Service och konkurrens 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service och konkurrens 2014"

Transkript

1 Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Datum Service och konkurrens 2014 Postmarknaden i Sverige

2 Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Diarienummer ISSN Författare Olof Bjurö, Anders Hildingsson, Joakim Levin, Pär Lindberg, Emma Maraschin och Gabriel Rhawi Post- och telestyrelsen Box Stockholm Post- och telestyrelsen 2

3 Förord Service och konkurrens 2014, årets rapport om den svenska postmarknaden, visar på två tydliga trender: vikande brevvolymer som en följd av att befolkningen kommunicerar alltmer digitalt och en kraftigt ökande e-handel. Denna utveckling påverkar i sin tur postoperatörernas verksamhet. Allt fler paket och större brev skickas inom och mellan länder och det ställer nya krav på distribution, logistik och transporter. Nya samarbeten mellan aktörerna på marknaden blir det direkta resultatet när effektiviseringar och kostnadsbesparingar följer i ljuset av en marknad i förändring. Post- och telestyrelsens uppdrag, att verka för en fungerande konkurrenssituation på postmarknaden, blir som en följd av utvecklingen också allt viktigare när marknaden förändras. Ändrade kommunikations- och konsumtionsvanor är inte på något sätt något unikt för Sverige, tvärtom pågår en liknande marknadsutveckling även i andra europeiska länder. PTS internationella arbete blir även det allt viktigare. Under 2014 kommer PTS därför att på europeisk nivå vara engagerad i en arbetsgrupp som ska analysera hur samhällsomfattande posttjänster kan utformas för att möta samhällets framtida behov och en postmarknad stadd i snabb förändring. Post- och telestyrelsen har i 2014 års regleringsbrev 1 fått i uppdrag att göra en uppföljning och analys rörande postmarknaden. Uppdraget redovisas i föreliggande rapport. Göran Marby Generaldirektör 1 Se bilaga 1 i rapporten som har hämtats från 2014 års regleringsbrev och handlar om uppföljning och analys rörande posttjänster. Post- och telestyrelsen 3

4 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 7 1 Aktuella trender på postområdet Introduktion Utvecklingstrender och aktuella händelser PTS internationella arbete 12 2 Den svenska postmarknaden Volymutveckling och marknadsandelar på brevmarknad Konkurrenssituationen på olika delar av brevmarknaden Sändningar Enstaka brev Hinder för marknadstillträde Övernattbefordrade sändningar Ej övernattbefordrade sändningar Marknaden för rikstäckande distribution av enstaka brev Marknaden för lokal befordran av enstaka brev Paketmarknaden och e-handel E-handeln i Sverige Paketmarknaden Färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser E-handelsinitiativet från IPC (International Post Corporation) 28 3 Prissättning på postmarknaden Prisutvecklingen på postmarknaden Prisregleringen i 9 postförordningen Efterlevnaden av 3 kap. 2 postlagen Slutsatser från PTS granskning av Postens efterkalkyl Prisvärdhet brev och paket 33 4 Service och tillgänglighet Postens servicenät Post- och frimärksombud Företagscenter Befolkningen om Postens servicenät Utdelningsservice Utdelning i glesbygd Hushåll utan femdagarsutdelning Befordringstider Införande av fastighetsboxar Obeställbara brev Risk- och sårbarhetsanalys av postsektorn 44 5 Allmänhetens klagomål 5.1 Inkomna klagomål till PTS Postens redovisning av klagomål Redovisning av klagomål Post- och telestyrelsen 4

5 5.2 Kundsynpunkter Utdelning och insamling Övriga kundsynpunkter 52 Bilaga 1: 53 Uppföljning och analys rörande posttjänster 53 Bilaga 2: 54 Postens åtagande 54 Post- och telestyrelsen 5

6 Tabeller Tabell 1: Utveckling total brevmarknad Tabell 2: Marknadsandelar och volym Tabell 3: Marknadsandelar (omsättning) Tabell 4: Pakettjänster Tabell 5: antal klagomål brev Tabell 6: handläggningstider brev Tabell 7: redovisning av klagomål avseende paket Tabell 8: handläggningstid postpaket Tabell 9: total sammanställning av antal klagomål Tabell 10: antal klagomål i förhållande till postmängd Figurer Figur 1: Brevvolymer, E-handel och BNP... 8 Figur 2: Utveckling total brevmarknad Figur 3: Schematisk bild av brevmarknaden Figur 4: Prisutvecklingen brevsändningar 20 gram Figur 5: Obeställbara brev och den totala brevmängden Post- och telestyrelsen 6

7 Sammanfattning I det första kapitlet av föreliggande rapport redogörs för Aktuella trender på postområdet utifrån den allmänna utvecklingen och aktuella händelser. Här berörs det sjunkande antalet brev som skickas i landet samt den kraftigt ökande e-handeln och dess betydelse för behovet av en väl fungerande rikstäckande distributionsapparat. Det ökande samutnyttjandet av olika distributionsnätverk analyseras liksom den växande utvecklingen av konsoliderings- och paketerade brevtjänster. I detta kapitel behandlas också PTS engagemang i internationella organisationer på postområdet. I kapitel 2 behandlas Den svenska postmarknaden. Inledningsvis preciseras vissa begrepp som har betydelse för att kunna beskriva postmarknaden på ett korrekt sätt. Därefter redovisas mera i detalj utvecklingen när det gäller brevvolymer och marknadsandelar. Konkurrenssituationen på olika delmarknader för brev analyseras liksom de olika förutsättningar som gäller för att etablera sig på dessa marknader. Paketmarknaden och e-handeln ägnas ett särskilt avsnitt där det bland annat konstateras att en utvecklad e-handel med vidhängande distribution synes vara en viktig komponent när det gäller att tillgodose de glesbygdsboendes särskilda behov. Ett antal initiativ på EU-nivå för att underlätta för e-handeln redovisas också. Kapitel 3 ägnas åt Prissättning på postmarknaden. Inledningsvis beskrivs prisutvecklingen på postmarknaden och den betydelse som konkurrensen har haft för att hålla nere priserna på framförallt stora sändningar av brev och på paket. Här behandlas också den prisreglering som fortfarande finns på brevmarknaden samt vilka åtgärder som PTS vidtar för att regleringen ifråga ska ha avsedd effekt. I ett avslutande avsnitt redovisas allmänhetens uppfattning om prisvärdheten av vissa brev- och pakettjänster. Service och tillgänglighet till Postens tjänster tas upp i kapitel 4. Här beskrivs det servicenät som Posten har samt hur detta kan komma att utvecklas med hänsyn till förändringar i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls i detsamma. Här redovisas också att allmänhetens uppfattning om servicen i Postens servicenät överlag är positiv. I ett särskilt avsnitt berörs förändringar i Postens glesbygdsservice och det särskilda Åtagande som Posten har gjort när det gäller hur dessa ska genomföras i samverkan med berörda användare. Slutligen beskrivs förutsättningarna för den risk- och sårbarhetsanalys av postsektorn som gjorts under året. I rapportens 5:e och sista kapitel behandlas Allmänhetens klagomål, såväl de som framförts till PTS som de som lämnats till Posten. Det är dels fråga om att klara ut vari dessa klagomål egentligen består samt också en redogörelse för den officiella klagomålsstatistik som Sverige är skyldigt att redovisa till EU enligt en viss standard. Post- och telestyrelsen 7

8 Index Service och konkurrens Aktuella trender på postområdet 1.1 Introduktion Utvecklingstrender och aktuella händelser De viktigaste utvecklingstrenderna på postmarknaden just nu är enligt PTS bedömning de kontinuerligt fallande brevvolymerna, främst till följd av digital substitution, samt den kraftiga tillväxten inom e-handeln som genererar ökande volymer av paket och större brevförsändelser. Att anpassa verksamheterna till de förändrade förutsättningar som utvecklingen medför är en stor utmaning för postoperatörerna. Kostnadsanpassning och effektivisering av verksamheten, utveckling av kringtjänster till traditionella brevtjänster och förmåga att möta marknadens krav på utvecklade leveranstjänster är viktiga framgångsfaktorer för att säkerställa lönsamheten i framtiden. Även för PTS del ligger det en utmaning i att om möjligt underlätta omställningen och verka för en långsiktigt hållbar konkurrens på postmarknaden, samtidigt som hela samhällets behov av posttjänster värnas. I detta avsnitt lyfter vi fram ett antal intressanta händelser under året samt belyser några av de aktuella utvecklingstrenderna på postmarknaden. Utveckling: Brevvolymer, E-handel och BNP, basår ,00 160,00 140,00 Omsättning E-handel 120,00 BNP fasta priser 100,00 Brevvolymer 80,00 60, Figur 1: Brevvolymer, E-handel och BNP Digital substitution Fram till millennieskiftet ökade brevvolymerna stabilt i takt med ökningen i BNP. Därefter har brevvolymerna minskat kontinuerligt, främst på grund av den snabba utveckling som skett inom elektronisk kommunikation. Även om brevvolymerna minskade något mindre 2013 jämfört med föregående år kan vi Post- och telestyrelsen 8

9 sannolikt räkna med kraftigare volymfall de närmaste åren. Vid en jämförelse av volymutvecklingen i Sverige med exempelvis Danmark så har den svenska marknaden klarat sig avsevärt mycket bättre. Den danska volymutvecklingen kan till viss del förklaras av en svagare ekonomisk utveckling och frånvaro av konkurrens, fast en viktig bakomliggande faktor är den snabba digitaliseringen av offentlig kommunikation. När den offentliga kommunikationen digitaliseras driver detta även på utvecklingen i den privata sektorn och förstärker därmed volymnedgången på marknaden i stort. Motsvarande utveckling i Sverige har gått betydligt långsammare vilket kan förklaras mot bakgrund av prisutvecklingen på den svenska brevmarknaden (se avsnitt 3.1). Utifrån de kontakter PTS haft med Skatteverket 2 så förväntas utvecklingen för digital post inom offentlig sektor inte ta fart förrän tidigast under Även om förutsättningarna och tillvägagångssättet i genomförandet skiljer sig mellan Sverige och Danmark är det rimligt att anta att fallet i brevvolymer kommer att förstärkas i Sverige under kommande år. I vilken utsträckning detta volymtapp till någon del kommer att kompenseras genom nya brevvolymer är det svårt att ha någon bestämd uppfattning om Ökat samutnyttjande av distributionsnätverk Fallande brevvolymer skapar ledig kapacitet som behöver utnyttjas. Även morgontidningsdistributionen brottas med fallande volymer. Den ökande e- handeln skapar större efterfrågan på varubrev och andra tyngre försändelser, och generellt efterfrågas olika typer av varuleveranser i allt högre grad. Sammantaget gör detta att det finns förutsättningar och drivkrafter för att nya samarbeten ska uppstå och att olika utdelnings- och logistiklösningar prövas och utvecklas. Sammanslutningen av regionala morgontidningsdistributörer MTD (Morgontidig Distribution), som även innehar tillstånd för postverksamhet, har efter några års försiktig tillväxt uppvisat en betydande ökning av postförsändelser som samdistribueras med morgontidningar. Bring Citymail bildade nyligen ett bolag tillsammans med Pressens Morgontjänst (Premo) för att hantera samdistribution av tidningar och postförsändelser i vissa delar av Stockholmsområdet. MTD och Bring Citymail har under året även tecknat avtal med DB Schenker respektive DHL för att få tillgång till deras ombudsnät och på så sätt kunna hantera större försändelser i sina nätverk. Samtidigt får paketföretagen en möjlighet att bredda sitt utbud av tjänster genom möjligheten att nå ut i respektive brevbärarnät. Posten AB (Posten) bedriver också försöksverksamhet med samordnad brev- och morgontidningsdistribution i vissa delar av landet. För PTS är det viktigt att 2 SKV fick under 2012 i uppdrag att ta fram en infrastruktur för säker digital myndighetspost för att möjliggöra en övergång från fysiska brevförsändelser inom den offentliga sektorn. För mer information samt Post- och telestyrelsen 9

10 bevaka så att integritetsfrågor och kvaliteten i utdelningen inte åsidosätts i samband med att distributionsvägarna förändras. När brevvolymerna faller minskar även förutsättningarna för en nätverksbaserad konkurrens (end-to-end competition) på brevmarknaden. Med andra ord blir det allt svårare för nya aktörer att etablera sig eller för befintliga operatörer att expandera sina befintliga utdelningsnätverk. För den operatör som vill få en bredare nationell täckning återstår då att teckna ett portoavtal med en större postoperatör och för rikstäckning finns endast Posten att tillgå Konsolidering av brevvolymer och paketerade brevtjänster Brevkonsolidering har under de senaste två åren ökat kraftigt. Begreppet innebär att ett företag samlar ihop brevvolymer från mindre kunder och lämnar in dem under eget portoavtal. Syftet är att kunna tillgodoräkna sig olika former av volym- och förädlingsrabatter och därmed kunna erbjuda lägre priser mot slutkunden. En annan företeelse vilken kan ses som en form av konsolidering, och som enligt PTS uppfattning får ökad betydelse, är olika former av postrelaterade tjänster där portot ingår. I de marknadskontakter PTS har haft uppges att allt fler kunder till tryckerier, printshoppar, reklambyråer, mediekonsulter m.fl. efterfrågar helhetslösningar där portot ingår så att kunderna själva slipper att hantera portoupphandlingen separat. För PTS är det viktigt att bevaka att priser, inklusive rabatter och villkor för denna kundkategori (vilket även innefattar de postoperatörer som väljer att teckna portoavtal med Posten) är förenliga med postlagens 3 krav på att prissättningen ska vara kostnadsorienterad, icke-diskriminerande och öppen för insyn. Det är även viktigt att bevaka så att korssubventionering inte sker mellan brevtjänster och de tjänster som ingår i en eventuell helhetslösning som Posten erbjuder. Åsidosätts postlagens krav på prissättningen kan andra aktörer få svårt att konkurrera där Posten erbjuder likartade (kring)tjänster och riskerar därmed att slås ut från marknaden Momsundantag för samhällsomfattande posttjänster Sverige är numera det enda medlemslandet inom EU som har en gemensam momssats för alla posttjänster oberoende av om de ingår i den samhällsomfattande posttjänsten eller inte. Kommissionen har tidigare anfört att Sverige bryter mot momsdirektivet eftersom den svenska samhällsomfattande posttjänsten inte är momsbefriad. Sveriges uppfattning är alltjämt att så inte är fallet. Efter att frågan har varit vilande under flera år kom den 20 november 2013 en presskommuniké från Kommissionen angående att 3 Postlag SFS 2010:1045 Post- och telestyrelsen 10

11 Kommissionen har för avsikt att lämna in en stämningsansökan mot Sverige vid EU-domstolen. PTS bedömning är att frågan inte kommer att få några praktiska konsekvenser under de närmaste åren även om osäkerheten i sig kan få negativa effekter på investeringsviljan på den svenska postmarknaden. När en stämningsansökan lämnas in till EU-domstolen visar all erfarenhet att domstolsprocesserna tar lång tid och även vid ett utslag till Sveriges nackdel kan det finnas flera handlingsalternativ. Parallellt har Kommissionen tagit initiativ till en marknadskonsultation kring olika möjliga alternativ för att hantera moms på samhällsomfattande posttjänster inom EU. Vad som kommer ut av den marknadskonsultationen återstår att se Marknadsstudier Kommissionen har under året publicerat två omfattande studier av den europeiska postmarknaden 4. Studierna visar att utvecklingen med fallande brevvolymer och ökande e-handel, vilket medför större utmaningar för den samhällsomfattande posttjänsten, i stort är en genomgående trend för samtliga medlemsstater. Samtidigt finns det stora skillnader mellan de olika medlemsländerna. Därtill finns det hinder som gör att den gränsöverskridande e-handeln utvecklas betydligt långsammare än vad den gör på nationell nivå En förändrad syn på den samhällsomfattande posttjänsten? PTS har uppmärksammat att frågan om utformningen av den samhällomfattande posttjänsten i tider av ändrade kommunikationsmönster, sjunkande volymer och ökande krav på kostnadsbesparingar har fått allt större aktualitet. I Nya Zeeland öppnades i oktober 2013 en möjlighet för New Zealand Post att i städer och tätorter övergå till tredagarsutdelning. Även i Europa finns ett tilltagande intresse för frågan om den samhällsomfattande posttjänstens omfattning. Inom ERGP 5 har det nyligen initierats en undersökning av hur regelverk och marknadsutveckling har påverkat kostnaden för den samhällsomfattande posttjänsten. PTS är ordförande i den arbetsgrupp som har ansvaret för denna undersökning vilken i ett första steg inriktas på att 4 WIK-Consult Main Developments in the Postal Sector ( ) och Copenhagen Economics E-commerce and delivery - Study on the state of play of EU parcel markets with particular emphasis on e-commerce. Rapporterna finns tillgängliga på bland annat: 5 European Regulators Group for postal services. En samarbetsorganisation för de nationella regleringsmyndigheterna inom EU/EES-området och som bland annat ska fungera som ett rådgivande organ till EU-kommissionen. Meningen är att man bland annat genom att samarbeta i olika tolkningsoch tillämpningsfrågor ska kunna bidra till en korrekt implementering av postdirektivet i hela EU. Post- och telestyrelsen 11

12 kartlägga de förändringar av den samhällsomfattande tjänsten som skett under de senaste åren och de bakomliggande orsakerna till detta. I ett andra steg inriktas undersökningen mot åtgärder som kan genomföras inom ramen för nu gällande EU direktiv på postområdet för att begränsa kostnaden för den samhällsomfattande posttjänsten samt de begränsningar som följer av nuvarande regelverk när det gäller möjligheterna att påverka denna kostnad. I uppdraget ingår också att analysera omfattningen av den samhällsomfattande tjänsten mot bakgrund av ändrade kommunikationsmönster samt också att analysera möjliga förslag för att ytterligare lätta på de krav som ställs på den samhällsomfattande tjänsten och därigenom ge operatörerna tillräckligt handlingsutrymme för att utforma en långsiktigt hållbar tjänst. Arbetet ska enligt planerna vara slutfört vid utgången av PTS internationella arbete I det internationella samarbetet på postområdet har PTS en väsentlig uppgift att fylla genom att, med utgångspunkt i de svenska erfarenheterna, verka för att liberaliseringen av marknaderna i andra EU-länder får ett verkligt genomslag. I likhet med föregående år har detta arbete framförallt skett inom ERGP. Erfarenheterna, bland annat från Sverige, pekar emellertid på att detta kommer att ta lång tid. PTS generaldirektör Göran Marby var under 2013 vice ordförande i organisationen. PTS är också ordförande i en av ERGP:s arbetsgrupper Net cost of USO VAT as a benefit/burden som under våren 2013 färdigställde en rapport som behandlar marknadens påverkan när tjänster som tillhandhålls av den utsedde tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten är undantagna mervärdeskatt. Den beskriver också hur momsundantaget kan påverka en eventuell nettokostnad för den samhällsomfattande posttjänsten. Samtidigt som nämnda rapport publicerades påbörjade arbetsgruppen en ny studie Exploration of challenges to overcome when implementing a net cost calculation methodology based on a reference scenario - Benchmark. Syftet med den undersökningen är just att sammanställa de erfarenheter de europeiska länderna har haft i de fall de har gjort nettokostnadsberäkningar av den samhällsomfattande posttjänsten. Resultatet av studien kommer att publiceras i en rapport under våren I slutet av 2013 initierade arbetsgruppen även den i avsnittet nämnda undersökning av hur regelverk och marknadsutveckling har påverkat kostnaden för den samhällsomfattande posttjänsten. Övriga arbetsgrupper i ERGP har under 2013 arbetat med frågorna Regulatory Accounting/Price Regulation, Access Regulation, Quality of service and end user satisfaction, Consumer Complaints, Indicators for postal market och Access to the postal network and to postal infrastructure elements. Post- och telestyrelsen 12

13 PTS medverkar även i EU-kommissionens aktiviteter, bland annat workshops och Postdirektivkommittémöten. I och med bildandet av ERGP har PTS arbete i den europeiska regulatörsorganisationen CERP trappats ned och främst inriktats på frågor om samordning av ståndpunkter inför Världspostföreningens (UPU) kongresser. Nästa kongress kommer att hållas 2016 i Istanbul. Post- och telestyrelsen 13

14 2 Den svenska postmarknaden När man talar om postmarknaden brukar man allmänt avse hela marknaden för distribution av brev och paket. Då delmarknaderna för dessa skiljer sig åt väsentligt vad gäller struktur, funktion och reglering är det nödvändigt att analysera brev- respektive paketmarknaden för sig. Nedan behandlas därför brevmarknaden i avsnitt och paketmarknaden i avsnitt 2.4. Brevmarknaden omfattar distribution av adresserade försändelser som väger högst 2 kg 6. För att bedriva postverksamhet, dvs. regelbunden insamling, sortering, transport och utdelning av brev mot betalning, krävs tillstånd enligt postlagen. Däremot krävs inget tillstånd för att distribuera paket, en verksamhet som, utöver vad som innefattas i den samhällsomfattande posttjänsten, inte regleras närmare i postlagen. I och med detta finns heller ingen entydig definition av begreppet paket. 2.1 Volymutveckling och marknadsandelar på brevmarknad Under 2013 utdelades drygt 2,5 miljarder brev i Sverige. Den långsiktiga utvecklingen visar på en stadig minskning av mängden brev främst till följd av nya kommunikationssätt, inte minst det elektroniska. Minskningen i brevvolym under 2013, 3,8 %, är dock något lägre än föregående år (4,4 %). Totalt har brevvolymen nu minskat med närmare 26 % sedan millennieskiftet (se vidare Tabell 1). 6 Enligt definitionen i 1 kap. 2 postlagen är ett brev: en adresserad försändelse som är innesluten i kuvert eller annat omslag och som väger högst 2 kg samt vykort, brevkort och liknande försändelser. Post- och telestyrelsen 14

15 År Antal miljoner brev Index , ,8 85, ,0 83, ,7 80, ,0 77, ,1 74,3 Tabell 1: Utveckling total brevmarknad 7 Trots den totalt sett vikande brevvolymen har mängden brev som delats ut av de mindre konkurrenterna till Posten 8 inte minskat de senaste åren utan under 2013 till och med ökat med över 4 % (se vidare Figur 2). Den totalt sett minskade brevvolymen har sålunda framförallt resulterat i en minskad marknadsandel för Posten och att Postens brevvolym minskar snabbare än den totala brevvolymen. Postens mycket dominerande ställning på brevmarknaden kvarstår dock. 7 Fr.o.m har en viss precisering i mätmetoden skett för att undanröja risken för att vissa volymer dubbelräknas det som redovisas fr.o.m är utdelade volymer. Behovet av precisering har tillkommit på grund av nya affärsmodeller hos några av de mindre operatörerna, som gör att ett visst brev kan hanteras av mer än en postoperatör på vägen från avsändare till mottagare. Jämförbarheten med tidigare års volymsiffror påverkas dock endast för år 2010, då detta inte förekom tidigare. Vid en omräkning av 2010 års volymstatistik enligt den nya preciseringen blir denna miljoner försändelser, att jämföra med ovan rapporterade miljoner. 8 Posten AB är ett dotterbolag inom PostNord-koncernen, den koncern som bildades genom fusionen av svenska Posten och Post Danmark. Posten AB är det bolag som har tillstånd att bedriva postverksamhet i Sverige, och tillika är utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten. Post- och telestyrelsen 15

16 Brevvolymens utveckling i Sverige Total brevvolym Posten Övriga operatörer (exkl Posten) Figur 2: Utveckling total brevmarknad Den största konkurrenten till Posten, Bring Citymail har fortsatt att öka sin marknadsandel (räknad i utdelad volym) under året. Posten har som nämnts minskat sin andel något, men har fortfarande en volymmässig marknadsandel på drygt 86 %. När det gäller resten av operatörerna har deras volymer ökat till 16,7 miljoner försändelser från föregående års 7,9 miljoner. Även om flertalet av de små operatörerna redovisar ökade volymer är större delen av volymökningen hänförlig till de i MTD anslutna distributionsföretagen vilka nästan fyrdubblat sin volym från föregående år. Antal utdelade brev (miljoner) Andel av utdelade brev Posten AB 2 191,2 (2 305,3) 86,1 % (87,2 %) Bring Citymail 337,2 (331,8) 13,2 % (12,5 %) Operatörer ingående i MTD 11,7 (2,9) 0,46 % (0,11 %) Övriga 5,0 (5,0) 0,20 % (0,19 %) Summa 2 545,1 (2 645,0) 100 % Tabell 2: Marknadsandelar och volym Post- och telestyrelsen 16

17 Om man istället beräknar volymen för övriga operatörer utifrån de volymer som operatörerna mottar från avsändarna (postkunderna), framgår att de övriga operatörerna från kunderna/avsändarna mottagit drygt 31 miljoner brev. Detta är en fortsatt snabb ökning från föregående års motsvarande siffra om drygt 22 miljoner brev. Av dessa 31 miljoner brev har dock drygt 14 miljoner inte delats ut av de små operatörerna själva, utan vidarebefordrats för utdelning av främst Posten eller Bring Citymail. Den operatör som i stor utsträckning anlitar andra operatörer för den slutliga utdelningen är framförallt Mailworld Office AB. Det är tydligt att denna typ av verksamhet, s.k. konsolidering, ökar starkt från en tämligen låg nivå (se avsnitt 1.1.3). Även Bring Citymail anlitar numera Posten på detta sätt för brev med destination utanför det egna utdelningsområdet men har även inlett samarbete med några lokala operatörer. Förutom nämnda postoperatörer har även exempelvis portooptimeringsföretaget 21 Grams AB en stor konsolideringsverksamhet (som dock inte inräknas i ovanstående siffror, då de inte är postoperatörer i formell mening). Vid en ekonomisk analys av situationen på brevmarknaden är en marknadsandelsberäkning baserad enbart på volymuppgifter tämligen grovhuggen. Anledningen till detta är att de olika operatörerna har väsentligt skilda produkterbjudanden och affärsmodeller och genom detta en substantiell skillnad i intjäningsförmåga per brev. För att få en bättre bild av styrkeförhållandena på marknaden uppskattar PTS även marknadsandelar baserade på omsättningen av operatörernas brevdistribution (Tabell 3). Av denna framgår än tydligare Postens dominerande ställning på den svenska brevmarknaden. Beräknad marknadsandel baserad på omsättning 2013 (2012) Posten 92,6 % (92,9 %) Bring Citymail 6,3 % (6,1 %) Övriga postoperatörer 1,2 % (1,0 %) Totalt 100 % (100 %) Tabell 3: Marknadsandelar (omsättning) Förändringen i marknadsandelar, som är tämligen marginell, från föregående år förklaras främst av Postens minskade volym medan konkurrenterna bibehållt eller ökat sina volymer. Posten har trots de vikande brevvolymerna lyckats upprätthålla en god lönsamhet i den svenska brevverksamheten. Post- och telestyrelsen 17

18 2.2 Konkurrenssituationen på olika delar av brevmarknaden Eftersom brevmarknaden funktionsmässigt är heterogen är det vid en marknadsanalys nödvändigt att göra en uppdelning av denna. Tidigare marknadsanalyser har ofta delat upp marknaden i delmarknaderna sändningar respektive enstaka brev. Det är dock vid en mer detaljerad analys lämpligt att göra ytterligare uppdelningar, framförallt i dimensionerna: brevtjänsternas prioritet (dvs. övernattbefordran eller ej), sorterade respektive osorterade sändningar, enstaka brev i delarna kontorspost respektive brevlådepost, uppdelning med hänsyn till geografisk täckning, olika tjänsters utformning/anpassning till olika kundgrupper, såsom konsumenter visavi företagskunder. Schematiskt kan de viktigaste dimensionerna (eller delmarknaderna) av brevmarknaden beskrivas i enlighet med Figur 3. Figur 3: Schematisk bild av brevmarknaden Den volymmässigt största, och när det gäller konkurrenssituationen mest betydelsefulla, delmarknaden av dessa är ej övernattbefordrade sändningar, som omfattar drygt 61 % av alla brev. Sändningar totalt motsvarar volymmässigt nästan 78 % av den totala brevmarknaden. Post- och telestyrelsen 18

19 När det gäller enstaka brev (som totalt alltså omfattar en knapp fjärdedel av brevmarknaden), är det övernattbefordrade brevet fortfarande vanligast med drygt dubbelt så stor volym som enstaka ej övernattbefordrade brev Sändningar Marknadssegmentet sändningar (eller industriell post) består av post i form av serier av försändelser med samma format och vikt. De produceras vanligtvis industriellt och med hjälp av datorstöd och lämnas in till postoperatören vid ett och samma tillfälle. Under förutsättning att avsändaren kommer upp i den kostnadsbesparande volym som krävs av postoperatören för att det ska klassas som sändning, kan avsändaren få avsevärt lägre pris jämfört med portot för enstaka försändelser. Sändningar kan vidare uppdelas i kategorierna osorterade respektive sorterade. Osorterade sändningar är väsentligt dyrare än de sorterade. I de flesta fall produceras dock sändningar på så sätt att de redan vid inlämningen till postoperatören har sorterats, varvid avsändaren erhåller ytterligare rabatt för denna prestation, en sorteringsrabatt. Sorteringsgraden kan i dessa fall variera från att försändelserna inlämnas i postnummerordning, till att försändelserna är sorterade i den ordning breven ska delas ut i varje enskild brevbärartur (s.k. gångordningssortering). Sedan 1993 har utvecklingen inom stora delar av sändningssegmentet karaktäriserats av hård konkurrens mellan Posten och Bring Citymail. Konkurrens har främst skett med hjälp av prissättningen. På grund av den lägre prisnivå detta medfört på sändningar torde det vara de stora postkunderna som är, och har varit, de största vinnarna till följd av konkurrensen (se avsnitt 3.1) Marknaden för övernattbefordrade sändningar (A-postsändningar) Efterfrågan på A-postsändningar, sändningar som inlämnas för befordran över natt, är vikande. Det finns ett ökande konkurrenstryck från elektroniska alternativ när det gäller meddelanden som behöver komma fram snabbt. Vidare, i de fall kunderna inte finner att tidsaspekten (befordringstiden) motiverar prisskillnaden jämfört med B-post, sker ett visst produktbyte till den billigare distributionsvarianten. När det gäller A-postsändningar har Posten i praktiken ett monopol, då de större konkurrenterna i huvudsak är inriktade på brev med längre distributionstid (lägre prioritet), s.k. B-postsändningar Marknaden för ej övernattbefordrade sändningar (B-postsändningar) Post- och telestyrelsen 19

20 På marknaden för B-postbrevsändningar (dvs. sändningar som inte skickas med övernattbefordran) är Posten och Bring Citymail i dagsläget de två huvudsakliga konkurrenterna. Posten täcker hela landet medan Bring Citymails utdelningsverksamhet är geografiskt koncentrerad till Stockholmsregionen och Mälardalen, stora delar av Västsverige, västra Skåne och Gotland, vilket motsvarar ca 54 % av alla postmottagare i landet. Under 2013 har de företag som delar ut morgontidningar fått ett genombrott även när det gäller utdelning av brev inlämnade som B-postsändningar. De utdelningsföretag som samarbetar inom MTD har under året ökat sin totala brevvolym med 300 % till närmare 12 miljoner försändelser. Bring Citymail visar en något växande volym (1,6 %) på en allmänt vikande marknad, och med ett fokus på kostnadsrationaliseringar som förbättrat resultatet verkar det i dagsläget som om tidigare års rykten om en sorti från marknaden blivit inaktuella. Dessutom är det, på grund av bolagets marknadsposition troligt att det finns intresse från andra investerare eller marknadsaktörer att överta verksamheten ifall Posten Norge skulle vilja lämna sin ägarroll. Den förändrade marknadssituationen med att även morgontidningsdistributörerna fått ett genomslag som brevutdelare har dock påverkat situationen kanske än mer för Bring Citymail än för Posten. Därför var det inte förvånande att Bring Citymail och Pressens Morgontjänst (morgontidningsdistributören i Stockholmsområdet) strax innan årsskiftet aviserade en sammanslagning. Den gemensamma utdelningsverksamheten i Stockholmsregionen kommer att bedrivas i det nybildade bolaget Bring Citymail Stockholm, och innebär ett ytterligare steg mot ökad samdistribution av brev och tidningar. Marknaden för B-postsändningar har de senaste åren i hög grad kännetecknats av ett hårt konkurrensklimat mellan Posten och Bring Citymail. Genom att alla kunder som vill nå hela riket måste använda sig av Posten, och att Postens prissättning på den del av volymen som går med Posten förändras om kunden väljer att skicka delar med Bring Citymail, uppstår hävstångseffekter. Det innebär att det inte är tillräckligt för Bring Citymail att ha ett bättre erbjudande på de volymer som båda företagen konkurrerar om, utan även måste kompensera för uteblivna rabatter på den del som bara kan skickas med Posten Enstaka brev Med enstaka brev avses brev som inte produceras industriellt och/eller som inlämnas i färre antal än operatörernas angivna gränser för att räknas som sändning. Enstaka brev kan vidare indelas i kontorspost och brevlådepost. Post- och telestyrelsen 20

21 Segmentet kontorspost omfattar normalt post från företag som frankeras i frankeringsmaskin eller märks med beteckningen porto betalt. Avsändarens volymer uppfyller inte de kriterier som postoperatörerna fastställt för att försändelserna ska anses utgöra sändningar och kan därför inte åtnjuta de lägre priser som erbjuds kunder med större volymer post. Kontorspost utgör drygt 12 % av volymen på brevmarknaden. När det gäller rikstäckande kontorspost har Posten en mycket stark ställning. Den sedan ett par år verksamma operatören Mailworld Office, med affärsidén att samla in kontorspost och konvertera denna till sändningar, är också på väg att bli en etablerad aktör på denna delmarknad och har samlat in ca 14 miljoner försändelser under Det innebär en fortsatt tillväxt, dock i lägre takt än de senaste åren. På lokal nivå utgörs konkurrensen av ett knappt trettiotal postoperatörer med relativt små volymer. På vissa orter har dock den lokala operatören nått en betydande andel av de lokalt distribuerade breven och konkurrerar även med Posten med s.k. postnära tjänster som frankering och hämta- och lämnaservice. Luleå Mail HB är den största lokala postoperatören med knappt 1,3 miljoner distribuerade försändelser Brevlådepost är post som postas i brevlåda vanligtvis frankerad med frimärken och distribueras som enstaka försändelser. Brevlådeposten motsvarar mellan 5 och 10 % av volymerna på brevmarknaden. Osäkerheten i volymangivelsen beror bland annat på hur flödet av produkten Svarspost klassificeras och storleken på den antagna hushållsandelen av det totala antalet försålda frimärken. Andelen frimärkta brev uppgår fortfarande till drygt 6,5 % av alla försändelser. Posten har i praktiken monopol på all rikstäckande brevlådepost, oavsett utdelningsprioritet. Den marginella konkurrens som finns avser lokalpost på ett mindre antal orter. Den tidigare nämnda e-substitutionen påverkar även brevlådeposten. Ett exempel på att den elektroniska kommunikationen tar volymer från brevmarknaden är att två av tre deklaranter (4,95 miljoner svenskar) år 2013 valde att göra sina deklarationer elektroniskt 9, vilket är en ökning med 4 % från året innan. 2.3 Hinder för marknadstillträde De formella hindren för marknadstillträde på den svenska postmarknaden är låga. Tillstånd för postverksamhet beviljas av PTS om sökanden kan antas 9 Skatteverket: eelektroniskt.5.34f3b0b713e2cf5455b2adb.html (Åtkomst: 10 mars 2014) Post- och telestyrelsen 21

22 komma att bedriva verksamheten i enlighet med postlagens krav. Kraven som ställs i 2 kap. 6 postlagen innebär att verksamheten måste bedrivas på ett sådant sätt att skyddet för avsändares och mottagares personliga integritet upprätthålls. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt. Däremot finns det märkbara ekonomiska hinder på grund av att marknaden i stort domineras på ett så betydande sätt av Posten. Ett annat generellt inträdeshinder av mer praktisk natur är att en ny operatör måste bygga upp ett eget adressregister eftersom Postens (och andra etablerade operatörers) adressregister inte är allmänt tillgängliga. Detta innebär särskilda problem i områden utanför tätort där det ibland saknas direkt koppling mellan adress och postlådornas faktiska placering. För att kunna bygga upp en tillräcklig kundbas vid en etablering har det också blivit allt viktigare att kunna erbjuda kunden att även ta hand om kundens post som ska distribueras utanför det egna utdelningsområdet. Detta ställer krav på att överlämning av brev till en annan postoperatör (vanligen Posten) kan ske på ett enkelt och effektivt sätt. Ett hinder som kan uppkomma för en ny eller mindre operatör är att krav och villkor för överlämningen till den slutdistribuerande operatören exempelvis leder till att den nya/lilla operatören måste kräva av sina kunder att de använder andra kuvert än vad de normalt använder för att skicka med den riks- eller regiontäckande slutdistribuerande operatören vilket effektivt hindrar kunder från att byta till den nya/lilla operatören. Under året uppstod en situation där Posten vägrade att ta emot en mindre postoperatörs sändning med hänvisning till otydlighet avseende vem som var avsändare respektive returmottagare av de i sändningen ingående breven. Den lösning som Posten initialt föreslog för att lösa situationen hade tvingat den mindre operatören att kräva av sina kunder att byta kuvert. Efter att förhandlingar inletts mellan Fria Postoperatörers Förbund (FPF) och Posten har parterna nått en lösning som innebär att genom användandet av unika postoperatörsbeteckningar på försändelserna identifieras postoperatören som avsändare och returmottagare gentemot Posten oavsett vad den ursprungliga kunden tryckt för beteckningar på kuvertet. PTS ser det som en viktig del av den postala infrastrukturen att överlämning av försändelser mellan postoperatörer kan ske på ett smidigt och konkurrensneutralt sätt och välkomnar därför överenskommelsen mellan Posten och FPF Övernattbefordrade sändningar Om man bortser från lokalt distribuerade sändningar (exempelvis inom en kommun), måste inträdeshindren rent ekonomiskt anses vara höga på detta Post- och telestyrelsen 22

23 segment av marknaden. Skälet är framförallt att distributionsnätverket i detta fall måste vara anpassat, dels för utdelning varje arbetsdag, dels för snabba mellantransporter så att hela täckningsområdet nås över en natt. Det är mer naturligt att en konkurrent under uppbyggandet av sitt nätverk istället inriktar sig på mindre tidskritiska försändelser. Dessutom är Postens starka ställning, med sitt välkända varumärke, sedan länge etablerade kontakter med alla postkunder och bärande affärsidé att nå hela Sverige över natt, givetvis svår att bemöta för en ny konkurrent Ej övernattbefordrade sändningar Ett marknadstillträde i detta segment innebär även här stora investeringar för den aktör som skulle vilja etablera sig på denna del av marknaden eftersom detta kräver ett vittförgrenat distributionsnät. De stora investeringarna talar emot att eventuella nya operatörer, som inte redan har någon form av logistiknätverk, kan ha någon större geografisk täckning i inledningsskedet. Det är därför av största vikt att konkurrenslagstiftningen och den sektorsspecifika postlagsstiftningen hindrar dominerande aktörer att exempelvis tillämpa en, mot den potentielle konkurrenten, riktad otillbörlig selektiv geografisk prissättning. Genom sin storlek och finansiella styrka samt rikstäckande distribution har en dominerande aktör goda möjligheter att eliminera eventuell konkurrens. PTS bedömer emellertid att det finns potential för operatörer som kan utnyttja andra existerande distributionsnät att slå sig in på sändningsmarknaden. MTD, ett paraplybolag för de svenska morgontidningsdistributörerna, som för några år sedan trädde in på marknaden är ett exempel på detta. Existerande parallella distributionsnät finns också inom paketdistribution, varvid det åtminstone finns en teoretisk möjlighet för paketföretag att etablera sig även på sändningsmarknaden. Dock är det mer troligt att se utökade samarbeten mellan brev- och paketdistributörerna än att de senare på egen hand väljer att börja konkurrera i sändningssegmentet. För att både existerande och nya potentiella konkurrenter inte otillbörligt ska kunna slås ut har de konkurrensvårdande myndigheterna anledning att vara uppmärksamma på samtliga konkurrensbegränsande beteenden. Det kan exempelvis röra sig om erbjudanden av exklusivitets- och trohetsskapande karaktär Marknaden för rikstäckande distribution av enstaka brev För rikstäckande befordran av enstaka brev är Posten i praktiken den enda operatören på marknaden. PTS bedömning är att det inte är troligt att fler operatörer kommer att etablera sig inom detta segment av marknaden eftersom kostnaderna för att bygga ut en egen ändamålsenlig rikstäckande infrastruktur för insamling, sortering och utdelning i hela landet i praktiken är så stora att de Post- och telestyrelsen 23

24 inte går att motivera från ett finansiellt perspektiv. Däremot är det möjligt att det, på grund av det relativt höga prisläget i segmentet, finns utrymme för aktörer som genom ny sorteringsteknologi kan omvandla enstaka brev till sändningar och därefter anlita några av de existerande operatörerna för den slutliga utdelningen av breven Marknaden för lokal befordran av enstaka brev På marknaden för lokal befordran av enstaka brev är förutsättningarna för konkurrens betydligt bättre än vad gäller rikstäckande distribution. Erfarenheten visar att de flesta av lokalpostföretagen etableras i mindre städer eller orter med inte alltför stora kringliggande landsbygdsområden. Att etablera sig på marknaden kräver dock även på detta område en tämligen stor arbetsinsats vilket har betytt att antalet nya operatörer de senaste åren har varit få. Ett av de största potentiella hoten mot lokalpostföretagen är att reglerna om enhetliga priser för den samhällsomfattande posttjänsten på något sätt skulle urholkas. Om så sker skulle Posten kunna erbjuda omotiverat mycket lägre priser för vissa nyckelkunder på de orter där det finns konkurrens från lokalpostföretag i syfte att eliminera den uppkomna konkurrensen. Ett annat påtagligt hot mot lokalpostföretagen är om Posten tecknar centrala exklusivitetsavtal med stora kunder med rikstäckande verksamhet, t.ex. de stora bankerna, som förhindrar lokalkontoren från att anlita någon annan operatör. Eftersom de lokala operatörerna ofta även erbjuder tjänster som hämtning och lämning av all kundens post är det viktigt att Posten inte genom exempelvis korssubventionering tillåts utöva otillbörlig konkurrens på liknande postala kringtjänster. 2.4 Paketmarknaden och e-handel Såsom konstaterades inledningsvis utgör tillväxten inom e-handeln och den ökning av varubrev och paket som e-handeln skapar en stor potential för dagens postoperatörer och betraktas av många som räddningen för postbranschen och för möjligheten att kunna tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i dess nuvarande omfattning utan omfattande offentliga subventioner. Samtidigt skapar utvecklingen nya behov och nya möjligheter för invånare och företag utanför storstäder och tätorter. Möjligheten att kunna ta del av det utbud och de affärsmöjligheter e-handeln skapar utgör en allt viktigare infrastruktur i hela landet, där såväl tillgång till bredband med hög kapacitet som tillgång till en god postservice för varubrev och paket är en förutsättning. Post- och telestyrelsen 24

25 2.4.1 E-handeln i Sverige I e-barometern helårsrapport 2013 framgår att tillväxttakten inom e-handeln har ökat till 17 % på årsbasis jämfört med 14 % 2012 och att den nu utgör 6 % av detaljhandeln i landet. I rapporten konstateras också att e-handeln är väl utbredd i hela Sverige men att det är utanför tätorterna de mest aktiva e- handelskonsumenterna finns. Överst ligger kommunerna i Norrlands inland dit det levererades mellan paket per hushåll under 2013, medan det i storstadkommunerna endast levererades omkring 6 paket per hushåll under året. 10 I PTS undersökning 11 av svenskarnas postvanor svarar en tredjedel av respondenterna att de köpt eller sålt varor på nätet det senaste året. Nedbrutet visar svaren att 16 % av befolkningen både har köpt och sålt varor över nätet, 50 % har endast köpt och 2 % endast sålt. Ungefär hälften (42 %) av de svarande uppgav att de hade haft möjlighet att välja distributör vid beställning på nätet och 14 % kom inte ihåg Paketmarknaden Det finns ingen entydig definition av begreppet paket utan det är beroende av hur respektive distributör utformar och avgränsar tjänsterna. Postlagen använder enbart begreppen brev och postförsändelse där brev är en adresserad försändelse som väger högst 2 kg och en postförsändelse är en adresserad försändelse som väger högst 20 kg 12 Till skillnad från vad som gäller för brev krävs inte tillstånd enligt postlagen för att distribuera paket (eller andra postförsändelser över 2 kg). För Posten ser dock situationen annorlunda ut jämfört med andra aktörer som levererar pakettjänster, eftersom bolaget i sina tillståndsvillkor har utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten såsom den beskrivs i 3 kap. 1 postlagen och i tillståndsvillkoren. 13 Då pakettjänster faller utanför definitionen av tillståndspliktig postverksamhet finns i dagsläget heller ingen möjlighet för PTS att på ett tillfredsställande sätt kunna följa utvecklingen på denna delmarknad. Det går heller inte att bedöma 10 E-barometern 2013, PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. E-handel definieras i e-barometern som försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument. Det innebär att följande inte definieras som e-handel i e-barometern: Köp i butik som först har bokats via internet; Försäljning av tjänster (till exempel resor, hotell och konsertbiljetter) som sker via internet; Nedladdningar av t ex musikfiler, filmer och applikationer; Försäljning via internet mellan företag; Försäljning via internet mellan privatpersoner 11 PTS-ER-2014:9, , dnr För ett mer omfattande resonemang se Service och Konkurrens 2013, PTS-ER För ett mer omfattande resonemang se Service och Konkurrens 2013, PTS-ER Post- och telestyrelsen 25

26 omfattningen av de gränsöverskridande paketflödena 14. Detta är förvisso inget unikt problem för den svenska marknaden utan något som även uppmärksammas i Kommissionens Färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser (se vidare under avsnitt 2.4.3). Däremot går det tydligt att se att konkurrensen på marknaden är påtaglig 15 och att utbudet av pakettjänster som riktar sig till allmänheten utvecklas kontinuerligt. Även tillgängligheten till ombud/utlämningsställen utanför Postens nätverk är god. Den största konkurrenten (sett i förhållande till servicenätets storlek) DB Schenker, har ett nät som både till antal ombud och till geografisk täckning i stort motsvarar Postens servicenät. Därtill har även DHL och Bussgods en god täckning i sina ombudsnät. Distributör Antal ombud Kontant betalning Max vikt 16 Emballage Bokning och frakthandlingar Posten 1600 Ja >20kg Kund/ Distributör Hemsida/Hos ombud DB Schenker 1600 Ja Max 10kg 17 Kund/ Distributör Hemsida/Hos ombud DHL 1300 Ja >20kg Bussgods 800 Ja >20kg Tabell 4: Pakettjänster 18 Endast distributör Kund/ Distributör Endast hemsida Hemsida/Hos ombud Utöver de parametrar som berörs i tabellen erbjuder samtliga distributörer ett brett och varierande utbud av pakettjänster. Då tjänsterna sinsemellan ser väldigt varierande ut går det inte på ett enkelt och överskådligt sätt att jämföra och bedöma prisskillnader mellan olika distributörer. 14 Trafikanalys samlar förvisso in statistik rörande postverksamhet den är emellertid ofullständig sett i förhållande till de behov som finns. Myndigheterna behöver därför göra en gemensam översyn för att utröna hur dagens informationsbehov och de krav som Kommissionen kan komma att ställa, på bästa sätt kan tillgodoses. 15 Här avses främst tjänster riktade till privatpersoner, småföretag och föreningar (B2C och C2C). Vad gäller konkurren på företagsmarknaden (B2B) är konkurrensen sedan länge väl utvecklad. 16 Då vikter upp till 20 kg är postlagens gräns för definitionen av begreppet posttjänst har PTS enbart kontrollerat möjligheten att skicka försändelser upp till 20 kg 17 >10kg (> 20 kg) vid någon av de 28 terminalerna 18 Källa: Hemsidor för respektive distributör Post- och telestyrelsen 26

27 Sett i förhållande till definitionen av begreppet posttjänst (försändelser upp till 20 kg) samt till tillgänglighetsaspekten (geografisk täckning och möjlighet till kontant betalning utan krav på tillgång till dator) kan det konstateras att marknaden sammantaget, i stort sett erbjuder fullgoda alternativ till Posten, men att det fortfarande finns luckor. Detta gäller främst den geografiska tillgängligheten för att skicka försändelser över 10 kg samt de paketvolymer som trafikerar lantbrevbäringen. I synnerhet paket inom lantbrevbäringen måste ses som en kritisk faktor när det gäller att svara mot samhällets behov av posttjänster, särskilt mot bakgrund av e-handelns stora och sannolikt ökande betydelse i glesbefolkade regioner (se föregående avsnitt). Här är det knappast troligt att det finns, eller under överskådlig tid kommer att finnas, några kommersiella drivkrafter att etablera några alternativ till Postens nätverk Färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser Kommissionen offentliggjorde den 16 december 2013 En färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser vilken bygger vidare på grönboken En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU och resultaten av efterföljande offentliga samråd 2012/13. Färdplanen har tre huvudmål: Större öppenhet och mer information för alla aktörer i e-handelns värdekedja Tillgängligare leveranslösningar med högre kvalitet och till överkomligare priser Bättre klagomålshantering och ökade gottgörelsemöjligheter för konsumenterna De insatser som ska göras under färdplanens löptid om 18 månader från och med offentliggörandet omfattar Kommissionen, nationella regleringsmyndigheter och aktörer inom hela e-handelskedjan. De konkreta insatserna består bland annat av att underlätta samarbetsprocesser mellan branschaktörer och mellan regleringsmyndigheter inom EU, översyn av regelverk och framtagande av modeller för statistikinhämtning samt över hur olika statistikuppgifter kan användas för att främja transparensen på paketmarknaden. Efter 18-månadersperioden kommer en utvärdering att ske och en bedömning göras för att avgöra om det krävs ytterligare åtgärder. En viktig intention i färdplanen som kan komma att beröra PTS arbete är följande förslag Post- och telestyrelsen 27

Service och konkurrens 2013

Service och konkurrens 2013 Rapportnummer PTS-ER 2013:6 Datum 2013-04-12 Service och konkurrens 2013 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER 2013:6 Diarienummer 13-3814 ISSN 1650-9862 Författare Mathias

Läs mer

Svensk postmarknad 2015

Svensk postmarknad 2015 Svensk postmarknad 2015 VÄLKOMNA! Talare Sten Selander Joakim Levin Anders Hildingsson Paus (ca 15 min) Emma Maraschin Ämne Inledning Brevmarknadens utveckling Omvärldsbild och trender Några prioriterade

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Kommittédirektiv En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Dir. 2015:87 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över postlagstiftningen

Läs mer

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-08-07 Dnr: 15-7303 1(9) Ert datum Er referens 2015-06-18 Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Läs mer

Svensk Postmarknad 2015

Svensk Postmarknad 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Datum 2015-04-15 Svensk Postmarknad 2015 Svensk Postmarknad 2015 Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Diarienummer 15-635 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5)

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) 2005-01-25 Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) Så skapas en bättre konkurrens på postmarknaden Den 1 januari 1993 avskaffades Postens

Läs mer

Svensk Postmarknad 2016

Svensk Postmarknad 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:3 Datum 2016-04-14 Svensk Postmarknad 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:3 Diarienummer 16-238 ISSN 1650-9862 Författare Lars Forslund, Anders Hildingsson, Joakim Levin, Pär Lindberg

Läs mer

Service och konkurrens 2012

Service och konkurrens 2012 Rapportnummer PTS-ER 2012:10 Datum 2012-04-13 Service och konkurrens 2012 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER 2012:10 Diarienummer 12-1930 ISSN 1650-9862 Författare Mathias

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU15 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i mervärdesskattelagen. De lagändringar

Läs mer

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Våra mål Långsiktig konsumentnytta

Läs mer

Service och konkurrens 2011

Service och konkurrens 2011 PTS-ER 2011:11 Datum 2011-04-11 Service och konkurrens 2011 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige PTS-ER 2011:11 11-2228 ISSN 1650-9862 Författare Mathias Henricson & Joakim Levin Post- och telestyrelsen

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2015-11-04 Dnr584/2014 1 (5) 21 Grams AB Lumaparksvägen 9 Box 43 121 25 Stockholm Påstått konkurrensproblem - sorteringsprogram för postsändningar Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Juni 2015 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att ett undantag från mervärdesskatteplikt

Läs mer

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82)

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-12-02 Dnr 535/2009 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) (N2009/7490/ITP) Konkurrensverket

Läs mer

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045).

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045). BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-03 Dnr: 11- Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se [Tillståndshavarens namn/firma Tillståndsvillkor för postverksamhet Saken

Läs mer

Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S en analys

Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S en analys Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S en analys Slutbetänkande av 2008 års Postlagsutredning Stockholm 2009 SOU 2009:100 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kartläggning av förutsättningarna att genomföra försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar

Kartläggning av förutsättningarna att genomföra försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar Rapportnummer PTS-ER-2016:14 Datum 2016-03-29 Kartläggning av förutsättningarna att genomföra försöksverksamhet med samdistribution Kartläggning av förutsättningarna att genomföra försöksverksamhet med

Läs mer

Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684).

Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684). BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Josefin Grolander Postavdelningen 08-678 56 06 josefin.grolander@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 december 2002 02-10981/39 Till berörda tillståndshavare

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Datum 2014-11-25 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Diarienummer 14-460 ISSN 1650-9862

Läs mer

De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999

De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999 De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999 Juni 1999 Dnr 99-5328 1 De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999 Under våren 1999 har Post- och telestyrelsen (PTS) inhämtat uppgifter om

Läs mer

Yttrande över Till sista utposten - en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle, SOU 2016:54

Yttrande över Till sista utposten - en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle, SOU 2016:54 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Vägledning Postförmedling 2013

Vägledning Postförmedling 2013 Vägledning Postförmedling 2013 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 A-post... 3 Adresserad direktreklam (ADR)... 3 Avrop... 3 Avropsavtal... 3 Avropsberättigade

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

Slutbetänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)

Slutbetänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-11-18 Sektionen för lokal och regional utveckling Christina Thulin Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Magdalena Andersson Jan Larsson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens 2010-11-08 Dnr: 10-9595 1 Sida Postavdelningen Joakim Levin 08-678 55 67 joakim.levin@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Föreläggande om rättelse av Posten AB:s kalkylmodell

Läs mer

Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds kommun

Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds kommun Datum Vår referens Sida 2015-05-07 Dnr: 14-8047 1(7) Postavdelningen Pär Lindberg 08-678 57 64 par.lindberg@pts.se PostNord Group AB Att: Fredrik Hammarqvist Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds

Läs mer

Pontus Söderström (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Pontus Söderström (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i postlagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 oktober 2017 Peter Eriksson Pontus Söderström (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Välkomna! Förändrade förutsättningar för postköpare på den svenska marknaden. Göran Marby, Generaldirektör PTS

Välkomna! Förändrade förutsättningar för postköpare på den svenska marknaden. Göran Marby, Generaldirektör PTS Välkomna! Förändrade förutsättningar för postköpare på den svenska marknaden Göran Marby, Generaldirektör PTS Brevmarknadens utveckling Joakim Levin Analytiker, ekonomisk tillsyn Brevmarknaden i Sverige

Läs mer

När posten kommer samtidigt som morgontidningen.

När posten kommer samtidigt som morgontidningen. När posten kommer samtidigt som morgontidningen. Har posten redan kommit? Så kommer nog många att reagera när de vittjar sina brevlådor i gryningen. För numera delar vi på MTD också ut brev. Idén är enkel.

Läs mer

Remiss - Betänkandet Som ett brev på posten - postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)

Remiss - Betänkandet Som ett brev på posten - postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-24 LS 2016-0601 Landstingsstyrelsen Remiss - Betänkandet Som ett brev på posten - postbefordran och pristak i ett digitaliserat

Läs mer

Yttrande över betänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)

Yttrande över betänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Skarelius Lille Mimmi Datum 2016-11-24 Diarienummer KSN-2016-1910 Kommunstyrelsen Yttrande över betänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Trafikutskottets utlåtande 2012/13:TU8 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok En integrerad marknad för

Läs mer

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut.

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut. BESLUT 1(19) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-09-11 Dnr: 13-9358 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för Posten AB (556128-6559) Saken Villkor enligt 2

Läs mer

Referat från: Marknadsstudie av företag, verksamma inom print- och kuvertering 2010.

Referat från: Marknadsstudie av företag, verksamma inom print- och kuvertering 2010. Referat från: Marknadsstudie av företag, verksamma inom print- och kuvertering 2010. Följande är ett referat utifrån vissa av de observationer PTS gjort under ovanstående ännu ej avslutade studie. 1. Bakgrund,

Läs mer

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag PostNord i korthet 38,5 MDR SEK Omsättning 500 MSEK Justerat rörelseresultat, EBIT 6 100 Utlämningsställen i Norden 33 000 Medarbetare 142 miljoner paket

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Post till alla även i framtiden

Post till alla även i framtiden 25530_post 03-04-14 18.42 Sida 1 Post till alla även i framtiden Facket för Service och Kommunikation SEKOs syn på postpolitiken 2003-03-11 25530_post 03-04-14 18.42 Sida 2 25530_post 03-04-14 18.42 Sida

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Diarienummer 08-10296/32 Rapportnummer PTS-ER:2008-18 Datum 2008-10-29 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Författare Joakim Levin Förord Post och

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten)

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten) BESLUT 1(18) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-11 Dnr: 15-8920 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för PostNord Group AB (556128-6559) Saken Villkor enligt

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten. Postbefordran i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27), dnr N2016/02666/ITP

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten. Postbefordran i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27), dnr N2016/02666/ITP YTTRANDE 1(5) Regional utveckling Bo Jonsson 010-2247217 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten. Postbefordran i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27),

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar

Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar PROMEMORIA Datum Sida 2016-09-15 1(7) Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar PostNord argumenterar, i sitt remissvar 1

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande 1 2011-04-15 Posten Norden årsstämma 2011 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det känns bra att få tala här idag som Posten Nordens andre VD sedan

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /30

Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /30 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2009-06-08 Dnr: 09-6500/30 postavdelningen Mathias Henricson 08-678 5624 mathias.henricson@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Posten AB Saken Villkor enligt 5b postlagen

Läs mer

PostNord rustar för framtiden. Fredrik Hammarqvist. Vi levererar!

PostNord rustar för framtiden. Fredrik Hammarqvist. Vi levererar! PostNord rustar för framtiden Fredrik Hammarqvist Vi levererar! PostNord i korthet 2014 40 mdr SEK OMSÄTTNING 351 MSEK RÖRELSERESULTAT, EBIT 38 000 MEDARBETARE PostNords organisation PostNord koncern PostNord

Läs mer

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM KKV2023, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2012-05-14 Dnr 211/2012 1 (5) Anmälande företag Posten AB, org.nr 556128-6559, 105 00 STOCKHOLM Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström,

Läs mer

Portooptimering en stor besparingsmöjlighet.

Portooptimering en stor besparingsmöjlighet. Portooptimering en stor besparingsmöjlighet. Introduktion. Nedan beskrivs kort hur värdekedjan för utskick av brevsändningar fungerar, vilka utmaningar en portoköpare ställs inför och förslag på områden

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Analys av om Posten AB:s prissättning är öppen för insyn och icke-diskriminerande

Analys av om Posten AB:s prissättning är öppen för insyn och icke-diskriminerande Rapportnummer PTS-ER-2012:22 Datum 2012-09-26 Analys av om Posten AB:s prissättning är öppen för insyn och icke-diskriminerande Redovisning till regeringen i enlighet med PTS regleringsbrev för 2012 Analys

Läs mer

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Från brevinkast till fastighetsboxar nu börjar övergången. Före år 2011 ska alla flerfamiljshus

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik KAMFS 2013:1 om postverksamhet

Läs mer

Vägledning Postförmedling 2013-2

Vägledning Postförmedling 2013-2 Vägledning Postförmedling 2013-2 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 Tjänsteområden... 6 Hur använder du tjänsterna?... 6 Sida 1 av 6 Allmänt om Postförmedlingstjänster

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

RAPPORTNUMMER 27 mars 2006 PTS-ER-2006:17 ISSN Service och konkurrens 2006

RAPPORTNUMMER 27 mars 2006 PTS-ER-2006:17 ISSN Service och konkurrens 2006 DATUM RAPPORTNUMMER 27 mars 2006 PTS-ER-2006:17 ISSN 1650-9862 Service och konkurrens 2006 Förord Post- och telestyrelsen har i 2006 års regleringsbrev getts i uppdrag att beskriva och analysera utvecklingen

Läs mer

Datum. Rapportnummer PTS-ER-2016:1 2016-02-18. Årsredovisning 2015

Datum. Rapportnummer PTS-ER-2016:1 2016-02-18. Årsredovisning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:1 Datum 2016-02-18 Årsredovisning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:1 Diarienummer 16-41 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Den fysiska distributionen i en digital värld

Den fysiska distributionen i en digital värld Den fysiska distributionen i en digital värld Några trender och synpunkter inför översynen av postlagstiftningen sammanställda av Grafiska Företagen. Många svenskar använder inte internet 2015 uppskattas

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Till sista utposten postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)

Till sista utposten postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54) Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Till sista utposten postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54) SABOs synpunkter SABOs synpunkter berör endast de delar av betänkandet

Läs mer

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se myndigheten för radio och tv Yttrande 2012-05-04 Dnr 12/00522 Post- och telestyrelsen smp@pts.se Yttrande över Post- och telestyrelsens samrådsdokument avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket Beslut Dnr 2008-04-11 476-2007 Posten AB 105 00 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Bilaga 3, Utvärdering

Bilaga 3, Utvärdering Bilaga 3 Datum 2011-10-26 Bilaga 3, Utvärdering Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Utvärdering

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden

Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden A2005:013 Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden Underlag och överväganden för Post- och kassaserviceutredningen Björn Falkenhall, Anne Kolmodin Samhällsekonomisk

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Tillståndsvillkor för Posten AB

Tillståndsvillkor för Posten AB BESLUT 1(18) Datum Vår referens Aktbilaga 2010-09-30 Dnr: 10-8418 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Tillståndsvillkor för Posten AB Saken Villkor

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Den Svenska Postmarknaden

Den Svenska Postmarknaden DATUM RAPPORTNUMMER 13 maj 2004 PTS-ER- 2004:20 ISSN 1650-9862 Den Svenska Postmarknaden - en beskrivning och övergripande analys Förord Förord Post- och kassaserviceutredningen (N 2003:09), som tillsattes

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Service och konkurrens 2008

Service och konkurrens 2008 Diarienummer 08-2402/39 Rapportnummer PTS-ER-2008:10 Datum 2008-04-15 Service och konkurrens 2008 Författare Mathias Henricson Förord Post- och telestyrelsen har i 2008 års regleringsbrev getts i uppdrag

Läs mer

Svensk postmarknad 2017

Svensk postmarknad 2017 Rapportnummer PTS-ER-2017:4 Datum 2017-04-18 Rapport: Svensk postmarknad 2017 Rapportnummer PTS-ER-2017:4 Diarienummer 16-10726 ISSN 1650-9862 Författare Cecilia Baksa, Olof Bjurö, Stina Eriksson, Lars

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut.

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut. BESLUT 1(16) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-14 Dnr: 11-9665 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Tillståndsvillkor för Posten AB (556128-6559)

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

2(6) Postavdelningen Josefin Grolander

2(6) Postavdelningen Josefin Grolander PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2005-08-31 Rev. 2008-11-20 2(6) Postavdelningen Josefin Grolander 08-678 56 06 josefin.grolander@pts.se PM reviderad 2008-11-20 med anledning av att Post- och telestyrelsen

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Flygfrakt behövs. När postmängden ytterligare minskar, minskar också kostnaderna för och utsläppen från flygdistributionen.

Flygfrakt behövs. När postmängden ytterligare minskar, minskar också kostnaderna för och utsläppen från flygdistributionen. Till Näringsdepartementet N2016_02666_ITP SmåKom 2016-08-25 Yttrande över SOU 2016:27 Som ett brev på posten Regeringskansliets diarienummer N2016/02666/ITP Sammanfattning Utredningens förslag är inte

Läs mer

PostNord lyssnar och agerar!

PostNord lyssnar och agerar! PostNord lyssnar och agerar! Förord Den ökande digitaliseringen i samhället innebär att vårt sätt att kommunicera med varandra ändras, liksom våra konsumtionsvanor. Det ställer nya krav på hur PostNord

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Upprättande och godkännande av röstlängd Årsstämma 2015 3. Upprättande och godkännande av röstlängd Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Konungariket Danmark genom Selskabsdirektør Michael Birch enligt fullmakt 786 207 687 (serie A)

Läs mer