekniska nämndens ansvarsområde som inte är myndighetsutövning eller som utgör strategiska ledningsfunktioner skall konkurrensutsättas.

14 13 (14) Kommunen skall enbart äga fastigheter som används i den egna verksamheten. Teknisk nämnd, räddningstjänst Räddningstjänsten skall leda det samlade förebyggande arbetet så att antalet olyckor inom Enköpings och Håbo kommuner minskar. Nämnd för förskola och grundskola Enköpings grundskolor når ett bättre resultat än genomsnittet i landet. Alla förskolor och grundskolor arbetar mot mobbning och kränkande behandling med metoder som i utvärderingar visat sig vara effektiva. Alla förskolor och grundskolor kommunicerar sitt arbetssätt och sin pedagogik på ett sätt som är lättförståeligt. Alla barn och elever i Enköpings skolor har minst 30 minuters planerad fysisk aktivitet per dag. Utbildningsnämnd Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. Alla lärare skall vara behöriga. Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 88% 90% 92% Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping. Samarbete mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras. Socialnämnd Att 20 procent av socialtjänstens arbete är av förebyggande karaktär. Att 75 procent av klienterna behandlas inom öppna former. Att 60 procent av de nyanlända flyktingarna har lärt sig svenska inom tre år och att de har börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden.

15 14 (14) Vård- och servicenämnd Minst 90 procent av de personer som beviljats en insats är nöjda med erhållna insatser. Minst 75 procent av vårdpersonalen har en för verksamheten rätt grundutbildning. Konkurrensutsättningen av all verksamhet, som inte är myndighetsutövning skall prövas med inriktning mot att minst 25 procent finns i olika entreprenader. Fritt val inom hemtjänsten införs. Nämnden skall verka för utveckling och utbyggnad av olika typer av boenden. Kulturnämnd Bibliotekets service erbjuds alla kommuninvånare. Kulturarvets betydelse för sambandet mellan lokalt och internationellt lyfts fram i minst en utställning per år. Samtidskonst i den offentliga utomhusmiljön skall placeras i samtliga tätorter. Fritidsnämnd Deltagandet i fritidsnämndens aktiviteter är lika stort för flickor som för pojkar. Samtliga ungdomar i åldern år har deltagit i droginformation. Det finns ungdomscaféer/fritidsgårdar/mötesplatser i alla våra tätorter. Årligen utökas antalet näridrottsplatser med minst en ny.

16 Besöksadress: Kungsgatan 42 Postadress: enköping Tfn: Fax:

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78

2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78 Rev 2012-08-22 BT- Konkurrensutsättningsprogram Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78 Rev 2012-08-22 BT- INNEHÅLLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Konkurrensprogram för Ronneby kommun

Konkurrensprogram för Ronneby kommun 2011-08-23 Dnr: 2011/203 Rev 2011-09-29 Kommunledningsenheten Antaget av KF 2011-09-29 247 Konkurrensprogram för Ronneby kommun Inledning, motiv och mål Den kommunala servicen skall vara av god kvalitet

Läs mer

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Samlat dokument för policy och riktlinjer inom området Beslut i kommunfullmäktige 2011-05-23 78 Bakgrund Under den gångna mandatperioden har ett omfattande arbete

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING 2013-07-02 RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING INOM KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunstyrelse 180/2013 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

c* H o STADSLEDNINGSKONTORET

c* H o STADSLEDNINGSKONTORET c* H o STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYE LSE AVDELNINGEN SID I (7) 2010-11-01 Denna anvisning har två syften. Det första syftet är att vägleda stadens nämnder vid beslutet om att ha deltagande egenregianbud

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIV DRIFT AV KOMMUNAL VERKSAMHET såsom intraprenad eller annan form av personaldrivna företag.

POLICY FÖR ALTERNATIV DRIFT AV KOMMUNAL VERKSAMHET såsom intraprenad eller annan form av personaldrivna företag. 1 (6) Reviderad 2006-05-04 KF 2006-09-04 46 POLICY FÖR ALTERNATIV DRIFT AV KOMMUNAL VERKSAMHET såsom intraprenad eller annan form av personaldrivna företag. Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-04 46.

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda.

Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda. Hultsfreds kommun 1 (10) Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda. Som politiska företrädare i Hultsfreds kommun ser vi positivt på alternativa driftsformer av kommunal service.

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

ANVISNING. Tillämpningsanvisningar för konkurrensutsättning

ANVISNING. Tillämpningsanvisningar för konkurrensutsättning ANVISNING Tillämpningsanvisningar för konkurrensutsättning POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Skövde kommuns definition av ordet konkurrensutsättning är följande:

Skövde kommuns definition av ordet konkurrensutsättning är följande: 2 Inledning Skövde kommuns definition av ordet konkurrensutsättning är följande: Konkurrensutsättning är en metod för kommunen att prova om en extern producent, företag eller förening, kan driva en kommunalt

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, 51 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM för SUNNE KOMMUN Bilagor: 1. Konkurrensplan 2. Avtalsredovisning 3. Förkalkyl 4. MBL och upphandling 5. Mall för upprättande av förfrågningsunderlag

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Kommunal verksamhet som innefattar myndighetsutövning omfattas inte av dessa riktlinjer för konkurrensprövning.

Kommunal verksamhet som innefattar myndighetsutövning omfattas inte av dessa riktlinjer för konkurrensprövning. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2002-03-20, 320, Dnr 67/01.003 Ändring av kommunfullmäktige 2002-11-06, 6 RIKTLINJER FÖR KONKURRENSPRÖVNING I ÄLVKARLEBY KOMMUN 1. Syfte Dessa bestämmelser syftar till att

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättningspolicy

Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 9 Fastställda av kommunstyrelsen 2008-06-11, 261, under förutsättning av att fullmäktige beslutar att anta konkurrensutsättningspolicy, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Riktlinjen gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag.

Riktlinjen gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Riktlinje 2014-03-12 Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644 Beslutad av kommunstyrelsen den 4 september 2012. Viss revidering under punkt 5.2 av kommunfullmäktige den 26 november 2012 och tillägg

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv.

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv. Socialdemokraterna Motion till Kommun fullmäktige i Trelleborgs kommun Trelleborg 13 09 23 TRELLEBORGS KOMMU Kornmunstyrelsen 2013-09- 2 h Dnr. KsM/^.f Krafttag vid offentlig upphandling ger Vita jobb

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Styrdokument, program 2015-03-19 Dnr KS/2014:488 Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Övergripande mål och riktlinjer för samtliga verksamheter som utförs av privata

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (10) 2011-01-10 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR Dessa anvisningar gäller generellt vid personalövertagande

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Ny organisation Näringslivssamverkan

Ny organisation Näringslivssamverkan Kommunledningsförvaltningen Anders Dahlén,0550-88001 anders.dahlen@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-15 Ks/2014:246 000 Organisation Sida 1(3) Ny organisation Näringslivssamverkan Förslag

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer