POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN"

Transkript

1 POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN

2 Kommunstyrelsekontoret Enköping Sven Ahlgren Tfn e-post REV KSAU 1 (14) Policy för valfrihet, mångfald och konkurrens inom Enköpings kommun Bakgrund och nuläge Enköpings kommun tog för ett antal år sedan fram en policy för valfrihet, mångfald och konkurrens. I planen framhölls bl a vikten av konkurrens som en naturlig del av kommunens förändringsarbete. Fler verksamheter måste konkurrensutsättas, då det leder till en högre takt i förändringsarbetet och oftast till en effektivare verksamhet. I dagsläget, september 2007, är följande delar, som ofta är traditionella egenregiverksamheter, konkurrensutsatta och upphandlade: Gemensam administration: Outsoursning av kommunens IT- drift, diverse ekonomitjänster som scanning av leverantörsfakturor och inkassoverksamhet. Tekniska frågor: Entreprenader som byggnationer, snöröjning, skötsel av gatubelysning, transporter och renhållning m m. Förskola/ grundskola: Inom kommunen finns 13 förskolor och 4 grundskolor som drivs i enskild regi. Dessutom finns fyra fristående grundskolor samt ett personalkooperativt fritidshem. Frivilliga skolformer: Komvux, sfi- och KY- utbildningar är konkurrensutsatta. Sociala frågor, IFO: Institutionsvård, familjerådgivning. Äldrevård och LSS: två av 13 hemtjänstgrupper, två LSS- boenden och tre särskilda boenden. Fritid: Diverse entreprenader Syftet med konkurrensutsättning och alternativa driftsformer Enköpings kommun har ett ansvar för att kommunmedborgarnas skattepengar används på ett effektivt sätt och att en service med hög kvalitet kan erbjudas. Det har visat sig att upphandling i konkurrens samt system för valfrihet medför ökad kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet. Genom att konkurrensutsätta kommunala verksamheter ges möjligheter att jämföra och bedöma den egna konkurr sva Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

3 2 (14) verksamheten med omvärlden, genomföra benchmarkingstudier och därmed få möjligheter till att förbättra de verksamheter som drivs i egen regi. Konkurrensutsättning och införande av alternativa driftsformer stöder entreprenörskapet, öppnar upp för bildandet av nya företag och stärker därmed den lokala näringslivsutvecklingen. Nyetableringar av företag ger fler arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter. En ytterligare aspekt är att möjligheten till alternativa driftsformer även kan öka attraktionskraften för olika yrkesgrupper inom offentlig service och därmed även underlätta rekrytering av personal. Olika yrkeskategorier får möjlighet att välja mellan att driva egna företag eller att vara anställda. Att bedriva verksamheter effektivt är naturligtvis viktigt såväl i en hög- som i en lågkonjunktur. I skrivande stund befinner vi oss i en högkonjunktur med ökade skatteintäkter, en risk finns då för att kostnadsmassan allt för lätt tillåts öka. Det är därför viktigt att redan nu planera för att kunna möta ökade kostnader för pensioner och äldrevård i framtiden, detta samtidigt som servicen till kommuninvånarna skall kunna hålla en hög kvalitet. Kommunfullmäktiges mål gällande konkurrensutsättning i långtidsbudget I samband med att budget för 2008 (B2008) och långtidsbudget (LB2010) fastställdes i juni 2007 antog kommunfullmäktige (KF) följande mål med anknytning till konkurrensutsättning: Fler kommunala verksamheter skall konkurrensutsättas, vilket kan ske genom utmaningsrätt. Enköpings kommun skall ha en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. All verksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde som inte är myndighetsutövning eller som utgör strategiska ledningsfunktioner skall konkurrensutsättas. Konkurrensutsättningen av all verksamhet inom vård- och servicenämnden, som inte är myndighetsutövning, skall prövas med inriktning mot att minst 25 procent finns i olika entreprenader. Fritt val inom hemtjänsten införs. De av KF fastställda målen totalt redovisas i bilaga 2. Konkurrensutsättningens omfattning Grundinställningen är att det mesta skall kunna konkurrensutsättas, endast strategiska funktioner, myndighetsutövning samt pågående entreprenader och intraprenader skall undantas. Konkurrensutsättning medför att vi skapar en mångfald och därmed valfrihet för medborgarna att själva välja den service man vill ha. Man öppnar även upp för en mera rörlig arbetsmarknad. Arbetet med konkurrensutsättning skall prioriteras och ingå som en naturlig del av varje nämnds/ förvaltnings dagliga arbete. Det är i viktigt att kommunen upprätthåller kompetens

4 3 (14) för att kunna ta fram bra förfrågningsunderlag samt att kunna bedöma kvaliteten av och kostnaden för offererad verksamhet på ett professionellt sätt. Olika typer av driftformer Egen regi Den traditionella driftsformen för kommunala åtaganden är att verksamheterna drivs i egen regi. Den vanligaste modellen för drift i egen regi är förvaltningsformen. Kommunen utgör en juridisk person. Kommunen styr, finansierar och driver verksamheten. Kommunal förvaltning av bostäder, produktion av fjärrvärme och elenergi e t c drivs ofta i aktiebolagsform. Aktiebolagen har sina egna styrelser, men även här styr kommunen som ägare, ibland via ett speciellt ägarbolag och kan därmed påverka bolagens verksamheter. För vissa verksamheter förekommer kommunalförbund vilket innebär att kommuner går ihop, bildar en egen juridisk enhet och samarbetar kring en viss verksamhet, exempelvis inom räddningstjänsten. Kommunalförbund är en egen juridisk person men styrs indirekt av kommunen och finansieras av de samarbetande kommunerna genom medlemsbidrag. Upphandlad verksamhet, entreprenader Drift i entreprenadform är vanliga inom Sveriges kommuner. En entreprenad innebär att kommunen anlitar en extern producent, vilken åtar sig att för kommunens räkning utföra en eller flera tjänster. Detta är exempelvis vanligt inom äldreomsorgen. Det kan finnas önskemål eller behov av att verksamheten upphandlas och drivs på entreprenad. I det fallet är det en privat aktör (t.ex. ett privat bolag, en ideell organisation eller ett kooperativ) som driver verksamheten. Kommunen genomför en upphandling men är fortfarande huvudman samt styr och följer upp verksamheten enligt förfrågningsunderlag och kontrakt. Intraprenader Intraprenadbegreppet används normalt i två fall. I det första fallet avses en kommunal verksamhet som har fått långtgående delegerat ansvar med tydliga ekonomiska förutsättningar. I det andra fallet menas en kommunal verksamhet som har deltagit i en konkurrenssituation, i en offentlig upphandling utan att vara en egen juridisk person och där den kommunala verksamheten har "vunnit" upphandlingen. Formellt avbryts då upphandlingen eftersom kommunen inte kan teckna avtal med den egna juridiska personen. Verksamheten drivs i kommunal regi men utifrån liknande förutsättningar som ett privat företag. Detta utifrån förfrågningsunderlag, offert och överenskommelse som motsvarar avtalet. Enskild anslagsfinansierad verksamhet Det förekommer att verksamheten drivs som enskild verksamhet och får sin finansiering via anslag. Detta förekommer exempelvis inom skolan. Det finns då inget uppdragsförhållande från kommunens sida och det offentliga styr endast genom eventuell tillståndsgivning/tillsyn samt genom anslagsregler.

5 4 (14) Speciallagstiftningen, i det här fallet skollagen, ger förutsättningar för enskilda förskolor och fristående skolor att driva verksamhet med kommunala anslag. Detta under förutsättning att den enskilda förskolan (barnomsorgen) har fått tillstånd av kommunen och den fristående skolan av Skolverket. Föreningsdriven verksamhet Ibland drivs traditionell kommunal verksamhet av föreningar. Denna typ av verksamhet kan exempelvis omfatta yttre skötsel av idrottsplatser, badplatser, eller drift av ungdomsgårdar. Kommunen ställer sig positiv till denna typ av föreningsdriven verksamhet. Ekonomi- och kvalitetsperspektiv Som ovan nämnts är huvudsyftet att verka för en utveckling av kvaliteten i verksamheterna med en koppling till ekonomisk effektivitet. Inom exempelvis hemtjänsten kan syftet vara att minska kringtiden och få ut en så hög andel brukartid av den totala tidsåtgången som möjligt. Verkningsgraden eller nyttan av denna brukartid samt brukartidens kvalitet skall då också kunna följas upp. Inför upprättande av förfrågningsunderlag i samband med upphandling skall en analys tas fram av kostnaderna för att driva verksamheten i fråga samt kvaliteten på verksamheten. Analysen skall omfatta vad externa anbudsgivare kan antas begära i ersättning för driften vid en definierad kvalitetsnivå. Det är viktigt att analysen belyser den kvalitetsnivå och de krav som man avser ställa i upphandlingen. Vid upprättande av kostnadsanalysen skall det även göras en uppskattning av omställningskostnader samt av kostnaden för själva upphandlingen. Resultaten av analysen skall jämföras med kostnaden för den verksamhet som bedrivs före upphandlingen, då detta också är en indikation på om nämnden har utrymme i sin budget för att ställa de tänkta kraven. Upphandlingar skall även föregås av en så pass noggrann analys att ett avbrytande p g a oväntat höga anbud normalt sett inte behöver ske. En förutsättning för konkurrensutsättning är förekomst av konkurrens på den aktuella marknaden, eller att kommunledningen beslutar om förhållanden som kan leda till att konkurrens uppstår. För att kunna vårda, utveckla och behålla konkurrensen är det viktigt att beakta och analysera parametrar som avtalspaketering, avtalstidens längd och riskfördelning. Kommunen skall också i sitt arbete med konkurrens och valfrihet beakta mindre företags möjligheter att deltaga. Vid allt arbete med konkurrens och valfrihet skall samarbete med entreprenörer och utförare vara i fokus för att utveckla och följa upp den aktuella verksamheten. Kommunen skall bedriva en aktiv uppföljning av all verksamhet såväl i egen regi som med externa utförare. Kommunen har ett ansvar för att uppföljning görs, i den mån detta är lagligt möjligt.

6 5 (14) Kommunen skall ta fram uppföljnings- och rapporteringsrutiner som möjliggör en jämförelse mellan olika utförare utan att begränsa dessas särart och utan att snedvrida konkurrensen. Vid kommunens arbete med konkurrens och valfrihet är det viktigt att i upphandlingsunderlag och avtal skriva in att entreprenören skall bedriva ett aktivt arbete med att informera personalen och diskutera deras skyldigheter enligt exempelvis Lex Sara och Lex Maria. I avtalen skall överenskommelser göras om att gemensamt komma fram till lösningar för att hantera eventuella kvalitetsproblem och missförhållanden i den avtalade verksamheten. Man bör också komma överens om ett gemensamt erfarenhetsutbyte och en gemensam kompetensutveckling. Eventuella missförhållanden eller anmärkningar skall alltid följas upp i samband med uppföljning av de ordinarie ekonomi- och kvalitets/verksamhets uppföljningarna. Allvarliga missförhållanden skall följas upp omgående. Konkurrensneutralitet Konkurrensneutralitet skall värnas vid all upphandling i konkurrens och vid valfrihetssystem. Interna och externa aktörer skall respekteras som likvärdiga samarbetspartners. När den egna regin, d v s den egna förvaltningen, lämnat ett anbud och deltar i upphandlingen är det särskilt viktigt att skapa en organisation som säkerställer att egenregin inte särbehandlas. Det är viktigt att kommunen i sitt arbete med konkurrens och valfrihet skapar en grogrund för nya och växande företag. Utmaningsrätt Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till kommunen om att avgränsade delar av kommunens verksamhet skall upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet som kommunen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, pågående entreprenader/ intraprenader och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom ingångna entreprenadavtal eller via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas. Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten. En utmaning skall riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till kommunstyrelsen. Av utmaningen skall framgå - vilken del av kommunens verksamhet som utmanas - en beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på verksamheten - en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten

7 6 (14) När en utmaning har inkommit skall nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling i enlighet med intentionerna i utmaningen. Beslutar nämnden att inte upphandla verksamheten skall beslutet motiveras. Vid utvärderingen av inkomna anbud skall den upphandlande nämnden ta hänsyn till skillnaden mellan externa och interna anbud vad gäller möjligheten till avdrag för mervärdesskatt. Nämndens beslut i ärendet skall delges kommunstyrelsen. Avknoppning Med avknoppning menas att de kommunalt anställda bildar egna företag som aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, personalkooperativ och driver verksamhet som tidigare utförts i förvaltningsform. Ett sådant företag kan med dagens lagstiftning endast få uppdrag från kommunen på samma villkor som andra företag, d v s efter upphandling enligt LOU. Medarbetare inom kommunen skall stödjas och stimuleras till att genomföra avknoppningar av verksamheter som idag drivs i kommunal regi. Exempel på stöd som kan erbjudas är tidsbegränsad tjänstledighet för egen utbildning inom ämnesområdet. Kommunen kan även stötta med olika utbildningspaket i form av olika interna och externa kurser i att starta upp och driva företag. Egen regi anbud Om egenregianbud lämnas och detta vinner upphandlingen skall upphandlingen formellt avbrytas och en överenskommelse fattas med den egna regin, d v s den egna kommunala enheten. En intraprenad har därmed skapats dock har ingen ny juridisk person bildats. Intraprenaden skall drivas på villkor som liknar det externa företagets. Huvudregeln är att under den tid som intraprenadavtalet gäller får intraprenaden inte tillföras medel utöver vad som överenskommits, ej heller kan verksamheten ändras utanför överenskommelsens ramar. Undantag från denna huvudregel får endast ske om förutsättningarna väsentligen ändras. Om intraprenaden inte klarar avgivet anbud, utan uppvisar upprepade underskott, skall överenskommelsen hävas och ansvarig nämnd skall initiera en ny upphandling. Medarbetare inom kommunen skall stödjas och stimuleras till att lämna egen regianbud på verksamheter som idag drivs i traditionell kommunal regi. Exempel på stöd som kan erbjudas är tidsbegränsad tjänstledighet för egen utbildning inom ämnesområdet. Kommunen kan även stötta med olika utbildningspaket i form av olika interna och externa kurser i att starta upp och driva företag. Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter Kommunstyrelsen har det strategiska och övergripande ansvaret för konkurrensfrågorna inom kommunen. I detta ansvar ingår: - att genomföra erforderliga revideringar av konkurrensprogrammet - att svara för riktlinjer, tillämpningsanvisningar och tolkningsfrågor

8 7 (14) - att ansvara för övergripande frågor som berör utvecklingen i konkurrensprövningsfrågor - att utarbeta anvisningar i fråga om kalkylmetoder - att stötta nämnderna i upphandlingsfrågor (LOU) - att utfärda erforderliga restriktioner med hänsyn till helhetsintresset - att kontinuerlig information sker med det lokala näringslivet så att marknader skapas - hantering av övergripande personalfrågor Nämndernas ansvar Varje facknämnd skall upprätta en plan för konkurrensutsättning inom sitt verksamhetsområde. Denna plan skall framgå av det årliga budgetdokumentet samt i de verksamhetsplaner som varje nämnd upprättar under hösten. I planen skall även specificeras tiden för genomförandet av konkurrensutsättningen. Det är viktigt att kommunen upprätthåller en beställarkompetens antingen genom egen personal eller genom konsulter för att kunna ta fram förfrågningsunderlag och göra både kvalitets/verksamhetsmässiga och ekonomiska bedömningar av anbud. Kommunen måste också ha en beredskap att kunna ta över verksamhet om en situation skulle uppstå där entreprenören inte kan fullgöra sina åtaganden. Det bör även vara en strävan att verka för en mångfald av utförare i olika former, detta för att även undvika att privata monopolsituationer uppkommer. Innan beslut om konkurrensutsättning tas måste förutsättningarna i varje enskilt fall, såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga noggrant analyseras. Nämndernas ansvar, sammanfattning: - att ta initiativ till konkurrensprövning i enlighet med detta program - att specificera vilken verksamhet som idag bedrivs i egen regi - att upprätta en handlingsplan över vilka verksamheter som skall konkurrensprövas och i vilken prioritetsordning, omfattning, tid, prestationer, kostnader samt redovisning av denna plan till kommunstyrelsen - att utarbeta kvalitetsmål för verksamheten inklusive miljömål - att göra marknadsanalys. Värdering av de viktigaste kvalitetsfrågorna skall framgå av analysen - att planera för hur verksamheten skall delas upp eller sammanföras för att skapa optimala förhållanden för konkurrens, valfrihet och näringslivsutveckling - att revidera befintliga nyckeltal och genomföra benchmarkingstudier (gäller såväl för ekonomi som för kvalitet/verksamhet). - att genomföra insatser för att underlätta avknoppningar. Detta görs i samarbete mellan nämnd och KS - att tillse att varje nämnd har en/ har tillgång till en kontaktperson som har eller skaffar sig grundkunskaper inom offentlig upphandling och LOU - att fatta beslut om val av entreprenörer i samband med konkurrensprövning, utom i de fall egenregin är med och lämnar anbud. KS skall fatta beslut i dessa fall.

9 8 (14) - att upprätta en plan för uppföljning, utvärdering och kvalitetskontroll, kalkyl i samband med upphandling, samt efterkalkyl vid uppföljning. Detta sker i samråd med KSK (ekonomi). - att utveckla förutsättningarna för och tydliggöra möjligheterna till valfrihet inom egenregiverksamheten - att, i den mån det är möjligt, föra en dialog med berörda brukare i samband med utformningen av kvalitetsmål och vid uppföljning av beställd verksamhet - att redogöra för konkurrensprövning i budgetdokument och verksamhetsplaner - att årligen redovisa utfallet av planen i samband med årsredovisningen Upphandlingskompetens Det är av stor vikt att samtliga nämnder besitter upphandlingskompetens inom sitt verksamhetsområde eller har tillgång till denna. Detta omfattar dels baskompetens ifråga om hur upphandling skall ske utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU), dels kompetens om förmågan att fokusera på vad som skall upphandlas och hur, hur konkurrensneutraliteten bäst skall säkras samt hur uppföljning, utvärdering och kvalitetskontroll skall genomföras. Revidering av ekonomiska och kvalitets/ verksamhetsmässiga nyckeltal Nämnderna använder sig av en mängd olika nyckeltal. Det är viktigt att dessa nyckeltal kan användas för att verkligen styra de olika verksamheterna med avseende på såväl ekonomi som kvalitet. Nyckeltalen får också en större betydelse vid en ökad konkurrensutsättning. Av nyckeltalen skall det vara möjligt att på ett bättre sätt än nu avläsa verksamheternas verkningsgrad. Nyckeltal skall alltmer kopplas till effektivitet, kvalitet och resultat, vara lätta att ta fram och vara avstämbara mot delar och totaler i verksamheten. Personal När en nämnd infordrar anbud skall hänsyn tas till frågan om anbudsgivarens övertagande av personal. Huvudregeln är att personalen har möjlighet att övergå till den nya externa utföraren. Varje nämnd skall, i samråd med KSK (personal), se till att samråd och erforderliga MBL- förhandlingar sker med företrädare för berörda arbetstagare vid tillämpningen av detta konkurrensprövningsprogram. Vid en verksamhetsövergång då en extern utförare tar över verksamhet från kommunen, regleras de arbetsrättsliga förhållanderna för kommunens medarbetare enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande (MBL). Information Inför en upphandling skall en kommunikationsplan upprättas om hur verksamhetens brukare, anställda och fackliga organisationer skall hållas

10 9 (14) informerade om processens fortskridande. Information under aktuell upphandlingsprocess får dock inte lämnas mer än vad lagstiftningen tillåter. Jäv För att kommunen skall undvika att hamna i en jävssituation måste det göras en tydlig åtskillnad mellan de personer som svarar för utformningen av ett internt bud eller som har anknytning till ett företag som lämnar anbud i en upphandling och de som svarar för utformningen av förfrågningsunderlaget och deltar i prövningen av ett anbud. Den som deltar i beredningen av ett upphandlingsärende skall inte heller på annat sätt förfara så att förtroendet till hans/ hennes opartiskhet rubbas. Jäv regleras av bestämmelser i kommunallagen.

11 10 (14) Bilaga 1 Policy för valfrihet, mångfald och konkurrens, sammanfattning 1/ Syftet med konkurrensutsättning av kommunala verksamheter är att skapa en ökad kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet, samt en ökad valfrihet för kommuninvånaren. 2/ Kommunfullmäktige har i senaste budgetdokument antagit följande mål med anknytning till konkurrensutsättning. Dessa är: Fler kommunala verksamheter skall konkurrensutsättas, vilket kan ske genom utmaningsrätt. Enköpings kommun skall ha en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. All verksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde som inte är myndighetsutövning eller som utgör strategiska ledningsfunktioner skall konkurrensutsättas. Konkurrensutsättningen av all verksamhet inom vård- och servicenämnden, som inte är myndighetsutövning, skall prövas med inriktning mot att minst 25 procent finns i olika entreprenader. Fritt val inom hemtjänsten införs. 3/ Grundinställningen är att det mesta kan konkurrensutsättas. Endast strategiska funktioner och myndighetsutövning skall undantas. 4/ Vid upprättande av förfrågningsunderlag skall noggranna kvalitets- /verksamhetsmässiga och ekonomiska analyser göras. Här skall också noteras vikten av att informera personal om skyldigheter enligt exempelvis Lex Sara och Lex Maria. 5/ Viktigt är att agera i syfte att vårda och utveckla konkurrensen och beakta mindre företags möjligheter att deltaga. 6/ Kommunen skall bedriva en aktiv uppföljning av kvalitet och ekonomi för all verksamhet såväl i egen regi som med externa utförare. 7/ Konkurrensneutralitet skall värnas, interna och externa aktörer skall behandlas lika. 8/ Konkurrensutsättning kan bl a ske genom utmaningsrätt.

12 11 (14) 9/ Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för konkurrensutsättning inom kommunen. Varje facknämnd skall ta initiativ till konkurrensprövning enligt detta program. 10/ Det är av stor vikt att samtliga nämnder besitter upphandlingskompetens inom sitt verksamhetsområde eller har tillgång till sådan. 11/ Nämnderna skall se över sina nyckeltal i syfte att kunna avläsa verksamheternas verkningsgrad med avseende på såväl effektivitet, kvalitet som resultat. 12/ Respektive nämnd skall redogöra för konkurrensprövning i budgetdokument och verksamhetsplaner, samt redovisa utfallet av planen i samband med årsredovisningen. 13/ Arbetsrättsliga förhållanden regleras enligt LAS och MBL. 14/ Inför en upphandling skall en informationsplan upprättas. 15/ En tydlig åtskillnad skall göras mellan de personer som svarar för utformningen av ett anbud, eller har anknytning till dessa och de personer som svarar för utformning av förfrågningsunderlag och deltar i prövningen av anbudet.

13 12 (14) Bilaga 2 Målen totalt B2008, LB2010 Kommunstyrelse Enköpings kommun skall år 2015 ha invånare i enlighet med visionsdokumentet. 24- timmarsservice med interaktiva tjänster skall utvecklas som ger kommuninvånarna bättre service och insyn. Det aktiva näringslivet vidareutvecklas och ger minst 750 nya jobb. Enköping skall vara bland de 20 främsta kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. Ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte skall bedrivas genom aktivt nationellt och internationellt arbete. Enköping skall vara en känd besöks- och etableringsort. Fler kommunala verksamheter skall konkurrensutsättas, vilket kan ske genom utmaningsrätt. Enköpings kommun skall ha en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. Enköpings kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare med anställda som har ett tydligt medborgarfokus och hög servicegrad. Enköpings kommun arbetar aktivt för en minskad sjukfrånvaro bland sina medarbetare. Enköpings kommun skall fortsätta att utveckla sin miljöprofil och kommunen skall aktivt genomföra sin del av Enabygdens miljömål. Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet skall utföras på ett sådant sätt att 90 procent av kunderna känner ett stort förtroende. 25 procent av miljöhandläggarnas arbete skall vara inriktat på service och kunskapsöverföring. En översyn av taxesystemet skall göras under mandatperioden. En inventering av strandskyddet genomförs i syfte att kartlägga möjligheterna till strandnära boende. Teknisk nämnd (exklusive räddningstjänst) Enköpings parker behåller sin tätplats vid jämförelse med andra kommuner. All verksamhet inom Tekniska nämndens ansvarsområde som inte är myndighetsutövning eller som utgör strategiska ledningsfunktioner skall konkurrensutsättas.

14 13 (14) Kommunen skall enbart äga fastigheter som används i den egna verksamheten. Teknisk nämnd, räddningstjänst Räddningstjänsten skall leda det samlade förebyggande arbetet så att antalet olyckor inom Enköpings och Håbo kommuner minskar. Nämnd för förskola och grundskola Enköpings grundskolor når ett bättre resultat än genomsnittet i landet. Alla förskolor och grundskolor arbetar mot mobbning och kränkande behandling med metoder som i utvärderingar visat sig vara effektiva. Alla förskolor och grundskolor kommunicerar sitt arbetssätt och sin pedagogik på ett sätt som är lättförståeligt. Alla barn och elever i Enköpings skolor har minst 30 minuters planerad fysisk aktivitet per dag. Utbildningsnämnd Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. Alla lärare skall vara behöriga. Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 88% 90% 92% Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping. Samarbete mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras. Socialnämnd Att 20 procent av socialtjänstens arbete är av förebyggande karaktär. Att 75 procent av klienterna behandlas inom öppna former. Att 60 procent av de nyanlända flyktingarna har lärt sig svenska inom tre år och att de har börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden.

15 14 (14) Vård- och servicenämnd Minst 90 procent av de personer som beviljats en insats är nöjda med erhållna insatser. Minst 75 procent av vårdpersonalen har en för verksamheten rätt grundutbildning. Konkurrensutsättningen av all verksamhet, som inte är myndighetsutövning skall prövas med inriktning mot att minst 25 procent finns i olika entreprenader. Fritt val inom hemtjänsten införs. Nämnden skall verka för utveckling och utbyggnad av olika typer av boenden. Kulturnämnd Bibliotekets service erbjuds alla kommuninvånare. Kulturarvets betydelse för sambandet mellan lokalt och internationellt lyfts fram i minst en utställning per år. Samtidskonst i den offentliga utomhusmiljön skall placeras i samtliga tätorter. Fritidsnämnd Deltagandet i fritidsnämndens aktiviteter är lika stort för flickor som för pojkar. Samtliga ungdomar i åldern år har deltagit i droginformation. Det finns ungdomscaféer/fritidsgårdar/mötesplatser i alla våra tätorter. Årligen utökas antalet näridrottsplatser med minst en ny.

16 Besöksadress: Kungsgatan 42 Postadress: enköping Tfn: Fax:

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Samlat dokument för policy och riktlinjer inom området Beslut i kommunfullmäktige 2011-05-23 78 Bakgrund Under den gångna mandatperioden har ett omfattande arbete

Läs mer

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, 51 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM för SUNNE KOMMUN Bilagor: 1. Konkurrensplan 2. Avtalsredovisning 3. Förkalkyl 4. MBL och upphandling 5. Mall för upprättande av förfrågningsunderlag

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset Nedanstående ärenden tas upp

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 november 2003, 122 1. Syfte Dessa

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Slutrapport Etapp I Datum 2009-11-04 Versionsnummer 3 Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Bilaga 1-4 till Välfärdsutvecklingsrådets delrapport, 15 juni 2011... 27

Bilaga 1-4 till Välfärdsutvecklingsrådets delrapport, 15 juni 2011... 27 1 2011-06-15 Välfärdsutvecklingsrådet Välfärdsutvecklingsrådets delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 1. Regelförbättringar och behov av samverkanslösningar, Del 1 - Spelregler

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012. Haninge kommun. Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen

Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012. Haninge kommun. Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012 Haninge kommun Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Styrdokument, program 2015-03-19 Dnr KS/2014:488 Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Övergripande mål och riktlinjer för samtliga verksamheter som utförs av privata

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 3 19 mars 2009 Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 2009-02-16 Bakgrund Kommunstyrelsen gav i augusti 2006 Kommunledningskansliet

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer