POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN"

Transkript

1 POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN

2 Kommunstyrelsekontoret Enköping Sven Ahlgren Tfn e-post REV KSAU 1 (14) Policy för valfrihet, mångfald och konkurrens inom Enköpings kommun Bakgrund och nuläge Enköpings kommun tog för ett antal år sedan fram en policy för valfrihet, mångfald och konkurrens. I planen framhölls bl a vikten av konkurrens som en naturlig del av kommunens förändringsarbete. Fler verksamheter måste konkurrensutsättas, då det leder till en högre takt i förändringsarbetet och oftast till en effektivare verksamhet. I dagsläget, september 2007, är följande delar, som ofta är traditionella egenregiverksamheter, konkurrensutsatta och upphandlade: Gemensam administration: Outsoursning av kommunens IT- drift, diverse ekonomitjänster som scanning av leverantörsfakturor och inkassoverksamhet. Tekniska frågor: Entreprenader som byggnationer, snöröjning, skötsel av gatubelysning, transporter och renhållning m m. Förskola/ grundskola: Inom kommunen finns 13 förskolor och 4 grundskolor som drivs i enskild regi. Dessutom finns fyra fristående grundskolor samt ett personalkooperativt fritidshem. Frivilliga skolformer: Komvux, sfi- och KY- utbildningar är konkurrensutsatta. Sociala frågor, IFO: Institutionsvård, familjerådgivning. Äldrevård och LSS: två av 13 hemtjänstgrupper, två LSS- boenden och tre särskilda boenden. Fritid: Diverse entreprenader Syftet med konkurrensutsättning och alternativa driftsformer Enköpings kommun har ett ansvar för att kommunmedborgarnas skattepengar används på ett effektivt sätt och att en service med hög kvalitet kan erbjudas. Det har visat sig att upphandling i konkurrens samt system för valfrihet medför ökad kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet. Genom att konkurrensutsätta kommunala verksamheter ges möjligheter att jämföra och bedöma den egna konkurr sva Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

3 2 (14) verksamheten med omvärlden, genomföra benchmarkingstudier och därmed få möjligheter till att förbättra de verksamheter som drivs i egen regi. Konkurrensutsättning och införande av alternativa driftsformer stöder entreprenörskapet, öppnar upp för bildandet av nya företag och stärker därmed den lokala näringslivsutvecklingen. Nyetableringar av företag ger fler arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter. En ytterligare aspekt är att möjligheten till alternativa driftsformer även kan öka attraktionskraften för olika yrkesgrupper inom offentlig service och därmed även underlätta rekrytering av personal. Olika yrkeskategorier får möjlighet att välja mellan att driva egna företag eller att vara anställda. Att bedriva verksamheter effektivt är naturligtvis viktigt såväl i en hög- som i en lågkonjunktur. I skrivande stund befinner vi oss i en högkonjunktur med ökade skatteintäkter, en risk finns då för att kostnadsmassan allt för lätt tillåts öka. Det är därför viktigt att redan nu planera för att kunna möta ökade kostnader för pensioner och äldrevård i framtiden, detta samtidigt som servicen till kommuninvånarna skall kunna hålla en hög kvalitet. Kommunfullmäktiges mål gällande konkurrensutsättning i långtidsbudget I samband med att budget för 2008 (B2008) och långtidsbudget (LB2010) fastställdes i juni 2007 antog kommunfullmäktige (KF) följande mål med anknytning till konkurrensutsättning: Fler kommunala verksamheter skall konkurrensutsättas, vilket kan ske genom utmaningsrätt. Enköpings kommun skall ha en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. All verksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde som inte är myndighetsutövning eller som utgör strategiska ledningsfunktioner skall konkurrensutsättas. Konkurrensutsättningen av all verksamhet inom vård- och servicenämnden, som inte är myndighetsutövning, skall prövas med inriktning mot att minst 25 procent finns i olika entreprenader. Fritt val inom hemtjänsten införs. De av KF fastställda målen totalt redovisas i bilaga 2. Konkurrensutsättningens omfattning Grundinställningen är att det mesta skall kunna konkurrensutsättas, endast strategiska funktioner, myndighetsutövning samt pågående entreprenader och intraprenader skall undantas. Konkurrensutsättning medför att vi skapar en mångfald och därmed valfrihet för medborgarna att själva välja den service man vill ha. Man öppnar även upp för en mera rörlig arbetsmarknad. Arbetet med konkurrensutsättning skall prioriteras och ingå som en naturlig del av varje nämnds/ förvaltnings dagliga arbete. Det är i viktigt att kommunen upprätthåller kompetens

4 3 (14) för att kunna ta fram bra förfrågningsunderlag samt att kunna bedöma kvaliteten av och kostnaden för offererad verksamhet på ett professionellt sätt. Olika typer av driftformer Egen regi Den traditionella driftsformen för kommunala åtaganden är att verksamheterna drivs i egen regi. Den vanligaste modellen för drift i egen regi är förvaltningsformen. Kommunen utgör en juridisk person. Kommunen styr, finansierar och driver verksamheten. Kommunal förvaltning av bostäder, produktion av fjärrvärme och elenergi e t c drivs ofta i aktiebolagsform. Aktiebolagen har sina egna styrelser, men även här styr kommunen som ägare, ibland via ett speciellt ägarbolag och kan därmed påverka bolagens verksamheter. För vissa verksamheter förekommer kommunalförbund vilket innebär att kommuner går ihop, bildar en egen juridisk enhet och samarbetar kring en viss verksamhet, exempelvis inom räddningstjänsten. Kommunalförbund är en egen juridisk person men styrs indirekt av kommunen och finansieras av de samarbetande kommunerna genom medlemsbidrag. Upphandlad verksamhet, entreprenader Drift i entreprenadform är vanliga inom Sveriges kommuner. En entreprenad innebär att kommunen anlitar en extern producent, vilken åtar sig att för kommunens räkning utföra en eller flera tjänster. Detta är exempelvis vanligt inom äldreomsorgen. Det kan finnas önskemål eller behov av att verksamheten upphandlas och drivs på entreprenad. I det fallet är det en privat aktör (t.ex. ett privat bolag, en ideell organisation eller ett kooperativ) som driver verksamheten. Kommunen genomför en upphandling men är fortfarande huvudman samt styr och följer upp verksamheten enligt förfrågningsunderlag och kontrakt. Intraprenader Intraprenadbegreppet används normalt i två fall. I det första fallet avses en kommunal verksamhet som har fått långtgående delegerat ansvar med tydliga ekonomiska förutsättningar. I det andra fallet menas en kommunal verksamhet som har deltagit i en konkurrenssituation, i en offentlig upphandling utan att vara en egen juridisk person och där den kommunala verksamheten har "vunnit" upphandlingen. Formellt avbryts då upphandlingen eftersom kommunen inte kan teckna avtal med den egna juridiska personen. Verksamheten drivs i kommunal regi men utifrån liknande förutsättningar som ett privat företag. Detta utifrån förfrågningsunderlag, offert och överenskommelse som motsvarar avtalet. Enskild anslagsfinansierad verksamhet Det förekommer att verksamheten drivs som enskild verksamhet och får sin finansiering via anslag. Detta förekommer exempelvis inom skolan. Det finns då inget uppdragsförhållande från kommunens sida och det offentliga styr endast genom eventuell tillståndsgivning/tillsyn samt genom anslagsregler.

5 4 (14) Speciallagstiftningen, i det här fallet skollagen, ger förutsättningar för enskilda förskolor och fristående skolor att driva verksamhet med kommunala anslag. Detta under förutsättning att den enskilda förskolan (barnomsorgen) har fått tillstånd av kommunen och den fristående skolan av Skolverket. Föreningsdriven verksamhet Ibland drivs traditionell kommunal verksamhet av föreningar. Denna typ av verksamhet kan exempelvis omfatta yttre skötsel av idrottsplatser, badplatser, eller drift av ungdomsgårdar. Kommunen ställer sig positiv till denna typ av föreningsdriven verksamhet. Ekonomi- och kvalitetsperspektiv Som ovan nämnts är huvudsyftet att verka för en utveckling av kvaliteten i verksamheterna med en koppling till ekonomisk effektivitet. Inom exempelvis hemtjänsten kan syftet vara att minska kringtiden och få ut en så hög andel brukartid av den totala tidsåtgången som möjligt. Verkningsgraden eller nyttan av denna brukartid samt brukartidens kvalitet skall då också kunna följas upp. Inför upprättande av förfrågningsunderlag i samband med upphandling skall en analys tas fram av kostnaderna för att driva verksamheten i fråga samt kvaliteten på verksamheten. Analysen skall omfatta vad externa anbudsgivare kan antas begära i ersättning för driften vid en definierad kvalitetsnivå. Det är viktigt att analysen belyser den kvalitetsnivå och de krav som man avser ställa i upphandlingen. Vid upprättande av kostnadsanalysen skall det även göras en uppskattning av omställningskostnader samt av kostnaden för själva upphandlingen. Resultaten av analysen skall jämföras med kostnaden för den verksamhet som bedrivs före upphandlingen, då detta också är en indikation på om nämnden har utrymme i sin budget för att ställa de tänkta kraven. Upphandlingar skall även föregås av en så pass noggrann analys att ett avbrytande p g a oväntat höga anbud normalt sett inte behöver ske. En förutsättning för konkurrensutsättning är förekomst av konkurrens på den aktuella marknaden, eller att kommunledningen beslutar om förhållanden som kan leda till att konkurrens uppstår. För att kunna vårda, utveckla och behålla konkurrensen är det viktigt att beakta och analysera parametrar som avtalspaketering, avtalstidens längd och riskfördelning. Kommunen skall också i sitt arbete med konkurrens och valfrihet beakta mindre företags möjligheter att deltaga. Vid allt arbete med konkurrens och valfrihet skall samarbete med entreprenörer och utförare vara i fokus för att utveckla och följa upp den aktuella verksamheten. Kommunen skall bedriva en aktiv uppföljning av all verksamhet såväl i egen regi som med externa utförare. Kommunen har ett ansvar för att uppföljning görs, i den mån detta är lagligt möjligt.

6 5 (14) Kommunen skall ta fram uppföljnings- och rapporteringsrutiner som möjliggör en jämförelse mellan olika utförare utan att begränsa dessas särart och utan att snedvrida konkurrensen. Vid kommunens arbete med konkurrens och valfrihet är det viktigt att i upphandlingsunderlag och avtal skriva in att entreprenören skall bedriva ett aktivt arbete med att informera personalen och diskutera deras skyldigheter enligt exempelvis Lex Sara och Lex Maria. I avtalen skall överenskommelser göras om att gemensamt komma fram till lösningar för att hantera eventuella kvalitetsproblem och missförhållanden i den avtalade verksamheten. Man bör också komma överens om ett gemensamt erfarenhetsutbyte och en gemensam kompetensutveckling. Eventuella missförhållanden eller anmärkningar skall alltid följas upp i samband med uppföljning av de ordinarie ekonomi- och kvalitets/verksamhets uppföljningarna. Allvarliga missförhållanden skall följas upp omgående. Konkurrensneutralitet Konkurrensneutralitet skall värnas vid all upphandling i konkurrens och vid valfrihetssystem. Interna och externa aktörer skall respekteras som likvärdiga samarbetspartners. När den egna regin, d v s den egna förvaltningen, lämnat ett anbud och deltar i upphandlingen är det särskilt viktigt att skapa en organisation som säkerställer att egenregin inte särbehandlas. Det är viktigt att kommunen i sitt arbete med konkurrens och valfrihet skapar en grogrund för nya och växande företag. Utmaningsrätt Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till kommunen om att avgränsade delar av kommunens verksamhet skall upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet som kommunen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, pågående entreprenader/ intraprenader och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom ingångna entreprenadavtal eller via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas. Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten. En utmaning skall riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till kommunstyrelsen. Av utmaningen skall framgå - vilken del av kommunens verksamhet som utmanas - en beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på verksamheten - en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten

7 6 (14) När en utmaning har inkommit skall nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling i enlighet med intentionerna i utmaningen. Beslutar nämnden att inte upphandla verksamheten skall beslutet motiveras. Vid utvärderingen av inkomna anbud skall den upphandlande nämnden ta hänsyn till skillnaden mellan externa och interna anbud vad gäller möjligheten till avdrag för mervärdesskatt. Nämndens beslut i ärendet skall delges kommunstyrelsen. Avknoppning Med avknoppning menas att de kommunalt anställda bildar egna företag som aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, personalkooperativ och driver verksamhet som tidigare utförts i förvaltningsform. Ett sådant företag kan med dagens lagstiftning endast få uppdrag från kommunen på samma villkor som andra företag, d v s efter upphandling enligt LOU. Medarbetare inom kommunen skall stödjas och stimuleras till att genomföra avknoppningar av verksamheter som idag drivs i kommunal regi. Exempel på stöd som kan erbjudas är tidsbegränsad tjänstledighet för egen utbildning inom ämnesområdet. Kommunen kan även stötta med olika utbildningspaket i form av olika interna och externa kurser i att starta upp och driva företag. Egen regi anbud Om egenregianbud lämnas och detta vinner upphandlingen skall upphandlingen formellt avbrytas och en överenskommelse fattas med den egna regin, d v s den egna kommunala enheten. En intraprenad har därmed skapats dock har ingen ny juridisk person bildats. Intraprenaden skall drivas på villkor som liknar det externa företagets. Huvudregeln är att under den tid som intraprenadavtalet gäller får intraprenaden inte tillföras medel utöver vad som överenskommits, ej heller kan verksamheten ändras utanför överenskommelsens ramar. Undantag från denna huvudregel får endast ske om förutsättningarna väsentligen ändras. Om intraprenaden inte klarar avgivet anbud, utan uppvisar upprepade underskott, skall överenskommelsen hävas och ansvarig nämnd skall initiera en ny upphandling. Medarbetare inom kommunen skall stödjas och stimuleras till att lämna egen regianbud på verksamheter som idag drivs i traditionell kommunal regi. Exempel på stöd som kan erbjudas är tidsbegränsad tjänstledighet för egen utbildning inom ämnesområdet. Kommunen kan även stötta med olika utbildningspaket i form av olika interna och externa kurser i att starta upp och driva företag. Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter Kommunstyrelsen har det strategiska och övergripande ansvaret för konkurrensfrågorna inom kommunen. I detta ansvar ingår: - att genomföra erforderliga revideringar av konkurrensprogrammet - att svara för riktlinjer, tillämpningsanvisningar och tolkningsfrågor

8 7 (14) - att ansvara för övergripande frågor som berör utvecklingen i konkurrensprövningsfrågor - att utarbeta anvisningar i fråga om kalkylmetoder - att stötta nämnderna i upphandlingsfrågor (LOU) - att utfärda erforderliga restriktioner med hänsyn till helhetsintresset - att kontinuerlig information sker med det lokala näringslivet så att marknader skapas - hantering av övergripande personalfrågor Nämndernas ansvar Varje facknämnd skall upprätta en plan för konkurrensutsättning inom sitt verksamhetsområde. Denna plan skall framgå av det årliga budgetdokumentet samt i de verksamhetsplaner som varje nämnd upprättar under hösten. I planen skall även specificeras tiden för genomförandet av konkurrensutsättningen. Det är viktigt att kommunen upprätthåller en beställarkompetens antingen genom egen personal eller genom konsulter för att kunna ta fram förfrågningsunderlag och göra både kvalitets/verksamhetsmässiga och ekonomiska bedömningar av anbud. Kommunen måste också ha en beredskap att kunna ta över verksamhet om en situation skulle uppstå där entreprenören inte kan fullgöra sina åtaganden. Det bör även vara en strävan att verka för en mångfald av utförare i olika former, detta för att även undvika att privata monopolsituationer uppkommer. Innan beslut om konkurrensutsättning tas måste förutsättningarna i varje enskilt fall, såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga noggrant analyseras. Nämndernas ansvar, sammanfattning: - att ta initiativ till konkurrensprövning i enlighet med detta program - att specificera vilken verksamhet som idag bedrivs i egen regi - att upprätta en handlingsplan över vilka verksamheter som skall konkurrensprövas och i vilken prioritetsordning, omfattning, tid, prestationer, kostnader samt redovisning av denna plan till kommunstyrelsen - att utarbeta kvalitetsmål för verksamheten inklusive miljömål - att göra marknadsanalys. Värdering av de viktigaste kvalitetsfrågorna skall framgå av analysen - att planera för hur verksamheten skall delas upp eller sammanföras för att skapa optimala förhållanden för konkurrens, valfrihet och näringslivsutveckling - att revidera befintliga nyckeltal och genomföra benchmarkingstudier (gäller såväl för ekonomi som för kvalitet/verksamhet). - att genomföra insatser för att underlätta avknoppningar. Detta görs i samarbete mellan nämnd och KS - att tillse att varje nämnd har en/ har tillgång till en kontaktperson som har eller skaffar sig grundkunskaper inom offentlig upphandling och LOU - att fatta beslut om val av entreprenörer i samband med konkurrensprövning, utom i de fall egenregin är med och lämnar anbud. KS skall fatta beslut i dessa fall.

9 8 (14) - att upprätta en plan för uppföljning, utvärdering och kvalitetskontroll, kalkyl i samband med upphandling, samt efterkalkyl vid uppföljning. Detta sker i samråd med KSK (ekonomi). - att utveckla förutsättningarna för och tydliggöra möjligheterna till valfrihet inom egenregiverksamheten - att, i den mån det är möjligt, föra en dialog med berörda brukare i samband med utformningen av kvalitetsmål och vid uppföljning av beställd verksamhet - att redogöra för konkurrensprövning i budgetdokument och verksamhetsplaner - att årligen redovisa utfallet av planen i samband med årsredovisningen Upphandlingskompetens Det är av stor vikt att samtliga nämnder besitter upphandlingskompetens inom sitt verksamhetsområde eller har tillgång till denna. Detta omfattar dels baskompetens ifråga om hur upphandling skall ske utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU), dels kompetens om förmågan att fokusera på vad som skall upphandlas och hur, hur konkurrensneutraliteten bäst skall säkras samt hur uppföljning, utvärdering och kvalitetskontroll skall genomföras. Revidering av ekonomiska och kvalitets/ verksamhetsmässiga nyckeltal Nämnderna använder sig av en mängd olika nyckeltal. Det är viktigt att dessa nyckeltal kan användas för att verkligen styra de olika verksamheterna med avseende på såväl ekonomi som kvalitet. Nyckeltalen får också en större betydelse vid en ökad konkurrensutsättning. Av nyckeltalen skall det vara möjligt att på ett bättre sätt än nu avläsa verksamheternas verkningsgrad. Nyckeltal skall alltmer kopplas till effektivitet, kvalitet och resultat, vara lätta att ta fram och vara avstämbara mot delar och totaler i verksamheten. Personal När en nämnd infordrar anbud skall hänsyn tas till frågan om anbudsgivarens övertagande av personal. Huvudregeln är att personalen har möjlighet att övergå till den nya externa utföraren. Varje nämnd skall, i samråd med KSK (personal), se till att samråd och erforderliga MBL- förhandlingar sker med företrädare för berörda arbetstagare vid tillämpningen av detta konkurrensprövningsprogram. Vid en verksamhetsövergång då en extern utförare tar över verksamhet från kommunen, regleras de arbetsrättsliga förhållanderna för kommunens medarbetare enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande (MBL). Information Inför en upphandling skall en kommunikationsplan upprättas om hur verksamhetens brukare, anställda och fackliga organisationer skall hållas

10 9 (14) informerade om processens fortskridande. Information under aktuell upphandlingsprocess får dock inte lämnas mer än vad lagstiftningen tillåter. Jäv För att kommunen skall undvika att hamna i en jävssituation måste det göras en tydlig åtskillnad mellan de personer som svarar för utformningen av ett internt bud eller som har anknytning till ett företag som lämnar anbud i en upphandling och de som svarar för utformningen av förfrågningsunderlaget och deltar i prövningen av ett anbud. Den som deltar i beredningen av ett upphandlingsärende skall inte heller på annat sätt förfara så att förtroendet till hans/ hennes opartiskhet rubbas. Jäv regleras av bestämmelser i kommunallagen.

11 10 (14) Bilaga 1 Policy för valfrihet, mångfald och konkurrens, sammanfattning 1/ Syftet med konkurrensutsättning av kommunala verksamheter är att skapa en ökad kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet, samt en ökad valfrihet för kommuninvånaren. 2/ Kommunfullmäktige har i senaste budgetdokument antagit följande mål med anknytning till konkurrensutsättning. Dessa är: Fler kommunala verksamheter skall konkurrensutsättas, vilket kan ske genom utmaningsrätt. Enköpings kommun skall ha en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. All verksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde som inte är myndighetsutövning eller som utgör strategiska ledningsfunktioner skall konkurrensutsättas. Konkurrensutsättningen av all verksamhet inom vård- och servicenämnden, som inte är myndighetsutövning, skall prövas med inriktning mot att minst 25 procent finns i olika entreprenader. Fritt val inom hemtjänsten införs. 3/ Grundinställningen är att det mesta kan konkurrensutsättas. Endast strategiska funktioner och myndighetsutövning skall undantas. 4/ Vid upprättande av förfrågningsunderlag skall noggranna kvalitets- /verksamhetsmässiga och ekonomiska analyser göras. Här skall också noteras vikten av att informera personal om skyldigheter enligt exempelvis Lex Sara och Lex Maria. 5/ Viktigt är att agera i syfte att vårda och utveckla konkurrensen och beakta mindre företags möjligheter att deltaga. 6/ Kommunen skall bedriva en aktiv uppföljning av kvalitet och ekonomi för all verksamhet såväl i egen regi som med externa utförare. 7/ Konkurrensneutralitet skall värnas, interna och externa aktörer skall behandlas lika. 8/ Konkurrensutsättning kan bl a ske genom utmaningsrätt.

12 11 (14) 9/ Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för konkurrensutsättning inom kommunen. Varje facknämnd skall ta initiativ till konkurrensprövning enligt detta program. 10/ Det är av stor vikt att samtliga nämnder besitter upphandlingskompetens inom sitt verksamhetsområde eller har tillgång till sådan. 11/ Nämnderna skall se över sina nyckeltal i syfte att kunna avläsa verksamheternas verkningsgrad med avseende på såväl effektivitet, kvalitet som resultat. 12/ Respektive nämnd skall redogöra för konkurrensprövning i budgetdokument och verksamhetsplaner, samt redovisa utfallet av planen i samband med årsredovisningen. 13/ Arbetsrättsliga förhållanden regleras enligt LAS och MBL. 14/ Inför en upphandling skall en informationsplan upprättas. 15/ En tydlig åtskillnad skall göras mellan de personer som svarar för utformningen av ett anbud, eller har anknytning till dessa och de personer som svarar för utformning av förfrågningsunderlag och deltar i prövningen av anbudet.

13 12 (14) Bilaga 2 Målen totalt B2008, LB2010 Kommunstyrelse Enköpings kommun skall år 2015 ha invånare i enlighet med visionsdokumentet. 24- timmarsservice med interaktiva tjänster skall utvecklas som ger kommuninvånarna bättre service och insyn. Det aktiva näringslivet vidareutvecklas och ger minst 750 nya jobb. Enköping skall vara bland de 20 främsta kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. Ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte skall bedrivas genom aktivt nationellt och internationellt arbete. Enköping skall vara en känd besöks- och etableringsort. Fler kommunala verksamheter skall konkurrensutsättas, vilket kan ske genom utmaningsrätt. Enköpings kommun skall ha en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. Enköpings kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare med anställda som har ett tydligt medborgarfokus och hög servicegrad. Enköpings kommun arbetar aktivt för en minskad sjukfrånvaro bland sina medarbetare. Enköpings kommun skall fortsätta att utveckla sin miljöprofil och kommunen skall aktivt genomföra sin del av Enabygdens miljömål. Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet skall utföras på ett sådant sätt att 90 procent av kunderna känner ett stort förtroende. 25 procent av miljöhandläggarnas arbete skall vara inriktat på service och kunskapsöverföring. En översyn av taxesystemet skall göras under mandatperioden. En inventering av strandskyddet genomförs i syfte att kartlägga möjligheterna till strandnära boende. Teknisk nämnd (exklusive räddningstjänst) Enköpings parker behåller sin tätplats vid jämförelse med andra kommuner. All verksamhet inom Tekniska nämndens ansvarsområde som inte är myndighetsutövning eller som utgör strategiska ledningsfunktioner skall konkurrensutsättas.

14 13 (14) Kommunen skall enbart äga fastigheter som används i den egna verksamheten. Teknisk nämnd, räddningstjänst Räddningstjänsten skall leda det samlade förebyggande arbetet så att antalet olyckor inom Enköpings och Håbo kommuner minskar. Nämnd för förskola och grundskola Enköpings grundskolor når ett bättre resultat än genomsnittet i landet. Alla förskolor och grundskolor arbetar mot mobbning och kränkande behandling med metoder som i utvärderingar visat sig vara effektiva. Alla förskolor och grundskolor kommunicerar sitt arbetssätt och sin pedagogik på ett sätt som är lättförståeligt. Alla barn och elever i Enköpings skolor har minst 30 minuters planerad fysisk aktivitet per dag. Utbildningsnämnd Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. Alla lärare skall vara behöriga. Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 88% 90% 92% Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping. Samarbete mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras. Socialnämnd Att 20 procent av socialtjänstens arbete är av förebyggande karaktär. Att 75 procent av klienterna behandlas inom öppna former. Att 60 procent av de nyanlända flyktingarna har lärt sig svenska inom tre år och att de har börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden.

15 14 (14) Vård- och servicenämnd Minst 90 procent av de personer som beviljats en insats är nöjda med erhållna insatser. Minst 75 procent av vårdpersonalen har en för verksamheten rätt grundutbildning. Konkurrensutsättningen av all verksamhet, som inte är myndighetsutövning skall prövas med inriktning mot att minst 25 procent finns i olika entreprenader. Fritt val inom hemtjänsten införs. Nämnden skall verka för utveckling och utbyggnad av olika typer av boenden. Kulturnämnd Bibliotekets service erbjuds alla kommuninvånare. Kulturarvets betydelse för sambandet mellan lokalt och internationellt lyfts fram i minst en utställning per år. Samtidskonst i den offentliga utomhusmiljön skall placeras i samtliga tätorter. Fritidsnämnd Deltagandet i fritidsnämndens aktiviteter är lika stort för flickor som för pojkar. Samtliga ungdomar i åldern år har deltagit i droginformation. Det finns ungdomscaféer/fritidsgårdar/mötesplatser i alla våra tätorter. Årligen utökas antalet näridrottsplatser med minst en ny.

16 Besöksadress: Kungsgatan 42 Postadress: enköping Tfn: Fax:

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Policy. Policy för konkurrensprövning. Sida 1/5

Policy. Policy för konkurrensprövning. Sida 1/5 Sida 1/5 Policy för konkurrensprövning Inledning Öppenhet för alternativa driftsformer Ökad valfrihet, kvalitetsutveckling, kostnadseffektivitet Egen regi eller alternativ driftsform? Kommunens välfärdsverksamheter

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Konkurrenspolicy för Mjölby kommun

Konkurrenspolicy för Mjölby kommun Konkurrenspolicy för Mjölby kommun Antaget av Kommunfullmäktige, 2008-05-20, 60 Dokumentansvarig: Ekonomichef 1(10) Kommunledningskontoret Konkurrenspolicy - Policy för konkurrensutsättning av kommunal

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-10-31, 182 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Eda kommun 3(7) Innehållsförteckning...4 1. Syfte... 4 2.

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning RIKTLINJER Riktlinjer för konkurrensutsättning POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78

2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78 Rev 2012-08-22 BT- Konkurrensutsättningsprogram Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78 Rev 2012-08-22 BT- INNEHÅLLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Policy och riktlinjer. Alternativa driftsformer. kommun

Policy och riktlinjer. Alternativa driftsformer. kommun Policy och riktlinjer Alternativa driftsformer i Vetlanda kommun Antagen av kommunfullmäktige den 21 maj 2008 1. INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 2 2. MOTIV OCH SYFTE... 3 2.1 MOTIV TILL KONKURRENSUTSÄTTNING

Läs mer

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009:

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009: Socialförvaltningen Stabent Nils Zadik 036-10 53 34 BILAGA 3 TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2009-07-28 1 (5) Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun.

Läs mer

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens Bilaga 1 Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2009-03-19 BUN 2009-03-19 000 Innehåll Förutsättningar... 2 Konkurrensprövning... 2 Upphandling... 2 Avknoppning... 2 Villkor

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Konkurrensprogram för Ronneby kommun

Konkurrensprogram för Ronneby kommun 2011-08-23 Dnr: 2011/203 Rev 2011-09-29 Kommunledningsenheten Antaget av KF 2011-09-29 247 Konkurrensprogram för Ronneby kommun Inledning, motiv och mål Den kommunala servicen skall vara av god kvalitet

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Samlat dokument för policy och riktlinjer inom området Beslut i kommunfullmäktige 2011-05-23 78 Bakgrund Under den gångna mandatperioden har ett omfattande arbete

Läs mer

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Dnr 2015/0236 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Privat utförare... 2 3. Programmets omfattning... 2 4. Styr- och uppföljningsprocessen... 2 5.

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2108 Antaget av fullmäktige 2016-09-15, 104, Dnr 2016/0042 KS.103 Innehållsförteckning 1. Lagstiftningen samt dess syfte och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING 2013-07-02 RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING INOM KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunstyrelse 180/2013 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare PROGRAM Program för mål och uppföljning av privata utförare Typ av styrdokument Program Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-11-28, 142 Diarienummer KS 2016/231 Giltighetstid Fr.o.m. 2016-12-01

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Program för mål och uppföljning av privata utförare

Program för mål och uppföljning av privata utförare Styrande dokument Senast ändrad 2015-09-15 Program för mål och uppföljning av privata utförare Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Utvecklingsenheten Dokumentnamn Program för mål och uppföljning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 Bilaga Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2016:324 Handläggare: Petra Ljung 1 (3) Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0184 011 Socialnämnden Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Konkurrensprogram för Eda kommun

Konkurrensprogram för Eda kommun Konkurrensprogram för Eda kommun 1. Syfte Eda kommuns konkurrensprogram syftar till att utnyttja ökad konkurrens som ett medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunens tjänster till kommunmedlemmarna.

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

Vi vill sitta i förarsätet

Vi vill sitta i förarsätet Ulricehamn 2012-08-15 Vi vill sitta i förarsätet nio skäl mot införandet av utmaningsrätt i Ulricehamns kommun Socialdemokraternas Partikansli Riksdagen 100 12 Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T: 08

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun Styrdokument Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun Fastställd av kommunfullmäktige, 174 Giltighetstid 2019-12-31 2 (5) Vår handläggare Beslutshistorik Gäller från Antagen av

Läs mer

Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum Socialförvaltningen 2009-11-08 Sonja Holm, controller/utredare Tel 08/57829179 Mobil 070-4889179 Diarienummer Socialnämnden Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare Dokumenttyp: Program (kommunallagen, 3 kap, 19 ) Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget, 2016-02-16,

Läs mer

c* H o STADSLEDNINGSKONTORET

c* H o STADSLEDNINGSKONTORET c* H o STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYE LSE AVDELNINGEN SID I (7) 2010-11-01 Denna anvisning har två syften. Det första syftet är att vägleda stadens nämnder vid beslutet om att ha deltagande egenregianbud

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Östersunds kommun mandatperioden 2015-2018 Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Östersunds kommun mandatperioden

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning

Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Diarienr 2017/00016 1.3.2 nternati Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Antagen av äldrenämnden 2015-06-15 Reviderad 2017-04-25 program policy handlingsplan

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning

Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Diarienr 2015/80-ÄN-003 nternati Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Antagen av äldrenämnden 2015-06-15 program policy handlingsplan riktlinje program

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIV DRIFT AV KOMMUNAL VERKSAMHET såsom intraprenad eller annan form av personaldrivna företag.

POLICY FÖR ALTERNATIV DRIFT AV KOMMUNAL VERKSAMHET såsom intraprenad eller annan form av personaldrivna företag. 1 (6) Reviderad 2006-05-04 KF 2006-09-04 46 POLICY FÖR ALTERNATIV DRIFT AV KOMMUNAL VERKSAMHET såsom intraprenad eller annan form av personaldrivna företag. Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-04 46.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Alternativa driftsformer Policy, riktlinjer och förklaringar

Alternativa driftsformer Policy, riktlinjer och förklaringar Alternativa driftsformer Policy, riktlinjer och förklaringar Antagna av kommunfullmäktige 2009-09-22, 71 1(14) Innehåll Policy... 3 Riktlinjer... 3 Inledning... 3 Politiska visioner, mål och beslut...

Läs mer

Plan för intraprenad i Jönköpings kommun

Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Ks/2012:337 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2015-11-25 282

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda.

Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda. Hultsfreds kommun 1 (10) Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda. Som politiska företrädare i Hultsfreds kommun ser vi positivt på alternativa driftsformer av kommunal service.

Läs mer

Företagspolicy för Hällefors kommun

Företagspolicy för Hällefors kommun Företagspolicy för Hällefors kommun 2(4) I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 Kommunallagen (1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform.

Läs mer

tillämpningsanvisning

tillämpningsanvisning STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN DNR 109-2110/2010 SID 1 (10) 2010-11-01 tillämpningsanvisning regler för ekonomisk förvaltning RESULTATFONDER Bakgrund Tillämpningsanvisningen är ett förtydligade

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Det kommunala uppdraget!

Det kommunala uppdraget! Det kommunala uppdraget! olle.olsson@skl.se 1 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

Upphandling av biblioteksdrift

Upphandling av biblioteksdrift 2016-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2016/41 Kulturnämnden Upphandling av biblioteksdrift Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att upphandla driften av kommunens samtliga bibliotek. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för konkurrensutsättning

Riktlinjer för konkurrensutsättning Riktlinjer för konkurrensutsättning Antagna av kommunfullmäktige i Falkenberg 2009-03-26 22 Falkenbergs kommun 1 Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet 1. Syfte med riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden 2016-2018 Ansvarig för dokumentet Landstingsdirektör Revideras och följs upp Varje ny mandatperiod Beslutsdatum

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun Så sätter du pris på dina tjänster Bengt Herlin Nacka kommun Innehåll Så sätter du rätt (?) prislapp på dina tjänster Nacka kommun och dess förutsättningar Nackas styrsystem Internpriser i Nacka Fakta

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

Begäran om uppdrag att upphandla driften av ungdomsverksamheterna i Blå huset och

Begäran om uppdrag att upphandla driften av ungdomsverksamheterna i Blå huset och SPÅNGA-TESTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH FUNKTIONSHINDER TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-02-05 Handläggare: Anica Hjulström Telefon: 508 03 433 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651

Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 97 Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Förslag till beslut

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 2016KS/0070 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2016 143, 2016KS/0070 2016KS/0070 Sid 2(6) Innehållsförteckning Mål...

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ 2014-11-10 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/951-718. Kommunstyrelsen Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att säga upp

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73)

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Utlåtande 2009:158 RI (Dnr 124-2443/2008) Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion

Läs mer

Riktlinjer. för alternativa driftformer. i Härnösands kommun (Antagen av KS 2007-12-04)

Riktlinjer. för alternativa driftformer. i Härnösands kommun (Antagen av KS 2007-12-04) Kommunstyrelseförvaltningen Göran Dahlberg Telefon: 0611 34 80 39 Riktlinjer för alternativa driftformer i Härnösands kommun (Antagen av KS 2007-12-04) 2007-11-21 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2.

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Socialnämnden Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken Förslag till beslut Förslag till socialnämnden

Läs mer

ANVISNING. Tillämpningsanvisningar för konkurrensutsättning

ANVISNING. Tillämpningsanvisningar för konkurrensutsättning ANVISNING Tillämpningsanvisningar för konkurrensutsättning POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige

Läs mer