Konsumentpriser för brev och paket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentpriser för brev och paket"

Transkript

1 Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Datum Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse

2 En internationell jämförelse Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Diarienummer ISSN Författare Gabriel Rhawi Post- och telestyrelsen Box Stockholm

3 Förord Post- och telestyrelsen (PTS) skall verka för att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst finns tillgänglig för alla samt fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsten svarar mot samhällets behov. I PTS uppgift ingår också att följa prisutvecklingen och bedöma om prissättningen av den samhällsomfattande tjänsten är i enlighet med gällande prisreglering och tillståndsvillkor för Posten AB. De observationer som presenteras i denna rapport är ett led i detta arbete. Rapporten har utarbetats av Gabriel Rhawi vid PTS enhet för posttillsyn. Stockholm, november 2014 Göran Marby Generaldirektör

4 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund och syfte Bakgrund Syfte Avgränsning Metod Viktiga skillnader i förutsättningar Geografi och demografi Mervärdeskattesystem Prishistorik i Sverige Bakgrund Prisutvecklingen på brev och paket i Sverige Sammanfattande kommentar Aktuella priser :a-klass brevbefordran Inrikes brev Utrikes brev, Europa Utrikes brev, Övriga världen Sammanfattning 1:a-klass brevbefordran Paketbefordran, motsvarande Postpaketet Inrikes Utrikes paket, Europa Utrikes paket, övriga världen Sammanfattning paketbefordran Avslutande diskussion och slutsatser Källor... 33

5 Tabellförteckning Tabell 1 Befolkning & geografi Tabell 2 Kostnadsindex, inrikes 1:a klassbrev Tabell 3 Rangordning prisnivå 1:a klassbrev; konsumentpris Tabell 4 Tariffmodeller, utrikes paket, Europa (inkl. ev. moms) Tabell 5 Tariffmodeller, utrikes paket, övriga världen Tabell 6 Rangordning prisnivå postpaket; konsumentpris Figurförteckning Figur 1 Prisutveckling för brev och postpaket Figur 2 Konsumentpriser, inrikes brev (1:a klass) Figur 3 Konsumentpriser, utrikes brev (1:a klass, Europa) Figur 4 Konsumentpriser, utrikes brev (1:a klass, övriga världen) Figur 5 Konsumentpriser, inrikes postpaket Figur 6 Konsumentpriser, utrikes postpaket, Europa Figur 7 Konsumentpriser, utrikes postpaket, övriga världen... 29

6 Sammanfattning I Post- och telestyrelsens (PTS) uppgift ingår att följa hur priserna utvecklas på den svenska postmarknaden. Denna rapport behandlar dels prisutvecklingen den senaste tioårsperioden dels hur Posten AB:s (Posten) konsumentpriser i dagsläget förhåller sig till motsvarande priser i övriga nordiska länder samt i Tyskland och Storbritannien. I rapporten har vi fokuserat analysen mot de vanligaste tjänsterna inriktade mot konsumenter och mindre företag: 1:a klassbrev och postpaket, uppdelat på in- och utrikesdestinationer. Prisutvecklingen i Sverige skiljer sig drastiskt åt mellan olika tjänster. Det vanliga inrikesportot för brev är prisreglerat enligt den pristaksmodell som anges i postförordningen (SFS 2010:1049), och det har medfört att endast en prishöjning för frimärkta 1:a klass brev genomförts den senaste tioårsperioden (fram till och med den 1 januari 2014). Prisökningen på frimärkta 1:a klassbrev har därigenom stannat vid ca 9,1 % sedan Den 1 april 2014 höjdes portot för den lägsta viktklassen till 7 SEK vilket motsvarar en ökning med ca 27 % jämfört med Samtidigt höjdes det lägsta viktintervallet för enstaka brev från 20 g till 50 g. Detta innebär dock en prissänkning för breven mellan 21 g och 50 g, från 12 SEK till 7 SEK. I andra änden av skalan återfinns inrikes postpaket, vilket exempelvis för den lägsta viktklassen (upp till 3 kg) har ökat med 34,8 % under samma period. Som jämförelse kan nämnas att KPI under jämförelseperioden ökat med 13,3 %. Även i den internationella jämförelsen framkommer att det är stora variationer mellan olika tjänster. Ett land där det exempelvis kan vara relativt billigt att skicka brev kan det istället vara väsentligt dyrare att skicka paket, och vice versa. I Sverige är det relativt billigt att skicka inrikes 1:a klassbrev. Däremot ligger de svenska priserna tillsammans med de danska och norska högst i Norden när det gäller att skicka brev till Europa. Norska Posten ligger högst av operatörerna i undersökningen när det gäller priset för inrikes brev och brev till övriga världen, medan Postur Island ligger lägst bland de nordiska länderna, både för inrikes och utrikes brev. På paketsidan får i en jämförelse mellan de nordiska länderna de svenska konsumenterna betala mest för att skicka ett inrikes postpaket. Det är inte förvånande om man ser till de stora prisökningarna som skett på denna tjänst i Sverige de senaste åren. Även för postpaket som skickas till Europa och till övriga världen ligger priset i Sverige relativt högt. Sammantaget blir bilden splittrad över prisnivån på brev- och pakettjänster i Sverige jämfört med i våra grannländer. Med hänsyn till de skilda geografiska och demografiska förutsättningarna i de olika länderna kan PTS inte finna att de aktuella svenska priserna skulle anses vara orimliga ur ett internationellt perspektiv. 1 1 PTS granskar även löpande att priserna på tjänster som ingår i den s.k. samhällsomfattande tjänsten är baserade på kostnaderna, vilket årligen redovisas till regeringen. Detta är en annan frågeställning än den som analyserats i föreliggande rapport.

7 1. Bakgrund och syfte 1.1. Bakgrund I enlighet med postlagen (2010:1045) har Post- och telestyrelsen (PTS) uppdraget att granska att Postens verksamhet följer EG:s postdirektivs (97/67/EG) krav på den s.k. samhällsomfattande posttjänsten. Av lagstiftningen framgår bl.a. att priserna för de av Postens tjänster som anses vara samhällsomfattande ska grunda sig på kostnaderna samt vara rimliga. PTS kan alltså inte enbart nöja sig med att fokusera granskningen på om aktuella priser är kostnadsorienterade, utan har också att bedöma rimligheten i prissättningen. I förordning (2007:951) med instruktion för PTS ges PTS ett sektorsansvar för postområdet. Det innebär bl.a. att PTS har en aktiv roll i utvecklingen av de samhällsomfattande tjänsterna. I sektorsansvaret ingår också att övervaka prisutvecklingen för posttjänster. När det gäller postmarknaden skall PTS även främja att den fungerar effektivt ur ett konsumentperspektiv (11 ). PTS har, förutom att granska att Posten följer stipulerade regler, bl.a. till uppgift att följa marknadssituationen på postområdet. I klagomål som ställts till myndigheten framkommer ibland synpunkter från konsumenter om att vissa av Postens priser skulle vara väsentligt högre än motsvarande tjänster i andra länder Syfte För att allmänheten, operatörer och andra företag ska få en bild av hur prisnivån på postområdet i Sverige verkligen ser ut, särskilt vad gäller de tjänster som riktas mot allmänheten, är syftet med denna undersökning att bedöma huruvida Postens priser från ett konsumentperspektiv ter sig rimliga ur ett internationellt perspektiv Avgränsning PTS studerar likartad verksamhet i omvärlden bl.a. för att bedöma huruvida Postens priser från ett konsumentperspektiv ter sig rimliga ur ett internationellt perspektiv. Främst har priser för motsvarande posttjänster i de nordiska länderna inhämtats och studerats (Norska Posten, Posten Danmark, Itella, och Postur Island). De tjänster som här granskas är Postens inrikes och utrikes befordran av brev 2 respektive postpaket 2 Vi redovisar i denna rapport priserna för 1:a klassbrev, vilket är den tjänst som framförallt är inriktad mot konsumenter. Priserna för ekonomibrev, dvs. brev med längre befordringstid till ett lägre pris, redovisas inte explicit. Däremot kan konstateras att jämförelsen mellan länderna skulle bli likartad för ekonomibrev då ekonomibrevpriserna är direkt kopplade till priserna på 1:a klassbrev. Detta gäller i princip även om vissa mindre skillnader kan observeras mellan hur mycket ekonomibrevpriserna reduceras i förhållande till 1:a klass i de olika länderna. Post- och telestyrelsen 7

8 (upp till 20kg). Som ytterligare referensländer har Tyskland (Deutsche Post) och Storbritannien (Royal Mail) använts Metod Prisuppgifter har vi kunnat inhämta i detalj för alla olika viktklasser för respektive tjänst och land, och jämförbarheten bedöms vara god. 4 Kostnadsdata har däremot endast kunnat inhämtas i mer aggregerad form, dvs. per tjänstesegment och inte per enskild tjänst eller viktklass. Eftersom även tjänstesegmentsindelningen skiljer sig åt mellan de olika länderna blir det här svårare att göra direkta jämförelser, vilket gör att bedömningen får göras på en mer övergripande nivå. Prisdata från respektive operatörs internetsidor har PTS inhämtat löpande och senast uppdaterat per För Posten är siffrorna uppdaterade per då Posten förändrade den vikttrappa som prislistan för enstaka brev följer. Det lägsta portot gäller nu för brev upp till 50 g, mot tidigare 20 g. Valutakurser är beräknade som medelvärdet av riksbankens officiella valutakurser under vecka 52. Samtliga priser har sedan omräknats till svenska kr (SEK) genom dessa valutakurser. Historiska prisdata avseende Sverige är hämtade från PTS prisdatabas och från Posten. Då mervärdeskattereglerna skiljer sig åt mellan länderna kommer vi i granskningen att skilja på priserna exkl. mervärdeskatt (nedan kallat intäktspris) och priser inkl. mervärdeskatt (nedan kallat konsumentpris). För operatörerna själva är intäktspriset givetvis det som är relevant, medan konsumentpriset är det som är väsentligt för privatkunder och övriga som inte är berättigade att dra av mervärdesskatten. 5 I enlighet med rapportens syfte läggs här tyngdpunkten vid att redovisa konsumentpriser Viktiga skillnader i förutsättningar Geografi och demografi Det finns ett antal geografiska och demografiska förutsättningar som har stor påverkan på kostnaderna för posttjänster, vilket därigenom även påverkar prisbilden. För länderna inom EU gäller enligt EU:s postdirektiv att priserna på tjänster inom den samhällsomfattande posttjänsten skall vara kostnadsorienterade. Därför skall även kostnadsstrukturella skillnader mellan länderna återspeglas i priserna. 3 Deutsche Post saknar dock motsvarighet till tjänsten andra klass brev (B-post) för enstaka försändelser. 4 Vissa mindre skillnader i produktvillkor har noterats, men bedöms inte påverka den allmänna jämförbarheten. 5 Man bör dock ha i åtanke att de priser som här studerats inte gäller hela volymerna, utan större kunder och myndigheter kan få betydligt lägre priser genom avtal. Post- och telestyrelsen 8

9 De grundläggande förutsättningarna skiljer sig väsentligt åt mellan länderna i vår undersökning (se tabell 1 nedan). Kostnaderna för distributionsnätverk påverkas i hög grad av vilken yta en postoperatör skall täcka. Å andra sidan är den totala postvolymen givetvis även beroende av befolkningens storlek. Då postverksamhet anses ha väsentliga skalfördelar innebär det att styckkostnaden per distribuerad enhet blir lägre ju större volym som hanteras. Mått som väger samman dessa faktorer är därför befolkning per km 2 och brev per capita. Vidare anses den totala distributionskostnaden även påverkas av hur stor del av befolkningen som bor på landsbygd respektive i tätorter. Den svenska Posten har störst areal att täcka av samtliga operatörer i undersökningen, därefter kommer Deutsche Post. Våra befolkningsmässigt betydligt större grannar Tyskland och Storbritannien har dock en avsevärt större befolkning per km 2. Även Danmark har en betydligt större befolkningstäthet än Sverige (130,9 per km 2 mot 22,2 per km 2 ). Däremot ligger Finland och Norge strax under Sverige. Island intar en särställning med en mycket låg befolkningstäthet men å andra sidan relativt få invånare utanför tätorter. En översiktlig sammanvägning av dessa faktorer ger vid handen att Storbritannien torde ha de mest gynnsamma strukturella förutsättningarna i kostnadshänseende, följt av Tyskland. Bland de nordiska länderna är dessa strukturella förutsättningar med stor marginal bäst i Danmark. Därefter följer Sverige, Finland och Norge på en ganska likartad nivå. Island har en mycket låg befolkningstäthet, men å andra sidan både en hög andel av befolkningen koncentrerad i några fåtal städer samt den till ytan minsta arealen att täcka in, varvid landet är svårt att placera in i jämförelsen. Post- och telestyrelsen 9

10 Tabell 1 Befolkning & geografi SE DK FI IS NO GE UK Area (1000 km 2 ) 410,3 42,4 303,8 100,3 304,3 348,7 241,9 Befolkning per km 2 22,2 130,9 17,3 3,1 15,5 232,7 262 Brev per capita Befolkning i städer % 87% 84% 94% 79% 74% 80% Källor: Area och befolkning per km (där befolkningsmängden har uppskattats per juli 2013) CIA: The World Factbook; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html Brev per capita och befolkning i städer, avser 2011 Wik-Consult (2013), Main Developments in the Postal Sector ( ), Study for the European Commission, Directorate General for Internal Market and Services; Mervärdeskattesystem Det finns också flera olikheter i ländernas mervärdesskattesystem (momssystem) som påverkar de slutliga konsumentpriserna. I länder där posttjänsterna inte är momsbefriade måste konsumenterna betala även moms vid köp av tjänsterna, vilket gör att länder där motsvarande tjänster är momsbefriade automatiskt får en prisreducering som inte är baserad postdistributionens kostnader. I Sverige är samtliga brevtjänster samt paket inrikes och till länder inom EU momsbelagda (med 25 % moms), dvs. endast utrikes paket till länder utanför EU är momsbefriade. I Norge är systemet likartat, med skillnaden att samtliga utrikespaket är momsbefriade. I Finland är de produkter som enligt postlagen ingår i de samhällsomfattande tjänsterna (brev upp till 2 kg som betalas kontant eller med frimärke, postpaket och paket som skickas via en paketautomat upp till 10 kg, assurerad försändelse på upp till 10 kg och tilläggstjänsten Rekommendation) momsfria. I övrigt inkluderas mervärdesskatt för alla andra produkter samt för tilläggstjänsterna. 6 6 Postavgifterna för försändelser som är adresserade till Åland och till andra länder utanför EU är dock alltid momsbefria. Post- och telestyrelsen 10

11 I Danmark och Island däremot är de samhällsomfattande posttjänsterna momsbefriade. Detsamma gäller i Storbritannien, medan det i Tyskland inkluderas mervärdesskatt på paket över 10 kg som skickas till andra EU-länder. Då fokus i denna rapport ligger på konsumentpriser, presenteras alla jämförelser inklusive eventuell moms. Om man avser att göra direkta jämförelser mellan ländernas posttjänster vad gäller prisernas koppling till de nationella postoperatörernas kostnader måste man därför även beakta de skillnader som finns i momssystemen. Post- och telestyrelsen 11

12 2. Prishistorik i Sverige Bakgrund Som en bakgrund till den internationella jämförelsen av det aktuella prisläget presenterar vi i detta avsnitt en sammanställning över prisutvecklingen på de tjänster som är särskilt av vikt för privatkonsumenter och mindre företag, dvs. 1:a klassbrev och det s.k. Postpaketet. Den aktuella undersökningen visar prisutvecklingen för dessa grundläggande tjänster sedan införandet av den nuvarande prisregleringen, vilken anges i postförordningen (SFS 2010:1049). För överblickbarhetens skull redovisas endast utvecklingen för de lägsta viktklasserna för resp. tjänst (upp till 50 gram för brev, upp till 3 kg för paket) Prisutvecklingen på brev och paket i Sverige Prisutvecklingen i Sverige skiljer sig drastiskt åt mellan olika tjänster (se figur 1). Det vanliga inrikesportot för brev är prisreglerat i enlighet med postförordningen, och det har medfört att endast en prishöjning för brev med frimärke genomförts den senaste tioårsperioden. Genom detta har prisökningen på 1:a klassbrev med frimärke stannat vid ca 9,1 % sedan 2004 (fram till och med den 1 januari 2014). På utrikes brev till Europa samt utrikes brev till länder utanför Europa har ökningen varit 20 % under samma period, dvs. mer än dubbelt så stor. Vad gäller postpaket så har prisökningen varit markant på inrikes- och utrikes försändelser. För inrikes postpaket har ökningen varit 34,8 % för den lägsta viktklassen (3kg). För postpaket som skickas inom EU har ökningen varit 42,1 %, medan ökningen för postpaket till övriga länder är hela 69,0 % (3kg). Som jämförelse kan nämnas att ökningen av konsumentprisindex (KPI) under samma period var 13,3 %. Den enda av de studerade tjänsterna som inte ökat mer än KPI är alltså det prisreglerade inrikesbrevet. Konsumentnyttan av prisregleringen är därmed tydlig. Post- och telestyrelsen 12

13 Figur 1 Prisutveckling för brev och postpaket Figur 1) Löpande priser i SEK för den lägsta viktklassen i respektive tjänst 2.3. Sammanfattande kommentar Som framgår av figur 1 ovan har en kraftig prisökning skett under den senaste tioårsperioden av både inrikes- och utrikespaket. Samtidigt kan man se att prisökningen vad gäller inrikespaketet har stannat av sedan Konkurrensen på konsumentmarknaden för paket har traditionellt varit mycket låg, men på senare tid har dock viss konkurrens kunnat skönjas genom att exempelvis DHL, Schenker, Privpak och Bussgods börjat marknadsföra pakettjänster även till privatkonsumenter. På brevsidan saknar Posten i princip konkurrens på enstaka försändelser 7, oavsett destination. På utrikessidan där det varken finns etablerad konkurrens eller någon prisreglering har prisökningarna varit högre jämfört med inrikesbrev. 7 Med enstaka menas att försändelser lämnas till postoperatören i mindre antal, eller helt enkelt en och en, till skillnad från s.k. brevsändningar där en enskild kund lämnar in en stor mängd försändelser med samma vikt och mått vid ett och samma tillfälle. På ett fåtal orter finns viss konkurrens från små lokala postoperatörer, medan Swiss Post etablerat en viss konkurrens på utrikes brev. Postens största konkurrent på den svenska brevmarknaden, Bring Citymail, distribuerar endast sändningar, och har inte visat något intresse för att etablera konkurrens på tjänster riktade till konsumenter. Post- och telestyrelsen 13

14 3. Aktuella priser :a-klass brevbefordran Inrikes brev 1:a klass inrikes brev är s.k. övernattbefordrade brev. I denna kategori har Norska Posten generellt sett det högsta inrikesportot jämfört med övriga operatörer som ingår i undersökningen. Norska Posten och Deutsche Post har sin lägsta viktklass på 20g, medan Posten, Posten Danmark, Itella och Postur Island har sin lägsta viktklass på 50g. Royal Mail har däremot sin lägsta viktklass på 100g. Om man t.ex. jämför priset för ett 50g brev som skickas med Norska Posten jämfört med Posten, är priset mer än dubbelt så högt i Norge. Endast när det gäller brev som väger mellan 251 och 350g har Posten ett högre pris (pga. annorlunda vikttrappa) jämfört med Norska Posten. Enligt uppgifter från Posten väger ca 87 % av svenska 1:a klassbrev (med frimärken) upp till 50 g. 8 Av figur 2 b) nedan framgår det att Norska Posten har det högsta priset för 50g brev, medan Postur Island och därefter Royal Mail ligger lägst. Posten Danmark är t.ex. dyrast när det gäller brev upp till 100g (ca 21,7 SEK). I Tyskland, Island och Storbritannien betalar konsumenterna generellt sett lägst pris för inrikes 1:a klassbrev, där prisskillnaden kan variera kraftigt jämfört med övriga länder i undersökningen. En svensk konsument betalar ca 118 % mer för ett 100g brev, eller ca 252 % mer för ett 250g brev, jämfört med vad en isländsk konsument får betala. När det gäller större viktklasser (1-2kg) ser man av figur 2 a) att priset i Storbritannien ligger något högre jämfört med Danmark och Sverige, men lägre än Norge och Finland. Royal Mail benämner inrikes brev inom viktintervallet g small parcels, där konsumenten t.ex. får betala mer än det dubbla (128 % mer) för dessa brev jämfört med om man istället skickar ett brev som väger 1kg. 8 Enligt uppgifter från Posten Post- och telestyrelsen 14

15 Figur 2 Konsumentpriser, inrikes brev (1:a klass) Figur 2 a) Priser i SEK inklusive ev. moms, alla viktklasser Figur 2 b) Priser i SEK inklusive ev. moms, låga viktklasser När man läser figur 2 ovan ska man tänka på att de norska och svenska priserna inkluderar mervärdesskatt (25 %), till skillnad från övriga länder i undersökningen. Det innebär att i intäktspris ligger Itella 5-11% högre än Norska Posten för t.ex. Post- och telestyrelsen 15

16 viktintervallet >500g-2kg 9. I jämförelse med Sverige är det även noterbart att konsumentpriset i Finland för ett 50g brev samt brev som väger >1000g-2kg är högre, trots att de finska priserna inte inkluderar någon mervärdesskatt. När det gäller jämförelsen mellan Posten och Posten Danmark kan det konstateras att konsumentpriserna är högre i Danmark för samtliga viktklasser 10, trots att de danska priserna inte inkluderar någon mervärdesskatt (dvs. konsumentpris = intäktspris). Ett 50g eller 100g brev är ca 55 % dyrare att skicka med Posten Danmark räknat i konsumentpris. I intäktspris motsvarar skillnaden ca 94 %. Royal Mail och Deutsche Post, tillsammans med isländska Postur ligger på en nivå klart under de nordiska operatörerna för lägre vikter 11. Deutsche Post är som mest 69 % billigare än Posten, och Royal Mail som mest 59 % billigare än Posten (båda i viktklassen 251g-500g). Det är dock i sammanhanget viktigt att komma ihåg att både Royal Mail och Deutsche Post är momsbefriade, samt har helt andra operativa förutsättningar gällande t.ex. befolkningstäthet och totala volymer. För att öka jämförbarheten och identifiera ett mer generellt mått på prisnivån har vi definierat en brevkorg baserad på den genomsnittliga fördelningen mellan olika viktklasser i Sverige, dvs. en svensk medelkorg av 1:a klass inrikes enstaka brevförsändelser. Kostnaden för att skicka denna medelkorg i de olika länderna redovisas i tabell 2 nedan. Det visar sig att kostnaden för att skicka denna är lägst i Island. Svenska Postens genomsnittliga prisnivå på denna brevkorg understiger, de genomsnittliga norska, danska och finska priserna väsentligt. 9 Det gäller även för brev upp till 20g samt g där Itella har ett högre intäktspris. 10 När det t.ex. gäller brev >1kg-2kg är skillnaden endast ca 3 % 11 Deutsche Post, som har en annorlunda vikttrappa jämfört med svenska Posten, har dock ett högre pris för viktintervallet 21-50g. Post- och telestyrelsen 16

17 Tabell 2 Kostnadsindex, inrikes 1:a klassbrev Kostnadsindex för distribution av svensk medelkorg av brev (inrikes 1:a klass), konsumentpriser (inkl. moms) resp. intäktspriser (exkl. moms). Index: 100=Sverige inkl. moms (80=Sverige exkl. moms) Kostnadsindex: A) Konsumentpris B) Intäktspris Storbritannien Island Tyskland Sverige 100,0 80,0 Finland Danmark Norge ,6 Tar man hänsyn till den del av portot som är moms, och enbart utgår från priset räknat i intäkt för postoperatören, det s.k. intäktspriset, framställs Postens priser som ännu lägre. Större delen av prisskillnaden mot de stora postoperatörerna Deutsche Post och Royal Mail, samt lilla isländska Postur, kan här förklaras med skillnaden i momsbeskattning (se kolumn B i tabell 2). När det gäller konsumentpriset har Norska Posten således den högsta genomsnittliga prisnivån (medan Posten Danmark har den högsta genomsnittliga nivån för intäktspriser). Sammantaget är den nordiska rangordningen i konsumentprisnivå för inrikes 1:a klass-brev följande (lägst prisnivå först): 1) Island 2) Sverige 3) Finland 4) Danmark 5) Norge. Det finns sålunda vid en internationell jämförelse inga indikationer på att Postens priser på inrikes 1:a klass-brev skulle anses vara orimliga. Post- och telestyrelsen 17

18 Utrikes brev, Europa Vad gäller 1:a klass utrikesbefordran till Europa är bilden annorlunda än för inrikes, där t.ex. prisskillnaden för Posten mot Posten Danmark och Norska Posten är väsentligt lägre. Posten Danmark ligger i denna kategori något högre än både Posten och Norska Posten om man för enkelhetens skull även här utgår från en svensk medelkorg av 1:a klass inrikes enstaka brevförsändelser. 12 Den nordiska rangordningen för utrikes brev Europa i prisnivå baserad på en svensk medelkorg blir följande (lägst prisnivå först): 1) Island, 2) Finland 3) Sverige, 4) Norge och 5) Danmark. Posten, Posten Danmark och Postur Island har 50g som sin lägsta viktklass även för utrikes 1:a klass brev, medan övriga länder i undersökningen har motsvarande 20g som lägsta viktklass. Itella har en lägre viktlass för utrikes 1:a klassbrevet jämfört med inrikes 1:a klass brev (50g). Det kan även tilläggas att Posten och Posten Danmark har identiska viktintervall både för inrikes och utrikes 1:a klassbrev. Vid en jämförelse av dessa två operatörers priser på utrikes 1:a klassbrev Europa har Posten Danmark högre konsumentpriser för brev upp till 100g, medan de svenska konsumentpriserna är högre än de danska för övriga intervall. För större vikter (501g 2kg) ligger konsumentpriserna i Sverige klart över övriga länder i undersökningen. Ett 1kg brev är ca 38 % billigare att skicka med Norska Posten jämfört med Posten, medan motsvarande brev är ca 24 % billigare om man skickar med Posten Danmark. Det är intressant att notera att Norska Posten ligger lägst av länderna i undersökningen när det gäller utrikes brev som väger 2kg (ca 138 SEK), vilket kan jämföras med 1:a klass inrikes brevet där operatören hade det högsta priset för denna vikt. Det kan här tilläggas att priset för ett 2kg utrikesbrev till Europa som skickas med Posten är nästan tre gånger så högt som motsvarande vikt för inrikes 1:a klassbrev, medan motsvarande skillnad/ökning om det skickas med Norska Posten endast uppgår till ca 36 %. För Deutsche Post och Postur Island är priserna mer än fyra gånger så högt för ett 2 kg utrikesbrev till Europa jämfört med 1:a klass inrikes, medan prisökningen när det gäller Posten Danmark, Itella och Royal Mail är runt dubbelt så stor. Till skillnad från inrikes 1:a klassbrev, där Itella generellt sett har högre priser än Posten, kan det nämnas att Posten ligger högre för Europabrevet för samtliga viktklasser. 12 När vi har räknat fram rangordningen i prisnivå på inrikes- och utrikesbreven mellan operatörerna i undersökningen, har vi tagit hänsyn till hur fördelningen av brevvolymen har sett ut på de olika viktintervallen (enligt uppgift från Posten) avseende inrikes 1:a klass brev frimärkt. Denna fördelning har sedan även använts för utrikesbreven. Drygt 97 % av volymerna för denna tjänst uppgår till maximalt 250 g, vilket t.ex. innebär att fastän den svenska Posten ligger på en väsentligt högre prisnivå än Norska Posten och Posten Danmark för tyngre vikter, blir effekten inte så stor. Post- och telestyrelsen 18

19 Royal Mail ligger för Europa-brevet inte alls lika lågt i pris, relativt sett, som för inrikes breven. Deutsche Post ligger i jämförelse med svenska priserna ungefär på samma nivå som för inrikesbreven, och är pga. annan tillämpning av vikttrappan tillsammans med Posten Danmark t.ex. dyrast i intervallet 51g-100g. Däremot erbjuder de lägst priser i några av de andra viktklasserna. Tillsammans med Royal Mail och Postur Island har Deutsche Post mycket konkurrenskraftiga priser för Europa-brev. Figur 3 Konsumentpriser, utrikes brev (1:a klass, Europa) Figur 3 a) Priser i SEK inklusive ev. moms, alla viktklasser Figur 3 b) Priser i SEK inklusive ev. moms, låga viktklasser Post- och telestyrelsen 19

20 Utrikes brev, Övriga världen Den nordiska rangordningen i konsumentpriser när det gäller utrikes brev till övriga världen baserad på en svensk medelkorg är följande (lägst prisnivå först): 1) Island, 2) Sverige, 3) Finland, 4) Danmark, 5) Norge. Itella ligger dock klart högre än övriga operatörer när det gäller brev >1kg, vilket framgår av figur 4 a) nedan. Vid jämförelse av mindre viktklasser, t.ex. 50g eller 100g brev till övriga världen, är Itellas priser ca % högre jämfört med Postens. Då ska man komma ihåg att de svenska priserna även inkluderar mervärdesskatt. Posten Danmark har den näst högsta genomsnittliga prisnivån men ligger väldigt nära Norska Postens genomsnittliga nivå. För t.ex. viktintervallet >500g-2kg har man dock högre priser än Norska Posten 13. De norska priserna inkluderar mervärdesskatt. Deutsche Post erbjuder lägsta priser på flertalet av viktintervallen och för vikter >100 g 2kg ligger man klart under övriga länder i undersökningen. För brev över 250g- 500g erbjuder man nästan 1/3 av de svenska priserna. Royal Mail som har mycket konkurrenskraftiga priser på inrikes brev, ligger dock med högre porton för brevförsändelser till övriga världen. 13 Norska Posten har även högre priser än Posten Danmark för vikterna 1-20g och g Post- och telestyrelsen 20

21 Figur 4 Konsumentpriser, utrikes brev (1:a klass, övriga världen) Figur 4 a) Priser i SEK inkl. ev. moms. Alla viktklasser Figur 4 b) Priser i SEK inkl. ev. moms. Låga viktklasser Post- och telestyrelsen 21

22 Sammanfattning 1:a-klass brevbefordran Undersökningen avseende de nordiska operatörernas generella prisnivåer för de tre tjänsterna 1:a klass inrikes brev, utrikes brev till Europa och utrikes brev till övriga världen sammanfattas i tabell 3. England och Tyskland har här placerats in på resp. placering, utom tävlan eftersom denna undersökning i första hand avser de nordiska länderna. I den nordiska jämförelsen är prisnivån högst i Norge för både Inrikesbrevet samt för brev till övriga världen, medan de danska priserna ligger högst för Europabrevet. Av tabell 3 framgår således att Norska Posten och Posten Danmark ligger högst inom samtliga tre kategorier, medan Postur Island är billigast i Norden. De svenska priserna ligger således varken högst eller lägst inom någon kategori, däremot ligger de svenska priserna tillsammans med de danska och norska priserna högst i Norden när det gäller Europabrevet. Deutsche Post ligger tämligen lågt inom samtliga tre kategorier. Tabell 3 Rangordning prisnivå 1:a klassbrev; konsumentpris Konsumentprisnivå Inrikes Europa Utrikes Övr. världen Dyrast Norge Danmark Norge Danmark Norge Danmark Storbrit. Finland Sverige Finland Storbrit. Sverige Finland Sverige Storbrit. Tyskland Billigast Island Island Tyskland Island Tyskland Post- och telestyrelsen 22

23 3.2. Paketbefordran, motsvarande Postpaketet Det kan först konstateras att prissättningsprinciperna för de grundläggande pakettjänsterna varierar mellan de studerade operatörerna. Exempelvis är det stora skillnader i viktklassindelningen för inrikes paket. För utrikes paket tillämpar Posten, Norska Posten och Postur Island en linjär skala (grundpris + vikttillägg per kg vikt), dock med olika tyngd på grundpris och vikttillägg. Itella tillämpar en traditionell vikttrappa rakt av för både inrikes och utrikes paket. Det skall vidare nämnas att ett par operatörer beträffande utrikes paket har en differentierad prissättning mellan olika områden i båda kategorierna Europa respektive övriga världen. När det gäller utrikes paket till Europa kan det t.ex. vara dyrare att skicka brev till länder utanför EU, medan paket till övriga världen kan vara billigare att skicka till vissa närliggande områden. Posten tillämpar dock endast den grova uppdelningen Europa och övriga världen, och vi jämför i dessa fall hela tiden med övriga operatörers högsta pris för resp. kategori Inrikes Operatörerna särskiljer sig till att börja med genom att använda sig olika viktskalor. Posten och Itella har fem viktklasser, Posten Danmark tre medan Norska Posten och Deutsche Post endast tillämpar två (upp till 20 kg). Royal Mail tillämpar sex viktklasser. Postur Island har en likartad grundprincip för både inrikes- och utrikespaket, där man till ett grundpris per paket lägger till ett vikttillägg per kg. Rangordningen i Norden vad gäller prisnivån på inrikes paket är följande (lägst först): 1) Island 2) Finland 3) Danmark 4) Norge 5) Sverige. 14 I figur 5 presenteras en prisjämförelse för de olika viktintervallen upp till 20 kg. Prismässigt ligger Posten och Norska Posten båda väsentligt över övriga nordiska operatörer på inrikes paketbefordran. Posten är billigare än Norska Posten enbart för paket mindre än 3kg. Som mest är Posten 47 % dyrare än Norska Posten (för viktintervallet >5-10 kg) - Norska Posten har dock sin lägsta viktklass på 10 kg, medan Postens lägsta viktklass är 3 kg, och därefter 5 kg. Itella ligger mellan 48 % och 61 % lägre än Posten beroende på viktklass, Posten Danmark är mellan 28 % och 48 % billigare än Posten, medan Postur Island är hela % billigare än Posten beroende på viktklass. Postur Island ligger lägst av alla nordiska operatörer i undersökningen för samtliga viktlasser. Det kan tilläggas att i Sverige och Norge är inte inrikes paket momsbefriade, till skillnad mot Danmark och Island. I Finland är inrikes paket momsbefriade upp till 10 kg. 14 Till skillnad från inrikesbrevet där det finns data på volymfördelningen för olika viktklasser, och där samma volymfördelning även tillämpas på utrikesbreven (som baseras på en svensk medelkorg), saknas data för motsvarande volymfördelning på paketsidan. När det gäller prisnivån på inrikes- och utrikespaket har vi istället jämfört ländernas priser per kg (upp till 20 kg) och därefter räknat fram ett medelvärde för respektive land. Det land som får det högsta medelvärdet hamnar högst i rangordningen, det land som får det näst högsta medelvärdet hamnar näst högst osv. Post- och telestyrelsen 23

24 Till skillnad mot inrikes och utrikes 1:a klassbrev, där Royal Mail hade väldigt låga priser i förhållande till övriga länder i undersökningen, är man generellt sett den dyraste operatören i undersökningen gällande inrikes postpaket. Deutsche Post ligger däremot för hela viktskalan betydligt lägre än t.ex. Posten och Norska Posten. Ett 20 kg:s inrikespaket är 68 % billigare om man skickar det med Deutsche Post jämfört med Posten räknat i konsumentpris. Figur 5 Konsumentpriser, inrikes postpaket Figur 5) Priser i SEK inklusive ev. moms Utrikes paket, Europa När det gäller prissättning av utrikespaket kan vi konstatera att Posten, Norska Posten och Postur Island tillämpar en likartad grundprincip där man till ett grundpris per paket har ett vikttillägg per kg. Dock särskiljer sig Norge genom att man debiterar ungefär hälften av vikttillägget jämfört med Posten och Postur Island. I Posten Danmarks och Itellas prissättning varierar vikttillägget beroende på viktklassen. Rangordningen vad gäller prisnivån på utrikes paket till Europa är följande (lägst först): Konsumentpriser: 1) Island 2) Norge 3) Danmark 4) Sverige 5) Finland Post- och telestyrelsen 24

25 Tabell 4 Tariffmodeller, utrikes paket, Europa (inkl. ev. moms) Till: Europa Grundpris, per paket Tillägg per kg (upp till 20kg) Från: Sverige 325 SEK 40 SEK Danmark 224 DKK 270 SEK Mellan 18,8 SEK och 42,4 SEK beroende på viktklass Norge 270 NOK 288 SEK 17 NOK 18,1 SEK Island 2575 ISK 132 SEK 645 ISK 33,1 SEK Finland SEK Mellan 32,4 SEK och 98,9 SEK beroende på viktklass (fr.o.m. 2 kg < 20 kg) Norska Posten har betydligt lägre priser på tyngre paket vilket kan förklaras av att vikttillägget som man har är lägre jämfört med övriga nordiska operatörer. Vid jämförelse av dessa länder ser man (se figur 6 nedan) att Posten Norge är den billigaste operatören för paket som väger >10kg-20kg. Generellt sett är det dyrast att skicka utrikes paket till Europa från Finland, men då ska man komma ihåg att Itella tillämpar fyra olika priszoner för utrikespaket (det gäller dock inte för utrikesbrev där man endast har den grova uppdelningen mellan Europa och Övriga länder ). De finska prisuppgifterna som har inhämtats för utrikespaket Europa avser avgiftszon 3, eftersom denna zon täcker samtliga europeiska länder Finland tillämpar fyra olika zoner för utrikespaket. När det gäller utrikespaket till andra europeiska länder, ingår dessa länder inom zon 1, 2 eller 3. Inom zon 1 och 2 ingår endast EU-länder, och att skicka paket till dessa länder är t.ex. billigare än att skicka till övriga europeiska länder (zon 3) oavsett viktklass. Även en del länder utanför Europa (som t.ex. Kanada och Egypten), ingår i zon 3. I zon 4 ingår endast länder utanför Europa. För länder inom zon 1 och 2 tillkommer mervärdesskatt för paket som överstiger 10 kg. Detta gäller dock inte för zon 3 och 4. Post- och telestyrelsen 25

26 Även Posten Danmark tillämpar olika priser beroende på om paketet ska skickas till EU-länder eller till övriga Europa. Prisskillnaden mellan EU-länder och icke EUländer är dock inte lika påtaglig som i Finland. 16 Itellas pris för ett Europapaket är generellt sett högst bland de nordiska operatörerna, och därefter kommer Posten. Man måste dock komma ihåg att de svenska priserna inkluderar mervärdesskatt, vilket innebär att de svenska konsumenterna kommer att betala lägre pris för denna tjänst (än vad figuren nedan visar) om man skickar paket till länder utanför EU (eftersom det då inte tillkommer någon mervärdesskatt). Vid jämförelse med Posten Danmark har Posten generellt sett högre priser men räknat i vad företagen får ut i intäkt ligger dock Posten Danmark högre än Posten, då operatören tjänar på att tjänsten är momsbefriad. 17 Deutsche Post ligger generellt sett betydligt lägre än de nordiska operatörerna. Ett 20 kg:s Europapaket är 63 % billigare att skicka med Deutsche Post jämfört med Posten räknat i konsumentpris. Royal Mails priser ligger i nivå med de svenska priserna för Europapaketet. Utrikespaket till Europa och övriga världen som väger >2kg distribueras dock inte av Royal Mail utan med paketföretaget Parcelforce Worldwide (som ingår i Royal Mail koncernen) Priserna är mellan 2 % och 13 % högre till övriga Europa jämfört till EU-länderna, beroende på viktklass. I Itellas fall kan det för vissa viktklasser däremot vara upp till 121 % dyrare att skicka till ett land inom zon 3 jämfört med zon Intäktspriset för Posten Danmark är mellan 2 % och 37 % högre än i Svenska Posten för de olika viktklasserna, med undantag för viktklassen 4001 g 5000 g, där det danska intäktspriset är 6 % lägre än det svenska. 18 Prisuppgifterna för UK som har inhämtats från Parcelforce Worldwides webbplats (>2 kg-20kg, se figur 6) avser zon 9 (Rest of Europe, globalvalue ). Post- och telestyrelsen 26

27 Figur 6 Konsumentpriser, utrikes postpaket, Europa Figur 6) Priser inklusive ev. moms Utrikes paket, övriga världen För paket som skickas till övriga världen gäller samma momsregler i samtliga länder; denna befordran är inte momspliktig. Detta innebär att det inte är någon skillnad på konsument- och intäktspris. Rangordningen av de studerade nordiska operatörerna vad gäller prisnivån på utrikes paket till övriga världen är följande (lägst först): 1) Norge 2) Island 3) Finland) 4) Sverige 5) Danmark. Av figur 7 nedan framgår det att Itellas och Postur Islands priser ligger väldigt jämt (men att länderna t.ex. använder sig av olika viktskalor), medan Norska Posten ligger generellt sett lägst av de studerade nordiska operatörerna. Vad gäller jämförelsen för Norska Posten av viktdebiteringen (tillägg per kg) med Europapaketet, är den ca 159 % högre. För Posten är motsvarande siffra ca 115 %. Det är noterbart att prissättningsprinciperna för hur snabbt kostnaden ökar med vikten skiljer sig bland de olika operatörerna (se tabell 5 nedan). Post- och telestyrelsen 27

28 Tabell 5 Tariffmodeller, utrikes paket, övriga världen Till: Övr världen Grundpris, per paket Tillägg per kg Från: Sverige 325 SEK 86 SEK Danmark 262 DKK 316 SEK mellan 57,8 SEK och 96,4 SEK beroende på viktklass Norge 270 NOK 288 SEK 44 NOK 47,0 SEK Island 2965 ISK 152 SEK 1370 ISK 70 SEK Finland SEK mellan 33,0 SEK och 145,6 SEK beroende på viktklass Av figur 7 framgår att Deutsche Post även här är markant billigare än de nordiska operatörerna, och skillnaden är större ju tyngre paket det gäller. Ett 20 kg:s paket är 58 % billigare om man skickar det med Deutsche Post jämfört med Posten. Royal Mail ligger på samma höga prisnivå som Posten Danmark (även om man använder sig av olika viktskalor). Post- och telestyrelsen 28

29 Figur 7 Konsumentpriser, utrikes postpaket, övriga världen Figur 7) Priser i SEK, tjänsten momsbefriad i samtliga länder Sammanfattning paketbefordran Posten är dyrast på inrikes paket jämfört med övriga studerade nordiska operatörer och ligger även högt på paket till Europa och övriga världen. Itella tillämpar fyra olika zoner för att skicka utrikespaket till andra länder. Beträffande Europapaketet ligger Itella generellt sett högst bland länderna i undersökningen. Norska Posten och Postur Island erbjuder betydligt lägre priser på utrikespaket i jämförelse med övriga nordiska operatörer. I en vidare internationell jämförelse ligger Deutsche Post generellt ytterligare lägre i pris än den billigaste nordiska operatören. Däremot ligger Royal Mail betydligt högre i pris och är enligt rangordningen den dyraste operatören i undersökningen för både inrikespaket och utrikespaket till övriga världen. Post- och telestyrelsen 29

30 Tabell 6 Rangordning prisnivå postpaket; konsumentpris Konsumentprisnivå Inrikes Europa Utrikes Övr. världen Dyrast Storbrit. Sverige Finland Storbrit. Danmark Norge Sverige Sverige Storbrit. Danmark Danmark Finland Finland Norge Island Tyskland Billigast Island Island Tyskland Norge Tyskland Post- och telestyrelsen 30

31 4. Avslutande diskussion och slutsatser Syftet med denna rapport var att bedöma huruvida Postens priser från ett konsumentperspektiv ter sig rimliga ur ett internationellt perspektiv. De tjänster som har granskats är inrikes och utrikes befordran av enstaka brev (1:a klass) respektive postpaket (upp till 20kg), där PTS har jämfört Postens priser på dessa tjänster med motsvarande tjänster som övriga nordiska operatörer (Norska Posten, Posten Danmark, Itella och Postur Island) erbjuder. Som ytterligare referensländer har Tyskland (Deutsche Post) och Storbritannien (Royal Mail) använts. För inrikesbrev är prisnivån i Sverige lägre än i de flesta övriga nordiska länderna; endast Island ligger lägre. Tar man hänsyn till de skilda momsreglerna framstår skillnaden mot såväl Island, som de stora länderna Tyskland och Storbritannien som marginell. Däremot ligger Sverige något högre i pris vad gäller utrikesbrev till Europa, men ligger i genomsnitt lägre än både Danmark och Norge även när det gäller utrikesbrev. Att den genomsnittliga prisnivån är lägre i Sverige kan förklaras av att både Norska Posten och Posten Danmark generellt sett är dyrare än Posten när det gäller låga viktklasser (där den största delen av brevvolymerna finns). Vid en prisjämförelse mellan Posten och Posten Danmark ska man även komma ihåg att de svenska priserna i Sverige för in- och utrikesbrev, till skillnad från Danmark, inkluderar mervärdesskatt. Postur Island är billigast av de nordiska operatörerna både när det gäller inrikes- och utrikesbrev. Även Deutsche Post och Royal Mail erbjuder lägre priser än svenska Posten, med undantag för Royal Mail som har en högre genomsnittlig prisnivå gällande utrikesbrev till övriga världen. Deutsche Post ligger tämligen lågt inom samtliga tre kategorier, och är den billigaste operatören i undersökningen när det gäller utrikesbrev. För Postpaket (upp till 20 kg) ser bilden något annorlunda ut. Den svenska Posten är relativt dyr när det gäller att befordra postpaket. De är dyrast i Norden på befordran av inrikes paket och ligger även högt på paket till Europa och övriga världen jämfört med de övriga nordiska operatörerna. Kopplat till Postens stora prisökningar på postpaketet det senaste decenniet, är det inte förvånande. Royal Mail har generellt sett de högsta priserna för både inrikespaket och paket till övriga världen, medan Norska Posten t.ex. ligger mycket lägre i jämförelse med de flesta nordiska länder när det gäller paket till utlandet. Deutsche Post och Postur Island ligger prismässigt lågt i jämförelse med de övriga operatörerna i undersökningen även på paketsidan. Både i Sverige och i Storbritannien är det således relativt billigt att skicka brev och Post- och telestyrelsen 31

32 dyrare att skicka paket, medan motsatsen gäller i Norge. Vad gäller pakettjänsten har PTS vidare noterat betydande skillnader i Norska Postens prissättning av inrikes och utrikes pakettjänster, där utrikes paket (särskilt till länder utanför EU) är förhållandevis lågt prissatta, medan inrikespaketet har ett högre pris relativt sett. Itella ligger högst för Europapaketet och tillämpar fyra olika priszoner vid befordran av paket till utlandet. Det innebär att priserna mellan länderna ändå kan skilja sig väsentligt beroende på vilken zon länderna tillhör. I Sverige görs dock endast en grov uppdelning mellan utrikespaket till Europa och till övriga världen. Generellt har PTS kunnat konstatera att det finns klara skillnader i de prissättningsprinciper som tillämpas av de olika operatörerna. Detta är något förvånande då priserna i samtliga undersökta länder skall vara kostnadsorienterade, varvid man borde kunna anta att parametrar som vikt och antal försändelser skulle ha ungefär samma tyngd i de olika operatörernas prissystem. En parameter som inte får glömmas bort i sammanhanget, är givetvis kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Oberoende mätningar av kvaliteten brukar visa att Posten ligger mycket bra till i en internationell jämförelse. När det gäller markaden för paket vill PTS i sammanhanget belysa e-handelns utveckling och betydelse för denna. EU-kommissionen har under bl.a. utarbetat grönboken En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e- handeln inom EU. Där framhålls bl.a. att e-handeln utgör ett av de viktigaste bidragen till ekonomisk tillväxt och sysselsättning i EU, då konsumenter i allt högre grad köper varor via nätet, inte sällan över gränserna, inom såväl EU som övriga världen. I grönboken anges att en väsentlig förutsättning för att utveckla e-handeln är att det finns väl fungerande leveranssystem. Därför är det viktigt att leveranssystemet uppfyller konsumenternas förväntningar och fungerar smidigt i vardagen. Om konsumenterna känner sig trygga och är bekväma med leverensalternativen kommer de i högre utsträckning att använda sig av möjligheten att köpa varor via nätet. I Sverige har e-handelns omsättning för varor ökat kraftigt den senaste tioårsperioden; från ca 6,8 mdr SEK till ca 37 mdr SEK. Avslutningsvis konstaterar PTS att Posten i en internationell jämförelse genomsnittligt ligger i ett mellanskikt när det gäller granskade konsumentpriser. Med hänsyn till de strukturella förutsättningarna för postverksamhet indikerar detta inte att prissättningen på en övergripande nivå kan anses vara orimlig i förhållande till kostnadsbild och kvalitet. När det gäller det för den enskilde konsumenten viktiga 1:a klass-portot ligger Posten bra till i jämförelsen. Troligen är det ett resultat av det svenska pristaket som hindrar Posten att höja priserna utöver KPI-utvecklingen. Post- och telestyrelsen 32

33 Källor Priser: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Valutakurser: ( ) Post- och telestyrelsen 33

Svensk Postmarknad 2015

Svensk Postmarknad 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Datum 2015-04-15 Svensk Postmarknad 2015 Svensk Postmarknad 2015 Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Diarienummer 15-635 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

PTS årliga ekonomiska tillsyn

PTS årliga ekonomiska tillsyn Diarienummer 08-3346/32 Datum 2009-04-21 PTS årliga ekonomiska tillsyn Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Författare

Läs mer

Den samhällsomfattande posttjänsten

Den samhällsomfattande posttjänsten DATUM RAPPORTNUMMER 14 februari 2003 PTS-ER-2003:2 ISSN 1650-9862 ISSN 1650-9862 Den samhällsomfattande posttjänsten Postens brev- och logistikverksamhet 2000/01 Förord Post och telestyrelsen (PTS) skall

Läs mer

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-08-07 Dnr: 15-7303 1(9) Ert datum Er referens 2015-06-18 Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Läs mer

Undersökning av avstånd till postlådor utanför tätort

Undersökning av avstånd till postlådor utanför tätort Rapportnummer PTS-ER 2013:13 Datum 2013-11-28 Undersökning av avstånd till postlådor utanför tätort Rapportnummer PTS-ER 2013:13 Diarienummer 13-6530 ISSN 1650-9862 Författare Ingela Dahlin, Åsa Gustafsson,

Läs mer

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 13.12.2010 Kommunikationsverket 2010

Läs mer

Analys av prisreglering på telemarknaden

Analys av prisreglering på telemarknaden Analys av prisreglering på telemarknaden Post- och telestyrelsen juni 2000 ANALYS AV PRISREGLERING PÅ TELEMARKNADEN 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 RAPPORTENS DISPOSITION... 2 2 PRISREGLERING...

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

Anna Hedborg Ordförande för ESO

Anna Hedborg Ordförande för ESO 3 Förord Debatten kring och analysen av offentliga stöd- och trygghetssystem handlar ofta om någon snävt avgränsad enstaka fråga. Diskussionen handlar om ett system i taget även om detta system samverkar

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Livsmedelsindustrin under en omvälvande tid. tiden före och efter EUmedlemskapet

Livsmedelsindustrin under en omvälvande tid. tiden före och efter EUmedlemskapet Livsmedelsindustrin under en omvälvande tid tiden före och efter EUmedlemskapet Livsmedelsekonomiska institutet Box 730 220 07 Lund http://www.sli.lu.se Christian Jörgensen Joakim Gullstrand Fredrik Wilhelmsson

Läs mer

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 december 2008 om undantag av vissa tjänster inom postsektorn i Sverige från tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU

Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU skillnader i beskattning m.m. Rapport 2006:26 Foto: Mats Pettersson Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU skillnader i beskattning m.m. Marknadsenheten

Läs mer

Konkurrensen på fodermarknaden

Konkurrensen på fodermarknaden Konkurrensen på fodermarknaden Fodermarknaden är starkt koncentrerad, i synnerhet på lokal nivå där det ofta bara marknadsförs foder från två eller tre tillverkare. Under perioden 2006 till 2010 ökade

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän.

Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän. Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän. En ekonomisk analys av potentiella och förväntade effekter av en förbättrad E6 med avseende på tillgänglighet till befolkning, arbetsplatser, arbetskraft

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Utvecklingen på postmarknaden en lägesbeskrivning i januari 2000 Förord

Utvecklingen på postmarknaden en lägesbeskrivning i januari 2000 Förord Utvecklingen på postmarknaden en lägesbeskrivning i januari 2000 Förord Post- och telestyrelsen (PTS) är sektorsmyndighet på bl.a. postområdet. I detta ligger ett allmänt ansvar för att följa utvecklingen

Läs mer

Mobilen i utlandet. Mobilen i utlandet. Information och råd till dig som ska använda mobiltelefonen utomlands

Mobilen i utlandet. Mobilen i utlandet. Information och råd till dig som ska använda mobiltelefonen utomlands Information och råd till dig som ska använda mobiltelefonen utomlands Mobilen i utlandet Det är svårt att förstå telebolagens information om priser och villkor när mobilen används utomlands. Det borde

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

Konsumentrörligheten på de finansiella marknaderna. En uppföljning åtta år senare. Merja Mankila och Amelie Gamble CFK-RAPPORT 2009:01

Konsumentrörligheten på de finansiella marknaderna. En uppföljning åtta år senare. Merja Mankila och Amelie Gamble CFK-RAPPORT 2009:01 Konsumentrörligheten på de finansiella marknaderna. En uppföljning åtta år senare CFK-RAPPORT 2009:01 Centrum för konsumtionsvetenskap Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Box 606 405 30 Göteborg

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2014 Rapport torsdagen den 13 november 2014 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer