PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)"

Transkript

1 REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin Datum Vår referens Sida Dnr: (9) Ert datum Er referens Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Stockholm PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1 förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. Myndigheten har vidare enligt 2 samma förordning till uppgift att bl.a. främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare enligt de mål som anges i postlagen (2010:1045) samt främja en effektiv konkurrens. PTS lämnar med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde följande synpunkter på den remitterade promemorian. Sammanfattning Förslaget är ändamålsenligt då det minimerar potentiella marknadsstörningar. Det är bra att det i promemorian tydliggörs att den samhällsomfattande posttjänsten inkluderar tjänster vars villkor har förhandlats individuellt trots att sådana tjänster är mervärdesskattepliktiga. PTS delar uppfattningen att utgångspunkten bör vara att posttjänster som faktureras kunden enligt avtal istället för att betalas kontant ska anses tillhandahållna till individuellt förhandlade villkor. PTS förordar en lösning som innebär att bedömningar från fall till fall av vilka tjänster som ska anses vara undantagna från moms undviks.detta gäller exempelvis enstaka brevtjänster som betalas via frankeringsmaskin eller efterfakturereras (porto betalt). En enhetlig tillämpning av momsreglerna ska gälla för sådana tjänster. Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117A Telefax: Stockholm

2 2(9) Det kan, särskilt i förhållande till bedömningen om förhandlade villkor föreligger, finnas behov av att tydliggöra vem som ska anses vara kund i de fall där den angivne avsändaren inte är den som betalar för en viss posttjänst. För att mervärdesskattelagens formulering bättre ska stämma överens med hur tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten kan utses enligt postlagstiftningen, föreslår PTS en tudligare formulering av författningstexten i den delen. PTS konstaterar att momsundantagets marknadspåverkan varierar mellan de olika delmarknader som berörs. Allmänt Förslaget i promemorian syftar till att ändra mervärdesskattelagen (1994:200) på sätt som föranleds av att Sverige den 21 april 2015 fälldes av EU-domstolen för överträdelse av EU-rätten. 1 Överträdelse har skett genom att Sverige inte har undantagit vissa posttjänster samt frimärken från moms i enlighet med direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. De i promemorian föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april Postmarknaden i Sverige öppnades redan 1993 för konkurrens och två år senare infördes moms på samtliga posttjänster. Den svenska uppfattningen har sedan dess varit att tillämpningen av mervärdesskattereglerna i Sverige svarar mot behovet att ge alla aktörer på den svenska postmarknaden samma skattemässiga förutsättningar. Det är generellt sett inte fallet med en ordning som undantar vissa posttjänster från mervärdesskatt. Det är därför bra att utgångspunkten för förslaget är att minimera den negativa marknadspåverkan som kan följa av en förändring av mervärdesskattelagstiftningen avseende posttjänster. Detta samtidigt som mervärdesskattedirektivets krav, såsom de tolkats i EU-domstolens dom, uppfylls. Det är mot denna bakgrund som PTS synpunkter i detta remissvar ska ses. Det undantag från momsplikt som behandlas i promemorian avser, något förenklat, tjänster inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten som någon kan utses att tillhandahålla. PTS har i tillståndsvillkor beslutat att PostNord ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. PostNord är också den helt dominerande aktören på den svenska postmarknaden. Det förklarar varför de synpunkter som lämnas i det följande i 1 EU-domstolens dom den 21 april 2015 i mål C-114/14 Post- och telestyrelsen 2

3 3(9) så stor utsträckning rör konsekvenserna för PostNord å ena sidan och konsekvenserna för konkurrerande företag och användare å den andra. PTS synpunkter och förslag Mervärdesskatteundantagets storlek PTS bedömning: Förslaget är ändamålsenligt eftersom det minimerar potentiella marknadsstörningar. Som PTS har uppfattat det är det ett allmänt önskemål bland marknadens aktörer, inklusive PostNord, att så långt möjligt bibehålla mervärdesskatt på de posttjänster som tillhandhålls av den som har att svara för den samhällsomfattande posttjänsten.mervärdesskatteundantaget ska m.a.o. göras så litet som möjligt. PTS förordar av konkurrensskäl att operatörerna/aktörerna på postmarknaden i så stor utsträckning som möjligt ska träffas symmetriskt av momsreglerna. Det är undantaget som sådant som skapar potentiella marknadsstörningar. (Se vidare nedan i avsnitt Konsekvenser på olika delmarknader av postmarknaden en närmare genomgång av effekterna av den föreslagna förändringen i mervärdesskattelagen på respektive delmarknad.) Den samhällomfattande tjänstens omfattning ska inte påverkas av föreslagen förändring i mervärdesskattelagen PTS bedömning: Det är bra att det i promemorian tydliggörs att den samhällsomfattande posttjänsten inkluderar tjänster vars villkor har förhandlats individuellt trots att sådana tjänster är mervärdesskattepliktiga. En uthållig konkurrens är en förutsättning för tjänsteutveckling, valfrihet och en skälig prissättning. För att kunna bibehålla en fortsatt rimlig konkurrenssituation på postmarknaden är det mycket viktigt att kraven i postlagen även fortsättningsvis kommer att kunna vara tillämpliga på PostNords brev- och pakettjänster. Dessa krav innebär bl.a. att prissättningen ska vara icke-diskriminerande, öppen för insyn och kostnadsorienterad men de omfattar bara den samhällsomfattande posttjänsten. Ett antal marknadsaktörer har framfört farhågor om de effekter det skulle kunna få på den svenska postmarknaden ifall tjänster med helt eller delvis individuellt förhandlade villkor skulle falla utanför definitionen av samhällsomfattande posttjänster. Om den samhällsomfattande posttjänsten på detta sätt skulle begränsas skulle tjänster som tillhandahålls till individuellt förhandlade villkor inte längre omfattas av de särskilda krav på prissättningen som nämnts ovan och därmed inte heller av Post- och telestyrelsen 3

4 4(9) PTS ekonomiska tillsyn. Det skulle kunna få allvarliga konsekvenser för den redan bräckliga konkurrenssituationen på framförallt den svenska brevmarknaden. Det gäller särskilt i de segment av brevmarknaden där konkurrens faktiskt råder, såsom marknaden för stora brevsändningar. Därför ser PTS positivt på att det i promemorian klargörs att undantaget från mervärdesskatteundantaget vad gäller tjänster vars villkor förhandlats individuellt de facto inbegriper samhällsomfattande tjänster. Genom att på så sätt lösa frågan inom ramen för momslagstiftningen ser PTS ingen risk för påverkan på den samhällsomfattande posttjänstens omfattning, eftersom denna regleras i postlagen. Det innebär att området för PTS tillsyn inte begränsas. Entydig definition och tillämpning av begreppet villkor som förhandlats individuellt PTS bedömning: PTS delar uppfattningen att utgångspunkten bör vara att posttjänster som faktureras kunden enligt avtal istället för att betalas kontant ska anses tillhandahållna till individuellt förhandlade villkor. PTS förordar en lösning som innebär att bedömningar från fall till fall undviks, exempelvis vad gäller enstaka brevtjänster som betalas via frankeringsmaskin eller efterfakturereras (porto betalt), och således att en enhetlig tillämpning av de aktuella reglerna ska gälla för sådana tjänster. PTS tillstyrker promemorians förslag att en utgångspunkt bör vara att tjänster som faktureras kunden enligt avtal istället för att betalas kontant ska anses tillhandahållna till individuellt förhandlade villkor. Detta innebär att exempelvis både tjänster som enstaka brev med porto betalt-beteckning som efterfaktureras och brevsändningar generellt inte kommer att omfattas av mervärdesskatteundantaget. Symmetriska mervärdesskatteregler kommer därför även fortsättningsvis att gälla för alla operatörer som erbjuder dessa posttjänster. Därmed är förslaget neutralt i förhållande till dagens konkurrenssituation vad gäller dessa tjänster. Promemorian öppnar dock för fall-till-fall-bedömningar för vissa posttjänster, vilket skapar otydlighet och därmed ett utrymme för godtycke. Detta gäller i synnerhet befordran av enstaka försändelser i form av kontorspost och speciellt när betalning erläggs via frankeringsmaskin. Fall-till-fall-bedömningar leder till stor osäkerhet på marknaden, för såväl PostNord som dess kunder och konkurrenter. Det rör sig om förhållandevis många kunder som använder sig av dessa tjänster och då kommer det dessutom i praktiken att leda till problem för PostNord om det i varje enskilt fall måste bedömas om mervärdesskatt ska debiteras eller inte. Dessutom torde det bli betungande för Skatteverket att kontrollera alla dessa transaktioner. Post- och telestyrelsen 4

5 5(9) PTS anser att det som ett led i ärendets fortsatta beredning bör tydliggöras huruvida kontorspost, som betalas via frankeringsmaskin eller porto betaltbeteckning med efterfakturering, ska anses vara tjänster som tillhandahålls enligt förhandlade villkor eller inte. Alternativt bör tillämpande myndighet (Skatteverket) tydligt precisera vad som gäller i detta hänseende. Tillämpning när avsändaren av en försändelse inte är den som betalar posttjänsten PTS bedömning: Det kan, särskilt i förhållande till bedömningen om förhandlade villkor föreligger, finnas behov att tydliggöra vem som ska anses vara kund i de fall där den angivne avsändaren inte är den som betalar för en viss posttjänst. I promemorian ges ingen särskild definition av begrepp som kund, avsändare eller mottagare. I normalfallet är det avsändaren, d.v.s. den som lämnar in en försändelse för befordran, som också betalar för den aktuella posttjänsten. Det finns dock fall där det istället är mottagaren som betalar för posttjänstens utförande. Ett sådant fall rör s.k. returförsändelser, vanligen paket, där en säljare (t.ex. e- handlare) ger köparen möjlighet att returnera en vara på säljarens bekostnad. Vanligen har säljaren då redan avtalat med paketdistributören om pris och villkor för returneringen av varan (genom returförsändelsen). Köparen som lämnar in returförsändelsen, och sålunda är avsändare, betalar inget till paketdistributören och torde därmed inte heller kunna ses som kund till denne. Ett annat potentiellt fall är när säljaren (exempelvis via sin webbplats) erbjuder köparen att välja distributionssätt och distributör för försändelsen. I normalfallet anges fasta priser för de olika distributionssätten och priserna följer säljarens (avsändarens) avtalade priser med paketdistributörerna. Men det vore tekniskt möjligt att låta köparen av varan köpa distributionstjänsten direkt av distributören via samma webbplats. Om då köparen (tillika mottagaren) är en konsument, innebär det då att villkoren inte är förhandlade, och att posttjänsten då ska undantas från moms ifall distributören är PostNord? Om svaret är ja, ger detta utrymme för ett lägre pris för konsumenten, men samtidigt uppstår också en konkurrensnackdel för övriga distributörer som alltid måste debitera mervärdesskatt. PTS kan från föreliggande förslag inte utläsa hur den nämnda situationen skulle bedömas. Är svaret ja skulle momsundantaget kunna få snedvridande effekter på den växande marknaden för e-handel. PTS ser därför ett behov av att det på så sätt tydligt definieras vem som i sammanhanget är att betrakta som kund (avsändaren eller betalaren). Post- och telestyrelsen 5

6 PostNord är utsedd att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten PTS bedömning: För att mervärdesskattelagens formulering bättre ska stämma överens med hur tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten kan utses enligt postlagstiftningen, föreslår PTS en tydligare formulering av författningstexten i den delen. Sida 6(9) Enligt 2 kap 4 2 postlagen kan en postoperatörs tillstånd förenas med villkor att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten. Behovet av att utse någon, eller några operatörer, att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande tjänsten prövas av PTS i samband med att gällande tillståndsvillkor för aktuell postoperatör förnyas. PostNord är för närvarande den operatör som enligt sina nu gällande tillståndsvillkor har att tillhandahålla hela den samhällsomfattande posttjänsten. Reglerna innebär emellertid att det på lång sikt inte med säkerhet alltid kommer att finnas endast en utsedd tillhandahållare eller ens (under ideala marknadsförhållanden) någon utsedd tillhandahållare. Det är inte heller uteslutet att det på lång sikt kan bli fråga om att ett eller flera företag utses att tillhandahålla endast delar av den samhällsomfattande posttjänsten. Promemorians författningsförslag synes dock utgå ifrån det nuvarande läget med en utsedd tillhandahållare som tillhandahåller hela den samhällsomfattande posttjänsten. PTS föreslår därför en ändring av den föreslagna författningstexten enligt nedan för att den på ett bättre sätt ska återspegla flexibiliteten i gällande regelverk kring utsedd(a) tillhandahållare. Promemorians förslag PTS förslag Undantag för posttjänster och frimärken 3 kap. 20a Från skatteplikt undantas omsättning av 1. posttjänster och därtill anslutna varuleveranser som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten, när tjänsterna tillhandahålls av den som är utsedd att tillhandahålla denna tjänst enligt postlagen (2010:1045), och 1. posttjänster och därtill anslutna varuleveranser som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten, enligt postlagen (2010:1045), till den del de tillhandahålls av någon som är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av denna tjänst. Post- och telestyrelsen 6

7 7(9) Konsekvenser för postmarknadens olika delmarknader Enstaka frimärkta brev PostNords frimärkta brevtjänster (och frimärken som sådana) undantas enligt förslaget från mervärdesskatt. När det gäller frimärkta brev som distribueras över hela landet har PostNord idag ett de facto-monopol. Mervärdesskatteundantaget för frimärkta brev kommer därför inte att påverka aktuella konkurrensförhållanden på marknaden för rikstäckande befordran av frimärkta försändelser. På försäljning av frimärken för utrikes brevbefordran har PostNord ett lagstadgat monopol varför inte heller denna delmarknad kommer att påverkas. När det gäller lokalt distribuerade frimärkta brev finns det idag konkurrens på ett tiotal orter. De volymer som konkurrenterna på de olika lokala marknaderna svarar för utgör emellertid sammantaget mindre än 0,2 procent av de totala brevvolymerna. Dessa konkurrenter kommer även fortsättningsvis att vara tvungna att debitera mervärdesskatt medan PostNord i och med förslaget blir undantaget från att debitera detsamma. För verksamheter som redan idag uppvisar låga vinstmarginaler skulle det kunna få en avgörande betydelse ifall PostNord skulle kunna sänka priset på det frimärkta portot. Det är dock osäkert om momsundantaget verkligen kommer att få några reella effekter på konkurrensen på de lokala marknaderna för frimärkta brev. Eftersom PostNord inte längre får dra av ingående moms för de aktuella tjänsterna kommer operatören istället belastas med motsvarande kostnad. Därför är det oklart om och med hur mycket PostNords kommer att ha möjlighet att sänka porton för frimärkta brev. Vidare har inte PostNord något särskilt porto för lokalt distribuerad post. Därmed kommer, såvitt PTS kan bedöma, konkurrensförhållandena generellt på denna delmarknad att påverkas marginellt av den föreslagna förändringen. I det fall PostNord trots momsbefrielsen inte skulle sänka slutpriset för frimärkskunderna (framförallt konsumenter och småföretag) vill PTS uppmärksamma att en särskild kundgrupp kan komma att missgynnas jämfört med dagens situation. De missgynnade skulle vara momspliktiga småföretag som i dagsläget får göra avdrag för ingående moms vid köp av frimärken. Idag betalar dessa netto (exklusive moms) 5,60 kr för ett normalbrev (upp till 50 gram). Om slutpriset även efter införandet av ett momsundantag skulle vara nära dagens 7,00 kr skulle det innebära en väsentlig höjning av kostnaden per brev för dessa småföretagare. Enstaka brev som betalas via frankeringsmaskin eller efterfakturering (porto betalt) Delmarknaden för enstaka brev som betalas via frankeringsmaskin eller efterfakturering (porto betalt) benämns ofta som marknaden för kontorspost. Post- och telestyrelsen 7

8 8(9) Promemorians utgångspunkt är att dessa tjänster bör betraktas som tjänster vars villkor förhandlas individuellt. Tillämpas denna tolkning konsekvent gör PTS bedömningen att förslaget inte kommer att innebära några marknadsmässiga förändringar jämfört med dagens situation. Kontorsposten kommer även fortsättningsvis att vara belagd med mervärdesskatt hos såväl PostNord som övriga operatörer. Förslaget får då inga effekter vad gäller konkurrensen på denna delmarknad. Är regelverket däremot otydligt och möjliggör tolkningar från fall till fall kommer det, som nämnts ovan, att skapa osäkerhet för såväl PostNord, och dess kunder, som för konkurrenterna. Osäkerhet avseende vilket pris (exklusive moms eller inklusive moms) postköparna kan förvänta sig vid köp av de nämnda tjänsterna är inte förenlig med bestämmelsen i 3 kap 2 postlagen om att priserna på de samhällsomfattande posttjänsterna ska vara öppna för insyn och icke-diskriminerande. De kunder som köper dessa tjänster är framförallt momspliktiga små och medelstora företag. Det kan därför innebära en avgörande skillnad i portokostnad ifall företagen får dra av den ingående momsen på portot eller inte. Den indirekta prisökningen kan komma att slå hårdare mot de företagare som är verksamma i områden där det än så länge inte finns en tillfredsställande bredbandstäckning. Ovanstående visar att det kan få olika effekter på delmarknaden beroende på om kontorsposten bedöms vara momspliktig eller inte. Inte minst med hänsyn till att kontorspost utgör drygt 12 procent 2 av den totala volymen på brevmarknaden är det angeläget att undanröja eventuella osäkerheter om vad som gäller i momshänseende för berörda tjänster. Brevsändningar Brevsändningar motsvarar volymmässigt nästan 79 procent av den totala brevmarknaden. 3 Enligt promemorian bör sändningar generellt ses som tjänster vars villkor har förhandlats individuellt. I förslaget förtydligas även att det inte bör ha någon avgörande betydelse om avtalsvillkoren består av förbestämda standardvillkor, t.ex. prislistor. Brevsändningar föreslås därmed även fortsättningsvis vara momspliktiga varför PTS gör bedömningen att konkurrensförhållandena inte kommer att påverkas inom detta marknadssegment. Kontantbetalda paket (konsumentpaket C2X) PostNords kontantbetalda paket kommer i och med förslaget att undantas från mervärdesskatt. De tjänster som avses är de paket som lämnas in och betalas 2 Svensk postmarknad 2015, PTS-ER-2015:3 sid Svensk postmarknad 2015, PTS-ER-2015:3 sid. 25. Post- och telestyrelsen 8

9 9(9) kontant vid samma tillfälle och som vanligtvis skickas av konsumenter eller småföretag. Den aktuella delmarknaden benämns vanligen privat-, eller konsumentpaket, eller C2X. Delmarknaden omfattar en relativt liten del av hela paketmarknaden, ca 4-5 procent räknat i antal försändelser. Liksom vad gäller för frimärkta brev, får momsundantaget också här till följd att PostNord får minskad avdragsrätt för ingående moms, och därmed en kostnadsökning. Därför är det svårt att bedöma hur stor priseffekt momsundantaget kommer att få på PostNords kontantbetalda paket. Eftersom PostNord i dagsläget är den paketleverantör som har störst marknadsandel, på en till stora delar konkurrensutsatt paketmarknad, kan även små fördelar i konkurrenshänseende få betydande påverkan på marknaden. Konkurrenterna DB Schenker, DHL och Bussgods, vars tjänster inte undantas från mervärdesskatt, har alla ombudsnät med rikstäckning (dock med olika täthet). Näten används också för utlämning av paket (dvs. även för företagspaket, se nästa avsnitt). Då konkurrensen är hård och marginalerna är låga kan även relativt små intäktsförändringar leda till att förutsättningarna för konkurrenterna att stanna kvar på paketmarknaden på sikt upphör. Minskade volymer, som en följd av att PostNord genom momsbefrielsen skulle ha möjlighet att erbjuda ett billigare kontantbetalt paket, skulle kunna leda till att konkurrenternas servicenät inte blev tillräckligt lönsamma. Det skulle i sin tur kunna få allvarliga konsekvenser för den svenska e-handelsutvecklingen. Paket som betalas via faktura (företagspaket B2B och B2C) Eftersom paket som skickas av företag (antingen till konsumenter, B2C eller andra företag, B2B) även fortsättningsvis kommer att vara momsbelagda påverkas inte konkurrensförhållandena på dessa delmarknader direkt av förslaget till ändrad mervärdesskattelag. Som nämnts är dock ombudsnäten, men även distributionsnäten i övrigt, sammankopplade för pakettjänsterna oavsett delmarknad. Skulle PostNord, såsom beskrevs i avsnittet ovan, tack vare momsundantaget få möjlighet att sänka priset på kontantbetalda paket och därigenom vinna marknadsandelar på C2X-marknaden, kan det komma att påverka övriga paketdistributörers möjligheter att, genom att uppnå kritiska volymer, konkurrera även på B2Cmarknaden. Jonas Wessel Yttrandet har beslutats av tf. generaldirektören Jonas Wessel. I ärendets slutliga handläggning har avdelningschefen Sten Selander, tf. enhetschefen Emma Maraschin och sakkunnige Joakim Levin (föredragande) deltagit. Post- och telestyrelsen 9

Svensk postmarknad 2015

Svensk postmarknad 2015 Svensk postmarknad 2015 VÄLKOMNA! Talare Sten Selander Joakim Levin Anders Hildingsson Paus (ca 15 min) Emma Maraschin Ämne Inledning Brevmarknadens utveckling Omvärldsbild och trender Några prioriterade

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU15 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i mervärdesskattelagen. De lagändringar

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Magdalena Andersson Jan Larsson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5)

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) 2005-01-25 Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) Så skapas en bättre konkurrens på postmarknaden Den 1 januari 1993 avskaffades Postens

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Kommittédirektiv En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Dir. 2015:87 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över postlagstiftningen

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Juni 2015 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att ett undantag från mervärdesskatteplikt

Läs mer

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens 2010-11-08 Dnr: 10-9595 1 Sida Postavdelningen Joakim Levin 08-678 55 67 joakim.levin@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Föreläggande om rättelse av Posten AB:s kalkylmodell

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

Yttrande över Till sista utposten - en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle, SOU 2016:54

Yttrande över Till sista utposten - en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle, SOU 2016:54 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:65 RI (Dnr 110-160/2016) Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård (SOU 2014:78) Översyn av ersättning för kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt

Läs mer

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045).

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045). BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-03 Dnr: 11- Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se [Tillståndshavarens namn/firma Tillståndsvillkor för postverksamhet Saken

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Våra mål Långsiktig konsumentnytta

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. REMISSVAR Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1730 Er referens Ju2009/1044/L6 1(5) Rättsserkretariatet Ylva Ehn 08-678 5739 ylva.ehn@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds kommun

Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds kommun Datum Vår referens Sida 2015-05-07 Dnr: 14-8047 1(7) Postavdelningen Pär Lindberg 08-678 57 64 par.lindberg@pts.se PostNord Group AB Att: Fredrik Hammarqvist Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2015-11-04 Dnr584/2014 1 (5) 21 Grams AB Lumaparksvägen 9 Box 43 121 25 Stockholm Påstått konkurrensproblem - sorteringsprogram för postsändningar Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Välkomna! Förändrade förutsättningar för postköpare på den svenska marknaden. Göran Marby, Generaldirektör PTS

Välkomna! Förändrade förutsättningar för postköpare på den svenska marknaden. Göran Marby, Generaldirektör PTS Välkomna! Förändrade förutsättningar för postköpare på den svenska marknaden Göran Marby, Generaldirektör PTS Brevmarknadens utveckling Joakim Levin Analytiker, ekonomisk tillsyn Brevmarknaden i Sverige

Läs mer

Service och konkurrens 2014

Service och konkurrens 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Datum 2014-04-09 Service och konkurrens 2014 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Diarienummer 14-459 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar

Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar PROMEMORIA Datum Sida 2016-09-15 1(7) Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar PostNord argumenterar, i sitt remissvar 1

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82)

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-12-02 Dnr 535/2009 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) (N2009/7490/ITP) Konkurrensverket

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Slutbetänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)

Slutbetänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-11-18 Sektionen för lokal och regional utveckling Christina Thulin Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Svensk Postmarknad 2016

Svensk Postmarknad 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:3 Datum 2016-04-14 Svensk Postmarknad 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:3 Diarienummer 16-238 ISSN 1650-9862 Författare Lars Forslund, Anders Hildingsson, Joakim Levin, Pär Lindberg

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Datum 2014-11-25 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Diarienummer 14-460 ISSN 1650-9862

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-03-23 Dnr: 16-3568 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Hi3G Access AB Att. Magnus Forslund Tillsyn över dokumentation

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Service och konkurrens 2011

Service och konkurrens 2011 PTS-ER 2011:11 Datum 2011-04-11 Service och konkurrens 2011 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige PTS-ER 2011:11 11-2228 ISSN 1650-9862 Författare Mathias Henricson & Joakim Levin Post- och telestyrelsen

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten. Postbefordran i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27), dnr N2016/02666/ITP

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten. Postbefordran i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27), dnr N2016/02666/ITP YTTRANDE 1(5) Regional utveckling Bo Jonsson 010-2247217 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten. Postbefordran i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27),

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-1611 11 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn om ersättning vid utlämnande

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 PM 2018: RI (Dnr 110-1594/2017) Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras

Läs mer

Protokoll vid föredragning för generaldirektören

Protokoll vid föredragning för generaldirektören PROTOKOLLSBILAGA Föredragningsda 2017-05-10 Protokoll vid föredragning för generaldirektören Beslut om remissvar avseende departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet DS2017:7, dnr

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Remissvar avseende vallagskommitténs slutbetänkande Eröstning och andra valfrågor (SOU 2013:24)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Remissvar avseende vallagskommitténs slutbetänkande Eröstning och andra valfrågor (SOU 2013:24) Datum Vår referens Sida 2013-07-30 Dnr: 13-5692 1(5) Ert datum Er referens 2013-05-02 Ju2013/3126/L6 Rättssekretariatet Anneli Sihlstedt 08-678 5578 anneli.sihlstedt@pts.se Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

2(6) Postavdelningen Josefin Grolander

2(6) Postavdelningen Josefin Grolander PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2005-08-31 Rev. 2008-11-20 2(6) Postavdelningen Josefin Grolander 08-678 56 06 josefin.grolander@pts.se PM reviderad 2008-11-20 med anledning av att Post- och telestyrelsen

Läs mer

2011-03-30 LS 1102-0286

2011-03-30 LS 1102-0286 Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) 2011-03-30 LS 1102-0286 LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr. Landstingsstyrelsen 11-04-12 040 Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria)

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Svensk Postmarknad 2015

Svensk Postmarknad 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Datum 2015-04-15 Svensk Postmarknad 2015 Svensk Postmarknad 2015 Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Diarienummer 15-635 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM KKV2023, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2012-05-14 Dnr 211/2012 1 (5) Anmälande företag Posten AB, org.nr 556128-6559, 105 00 STOCKHOLM Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström,

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten)

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten) BESLUT 1(18) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-11 Dnr: 15-8920 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för PostNord Group AB (556128-6559) Saken Villkor enligt

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

Yttrande över Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark (myndighetsrapport)

Yttrande över Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark (myndighetsrapport) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Service och konkurrens 2012

Service och konkurrens 2012 Rapportnummer PTS-ER 2012:10 Datum 2012-04-13 Service och konkurrens 2012 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER 2012:10 Diarienummer 12-1930 ISSN 1650-9862 Författare Mathias

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet.

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet. Datum Dnr 2001-06-11 496-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 1999:94) Förmåner och ökade levnadskostnader (Fi1999/3012) Sammanfattning Utredningen

Läs mer

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut.

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut. BESLUT 1(19) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-09-11 Dnr: 13-9358 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för Posten AB (556128-6559) Saken Villkor enligt 2

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

Service och konkurrens 2013

Service och konkurrens 2013 Rapportnummer PTS-ER 2013:6 Datum 2013-04-12 Service och konkurrens 2013 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER 2013:6 Diarienummer 13-3814 ISSN 1650-9862 Författare Mathias

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer