PTS årliga ekonomiska tillsyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PTS årliga ekonomiska tillsyn"

Transkript

1 Diarienummer /32 Datum PTS årliga ekonomiska tillsyn Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007

2 Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Författare Emma Rodin och Joakim Levin

3 Förord PTS (Post- och telestyrelsen) enhet för posttillsyn har som ett led i sin ekonomiska tillsyn genomfört en granskning av Postens redovisning och kalkylering för år Resultatet av granskningen presenteras i bifogad promemoria. I promemorian har all information i underliggande arbetsmaterial som PTS bedömt vara affärshemlig exkluderats. Lars Forslund Chef för enheten för posttillsyn

4 Innehållsförteckning Förord...3 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund PTS uppdrag Redovisning och kalkylering 6 3. Granskning av kalkylering och redovisning Postens organisation Inriktning Granskningsmetod Iakttagelser Slutsatser Granskning av Postens kostnader och priser för enskilda tjänster Postens prissättning och resultatutveckling Inriktning Granskningsmetod Iakttagelser Postens nya kalkylsystem Inrikes brevtjänster Utrikes brevtjänster Pakettjänster Slutsatser 15

5 1. Inledning Denna granskningspromemoria ingår i PTS årliga rapportering avseende den ekonomiska tillsynen av Posten AB. I promemorian beskrivs den genomförda granskningen av Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 och särskilt viktiga slutsatser av denna redovisas. Dessa slutsatser kommer också att ligga till grund för PTS framtida granskning. PTS har sedan tidigare identifierat väsentliga kalkyldata som myndigheten behöver ha tillgång till på årlig basis för att kunna fullgöra sitt granskningsuppdrag. Det är också av stor vikt att PTS hålls informerad om t.ex. förändringar i kalkyl- och avräkningsprinciper, kalkylprocessteg, ekvivalenter samt att myndigheten underrättas om tidpunkter för bakomliggande statistikstudier. Post- och telestyrelsen 5

6 2. Bakgrund 2.1. PTS uppdrag PTS har enligt förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen dels ett samlat ansvar på postområdet, dels ett uppdrag att utöva tillsyn enligt postlagen (1993:1684). PTS ekonomiska tillsyn när det gäller den samhällsomfattande posttjänsten har i allt väsentligt sin utgångspunkt i de närmare krav på informationsskyldighet, redovisning och kalkylering som framgår av Postens tillståndsvillkor. Tillståndsvillkoren innebär en närmare precisering av de krav som framgår av 1 postlagen, och föreskriver bl.a. att företaget ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst samt vilka övergripande krav som ställs på denna tjänst i fråga om kvalitet, innehåll och prissättning. 1 PTS har enligt 16 postlagen rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för myndighetens tillsyn. Av Postens tillståndsvillkor framgår vidare att Posten på begäran av PTS ska inge utdatarapporter som följer de principer för redovisning av kostnader och intäkter m.m. som preciseras i tillståndsvillkoren. Posten ska också på det sätt PTS begär bereda myndigheten tillgång till dokumentation av och underlag för kalkylsystem och kalkylering. Posten ska årligen, senast den 30 juni, lämna ett reviderbart kalkylunderlag (kalkyldatabas) till PTS. Specifika produktkalkyler ska på myndighetens begäran kunna tillhandahållas inom en månad. De skäl som anges i Postens tillståndsvillkor ifråga om kraven på kalkylering och redovisning förtydligar att PTS, för att kunna fullgöra sitt uppdrag, ska beredas tillgång till den totala bilden bl.a. inom för- och efterkalkylering, statistik och redovisning. Detta sammanhänger med att den samhällsomfattande posttjänsten är en integrerad del av Postens verksamhet Redovisning och kalkylering Enligt 7 a i postlagen ska den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst enligt 1 samma lag tillhandahålla tjänsten till priser som grundar sig på kostnaderna. Verksamheten ska enligt 7 a årligen redovisas för PTS i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna. Kraven på redovisningen och kalkylering preciseras i Postens tillståndsvillkor. Av dessa villkor framgår att tillståndshavaren ska ha en redovisning och kalkylering som medger kontroll av att priserna för de tjänster som ingår i den samhällsomfattande 1 I regeringens proposition 1997/98:127 anges att den samhällsomfattande tjänsten som framgår av 1 postlagen ska säkerställas genom att PTS, för en eller flera operatörer, i tillståndsvillkor föreskriver att tillståndshavaren är skyldig att svara för en samhällsomfattande posttjänst. Post- och telestyrelsen 6

7 posttjänsten grundar sig på kostnaderna och är rimliga. Med samhällsomfattande posttjänst avses i detta sammanhang förmedling av brev och andra adresserade försändelser upp till 20 kg. En sådan kontroll förutsätter att tillståndshavaren redovisar kostnader och intäkter för den samhällsomfattande posttjänsten i ett dokumenterat och transparant kalkylsystem baserat på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kalkylering. Enligt tillståndsvillkoren ska det med hjälp av kalkylsystemet vara möjligt att beräkna självkostnaden för varje enskild tjänst som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten. Med enskild tjänst avses en tjänst som kan urskiljas i prislistorna. I enlighet med tillståndsvillkoren behöver PTS sammanfattningsvis information om: vilka kalkyl- och interna avräkningsprinciper som har använts samt förändringar i dessa jämfört med föregående år den totala bilden av intäkts- och kostnadsfördelningen vilka fördelningsnycklar som har använts vilka belopp som har fördelats till berörda tjänster hur kostnaderna ska kunna härledas från redovisat bokslut samtliga koncernmässiga justeringar och andra förändringar synligt redovisade Post- och telestyrelsen 7

8 3. Granskning av kalkylering och redovisning 3.1. Postens organisation Under åren 2001 till 2006 upprättade Posten ett sammantaget bokslut för verksamhetsgrenarna Meddelande och Logistik och ett för Kassatjänster. Det försvårade PTS avstämningsarbete eftersom resultatet för brev, paket samt utrikes integrerades i ett och samma bokslut. Från och med den 1 januari 2007 (efterkalkyl 07) arbetar Posten i en ny verksamhetsstruktur där organisationen är uppdelad i fyra specialiserade dotterbolag. Den traditionella postverksamheten bedrivs inom ett bolag, Posten Meddelande AB, och logistiktjänsterna i ett eget bolag, Posten Logistik AB. Strålfors och Svensk Kassaservice är också två separata bolag, varav det senare sedermera har avvecklats under Inför Posten AB:s ändrade verksamhetsstruktur 2007 gjorde Posten om sitt kalkylsystem under I arbetet med att säkerställa att Postens nya kalkyler möter PTS krav i Postens tillståndsvillkor träffades parterna fem gånger under vintern 2007/08 och våren I maj 2008 gjorde PTS den slutliga kalkylbeställningen för efterkalkyl Inriktning PTS har under 2008, såsom tidigare år, granskat Postens kalkyler för 2007 i två faser. I fas 1 har fokus lagts på en analys av Postens totala kostnads- och intäktsfördelning utifrån redovisat bokslut för år I fas 2 har utvalda delar av Postens kalkyldatabas och prislista studerats närmare, se avsnitt 4.3. Huvudsyftet i fas 1 har varit att säkerställa att systemet för kalkylering respektive redovisning, och kopplingen däremellan, är transparent i enlighet med kraven i tillståndsvillkoren. Det ska därmed vara möjligt att härleda kostnaderna i kalkyldatabasen för inrikes- och utrikes brev och logistik till redovisningen. På motsvarande sätt ska intäkterna kunna härledas från Postens lönsamhetsuppföljning till bokslutet. Denna granskning har gjorts på en nivå motsvarande Postens tjänstenivå 1 (Meddelande, Logistik, Kassaservice och Strålfors) och kalkylorganisation (enheter inom organisationen som t.ex. Logistik försäljning, Logistiksortiment, Logistik Staber) utan hänsyn tagen till kostnadsfördelningen till enskilda tjänster inom en viss del av verksamheten, vilket görs i fas Granskningsmetod Granskningsmetoden i fas 1 kan sammanfattas i följande punkter: 1. Fastställa det operativa rörelseresultatet för koncernen. Analysera eventuella avsättningar och extraordinära poster som ingår i rörelseresultatet. Post- och telestyrelsen 8

9 2. Analysera den totala kostnads- och intäktsfördelningen mellan verksamhetsgrenarna med hjälp av efterkalkylen. 3. Fastställa kalkylsystemen för inrikes- och utrikes brevs samt logistiks avstämningspunkter i redovisningen och analysera dessa verksamhetsgrenars del av koncernens kostnader Iakttagelser Utgångspunkten i PTS granskning av efterkalkyl 07 fas 1 är koncernens rörelseresultat vilket har rensats från interna mellanhavanden och sedan har kunnat stämmas av mot Postens efterkalkyl. Därefter har fördelning av intäkter och kostnader mellan Meddelandebolaget, Logistikbolaget, Strålfors och Svensk Kassaservice analyserats. Till skillnad ifrån föregående år har PTS kunnat göra detta direkt i den externa redovisningen för respektive bolag och inte i en särskild upprättad efterkalkyl, vilket var fallet då Meddelandes och Logistiks verksamheter redovisades i ett gemensamt bolag. Myndighetens arbete har därmed underlättats betydligt av Postens nya koncernstruktur. Dessutom har transparensen förbättrats avsevärt genom att det finns en tydlig koppling mellan redovisningen och kalkylsystemet. För att få fram den totala kostnaden för varje tjänst på nivå 1 i tjänstekalkylhierarkin, har efterkalkylen rensats för tjänsternas omställnings-, utvecklings- och extraordinära kostnader. Dessa poster har Posten specificerat i en särskild bilaga fördelade per rörelsegren. PTS hade först svårt att se kopplingen mellan fördelningen per rörelsegren och kalkylorganisation, men fick efter förfrågan tillgång till en förtydligande bilaga. Posterna har därefter kunnat stämmas av även om PTS inte har haft tillräcklig information för att kunna säkerställa korrektheten i fördelningen. PTS har även i årets granskning studerat Postens fördelning av rörelsegrenarnas direkta kostnader och overheadkostnader för att analysera tjänsternas (nivå 1) del av koncernens kostnader. I de fall PTS inte har kunnat följa Postens principer för kostnadsfördelningen har myndigheten ställt följdfrågor. PTS har också granskat intäkts och resultatfördelningen mellan tjänsterna nivå 1 och nivå 4 (1:a klassbrev, ekonomibrev, ODR etc.) och jämfört denna med fördelningen I mer än hälften av fallen då PTS har ställt frågor rörande större avvikelser mellan åren beror dessa på ändringar i Postens kalkylsystem som Posten inte har omnämnt särskilt i Kalkylprinciper Efterkalkyl 07. Myndigheten ser här en förbättringspotential till nästa års efterkalkyl i vilken Posten på en mer detaljerad nivå skriftligen beskriver de organisatoriska förändringar som har påverkat tjänsternas och kalkylorganisationernas resultat. Detta för att bespara både PTS och Posten extra arbete och frågor. En viktig fråga som har aktualiserats i årets granskning är att Posten inte bör göra ändringar i efterkalkylen efter det att den har överlämnats till PTS. Myndigheten fick i slutet av september ett brev från Posten i vilket företaget upplyste PTS om att det hade upptäckts felaktigheter i efterkalkylen varför kalkylen hade rättats, utan att Post- och telestyrelsen 9

10 närmare förklara de bakomliggande orsakerna. Följden blev att kostnads- och intäktsfördelningen, som PTS hade granskat redan i juli och ställt följdfrågor till Posten om i slutet av augusti, hade ändrats för merparten av tjänsterna. Myndigheten var således tvungen att återigen granska kalkylerna för fas 1 och försöka finna förklaring till vad som hade förorsakat ändringarna. Mindre tid kunde därigenom läggas på granskningen i fas 2. PTS påtalade problematiken för Posten vid ett möte i november då Posten även ombads redovisa vad som hade förorsakat ändringarna i kalkylen. Dessutom underströk myndigheten att trovärdigheten i de överlämnade kalkylerna minskar ju fler felaktigheter som förekommer i dem. Posten beklagade det extra arbete kalkyländringarna hade åsamkat PTS och parterna beslutade om att ändringar i efterkalkylen endast bör göras i undantagsfall, efter att den har överlämnats till PTS. En klar förbättring är att Posten i årets efterkalkyl har arbetat på ett enhetligt sätt vid upprättandet av kalkylerna för inrikes-, utrikes- och logistiktjänsterna. Tidigare år gjordes tjänsternas kalkyler i olika format och grad av detaljering, vilket försvårade avstämningen kalkylerna emellan. I efterkalkyl 07 har samtliga tjänster och undernivåer lagts in i samma kalkyler varför överskådligheten har blivit mycket bättre Slutsatser Postens nya koncernstruktur och kalkylsystem 2007 har avsevärt underlättat granskningen i fas 1 och PTS avstämning mellan kalkylering och redovisning, samt analysen av bolagens resultat. För att förenkla granskningsarbetet kommer PTS att inför efterkalkyl 08 begära att Posten att på en mer detaljerad nivå skriftligen beskriva förändringarna i tjänsternas och kalkylorganisationernas intäkter och kostnader genom enklare avvikelseanalyser, redan vid överlämnandet av kalkylerna. PTS och Posten har också kommit överens om att ändringar i Postens efterkalkyl, efter det att rapportering har skett till myndigheten, endast bör göras i undantagsfall och då i direktkontakt med PTS. Detta för att undvika merarbete för båda parter och öka tillförlitligheten i överlämnat kalkylmaterial. Post- och telestyrelsen 10

11 4. Granskning av Postens kostnader och priser för enskilda tjänster 4.1. Postens prissättning och resultatutveckling I fas 2 har utvalda delar av Postens kalkyldatabas och prislista studerats närmare. Såsom nämnts i avsnitt 2.2 ska den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst göra det till rimliga priser som grundar sig på kostnaderna. PTS har därför till uppgift att bedöma och värdera huruvida Postens priser överensstämmer med detta krav. Begreppet kostnadsbaserade priser kan sägas bestå av två delar. Dels en kostnadsbas som kan beräknas enligt olika principer, dels ett rimligt vinstpålägg som kan variera beroende på kalkylsituationen. Såväl företagsekonomiska, konsumentpolitiska, konkurrensrättsliga och regionalpolitiska som samhällsekonomiska m.fl. aspekter kan beaktas när det gäller att fastställa en rimlig vinstmarginal. Postens situation har förändrats väsentligt de senaste åren, med stora strukturella rationaliseringar, vilket bl.a. gett en kraftigt ökad vinst. Tidigare har fokus i PTS granskning, mot bakgrund av ett svagt totalt resultat, legat mot frågeställningar kring korssubventionering. Detta framför allt för att granska att inte underprissättning har skett för vissa tjänster i syfte att slå vakt om marknadsandelar på konkurrensutsatta områden. När Posten år 2007 på årsbasis har en betydligt högre avkastning än det ägarkrav som ställs, utökas frågeställningarna till att även innefatta frågor som rör vilka vinster som är rimliga och förenliga med postlagens krav på kostnadsbasering Inriktning Regelverket fastställer att priserna på de tjänster som ingår i den så kallade samhällsomfattande tjänsten (SOT) ska vara rimliga och kostnadsbaserade. Postens tjänster innefattar bl.a. de tjänster som omfattas av SOT inklusive de brevtjänster vars pris regleras av pristaket. Å andra sidan är vissa av Postens tjänster konkurrensutsatta och Posten bör därför ha viss möjlighet att anpassa prissättningen till marknaden. För att en aktör med faktisk ensamrätt på vissa tjänster inte ska utnyttja sin monopolställning på en delmarknad, i syfte att snedvrida konkurrensen på en annan, finns ett intresse från samhällets sida att övervaka denne. Detta återspeglas i aktuellt regelverk för postverksamhet. En aktör med dessa förutsättningar, som står under tillsyn och reglering, kan därmed också ha incitament att för tillsynsmyndigheten visa så höga kostnader som möjligt för ej konkurrensutsatta produkter, och så låga som möjligt för konkurrensutsatta produkter. I förlängningen innebär det att PTS uppdrag är att granska att Postens prissättning följer nämnda principer. I detta ingår att granska att Postens redovisade kalkyler inte snedfördelar kostnader mellan t.ex. SOT och övriga tjänster eller mellan tjänster som riktas till olika kundgrupper som konsumenter respektive företag. Kortfattat kan sägas Post- och telestyrelsen 11

12 att för de tjänster som ligger inom SOT och där konkurrens saknas eller är svag är nyckelfrågan att priserna inte är för höga i ett kundperspektiv. För konkurrensutsatta tjänster är däremot nyckelfrågan att priserna inte är för låga i ett konkurrensperspektiv Granskningsmetod Granskningsmetoden i efterkalkyl 07 fas 2 kan sammanfattningsvis sägas bestå av två steg. I det första analyseras kostnadsberäkningar och -fördelningar för enskilda tjänster, och i det andra granskas kopplingen mellan kostnader och priser för tjänsterna: Steg 1. PTS har granskat enskilda produktkalkyler för ett större antal tjänster. En viktig del i denna granskning är att jämföra hur kostnader fördelats och/eller skiljer sig åt mellan olika tjänster. Tyngdpunkten i granskningen har legat på brevtjänster men även några pakettjänster som ingår i den samhällsomfattande tjänsten har undersökts. Steg 2. PTS har gjort en analys och jämförelse mellan olika tjänsters priser och vinstmarginaler. Ur de av Posten överlämnade underlagen har kalkylerade intäkter, kostnader och marginaler tagits fram och sammanställts av PTS. Här jämförs olika tjänsters marginaler, styckintäkter och styckkostnader för att identifiera eventuella till synes omotiverade eller ologiska skillnader. En av myndigheten gjord internationell prisjämförelse, med syfte att bedöma rimligheten i prissättningen, redovisades föregående år inom ramen för den årliga rapporten. Under innevarande år har denna granskning presenterats separat i rapporten Konsumentpriser för brev och paket Iakttagelser Postens nya kalkylsystem PTS granskning har, såsom nämnts ovan, väsentligt underlättats av det detaljerade och välstrukturerade kalkylunderlag myndigheten har fått från Posten i och med implementeringen av det nya kalkylsystemet. Den högre detaljeringsgraden innebär att PTS enklare kan finna vad som är de viktigaste kostnadsorsakerna i tjänsterna. För att möjliggöra jämförelser mellan olika tjänster är det väsentligt för myndigheten att kunna beräkna kostnader per styck, dels totalt för en tjänst, dels per kalkylprocessteg. För att kunna göra det senare måste myndigheten även känna till antal försändelser för respektive kalkyltjänst som trafikerar ett visst kalkylprocessteg. I och med att myndigheten inte hade tillgång till dessa data initialt krävdes ett antal följdfrågor till Posten. Granskningen skulle framöver kunna underlättas om myndigheten även fick en sammanställning i samma format som kostnadskalkylen 2 PTS ER: , Post- och telestyrelsen 12

13 (dvs. kalkyltjänst brutet mot kalkylprocessteg), men med trafikvolymen 3 istället för kostnader Inrikes brevtjänster Den totala rörelsemarginalen för inrikes brevtjänster har ökat rejält under en följd av år, men under 2007 har en viss försämring skett. Traditionell brevbefordran har fortfarande en relativt hög rörelsemarginal, och står för majoriteten av inrikes brevtjänsters kalkylmässiga rörelseresultat. Dock har dessa tjänsters andel av resultatet minskat något. PTS analys av de olika tjänsterna visar att det råder en avsevärd spridning i rörelsemarginal mellan dessa. Genom analyserna har myndigheten identifierat ett antal väsentliga frågeställningar rörande relationen mellan rörelsemarginaler i allmänhet och kravet på kostnadsbasering enligt lag och tillståndsvillkor. PTS har därför under 2008 inlett ett särskilt projekt för att närmare belysa dessa frågeställningar. I föregående års granskning (av efterkalkyl 06) fann PTS att en viss kombination av betalsätt 4 och tjänst, som historiskt och logiskt sett har haft en högre styckkostnad än ett annat betalsätt för motsvarande tjänst, hade en lägre styckkostnad i efterkalkylen. Posten menade att detta var ett resultat av de förenklingar som tillfälligtvis skett i kalkylen 2006 i samband med implementeringen av det nya kalkylsystemet. I årets granskning visar det sig dock att den observerade effekten kvarstår för Dessutom har marginalen för den aktuella kombinationen av tjänst och betalsätt ökat kraftigt, och nu ligger på en nivå som inte kan anses vara i enlighet med kravet på kostnadsbasering. Posten anförde dock redan vid presentationen av efterkalkylen 07 att den aktuella styckkostnaden (och därmed marginalen) inte var rättvisande beräknad i den nya kalkylen. Posten hade observerat vissa felaktiga beräkningsprinciper, men kunde inte uppge hur stor effekt detta hade på de i efterkalkylen rapporterade värdena. Posten anförde att de avsåg att göra en noggrann analys av detta inför efterkalkyl 08. Förutom de möjliga förklaringar Posten angivit, har PTS analys visat att den mycket höga marginalen i detta fall kan kopplas till den prismodell som används, nämligen den s.k. vikttrappan. Genom att snittvikten för en försändelse med detta betalsätt är relativt hög gör prismodellen att även intäkten per försändelse blir högre relativt sett än för övriga betalsätt. Postens kostnadskalkyl visar dock att denna högre snittvikt inte får nämnvärt genomslag på kostnaderna för tjänsten. Därmed understryker Postens egen kalkyl att användandet av vikt som grundläggande parameter i prismodellen står i kontrast till regelverkets krav på kostnadsbasering. Vidare får PTS anföra att myndigheten förutsätter att de uppgifter som kommer att redovisas i efterkalkyl 08 är rimligt rättvisande, dvs. att alla nödvändiga mätningar och 3 Dvs. volymen för respektive kalkyltjänst i varje kalkylprocessteg. Alternativt kan styckkostnaden för resp. tjänst och kalkylprocessteg rapporteras. 4 Med betalsätt avses här frimärkt, portobetalt (dvs., fakturerat) samt franko. Post- och telestyrelsen 13

14 justeringar av kalkylmodellen i detta avseende då är helt genomförda. Visar efterkalkyl 08 ändå på substantiellt höga marginaler (eller skillnader i marginaler) för vissa tjänster, kan åtgärder från myndigheten aktualiseras. PTS har tidigare funnit att brevbärarutdelade dagstidningar haft en mycket stor negativ marginal. Detta har dock förbättrats under 2007, även om marginalen fortfarande är negativ. Posten har tidigare förklarat att de låga, ej kostnadstäckande, priserna beror på att dessa tidningar tidigare var prisreglerade, och att man successivt avser närma sig kostnadstäckning på dessa. PTS noterar också att Posten närmat sig kostnadstäckning för denna tjänst. Med rimlighetsaspekten i beaktande kan avsteget från kostnadsbasering i detta fall fortsatt försvaras då kunderna (framförallt morgontidningarna) 5 har anfört att det inte finns konkurrens på området. PTS kommer fortsatt att följa utvecklingen i detta hänseende Utrikes brevtjänster Utrikes brevtjänster visar väsentlig ökad vinst jämfört med 2006, vilket även lett till rejält ökad rörelsemarginal för segmentet. Dock är utrikestjänsternas rörelsemarginal fortfarande väsentligt lägre än för inrikes brevtjänster. Det förbättrade resultatet är främst hänförligt till förbättrat resultat för importbrev, som både visar ökad omsättning och lägre kostnader. Priserna på exportbrev höjdes med 10% den 1 januari 2007, men prishöjningen ledde inte till ett förbättrat resultat på dessa brev jämfört med 2006, utan rörelsemarginalen är närmast oförändrad. Sedan 1999 har priset på exportbrev (till Europa) ökat med 57%, 6 utan att Posten kunnat redovisa några betydande vinster i denna verksamhet. De s.k. terminalavgifter som styr hur avräkningar mellan avsändar- och mottagarland sker påverkas i första hand av valutaförändringar och förändringar av portot i respektive mottagarland. Avräkningsprinciperna är avtalsbundna genom multilaterala avtal såsom Reims-avtalet och bilaterala avtal vilket gör att det är svårt att styra resultatet för utrikesverksamheten. Terminalavgifterna står för en mycket stor del av kostnaderna för utrikesverksamheten, och för flertalet tjänster uppgår dessa till över hälften av den totala tjänstekostnaden. I och med detta blir resultatutvecklingen för segmentet till mycket stor del beroende på hur terminalavgifterna utvecklas, vilket i sin tur bl.a. beror på hur stora volymer som går till respektive kommer från olika länder. Terminalavgifterna är sålunda, åtminstone kortsiktigt, mycket svåra att påverka för Posten. Även för utrikes brevtjänster har PTS funnit att det råder en mycket stor variation i de enskilda tjänsternas rörelsemarginaler, dock i något lägre grad än för motsvarande inrikestjänster. Återigen finns det ett fåtal tjänster som uppvisar så hög marginal att kravet på kostnadsbasering kan ifrågasättas. 5 Genom organisationen Tidningsutgivarna (Dnr /32) 6 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse, PTS-ER2008:18, sid. 13. Post- och telestyrelsen 14

15 Pakettjänster Logistiksegmentets operativa kalkylmässiga marginal är för första gången under jämförbar tid positiv, om än marginellt. Den totala omsättningen i segmentet har fortsatt att öka. För pakettjänster är dock omsättningsökningen mycket blygsam, och rörelsemarginalen fortsatt negativ, även om en väsentlig förbättring har skett. Antal distribuerade paket har ökat med knappt 3 % jämfört med föregående år. Priset på inrikes postpaket höjdes med ca 4 % den 1 januari 2007, vilket totalt innebar en prisökning på ca 65 % sedan Eftersom inrikes postpaket under året även ökat volymen rejält, ser tjänsten mycket lönsam ut för 2007, vilket är en stor skillnad gentemot tidigare år. PTS noterade i föregående granskning av efterkalkyl 06 att två likartade pakettjänster hade närmast identiska styckkostnader, medan skillnaden i styckpris var väsentlig. 8 I efterkalkyl 07 visar Posten däremot en väsentlig kostnadsskillnad mellan dessa tjänster. Det är dock fortfarande så att intäktsskillnaden per styck är betydligt större än kostnadsskillnaden per styck. Posten menar att de ännu saknar tillräckliga mätningar för att registrera verkliga skillnader i hanteringen av dessa tjänster, och att avsikten är att göra sådana mätningar för att ytterligare förbättra kalkylmodellen inför efterkalkyl 08. PTS förutsätter att de brister Posten pekat på rättas till och att efterkalkyl 08 ger en rättvisande bild av tjänsternas kostnader. Kvarstår den stora skillnaden mellan intäktsskillnad per styck och kostnad per styck, kan åtgärder från myndighetens sida bli aktuella Slutsatser PTS granskning i fas 2 har innefattat en studie av Postens kostnadsfördelning och prissättning av enskilda tjänster inom den samhällsomfattande tjänsten. Det nya kalkylsystemets detaljeringsgrad har underlättat myndighetens granskning även i detta avseende. Vid analysen av olika tjänster har PTS observerat att det råder en avsevärd spridning i rörelsemarginal mellan dessa. Den totala avkastningen i vissa segment överstiger betydligt ägarnas definierade avkastningskrav, åtminstone på kort sikt. Enligt myndigheten är det därför av vikt att belysa ett antal väsentliga frågor rörande relationen mellan rörelsemarginaler i allmänhet och kravet på kostnadsbasering enligt lag och villkor. PTS har därför inlett en utredning av dessa frågor i ett särskilt projekt under I den mer detaljerade granskningen har PTS funnit några fall där enskilda tjänsters marginaler har varit uppseendeväckande höga (antingen enskilt, eller vid jämförelse med liknande tjänster). Posten har i dessa fall hänvisat till att det nya kalkylsystemet 7 Under samma period har KPI ökat med 10,8%. 8 Skillnaden är att den ena tjänsten är inriktad mot konsumenter och mindre företag medan den andra riktas mot företag med stora paketvolymer. Post- och telestyrelsen 15

16 ännu inte tillräckligt detaljerat kunnat fånga faktiska skillnader mellan vissa tjänster, men att åtgärder, som exempelvis nya mätningar, vidtas för att detta ska förbättras till efterkalkyl 08. PTS avvaktar därför resultatet av dessa uppdateringar av kalkylsystemet innan eventuella ingripanden görs och förutsätter att tillräckliga åtgärder genomförs så att efterkalkyl 08 i alla delar är rättvisande avseende olika tjänsters kostnader. Post- och telestyrelsen 16

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-08-07 Dnr: 15-7303 1(9) Ert datum Er referens 2015-06-18 Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Läs mer

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Våra mål Långsiktig konsumentnytta

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Datum 2014-11-25 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Diarienummer 14-460 ISSN 1650-9862

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9)

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Slutrapport Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Resultat... 4 3.1 Nettoomsättning... 4 3.2 Rörelseresultat... 4 3.3 Eget

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem.

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem. 1 PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris.

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Magdalena Andersson Jan Larsson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Uppgift 2.0: Resultatplanering Företaget Aha tillverkar produkten Skyar. Företaget har kalkylerat med fasta kostnader på 936 000 kr och rörliga

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Distributionsstöd tillämpning av 4 kap. presstödsförordningen

Distributionsstöd tillämpning av 4 kap. presstödsförordningen 1 (7) Bilaga 2 till protokoll 2012-10-24 Dnr 11/00155 Distributionsstöd tillämpning av 4 kap. presstödsförordningen Presstödsnämnden beslutar: att vid bedömning av likaprisprincipens omfattning ska de

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15

Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15 Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15 D 15 Revisorsnämnden (RN) har genomfört en kvalitetskontroll av A-sons revision av ett aktiebolag (nedan bolaget) vars värdepapper var föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Revisionsrapport Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Datum Dnr 2007-03-22 32-2006-0714 Konsumentverkets årsredovisning 2006 Riksrevisionen har granskat Konsumentverkets årsredovisning, beslutad 2007-02-21.

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Den samhällsomfattande posttjänsten

Den samhällsomfattande posttjänsten DATUM RAPPORTNUMMER 14 februari 2003 PTS-ER-2003:2 ISSN 1650-9862 ISSN 1650-9862 Den samhällsomfattande posttjänsten Postens brev- och logistikverksamhet 2000/01 Förord Post och telestyrelsen (PTS) skall

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Grundläggande kassaservice

Grundläggande kassaservice REMISSVAR 2001-08-17 Dnr 2001/1623 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Grundläggande kassaservice (Dnr M2001/6184/ITFoU) 1 Inledande synpunkter Näringsdepartementet föreslår i den remitterade

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(8) Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 JOKKMOKK Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Sameskolstyrelsens (SamS) årsredovisning,

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005

Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005 Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005 1:1 8,5 71 12 Företaget har en negativ utveckling vad avser omsättning och lönsamhet. I uppgiften ställs två delfrågor innefattande frågor

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet Beslut 8/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) delårsrapport för första kvartalet 2012 genom att rikta en skriftlig anmärkning

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Tentamen 1FE003 Ekonomistyrning och Kalkylering

Tentamen 1FE003 Ekonomistyrning och Kalkylering Tentamen 1FE003 Ekonomistyrning och Kalkylering 7,5 poäng Anders JERRELING Observera att alla svar skall anges i häftet! Inga lösblad! Vid ev. utrymmesbrist skriver Du på baksidan Uppgift 2 (15 poäng)

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Självkostnadskalkylering HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Budgetering Uppskattning av kostnader Fördelning av kostnader över tid Bedömning av åtgärdens lönsamhet Uppföljning av kostnader Vad ska

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer