Rev BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige , 78

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78"

Transkript

1 Rev BT- Konkurrensutsättningsprogram Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige , 78

2 Rev BT- INNEHÅLLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH SAMMANFATTNING SYFTE OCH VÄRDERING Varför konkurrensutsättning? Värderingar KONKURRENSUTSÄTTNING OCH TILLÄMPNING Vad säger lagen? Utmaningsrätt Kvalitetskrav Konkurrensneutralitet och jäv STRATEGI FÖR HAMMARÖ KOMMUN Styrning, uppföljning och utvärdering Riktlinjer vid konkurrensutsättning Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnderna Stimulansåtgärder HANDLINGSPLAN Information och samverkan Upprättande av handlingsprogram... 8 BILAGA BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 9

3 1. Inledning och sammanfattning Hammarö kommun strävar efter att kvaliteten på den kommunala verksamheten ska vara så god som möjligt. Det avgörande är inte vem som driver verksamheten utan det resultat som levereras till Hammaröborna. Konkurrens ses som ett verktyg för en effektiv användning av kommunens resurser vilket även skapar alternativ åt kommunens medborgare. Konkurrensutsättning, där externa aktörer driver den kommunala verksamheten, kan därför bli aktuell för att effektivisera den kommunala verksamheten. Detta konkurrensutsättningsprogram förklarar varför Hammarö kommun vill sträva efter en konkurrensutsatt kommunal verksamhet och hur detta ska gå till genom riktlinjer, ansvarsfördelning samt en handlingsplan. Programmet, som fungerar som styrdokument för kommunen, riktar sig såväl till personal inom kommunen som till brukare och företag. Några viktiga hållpunkter som behandlas är sammanfattningsvis: Ökad konkurrens används som medel för att nå hög effektivitet och en god kvalitet på kommunens tjänster till kommunmedborgarna. Konkurrensutsättning kan utgöras av flera olika driftformer som exempelvis avknoppning och driftentreprenader. Även s.k. intraprenad kan förekomma Kommunstyrelsen fattar beslut om konkurrensutsättning medan omfattningen av de verksamheter som ska vara föremål för konkurrensutsättning bedöms av ansvarig nämnd. (se vidare avsnitt 4.3) Kommunen tillämpar så kallad utmaningsrätt och all konkurrensutsättning ska ske enligt Lag om Offentlig Upphandling (LOU), Lag Om Valfrihetssystem (LOV) samt Lag om uphandling inom områdena vatten, energi m.m. (LUF) Kommunens egenregiproduktion bör erbjudas att lägga anbud vid upphandling av tjänster. Rutiner för kvalitetsbedömning, kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning ska utarbetas och målen för den verksamhet som ska konkurrensutsättas ska vara mätbara och kunna följas upp. Detta för att säkerställa kvaliteten på den kommunala verksamheten oavsett vem som driver den. 1

4 2. Syfte och värdering Hammarö kommuns konkurrensutsättningsprogram syftar till att utnyttja ökad konkurrens som ett medel för att nå hög effektivitet och en god kvalitet på kommunens tjänster till kommunmedborgarna. Genom konkurrensutsättning vill Hammarö kommun uppmuntra till ökad valfrihet och mångfald, få till stånd en bättre näringslivsutveckling samt stimulera verksamhetsutveckling i den egna organisationen. Kommunfullmäktige beslutar om konkurrensutsättningsprogrammet som efter beslut ska implementeras och verkställas i respektive nämnd. 2.1 Varför konkurrensutsättning? Sveriges Kommuner och Landsting har publicerat en forskningsöversikt över de erfarenheter som kunnat observeras av konkurrensutsättning. Den understryker att genom att införa en ökad konkurrens inom den kommunala verksamheten har effektiviteten inom resursförbrukningen stärkts samt resulterat i sänkta kostnader. Det finns även tecken, dock inte lika väl underbyggda, som indikerar på att positiva effekter inom verksamheten kan uppstå när det ges ökade möjligheter för olika aktörer, privata såväl som offentliga, inom de verksamheter kommuner och landsting driver. Frågan angående konkurrensutsättning har gått från att vara stark ideologipräglad till dagens mer pragmatiska förhållningssätt där fokus ligger vid vilka verksamheter kommunen har råd att driva i egen regi samt vilka som kan köpas från externa aktörer som kan erbjuda en likvärdig kvalitet på tjänsten. Den aktuella lokala marknadssituationen blir avgörande för hur mixen av produktionsresurser ska se ut snarare än ställningstagandet om offentlig eller privat regi. När en kommunal verksamhet utsätts för konkurrens medför det konsekvenser för organisationen och forskningsöversikten betonar därför vikten av bland annat grundläggande förberedelser, förankring mellan personal och användare samt uppföljning och mätning av kvaliteten på verksamheten för att effekterna ska bli positiva Värderingar Hammarö kommun arbetar för hög effektivitet och god kvalitet på verksamheten vilket står som grund till detta konkurrensutsättningsprogram. Ett strategiskt arbete med konkurrensutsättning av kommunens verksamheter kan öka kostnadseffektiviteten. För att uppnå detta ska kommunen kontinuerligt pröva om det är i egen regi eller genom alternativa driftsformer som verksamheten ska bedrivas. Fokus ligger på att kommunens invånare ska få en så bra service som möjligt med högsta kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Sammantaget innebär detta att medborgarna i Hammarö kommun ska få ut så mycket som möjligt av sina skattepengar. Viktigt att påpeka är även Hammarö kommuns inställning till kvalitetskrav på verksamheten. I landet har det förekommit situationer där den konkurrensutsatta verksamheten blivit bristfällig ofta pga. dålig uppföljning. Därför kommer stor vikt läggas vid uppföljning och kvalitetsarbete för att förhindra brister i den kommunala verksamheten. 1 Sveriges Kommuner och Landsting, Erfarenheter av konkurrensutsättning: en forskningsöversikt, ETC Kommunikation, Stockholm, 2011, s. 57ff. 2

5 3. Konkurrensutsättning och tillämpning Konkurrensutsättning innebär att en kommun, landsting eller region gör det möjligt att överlåta driften av en verksamhet eller delar av den till en extern aktör. I dessa samhällsfinansierade verksamheter står kommunen fortfarande som huvudman oavsett vem som driver verksamheten. 3.1 Vad säger lagen? Enligt kommunallagen (1991:900) får kommuner, efter beslut av fullmäktige, överlåta driften av en kommunal verksamhet till en extern aktör. Det finns dock verksamheter som inte får drivas genom annat än kommunal regi. När det gäller myndighetsutövning får sådan verksamhet inte drivas av extern aktör, likaså med annan verksamhet som enligt lagar och författningar inte får drivas i privat regi. När en upphandling har skett och en extern aktör driver en kommunal verksamhet ställer kommunallagen krav på kommunen då kommunen fortfarande har ansvar för verksamheten. De krav som finns är: Att det finns möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Att det finns information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheterna utförs. Kommunen ansvarar också generellt för: Att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning samt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns. Att den interna kontrollen är tillräcklig. Att verksamheten drivs på ett tillfredställande sätt. All upphandling inom Hammarö kommun ska upphandlas enligt Lag om Offentlig Upphandling (LOU 2007:1091) samt Lag om upphandling inom områdena vatten, energi m.m. (LUF). Reglerna i lagen syftar till att upphandlande myndigheter ska använda offentliga medel på bästa sätt och dra nytta av konkurrensen på marknaden. De grundläggande principerna som gäller för offentlig upphandling är likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. För hälsovård- och socialtjänster kan valfrihetssystem införas vilket innebär att brukaren själv väljer vem som ska utföra en tjänst. Medborgaren får här en tydligare roll att påverka hur den kommunala verksamheten drivs. Denna typ av konkurrensutsättande verksamhet regleras i Lag Om Valfrihetssystem (LOV 2008:962). När en kommun konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att låta brukaren välja utförare, så kallat kundval, är kommunen skyldig att informera vilka leverantörer brukaren kan välja mellan. Godkännande av leverantörer krävs innan de kan bli föremål för val av brukarna. De grundläggande principer som gäller för LOU gäller även för godkännande vid upphandling inom ramen för LOV. Kommunen ska även beakta de regler som återfinns i Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL 1976:580) samt Lag om anställningsskydd (LAS 1982:80) vid konkurrensutsättning. MBL blir tillämpligt när det gäller förhandlingar med fackliga organisationer vilket kommunen måste ha när medlemmar blir påverkade av konkurrensutsättningen. Om en verksamhet överlåts till en extern aktör medför det oftast att anställda får en ny arbetsgivare vilket regleras i LAS. De skyldigheter och rättigheter som fanns i det ursprungliga anställningsavtalet övergår till det nya. 3

6 All konkurrensutsättning inom Hammarö kommun ska ske i enlighet med dessa ovanstående lagar, andra lagar och kommunens konkurrensutsättningsprogam. Mer information om lagar och regler när det gäller konkurrens finns på Konkurrensverket (www.konkurrensverket.se). 3.2 Utmaningsrätt Kommunen tillämpar så kallad utmaningsrätt (se även begreppsförklaring i bilaga). En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Av utmaningen ska framgå: Vilken del av kommunens verksamhet som utmanas och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva verksamheten. Beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare. När en utmaning har inkommit ska nämnden bereda frågan om upphandling. Kommunstyrelsen beslutar om upphandling ska ske eller ej. Beslutar kommunstyrelsen att inte upphandla verksamheten ska beslutet motiveras. Utmaningsrätten är tillämplig för såväl verksamma i viss verksamhet som för externa aktörer. 3.3 Kvalitetskrav Vid en upphandling ska kommunen försäkra sig om att god kvalitet i verksamheten upprätthålls så att kommunmedborgarna får fortsatt god service. Därför måste höga kvalitetskrav ställas vid upphandling som därefter åtföljs av noggrann uppföljning. För detta krävs system och rutiner för att upprätta relevanta kravspecifikationer, uppföjning och återkoppling. Detta inkluderar system och rutiner för nödvändiga åtgärder i de fall där uppföljningen visar att kvalitetskraven inte uppfylls. Meddelarfrihet som offentliganställda har men som inte omfattar privatanställda är ett exempel på sådant som behöver regleras i avtal. Detta innebär att om meddelarfriheten kränks uppstår ett avtalsbrott mellan leverantören och kommunen och inte ett brott enligt en grundlagsbestämmelse gentemot en individ. 3.4 Konkurrensneutralitet och jäv Interna och externa aktörer ska respekteras som likvärdiga samarbetspartners och konkurrensneutralitet ska värnas i all upphandling. När den egna regin lämnar anbud är det särskilt viktigt att denna inte särbehandlas. Åtgärder måste även tas för att säkerställa opartisk handläggning för att förhindra jäv. Vid interna anbud ska det göras en tydlig åtskillnad mellan de personer som utformar anbudet och de som utformar förfrågningsunderlaget och deltar i prövningen av ett anbud. Bestämmelser angående jäv regleras i Kommunallagen samt LOU. 4

7 4. Strategi för Hammarö kommun Här följer den strategi och de riktlinjer som gäller för konkurrensutsättning i Hammarö kommun. Dessa är de övergripande riktlinjerna för kommunen och varje nämnd har till uppgift att ta fram specifika regler för konkurrensutsättning inom respektive verksamhet (se handlingsplan kap. 5). 4.1 Styrning, uppföljning och utvärdering Kommunen ska i avtal med leverantören tillförsäkra sig information som gör det möjligt att utöva nödvändig tillsyn i hur verksamheten utförs. Nämnden ska som beställare i avtal förvissa sig om att kvalitetsuppföljning ska kunna utformas och genomföras oavsett om verksamheten bedrivs av annan utförare eller i egen regi. Det är viktigt att nämnderna besitter upphandlingskompetens inom sitt verksamhetsområde eller har tillgång till denna. Med det menas kompetens utifrån upphandlingslagstiftning (LOU/LOV), förmåga att fokusera på vad som ska upphandlas, säkra konkurrensneutraliteten samt hur utvärdering och kvalitetskontroll ska genomföras. Minst på årsbasis ska uppföljning och utvärdering genomföras inom varje nämnd dock ska konkurrensutsättningsprocessen ständigt präglas av god styrning och bevakning vilket innebär att kommunen försäkrar sig om att verksamheten uppfyller kvalitetskraven. 4.2 Riktlinjer vid konkurrensutsättning 1. Kommunens egenregi erbjuds alltid först att lämna pris vid upphandling av tjänster under förutsättning att man bedriver verksamhet inom det upphandlade området. 2. Omfattningen av de verksamheter som ska vara föremål för konkurrensutsättning bedöms av ansvarig nämnd. Beslut om konkurrensutsättning fattas av kommunstyrelsen. 3. Företag eller personal har rätt att utmana kommunen att sköta viss kommunal verksamhet, så kallad utmaningsrätt. Om kommunen antar utmaningen ska verksamheten upphandlas. Beslut om att anta utmaningen tas av respektive nämnd. 4. Lämnade anbud ska jämföras med kommunens kostnad för verksamheten i egen regi. Den kostnadsmässiga jämförelsen är begränsad till att gälla de verksamhetsområden där kommunen har egen verksamhet. Valet av utförare kan ta sin utgångspunkt i lägsta eller ekonomiskt mest fördelaktiga pris. Detta beslut presenteras i förfrågningsunderlaget. Kommunstyrelsen avgör vilka kalkylmodeller som ska användas. 5. I valfrihetsystemet är priset fastställt. Det är lika pris för samtliga aktörer och volymen är beroende på brukarens val. Vid tillämpning av valfrihetsmodellen är LOV tillämplig. LOV är ett alternativ till LOU och kan tillämpas på omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. 6. Kommunstyrelsen utarbetar övergripande system och rutiner för kvalitetsbedömning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Målen för den verksamhet som ska konkurrensutsättas ska, liksom för den kommunala verksamheten, vara mätbara och kunna följas upp. 5

8 7. Vid anbudsinfordran ska i förfrågningsunderlaget anbudsgivarens övertagande av personal, lokaler, inventarier m m beaktas. När det gäller övertagande av personal ska reglerna i LAS bedömas i varje enskilt fall. 8. Vid anbudsinfordran ska i förfrågningsunderlaget hänsyn tas till mindre och medelstora företags möjligheter att lämna anbud. Förfarandet får inte stå i strid med LOV eller LOU. 9. Vid upphandling ska avtal upprättas mellan kommun och leverantör angående personalens rätt till meddelarfrihet och rätt till marknadsmässiga anställningsförmåner. 10. Det är inte möjligt att ställa krav på att leverantören tecknar kollektivavtal då detta kan strida mot LOV och EU-rätt, dock kan en del krav i enlighet med kollektivavtal ställas exempelvis när det gäller arbetstid, arbetsmiljö samt semester. Kraven ska vara proportionerliga i förhållande till verksamheten ifråga och endast omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas. Kraven som ska ställas bedöms i varje enskild förfarande. 11. Reglerna i MBL gäller vid beslut om viktigare förändring av verksamheten exempelvis konkurrensutsättning av egenregiverksamhet. Förhandlingsskyldigheten gäller också innan beslut om förändring ska fattas. 12. Vid all upphandling ska hänsyn tas till de etiska, miljö och sociala kraven som gällande lagstiftning uttrycker samt de värderingar Hammarö kommun står för rörande alla människors lika värde och fokusen på hållbar utveckling inom miljö såväl som sociala aspekter i samhället. 13. Leverantören är arbetsgivare för sin personal och är ansvarig för att gällande lagar och författningar tillämpas samt att avtalet med kommunen efterlevs och att skatter och sociala avgifter inlevereras. 4.3 Ansvarsfördelning Fördelning mellan kommunala organ gällande ansvar sker enligt följande: Kommunfullmäktige Fullmäktige fastställer konkurrensutsättningsprogrammet Kommunstyrelsen Framtagande av konkurrensutsättningsprogram som fastställs av kommunfullmäktige. Se över och revidera programmet kontinuerligt. Ta fram modell för förfrågningsunderlag, kalkylunderlag och principer för uppföljning. Fatta beslut om godkännande. Övergripande informationsinsatser. Fattar beslut om konkurrensutsättning Nämnderna Redovisa resultatet av konkurrensutsättningen. Ta fram förfrågningsunderlag. 6

9 Arbeta fram krav för godkännande. Informera personal och berörda brukargrupper. Socialnämnden har ansvar för LOV. Granska egen och upphandlad verksamhet. Föreslå vilka områden/verksamheter som ska få konkurrensutsättas. 4.4 Stimulansåtgärder Dessa åtgärder ämnar stimulera konkurrens inom den kommunala verksamheten. Varje nämnd utser en övergripande informationsansvarig kontaktperson för att stimulera igångsättande av alternativa driftformer utifrån nämndområdets förutsättningar. Information och utbildning arrangeras regelbundet för möjliga avknoppare. En klar ansvarsfördelning och organisation tillskapas gällande konkurrensutsättning för att lättare ge stöd åt processen. 7

10 5. Handlingsplan Det är av vikt att implementeringen av detta konkurrensutsättningsprogram sker noggrant och organiserat. En bred förankring av programmet i kommunen är viktigt för att kunna arbeta konstruktivt med konkurrensutsättning. 5.1 Information och samverkan Det åligger kommunstyrelsen att informera allmänhet och näringsliv angående konkurrensutsättningsprogrammet. Nämnderna ska aktivt arbeta för att stimulera intresset för alternativa driftsformer inom sina verksamhetsområden genom bland annat att informera om kommunens policy och inventera intresset för alternativa driftsformer och rapportera till kommunstyrelsen. En kommunikationsplan ska upprättas för att tydliggöra informationen och samverkan inom konkurrensutsättningsfrågor i kommunen. Kommunstyrelsen ska se till att samråd och förhandlingar sker med berörda fackliga organisationer inom ramen för kommunens samverkansavtal inför övergång till alternativa driftformer. 5.2 Upprättande av handlingsprogram Aktuella nämnder tar fram ett flerårigt handlingsprogram för hur alternativa driftformer ska stimuleras, prioriteras, introduceras och utvecklas. Riktlinjer ska finnas för övertagande av personal, lokaler, brukardialog, beställarkompetens, kvalitetskrav, kvalitetsbedömning samt kvalitetsutveckling. Kvalitetskraven tillgodoses genom uppföljning och utvärdering på minst årsbasis inom varje nämnd dock ska konkurrensutsättningsprocessen ständigt präglas av god styrning och bevakning vilket innebär att kommunen försäkrar sig om att verksamheten uppfyller kvalitetskraven. 8

11 Bilaga Begreppsförklaringar Alternativa driftformer Alternativa driftformer avser enbart samhällsfinansierad verksamhet där kommunen är huvudman som drivs av en annan utförare, t ex via entreprenader eller kooperativ. Godkännande Godkännande innebär att utföraren är godkänd att utföra tjänster inom ramen för kommunens kundvalssystem. Det är brukaren/anhörig/företrädare som väljer vilket företag som ska utföra den insats som beviljats. I de fall brukare ej kan/har möjlighet, eller inte vill välja, ansvarar den kommunala hemtjänsten för att insatsen blir utförd. Utföraren har aldrig möjlighet att välja brukare. Godkännande innebär inte att utföraren garanteras brukare. Inga anställningar går över till det auktoriserade företaget. Avknoppning Anställda i kommunen startar ett eget företag och tar efter upphandling över driften av samma slags verksamhet som de tidigare utfört som anställda. Företagsformen kan variera, men vanligt är att man bildar ett kooperativt företag, dvs en ekonomisk förening, där det inte krävs en hög kapitalinsats och där vinsten inte är målet. Verksamheten bedrivs dock på affärsmässig grund. Egen regi Den traditionella driftformen för kommunala åtaganden är att verksamheten drivs i egen regi. Den vanligaste modellen för drift i egen regi är förvaltningsformen. Kommunen utgör en juridisk person. Kommunen styr, finansierar och driver verksamheten. Kommunen har det totala juridiska ansvaret för verksamhetens bedrivande. Entreprenad Upphandlad verksamhet med privat utförare som kooperativ, ideell förening eller privat bolag. Kommunen är huvudman och har det totala juridiska ansvaret för verksamheten. Eget bolag är en form av entreprenad. Enskild bidragsfinansierad verksamhet (friskolor) Bidragsfinansierad verksamhet som inte har ett uppdragsförhållande med kommunen. Styrning sker genom bidragsregler, tillsyn och tillståndsgivning främst inom skolans område. Förskolan beviljas tillstånd av kommunen, medan skolan lämnas tillstånd av Skolverket. Föreningsdriven verksamhet Det förekommer att traditionell kommunal verksamhet bedrivs av föreningar. Denna typ av verksamhet kan t ex omfatta skötsel av idrotts- och badplatser. Avtal ska upprättas och verksamheten kan betraktas som en form av entreprenad. Intraprenad resultatenhet Per definition är intraprenad inte en alternativ driftform. Verksamheten bedrivs av de anställda med särskilt internt avtal med kommunen. Intraprenaden är i grunden en resultatenhet med utökade befogenheter och därmed också ökat ansvar. Förutom resultatenhetens ansvar för intäkter och kostnader kan intraprenaden även ha en egen 9

12 investeringsbudget. Syftet med en intraprenad är att få en tydligare organisation och en rationell ansvars- och befogenhetsfördelning där mycket av ansvaret för ekonomi och personal decentraliserats till lägsta möjliga beslutsnivå. Intraprenaden kan också fungera som ett första steg mot senare avknoppning av verksamhet. Intraprenaden blir också den naturliga verksamhetsformen om egen verksamhet vunnit en upphandling eftersom en självständig resultatenhet då måste avgränsas. Privatisering Avser verksamhet som uteslutande är egenfinansierad tjänsteverksamhet som står utanför kommunens inflytande. Exempel är privat läkarverksamhet utanför Försäkringskassans ersättningssystem. Utmaningsrätt Med utmaningsrätt menas att någon riktar önskemål till kommunen om att avgränsade delar av kommunens verksamhet där verksamhet med kommunanställd personal bedrivs ska upphandlas. Anställda kan (genom att bilda affärsorganisation) utmana verksamhet där man är verksam idag. Undantag från utmaningsrätten utgör verksamheter där entreprenadavtal upprättas. Om kommunen antar utmaningen ska verksamheten upphandlas. Utmaningsrätten har vissa undantag. 10

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Samlat dokument för policy och riktlinjer inom området Beslut i kommunfullmäktige 2011-05-23 78 Bakgrund Under den gångna mandatperioden har ett omfattande arbete

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Konkurrensprogram för Ronneby kommun

Konkurrensprogram för Ronneby kommun 2011-08-23 Dnr: 2011/203 Rev 2011-09-29 Kommunledningsenheten Antaget av KF 2011-09-29 247 Konkurrensprogram för Ronneby kommun Inledning, motiv och mål Den kommunala servicen skall vara av god kvalitet

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING 2013-07-02 RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING INOM KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunstyrelse 180/2013 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN

POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsekontoret 745 80 Enköping Sven Ahlgren Tfn 0171-62 51 97 e-post sven.ahlgren@enkoping.se 2007-09-10 REV 2007-11-07 KSAU

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Skövde kommuns definition av ordet konkurrensutsättning är följande:

Skövde kommuns definition av ordet konkurrensutsättning är följande: 2 Inledning Skövde kommuns definition av ordet konkurrensutsättning är följande: Konkurrensutsättning är en metod för kommunen att prova om en extern producent, företag eller förening, kan driva en kommunalt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Hantering av avknoppningar

Hantering av avknoppningar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0712-1381 Handläggare: Elisabet Wallin Landstingsstyrelsen Hantering av avknoppningar Ärendet Landstingsfullmäktige har den 12 juni 2007 fattat beslut om Ökad

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Sida 1/7 Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Gällande lagstiftning och regelverk För all offentlig upphandling gäller att nedanstående grundläggande EGrättsliga principer måste iakttas: Fri

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, 51 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM för SUNNE KOMMUN Bilagor: 1. Konkurrensplan 2. Avtalsredovisning 3. Förkalkyl 4. MBL och upphandling 5. Mall för upprättande av förfrågningsunderlag

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Jämställda upphandlingar

Jämställda upphandlingar Jämställda upphandlingar Jämställdhetsintegrering En strategi för att nå Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna mål. Eftersom jämställdhet

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Styrdokument, program 2015-03-19 Dnr KS/2014:488 Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Övergripande mål och riktlinjer för samtliga verksamheter som utförs av privata

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättningspolicy

Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 9 Fastställda av kommunstyrelsen 2008-06-11, 261, under förutsättning av att fullmäktige beslutar att anta konkurrensutsättningspolicy, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Utmaning av daglig verksamhet

Utmaning av daglig verksamhet Förstudie Utmaning av daglig verksamhet Remissversion! ARBETSMARKNADS Dnr UAN 2011/0285 2012-03-14 1 (39) Innehållsförteckning 1. Inledning----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Jonas Algotsson Upphandlingssamordnare Nybro kommun namn@example.com 1 Sammanfattning Detta dokument är ett verktyg och vägledning för våra kommunala tjänstemän

Läs mer

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland LK/140453 Upprättad av Vårdvalsenhet och Ekonomistab Landstinget i Värmland 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare Omsorgs- och socialförvaltningen Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare 2 Förslag till riktlinjer för intraprenader inom omsorgs- och socialförvaltningens verksamheter i Ljusdals kommun. Definition Intraprenaden

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor www.pwc.se Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor Anders Haglund Torsten Sjöström Utredningsuppdrag ü att genom en omvärldsbevakning beskriva situationen i Sveriges kommuner med egna revisionskontor

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Insyn och kontroll hos externa utförare

Insyn och kontroll hos externa utförare Insyn och kontroll hos externa utförare Härryda kommun December 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 KOMMUNENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer