Konsumentpriser för brev och paket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentpriser för brev och paket"

Transkript

1 Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Datum Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse

2 En internationell jämförelse Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Diarienummer ISSN Författare Gabriel Rhawi Post- och telestyrelsen Box Stockholm

3 Förord Post- och telestyrelsen (PTS) skall verka för att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst finns tillgänglig för alla samt fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsten svarar mot samhällets behov. I PTS uppgift ingår också att följa prisutvecklingen och bedöma om prissättningen av den samhällsomfattande tjänsten är i enlighet med gällande prisreglering och tillståndsvillkor för Posten AB. De observationer som presenteras i denna rapport är ett led i detta arbete. Rapporten har utarbetats av Gabriel Rhawi vid PTS enhet för posttillsyn. Stockholm, november 2014 Göran Marby Generaldirektör

4 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund och syfte Bakgrund Syfte Avgränsning Metod Viktiga skillnader i förutsättningar Geografi och demografi Mervärdeskattesystem Prishistorik i Sverige Bakgrund Prisutvecklingen på brev och paket i Sverige Sammanfattande kommentar Aktuella priser :a-klass brevbefordran Inrikes brev Utrikes brev, Europa Utrikes brev, Övriga världen Sammanfattning 1:a-klass brevbefordran Paketbefordran, motsvarande Postpaketet Inrikes Utrikes paket, Europa Utrikes paket, övriga världen Sammanfattning paketbefordran Avslutande diskussion och slutsatser Källor... 33

5 Tabellförteckning Tabell 1 Befolkning & geografi Tabell 2 Kostnadsindex, inrikes 1:a klassbrev Tabell 3 Rangordning prisnivå 1:a klassbrev; konsumentpris Tabell 4 Tariffmodeller, utrikes paket, Europa (inkl. ev. moms) Tabell 5 Tariffmodeller, utrikes paket, övriga världen Tabell 6 Rangordning prisnivå postpaket; konsumentpris Figurförteckning Figur 1 Prisutveckling för brev och postpaket Figur 2 Konsumentpriser, inrikes brev (1:a klass) Figur 3 Konsumentpriser, utrikes brev (1:a klass, Europa) Figur 4 Konsumentpriser, utrikes brev (1:a klass, övriga världen) Figur 5 Konsumentpriser, inrikes postpaket Figur 6 Konsumentpriser, utrikes postpaket, Europa Figur 7 Konsumentpriser, utrikes postpaket, övriga världen... 29

6 Sammanfattning I Post- och telestyrelsens (PTS) uppgift ingår att följa hur priserna utvecklas på den svenska postmarknaden. Denna rapport behandlar dels prisutvecklingen den senaste tioårsperioden dels hur Posten AB:s (Posten) konsumentpriser i dagsläget förhåller sig till motsvarande priser i övriga nordiska länder samt i Tyskland och Storbritannien. I rapporten har vi fokuserat analysen mot de vanligaste tjänsterna inriktade mot konsumenter och mindre företag: 1:a klassbrev och postpaket, uppdelat på in- och utrikesdestinationer. Prisutvecklingen i Sverige skiljer sig drastiskt åt mellan olika tjänster. Det vanliga inrikesportot för brev är prisreglerat enligt den pristaksmodell som anges i postförordningen (SFS 2010:1049), och det har medfört att endast en prishöjning för frimärkta 1:a klass brev genomförts den senaste tioårsperioden (fram till och med den 1 januari 2014). Prisökningen på frimärkta 1:a klassbrev har därigenom stannat vid ca 9,1 % sedan Den 1 april 2014 höjdes portot för den lägsta viktklassen till 7 SEK vilket motsvarar en ökning med ca 27 % jämfört med Samtidigt höjdes det lägsta viktintervallet för enstaka brev från 20 g till 50 g. Detta innebär dock en prissänkning för breven mellan 21 g och 50 g, från 12 SEK till 7 SEK. I andra änden av skalan återfinns inrikes postpaket, vilket exempelvis för den lägsta viktklassen (upp till 3 kg) har ökat med 34,8 % under samma period. Som jämförelse kan nämnas att KPI under jämförelseperioden ökat med 13,3 %. Även i den internationella jämförelsen framkommer att det är stora variationer mellan olika tjänster. Ett land där det exempelvis kan vara relativt billigt att skicka brev kan det istället vara väsentligt dyrare att skicka paket, och vice versa. I Sverige är det relativt billigt att skicka inrikes 1:a klassbrev. Däremot ligger de svenska priserna tillsammans med de danska och norska högst i Norden när det gäller att skicka brev till Europa. Norska Posten ligger högst av operatörerna i undersökningen när det gäller priset för inrikes brev och brev till övriga världen, medan Postur Island ligger lägst bland de nordiska länderna, både för inrikes och utrikes brev. På paketsidan får i en jämförelse mellan de nordiska länderna de svenska konsumenterna betala mest för att skicka ett inrikes postpaket. Det är inte förvånande om man ser till de stora prisökningarna som skett på denna tjänst i Sverige de senaste åren. Även för postpaket som skickas till Europa och till övriga världen ligger priset i Sverige relativt högt. Sammantaget blir bilden splittrad över prisnivån på brev- och pakettjänster i Sverige jämfört med i våra grannländer. Med hänsyn till de skilda geografiska och demografiska förutsättningarna i de olika länderna kan PTS inte finna att de aktuella svenska priserna skulle anses vara orimliga ur ett internationellt perspektiv. 1 1 PTS granskar även löpande att priserna på tjänster som ingår i den s.k. samhällsomfattande tjänsten är baserade på kostnaderna, vilket årligen redovisas till regeringen. Detta är en annan frågeställning än den som analyserats i föreliggande rapport.

7 1. Bakgrund och syfte 1.1. Bakgrund I enlighet med postlagen (2010:1045) har Post- och telestyrelsen (PTS) uppdraget att granska att Postens verksamhet följer EG:s postdirektivs (97/67/EG) krav på den s.k. samhällsomfattande posttjänsten. Av lagstiftningen framgår bl.a. att priserna för de av Postens tjänster som anses vara samhällsomfattande ska grunda sig på kostnaderna samt vara rimliga. PTS kan alltså inte enbart nöja sig med att fokusera granskningen på om aktuella priser är kostnadsorienterade, utan har också att bedöma rimligheten i prissättningen. I förordning (2007:951) med instruktion för PTS ges PTS ett sektorsansvar för postområdet. Det innebär bl.a. att PTS har en aktiv roll i utvecklingen av de samhällsomfattande tjänsterna. I sektorsansvaret ingår också att övervaka prisutvecklingen för posttjänster. När det gäller postmarknaden skall PTS även främja att den fungerar effektivt ur ett konsumentperspektiv (11 ). PTS har, förutom att granska att Posten följer stipulerade regler, bl.a. till uppgift att följa marknadssituationen på postområdet. I klagomål som ställts till myndigheten framkommer ibland synpunkter från konsumenter om att vissa av Postens priser skulle vara väsentligt högre än motsvarande tjänster i andra länder Syfte För att allmänheten, operatörer och andra företag ska få en bild av hur prisnivån på postområdet i Sverige verkligen ser ut, särskilt vad gäller de tjänster som riktas mot allmänheten, är syftet med denna undersökning att bedöma huruvida Postens priser från ett konsumentperspektiv ter sig rimliga ur ett internationellt perspektiv Avgränsning PTS studerar likartad verksamhet i omvärlden bl.a. för att bedöma huruvida Postens priser från ett konsumentperspektiv ter sig rimliga ur ett internationellt perspektiv. Främst har priser för motsvarande posttjänster i de nordiska länderna inhämtats och studerats (Norska Posten, Posten Danmark, Itella, och Postur Island). De tjänster som här granskas är Postens inrikes och utrikes befordran av brev 2 respektive postpaket 2 Vi redovisar i denna rapport priserna för 1:a klassbrev, vilket är den tjänst som framförallt är inriktad mot konsumenter. Priserna för ekonomibrev, dvs. brev med längre befordringstid till ett lägre pris, redovisas inte explicit. Däremot kan konstateras att jämförelsen mellan länderna skulle bli likartad för ekonomibrev då ekonomibrevpriserna är direkt kopplade till priserna på 1:a klassbrev. Detta gäller i princip även om vissa mindre skillnader kan observeras mellan hur mycket ekonomibrevpriserna reduceras i förhållande till 1:a klass i de olika länderna. Post- och telestyrelsen 7

8 (upp till 20kg). Som ytterligare referensländer har Tyskland (Deutsche Post) och Storbritannien (Royal Mail) använts Metod Prisuppgifter har vi kunnat inhämta i detalj för alla olika viktklasser för respektive tjänst och land, och jämförbarheten bedöms vara god. 4 Kostnadsdata har däremot endast kunnat inhämtas i mer aggregerad form, dvs. per tjänstesegment och inte per enskild tjänst eller viktklass. Eftersom även tjänstesegmentsindelningen skiljer sig åt mellan de olika länderna blir det här svårare att göra direkta jämförelser, vilket gör att bedömningen får göras på en mer övergripande nivå. Prisdata från respektive operatörs internetsidor har PTS inhämtat löpande och senast uppdaterat per För Posten är siffrorna uppdaterade per då Posten förändrade den vikttrappa som prislistan för enstaka brev följer. Det lägsta portot gäller nu för brev upp till 50 g, mot tidigare 20 g. Valutakurser är beräknade som medelvärdet av riksbankens officiella valutakurser under vecka 52. Samtliga priser har sedan omräknats till svenska kr (SEK) genom dessa valutakurser. Historiska prisdata avseende Sverige är hämtade från PTS prisdatabas och från Posten. Då mervärdeskattereglerna skiljer sig åt mellan länderna kommer vi i granskningen att skilja på priserna exkl. mervärdeskatt (nedan kallat intäktspris) och priser inkl. mervärdeskatt (nedan kallat konsumentpris). För operatörerna själva är intäktspriset givetvis det som är relevant, medan konsumentpriset är det som är väsentligt för privatkunder och övriga som inte är berättigade att dra av mervärdesskatten. 5 I enlighet med rapportens syfte läggs här tyngdpunkten vid att redovisa konsumentpriser Viktiga skillnader i förutsättningar Geografi och demografi Det finns ett antal geografiska och demografiska förutsättningar som har stor påverkan på kostnaderna för posttjänster, vilket därigenom även påverkar prisbilden. För länderna inom EU gäller enligt EU:s postdirektiv att priserna på tjänster inom den samhällsomfattande posttjänsten skall vara kostnadsorienterade. Därför skall även kostnadsstrukturella skillnader mellan länderna återspeglas i priserna. 3 Deutsche Post saknar dock motsvarighet till tjänsten andra klass brev (B-post) för enstaka försändelser. 4 Vissa mindre skillnader i produktvillkor har noterats, men bedöms inte påverka den allmänna jämförbarheten. 5 Man bör dock ha i åtanke att de priser som här studerats inte gäller hela volymerna, utan större kunder och myndigheter kan få betydligt lägre priser genom avtal. Post- och telestyrelsen 8

9 De grundläggande förutsättningarna skiljer sig väsentligt åt mellan länderna i vår undersökning (se tabell 1 nedan). Kostnaderna för distributionsnätverk påverkas i hög grad av vilken yta en postoperatör skall täcka. Å andra sidan är den totala postvolymen givetvis även beroende av befolkningens storlek. Då postverksamhet anses ha väsentliga skalfördelar innebär det att styckkostnaden per distribuerad enhet blir lägre ju större volym som hanteras. Mått som väger samman dessa faktorer är därför befolkning per km 2 och brev per capita. Vidare anses den totala distributionskostnaden även påverkas av hur stor del av befolkningen som bor på landsbygd respektive i tätorter. Den svenska Posten har störst areal att täcka av samtliga operatörer i undersökningen, därefter kommer Deutsche Post. Våra befolkningsmässigt betydligt större grannar Tyskland och Storbritannien har dock en avsevärt större befolkning per km 2. Även Danmark har en betydligt större befolkningstäthet än Sverige (130,9 per km 2 mot 22,2 per km 2 ). Däremot ligger Finland och Norge strax under Sverige. Island intar en särställning med en mycket låg befolkningstäthet men å andra sidan relativt få invånare utanför tätorter. En översiktlig sammanvägning av dessa faktorer ger vid handen att Storbritannien torde ha de mest gynnsamma strukturella förutsättningarna i kostnadshänseende, följt av Tyskland. Bland de nordiska länderna är dessa strukturella förutsättningar med stor marginal bäst i Danmark. Därefter följer Sverige, Finland och Norge på en ganska likartad nivå. Island har en mycket låg befolkningstäthet, men å andra sidan både en hög andel av befolkningen koncentrerad i några fåtal städer samt den till ytan minsta arealen att täcka in, varvid landet är svårt att placera in i jämförelsen. Post- och telestyrelsen 9

10 Tabell 1 Befolkning & geografi SE DK FI IS NO GE UK Area (1000 km 2 ) 410,3 42,4 303,8 100,3 304,3 348,7 241,9 Befolkning per km 2 22,2 130,9 17,3 3,1 15,5 232,7 262 Brev per capita Befolkning i städer % 87% 84% 94% 79% 74% 80% Källor: Area och befolkning per km (där befolkningsmängden har uppskattats per juli 2013) CIA: The World Factbook; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html Brev per capita och befolkning i städer, avser 2011 Wik-Consult (2013), Main Developments in the Postal Sector ( ), Study for the European Commission, Directorate General for Internal Market and Services; Mervärdeskattesystem Det finns också flera olikheter i ländernas mervärdesskattesystem (momssystem) som påverkar de slutliga konsumentpriserna. I länder där posttjänsterna inte är momsbefriade måste konsumenterna betala även moms vid köp av tjänsterna, vilket gör att länder där motsvarande tjänster är momsbefriade automatiskt får en prisreducering som inte är baserad postdistributionens kostnader. I Sverige är samtliga brevtjänster samt paket inrikes och till länder inom EU momsbelagda (med 25 % moms), dvs. endast utrikes paket till länder utanför EU är momsbefriade. I Norge är systemet likartat, med skillnaden att samtliga utrikespaket är momsbefriade. I Finland är de produkter som enligt postlagen ingår i de samhällsomfattande tjänsterna (brev upp till 2 kg som betalas kontant eller med frimärke, postpaket och paket som skickas via en paketautomat upp till 10 kg, assurerad försändelse på upp till 10 kg och tilläggstjänsten Rekommendation) momsfria. I övrigt inkluderas mervärdesskatt för alla andra produkter samt för tilläggstjänsterna. 6 6 Postavgifterna för försändelser som är adresserade till Åland och till andra länder utanför EU är dock alltid momsbefria. Post- och telestyrelsen 10

11 I Danmark och Island däremot är de samhällsomfattande posttjänsterna momsbefriade. Detsamma gäller i Storbritannien, medan det i Tyskland inkluderas mervärdesskatt på paket över 10 kg som skickas till andra EU-länder. Då fokus i denna rapport ligger på konsumentpriser, presenteras alla jämförelser inklusive eventuell moms. Om man avser att göra direkta jämförelser mellan ländernas posttjänster vad gäller prisernas koppling till de nationella postoperatörernas kostnader måste man därför även beakta de skillnader som finns i momssystemen. Post- och telestyrelsen 11

12 2. Prishistorik i Sverige Bakgrund Som en bakgrund till den internationella jämförelsen av det aktuella prisläget presenterar vi i detta avsnitt en sammanställning över prisutvecklingen på de tjänster som är särskilt av vikt för privatkonsumenter och mindre företag, dvs. 1:a klassbrev och det s.k. Postpaketet. Den aktuella undersökningen visar prisutvecklingen för dessa grundläggande tjänster sedan införandet av den nuvarande prisregleringen, vilken anges i postförordningen (SFS 2010:1049). För överblickbarhetens skull redovisas endast utvecklingen för de lägsta viktklasserna för resp. tjänst (upp till 50 gram för brev, upp till 3 kg för paket) Prisutvecklingen på brev och paket i Sverige Prisutvecklingen i Sverige skiljer sig drastiskt åt mellan olika tjänster (se figur 1). Det vanliga inrikesportot för brev är prisreglerat i enlighet med postförordningen, och det har medfört att endast en prishöjning för brev med frimärke genomförts den senaste tioårsperioden. Genom detta har prisökningen på 1:a klassbrev med frimärke stannat vid ca 9,1 % sedan 2004 (fram till och med den 1 januari 2014). På utrikes brev till Europa samt utrikes brev till länder utanför Europa har ökningen varit 20 % under samma period, dvs. mer än dubbelt så stor. Vad gäller postpaket så har prisökningen varit markant på inrikes- och utrikes försändelser. För inrikes postpaket har ökningen varit 34,8 % för den lägsta viktklassen (3kg). För postpaket som skickas inom EU har ökningen varit 42,1 %, medan ökningen för postpaket till övriga länder är hela 69,0 % (3kg). Som jämförelse kan nämnas att ökningen av konsumentprisindex (KPI) under samma period var 13,3 %. Den enda av de studerade tjänsterna som inte ökat mer än KPI är alltså det prisreglerade inrikesbrevet. Konsumentnyttan av prisregleringen är därmed tydlig. Post- och telestyrelsen 12

13 Figur 1 Prisutveckling för brev och postpaket Figur 1) Löpande priser i SEK för den lägsta viktklassen i respektive tjänst 2.3. Sammanfattande kommentar Som framgår av figur 1 ovan har en kraftig prisökning skett under den senaste tioårsperioden av både inrikes- och utrikespaket. Samtidigt kan man se att prisökningen vad gäller inrikespaketet har stannat av sedan Konkurrensen på konsumentmarknaden för paket har traditionellt varit mycket låg, men på senare tid har dock viss konkurrens kunnat skönjas genom att exempelvis DHL, Schenker, Privpak och Bussgods börjat marknadsföra pakettjänster även till privatkonsumenter. På brevsidan saknar Posten i princip konkurrens på enstaka försändelser 7, oavsett destination. På utrikessidan där det varken finns etablerad konkurrens eller någon prisreglering har prisökningarna varit högre jämfört med inrikesbrev. 7 Med enstaka menas att försändelser lämnas till postoperatören i mindre antal, eller helt enkelt en och en, till skillnad från s.k. brevsändningar där en enskild kund lämnar in en stor mängd försändelser med samma vikt och mått vid ett och samma tillfälle. På ett fåtal orter finns viss konkurrens från små lokala postoperatörer, medan Swiss Post etablerat en viss konkurrens på utrikes brev. Postens största konkurrent på den svenska brevmarknaden, Bring Citymail, distribuerar endast sändningar, och har inte visat något intresse för att etablera konkurrens på tjänster riktade till konsumenter. Post- och telestyrelsen 13

14 3. Aktuella priser :a-klass brevbefordran Inrikes brev 1:a klass inrikes brev är s.k. övernattbefordrade brev. I denna kategori har Norska Posten generellt sett det högsta inrikesportot jämfört med övriga operatörer som ingår i undersökningen. Norska Posten och Deutsche Post har sin lägsta viktklass på 20g, medan Posten, Posten Danmark, Itella och Postur Island har sin lägsta viktklass på 50g. Royal Mail har däremot sin lägsta viktklass på 100g. Om man t.ex. jämför priset för ett 50g brev som skickas med Norska Posten jämfört med Posten, är priset mer än dubbelt så högt i Norge. Endast när det gäller brev som väger mellan 251 och 350g har Posten ett högre pris (pga. annorlunda vikttrappa) jämfört med Norska Posten. Enligt uppgifter från Posten väger ca 87 % av svenska 1:a klassbrev (med frimärken) upp till 50 g. 8 Av figur 2 b) nedan framgår det att Norska Posten har det högsta priset för 50g brev, medan Postur Island och därefter Royal Mail ligger lägst. Posten Danmark är t.ex. dyrast när det gäller brev upp till 100g (ca 21,7 SEK). I Tyskland, Island och Storbritannien betalar konsumenterna generellt sett lägst pris för inrikes 1:a klassbrev, där prisskillnaden kan variera kraftigt jämfört med övriga länder i undersökningen. En svensk konsument betalar ca 118 % mer för ett 100g brev, eller ca 252 % mer för ett 250g brev, jämfört med vad en isländsk konsument får betala. När det gäller större viktklasser (1-2kg) ser man av figur 2 a) att priset i Storbritannien ligger något högre jämfört med Danmark och Sverige, men lägre än Norge och Finland. Royal Mail benämner inrikes brev inom viktintervallet g small parcels, där konsumenten t.ex. får betala mer än det dubbla (128 % mer) för dessa brev jämfört med om man istället skickar ett brev som väger 1kg. 8 Enligt uppgifter från Posten Post- och telestyrelsen 14

15 Figur 2 Konsumentpriser, inrikes brev (1:a klass) Figur 2 a) Priser i SEK inklusive ev. moms, alla viktklasser Figur 2 b) Priser i SEK inklusive ev. moms, låga viktklasser När man läser figur 2 ovan ska man tänka på att de norska och svenska priserna inkluderar mervärdesskatt (25 %), till skillnad från övriga länder i undersökningen. Det innebär att i intäktspris ligger Itella 5-11% högre än Norska Posten för t.ex. Post- och telestyrelsen 15

16 viktintervallet >500g-2kg 9. I jämförelse med Sverige är det även noterbart att konsumentpriset i Finland för ett 50g brev samt brev som väger >1000g-2kg är högre, trots att de finska priserna inte inkluderar någon mervärdesskatt. När det gäller jämförelsen mellan Posten och Posten Danmark kan det konstateras att konsumentpriserna är högre i Danmark för samtliga viktklasser 10, trots att de danska priserna inte inkluderar någon mervärdesskatt (dvs. konsumentpris = intäktspris). Ett 50g eller 100g brev är ca 55 % dyrare att skicka med Posten Danmark räknat i konsumentpris. I intäktspris motsvarar skillnaden ca 94 %. Royal Mail och Deutsche Post, tillsammans med isländska Postur ligger på en nivå klart under de nordiska operatörerna för lägre vikter 11. Deutsche Post är som mest 69 % billigare än Posten, och Royal Mail som mest 59 % billigare än Posten (båda i viktklassen 251g-500g). Det är dock i sammanhanget viktigt att komma ihåg att både Royal Mail och Deutsche Post är momsbefriade, samt har helt andra operativa förutsättningar gällande t.ex. befolkningstäthet och totala volymer. För att öka jämförbarheten och identifiera ett mer generellt mått på prisnivån har vi definierat en brevkorg baserad på den genomsnittliga fördelningen mellan olika viktklasser i Sverige, dvs. en svensk medelkorg av 1:a klass inrikes enstaka brevförsändelser. Kostnaden för att skicka denna medelkorg i de olika länderna redovisas i tabell 2 nedan. Det visar sig att kostnaden för att skicka denna är lägst i Island. Svenska Postens genomsnittliga prisnivå på denna brevkorg understiger, de genomsnittliga norska, danska och finska priserna väsentligt. 9 Det gäller även för brev upp till 20g samt g där Itella har ett högre intäktspris. 10 När det t.ex. gäller brev >1kg-2kg är skillnaden endast ca 3 % 11 Deutsche Post, som har en annorlunda vikttrappa jämfört med svenska Posten, har dock ett högre pris för viktintervallet 21-50g. Post- och telestyrelsen 16

17 Tabell 2 Kostnadsindex, inrikes 1:a klassbrev Kostnadsindex för distribution av svensk medelkorg av brev (inrikes 1:a klass), konsumentpriser (inkl. moms) resp. intäktspriser (exkl. moms). Index: 100=Sverige inkl. moms (80=Sverige exkl. moms) Kostnadsindex: A) Konsumentpris B) Intäktspris Storbritannien Island Tyskland Sverige 100,0 80,0 Finland Danmark Norge ,6 Tar man hänsyn till den del av portot som är moms, och enbart utgår från priset räknat i intäkt för postoperatören, det s.k. intäktspriset, framställs Postens priser som ännu lägre. Större delen av prisskillnaden mot de stora postoperatörerna Deutsche Post och Royal Mail, samt lilla isländska Postur, kan här förklaras med skillnaden i momsbeskattning (se kolumn B i tabell 2). När det gäller konsumentpriset har Norska Posten således den högsta genomsnittliga prisnivån (medan Posten Danmark har den högsta genomsnittliga nivån för intäktspriser). Sammantaget är den nordiska rangordningen i konsumentprisnivå för inrikes 1:a klass-brev följande (lägst prisnivå först): 1) Island 2) Sverige 3) Finland 4) Danmark 5) Norge. Det finns sålunda vid en internationell jämförelse inga indikationer på att Postens priser på inrikes 1:a klass-brev skulle anses vara orimliga. Post- och telestyrelsen 17

18 Utrikes brev, Europa Vad gäller 1:a klass utrikesbefordran till Europa är bilden annorlunda än för inrikes, där t.ex. prisskillnaden för Posten mot Posten Danmark och Norska Posten är väsentligt lägre. Posten Danmark ligger i denna kategori något högre än både Posten och Norska Posten om man för enkelhetens skull även här utgår från en svensk medelkorg av 1:a klass inrikes enstaka brevförsändelser. 12 Den nordiska rangordningen för utrikes brev Europa i prisnivå baserad på en svensk medelkorg blir följande (lägst prisnivå först): 1) Island, 2) Finland 3) Sverige, 4) Norge och 5) Danmark. Posten, Posten Danmark och Postur Island har 50g som sin lägsta viktklass även för utrikes 1:a klass brev, medan övriga länder i undersökningen har motsvarande 20g som lägsta viktklass. Itella har en lägre viktlass för utrikes 1:a klassbrevet jämfört med inrikes 1:a klass brev (50g). Det kan även tilläggas att Posten och Posten Danmark har identiska viktintervall både för inrikes och utrikes 1:a klassbrev. Vid en jämförelse av dessa två operatörers priser på utrikes 1:a klassbrev Europa har Posten Danmark högre konsumentpriser för brev upp till 100g, medan de svenska konsumentpriserna är högre än de danska för övriga intervall. För större vikter (501g 2kg) ligger konsumentpriserna i Sverige klart över övriga länder i undersökningen. Ett 1kg brev är ca 38 % billigare att skicka med Norska Posten jämfört med Posten, medan motsvarande brev är ca 24 % billigare om man skickar med Posten Danmark. Det är intressant att notera att Norska Posten ligger lägst av länderna i undersökningen när det gäller utrikes brev som väger 2kg (ca 138 SEK), vilket kan jämföras med 1:a klass inrikes brevet där operatören hade det högsta priset för denna vikt. Det kan här tilläggas att priset för ett 2kg utrikesbrev till Europa som skickas med Posten är nästan tre gånger så högt som motsvarande vikt för inrikes 1:a klassbrev, medan motsvarande skillnad/ökning om det skickas med Norska Posten endast uppgår till ca 36 %. För Deutsche Post och Postur Island är priserna mer än fyra gånger så högt för ett 2 kg utrikesbrev till Europa jämfört med 1:a klass inrikes, medan prisökningen när det gäller Posten Danmark, Itella och Royal Mail är runt dubbelt så stor. Till skillnad från inrikes 1:a klassbrev, där Itella generellt sett har högre priser än Posten, kan det nämnas att Posten ligger högre för Europabrevet för samtliga viktklasser. 12 När vi har räknat fram rangordningen i prisnivå på inrikes- och utrikesbreven mellan operatörerna i undersökningen, har vi tagit hänsyn till hur fördelningen av brevvolymen har sett ut på de olika viktintervallen (enligt uppgift från Posten) avseende inrikes 1:a klass brev frimärkt. Denna fördelning har sedan även använts för utrikesbreven. Drygt 97 % av volymerna för denna tjänst uppgår till maximalt 250 g, vilket t.ex. innebär att fastän den svenska Posten ligger på en väsentligt högre prisnivå än Norska Posten och Posten Danmark för tyngre vikter, blir effekten inte så stor. Post- och telestyrelsen 18

19 Royal Mail ligger för Europa-brevet inte alls lika lågt i pris, relativt sett, som för inrikes breven. Deutsche Post ligger i jämförelse med svenska priserna ungefär på samma nivå som för inrikesbreven, och är pga. annan tillämpning av vikttrappan tillsammans med Posten Danmark t.ex. dyrast i intervallet 51g-100g. Däremot erbjuder de lägst priser i några av de andra viktklasserna. Tillsammans med Royal Mail och Postur Island har Deutsche Post mycket konkurrenskraftiga priser för Europa-brev. Figur 3 Konsumentpriser, utrikes brev (1:a klass, Europa) Figur 3 a) Priser i SEK inklusive ev. moms, alla viktklasser Figur 3 b) Priser i SEK inklusive ev. moms, låga viktklasser Post- och telestyrelsen 19

20 Utrikes brev, Övriga världen Den nordiska rangordningen i konsumentpriser när det gäller utrikes brev till övriga världen baserad på en svensk medelkorg är följande (lägst prisnivå först): 1) Island, 2) Sverige, 3) Finland, 4) Danmark, 5) Norge. Itella ligger dock klart högre än övriga operatörer när det gäller brev >1kg, vilket framgår av figur 4 a) nedan. Vid jämförelse av mindre viktklasser, t.ex. 50g eller 100g brev till övriga världen, är Itellas priser ca % högre jämfört med Postens. Då ska man komma ihåg att de svenska priserna även inkluderar mervärdesskatt. Posten Danmark har den näst högsta genomsnittliga prisnivån men ligger väldigt nära Norska Postens genomsnittliga nivå. För t.ex. viktintervallet >500g-2kg har man dock högre priser än Norska Posten 13. De norska priserna inkluderar mervärdesskatt. Deutsche Post erbjuder lägsta priser på flertalet av viktintervallen och för vikter >100 g 2kg ligger man klart under övriga länder i undersökningen. För brev över 250g- 500g erbjuder man nästan 1/3 av de svenska priserna. Royal Mail som har mycket konkurrenskraftiga priser på inrikes brev, ligger dock med högre porton för brevförsändelser till övriga världen. 13 Norska Posten har även högre priser än Posten Danmark för vikterna 1-20g och g Post- och telestyrelsen 20

21 Figur 4 Konsumentpriser, utrikes brev (1:a klass, övriga världen) Figur 4 a) Priser i SEK inkl. ev. moms. Alla viktklasser Figur 4 b) Priser i SEK inkl. ev. moms. Låga viktklasser Post- och telestyrelsen 21

22 Sammanfattning 1:a-klass brevbefordran Undersökningen avseende de nordiska operatörernas generella prisnivåer för de tre tjänsterna 1:a klass inrikes brev, utrikes brev till Europa och utrikes brev till övriga världen sammanfattas i tabell 3. England och Tyskland har här placerats in på resp. placering, utom tävlan eftersom denna undersökning i första hand avser de nordiska länderna. I den nordiska jämförelsen är prisnivån högst i Norge för både Inrikesbrevet samt för brev till övriga världen, medan de danska priserna ligger högst för Europabrevet. Av tabell 3 framgår således att Norska Posten och Posten Danmark ligger högst inom samtliga tre kategorier, medan Postur Island är billigast i Norden. De svenska priserna ligger således varken högst eller lägst inom någon kategori, däremot ligger de svenska priserna tillsammans med de danska och norska priserna högst i Norden när det gäller Europabrevet. Deutsche Post ligger tämligen lågt inom samtliga tre kategorier. Tabell 3 Rangordning prisnivå 1:a klassbrev; konsumentpris Konsumentprisnivå Inrikes Europa Utrikes Övr. världen Dyrast Norge Danmark Norge Danmark Norge Danmark Storbrit. Finland Sverige Finland Storbrit. Sverige Finland Sverige Storbrit. Tyskland Billigast Island Island Tyskland Island Tyskland Post- och telestyrelsen 22

23 3.2. Paketbefordran, motsvarande Postpaketet Det kan först konstateras att prissättningsprinciperna för de grundläggande pakettjänsterna varierar mellan de studerade operatörerna. Exempelvis är det stora skillnader i viktklassindelningen för inrikes paket. För utrikes paket tillämpar Posten, Norska Posten och Postur Island en linjär skala (grundpris + vikttillägg per kg vikt), dock med olika tyngd på grundpris och vikttillägg. Itella tillämpar en traditionell vikttrappa rakt av för både inrikes och utrikes paket. Det skall vidare nämnas att ett par operatörer beträffande utrikes paket har en differentierad prissättning mellan olika områden i båda kategorierna Europa respektive övriga världen. När det gäller utrikes paket till Europa kan det t.ex. vara dyrare att skicka brev till länder utanför EU, medan paket till övriga världen kan vara billigare att skicka till vissa närliggande områden. Posten tillämpar dock endast den grova uppdelningen Europa och övriga världen, och vi jämför i dessa fall hela tiden med övriga operatörers högsta pris för resp. kategori Inrikes Operatörerna särskiljer sig till att börja med genom att använda sig olika viktskalor. Posten och Itella har fem viktklasser, Posten Danmark tre medan Norska Posten och Deutsche Post endast tillämpar två (upp till 20 kg). Royal Mail tillämpar sex viktklasser. Postur Island har en likartad grundprincip för både inrikes- och utrikespaket, där man till ett grundpris per paket lägger till ett vikttillägg per kg. Rangordningen i Norden vad gäller prisnivån på inrikes paket är följande (lägst först): 1) Island 2) Finland 3) Danmark 4) Norge 5) Sverige. 14 I figur 5 presenteras en prisjämförelse för de olika viktintervallen upp till 20 kg. Prismässigt ligger Posten och Norska Posten båda väsentligt över övriga nordiska operatörer på inrikes paketbefordran. Posten är billigare än Norska Posten enbart för paket mindre än 3kg. Som mest är Posten 47 % dyrare än Norska Posten (för viktintervallet >5-10 kg) - Norska Posten har dock sin lägsta viktklass på 10 kg, medan Postens lägsta viktklass är 3 kg, och därefter 5 kg. Itella ligger mellan 48 % och 61 % lägre än Posten beroende på viktklass, Posten Danmark är mellan 28 % och 48 % billigare än Posten, medan Postur Island är hela % billigare än Posten beroende på viktklass. Postur Island ligger lägst av alla nordiska operatörer i undersökningen för samtliga viktlasser. Det kan tilläggas att i Sverige och Norge är inte inrikes paket momsbefriade, till skillnad mot Danmark och Island. I Finland är inrikes paket momsbefriade upp till 10 kg. 14 Till skillnad från inrikesbrevet där det finns data på volymfördelningen för olika viktklasser, och där samma volymfördelning även tillämpas på utrikesbreven (som baseras på en svensk medelkorg), saknas data för motsvarande volymfördelning på paketsidan. När det gäller prisnivån på inrikes- och utrikespaket har vi istället jämfört ländernas priser per kg (upp till 20 kg) och därefter räknat fram ett medelvärde för respektive land. Det land som får det högsta medelvärdet hamnar högst i rangordningen, det land som får det näst högsta medelvärdet hamnar näst högst osv. Post- och telestyrelsen 23

24 Till skillnad mot inrikes och utrikes 1:a klassbrev, där Royal Mail hade väldigt låga priser i förhållande till övriga länder i undersökningen, är man generellt sett den dyraste operatören i undersökningen gällande inrikes postpaket. Deutsche Post ligger däremot för hela viktskalan betydligt lägre än t.ex. Posten och Norska Posten. Ett 20 kg:s inrikespaket är 68 % billigare om man skickar det med Deutsche Post jämfört med Posten räknat i konsumentpris. Figur 5 Konsumentpriser, inrikes postpaket Figur 5) Priser i SEK inklusive ev. moms Utrikes paket, Europa När det gäller prissättning av utrikespaket kan vi konstatera att Posten, Norska Posten och Postur Island tillämpar en likartad grundprincip där man till ett grundpris per paket har ett vikttillägg per kg. Dock särskiljer sig Norge genom att man debiterar ungefär hälften av vikttillägget jämfört med Posten och Postur Island. I Posten Danmarks och Itellas prissättning varierar vikttillägget beroende på viktklassen. Rangordningen vad gäller prisnivån på utrikes paket till Europa är följande (lägst först): Konsumentpriser: 1) Island 2) Norge 3) Danmark 4) Sverige 5) Finland Post- och telestyrelsen 24

25 Tabell 4 Tariffmodeller, utrikes paket, Europa (inkl. ev. moms) Till: Europa Grundpris, per paket Tillägg per kg (upp till 20kg) Från: Sverige 325 SEK 40 SEK Danmark 224 DKK 270 SEK Mellan 18,8 SEK och 42,4 SEK beroende på viktklass Norge 270 NOK 288 SEK 17 NOK 18,1 SEK Island 2575 ISK 132 SEK 645 ISK 33,1 SEK Finland SEK Mellan 32,4 SEK och 98,9 SEK beroende på viktklass (fr.o.m. 2 kg < 20 kg) Norska Posten har betydligt lägre priser på tyngre paket vilket kan förklaras av att vikttillägget som man har är lägre jämfört med övriga nordiska operatörer. Vid jämförelse av dessa länder ser man (se figur 6 nedan) att Posten Norge är den billigaste operatören för paket som väger >10kg-20kg. Generellt sett är det dyrast att skicka utrikes paket till Europa från Finland, men då ska man komma ihåg att Itella tillämpar fyra olika priszoner för utrikespaket (det gäller dock inte för utrikesbrev där man endast har den grova uppdelningen mellan Europa och Övriga länder ). De finska prisuppgifterna som har inhämtats för utrikespaket Europa avser avgiftszon 3, eftersom denna zon täcker samtliga europeiska länder Finland tillämpar fyra olika zoner för utrikespaket. När det gäller utrikespaket till andra europeiska länder, ingår dessa länder inom zon 1, 2 eller 3. Inom zon 1 och 2 ingår endast EU-länder, och att skicka paket till dessa länder är t.ex. billigare än att skicka till övriga europeiska länder (zon 3) oavsett viktklass. Även en del länder utanför Europa (som t.ex. Kanada och Egypten), ingår i zon 3. I zon 4 ingår endast länder utanför Europa. För länder inom zon 1 och 2 tillkommer mervärdesskatt för paket som överstiger 10 kg. Detta gäller dock inte för zon 3 och 4. Post- och telestyrelsen 25

26 Även Posten Danmark tillämpar olika priser beroende på om paketet ska skickas till EU-länder eller till övriga Europa. Prisskillnaden mellan EU-länder och icke EUländer är dock inte lika påtaglig som i Finland. 16 Itellas pris för ett Europapaket är generellt sett högst bland de nordiska operatörerna, och därefter kommer Posten. Man måste dock komma ihåg att de svenska priserna inkluderar mervärdesskatt, vilket innebär att de svenska konsumenterna kommer att betala lägre pris för denna tjänst (än vad figuren nedan visar) om man skickar paket till länder utanför EU (eftersom det då inte tillkommer någon mervärdesskatt). Vid jämförelse med Posten Danmark har Posten generellt sett högre priser men räknat i vad företagen får ut i intäkt ligger dock Posten Danmark högre än Posten, då operatören tjänar på att tjänsten är momsbefriad. 17 Deutsche Post ligger generellt sett betydligt lägre än de nordiska operatörerna. Ett 20 kg:s Europapaket är 63 % billigare att skicka med Deutsche Post jämfört med Posten räknat i konsumentpris. Royal Mails priser ligger i nivå med de svenska priserna för Europapaketet. Utrikespaket till Europa och övriga världen som väger >2kg distribueras dock inte av Royal Mail utan med paketföretaget Parcelforce Worldwide (som ingår i Royal Mail koncernen) Priserna är mellan 2 % och 13 % högre till övriga Europa jämfört till EU-länderna, beroende på viktklass. I Itellas fall kan det för vissa viktklasser däremot vara upp till 121 % dyrare att skicka till ett land inom zon 3 jämfört med zon Intäktspriset för Posten Danmark är mellan 2 % och 37 % högre än i Svenska Posten för de olika viktklasserna, med undantag för viktklassen 4001 g 5000 g, där det danska intäktspriset är 6 % lägre än det svenska. 18 Prisuppgifterna för UK som har inhämtats från Parcelforce Worldwides webbplats (>2 kg-20kg, se figur 6) avser zon 9 (Rest of Europe, globalvalue ). Post- och telestyrelsen 26

27 Figur 6 Konsumentpriser, utrikes postpaket, Europa Figur 6) Priser inklusive ev. moms Utrikes paket, övriga världen För paket som skickas till övriga världen gäller samma momsregler i samtliga länder; denna befordran är inte momspliktig. Detta innebär att det inte är någon skillnad på konsument- och intäktspris. Rangordningen av de studerade nordiska operatörerna vad gäller prisnivån på utrikes paket till övriga världen är följande (lägst först): 1) Norge 2) Island 3) Finland) 4) Sverige 5) Danmark. Av figur 7 nedan framgår det att Itellas och Postur Islands priser ligger väldigt jämt (men att länderna t.ex. använder sig av olika viktskalor), medan Norska Posten ligger generellt sett lägst av de studerade nordiska operatörerna. Vad gäller jämförelsen för Norska Posten av viktdebiteringen (tillägg per kg) med Europapaketet, är den ca 159 % högre. För Posten är motsvarande siffra ca 115 %. Det är noterbart att prissättningsprinciperna för hur snabbt kostnaden ökar med vikten skiljer sig bland de olika operatörerna (se tabell 5 nedan). Post- och telestyrelsen 27

28 Tabell 5 Tariffmodeller, utrikes paket, övriga världen Till: Övr världen Grundpris, per paket Tillägg per kg Från: Sverige 325 SEK 86 SEK Danmark 262 DKK 316 SEK mellan 57,8 SEK och 96,4 SEK beroende på viktklass Norge 270 NOK 288 SEK 44 NOK 47,0 SEK Island 2965 ISK 152 SEK 1370 ISK 70 SEK Finland SEK mellan 33,0 SEK och 145,6 SEK beroende på viktklass Av figur 7 framgår att Deutsche Post även här är markant billigare än de nordiska operatörerna, och skillnaden är större ju tyngre paket det gäller. Ett 20 kg:s paket är 58 % billigare om man skickar det med Deutsche Post jämfört med Posten. Royal Mail ligger på samma höga prisnivå som Posten Danmark (även om man använder sig av olika viktskalor). Post- och telestyrelsen 28

29 Figur 7 Konsumentpriser, utrikes postpaket, övriga världen Figur 7) Priser i SEK, tjänsten momsbefriad i samtliga länder Sammanfattning paketbefordran Posten är dyrast på inrikes paket jämfört med övriga studerade nordiska operatörer och ligger även högt på paket till Europa och övriga världen. Itella tillämpar fyra olika zoner för att skicka utrikespaket till andra länder. Beträffande Europapaketet ligger Itella generellt sett högst bland länderna i undersökningen. Norska Posten och Postur Island erbjuder betydligt lägre priser på utrikespaket i jämförelse med övriga nordiska operatörer. I en vidare internationell jämförelse ligger Deutsche Post generellt ytterligare lägre i pris än den billigaste nordiska operatören. Däremot ligger Royal Mail betydligt högre i pris och är enligt rangordningen den dyraste operatören i undersökningen för både inrikespaket och utrikespaket till övriga världen. Post- och telestyrelsen 29

30 Tabell 6 Rangordning prisnivå postpaket; konsumentpris Konsumentprisnivå Inrikes Europa Utrikes Övr. världen Dyrast Storbrit. Sverige Finland Storbrit. Danmark Norge Sverige Sverige Storbrit. Danmark Danmark Finland Finland Norge Island Tyskland Billigast Island Island Tyskland Norge Tyskland Post- och telestyrelsen 30

31 4. Avslutande diskussion och slutsatser Syftet med denna rapport var att bedöma huruvida Postens priser från ett konsumentperspektiv ter sig rimliga ur ett internationellt perspektiv. De tjänster som har granskats är inrikes och utrikes befordran av enstaka brev (1:a klass) respektive postpaket (upp till 20kg), där PTS har jämfört Postens priser på dessa tjänster med motsvarande tjänster som övriga nordiska operatörer (Norska Posten, Posten Danmark, Itella och Postur Island) erbjuder. Som ytterligare referensländer har Tyskland (Deutsche Post) och Storbritannien (Royal Mail) använts. För inrikesbrev är prisnivån i Sverige lägre än i de flesta övriga nordiska länderna; endast Island ligger lägre. Tar man hänsyn till de skilda momsreglerna framstår skillnaden mot såväl Island, som de stora länderna Tyskland och Storbritannien som marginell. Däremot ligger Sverige något högre i pris vad gäller utrikesbrev till Europa, men ligger i genomsnitt lägre än både Danmark och Norge även när det gäller utrikesbrev. Att den genomsnittliga prisnivån är lägre i Sverige kan förklaras av att både Norska Posten och Posten Danmark generellt sett är dyrare än Posten när det gäller låga viktklasser (där den största delen av brevvolymerna finns). Vid en prisjämförelse mellan Posten och Posten Danmark ska man även komma ihåg att de svenska priserna i Sverige för in- och utrikesbrev, till skillnad från Danmark, inkluderar mervärdesskatt. Postur Island är billigast av de nordiska operatörerna både när det gäller inrikes- och utrikesbrev. Även Deutsche Post och Royal Mail erbjuder lägre priser än svenska Posten, med undantag för Royal Mail som har en högre genomsnittlig prisnivå gällande utrikesbrev till övriga världen. Deutsche Post ligger tämligen lågt inom samtliga tre kategorier, och är den billigaste operatören i undersökningen när det gäller utrikesbrev. För Postpaket (upp till 20 kg) ser bilden något annorlunda ut. Den svenska Posten är relativt dyr när det gäller att befordra postpaket. De är dyrast i Norden på befordran av inrikes paket och ligger även högt på paket till Europa och övriga världen jämfört med de övriga nordiska operatörerna. Kopplat till Postens stora prisökningar på postpaketet det senaste decenniet, är det inte förvånande. Royal Mail har generellt sett de högsta priserna för både inrikespaket och paket till övriga världen, medan Norska Posten t.ex. ligger mycket lägre i jämförelse med de flesta nordiska länder när det gäller paket till utlandet. Deutsche Post och Postur Island ligger prismässigt lågt i jämförelse med de övriga operatörerna i undersökningen även på paketsidan. Både i Sverige och i Storbritannien är det således relativt billigt att skicka brev och Post- och telestyrelsen 31

32 dyrare att skicka paket, medan motsatsen gäller i Norge. Vad gäller pakettjänsten har PTS vidare noterat betydande skillnader i Norska Postens prissättning av inrikes och utrikes pakettjänster, där utrikes paket (särskilt till länder utanför EU) är förhållandevis lågt prissatta, medan inrikespaketet har ett högre pris relativt sett. Itella ligger högst för Europapaketet och tillämpar fyra olika priszoner vid befordran av paket till utlandet. Det innebär att priserna mellan länderna ändå kan skilja sig väsentligt beroende på vilken zon länderna tillhör. I Sverige görs dock endast en grov uppdelning mellan utrikespaket till Europa och till övriga världen. Generellt har PTS kunnat konstatera att det finns klara skillnader i de prissättningsprinciper som tillämpas av de olika operatörerna. Detta är något förvånande då priserna i samtliga undersökta länder skall vara kostnadsorienterade, varvid man borde kunna anta att parametrar som vikt och antal försändelser skulle ha ungefär samma tyngd i de olika operatörernas prissystem. En parameter som inte får glömmas bort i sammanhanget, är givetvis kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Oberoende mätningar av kvaliteten brukar visa att Posten ligger mycket bra till i en internationell jämförelse. När det gäller markaden för paket vill PTS i sammanhanget belysa e-handelns utveckling och betydelse för denna. EU-kommissionen har under bl.a. utarbetat grönboken En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e- handeln inom EU. Där framhålls bl.a. att e-handeln utgör ett av de viktigaste bidragen till ekonomisk tillväxt och sysselsättning i EU, då konsumenter i allt högre grad köper varor via nätet, inte sällan över gränserna, inom såväl EU som övriga världen. I grönboken anges att en väsentlig förutsättning för att utveckla e-handeln är att det finns väl fungerande leveranssystem. Därför är det viktigt att leveranssystemet uppfyller konsumenternas förväntningar och fungerar smidigt i vardagen. Om konsumenterna känner sig trygga och är bekväma med leverensalternativen kommer de i högre utsträckning att använda sig av möjligheten att köpa varor via nätet. I Sverige har e-handelns omsättning för varor ökat kraftigt den senaste tioårsperioden; från ca 6,8 mdr SEK till ca 37 mdr SEK. Avslutningsvis konstaterar PTS att Posten i en internationell jämförelse genomsnittligt ligger i ett mellanskikt när det gäller granskade konsumentpriser. Med hänsyn till de strukturella förutsättningarna för postverksamhet indikerar detta inte att prissättningen på en övergripande nivå kan anses vara orimlig i förhållande till kostnadsbild och kvalitet. När det gäller det för den enskilde konsumenten viktiga 1:a klass-portot ligger Posten bra till i jämförelsen. Troligen är det ett resultat av det svenska pristaket som hindrar Posten att höja priserna utöver KPI-utvecklingen. Post- och telestyrelsen 32

33 Källor Priser: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Valutakurser: ( ) Post- och telestyrelsen 33

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-08-07 Dnr: 15-7303 1(9) Ert datum Er referens 2015-06-18 Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Våra mål Långsiktig konsumentnytta

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men

Läs mer

Service och konkurrens 2014

Service och konkurrens 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Datum 2014-04-09 Service och konkurrens 2014 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Diarienummer 14-459 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009 PRIVATPERSONER er och tjänster Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men spara

Läs mer

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket.

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. PORTOGUIDE Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. En del av din dag. Alla priser anges i SEK inkl 25% moms. Gäller fr o m 1 januari 2010. POGN Här kommer en liten hjälpreda för dig som

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Magdalena Andersson Jan Larsson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Utförlig information om Postens allmänna villkor (PAV), tjänstevillkor, tjänstebeskrivningar och hur du gör en reklamation hittar

Läs mer

PTS årliga ekonomiska tillsyn

PTS årliga ekonomiska tillsyn Diarienummer 08-3346/32 Datum 2009-04-21 PTS årliga ekonomiska tillsyn Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Författare

Läs mer

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008.

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008. Tjänster och priser för privatpersoner Portoguide Gäller fr o m 1 juli 2008. Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också köpa frimärken och förfrankerade

Läs mer

Svensk Postmarknad 2015

Svensk Postmarknad 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Datum 2015-04-15 Svensk Postmarknad 2015 Svensk Postmarknad 2015 Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Diarienummer 15-635 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information finns på posten.se och hos kundservice.

Läs mer

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 13.12.2010 Kommunikationsverket 2010

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik KAMFS 2013:1 om postverksamhet

Läs mer

Den samhällsomfattande posttjänsten

Den samhällsomfattande posttjänsten DATUM RAPPORTNUMMER 14 februari 2003 PTS-ER-2003:2 ISSN 1650-9862 ISSN 1650-9862 Den samhällsomfattande posttjänsten Postens brev- och logistikverksamhet 2000/01 Förord Post och telestyrelsen (PTS) skall

Läs mer

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 december 2008 om undantag av vissa tjänster inom postsektorn i Sverige från tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 Posten Åland Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 SKATTEGRÄNSEN I ETT NÖTSKAL Tullkunder, finns två olika: Hemförtullare och

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod.

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod. Inrikes försändelser Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se Riksbrev 1,25 lod 2:a VK 2,5 lod 3:e VK 3,75 lod 4:e VK 5 lod 5:e VK 6,25 lod Tyngre brev 01.07.1855 30.06.1858 4 skilling 8 skilling

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Portooptimering en stor besparingsmöjlighet.

Portooptimering en stor besparingsmöjlighet. Portooptimering en stor besparingsmöjlighet. Introduktion. Nedan beskrivs kort hur värdekedjan för utskick av brevsändningar fungerar, vilka utmaningar en portoköpare ställs inför och förslag på områden

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306 Till Post- och Telestyrelsen smp@pts.se Ert ärende 11-9306 Remissvar Sida 1(8) Diarienr 1.6-75/2014 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Yttrande över utkast till analys och reglering

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Trafikutskottets utlåtande 2012/13:TU8 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok En integrerad marknad för

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

De mindre postoperatörernas verksamheter

De mindre postoperatörernas verksamheter Rapportnummer PTS-ER-2009:20 Datum 2009-04-15 De mindre postoperatörernas verksamheter Vilka alternativ finns till Posten i Sverige? - Vilka alternativ finns till Posten i Sverige? Rapportnummer PTS-ER-2009:20

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden

Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden A2005:013 Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden Underlag och överväganden för Post- och kassaserviceutredningen Björn Falkenhall, Anne Kolmodin Samhällsekonomisk

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

MODELL. Kund Ab. Fakturavägen 1 00100 HELSINGFORS. Faktura 0608116430 31.01.2015 TOTALT EUR 3.277,09

MODELL. Kund Ab. Fakturavägen 1 00100 HELSINGFORS. Faktura 0608116430 31.01.2015 TOTALT EUR 3.277,09 PB 6, FI-00011 POSTI Kund Ab Faktura 0608116430 31.01.2015 Faktureringsperiod 05/2015 Förfallodag 17.02.2015 Dröjsmålsränta 7,50% Referensnummer 19000 60811 64303 Faktureringsadressnummer 0000751064 Kundnummer

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden Jörgen Sandström Därför äger och bygger kommunerna bredband Hindra inte kommunerna att fortsätta bygga Se till att Att kommunerna får bygga utanför kommungränsen

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Postnummersystemet i Sverige

Postnummersystemet i Sverige Postnummersystemet i Sverige Gäller fr.o.m mars 2013 1 Postnummerrådet 2013 Postnummerrådet Innehåll 1. Inledning 3 2. Postnummerområden 3 3. Postnumrens användningsområde, 4 olika system 5 4. Administrativa

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för nätinfrastrukturtillträde

PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Rapportnummer PTS-ER 2012:15 Datum 2012-04-04 PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för nätinfrastrukturtillträde PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Postservice i glesbygd -En nordisk jämförelse

Postservice i glesbygd -En nordisk jämförelse Postservice i glesbygd -En nordisk jämförelse Mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Metod... 4 1.3. Disposition och läsanvisningar... 4 2. En nordisk jämförelse...

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Sveriges viktigaste paket skickas med Posten.

Sveriges viktigaste paket skickas med Posten. Sveriges viktigaste paket skickas med Posten. Vi vet inte vad varje paket innehåller. Vi vet bara att någonstans finns en av dina kunder som väntar på just sitt paket. För oss är därför alla paket Sveriges

Läs mer

Postens förändrade prismodell för sorterade brevsändningar 2010

Postens förändrade prismodell för sorterade brevsändningar 2010 Rapportnummer PTS-ER-2010:17 Datum 2010-08-19 Postens förändrade prismodell för sorterade brevsändningar 2010 - En kartläggning och analys av förändrade förutsättningar och upplevda problem bland företag

Läs mer

6 En samhällsekonomisk analys av liberaliseringens effekter

6 En samhällsekonomisk analys av liberaliseringens effekter 6 En samhällsekonomisk analys av liberaliseringens effekter I utredningens uppdrag ingår att göra en samhällsekonomisk analys av postmarknadens liberalisering. I detta kapitel redovisas resultatet av denna

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-02-02 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Reviderad 2 februari ersätter publicerat dokument 25 januari 2011 1 Fastställande

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Från brevinkast till fastighetsboxar nu börjar övergången. Före år 2011 ska alla flerfamiljshus

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

DPD Företagspaket 16.00

DPD Företagspaket 16.00 DPD Företagspaket 16.00 Kollitaxering Frakt beräknas enligt tjänstens villkor, efter den fraktdragande vikten, d v s den högsta av den verkliga vikten eller den volymberäknade vikten. Enstaka kollin med

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Godstransporttjänster

Godstransporttjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Godstransporttjänster 9.2.2015 1. Inrikes godstransporttjänster 1.1. Postpaket Posti levererar Postpaket för avhämtning till Postis Avhämtningsställe

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015. Brevtjänster

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015. Brevtjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Brevtjänster 9.2.2015 1. Inrikes brevtjänster 1.1. Första klass brev Ett 1:a klass brev som lämnats in på vardagar (mån fre) till det postningsställe

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2014:1. Datum 2014-02-18. Årsredovisning 2013

Rapportnummer PTS-ER-2014:1. Datum 2014-02-18. Årsredovisning 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:1 Datum 2014-02-18 Årsredovisning 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:1 Diarienummer 14-143 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Guide för kund Våra produkter Comfort INRIKES: Styckegodssändning med en maxvikt på 999 kg, maxvolym 3,57 m 3, maxhöjd 220 cm och maxlängd är 240 cm. Dessa sändningar

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer