PTS årliga ekonomiska tillsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PTS årliga ekonomiska tillsyn"

Transkript

1 Diarienummer /32 Datum PTS årliga ekonomiska tillsyn Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007

2 Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Författare Emma Rodin och Joakim Levin

3 Förord PTS (Post- och telestyrelsen) enhet för posttillsyn har som ett led i sin ekonomiska tillsyn genomfört en granskning av Postens redovisning och kalkylering för år Resultatet av granskningen presenteras i bifogad promemoria. I promemorian har all information i underliggande arbetsmaterial som PTS bedömt vara affärshemlig exkluderats. Lars Forslund Chef för enheten för posttillsyn

4 Innehållsförteckning Förord...3 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund PTS uppdrag Redovisning och kalkylering 6 3. Granskning av kalkylering och redovisning Postens organisation Inriktning Granskningsmetod Iakttagelser Slutsatser Granskning av Postens kostnader och priser för enskilda tjänster Postens prissättning och resultatutveckling Inriktning Granskningsmetod Iakttagelser Postens nya kalkylsystem Inrikes brevtjänster Utrikes brevtjänster Pakettjänster Slutsatser 15

5 1. Inledning Denna granskningspromemoria ingår i PTS årliga rapportering avseende den ekonomiska tillsynen av Posten AB. I promemorian beskrivs den genomförda granskningen av Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 och särskilt viktiga slutsatser av denna redovisas. Dessa slutsatser kommer också att ligga till grund för PTS framtida granskning. PTS har sedan tidigare identifierat väsentliga kalkyldata som myndigheten behöver ha tillgång till på årlig basis för att kunna fullgöra sitt granskningsuppdrag. Det är också av stor vikt att PTS hålls informerad om t.ex. förändringar i kalkyl- och avräkningsprinciper, kalkylprocessteg, ekvivalenter samt att myndigheten underrättas om tidpunkter för bakomliggande statistikstudier. Post- och telestyrelsen 5

6 2. Bakgrund 2.1. PTS uppdrag PTS har enligt förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen dels ett samlat ansvar på postområdet, dels ett uppdrag att utöva tillsyn enligt postlagen (1993:1684). PTS ekonomiska tillsyn när det gäller den samhällsomfattande posttjänsten har i allt väsentligt sin utgångspunkt i de närmare krav på informationsskyldighet, redovisning och kalkylering som framgår av Postens tillståndsvillkor. Tillståndsvillkoren innebär en närmare precisering av de krav som framgår av 1 postlagen, och föreskriver bl.a. att företaget ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst samt vilka övergripande krav som ställs på denna tjänst i fråga om kvalitet, innehåll och prissättning. 1 PTS har enligt 16 postlagen rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för myndighetens tillsyn. Av Postens tillståndsvillkor framgår vidare att Posten på begäran av PTS ska inge utdatarapporter som följer de principer för redovisning av kostnader och intäkter m.m. som preciseras i tillståndsvillkoren. Posten ska också på det sätt PTS begär bereda myndigheten tillgång till dokumentation av och underlag för kalkylsystem och kalkylering. Posten ska årligen, senast den 30 juni, lämna ett reviderbart kalkylunderlag (kalkyldatabas) till PTS. Specifika produktkalkyler ska på myndighetens begäran kunna tillhandahållas inom en månad. De skäl som anges i Postens tillståndsvillkor ifråga om kraven på kalkylering och redovisning förtydligar att PTS, för att kunna fullgöra sitt uppdrag, ska beredas tillgång till den totala bilden bl.a. inom för- och efterkalkylering, statistik och redovisning. Detta sammanhänger med att den samhällsomfattande posttjänsten är en integrerad del av Postens verksamhet Redovisning och kalkylering Enligt 7 a i postlagen ska den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst enligt 1 samma lag tillhandahålla tjänsten till priser som grundar sig på kostnaderna. Verksamheten ska enligt 7 a årligen redovisas för PTS i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna. Kraven på redovisningen och kalkylering preciseras i Postens tillståndsvillkor. Av dessa villkor framgår att tillståndshavaren ska ha en redovisning och kalkylering som medger kontroll av att priserna för de tjänster som ingår i den samhällsomfattande 1 I regeringens proposition 1997/98:127 anges att den samhällsomfattande tjänsten som framgår av 1 postlagen ska säkerställas genom att PTS, för en eller flera operatörer, i tillståndsvillkor föreskriver att tillståndshavaren är skyldig att svara för en samhällsomfattande posttjänst. Post- och telestyrelsen 6

7 posttjänsten grundar sig på kostnaderna och är rimliga. Med samhällsomfattande posttjänst avses i detta sammanhang förmedling av brev och andra adresserade försändelser upp till 20 kg. En sådan kontroll förutsätter att tillståndshavaren redovisar kostnader och intäkter för den samhällsomfattande posttjänsten i ett dokumenterat och transparant kalkylsystem baserat på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kalkylering. Enligt tillståndsvillkoren ska det med hjälp av kalkylsystemet vara möjligt att beräkna självkostnaden för varje enskild tjänst som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten. Med enskild tjänst avses en tjänst som kan urskiljas i prislistorna. I enlighet med tillståndsvillkoren behöver PTS sammanfattningsvis information om: vilka kalkyl- och interna avräkningsprinciper som har använts samt förändringar i dessa jämfört med föregående år den totala bilden av intäkts- och kostnadsfördelningen vilka fördelningsnycklar som har använts vilka belopp som har fördelats till berörda tjänster hur kostnaderna ska kunna härledas från redovisat bokslut samtliga koncernmässiga justeringar och andra förändringar synligt redovisade Post- och telestyrelsen 7

8 3. Granskning av kalkylering och redovisning 3.1. Postens organisation Under åren 2001 till 2006 upprättade Posten ett sammantaget bokslut för verksamhetsgrenarna Meddelande och Logistik och ett för Kassatjänster. Det försvårade PTS avstämningsarbete eftersom resultatet för brev, paket samt utrikes integrerades i ett och samma bokslut. Från och med den 1 januari 2007 (efterkalkyl 07) arbetar Posten i en ny verksamhetsstruktur där organisationen är uppdelad i fyra specialiserade dotterbolag. Den traditionella postverksamheten bedrivs inom ett bolag, Posten Meddelande AB, och logistiktjänsterna i ett eget bolag, Posten Logistik AB. Strålfors och Svensk Kassaservice är också två separata bolag, varav det senare sedermera har avvecklats under Inför Posten AB:s ändrade verksamhetsstruktur 2007 gjorde Posten om sitt kalkylsystem under I arbetet med att säkerställa att Postens nya kalkyler möter PTS krav i Postens tillståndsvillkor träffades parterna fem gånger under vintern 2007/08 och våren I maj 2008 gjorde PTS den slutliga kalkylbeställningen för efterkalkyl Inriktning PTS har under 2008, såsom tidigare år, granskat Postens kalkyler för 2007 i två faser. I fas 1 har fokus lagts på en analys av Postens totala kostnads- och intäktsfördelning utifrån redovisat bokslut för år I fas 2 har utvalda delar av Postens kalkyldatabas och prislista studerats närmare, se avsnitt 4.3. Huvudsyftet i fas 1 har varit att säkerställa att systemet för kalkylering respektive redovisning, och kopplingen däremellan, är transparent i enlighet med kraven i tillståndsvillkoren. Det ska därmed vara möjligt att härleda kostnaderna i kalkyldatabasen för inrikes- och utrikes brev och logistik till redovisningen. På motsvarande sätt ska intäkterna kunna härledas från Postens lönsamhetsuppföljning till bokslutet. Denna granskning har gjorts på en nivå motsvarande Postens tjänstenivå 1 (Meddelande, Logistik, Kassaservice och Strålfors) och kalkylorganisation (enheter inom organisationen som t.ex. Logistik försäljning, Logistiksortiment, Logistik Staber) utan hänsyn tagen till kostnadsfördelningen till enskilda tjänster inom en viss del av verksamheten, vilket görs i fas Granskningsmetod Granskningsmetoden i fas 1 kan sammanfattas i följande punkter: 1. Fastställa det operativa rörelseresultatet för koncernen. Analysera eventuella avsättningar och extraordinära poster som ingår i rörelseresultatet. Post- och telestyrelsen 8

9 2. Analysera den totala kostnads- och intäktsfördelningen mellan verksamhetsgrenarna med hjälp av efterkalkylen. 3. Fastställa kalkylsystemen för inrikes- och utrikes brevs samt logistiks avstämningspunkter i redovisningen och analysera dessa verksamhetsgrenars del av koncernens kostnader Iakttagelser Utgångspunkten i PTS granskning av efterkalkyl 07 fas 1 är koncernens rörelseresultat vilket har rensats från interna mellanhavanden och sedan har kunnat stämmas av mot Postens efterkalkyl. Därefter har fördelning av intäkter och kostnader mellan Meddelandebolaget, Logistikbolaget, Strålfors och Svensk Kassaservice analyserats. Till skillnad ifrån föregående år har PTS kunnat göra detta direkt i den externa redovisningen för respektive bolag och inte i en särskild upprättad efterkalkyl, vilket var fallet då Meddelandes och Logistiks verksamheter redovisades i ett gemensamt bolag. Myndighetens arbete har därmed underlättats betydligt av Postens nya koncernstruktur. Dessutom har transparensen förbättrats avsevärt genom att det finns en tydlig koppling mellan redovisningen och kalkylsystemet. För att få fram den totala kostnaden för varje tjänst på nivå 1 i tjänstekalkylhierarkin, har efterkalkylen rensats för tjänsternas omställnings-, utvecklings- och extraordinära kostnader. Dessa poster har Posten specificerat i en särskild bilaga fördelade per rörelsegren. PTS hade först svårt att se kopplingen mellan fördelningen per rörelsegren och kalkylorganisation, men fick efter förfrågan tillgång till en förtydligande bilaga. Posterna har därefter kunnat stämmas av även om PTS inte har haft tillräcklig information för att kunna säkerställa korrektheten i fördelningen. PTS har även i årets granskning studerat Postens fördelning av rörelsegrenarnas direkta kostnader och overheadkostnader för att analysera tjänsternas (nivå 1) del av koncernens kostnader. I de fall PTS inte har kunnat följa Postens principer för kostnadsfördelningen har myndigheten ställt följdfrågor. PTS har också granskat intäkts och resultatfördelningen mellan tjänsterna nivå 1 och nivå 4 (1:a klassbrev, ekonomibrev, ODR etc.) och jämfört denna med fördelningen I mer än hälften av fallen då PTS har ställt frågor rörande större avvikelser mellan åren beror dessa på ändringar i Postens kalkylsystem som Posten inte har omnämnt särskilt i Kalkylprinciper Efterkalkyl 07. Myndigheten ser här en förbättringspotential till nästa års efterkalkyl i vilken Posten på en mer detaljerad nivå skriftligen beskriver de organisatoriska förändringar som har påverkat tjänsternas och kalkylorganisationernas resultat. Detta för att bespara både PTS och Posten extra arbete och frågor. En viktig fråga som har aktualiserats i årets granskning är att Posten inte bör göra ändringar i efterkalkylen efter det att den har överlämnats till PTS. Myndigheten fick i slutet av september ett brev från Posten i vilket företaget upplyste PTS om att det hade upptäckts felaktigheter i efterkalkylen varför kalkylen hade rättats, utan att Post- och telestyrelsen 9

10 närmare förklara de bakomliggande orsakerna. Följden blev att kostnads- och intäktsfördelningen, som PTS hade granskat redan i juli och ställt följdfrågor till Posten om i slutet av augusti, hade ändrats för merparten av tjänsterna. Myndigheten var således tvungen att återigen granska kalkylerna för fas 1 och försöka finna förklaring till vad som hade förorsakat ändringarna. Mindre tid kunde därigenom läggas på granskningen i fas 2. PTS påtalade problematiken för Posten vid ett möte i november då Posten även ombads redovisa vad som hade förorsakat ändringarna i kalkylen. Dessutom underströk myndigheten att trovärdigheten i de överlämnade kalkylerna minskar ju fler felaktigheter som förekommer i dem. Posten beklagade det extra arbete kalkyländringarna hade åsamkat PTS och parterna beslutade om att ändringar i efterkalkylen endast bör göras i undantagsfall, efter att den har överlämnats till PTS. En klar förbättring är att Posten i årets efterkalkyl har arbetat på ett enhetligt sätt vid upprättandet av kalkylerna för inrikes-, utrikes- och logistiktjänsterna. Tidigare år gjordes tjänsternas kalkyler i olika format och grad av detaljering, vilket försvårade avstämningen kalkylerna emellan. I efterkalkyl 07 har samtliga tjänster och undernivåer lagts in i samma kalkyler varför överskådligheten har blivit mycket bättre Slutsatser Postens nya koncernstruktur och kalkylsystem 2007 har avsevärt underlättat granskningen i fas 1 och PTS avstämning mellan kalkylering och redovisning, samt analysen av bolagens resultat. För att förenkla granskningsarbetet kommer PTS att inför efterkalkyl 08 begära att Posten att på en mer detaljerad nivå skriftligen beskriva förändringarna i tjänsternas och kalkylorganisationernas intäkter och kostnader genom enklare avvikelseanalyser, redan vid överlämnandet av kalkylerna. PTS och Posten har också kommit överens om att ändringar i Postens efterkalkyl, efter det att rapportering har skett till myndigheten, endast bör göras i undantagsfall och då i direktkontakt med PTS. Detta för att undvika merarbete för båda parter och öka tillförlitligheten i överlämnat kalkylmaterial. Post- och telestyrelsen 10

11 4. Granskning av Postens kostnader och priser för enskilda tjänster 4.1. Postens prissättning och resultatutveckling I fas 2 har utvalda delar av Postens kalkyldatabas och prislista studerats närmare. Såsom nämnts i avsnitt 2.2 ska den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst göra det till rimliga priser som grundar sig på kostnaderna. PTS har därför till uppgift att bedöma och värdera huruvida Postens priser överensstämmer med detta krav. Begreppet kostnadsbaserade priser kan sägas bestå av två delar. Dels en kostnadsbas som kan beräknas enligt olika principer, dels ett rimligt vinstpålägg som kan variera beroende på kalkylsituationen. Såväl företagsekonomiska, konsumentpolitiska, konkurrensrättsliga och regionalpolitiska som samhällsekonomiska m.fl. aspekter kan beaktas när det gäller att fastställa en rimlig vinstmarginal. Postens situation har förändrats väsentligt de senaste åren, med stora strukturella rationaliseringar, vilket bl.a. gett en kraftigt ökad vinst. Tidigare har fokus i PTS granskning, mot bakgrund av ett svagt totalt resultat, legat mot frågeställningar kring korssubventionering. Detta framför allt för att granska att inte underprissättning har skett för vissa tjänster i syfte att slå vakt om marknadsandelar på konkurrensutsatta områden. När Posten år 2007 på årsbasis har en betydligt högre avkastning än det ägarkrav som ställs, utökas frågeställningarna till att även innefatta frågor som rör vilka vinster som är rimliga och förenliga med postlagens krav på kostnadsbasering Inriktning Regelverket fastställer att priserna på de tjänster som ingår i den så kallade samhällsomfattande tjänsten (SOT) ska vara rimliga och kostnadsbaserade. Postens tjänster innefattar bl.a. de tjänster som omfattas av SOT inklusive de brevtjänster vars pris regleras av pristaket. Å andra sidan är vissa av Postens tjänster konkurrensutsatta och Posten bör därför ha viss möjlighet att anpassa prissättningen till marknaden. För att en aktör med faktisk ensamrätt på vissa tjänster inte ska utnyttja sin monopolställning på en delmarknad, i syfte att snedvrida konkurrensen på en annan, finns ett intresse från samhällets sida att övervaka denne. Detta återspeglas i aktuellt regelverk för postverksamhet. En aktör med dessa förutsättningar, som står under tillsyn och reglering, kan därmed också ha incitament att för tillsynsmyndigheten visa så höga kostnader som möjligt för ej konkurrensutsatta produkter, och så låga som möjligt för konkurrensutsatta produkter. I förlängningen innebär det att PTS uppdrag är att granska att Postens prissättning följer nämnda principer. I detta ingår att granska att Postens redovisade kalkyler inte snedfördelar kostnader mellan t.ex. SOT och övriga tjänster eller mellan tjänster som riktas till olika kundgrupper som konsumenter respektive företag. Kortfattat kan sägas Post- och telestyrelsen 11

12 att för de tjänster som ligger inom SOT och där konkurrens saknas eller är svag är nyckelfrågan att priserna inte är för höga i ett kundperspektiv. För konkurrensutsatta tjänster är däremot nyckelfrågan att priserna inte är för låga i ett konkurrensperspektiv Granskningsmetod Granskningsmetoden i efterkalkyl 07 fas 2 kan sammanfattningsvis sägas bestå av två steg. I det första analyseras kostnadsberäkningar och -fördelningar för enskilda tjänster, och i det andra granskas kopplingen mellan kostnader och priser för tjänsterna: Steg 1. PTS har granskat enskilda produktkalkyler för ett större antal tjänster. En viktig del i denna granskning är att jämföra hur kostnader fördelats och/eller skiljer sig åt mellan olika tjänster. Tyngdpunkten i granskningen har legat på brevtjänster men även några pakettjänster som ingår i den samhällsomfattande tjänsten har undersökts. Steg 2. PTS har gjort en analys och jämförelse mellan olika tjänsters priser och vinstmarginaler. Ur de av Posten överlämnade underlagen har kalkylerade intäkter, kostnader och marginaler tagits fram och sammanställts av PTS. Här jämförs olika tjänsters marginaler, styckintäkter och styckkostnader för att identifiera eventuella till synes omotiverade eller ologiska skillnader. En av myndigheten gjord internationell prisjämförelse, med syfte att bedöma rimligheten i prissättningen, redovisades föregående år inom ramen för den årliga rapporten. Under innevarande år har denna granskning presenterats separat i rapporten Konsumentpriser för brev och paket Iakttagelser Postens nya kalkylsystem PTS granskning har, såsom nämnts ovan, väsentligt underlättats av det detaljerade och välstrukturerade kalkylunderlag myndigheten har fått från Posten i och med implementeringen av det nya kalkylsystemet. Den högre detaljeringsgraden innebär att PTS enklare kan finna vad som är de viktigaste kostnadsorsakerna i tjänsterna. För att möjliggöra jämförelser mellan olika tjänster är det väsentligt för myndigheten att kunna beräkna kostnader per styck, dels totalt för en tjänst, dels per kalkylprocessteg. För att kunna göra det senare måste myndigheten även känna till antal försändelser för respektive kalkyltjänst som trafikerar ett visst kalkylprocessteg. I och med att myndigheten inte hade tillgång till dessa data initialt krävdes ett antal följdfrågor till Posten. Granskningen skulle framöver kunna underlättas om myndigheten även fick en sammanställning i samma format som kostnadskalkylen 2 PTS ER: , Post- och telestyrelsen 12

13 (dvs. kalkyltjänst brutet mot kalkylprocessteg), men med trafikvolymen 3 istället för kostnader Inrikes brevtjänster Den totala rörelsemarginalen för inrikes brevtjänster har ökat rejält under en följd av år, men under 2007 har en viss försämring skett. Traditionell brevbefordran har fortfarande en relativt hög rörelsemarginal, och står för majoriteten av inrikes brevtjänsters kalkylmässiga rörelseresultat. Dock har dessa tjänsters andel av resultatet minskat något. PTS analys av de olika tjänsterna visar att det råder en avsevärd spridning i rörelsemarginal mellan dessa. Genom analyserna har myndigheten identifierat ett antal väsentliga frågeställningar rörande relationen mellan rörelsemarginaler i allmänhet och kravet på kostnadsbasering enligt lag och tillståndsvillkor. PTS har därför under 2008 inlett ett särskilt projekt för att närmare belysa dessa frågeställningar. I föregående års granskning (av efterkalkyl 06) fann PTS att en viss kombination av betalsätt 4 och tjänst, som historiskt och logiskt sett har haft en högre styckkostnad än ett annat betalsätt för motsvarande tjänst, hade en lägre styckkostnad i efterkalkylen. Posten menade att detta var ett resultat av de förenklingar som tillfälligtvis skett i kalkylen 2006 i samband med implementeringen av det nya kalkylsystemet. I årets granskning visar det sig dock att den observerade effekten kvarstår för Dessutom har marginalen för den aktuella kombinationen av tjänst och betalsätt ökat kraftigt, och nu ligger på en nivå som inte kan anses vara i enlighet med kravet på kostnadsbasering. Posten anförde dock redan vid presentationen av efterkalkylen 07 att den aktuella styckkostnaden (och därmed marginalen) inte var rättvisande beräknad i den nya kalkylen. Posten hade observerat vissa felaktiga beräkningsprinciper, men kunde inte uppge hur stor effekt detta hade på de i efterkalkylen rapporterade värdena. Posten anförde att de avsåg att göra en noggrann analys av detta inför efterkalkyl 08. Förutom de möjliga förklaringar Posten angivit, har PTS analys visat att den mycket höga marginalen i detta fall kan kopplas till den prismodell som används, nämligen den s.k. vikttrappan. Genom att snittvikten för en försändelse med detta betalsätt är relativt hög gör prismodellen att även intäkten per försändelse blir högre relativt sett än för övriga betalsätt. Postens kostnadskalkyl visar dock att denna högre snittvikt inte får nämnvärt genomslag på kostnaderna för tjänsten. Därmed understryker Postens egen kalkyl att användandet av vikt som grundläggande parameter i prismodellen står i kontrast till regelverkets krav på kostnadsbasering. Vidare får PTS anföra att myndigheten förutsätter att de uppgifter som kommer att redovisas i efterkalkyl 08 är rimligt rättvisande, dvs. att alla nödvändiga mätningar och 3 Dvs. volymen för respektive kalkyltjänst i varje kalkylprocessteg. Alternativt kan styckkostnaden för resp. tjänst och kalkylprocessteg rapporteras. 4 Med betalsätt avses här frimärkt, portobetalt (dvs., fakturerat) samt franko. Post- och telestyrelsen 13

14 justeringar av kalkylmodellen i detta avseende då är helt genomförda. Visar efterkalkyl 08 ändå på substantiellt höga marginaler (eller skillnader i marginaler) för vissa tjänster, kan åtgärder från myndigheten aktualiseras. PTS har tidigare funnit att brevbärarutdelade dagstidningar haft en mycket stor negativ marginal. Detta har dock förbättrats under 2007, även om marginalen fortfarande är negativ. Posten har tidigare förklarat att de låga, ej kostnadstäckande, priserna beror på att dessa tidningar tidigare var prisreglerade, och att man successivt avser närma sig kostnadstäckning på dessa. PTS noterar också att Posten närmat sig kostnadstäckning för denna tjänst. Med rimlighetsaspekten i beaktande kan avsteget från kostnadsbasering i detta fall fortsatt försvaras då kunderna (framförallt morgontidningarna) 5 har anfört att det inte finns konkurrens på området. PTS kommer fortsatt att följa utvecklingen i detta hänseende Utrikes brevtjänster Utrikes brevtjänster visar väsentlig ökad vinst jämfört med 2006, vilket även lett till rejält ökad rörelsemarginal för segmentet. Dock är utrikestjänsternas rörelsemarginal fortfarande väsentligt lägre än för inrikes brevtjänster. Det förbättrade resultatet är främst hänförligt till förbättrat resultat för importbrev, som både visar ökad omsättning och lägre kostnader. Priserna på exportbrev höjdes med 10% den 1 januari 2007, men prishöjningen ledde inte till ett förbättrat resultat på dessa brev jämfört med 2006, utan rörelsemarginalen är närmast oförändrad. Sedan 1999 har priset på exportbrev (till Europa) ökat med 57%, 6 utan att Posten kunnat redovisa några betydande vinster i denna verksamhet. De s.k. terminalavgifter som styr hur avräkningar mellan avsändar- och mottagarland sker påverkas i första hand av valutaförändringar och förändringar av portot i respektive mottagarland. Avräkningsprinciperna är avtalsbundna genom multilaterala avtal såsom Reims-avtalet och bilaterala avtal vilket gör att det är svårt att styra resultatet för utrikesverksamheten. Terminalavgifterna står för en mycket stor del av kostnaderna för utrikesverksamheten, och för flertalet tjänster uppgår dessa till över hälften av den totala tjänstekostnaden. I och med detta blir resultatutvecklingen för segmentet till mycket stor del beroende på hur terminalavgifterna utvecklas, vilket i sin tur bl.a. beror på hur stora volymer som går till respektive kommer från olika länder. Terminalavgifterna är sålunda, åtminstone kortsiktigt, mycket svåra att påverka för Posten. Även för utrikes brevtjänster har PTS funnit att det råder en mycket stor variation i de enskilda tjänsternas rörelsemarginaler, dock i något lägre grad än för motsvarande inrikestjänster. Återigen finns det ett fåtal tjänster som uppvisar så hög marginal att kravet på kostnadsbasering kan ifrågasättas. 5 Genom organisationen Tidningsutgivarna (Dnr /32) 6 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse, PTS-ER2008:18, sid. 13. Post- och telestyrelsen 14

15 Pakettjänster Logistiksegmentets operativa kalkylmässiga marginal är för första gången under jämförbar tid positiv, om än marginellt. Den totala omsättningen i segmentet har fortsatt att öka. För pakettjänster är dock omsättningsökningen mycket blygsam, och rörelsemarginalen fortsatt negativ, även om en väsentlig förbättring har skett. Antal distribuerade paket har ökat med knappt 3 % jämfört med föregående år. Priset på inrikes postpaket höjdes med ca 4 % den 1 januari 2007, vilket totalt innebar en prisökning på ca 65 % sedan Eftersom inrikes postpaket under året även ökat volymen rejält, ser tjänsten mycket lönsam ut för 2007, vilket är en stor skillnad gentemot tidigare år. PTS noterade i föregående granskning av efterkalkyl 06 att två likartade pakettjänster hade närmast identiska styckkostnader, medan skillnaden i styckpris var väsentlig. 8 I efterkalkyl 07 visar Posten däremot en väsentlig kostnadsskillnad mellan dessa tjänster. Det är dock fortfarande så att intäktsskillnaden per styck är betydligt större än kostnadsskillnaden per styck. Posten menar att de ännu saknar tillräckliga mätningar för att registrera verkliga skillnader i hanteringen av dessa tjänster, och att avsikten är att göra sådana mätningar för att ytterligare förbättra kalkylmodellen inför efterkalkyl 08. PTS förutsätter att de brister Posten pekat på rättas till och att efterkalkyl 08 ger en rättvisande bild av tjänsternas kostnader. Kvarstår den stora skillnaden mellan intäktsskillnad per styck och kostnad per styck, kan åtgärder från myndighetens sida bli aktuella Slutsatser PTS granskning i fas 2 har innefattat en studie av Postens kostnadsfördelning och prissättning av enskilda tjänster inom den samhällsomfattande tjänsten. Det nya kalkylsystemets detaljeringsgrad har underlättat myndighetens granskning även i detta avseende. Vid analysen av olika tjänster har PTS observerat att det råder en avsevärd spridning i rörelsemarginal mellan dessa. Den totala avkastningen i vissa segment överstiger betydligt ägarnas definierade avkastningskrav, åtminstone på kort sikt. Enligt myndigheten är det därför av vikt att belysa ett antal väsentliga frågor rörande relationen mellan rörelsemarginaler i allmänhet och kravet på kostnadsbasering enligt lag och villkor. PTS har därför inlett en utredning av dessa frågor i ett särskilt projekt under I den mer detaljerade granskningen har PTS funnit några fall där enskilda tjänsters marginaler har varit uppseendeväckande höga (antingen enskilt, eller vid jämförelse med liknande tjänster). Posten har i dessa fall hänvisat till att det nya kalkylsystemet 7 Under samma period har KPI ökat med 10,8%. 8 Skillnaden är att den ena tjänsten är inriktad mot konsumenter och mindre företag medan den andra riktas mot företag med stora paketvolymer. Post- och telestyrelsen 15

16 ännu inte tillräckligt detaljerat kunnat fånga faktiska skillnader mellan vissa tjänster, men att åtgärder, som exempelvis nya mätningar, vidtas för att detta ska förbättras till efterkalkyl 08. PTS avvaktar därför resultatet av dessa uppdateringar av kalkylsystemet innan eventuella ingripanden görs och förutsätter att tillräckliga åtgärder genomförs så att efterkalkyl 08 i alla delar är rättvisande avseende olika tjänsters kostnader. Post- och telestyrelsen 16

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens 2010-11-08 Dnr: 10-9595 1 Sida Postavdelningen Joakim Levin 08-678 55 67 joakim.levin@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Föreläggande om rättelse av Posten AB:s kalkylmodell

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 DATUM RAPPORTNUMMER 19 mars 2003 PTS-ER-2003:12 ISSN 1650-9862 PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 DATUM RAPPORTNUMMER 2004-10-13 PTS-ER-2004:35 ISSN PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig verksamhet...

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5)

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) 2005-01-25 Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) Så skapas en bättre konkurrens på postmarknaden Den 1 januari 1993 avskaffades Postens

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Kommittédirektiv En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Dir. 2015:87 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över postlagstiftningen

Läs mer

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-08-07 Dnr: 15-7303 1(9) Ert datum Er referens 2015-06-18 Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /30

Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /30 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2009-06-08 Dnr: 09-6500/30 postavdelningen Mathias Henricson 08-678 5624 mathias.henricson@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Posten AB Saken Villkor enligt 5b postlagen

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Diarienummer 08-10296/32 Rapportnummer PTS-ER:2008-18 Datum 2008-10-29 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Författare Joakim Levin Förord Post och

Läs mer

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut.

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut. BESLUT 1(16) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-14 Dnr: 11-9665 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Tillståndsvillkor för Posten AB (556128-6559)

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Våra mål Långsiktig konsumentnytta

Läs mer

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut.

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut. BESLUT 1(19) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-09-11 Dnr: 13-9358 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för Posten AB (556128-6559) Saken Villkor enligt 2

Läs mer

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM KKV2023, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2012-05-14 Dnr 211/2012 1 (5) Anmälande företag Posten AB, org.nr 556128-6559, 105 00 STOCKHOLM Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström,

Läs mer

Tillståndsvillkor för Posten AB

Tillståndsvillkor för Posten AB BESLUT 1(18) Datum Vår referens Aktbilaga 2010-09-30 Dnr: 10-8418 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Tillståndsvillkor för Posten AB Saken Villkor

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Datum 2014-11-25 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Diarienummer 14-460 ISSN 1650-9862

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Svensk postmarknad 2015

Svensk postmarknad 2015 Svensk postmarknad 2015 VÄLKOMNA! Talare Sten Selander Joakim Levin Anders Hildingsson Paus (ca 15 min) Emma Maraschin Ämne Inledning Brevmarknadens utveckling Omvärldsbild och trender Några prioriterade

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU15 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i mervärdesskattelagen. De lagändringar

Läs mer

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten)

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten) BESLUT 1(18) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-11 Dnr: 15-8920 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för PostNord Group AB (556128-6559) Saken Villkor enligt

Läs mer

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045).

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045). BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-03 Dnr: 11- Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se [Tillståndshavarens namn/firma Tillståndsvillkor för postverksamhet Saken

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Teracoms kalkylmodell för prissättning av tjänster

Teracoms kalkylmodell för prissättning av tjänster s kalkylmodell för prissättning av tjänster Datum 12 januari 2004 Till Från 1 Introduktion 1.1 Bakgrund s avtal för utsändning upphör vid utgången av 2003. En diskussion har uppstått beträffande s kalkylmodeller

Läs mer

Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar

Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar PROMEMORIA Datum Sida 2016-09-15 1(7) Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar PostNord argumenterar, i sitt remissvar 1

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE 2001-02-21 Dnr 01-6718 Aktbil. 7 FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE OBSERVERA ATT DETTA ÄNNU INTE ÄR EN INBJUDAN TILL ANSÖKAN! Ansökan Inlämnande av ansökan Ansökningar skall ges in till PTS senast den

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

2(6) Postavdelningen Josefin Grolander

2(6) Postavdelningen Josefin Grolander PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2005-08-31 Rev. 2008-11-20 2(6) Postavdelningen Josefin Grolander 08-678 56 06 josefin.grolander@pts.se PM reviderad 2008-11-20 med anledning av att Post- och telestyrelsen

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684).

Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684). BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Josefin Grolander Postavdelningen 08-678 56 06 josefin.grolander@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 december 2002 02-10981/39 Till berörda tillståndshavare

Läs mer

Följer staten Välfärdsutredningens riktlinjer?

Följer staten Välfärdsutredningens riktlinjer? Följer staten Välfärdsutredningens riktlinjer? Bakgrund Välfärdsutredningen har lämnat ett förslag på hur vinsterna i företag som drivs inom vård, skola och omsorg ska begränsas. Förslaget innebär att

Läs mer

Bilaga 3, Utvärdering

Bilaga 3, Utvärdering Bilaga 3 Datum 2011-10-26 Bilaga 3, Utvärdering Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Utvärdering

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 24 oktober 2007 06-4616/23, a ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Teracom

Läs mer

De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999

De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999 De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999 Juni 1999 Dnr 99-5328 1 De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999 Under våren 1999 har Post- och telestyrelsen (PTS) inhämtat uppgifter om

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Service och konkurrens 2011

Service och konkurrens 2011 PTS-ER 2011:11 Datum 2011-04-11 Service och konkurrens 2011 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige PTS-ER 2011:11 11-2228 ISSN 1650-9862 Författare Mathias Henricson & Joakim Levin Post- och telestyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 7/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) årsredovisning för år 2011 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten. Postbefordran i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27), dnr N2016/02666/ITP

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten. Postbefordran i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27), dnr N2016/02666/ITP YTTRANDE 1(5) Regional utveckling Bo Jonsson 010-2247217 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten. Postbefordran i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27),

Läs mer

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Uppgift 2.0: Resultatplanering Företaget Aha tillverkar produkten Skyar. Företaget har kalkylerat med fasta kostnader på 936 000 kr och rörliga

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Juni 2015 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att ett undantag från mervärdesskatteplikt

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av prisregleringen

Uppföljning och utvärdering av prisregleringen DATUM RAPPORTNUMMER 27 februari 2002 PTS-ER-2002:7 ISSN 1650-9862 Uppföljning och utvärdering av prisregleringen för vissa posttjänster Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Regeringens beslut 2 1.2

Läs mer

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9)

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Slutrapport Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Resultat... 4 3.1 Nettoomsättning... 4 3.2 Rörelseresultat... 4 3.3 Eget

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

Promemoria om ändring i lagen om tävling med hästdjur

Promemoria om ändring i lagen om tävling med hästdjur Promemoria om ändring i lagen om tävling med hästdjur Sammanfattning I promemorian föreslås att det i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71)

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) Ärendet Utrikesdepartementet har berett Stockholms läns landsting möjlighet att yttra sig

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB).

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB). UNDERRÄTTELSE ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET,, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Viktoria Arwinge 19 december 2007 07-12195 Konkurrensavdelningen Accessnätsenheten viktoria.arwinge@pts.se TeliaSonera AB Att:

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad UNDERRÄTTELSE 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-07-03 Dnr: 13-7974 4 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-678 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164 Att: Gustaf Ehrner

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån Enheten för Europarätt och externa frågor

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån Enheten för Europarätt och externa frågor PROTOKOLL Nummer 20 9.11.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån Enheten för Europarätt och externa frågor Beslutande Föredragande Justerat Minister

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Inofficiell översättning

Inofficiell översättning 29.12.2011 1 (37) URVAL AV FÖRETAG FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV SAM- HÄLLSOMFATTANDE POSTTJÄNSTER 29.12.2011 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANHÄNGIGGÖRANDE AV URVALSFÖRFARANDET OCH BEHANDLING AV ÄRENDET PÅ

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)

Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1) Datum Sida YTTRANDE 2016-04-13 1 (5) Ert dnr Fi2016/00114/BAEU Dnr EBM A-2016/0029 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån

Läs mer

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet 1 Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skogsstyrelsen (SKS) granskat myndighetens efterlevnad av de ekonomiska målen för den avgiftsbelagda

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:37

Regeringens proposition 2012/13:37 Regeringens proposition 2012/13:37 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om internationell roaming Prop. 2012/13:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer