PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)"

Transkript

1 REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin Datum Vår referens Sida Dnr: (9) Ert datum Er referens Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Stockholm PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1 förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. Myndigheten har vidare enligt 2 samma förordning till uppgift att bl.a. främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare enligt de mål som anges i postlagen (2010:1045) samt främja en effektiv konkurrens. PTS lämnar med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde följande synpunkter på den remitterade promemorian. Sammanfattning Förslaget är ändamålsenligt då det minimerar potentiella marknadsstörningar. Det är bra att det i promemorian tydliggörs att den samhällsomfattande posttjänsten inkluderar tjänster vars villkor har förhandlats individuellt trots att sådana tjänster är mervärdesskattepliktiga. PTS delar uppfattningen att utgångspunkten bör vara att posttjänster som faktureras kunden enligt avtal istället för att betalas kontant ska anses tillhandahållna till individuellt förhandlade villkor. PTS förordar en lösning som innebär att bedömningar från fall till fall av vilka tjänster som ska anses vara undantagna från moms undviks.detta gäller exempelvis enstaka brevtjänster som betalas via frankeringsmaskin eller efterfakturereras (porto betalt). En enhetlig tillämpning av momsreglerna ska gälla för sådana tjänster. Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117A Telefax: Stockholm

2 2(9) Det kan, särskilt i förhållande till bedömningen om förhandlade villkor föreligger, finnas behov av att tydliggöra vem som ska anses vara kund i de fall där den angivne avsändaren inte är den som betalar för en viss posttjänst. För att mervärdesskattelagens formulering bättre ska stämma överens med hur tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten kan utses enligt postlagstiftningen, föreslår PTS en tudligare formulering av författningstexten i den delen. PTS konstaterar att momsundantagets marknadspåverkan varierar mellan de olika delmarknader som berörs. Allmänt Förslaget i promemorian syftar till att ändra mervärdesskattelagen (1994:200) på sätt som föranleds av att Sverige den 21 april 2015 fälldes av EU-domstolen för överträdelse av EU-rätten. 1 Överträdelse har skett genom att Sverige inte har undantagit vissa posttjänster samt frimärken från moms i enlighet med direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. De i promemorian föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april Postmarknaden i Sverige öppnades redan 1993 för konkurrens och två år senare infördes moms på samtliga posttjänster. Den svenska uppfattningen har sedan dess varit att tillämpningen av mervärdesskattereglerna i Sverige svarar mot behovet att ge alla aktörer på den svenska postmarknaden samma skattemässiga förutsättningar. Det är generellt sett inte fallet med en ordning som undantar vissa posttjänster från mervärdesskatt. Det är därför bra att utgångspunkten för förslaget är att minimera den negativa marknadspåverkan som kan följa av en förändring av mervärdesskattelagstiftningen avseende posttjänster. Detta samtidigt som mervärdesskattedirektivets krav, såsom de tolkats i EU-domstolens dom, uppfylls. Det är mot denna bakgrund som PTS synpunkter i detta remissvar ska ses. Det undantag från momsplikt som behandlas i promemorian avser, något förenklat, tjänster inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten som någon kan utses att tillhandahålla. PTS har i tillståndsvillkor beslutat att PostNord ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. PostNord är också den helt dominerande aktören på den svenska postmarknaden. Det förklarar varför de synpunkter som lämnas i det följande i 1 EU-domstolens dom den 21 april 2015 i mål C-114/14 Post- och telestyrelsen 2

3 3(9) så stor utsträckning rör konsekvenserna för PostNord å ena sidan och konsekvenserna för konkurrerande företag och användare å den andra. PTS synpunkter och förslag Mervärdesskatteundantagets storlek PTS bedömning: Förslaget är ändamålsenligt eftersom det minimerar potentiella marknadsstörningar. Som PTS har uppfattat det är det ett allmänt önskemål bland marknadens aktörer, inklusive PostNord, att så långt möjligt bibehålla mervärdesskatt på de posttjänster som tillhandhålls av den som har att svara för den samhällsomfattande posttjänsten.mervärdesskatteundantaget ska m.a.o. göras så litet som möjligt. PTS förordar av konkurrensskäl att operatörerna/aktörerna på postmarknaden i så stor utsträckning som möjligt ska träffas symmetriskt av momsreglerna. Det är undantaget som sådant som skapar potentiella marknadsstörningar. (Se vidare nedan i avsnitt Konsekvenser på olika delmarknader av postmarknaden en närmare genomgång av effekterna av den föreslagna förändringen i mervärdesskattelagen på respektive delmarknad.) Den samhällomfattande tjänstens omfattning ska inte påverkas av föreslagen förändring i mervärdesskattelagen PTS bedömning: Det är bra att det i promemorian tydliggörs att den samhällsomfattande posttjänsten inkluderar tjänster vars villkor har förhandlats individuellt trots att sådana tjänster är mervärdesskattepliktiga. En uthållig konkurrens är en förutsättning för tjänsteutveckling, valfrihet och en skälig prissättning. För att kunna bibehålla en fortsatt rimlig konkurrenssituation på postmarknaden är det mycket viktigt att kraven i postlagen även fortsättningsvis kommer att kunna vara tillämpliga på PostNords brev- och pakettjänster. Dessa krav innebär bl.a. att prissättningen ska vara icke-diskriminerande, öppen för insyn och kostnadsorienterad men de omfattar bara den samhällsomfattande posttjänsten. Ett antal marknadsaktörer har framfört farhågor om de effekter det skulle kunna få på den svenska postmarknaden ifall tjänster med helt eller delvis individuellt förhandlade villkor skulle falla utanför definitionen av samhällsomfattande posttjänster. Om den samhällsomfattande posttjänsten på detta sätt skulle begränsas skulle tjänster som tillhandahålls till individuellt förhandlade villkor inte längre omfattas av de särskilda krav på prissättningen som nämnts ovan och därmed inte heller av Post- och telestyrelsen 3

4 4(9) PTS ekonomiska tillsyn. Det skulle kunna få allvarliga konsekvenser för den redan bräckliga konkurrenssituationen på framförallt den svenska brevmarknaden. Det gäller särskilt i de segment av brevmarknaden där konkurrens faktiskt råder, såsom marknaden för stora brevsändningar. Därför ser PTS positivt på att det i promemorian klargörs att undantaget från mervärdesskatteundantaget vad gäller tjänster vars villkor förhandlats individuellt de facto inbegriper samhällsomfattande tjänster. Genom att på så sätt lösa frågan inom ramen för momslagstiftningen ser PTS ingen risk för påverkan på den samhällsomfattande posttjänstens omfattning, eftersom denna regleras i postlagen. Det innebär att området för PTS tillsyn inte begränsas. Entydig definition och tillämpning av begreppet villkor som förhandlats individuellt PTS bedömning: PTS delar uppfattningen att utgångspunkten bör vara att posttjänster som faktureras kunden enligt avtal istället för att betalas kontant ska anses tillhandahållna till individuellt förhandlade villkor. PTS förordar en lösning som innebär att bedömningar från fall till fall undviks, exempelvis vad gäller enstaka brevtjänster som betalas via frankeringsmaskin eller efterfakturereras (porto betalt), och således att en enhetlig tillämpning av de aktuella reglerna ska gälla för sådana tjänster. PTS tillstyrker promemorians förslag att en utgångspunkt bör vara att tjänster som faktureras kunden enligt avtal istället för att betalas kontant ska anses tillhandahållna till individuellt förhandlade villkor. Detta innebär att exempelvis både tjänster som enstaka brev med porto betalt-beteckning som efterfaktureras och brevsändningar generellt inte kommer att omfattas av mervärdesskatteundantaget. Symmetriska mervärdesskatteregler kommer därför även fortsättningsvis att gälla för alla operatörer som erbjuder dessa posttjänster. Därmed är förslaget neutralt i förhållande till dagens konkurrenssituation vad gäller dessa tjänster. Promemorian öppnar dock för fall-till-fall-bedömningar för vissa posttjänster, vilket skapar otydlighet och därmed ett utrymme för godtycke. Detta gäller i synnerhet befordran av enstaka försändelser i form av kontorspost och speciellt när betalning erläggs via frankeringsmaskin. Fall-till-fall-bedömningar leder till stor osäkerhet på marknaden, för såväl PostNord som dess kunder och konkurrenter. Det rör sig om förhållandevis många kunder som använder sig av dessa tjänster och då kommer det dessutom i praktiken att leda till problem för PostNord om det i varje enskilt fall måste bedömas om mervärdesskatt ska debiteras eller inte. Dessutom torde det bli betungande för Skatteverket att kontrollera alla dessa transaktioner. Post- och telestyrelsen 4

5 5(9) PTS anser att det som ett led i ärendets fortsatta beredning bör tydliggöras huruvida kontorspost, som betalas via frankeringsmaskin eller porto betaltbeteckning med efterfakturering, ska anses vara tjänster som tillhandahålls enligt förhandlade villkor eller inte. Alternativt bör tillämpande myndighet (Skatteverket) tydligt precisera vad som gäller i detta hänseende. Tillämpning när avsändaren av en försändelse inte är den som betalar posttjänsten PTS bedömning: Det kan, särskilt i förhållande till bedömningen om förhandlade villkor föreligger, finnas behov att tydliggöra vem som ska anses vara kund i de fall där den angivne avsändaren inte är den som betalar för en viss posttjänst. I promemorian ges ingen särskild definition av begrepp som kund, avsändare eller mottagare. I normalfallet är det avsändaren, d.v.s. den som lämnar in en försändelse för befordran, som också betalar för den aktuella posttjänsten. Det finns dock fall där det istället är mottagaren som betalar för posttjänstens utförande. Ett sådant fall rör s.k. returförsändelser, vanligen paket, där en säljare (t.ex. e- handlare) ger köparen möjlighet att returnera en vara på säljarens bekostnad. Vanligen har säljaren då redan avtalat med paketdistributören om pris och villkor för returneringen av varan (genom returförsändelsen). Köparen som lämnar in returförsändelsen, och sålunda är avsändare, betalar inget till paketdistributören och torde därmed inte heller kunna ses som kund till denne. Ett annat potentiellt fall är när säljaren (exempelvis via sin webbplats) erbjuder köparen att välja distributionssätt och distributör för försändelsen. I normalfallet anges fasta priser för de olika distributionssätten och priserna följer säljarens (avsändarens) avtalade priser med paketdistributörerna. Men det vore tekniskt möjligt att låta köparen av varan köpa distributionstjänsten direkt av distributören via samma webbplats. Om då köparen (tillika mottagaren) är en konsument, innebär det då att villkoren inte är förhandlade, och att posttjänsten då ska undantas från moms ifall distributören är PostNord? Om svaret är ja, ger detta utrymme för ett lägre pris för konsumenten, men samtidigt uppstår också en konkurrensnackdel för övriga distributörer som alltid måste debitera mervärdesskatt. PTS kan från föreliggande förslag inte utläsa hur den nämnda situationen skulle bedömas. Är svaret ja skulle momsundantaget kunna få snedvridande effekter på den växande marknaden för e-handel. PTS ser därför ett behov av att det på så sätt tydligt definieras vem som i sammanhanget är att betrakta som kund (avsändaren eller betalaren). Post- och telestyrelsen 5

6 PostNord är utsedd att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten PTS bedömning: För att mervärdesskattelagens formulering bättre ska stämma överens med hur tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten kan utses enligt postlagstiftningen, föreslår PTS en tydligare formulering av författningstexten i den delen. Sida 6(9) Enligt 2 kap 4 2 postlagen kan en postoperatörs tillstånd förenas med villkor att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten. Behovet av att utse någon, eller några operatörer, att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande tjänsten prövas av PTS i samband med att gällande tillståndsvillkor för aktuell postoperatör förnyas. PostNord är för närvarande den operatör som enligt sina nu gällande tillståndsvillkor har att tillhandahålla hela den samhällsomfattande posttjänsten. Reglerna innebär emellertid att det på lång sikt inte med säkerhet alltid kommer att finnas endast en utsedd tillhandahållare eller ens (under ideala marknadsförhållanden) någon utsedd tillhandahållare. Det är inte heller uteslutet att det på lång sikt kan bli fråga om att ett eller flera företag utses att tillhandahålla endast delar av den samhällsomfattande posttjänsten. Promemorians författningsförslag synes dock utgå ifrån det nuvarande läget med en utsedd tillhandahållare som tillhandahåller hela den samhällsomfattande posttjänsten. PTS föreslår därför en ändring av den föreslagna författningstexten enligt nedan för att den på ett bättre sätt ska återspegla flexibiliteten i gällande regelverk kring utsedd(a) tillhandahållare. Promemorians förslag PTS förslag Undantag för posttjänster och frimärken 3 kap. 20a Från skatteplikt undantas omsättning av 1. posttjänster och därtill anslutna varuleveranser som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten, när tjänsterna tillhandahålls av den som är utsedd att tillhandahålla denna tjänst enligt postlagen (2010:1045), och 1. posttjänster och därtill anslutna varuleveranser som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten, enligt postlagen (2010:1045), till den del de tillhandahålls av någon som är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av denna tjänst. Post- och telestyrelsen 6

7 7(9) Konsekvenser för postmarknadens olika delmarknader Enstaka frimärkta brev PostNords frimärkta brevtjänster (och frimärken som sådana) undantas enligt förslaget från mervärdesskatt. När det gäller frimärkta brev som distribueras över hela landet har PostNord idag ett de facto-monopol. Mervärdesskatteundantaget för frimärkta brev kommer därför inte att påverka aktuella konkurrensförhållanden på marknaden för rikstäckande befordran av frimärkta försändelser. På försäljning av frimärken för utrikes brevbefordran har PostNord ett lagstadgat monopol varför inte heller denna delmarknad kommer att påverkas. När det gäller lokalt distribuerade frimärkta brev finns det idag konkurrens på ett tiotal orter. De volymer som konkurrenterna på de olika lokala marknaderna svarar för utgör emellertid sammantaget mindre än 0,2 procent av de totala brevvolymerna. Dessa konkurrenter kommer även fortsättningsvis att vara tvungna att debitera mervärdesskatt medan PostNord i och med förslaget blir undantaget från att debitera detsamma. För verksamheter som redan idag uppvisar låga vinstmarginaler skulle det kunna få en avgörande betydelse ifall PostNord skulle kunna sänka priset på det frimärkta portot. Det är dock osäkert om momsundantaget verkligen kommer att få några reella effekter på konkurrensen på de lokala marknaderna för frimärkta brev. Eftersom PostNord inte längre får dra av ingående moms för de aktuella tjänsterna kommer operatören istället belastas med motsvarande kostnad. Därför är det oklart om och med hur mycket PostNords kommer att ha möjlighet att sänka porton för frimärkta brev. Vidare har inte PostNord något särskilt porto för lokalt distribuerad post. Därmed kommer, såvitt PTS kan bedöma, konkurrensförhållandena generellt på denna delmarknad att påverkas marginellt av den föreslagna förändringen. I det fall PostNord trots momsbefrielsen inte skulle sänka slutpriset för frimärkskunderna (framförallt konsumenter och småföretag) vill PTS uppmärksamma att en särskild kundgrupp kan komma att missgynnas jämfört med dagens situation. De missgynnade skulle vara momspliktiga småföretag som i dagsläget får göra avdrag för ingående moms vid köp av frimärken. Idag betalar dessa netto (exklusive moms) 5,60 kr för ett normalbrev (upp till 50 gram). Om slutpriset även efter införandet av ett momsundantag skulle vara nära dagens 7,00 kr skulle det innebära en väsentlig höjning av kostnaden per brev för dessa småföretagare. Enstaka brev som betalas via frankeringsmaskin eller efterfakturering (porto betalt) Delmarknaden för enstaka brev som betalas via frankeringsmaskin eller efterfakturering (porto betalt) benämns ofta som marknaden för kontorspost. Post- och telestyrelsen 7

8 8(9) Promemorians utgångspunkt är att dessa tjänster bör betraktas som tjänster vars villkor förhandlas individuellt. Tillämpas denna tolkning konsekvent gör PTS bedömningen att förslaget inte kommer att innebära några marknadsmässiga förändringar jämfört med dagens situation. Kontorsposten kommer även fortsättningsvis att vara belagd med mervärdesskatt hos såväl PostNord som övriga operatörer. Förslaget får då inga effekter vad gäller konkurrensen på denna delmarknad. Är regelverket däremot otydligt och möjliggör tolkningar från fall till fall kommer det, som nämnts ovan, att skapa osäkerhet för såväl PostNord, och dess kunder, som för konkurrenterna. Osäkerhet avseende vilket pris (exklusive moms eller inklusive moms) postköparna kan förvänta sig vid köp av de nämnda tjänsterna är inte förenlig med bestämmelsen i 3 kap 2 postlagen om att priserna på de samhällsomfattande posttjänsterna ska vara öppna för insyn och icke-diskriminerande. De kunder som köper dessa tjänster är framförallt momspliktiga små och medelstora företag. Det kan därför innebära en avgörande skillnad i portokostnad ifall företagen får dra av den ingående momsen på portot eller inte. Den indirekta prisökningen kan komma att slå hårdare mot de företagare som är verksamma i områden där det än så länge inte finns en tillfredsställande bredbandstäckning. Ovanstående visar att det kan få olika effekter på delmarknaden beroende på om kontorsposten bedöms vara momspliktig eller inte. Inte minst med hänsyn till att kontorspost utgör drygt 12 procent 2 av den totala volymen på brevmarknaden är det angeläget att undanröja eventuella osäkerheter om vad som gäller i momshänseende för berörda tjänster. Brevsändningar Brevsändningar motsvarar volymmässigt nästan 79 procent av den totala brevmarknaden. 3 Enligt promemorian bör sändningar generellt ses som tjänster vars villkor har förhandlats individuellt. I förslaget förtydligas även att det inte bör ha någon avgörande betydelse om avtalsvillkoren består av förbestämda standardvillkor, t.ex. prislistor. Brevsändningar föreslås därmed även fortsättningsvis vara momspliktiga varför PTS gör bedömningen att konkurrensförhållandena inte kommer att påverkas inom detta marknadssegment. Kontantbetalda paket (konsumentpaket C2X) PostNords kontantbetalda paket kommer i och med förslaget att undantas från mervärdesskatt. De tjänster som avses är de paket som lämnas in och betalas 2 Svensk postmarknad 2015, PTS-ER-2015:3 sid Svensk postmarknad 2015, PTS-ER-2015:3 sid. 25. Post- och telestyrelsen 8

9 9(9) kontant vid samma tillfälle och som vanligtvis skickas av konsumenter eller småföretag. Den aktuella delmarknaden benämns vanligen privat-, eller konsumentpaket, eller C2X. Delmarknaden omfattar en relativt liten del av hela paketmarknaden, ca 4-5 procent räknat i antal försändelser. Liksom vad gäller för frimärkta brev, får momsundantaget också här till följd att PostNord får minskad avdragsrätt för ingående moms, och därmed en kostnadsökning. Därför är det svårt att bedöma hur stor priseffekt momsundantaget kommer att få på PostNords kontantbetalda paket. Eftersom PostNord i dagsläget är den paketleverantör som har störst marknadsandel, på en till stora delar konkurrensutsatt paketmarknad, kan även små fördelar i konkurrenshänseende få betydande påverkan på marknaden. Konkurrenterna DB Schenker, DHL och Bussgods, vars tjänster inte undantas från mervärdesskatt, har alla ombudsnät med rikstäckning (dock med olika täthet). Näten används också för utlämning av paket (dvs. även för företagspaket, se nästa avsnitt). Då konkurrensen är hård och marginalerna är låga kan även relativt små intäktsförändringar leda till att förutsättningarna för konkurrenterna att stanna kvar på paketmarknaden på sikt upphör. Minskade volymer, som en följd av att PostNord genom momsbefrielsen skulle ha möjlighet att erbjuda ett billigare kontantbetalt paket, skulle kunna leda till att konkurrenternas servicenät inte blev tillräckligt lönsamma. Det skulle i sin tur kunna få allvarliga konsekvenser för den svenska e-handelsutvecklingen. Paket som betalas via faktura (företagspaket B2B och B2C) Eftersom paket som skickas av företag (antingen till konsumenter, B2C eller andra företag, B2B) även fortsättningsvis kommer att vara momsbelagda påverkas inte konkurrensförhållandena på dessa delmarknader direkt av förslaget till ändrad mervärdesskattelag. Som nämnts är dock ombudsnäten, men även distributionsnäten i övrigt, sammankopplade för pakettjänsterna oavsett delmarknad. Skulle PostNord, såsom beskrevs i avsnittet ovan, tack vare momsundantaget få möjlighet att sänka priset på kontantbetalda paket och därigenom vinna marknadsandelar på C2X-marknaden, kan det komma att påverka övriga paketdistributörers möjligheter att, genom att uppnå kritiska volymer, konkurrera även på B2Cmarknaden. Jonas Wessel Yttrandet har beslutats av tf. generaldirektören Jonas Wessel. I ärendets slutliga handläggning har avdelningschefen Sten Selander, tf. enhetschefen Emma Maraschin och sakkunnige Joakim Levin (föredragande) deltagit. Post- och telestyrelsen 9

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Magdalena Andersson Jan Larsson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Våra mål Långsiktig konsumentnytta

Läs mer

Service och konkurrens 2014

Service och konkurrens 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Datum 2014-04-09 Service och konkurrens 2014 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Diarienummer 14-459 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Datum 2014-11-25 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Diarienummer 14-460 ISSN 1650-9862

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Svensk Postmarknad 2015

Svensk Postmarknad 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Datum 2015-04-15 Svensk Postmarknad 2015 Svensk Postmarknad 2015 Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Diarienummer 15-635 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter.

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter. SVENSKA _ KRAFTNÄT Generaldirektören Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru@regeringskansliet.se 2014-09-19 2014/1420 REMISSVAR Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB (AllTele Allmänna), 556626-2407 Att: Peter Bellgran och Niklas Norberg Box 42017 126 12 STOCKHOLM

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB (AllTele Allmänna), 556626-2407 Att: Peter Bellgran och Niklas Norberg Box 42017 126 12 STOCKHOLM BESLUT 1(12) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr: 13-6921 31 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Momsdag för kommuner

Momsdag för kommuner 2014-09-12 14/87 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND Mervärdesskattereglerna är svåra både att tolka och tillämpa. Vad gäller

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Grundläggande kassaservice

Grundläggande kassaservice REMISSVAR 2001-08-17 Dnr 2001/1623 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Grundläggande kassaservice (Dnr M2001/6184/ITFoU) 1 Inledande synpunkter Näringsdepartementet föreslår i den remitterade

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

PTS årliga ekonomiska tillsyn

PTS årliga ekonomiska tillsyn Diarienummer 08-3346/32 Datum 2009-04-21 PTS årliga ekonomiska tillsyn Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Författare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Vasakronan Malmöfastigheter AB, 556376-7267 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Itesco AB, 556574-0759 Ombud: Advokat Anna Fernqvist

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) HFD 2015 ref 34 En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden

Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden A2005:013 Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden Underlag och överväganden för Post- och kassaserviceutredningen Björn Falkenhall, Anne Kolmodin Samhällsekonomisk

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28) Ert diarienummer Ju2009/5326/DOM

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se.

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se. Remiss REGERINGSKANSLIET 2012-06-21 Fi2012/2385 Fi nansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Elisabeth Sheikh Telefon 08-405 36 49 SKATTEVERKET Solna ink. 2012-06- 2 5 Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58) Till: Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58) SABOs synpunkter SABOs synpunkter begränsas till förslaget om att införa en obligatorisk

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer