Service och konkurrens 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service och konkurrens 2014"

Transkript

1 Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Datum Service och konkurrens 2014 Postmarknaden i Sverige

2 Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Diarienummer ISSN Författare Olof Bjurö, Anders Hildingsson, Joakim Levin, Pär Lindberg, Emma Maraschin och Gabriel Rhawi Post- och telestyrelsen Box Stockholm Post- och telestyrelsen 2

3 Förord Service och konkurrens 2014, årets rapport om den svenska postmarknaden, visar på två tydliga trender: vikande brevvolymer som en följd av att befolkningen kommunicerar alltmer digitalt och en kraftigt ökande e-handel. Denna utveckling påverkar i sin tur postoperatörernas verksamhet. Allt fler paket och större brev skickas inom och mellan länder och det ställer nya krav på distribution, logistik och transporter. Nya samarbeten mellan aktörerna på marknaden blir det direkta resultatet när effektiviseringar och kostnadsbesparingar följer i ljuset av en marknad i förändring. Post- och telestyrelsens uppdrag, att verka för en fungerande konkurrenssituation på postmarknaden, blir som en följd av utvecklingen också allt viktigare när marknaden förändras. Ändrade kommunikations- och konsumtionsvanor är inte på något sätt något unikt för Sverige, tvärtom pågår en liknande marknadsutveckling även i andra europeiska länder. PTS internationella arbete blir även det allt viktigare. Under 2014 kommer PTS därför att på europeisk nivå vara engagerad i en arbetsgrupp som ska analysera hur samhällsomfattande posttjänster kan utformas för att möta samhällets framtida behov och en postmarknad stadd i snabb förändring. Post- och telestyrelsen har i 2014 års regleringsbrev 1 fått i uppdrag att göra en uppföljning och analys rörande postmarknaden. Uppdraget redovisas i föreliggande rapport. Göran Marby Generaldirektör 1 Se bilaga 1 i rapporten som har hämtats från 2014 års regleringsbrev och handlar om uppföljning och analys rörande posttjänster. Post- och telestyrelsen 3

4 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 7 1 Aktuella trender på postområdet Introduktion Utvecklingstrender och aktuella händelser PTS internationella arbete 12 2 Den svenska postmarknaden Volymutveckling och marknadsandelar på brevmarknad Konkurrenssituationen på olika delar av brevmarknaden Sändningar Enstaka brev Hinder för marknadstillträde Övernattbefordrade sändningar Ej övernattbefordrade sändningar Marknaden för rikstäckande distribution av enstaka brev Marknaden för lokal befordran av enstaka brev Paketmarknaden och e-handel E-handeln i Sverige Paketmarknaden Färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser E-handelsinitiativet från IPC (International Post Corporation) 28 3 Prissättning på postmarknaden Prisutvecklingen på postmarknaden Prisregleringen i 9 postförordningen Efterlevnaden av 3 kap. 2 postlagen Slutsatser från PTS granskning av Postens efterkalkyl Prisvärdhet brev och paket 33 4 Service och tillgänglighet Postens servicenät Post- och frimärksombud Företagscenter Befolkningen om Postens servicenät Utdelningsservice Utdelning i glesbygd Hushåll utan femdagarsutdelning Befordringstider Införande av fastighetsboxar Obeställbara brev Risk- och sårbarhetsanalys av postsektorn 44 5 Allmänhetens klagomål 5.1 Inkomna klagomål till PTS Postens redovisning av klagomål Redovisning av klagomål Post- och telestyrelsen 4

5 5.2 Kundsynpunkter Utdelning och insamling Övriga kundsynpunkter 52 Bilaga 1: 53 Uppföljning och analys rörande posttjänster 53 Bilaga 2: 54 Postens åtagande 54 Post- och telestyrelsen 5

6 Tabeller Tabell 1: Utveckling total brevmarknad Tabell 2: Marknadsandelar och volym Tabell 3: Marknadsandelar (omsättning) Tabell 4: Pakettjänster Tabell 5: antal klagomål brev Tabell 6: handläggningstider brev Tabell 7: redovisning av klagomål avseende paket Tabell 8: handläggningstid postpaket Tabell 9: total sammanställning av antal klagomål Tabell 10: antal klagomål i förhållande till postmängd Figurer Figur 1: Brevvolymer, E-handel och BNP... 8 Figur 2: Utveckling total brevmarknad Figur 3: Schematisk bild av brevmarknaden Figur 4: Prisutvecklingen brevsändningar 20 gram Figur 5: Obeställbara brev och den totala brevmängden Post- och telestyrelsen 6

7 Sammanfattning I det första kapitlet av föreliggande rapport redogörs för Aktuella trender på postområdet utifrån den allmänna utvecklingen och aktuella händelser. Här berörs det sjunkande antalet brev som skickas i landet samt den kraftigt ökande e-handeln och dess betydelse för behovet av en väl fungerande rikstäckande distributionsapparat. Det ökande samutnyttjandet av olika distributionsnätverk analyseras liksom den växande utvecklingen av konsoliderings- och paketerade brevtjänster. I detta kapitel behandlas också PTS engagemang i internationella organisationer på postområdet. I kapitel 2 behandlas Den svenska postmarknaden. Inledningsvis preciseras vissa begrepp som har betydelse för att kunna beskriva postmarknaden på ett korrekt sätt. Därefter redovisas mera i detalj utvecklingen när det gäller brevvolymer och marknadsandelar. Konkurrenssituationen på olika delmarknader för brev analyseras liksom de olika förutsättningar som gäller för att etablera sig på dessa marknader. Paketmarknaden och e-handeln ägnas ett särskilt avsnitt där det bland annat konstateras att en utvecklad e-handel med vidhängande distribution synes vara en viktig komponent när det gäller att tillgodose de glesbygdsboendes särskilda behov. Ett antal initiativ på EU-nivå för att underlätta för e-handeln redovisas också. Kapitel 3 ägnas åt Prissättning på postmarknaden. Inledningsvis beskrivs prisutvecklingen på postmarknaden och den betydelse som konkurrensen har haft för att hålla nere priserna på framförallt stora sändningar av brev och på paket. Här behandlas också den prisreglering som fortfarande finns på brevmarknaden samt vilka åtgärder som PTS vidtar för att regleringen ifråga ska ha avsedd effekt. I ett avslutande avsnitt redovisas allmänhetens uppfattning om prisvärdheten av vissa brev- och pakettjänster. Service och tillgänglighet till Postens tjänster tas upp i kapitel 4. Här beskrivs det servicenät som Posten har samt hur detta kan komma att utvecklas med hänsyn till förändringar i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls i detsamma. Här redovisas också att allmänhetens uppfattning om servicen i Postens servicenät överlag är positiv. I ett särskilt avsnitt berörs förändringar i Postens glesbygdsservice och det särskilda Åtagande som Posten har gjort när det gäller hur dessa ska genomföras i samverkan med berörda användare. Slutligen beskrivs förutsättningarna för den risk- och sårbarhetsanalys av postsektorn som gjorts under året. I rapportens 5:e och sista kapitel behandlas Allmänhetens klagomål, såväl de som framförts till PTS som de som lämnats till Posten. Det är dels fråga om att klara ut vari dessa klagomål egentligen består samt också en redogörelse för den officiella klagomålsstatistik som Sverige är skyldigt att redovisa till EU enligt en viss standard. Post- och telestyrelsen 7

8 Index Service och konkurrens Aktuella trender på postområdet 1.1 Introduktion Utvecklingstrender och aktuella händelser De viktigaste utvecklingstrenderna på postmarknaden just nu är enligt PTS bedömning de kontinuerligt fallande brevvolymerna, främst till följd av digital substitution, samt den kraftiga tillväxten inom e-handeln som genererar ökande volymer av paket och större brevförsändelser. Att anpassa verksamheterna till de förändrade förutsättningar som utvecklingen medför är en stor utmaning för postoperatörerna. Kostnadsanpassning och effektivisering av verksamheten, utveckling av kringtjänster till traditionella brevtjänster och förmåga att möta marknadens krav på utvecklade leveranstjänster är viktiga framgångsfaktorer för att säkerställa lönsamheten i framtiden. Även för PTS del ligger det en utmaning i att om möjligt underlätta omställningen och verka för en långsiktigt hållbar konkurrens på postmarknaden, samtidigt som hela samhällets behov av posttjänster värnas. I detta avsnitt lyfter vi fram ett antal intressanta händelser under året samt belyser några av de aktuella utvecklingstrenderna på postmarknaden. Utveckling: Brevvolymer, E-handel och BNP, basår ,00 160,00 140,00 Omsättning E-handel 120,00 BNP fasta priser 100,00 Brevvolymer 80,00 60, Figur 1: Brevvolymer, E-handel och BNP Digital substitution Fram till millennieskiftet ökade brevvolymerna stabilt i takt med ökningen i BNP. Därefter har brevvolymerna minskat kontinuerligt, främst på grund av den snabba utveckling som skett inom elektronisk kommunikation. Även om brevvolymerna minskade något mindre 2013 jämfört med föregående år kan vi Post- och telestyrelsen 8

9 sannolikt räkna med kraftigare volymfall de närmaste åren. Vid en jämförelse av volymutvecklingen i Sverige med exempelvis Danmark så har den svenska marknaden klarat sig avsevärt mycket bättre. Den danska volymutvecklingen kan till viss del förklaras av en svagare ekonomisk utveckling och frånvaro av konkurrens, fast en viktig bakomliggande faktor är den snabba digitaliseringen av offentlig kommunikation. När den offentliga kommunikationen digitaliseras driver detta även på utvecklingen i den privata sektorn och förstärker därmed volymnedgången på marknaden i stort. Motsvarande utveckling i Sverige har gått betydligt långsammare vilket kan förklaras mot bakgrund av prisutvecklingen på den svenska brevmarknaden (se avsnitt 3.1). Utifrån de kontakter PTS haft med Skatteverket 2 så förväntas utvecklingen för digital post inom offentlig sektor inte ta fart förrän tidigast under Även om förutsättningarna och tillvägagångssättet i genomförandet skiljer sig mellan Sverige och Danmark är det rimligt att anta att fallet i brevvolymer kommer att förstärkas i Sverige under kommande år. I vilken utsträckning detta volymtapp till någon del kommer att kompenseras genom nya brevvolymer är det svårt att ha någon bestämd uppfattning om Ökat samutnyttjande av distributionsnätverk Fallande brevvolymer skapar ledig kapacitet som behöver utnyttjas. Även morgontidningsdistributionen brottas med fallande volymer. Den ökande e- handeln skapar större efterfrågan på varubrev och andra tyngre försändelser, och generellt efterfrågas olika typer av varuleveranser i allt högre grad. Sammantaget gör detta att det finns förutsättningar och drivkrafter för att nya samarbeten ska uppstå och att olika utdelnings- och logistiklösningar prövas och utvecklas. Sammanslutningen av regionala morgontidningsdistributörer MTD (Morgontidig Distribution), som även innehar tillstånd för postverksamhet, har efter några års försiktig tillväxt uppvisat en betydande ökning av postförsändelser som samdistribueras med morgontidningar. Bring Citymail bildade nyligen ett bolag tillsammans med Pressens Morgontjänst (Premo) för att hantera samdistribution av tidningar och postförsändelser i vissa delar av Stockholmsområdet. MTD och Bring Citymail har under året även tecknat avtal med DB Schenker respektive DHL för att få tillgång till deras ombudsnät och på så sätt kunna hantera större försändelser i sina nätverk. Samtidigt får paketföretagen en möjlighet att bredda sitt utbud av tjänster genom möjligheten att nå ut i respektive brevbärarnät. Posten AB (Posten) bedriver också försöksverksamhet med samordnad brev- och morgontidningsdistribution i vissa delar av landet. För PTS är det viktigt att 2 SKV fick under 2012 i uppdrag att ta fram en infrastruktur för säker digital myndighetspost för att möjliggöra en övergång från fysiska brevförsändelser inom den offentliga sektorn. För mer information samt Post- och telestyrelsen 9

10 bevaka så att integritetsfrågor och kvaliteten i utdelningen inte åsidosätts i samband med att distributionsvägarna förändras. När brevvolymerna faller minskar även förutsättningarna för en nätverksbaserad konkurrens (end-to-end competition) på brevmarknaden. Med andra ord blir det allt svårare för nya aktörer att etablera sig eller för befintliga operatörer att expandera sina befintliga utdelningsnätverk. För den operatör som vill få en bredare nationell täckning återstår då att teckna ett portoavtal med en större postoperatör och för rikstäckning finns endast Posten att tillgå Konsolidering av brevvolymer och paketerade brevtjänster Brevkonsolidering har under de senaste två åren ökat kraftigt. Begreppet innebär att ett företag samlar ihop brevvolymer från mindre kunder och lämnar in dem under eget portoavtal. Syftet är att kunna tillgodoräkna sig olika former av volym- och förädlingsrabatter och därmed kunna erbjuda lägre priser mot slutkunden. En annan företeelse vilken kan ses som en form av konsolidering, och som enligt PTS uppfattning får ökad betydelse, är olika former av postrelaterade tjänster där portot ingår. I de marknadskontakter PTS har haft uppges att allt fler kunder till tryckerier, printshoppar, reklambyråer, mediekonsulter m.fl. efterfrågar helhetslösningar där portot ingår så att kunderna själva slipper att hantera portoupphandlingen separat. För PTS är det viktigt att bevaka att priser, inklusive rabatter och villkor för denna kundkategori (vilket även innefattar de postoperatörer som väljer att teckna portoavtal med Posten) är förenliga med postlagens 3 krav på att prissättningen ska vara kostnadsorienterad, icke-diskriminerande och öppen för insyn. Det är även viktigt att bevaka så att korssubventionering inte sker mellan brevtjänster och de tjänster som ingår i en eventuell helhetslösning som Posten erbjuder. Åsidosätts postlagens krav på prissättningen kan andra aktörer få svårt att konkurrera där Posten erbjuder likartade (kring)tjänster och riskerar därmed att slås ut från marknaden Momsundantag för samhällsomfattande posttjänster Sverige är numera det enda medlemslandet inom EU som har en gemensam momssats för alla posttjänster oberoende av om de ingår i den samhällsomfattande posttjänsten eller inte. Kommissionen har tidigare anfört att Sverige bryter mot momsdirektivet eftersom den svenska samhällsomfattande posttjänsten inte är momsbefriad. Sveriges uppfattning är alltjämt att så inte är fallet. Efter att frågan har varit vilande under flera år kom den 20 november 2013 en presskommuniké från Kommissionen angående att 3 Postlag SFS 2010:1045 Post- och telestyrelsen 10

11 Kommissionen har för avsikt att lämna in en stämningsansökan mot Sverige vid EU-domstolen. PTS bedömning är att frågan inte kommer att få några praktiska konsekvenser under de närmaste åren även om osäkerheten i sig kan få negativa effekter på investeringsviljan på den svenska postmarknaden. När en stämningsansökan lämnas in till EU-domstolen visar all erfarenhet att domstolsprocesserna tar lång tid och även vid ett utslag till Sveriges nackdel kan det finnas flera handlingsalternativ. Parallellt har Kommissionen tagit initiativ till en marknadskonsultation kring olika möjliga alternativ för att hantera moms på samhällsomfattande posttjänster inom EU. Vad som kommer ut av den marknadskonsultationen återstår att se Marknadsstudier Kommissionen har under året publicerat två omfattande studier av den europeiska postmarknaden 4. Studierna visar att utvecklingen med fallande brevvolymer och ökande e-handel, vilket medför större utmaningar för den samhällsomfattande posttjänsten, i stort är en genomgående trend för samtliga medlemsstater. Samtidigt finns det stora skillnader mellan de olika medlemsländerna. Därtill finns det hinder som gör att den gränsöverskridande e-handeln utvecklas betydligt långsammare än vad den gör på nationell nivå En förändrad syn på den samhällsomfattande posttjänsten? PTS har uppmärksammat att frågan om utformningen av den samhällomfattande posttjänsten i tider av ändrade kommunikationsmönster, sjunkande volymer och ökande krav på kostnadsbesparingar har fått allt större aktualitet. I Nya Zeeland öppnades i oktober 2013 en möjlighet för New Zealand Post att i städer och tätorter övergå till tredagarsutdelning. Även i Europa finns ett tilltagande intresse för frågan om den samhällsomfattande posttjänstens omfattning. Inom ERGP 5 har det nyligen initierats en undersökning av hur regelverk och marknadsutveckling har påverkat kostnaden för den samhällsomfattande posttjänsten. PTS är ordförande i den arbetsgrupp som har ansvaret för denna undersökning vilken i ett första steg inriktas på att 4 WIK-Consult Main Developments in the Postal Sector ( ) och Copenhagen Economics E-commerce and delivery - Study on the state of play of EU parcel markets with particular emphasis on e-commerce. Rapporterna finns tillgängliga på bland annat: 5 European Regulators Group for postal services. En samarbetsorganisation för de nationella regleringsmyndigheterna inom EU/EES-området och som bland annat ska fungera som ett rådgivande organ till EU-kommissionen. Meningen är att man bland annat genom att samarbeta i olika tolkningsoch tillämpningsfrågor ska kunna bidra till en korrekt implementering av postdirektivet i hela EU. Post- och telestyrelsen 11

12 kartlägga de förändringar av den samhällsomfattande tjänsten som skett under de senaste åren och de bakomliggande orsakerna till detta. I ett andra steg inriktas undersökningen mot åtgärder som kan genomföras inom ramen för nu gällande EU direktiv på postområdet för att begränsa kostnaden för den samhällsomfattande posttjänsten samt de begränsningar som följer av nuvarande regelverk när det gäller möjligheterna att påverka denna kostnad. I uppdraget ingår också att analysera omfattningen av den samhällsomfattande tjänsten mot bakgrund av ändrade kommunikationsmönster samt också att analysera möjliga förslag för att ytterligare lätta på de krav som ställs på den samhällsomfattande tjänsten och därigenom ge operatörerna tillräckligt handlingsutrymme för att utforma en långsiktigt hållbar tjänst. Arbetet ska enligt planerna vara slutfört vid utgången av PTS internationella arbete I det internationella samarbetet på postområdet har PTS en väsentlig uppgift att fylla genom att, med utgångspunkt i de svenska erfarenheterna, verka för att liberaliseringen av marknaderna i andra EU-länder får ett verkligt genomslag. I likhet med föregående år har detta arbete framförallt skett inom ERGP. Erfarenheterna, bland annat från Sverige, pekar emellertid på att detta kommer att ta lång tid. PTS generaldirektör Göran Marby var under 2013 vice ordförande i organisationen. PTS är också ordförande i en av ERGP:s arbetsgrupper Net cost of USO VAT as a benefit/burden som under våren 2013 färdigställde en rapport som behandlar marknadens påverkan när tjänster som tillhandhålls av den utsedde tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten är undantagna mervärdeskatt. Den beskriver också hur momsundantaget kan påverka en eventuell nettokostnad för den samhällsomfattande posttjänsten. Samtidigt som nämnda rapport publicerades påbörjade arbetsgruppen en ny studie Exploration of challenges to overcome when implementing a net cost calculation methodology based on a reference scenario - Benchmark. Syftet med den undersökningen är just att sammanställa de erfarenheter de europeiska länderna har haft i de fall de har gjort nettokostnadsberäkningar av den samhällsomfattande posttjänsten. Resultatet av studien kommer att publiceras i en rapport under våren I slutet av 2013 initierade arbetsgruppen även den i avsnittet nämnda undersökning av hur regelverk och marknadsutveckling har påverkat kostnaden för den samhällsomfattande posttjänsten. Övriga arbetsgrupper i ERGP har under 2013 arbetat med frågorna Regulatory Accounting/Price Regulation, Access Regulation, Quality of service and end user satisfaction, Consumer Complaints, Indicators for postal market och Access to the postal network and to postal infrastructure elements. Post- och telestyrelsen 12

13 PTS medverkar även i EU-kommissionens aktiviteter, bland annat workshops och Postdirektivkommittémöten. I och med bildandet av ERGP har PTS arbete i den europeiska regulatörsorganisationen CERP trappats ned och främst inriktats på frågor om samordning av ståndpunkter inför Världspostföreningens (UPU) kongresser. Nästa kongress kommer att hållas 2016 i Istanbul. Post- och telestyrelsen 13

14 2 Den svenska postmarknaden När man talar om postmarknaden brukar man allmänt avse hela marknaden för distribution av brev och paket. Då delmarknaderna för dessa skiljer sig åt väsentligt vad gäller struktur, funktion och reglering är det nödvändigt att analysera brev- respektive paketmarknaden för sig. Nedan behandlas därför brevmarknaden i avsnitt och paketmarknaden i avsnitt 2.4. Brevmarknaden omfattar distribution av adresserade försändelser som väger högst 2 kg 6. För att bedriva postverksamhet, dvs. regelbunden insamling, sortering, transport och utdelning av brev mot betalning, krävs tillstånd enligt postlagen. Däremot krävs inget tillstånd för att distribuera paket, en verksamhet som, utöver vad som innefattas i den samhällsomfattande posttjänsten, inte regleras närmare i postlagen. I och med detta finns heller ingen entydig definition av begreppet paket. 2.1 Volymutveckling och marknadsandelar på brevmarknad Under 2013 utdelades drygt 2,5 miljarder brev i Sverige. Den långsiktiga utvecklingen visar på en stadig minskning av mängden brev främst till följd av nya kommunikationssätt, inte minst det elektroniska. Minskningen i brevvolym under 2013, 3,8 %, är dock något lägre än föregående år (4,4 %). Totalt har brevvolymen nu minskat med närmare 26 % sedan millennieskiftet (se vidare Tabell 1). 6 Enligt definitionen i 1 kap. 2 postlagen är ett brev: en adresserad försändelse som är innesluten i kuvert eller annat omslag och som väger högst 2 kg samt vykort, brevkort och liknande försändelser. Post- och telestyrelsen 14

15 År Antal miljoner brev Index , ,8 85, ,0 83, ,7 80, ,0 77, ,1 74,3 Tabell 1: Utveckling total brevmarknad 7 Trots den totalt sett vikande brevvolymen har mängden brev som delats ut av de mindre konkurrenterna till Posten 8 inte minskat de senaste åren utan under 2013 till och med ökat med över 4 % (se vidare Figur 2). Den totalt sett minskade brevvolymen har sålunda framförallt resulterat i en minskad marknadsandel för Posten och att Postens brevvolym minskar snabbare än den totala brevvolymen. Postens mycket dominerande ställning på brevmarknaden kvarstår dock. 7 Fr.o.m har en viss precisering i mätmetoden skett för att undanröja risken för att vissa volymer dubbelräknas det som redovisas fr.o.m är utdelade volymer. Behovet av precisering har tillkommit på grund av nya affärsmodeller hos några av de mindre operatörerna, som gör att ett visst brev kan hanteras av mer än en postoperatör på vägen från avsändare till mottagare. Jämförbarheten med tidigare års volymsiffror påverkas dock endast för år 2010, då detta inte förekom tidigare. Vid en omräkning av 2010 års volymstatistik enligt den nya preciseringen blir denna miljoner försändelser, att jämföra med ovan rapporterade miljoner. 8 Posten AB är ett dotterbolag inom PostNord-koncernen, den koncern som bildades genom fusionen av svenska Posten och Post Danmark. Posten AB är det bolag som har tillstånd att bedriva postverksamhet i Sverige, och tillika är utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten. Post- och telestyrelsen 15

16 Brevvolymens utveckling i Sverige Total brevvolym Posten Övriga operatörer (exkl Posten) Figur 2: Utveckling total brevmarknad Den största konkurrenten till Posten, Bring Citymail har fortsatt att öka sin marknadsandel (räknad i utdelad volym) under året. Posten har som nämnts minskat sin andel något, men har fortfarande en volymmässig marknadsandel på drygt 86 %. När det gäller resten av operatörerna har deras volymer ökat till 16,7 miljoner försändelser från föregående års 7,9 miljoner. Även om flertalet av de små operatörerna redovisar ökade volymer är större delen av volymökningen hänförlig till de i MTD anslutna distributionsföretagen vilka nästan fyrdubblat sin volym från föregående år. Antal utdelade brev (miljoner) Andel av utdelade brev Posten AB 2 191,2 (2 305,3) 86,1 % (87,2 %) Bring Citymail 337,2 (331,8) 13,2 % (12,5 %) Operatörer ingående i MTD 11,7 (2,9) 0,46 % (0,11 %) Övriga 5,0 (5,0) 0,20 % (0,19 %) Summa 2 545,1 (2 645,0) 100 % Tabell 2: Marknadsandelar och volym Post- och telestyrelsen 16

17 Om man istället beräknar volymen för övriga operatörer utifrån de volymer som operatörerna mottar från avsändarna (postkunderna), framgår att de övriga operatörerna från kunderna/avsändarna mottagit drygt 31 miljoner brev. Detta är en fortsatt snabb ökning från föregående års motsvarande siffra om drygt 22 miljoner brev. Av dessa 31 miljoner brev har dock drygt 14 miljoner inte delats ut av de små operatörerna själva, utan vidarebefordrats för utdelning av främst Posten eller Bring Citymail. Den operatör som i stor utsträckning anlitar andra operatörer för den slutliga utdelningen är framförallt Mailworld Office AB. Det är tydligt att denna typ av verksamhet, s.k. konsolidering, ökar starkt från en tämligen låg nivå (se avsnitt 1.1.3). Även Bring Citymail anlitar numera Posten på detta sätt för brev med destination utanför det egna utdelningsområdet men har även inlett samarbete med några lokala operatörer. Förutom nämnda postoperatörer har även exempelvis portooptimeringsföretaget 21 Grams AB en stor konsolideringsverksamhet (som dock inte inräknas i ovanstående siffror, då de inte är postoperatörer i formell mening). Vid en ekonomisk analys av situationen på brevmarknaden är en marknadsandelsberäkning baserad enbart på volymuppgifter tämligen grovhuggen. Anledningen till detta är att de olika operatörerna har väsentligt skilda produkterbjudanden och affärsmodeller och genom detta en substantiell skillnad i intjäningsförmåga per brev. För att få en bättre bild av styrkeförhållandena på marknaden uppskattar PTS även marknadsandelar baserade på omsättningen av operatörernas brevdistribution (Tabell 3). Av denna framgår än tydligare Postens dominerande ställning på den svenska brevmarknaden. Beräknad marknadsandel baserad på omsättning 2013 (2012) Posten 92,6 % (92,9 %) Bring Citymail 6,3 % (6,1 %) Övriga postoperatörer 1,2 % (1,0 %) Totalt 100 % (100 %) Tabell 3: Marknadsandelar (omsättning) Förändringen i marknadsandelar, som är tämligen marginell, från föregående år förklaras främst av Postens minskade volym medan konkurrenterna bibehållt eller ökat sina volymer. Posten har trots de vikande brevvolymerna lyckats upprätthålla en god lönsamhet i den svenska brevverksamheten. Post- och telestyrelsen 17

18 2.2 Konkurrenssituationen på olika delar av brevmarknaden Eftersom brevmarknaden funktionsmässigt är heterogen är det vid en marknadsanalys nödvändigt att göra en uppdelning av denna. Tidigare marknadsanalyser har ofta delat upp marknaden i delmarknaderna sändningar respektive enstaka brev. Det är dock vid en mer detaljerad analys lämpligt att göra ytterligare uppdelningar, framförallt i dimensionerna: brevtjänsternas prioritet (dvs. övernattbefordran eller ej), sorterade respektive osorterade sändningar, enstaka brev i delarna kontorspost respektive brevlådepost, uppdelning med hänsyn till geografisk täckning, olika tjänsters utformning/anpassning till olika kundgrupper, såsom konsumenter visavi företagskunder. Schematiskt kan de viktigaste dimensionerna (eller delmarknaderna) av brevmarknaden beskrivas i enlighet med Figur 3. Figur 3: Schematisk bild av brevmarknaden Den volymmässigt största, och när det gäller konkurrenssituationen mest betydelsefulla, delmarknaden av dessa är ej övernattbefordrade sändningar, som omfattar drygt 61 % av alla brev. Sändningar totalt motsvarar volymmässigt nästan 78 % av den totala brevmarknaden. Post- och telestyrelsen 18

19 När det gäller enstaka brev (som totalt alltså omfattar en knapp fjärdedel av brevmarknaden), är det övernattbefordrade brevet fortfarande vanligast med drygt dubbelt så stor volym som enstaka ej övernattbefordrade brev Sändningar Marknadssegmentet sändningar (eller industriell post) består av post i form av serier av försändelser med samma format och vikt. De produceras vanligtvis industriellt och med hjälp av datorstöd och lämnas in till postoperatören vid ett och samma tillfälle. Under förutsättning att avsändaren kommer upp i den kostnadsbesparande volym som krävs av postoperatören för att det ska klassas som sändning, kan avsändaren få avsevärt lägre pris jämfört med portot för enstaka försändelser. Sändningar kan vidare uppdelas i kategorierna osorterade respektive sorterade. Osorterade sändningar är väsentligt dyrare än de sorterade. I de flesta fall produceras dock sändningar på så sätt att de redan vid inlämningen till postoperatören har sorterats, varvid avsändaren erhåller ytterligare rabatt för denna prestation, en sorteringsrabatt. Sorteringsgraden kan i dessa fall variera från att försändelserna inlämnas i postnummerordning, till att försändelserna är sorterade i den ordning breven ska delas ut i varje enskild brevbärartur (s.k. gångordningssortering). Sedan 1993 har utvecklingen inom stora delar av sändningssegmentet karaktäriserats av hård konkurrens mellan Posten och Bring Citymail. Konkurrens har främst skett med hjälp av prissättningen. På grund av den lägre prisnivå detta medfört på sändningar torde det vara de stora postkunderna som är, och har varit, de största vinnarna till följd av konkurrensen (se avsnitt 3.1) Marknaden för övernattbefordrade sändningar (A-postsändningar) Efterfrågan på A-postsändningar, sändningar som inlämnas för befordran över natt, är vikande. Det finns ett ökande konkurrenstryck från elektroniska alternativ när det gäller meddelanden som behöver komma fram snabbt. Vidare, i de fall kunderna inte finner att tidsaspekten (befordringstiden) motiverar prisskillnaden jämfört med B-post, sker ett visst produktbyte till den billigare distributionsvarianten. När det gäller A-postsändningar har Posten i praktiken ett monopol, då de större konkurrenterna i huvudsak är inriktade på brev med längre distributionstid (lägre prioritet), s.k. B-postsändningar Marknaden för ej övernattbefordrade sändningar (B-postsändningar) Post- och telestyrelsen 19

20 På marknaden för B-postbrevsändningar (dvs. sändningar som inte skickas med övernattbefordran) är Posten och Bring Citymail i dagsläget de två huvudsakliga konkurrenterna. Posten täcker hela landet medan Bring Citymails utdelningsverksamhet är geografiskt koncentrerad till Stockholmsregionen och Mälardalen, stora delar av Västsverige, västra Skåne och Gotland, vilket motsvarar ca 54 % av alla postmottagare i landet. Under 2013 har de företag som delar ut morgontidningar fått ett genombrott även när det gäller utdelning av brev inlämnade som B-postsändningar. De utdelningsföretag som samarbetar inom MTD har under året ökat sin totala brevvolym med 300 % till närmare 12 miljoner försändelser. Bring Citymail visar en något växande volym (1,6 %) på en allmänt vikande marknad, och med ett fokus på kostnadsrationaliseringar som förbättrat resultatet verkar det i dagsläget som om tidigare års rykten om en sorti från marknaden blivit inaktuella. Dessutom är det, på grund av bolagets marknadsposition troligt att det finns intresse från andra investerare eller marknadsaktörer att överta verksamheten ifall Posten Norge skulle vilja lämna sin ägarroll. Den förändrade marknadssituationen med att även morgontidningsdistributörerna fått ett genomslag som brevutdelare har dock påverkat situationen kanske än mer för Bring Citymail än för Posten. Därför var det inte förvånande att Bring Citymail och Pressens Morgontjänst (morgontidningsdistributören i Stockholmsområdet) strax innan årsskiftet aviserade en sammanslagning. Den gemensamma utdelningsverksamheten i Stockholmsregionen kommer att bedrivas i det nybildade bolaget Bring Citymail Stockholm, och innebär ett ytterligare steg mot ökad samdistribution av brev och tidningar. Marknaden för B-postsändningar har de senaste åren i hög grad kännetecknats av ett hårt konkurrensklimat mellan Posten och Bring Citymail. Genom att alla kunder som vill nå hela riket måste använda sig av Posten, och att Postens prissättning på den del av volymen som går med Posten förändras om kunden väljer att skicka delar med Bring Citymail, uppstår hävstångseffekter. Det innebär att det inte är tillräckligt för Bring Citymail att ha ett bättre erbjudande på de volymer som båda företagen konkurrerar om, utan även måste kompensera för uteblivna rabatter på den del som bara kan skickas med Posten Enstaka brev Med enstaka brev avses brev som inte produceras industriellt och/eller som inlämnas i färre antal än operatörernas angivna gränser för att räknas som sändning. Enstaka brev kan vidare indelas i kontorspost och brevlådepost. Post- och telestyrelsen 20

21 Segmentet kontorspost omfattar normalt post från företag som frankeras i frankeringsmaskin eller märks med beteckningen porto betalt. Avsändarens volymer uppfyller inte de kriterier som postoperatörerna fastställt för att försändelserna ska anses utgöra sändningar och kan därför inte åtnjuta de lägre priser som erbjuds kunder med större volymer post. Kontorspost utgör drygt 12 % av volymen på brevmarknaden. När det gäller rikstäckande kontorspost har Posten en mycket stark ställning. Den sedan ett par år verksamma operatören Mailworld Office, med affärsidén att samla in kontorspost och konvertera denna till sändningar, är också på väg att bli en etablerad aktör på denna delmarknad och har samlat in ca 14 miljoner försändelser under Det innebär en fortsatt tillväxt, dock i lägre takt än de senaste åren. På lokal nivå utgörs konkurrensen av ett knappt trettiotal postoperatörer med relativt små volymer. På vissa orter har dock den lokala operatören nått en betydande andel av de lokalt distribuerade breven och konkurrerar även med Posten med s.k. postnära tjänster som frankering och hämta- och lämnaservice. Luleå Mail HB är den största lokala postoperatören med knappt 1,3 miljoner distribuerade försändelser Brevlådepost är post som postas i brevlåda vanligtvis frankerad med frimärken och distribueras som enstaka försändelser. Brevlådeposten motsvarar mellan 5 och 10 % av volymerna på brevmarknaden. Osäkerheten i volymangivelsen beror bland annat på hur flödet av produkten Svarspost klassificeras och storleken på den antagna hushållsandelen av det totala antalet försålda frimärken. Andelen frimärkta brev uppgår fortfarande till drygt 6,5 % av alla försändelser. Posten har i praktiken monopol på all rikstäckande brevlådepost, oavsett utdelningsprioritet. Den marginella konkurrens som finns avser lokalpost på ett mindre antal orter. Den tidigare nämnda e-substitutionen påverkar även brevlådeposten. Ett exempel på att den elektroniska kommunikationen tar volymer från brevmarknaden är att två av tre deklaranter (4,95 miljoner svenskar) år 2013 valde att göra sina deklarationer elektroniskt 9, vilket är en ökning med 4 % från året innan. 2.3 Hinder för marknadstillträde De formella hindren för marknadstillträde på den svenska postmarknaden är låga. Tillstånd för postverksamhet beviljas av PTS om sökanden kan antas 9 Skatteverket: eelektroniskt.5.34f3b0b713e2cf5455b2adb.html (Åtkomst: 10 mars 2014) Post- och telestyrelsen 21

22 komma att bedriva verksamheten i enlighet med postlagens krav. Kraven som ställs i 2 kap. 6 postlagen innebär att verksamheten måste bedrivas på ett sådant sätt att skyddet för avsändares och mottagares personliga integritet upprätthålls. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt. Däremot finns det märkbara ekonomiska hinder på grund av att marknaden i stort domineras på ett så betydande sätt av Posten. Ett annat generellt inträdeshinder av mer praktisk natur är att en ny operatör måste bygga upp ett eget adressregister eftersom Postens (och andra etablerade operatörers) adressregister inte är allmänt tillgängliga. Detta innebär särskilda problem i områden utanför tätort där det ibland saknas direkt koppling mellan adress och postlådornas faktiska placering. För att kunna bygga upp en tillräcklig kundbas vid en etablering har det också blivit allt viktigare att kunna erbjuda kunden att även ta hand om kundens post som ska distribueras utanför det egna utdelningsområdet. Detta ställer krav på att överlämning av brev till en annan postoperatör (vanligen Posten) kan ske på ett enkelt och effektivt sätt. Ett hinder som kan uppkomma för en ny eller mindre operatör är att krav och villkor för överlämningen till den slutdistribuerande operatören exempelvis leder till att den nya/lilla operatören måste kräva av sina kunder att de använder andra kuvert än vad de normalt använder för att skicka med den riks- eller regiontäckande slutdistribuerande operatören vilket effektivt hindrar kunder från att byta till den nya/lilla operatören. Under året uppstod en situation där Posten vägrade att ta emot en mindre postoperatörs sändning med hänvisning till otydlighet avseende vem som var avsändare respektive returmottagare av de i sändningen ingående breven. Den lösning som Posten initialt föreslog för att lösa situationen hade tvingat den mindre operatören att kräva av sina kunder att byta kuvert. Efter att förhandlingar inletts mellan Fria Postoperatörers Förbund (FPF) och Posten har parterna nått en lösning som innebär att genom användandet av unika postoperatörsbeteckningar på försändelserna identifieras postoperatören som avsändare och returmottagare gentemot Posten oavsett vad den ursprungliga kunden tryckt för beteckningar på kuvertet. PTS ser det som en viktig del av den postala infrastrukturen att överlämning av försändelser mellan postoperatörer kan ske på ett smidigt och konkurrensneutralt sätt och välkomnar därför överenskommelsen mellan Posten och FPF Övernattbefordrade sändningar Om man bortser från lokalt distribuerade sändningar (exempelvis inom en kommun), måste inträdeshindren rent ekonomiskt anses vara höga på detta Post- och telestyrelsen 22

23 segment av marknaden. Skälet är framförallt att distributionsnätverket i detta fall måste vara anpassat, dels för utdelning varje arbetsdag, dels för snabba mellantransporter så att hela täckningsområdet nås över en natt. Det är mer naturligt att en konkurrent under uppbyggandet av sitt nätverk istället inriktar sig på mindre tidskritiska försändelser. Dessutom är Postens starka ställning, med sitt välkända varumärke, sedan länge etablerade kontakter med alla postkunder och bärande affärsidé att nå hela Sverige över natt, givetvis svår att bemöta för en ny konkurrent Ej övernattbefordrade sändningar Ett marknadstillträde i detta segment innebär även här stora investeringar för den aktör som skulle vilja etablera sig på denna del av marknaden eftersom detta kräver ett vittförgrenat distributionsnät. De stora investeringarna talar emot att eventuella nya operatörer, som inte redan har någon form av logistiknätverk, kan ha någon större geografisk täckning i inledningsskedet. Det är därför av största vikt att konkurrenslagstiftningen och den sektorsspecifika postlagsstiftningen hindrar dominerande aktörer att exempelvis tillämpa en, mot den potentielle konkurrenten, riktad otillbörlig selektiv geografisk prissättning. Genom sin storlek och finansiella styrka samt rikstäckande distribution har en dominerande aktör goda möjligheter att eliminera eventuell konkurrens. PTS bedömer emellertid att det finns potential för operatörer som kan utnyttja andra existerande distributionsnät att slå sig in på sändningsmarknaden. MTD, ett paraplybolag för de svenska morgontidningsdistributörerna, som för några år sedan trädde in på marknaden är ett exempel på detta. Existerande parallella distributionsnät finns också inom paketdistribution, varvid det åtminstone finns en teoretisk möjlighet för paketföretag att etablera sig även på sändningsmarknaden. Dock är det mer troligt att se utökade samarbeten mellan brev- och paketdistributörerna än att de senare på egen hand väljer att börja konkurrera i sändningssegmentet. För att både existerande och nya potentiella konkurrenter inte otillbörligt ska kunna slås ut har de konkurrensvårdande myndigheterna anledning att vara uppmärksamma på samtliga konkurrensbegränsande beteenden. Det kan exempelvis röra sig om erbjudanden av exklusivitets- och trohetsskapande karaktär Marknaden för rikstäckande distribution av enstaka brev För rikstäckande befordran av enstaka brev är Posten i praktiken den enda operatören på marknaden. PTS bedömning är att det inte är troligt att fler operatörer kommer att etablera sig inom detta segment av marknaden eftersom kostnaderna för att bygga ut en egen ändamålsenlig rikstäckande infrastruktur för insamling, sortering och utdelning i hela landet i praktiken är så stora att de Post- och telestyrelsen 23

24 inte går att motivera från ett finansiellt perspektiv. Däremot är det möjligt att det, på grund av det relativt höga prisläget i segmentet, finns utrymme för aktörer som genom ny sorteringsteknologi kan omvandla enstaka brev till sändningar och därefter anlita några av de existerande operatörerna för den slutliga utdelningen av breven Marknaden för lokal befordran av enstaka brev På marknaden för lokal befordran av enstaka brev är förutsättningarna för konkurrens betydligt bättre än vad gäller rikstäckande distribution. Erfarenheten visar att de flesta av lokalpostföretagen etableras i mindre städer eller orter med inte alltför stora kringliggande landsbygdsområden. Att etablera sig på marknaden kräver dock även på detta område en tämligen stor arbetsinsats vilket har betytt att antalet nya operatörer de senaste åren har varit få. Ett av de största potentiella hoten mot lokalpostföretagen är att reglerna om enhetliga priser för den samhällsomfattande posttjänsten på något sätt skulle urholkas. Om så sker skulle Posten kunna erbjuda omotiverat mycket lägre priser för vissa nyckelkunder på de orter där det finns konkurrens från lokalpostföretag i syfte att eliminera den uppkomna konkurrensen. Ett annat påtagligt hot mot lokalpostföretagen är om Posten tecknar centrala exklusivitetsavtal med stora kunder med rikstäckande verksamhet, t.ex. de stora bankerna, som förhindrar lokalkontoren från att anlita någon annan operatör. Eftersom de lokala operatörerna ofta även erbjuder tjänster som hämtning och lämning av all kundens post är det viktigt att Posten inte genom exempelvis korssubventionering tillåts utöva otillbörlig konkurrens på liknande postala kringtjänster. 2.4 Paketmarknaden och e-handel Såsom konstaterades inledningsvis utgör tillväxten inom e-handeln och den ökning av varubrev och paket som e-handeln skapar en stor potential för dagens postoperatörer och betraktas av många som räddningen för postbranschen och för möjligheten att kunna tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i dess nuvarande omfattning utan omfattande offentliga subventioner. Samtidigt skapar utvecklingen nya behov och nya möjligheter för invånare och företag utanför storstäder och tätorter. Möjligheten att kunna ta del av det utbud och de affärsmöjligheter e-handeln skapar utgör en allt viktigare infrastruktur i hela landet, där såväl tillgång till bredband med hög kapacitet som tillgång till en god postservice för varubrev och paket är en förutsättning. Post- och telestyrelsen 24

25 2.4.1 E-handeln i Sverige I e-barometern helårsrapport 2013 framgår att tillväxttakten inom e-handeln har ökat till 17 % på årsbasis jämfört med 14 % 2012 och att den nu utgör 6 % av detaljhandeln i landet. I rapporten konstateras också att e-handeln är väl utbredd i hela Sverige men att det är utanför tätorterna de mest aktiva e- handelskonsumenterna finns. Överst ligger kommunerna i Norrlands inland dit det levererades mellan paket per hushåll under 2013, medan det i storstadkommunerna endast levererades omkring 6 paket per hushåll under året. 10 I PTS undersökning 11 av svenskarnas postvanor svarar en tredjedel av respondenterna att de köpt eller sålt varor på nätet det senaste året. Nedbrutet visar svaren att 16 % av befolkningen både har köpt och sålt varor över nätet, 50 % har endast köpt och 2 % endast sålt. Ungefär hälften (42 %) av de svarande uppgav att de hade haft möjlighet att välja distributör vid beställning på nätet och 14 % kom inte ihåg Paketmarknaden Det finns ingen entydig definition av begreppet paket utan det är beroende av hur respektive distributör utformar och avgränsar tjänsterna. Postlagen använder enbart begreppen brev och postförsändelse där brev är en adresserad försändelse som väger högst 2 kg och en postförsändelse är en adresserad försändelse som väger högst 20 kg 12 Till skillnad från vad som gäller för brev krävs inte tillstånd enligt postlagen för att distribuera paket (eller andra postförsändelser över 2 kg). För Posten ser dock situationen annorlunda ut jämfört med andra aktörer som levererar pakettjänster, eftersom bolaget i sina tillståndsvillkor har utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten såsom den beskrivs i 3 kap. 1 postlagen och i tillståndsvillkoren. 13 Då pakettjänster faller utanför definitionen av tillståndspliktig postverksamhet finns i dagsläget heller ingen möjlighet för PTS att på ett tillfredsställande sätt kunna följa utvecklingen på denna delmarknad. Det går heller inte att bedöma 10 E-barometern 2013, PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. E-handel definieras i e-barometern som försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument. Det innebär att följande inte definieras som e-handel i e-barometern: Köp i butik som först har bokats via internet; Försäljning av tjänster (till exempel resor, hotell och konsertbiljetter) som sker via internet; Nedladdningar av t ex musikfiler, filmer och applikationer; Försäljning via internet mellan företag; Försäljning via internet mellan privatpersoner 11 PTS-ER-2014:9, , dnr För ett mer omfattande resonemang se Service och Konkurrens 2013, PTS-ER För ett mer omfattande resonemang se Service och Konkurrens 2013, PTS-ER Post- och telestyrelsen 25

26 omfattningen av de gränsöverskridande paketflödena 14. Detta är förvisso inget unikt problem för den svenska marknaden utan något som även uppmärksammas i Kommissionens Färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser (se vidare under avsnitt 2.4.3). Däremot går det tydligt att se att konkurrensen på marknaden är påtaglig 15 och att utbudet av pakettjänster som riktar sig till allmänheten utvecklas kontinuerligt. Även tillgängligheten till ombud/utlämningsställen utanför Postens nätverk är god. Den största konkurrenten (sett i förhållande till servicenätets storlek) DB Schenker, har ett nät som både till antal ombud och till geografisk täckning i stort motsvarar Postens servicenät. Därtill har även DHL och Bussgods en god täckning i sina ombudsnät. Distributör Antal ombud Kontant betalning Max vikt 16 Emballage Bokning och frakthandlingar Posten 1600 Ja >20kg Kund/ Distributör Hemsida/Hos ombud DB Schenker 1600 Ja Max 10kg 17 Kund/ Distributör Hemsida/Hos ombud DHL 1300 Ja >20kg Bussgods 800 Ja >20kg Tabell 4: Pakettjänster 18 Endast distributör Kund/ Distributör Endast hemsida Hemsida/Hos ombud Utöver de parametrar som berörs i tabellen erbjuder samtliga distributörer ett brett och varierande utbud av pakettjänster. Då tjänsterna sinsemellan ser väldigt varierande ut går det inte på ett enkelt och överskådligt sätt att jämföra och bedöma prisskillnader mellan olika distributörer. 14 Trafikanalys samlar förvisso in statistik rörande postverksamhet den är emellertid ofullständig sett i förhållande till de behov som finns. Myndigheterna behöver därför göra en gemensam översyn för att utröna hur dagens informationsbehov och de krav som Kommissionen kan komma att ställa, på bästa sätt kan tillgodoses. 15 Här avses främst tjänster riktade till privatpersoner, småföretag och föreningar (B2C och C2C). Vad gäller konkurren på företagsmarknaden (B2B) är konkurrensen sedan länge väl utvecklad. 16 Då vikter upp till 20 kg är postlagens gräns för definitionen av begreppet posttjänst har PTS enbart kontrollerat möjligheten att skicka försändelser upp till 20 kg 17 >10kg (> 20 kg) vid någon av de 28 terminalerna 18 Källa: Hemsidor för respektive distributör Post- och telestyrelsen 26

27 Sett i förhållande till definitionen av begreppet posttjänst (försändelser upp till 20 kg) samt till tillgänglighetsaspekten (geografisk täckning och möjlighet till kontant betalning utan krav på tillgång till dator) kan det konstateras att marknaden sammantaget, i stort sett erbjuder fullgoda alternativ till Posten, men att det fortfarande finns luckor. Detta gäller främst den geografiska tillgängligheten för att skicka försändelser över 10 kg samt de paketvolymer som trafikerar lantbrevbäringen. I synnerhet paket inom lantbrevbäringen måste ses som en kritisk faktor när det gäller att svara mot samhällets behov av posttjänster, särskilt mot bakgrund av e-handelns stora och sannolikt ökande betydelse i glesbefolkade regioner (se föregående avsnitt). Här är det knappast troligt att det finns, eller under överskådlig tid kommer att finnas, några kommersiella drivkrafter att etablera några alternativ till Postens nätverk Färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser Kommissionen offentliggjorde den 16 december 2013 En färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser vilken bygger vidare på grönboken En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU och resultaten av efterföljande offentliga samråd 2012/13. Färdplanen har tre huvudmål: Större öppenhet och mer information för alla aktörer i e-handelns värdekedja Tillgängligare leveranslösningar med högre kvalitet och till överkomligare priser Bättre klagomålshantering och ökade gottgörelsemöjligheter för konsumenterna De insatser som ska göras under färdplanens löptid om 18 månader från och med offentliggörandet omfattar Kommissionen, nationella regleringsmyndigheter och aktörer inom hela e-handelskedjan. De konkreta insatserna består bland annat av att underlätta samarbetsprocesser mellan branschaktörer och mellan regleringsmyndigheter inom EU, översyn av regelverk och framtagande av modeller för statistikinhämtning samt över hur olika statistikuppgifter kan användas för att främja transparensen på paketmarknaden. Efter 18-månadersperioden kommer en utvärdering att ske och en bedömning göras för att avgöra om det krävs ytterligare åtgärder. En viktig intention i färdplanen som kan komma att beröra PTS arbete är följande förslag Post- och telestyrelsen 27

Svensk Postmarknad 2015

Svensk Postmarknad 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Datum 2015-04-15 Svensk Postmarknad 2015 Svensk Postmarknad 2015 Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Diarienummer 15-635 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-08-07 Dnr: 15-7303 1(9) Ert datum Er referens 2015-06-18 Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Läs mer

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Våra mål Långsiktig konsumentnytta

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Datum 2014-11-25 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Diarienummer 14-460 ISSN 1650-9862

Läs mer

Portooptimering en stor besparingsmöjlighet.

Portooptimering en stor besparingsmöjlighet. Portooptimering en stor besparingsmöjlighet. Introduktion. Nedan beskrivs kort hur värdekedjan för utskick av brevsändningar fungerar, vilka utmaningar en portoköpare ställs inför och förslag på områden

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

De mindre postoperatörernas verksamheter

De mindre postoperatörernas verksamheter Rapportnummer PTS-ER-2009:20 Datum 2009-04-15 De mindre postoperatörernas verksamheter Vilka alternativ finns till Posten i Sverige? - Vilka alternativ finns till Posten i Sverige? Rapportnummer PTS-ER-2009:20

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2014:1. Datum 2014-02-18. Årsredovisning 2013

Rapportnummer PTS-ER-2014:1. Datum 2014-02-18. Årsredovisning 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:1 Datum 2014-02-18 Årsredovisning 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:1 Diarienummer 14-143 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 13.12.2010 Kommunikationsverket 2010

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Konsumentmakt i e-handelsleveransen

Konsumentmakt i e-handelsleveransen Konsumentmakt i e-handelsleveransen Maj 2015 KOMPLETTERING TILL E-BAROMETERN Q1 2015 Svenskarna vill ha valfrihet i leveransen nu ökar vi tempot! FÖRORD E-handeln i Sverige fortsätter att visa kraftig

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Postnummersystemet i Sverige

Postnummersystemet i Sverige Postnummersystemet i Sverige Gäller fr.o.m mars 2013 1 Postnummerrådet 2013 Postnummerrådet Innehåll 1. Inledning 3 2. Postnummerområden 3 3. Postnumrens användningsområde, 4 olika system 5 4. Administrativa

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Den samhällsomfattande posttjänsten

Den samhällsomfattande posttjänsten DATUM RAPPORTNUMMER 14 februari 2003 PTS-ER-2003:2 ISSN 1650-9862 ISSN 1650-9862 Den samhällsomfattande posttjänsten Postens brev- och logistikverksamhet 2000/01 Förord Post och telestyrelsen (PTS) skall

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 Förord Det svenska e-handelsåret inleds även 2014 mycket starkt med en tillväxt för första kvartalet om 16 procent. Under samma period ökade försäljningen

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information finns på posten.se och hos kundservice.

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Utförlig information om Postens allmänna villkor (PAV), tjänstevillkor, tjänstebeskrivningar och hur du gör en reklamation hittar

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men spara

Läs mer

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 december 2008 om undantag av vissa tjänster inom postsektorn i Sverige från tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Vinn fördelar med Schenker e-delivery Med den nya teknologin

Läs mer

FRII 21 Grams Edita Bobergs Optimera DM/DR utskicken. skicka till fler med samma budget med hjälp av lägre porto och moms.

FRII 21 Grams Edita Bobergs Optimera DM/DR utskicken. skicka till fler med samma budget med hjälp av lägre porto och moms. FRII 21 Grams Edita Bobergs Optimera DM/DR utskicken skicka till fler med samma budget med hjälp av lägre porto och moms. Agenda Kort introduktion 21Grams & Edita Bobergs Bakgrund Nya möjligheter Porto

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

PTS årliga ekonomiska tillsyn

PTS årliga ekonomiska tillsyn Diarienummer 08-3346/32 Datum 2009-04-21 PTS årliga ekonomiska tillsyn Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Författare

Läs mer

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster Post & telestyrelsen Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011 ÅRS UNDERSÖKNING Projekt: 1520725 (föregående undersökning 18434) Introduktion Hej, jag heter xxx och ringer

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1 Upphandling av värdetransporter Post- och telestyrelsen 1 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag för upphandling av värdetransporter Diarienummer 12-xxxx Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se Remissyttrande PM Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 20120:19). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad promemoria. NTK tackar för möjligheten och

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 Posten Åland Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 SKATTEGRÄNSEN I ETT NÖTSKAL Tullkunder, finns två olika: Hemförtullare och

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 YTTRANDE 2014-09-15 Rapportnummer: N2014/1927/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 IT Norrbotten

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket.

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. PORTOGUIDE Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. En del av din dag. Alla priser anges i SEK inkl 25% moms. Gäller fr o m 1 januari 2010. POGN Här kommer en liten hjälpreda för dig som

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Använder ej internet

Använder ej internet Rapport från Företagarna Bakgrund... 2 Så gjordes undersökningen... 2 Internetanvändning... 3 Försäljning via internet... 6 Betalningar via internet...8 Uppgiftslämnande och regel-värk... 9 Behövs mer

Läs mer

Postservice i glesbygd -En nordisk jämförelse

Postservice i glesbygd -En nordisk jämförelse Postservice i glesbygd -En nordisk jämförelse Mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Metod... 4 1.3. Disposition och läsanvisningar... 4 2. En nordisk jämförelse...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Postens verktyg i datorn!

Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn Visste du att Posten har olika verktyg som förenklar vardagen för dig som driver företag. Du kan skapa egna reklamutskick, köpa frimärken och köpa frakt.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt NÄR ÄR FRANKERING RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET DEN ENKLA VÄGEN TILL EN BÄTTRE POSTHANTERING Undrar om det är rätt porto Tänk om jag kunde använda tiden till något annat! Det måste finnas ett bättre sätt

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009 PRIVATPERSONER er och tjänster Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också

Läs mer

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Handläggare: 2015-06-05 Remissvar Camilla Jönsson Dnr. N2015/2228/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Dnr. N2015/2228/ITP n.regist rator@regeringskansliet.se N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Undersökning av avstånd till postlådor utanför tätort

Undersökning av avstånd till postlådor utanför tätort Rapportnummer PTS-ER 2013:13 Datum 2013-11-28 Undersökning av avstånd till postlådor utanför tätort Rapportnummer PTS-ER 2013:13 Diarienummer 13-6530 ISSN 1650-9862 Författare Ingela Dahlin, Åsa Gustafsson,

Läs mer

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?'

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Anders'Eriksson' Vd'för'VBS.'Återförsäljare'för'bl.a.'DirectSmile,' Taopix,'Pageflex'iWay,'Pageflex'Storefront'

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden Jörgen Sandström Därför äger och bygger kommunerna bredband Hindra inte kommunerna att fortsätta bygga Se till att Att kommunerna får bygga utanför kommungränsen

Läs mer

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel RAPPORT Enheten för internationell handelsutveckling 2012-12-07 Dnr 5.4-2012/01700-2 Malin Gunnarsson Ljungkvist Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel Den 7 december hölls

Läs mer