Rev BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige , 78

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78"

Transkript

1 Rev BT- Konkurrensutsättningsprogram Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige , 78

2 Rev BT- INNEHÅLLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH SAMMANFATTNING SYFTE OCH VÄRDERING Varför konkurrensutsättning? Värderingar KONKURRENSUTSÄTTNING OCH TILLÄMPNING Vad säger lagen? Utmaningsrätt Kvalitetskrav Konkurrensneutralitet och jäv STRATEGI FÖR HAMMARÖ KOMMUN Styrning, uppföljning och utvärdering Riktlinjer vid konkurrensutsättning Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnderna Stimulansåtgärder HANDLINGSPLAN Information och samverkan Upprättande av handlingsprogram... 8 BILAGA BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 9

3 1. Inledning och sammanfattning Hammarö kommun strävar efter att kvaliteten på den kommunala verksamheten ska vara så god som möjligt. Det avgörande är inte vem som driver verksamheten utan det resultat som levereras till Hammaröborna. Konkurrens ses som ett verktyg för en effektiv användning av kommunens resurser vilket även skapar alternativ åt kommunens medborgare. Konkurrensutsättning, där externa aktörer driver den kommunala verksamheten, kan därför bli aktuell för att effektivisera den kommunala verksamheten. Detta konkurrensutsättningsprogram förklarar varför Hammarö kommun vill sträva efter en konkurrensutsatt kommunal verksamhet och hur detta ska gå till genom riktlinjer, ansvarsfördelning samt en handlingsplan. Programmet, som fungerar som styrdokument för kommunen, riktar sig såväl till personal inom kommunen som till brukare och företag. Några viktiga hållpunkter som behandlas är sammanfattningsvis: Ökad konkurrens används som medel för att nå hög effektivitet och en god kvalitet på kommunens tjänster till kommunmedborgarna. Konkurrensutsättning kan utgöras av flera olika driftformer som exempelvis avknoppning och driftentreprenader. Även s.k. intraprenad kan förekomma Kommunstyrelsen fattar beslut om konkurrensutsättning medan omfattningen av de verksamheter som ska vara föremål för konkurrensutsättning bedöms av ansvarig nämnd. (se vidare avsnitt 4.3) Kommunen tillämpar så kallad utmaningsrätt och all konkurrensutsättning ska ske enligt Lag om Offentlig Upphandling (LOU), Lag Om Valfrihetssystem (LOV) samt Lag om uphandling inom områdena vatten, energi m.m. (LUF) Kommunens egenregiproduktion bör erbjudas att lägga anbud vid upphandling av tjänster. Rutiner för kvalitetsbedömning, kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning ska utarbetas och målen för den verksamhet som ska konkurrensutsättas ska vara mätbara och kunna följas upp. Detta för att säkerställa kvaliteten på den kommunala verksamheten oavsett vem som driver den. 1

4 2. Syfte och värdering Hammarö kommuns konkurrensutsättningsprogram syftar till att utnyttja ökad konkurrens som ett medel för att nå hög effektivitet och en god kvalitet på kommunens tjänster till kommunmedborgarna. Genom konkurrensutsättning vill Hammarö kommun uppmuntra till ökad valfrihet och mångfald, få till stånd en bättre näringslivsutveckling samt stimulera verksamhetsutveckling i den egna organisationen. Kommunfullmäktige beslutar om konkurrensutsättningsprogrammet som efter beslut ska implementeras och verkställas i respektive nämnd. 2.1 Varför konkurrensutsättning? Sveriges Kommuner och Landsting har publicerat en forskningsöversikt över de erfarenheter som kunnat observeras av konkurrensutsättning. Den understryker att genom att införa en ökad konkurrens inom den kommunala verksamheten har effektiviteten inom resursförbrukningen stärkts samt resulterat i sänkta kostnader. Det finns även tecken, dock inte lika väl underbyggda, som indikerar på att positiva effekter inom verksamheten kan uppstå när det ges ökade möjligheter för olika aktörer, privata såväl som offentliga, inom de verksamheter kommuner och landsting driver. Frågan angående konkurrensutsättning har gått från att vara stark ideologipräglad till dagens mer pragmatiska förhållningssätt där fokus ligger vid vilka verksamheter kommunen har råd att driva i egen regi samt vilka som kan köpas från externa aktörer som kan erbjuda en likvärdig kvalitet på tjänsten. Den aktuella lokala marknadssituationen blir avgörande för hur mixen av produktionsresurser ska se ut snarare än ställningstagandet om offentlig eller privat regi. När en kommunal verksamhet utsätts för konkurrens medför det konsekvenser för organisationen och forskningsöversikten betonar därför vikten av bland annat grundläggande förberedelser, förankring mellan personal och användare samt uppföljning och mätning av kvaliteten på verksamheten för att effekterna ska bli positiva Värderingar Hammarö kommun arbetar för hög effektivitet och god kvalitet på verksamheten vilket står som grund till detta konkurrensutsättningsprogram. Ett strategiskt arbete med konkurrensutsättning av kommunens verksamheter kan öka kostnadseffektiviteten. För att uppnå detta ska kommunen kontinuerligt pröva om det är i egen regi eller genom alternativa driftsformer som verksamheten ska bedrivas. Fokus ligger på att kommunens invånare ska få en så bra service som möjligt med högsta kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Sammantaget innebär detta att medborgarna i Hammarö kommun ska få ut så mycket som möjligt av sina skattepengar. Viktigt att påpeka är även Hammarö kommuns inställning till kvalitetskrav på verksamheten. I landet har det förekommit situationer där den konkurrensutsatta verksamheten blivit bristfällig ofta pga. dålig uppföljning. Därför kommer stor vikt läggas vid uppföljning och kvalitetsarbete för att förhindra brister i den kommunala verksamheten. 1 Sveriges Kommuner och Landsting, Erfarenheter av konkurrensutsättning: en forskningsöversikt, ETC Kommunikation, Stockholm, 2011, s. 57ff. 2

5 3. Konkurrensutsättning och tillämpning Konkurrensutsättning innebär att en kommun, landsting eller region gör det möjligt att överlåta driften av en verksamhet eller delar av den till en extern aktör. I dessa samhällsfinansierade verksamheter står kommunen fortfarande som huvudman oavsett vem som driver verksamheten. 3.1 Vad säger lagen? Enligt kommunallagen (1991:900) får kommuner, efter beslut av fullmäktige, överlåta driften av en kommunal verksamhet till en extern aktör. Det finns dock verksamheter som inte får drivas genom annat än kommunal regi. När det gäller myndighetsutövning får sådan verksamhet inte drivas av extern aktör, likaså med annan verksamhet som enligt lagar och författningar inte får drivas i privat regi. När en upphandling har skett och en extern aktör driver en kommunal verksamhet ställer kommunallagen krav på kommunen då kommunen fortfarande har ansvar för verksamheten. De krav som finns är: Att det finns möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Att det finns information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheterna utförs. Kommunen ansvarar också generellt för: Att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning samt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns. Att den interna kontrollen är tillräcklig. Att verksamheten drivs på ett tillfredställande sätt. All upphandling inom Hammarö kommun ska upphandlas enligt Lag om Offentlig Upphandling (LOU 2007:1091) samt Lag om upphandling inom områdena vatten, energi m.m. (LUF). Reglerna i lagen syftar till att upphandlande myndigheter ska använda offentliga medel på bästa sätt och dra nytta av konkurrensen på marknaden. De grundläggande principerna som gäller för offentlig upphandling är likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. För hälsovård- och socialtjänster kan valfrihetssystem införas vilket innebär att brukaren själv väljer vem som ska utföra en tjänst. Medborgaren får här en tydligare roll att påverka hur den kommunala verksamheten drivs. Denna typ av konkurrensutsättande verksamhet regleras i Lag Om Valfrihetssystem (LOV 2008:962). När en kommun konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att låta brukaren välja utförare, så kallat kundval, är kommunen skyldig att informera vilka leverantörer brukaren kan välja mellan. Godkännande av leverantörer krävs innan de kan bli föremål för val av brukarna. De grundläggande principer som gäller för LOU gäller även för godkännande vid upphandling inom ramen för LOV. Kommunen ska även beakta de regler som återfinns i Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL 1976:580) samt Lag om anställningsskydd (LAS 1982:80) vid konkurrensutsättning. MBL blir tillämpligt när det gäller förhandlingar med fackliga organisationer vilket kommunen måste ha när medlemmar blir påverkade av konkurrensutsättningen. Om en verksamhet överlåts till en extern aktör medför det oftast att anställda får en ny arbetsgivare vilket regleras i LAS. De skyldigheter och rättigheter som fanns i det ursprungliga anställningsavtalet övergår till det nya. 3

6 All konkurrensutsättning inom Hammarö kommun ska ske i enlighet med dessa ovanstående lagar, andra lagar och kommunens konkurrensutsättningsprogam. Mer information om lagar och regler när det gäller konkurrens finns på Konkurrensverket ( 3.2 Utmaningsrätt Kommunen tillämpar så kallad utmaningsrätt (se även begreppsförklaring i bilaga). En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Av utmaningen ska framgå: Vilken del av kommunens verksamhet som utmanas och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva verksamheten. Beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare. När en utmaning har inkommit ska nämnden bereda frågan om upphandling. Kommunstyrelsen beslutar om upphandling ska ske eller ej. Beslutar kommunstyrelsen att inte upphandla verksamheten ska beslutet motiveras. Utmaningsrätten är tillämplig för såväl verksamma i viss verksamhet som för externa aktörer. 3.3 Kvalitetskrav Vid en upphandling ska kommunen försäkra sig om att god kvalitet i verksamheten upprätthålls så att kommunmedborgarna får fortsatt god service. Därför måste höga kvalitetskrav ställas vid upphandling som därefter åtföljs av noggrann uppföljning. För detta krävs system och rutiner för att upprätta relevanta kravspecifikationer, uppföjning och återkoppling. Detta inkluderar system och rutiner för nödvändiga åtgärder i de fall där uppföljningen visar att kvalitetskraven inte uppfylls. Meddelarfrihet som offentliganställda har men som inte omfattar privatanställda är ett exempel på sådant som behöver regleras i avtal. Detta innebär att om meddelarfriheten kränks uppstår ett avtalsbrott mellan leverantören och kommunen och inte ett brott enligt en grundlagsbestämmelse gentemot en individ. 3.4 Konkurrensneutralitet och jäv Interna och externa aktörer ska respekteras som likvärdiga samarbetspartners och konkurrensneutralitet ska värnas i all upphandling. När den egna regin lämnar anbud är det särskilt viktigt att denna inte särbehandlas. Åtgärder måste även tas för att säkerställa opartisk handläggning för att förhindra jäv. Vid interna anbud ska det göras en tydlig åtskillnad mellan de personer som utformar anbudet och de som utformar förfrågningsunderlaget och deltar i prövningen av ett anbud. Bestämmelser angående jäv regleras i Kommunallagen samt LOU. 4

7 4. Strategi för Hammarö kommun Här följer den strategi och de riktlinjer som gäller för konkurrensutsättning i Hammarö kommun. Dessa är de övergripande riktlinjerna för kommunen och varje nämnd har till uppgift att ta fram specifika regler för konkurrensutsättning inom respektive verksamhet (se handlingsplan kap. 5). 4.1 Styrning, uppföljning och utvärdering Kommunen ska i avtal med leverantören tillförsäkra sig information som gör det möjligt att utöva nödvändig tillsyn i hur verksamheten utförs. Nämnden ska som beställare i avtal förvissa sig om att kvalitetsuppföljning ska kunna utformas och genomföras oavsett om verksamheten bedrivs av annan utförare eller i egen regi. Det är viktigt att nämnderna besitter upphandlingskompetens inom sitt verksamhetsområde eller har tillgång till denna. Med det menas kompetens utifrån upphandlingslagstiftning (LOU/LOV), förmåga att fokusera på vad som ska upphandlas, säkra konkurrensneutraliteten samt hur utvärdering och kvalitetskontroll ska genomföras. Minst på årsbasis ska uppföljning och utvärdering genomföras inom varje nämnd dock ska konkurrensutsättningsprocessen ständigt präglas av god styrning och bevakning vilket innebär att kommunen försäkrar sig om att verksamheten uppfyller kvalitetskraven. 4.2 Riktlinjer vid konkurrensutsättning 1. Kommunens egenregi erbjuds alltid först att lämna pris vid upphandling av tjänster under förutsättning att man bedriver verksamhet inom det upphandlade området. 2. Omfattningen av de verksamheter som ska vara föremål för konkurrensutsättning bedöms av ansvarig nämnd. Beslut om konkurrensutsättning fattas av kommunstyrelsen. 3. Företag eller personal har rätt att utmana kommunen att sköta viss kommunal verksamhet, så kallad utmaningsrätt. Om kommunen antar utmaningen ska verksamheten upphandlas. Beslut om att anta utmaningen tas av respektive nämnd. 4. Lämnade anbud ska jämföras med kommunens kostnad för verksamheten i egen regi. Den kostnadsmässiga jämförelsen är begränsad till att gälla de verksamhetsområden där kommunen har egen verksamhet. Valet av utförare kan ta sin utgångspunkt i lägsta eller ekonomiskt mest fördelaktiga pris. Detta beslut presenteras i förfrågningsunderlaget. Kommunstyrelsen avgör vilka kalkylmodeller som ska användas. 5. I valfrihetsystemet är priset fastställt. Det är lika pris för samtliga aktörer och volymen är beroende på brukarens val. Vid tillämpning av valfrihetsmodellen är LOV tillämplig. LOV är ett alternativ till LOU och kan tillämpas på omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. 6. Kommunstyrelsen utarbetar övergripande system och rutiner för kvalitetsbedömning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Målen för den verksamhet som ska konkurrensutsättas ska, liksom för den kommunala verksamheten, vara mätbara och kunna följas upp. 5

8 7. Vid anbudsinfordran ska i förfrågningsunderlaget anbudsgivarens övertagande av personal, lokaler, inventarier m m beaktas. När det gäller övertagande av personal ska reglerna i LAS bedömas i varje enskilt fall. 8. Vid anbudsinfordran ska i förfrågningsunderlaget hänsyn tas till mindre och medelstora företags möjligheter att lämna anbud. Förfarandet får inte stå i strid med LOV eller LOU. 9. Vid upphandling ska avtal upprättas mellan kommun och leverantör angående personalens rätt till meddelarfrihet och rätt till marknadsmässiga anställningsförmåner. 10. Det är inte möjligt att ställa krav på att leverantören tecknar kollektivavtal då detta kan strida mot LOV och EU-rätt, dock kan en del krav i enlighet med kollektivavtal ställas exempelvis när det gäller arbetstid, arbetsmiljö samt semester. Kraven ska vara proportionerliga i förhållande till verksamheten ifråga och endast omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas. Kraven som ska ställas bedöms i varje enskild förfarande. 11. Reglerna i MBL gäller vid beslut om viktigare förändring av verksamheten exempelvis konkurrensutsättning av egenregiverksamhet. Förhandlingsskyldigheten gäller också innan beslut om förändring ska fattas. 12. Vid all upphandling ska hänsyn tas till de etiska, miljö och sociala kraven som gällande lagstiftning uttrycker samt de värderingar Hammarö kommun står för rörande alla människors lika värde och fokusen på hållbar utveckling inom miljö såväl som sociala aspekter i samhället. 13. Leverantören är arbetsgivare för sin personal och är ansvarig för att gällande lagar och författningar tillämpas samt att avtalet med kommunen efterlevs och att skatter och sociala avgifter inlevereras. 4.3 Ansvarsfördelning Fördelning mellan kommunala organ gällande ansvar sker enligt följande: Kommunfullmäktige Fullmäktige fastställer konkurrensutsättningsprogrammet Kommunstyrelsen Framtagande av konkurrensutsättningsprogram som fastställs av kommunfullmäktige. Se över och revidera programmet kontinuerligt. Ta fram modell för förfrågningsunderlag, kalkylunderlag och principer för uppföljning. Fatta beslut om godkännande. Övergripande informationsinsatser. Fattar beslut om konkurrensutsättning Nämnderna Redovisa resultatet av konkurrensutsättningen. Ta fram förfrågningsunderlag. 6

9 Arbeta fram krav för godkännande. Informera personal och berörda brukargrupper. Socialnämnden har ansvar för LOV. Granska egen och upphandlad verksamhet. Föreslå vilka områden/verksamheter som ska få konkurrensutsättas. 4.4 Stimulansåtgärder Dessa åtgärder ämnar stimulera konkurrens inom den kommunala verksamheten. Varje nämnd utser en övergripande informationsansvarig kontaktperson för att stimulera igångsättande av alternativa driftformer utifrån nämndområdets förutsättningar. Information och utbildning arrangeras regelbundet för möjliga avknoppare. En klar ansvarsfördelning och organisation tillskapas gällande konkurrensutsättning för att lättare ge stöd åt processen. 7

10 5. Handlingsplan Det är av vikt att implementeringen av detta konkurrensutsättningsprogram sker noggrant och organiserat. En bred förankring av programmet i kommunen är viktigt för att kunna arbeta konstruktivt med konkurrensutsättning. 5.1 Information och samverkan Det åligger kommunstyrelsen att informera allmänhet och näringsliv angående konkurrensutsättningsprogrammet. Nämnderna ska aktivt arbeta för att stimulera intresset för alternativa driftsformer inom sina verksamhetsområden genom bland annat att informera om kommunens policy och inventera intresset för alternativa driftsformer och rapportera till kommunstyrelsen. En kommunikationsplan ska upprättas för att tydliggöra informationen och samverkan inom konkurrensutsättningsfrågor i kommunen. Kommunstyrelsen ska se till att samråd och förhandlingar sker med berörda fackliga organisationer inom ramen för kommunens samverkansavtal inför övergång till alternativa driftformer. 5.2 Upprättande av handlingsprogram Aktuella nämnder tar fram ett flerårigt handlingsprogram för hur alternativa driftformer ska stimuleras, prioriteras, introduceras och utvecklas. Riktlinjer ska finnas för övertagande av personal, lokaler, brukardialog, beställarkompetens, kvalitetskrav, kvalitetsbedömning samt kvalitetsutveckling. Kvalitetskraven tillgodoses genom uppföljning och utvärdering på minst årsbasis inom varje nämnd dock ska konkurrensutsättningsprocessen ständigt präglas av god styrning och bevakning vilket innebär att kommunen försäkrar sig om att verksamheten uppfyller kvalitetskraven. 8

11 Bilaga Begreppsförklaringar Alternativa driftformer Alternativa driftformer avser enbart samhällsfinansierad verksamhet där kommunen är huvudman som drivs av en annan utförare, t ex via entreprenader eller kooperativ. Godkännande Godkännande innebär att utföraren är godkänd att utföra tjänster inom ramen för kommunens kundvalssystem. Det är brukaren/anhörig/företrädare som väljer vilket företag som ska utföra den insats som beviljats. I de fall brukare ej kan/har möjlighet, eller inte vill välja, ansvarar den kommunala hemtjänsten för att insatsen blir utförd. Utföraren har aldrig möjlighet att välja brukare. Godkännande innebär inte att utföraren garanteras brukare. Inga anställningar går över till det auktoriserade företaget. Avknoppning Anställda i kommunen startar ett eget företag och tar efter upphandling över driften av samma slags verksamhet som de tidigare utfört som anställda. Företagsformen kan variera, men vanligt är att man bildar ett kooperativt företag, dvs en ekonomisk förening, där det inte krävs en hög kapitalinsats och där vinsten inte är målet. Verksamheten bedrivs dock på affärsmässig grund. Egen regi Den traditionella driftformen för kommunala åtaganden är att verksamheten drivs i egen regi. Den vanligaste modellen för drift i egen regi är förvaltningsformen. Kommunen utgör en juridisk person. Kommunen styr, finansierar och driver verksamheten. Kommunen har det totala juridiska ansvaret för verksamhetens bedrivande. Entreprenad Upphandlad verksamhet med privat utförare som kooperativ, ideell förening eller privat bolag. Kommunen är huvudman och har det totala juridiska ansvaret för verksamheten. Eget bolag är en form av entreprenad. Enskild bidragsfinansierad verksamhet (friskolor) Bidragsfinansierad verksamhet som inte har ett uppdragsförhållande med kommunen. Styrning sker genom bidragsregler, tillsyn och tillståndsgivning främst inom skolans område. Förskolan beviljas tillstånd av kommunen, medan skolan lämnas tillstånd av Skolverket. Föreningsdriven verksamhet Det förekommer att traditionell kommunal verksamhet bedrivs av föreningar. Denna typ av verksamhet kan t ex omfatta skötsel av idrotts- och badplatser. Avtal ska upprättas och verksamheten kan betraktas som en form av entreprenad. Intraprenad resultatenhet Per definition är intraprenad inte en alternativ driftform. Verksamheten bedrivs av de anställda med särskilt internt avtal med kommunen. Intraprenaden är i grunden en resultatenhet med utökade befogenheter och därmed också ökat ansvar. Förutom resultatenhetens ansvar för intäkter och kostnader kan intraprenaden även ha en egen 9

12 investeringsbudget. Syftet med en intraprenad är att få en tydligare organisation och en rationell ansvars- och befogenhetsfördelning där mycket av ansvaret för ekonomi och personal decentraliserats till lägsta möjliga beslutsnivå. Intraprenaden kan också fungera som ett första steg mot senare avknoppning av verksamhet. Intraprenaden blir också den naturliga verksamhetsformen om egen verksamhet vunnit en upphandling eftersom en självständig resultatenhet då måste avgränsas. Privatisering Avser verksamhet som uteslutande är egenfinansierad tjänsteverksamhet som står utanför kommunens inflytande. Exempel är privat läkarverksamhet utanför Försäkringskassans ersättningssystem. Utmaningsrätt Med utmaningsrätt menas att någon riktar önskemål till kommunen om att avgränsade delar av kommunens verksamhet där verksamhet med kommunanställd personal bedrivs ska upphandlas. Anställda kan (genom att bilda affärsorganisation) utmana verksamhet där man är verksam idag. Undantag från utmaningsrätten utgör verksamheter där entreprenadavtal upprättas. Om kommunen antar utmaningen ska verksamheten upphandlas. Utmaningsrätten har vissa undantag. 10

Policy och riktlinjer. Alternativa driftsformer. kommun

Policy och riktlinjer. Alternativa driftsformer. kommun Policy och riktlinjer Alternativa driftsformer i Vetlanda kommun Antagen av kommunfullmäktige den 21 maj 2008 1. INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 2 2. MOTIV OCH SYFTE... 3 2.1 MOTIV TILL KONKURRENSUTSÄTTNING

Läs mer

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-10-31, 182 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Eda kommun 3(7) Innehållsförteckning...4 1. Syfte... 4 2.

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Policy. Policy för konkurrensprövning. Sida 1/5

Policy. Policy för konkurrensprövning. Sida 1/5 Sida 1/5 Policy för konkurrensprövning Inledning Öppenhet för alternativa driftsformer Ökad valfrihet, kvalitetsutveckling, kostnadseffektivitet Egen regi eller alternativ driftsform? Kommunens välfärdsverksamheter

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Konkurrenspolicy för Mjölby kommun

Konkurrenspolicy för Mjölby kommun Konkurrenspolicy för Mjölby kommun Antaget av Kommunfullmäktige, 2008-05-20, 60 Dokumentansvarig: Ekonomichef 1(10) Kommunledningskontoret Konkurrenspolicy - Policy för konkurrensutsättning av kommunal

Läs mer

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun

Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Alternativa driftsformer i Sävsjö Kommun Samlat dokument för policy och riktlinjer inom området Beslut i kommunfullmäktige 2011-05-23 78 Bakgrund Under den gångna mandatperioden har ett omfattande arbete

Läs mer

Konkurrensprogram för Ronneby kommun

Konkurrensprogram för Ronneby kommun 2011-08-23 Dnr: 2011/203 Rev 2011-09-29 Kommunledningsenheten Antaget av KF 2011-09-29 247 Konkurrensprogram för Ronneby kommun Inledning, motiv och mål Den kommunala servicen skall vara av god kvalitet

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2108 Antaget av fullmäktige 2016-09-15, 104, Dnr 2016/0042 KS.103 Innehållsförteckning 1. Lagstiftningen samt dess syfte och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning RIKTLINJER Riktlinjer för konkurrensutsättning POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Dnr 2015/0236 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Privat utförare... 2 3. Programmets omfattning... 2 4. Styr- och uppföljningsprocessen... 2 5.

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Program för mål och uppföljning av privata utförare

Program för mål och uppföljning av privata utförare Styrande dokument Senast ändrad 2015-09-15 Program för mål och uppföljning av privata utförare Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Utvecklingsenheten Dokumentnamn Program för mål och uppföljning

Läs mer

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens Bilaga 1 Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2009-03-19 BUN 2009-03-19 000 Innehåll Förutsättningar... 2 Konkurrensprövning... 2 Upphandling... 2 Avknoppning... 2 Villkor

Läs mer

Konkurrensprogram för Eda kommun

Konkurrensprogram för Eda kommun Konkurrensprogram för Eda kommun 1. Syfte Eda kommuns konkurrensprogram syftar till att utnyttja ökad konkurrens som ett medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunens tjänster till kommunmedlemmarna.

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare PROGRAM Program för mål och uppföljning av privata utförare Typ av styrdokument Program Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-11-28, 142 Diarienummer KS 2016/231 Giltighetstid Fr.o.m. 2016-12-01

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING 2013-07-02 RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING INOM KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunstyrelse 180/2013 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009:

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009: Socialförvaltningen Stabent Nils Zadik 036-10 53 34 BILAGA 3 TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2009-07-28 1 (5) Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun.

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Östersunds kommun mandatperioden 2015-2018 Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Östersunds kommun mandatperioden

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda.

Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda. Hultsfreds kommun 1 (10) Alternativa driftsformer ger nya möjligheter för de kommunalt anställda. Som politiska företrädare i Hultsfreds kommun ser vi positivt på alternativa driftsformer av kommunal service.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare Dokumenttyp: Program (kommunallagen, 3 kap, 19 ) Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget, 2016-02-16,

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun Styrdokument Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun Fastställd av kommunfullmäktige, 174 Giltighetstid 2019-12-31 2 (5) Vår handläggare Beslutshistorik Gäller från Antagen av

Läs mer

Kommunallagen Offentlighets- och sekretesslagen Arkivlagen Speciallagar (Socialtjänstlagen, LSS, patientdatalagen m.fl.)

Kommunallagen Offentlighets- och sekretesslagen Arkivlagen Speciallagar (Socialtjänstlagen, LSS, patientdatalagen m.fl.) Per Matsson, Per Matsson Konsult AB per@permatssonkonsult.se www.permatssonkonsult.se Kommunallagen Offentlighets- och sekretesslagen Arkivlagen Speciallagar (Socialtjänstlagen, LSS, patientdatalagen m.fl.)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 Bilaga Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2016:324 Handläggare: Petra Ljung 1 (3) Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom

Läs mer

Riktlinjer för konkurrensutsättning

Riktlinjer för konkurrensutsättning Riktlinjer för konkurrensutsättning Antagna av kommunfullmäktige i Falkenberg 2009-03-26 22 Falkenbergs kommun 1 Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet 1. Syfte med riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN

POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN POLICY FÖR VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KONKURRENS INOM ENKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsekontoret 745 80 Enköping Sven Ahlgren Tfn 0171-62 51 97 e-post sven.ahlgren@enkoping.se 2007-09-10 REV 2007-11-07 KSAU

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern Antaget av Umeå kommunfullmäktige 2011-05-30. 2(5) Inledning Umeå kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader för

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIV DRIFT AV KOMMUNAL VERKSAMHET såsom intraprenad eller annan form av personaldrivna företag.

POLICY FÖR ALTERNATIV DRIFT AV KOMMUNAL VERKSAMHET såsom intraprenad eller annan form av personaldrivna företag. 1 (6) Reviderad 2006-05-04 KF 2006-09-04 46 POLICY FÖR ALTERNATIV DRIFT AV KOMMUNAL VERKSAMHET såsom intraprenad eller annan form av personaldrivna företag. Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-04 46.

Läs mer

Alternativa driftsformer Policy, riktlinjer och förklaringar

Alternativa driftsformer Policy, riktlinjer och förklaringar Alternativa driftsformer Policy, riktlinjer och förklaringar Antagna av kommunfullmäktige 2009-09-22, 71 1(14) Innehåll Policy... 3 Riktlinjer... 3 Inledning... 3 Politiska visioner, mål och beslut...

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern

Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern 1 Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 70 2 3 Inledning Älmhults kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper årligen varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning

Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Diarienr 2017/00016 1.3.2 nternati Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Antagen av äldrenämnden 2015-06-15 Reviderad 2017-04-25 program policy handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning

Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Diarienr 2015/80-ÄN-003 nternati Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Antagen av äldrenämnden 2015-06-15 program policy handlingsplan riktlinje program

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Bilaga 284 INTERPELLATIONSSVAR 2007-11-26 Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Ledamoten Tommy Gardell (s) har i en interpellation till mig ställt frågor om upphandlingsregler

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Styrprinciper för Staffanstorps kommun

Styrprinciper för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.2 Antagen av kommunfullmäktige 99/08 Styrprinciper för Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun är en stor organisation med många olika verksamheter och kan liknas vid en koncern. Staffanstorps

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Kommittédirektiv. Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen. Dir. 2007:38. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2007

Kommittédirektiv. Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen. Dir. 2007:38. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2007 Kommittédirektiv Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen Dir. 2007:38 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att utreda förutsättningarna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden 2016-2018 Ansvarig för dokumentet Landstingsdirektör Revideras och följs upp Varje ny mandatperiod Beslutsdatum

Läs mer

Vi vill sitta i förarsätet

Vi vill sitta i förarsätet Ulricehamn 2012-08-15 Vi vill sitta i förarsätet nio skäl mot införandet av utmaningsrätt i Ulricehamns kommun Socialdemokraternas Partikansli Riksdagen 100 12 Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T: 08

Läs mer

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-27 HSN 1308-0918 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Torsten Ibring 2013-09-03, p 20 Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Seminarium 2015 02 11 Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se En bild av debatten Vårdskandaler Vinster Internationella

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 2016KS/0070 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2016 143, 2016KS/0070 2016KS/0070 Sid 2(6) Innehållsförteckning Mål...

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73)

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Utlåtande 2009:158 RI (Dnr 124-2443/2008) Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy nternati Inköps- och upphandlingspolicy för Västerås stad med helägda bolag Antagen av Kommunfullmäktige 5 maj 2011 program policy handlingsplan riktlinje program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer