Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /30"

Transkript

1 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: /30 postavdelningen Mathias Henricson Posten AB Stockholm Posten AB Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684) Bakgrund Post- och telestyrelsen (PTS) har i beslut den 13 mars 1997 (PTS dnr 97/4769) meddelat Posten AB tillstånd enligt 4 postlagen (1993:1684) att bedriva postverksamhet. Nämnda tillstånd har förenats med tillståndsvillkor enligt 5b postlagen. Dessa upphör att gälla den 30 juni PTS utfärdar nu tillståndsvillkor att gälla från och med den 1 juli Om Posten AB uppdrar åt annan att helt eller delvis tillhandahålla tjänster som omfattas av tillståndet ska Posten AB tillse att tjänsterna utförs i enlighet med villkoren. Post- och telestyrelsens avgörande Ovan nämnda tillstånd ska med stöd av 5b postlagen förenas med följande villkor. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Birger Jarlsgatan 16 Telefax: Stockholm

2 TILLSTÅNDSVILLKOR 1. Tillhandahållande av den samhällsomfattande posttjänsten 1.1 Posten AB (tillståndshavaren) ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt 1 postlagen (1993:1684). 1.2 En insamling och ett överlämnande av postförsändelser upp till 20 kg ska göras varje helgfri måndag till fredag vid de insamlings- och utdelningsställen där tillståndshavaren vid tidpunkten för tillståndsvillkorens ikraftträdande hämtar och delar ut försändelser. 1.3 Tillståndshavaren ska till PTS redogöra för alla planerade indragningar av inlämnings- eller utdelningsställen som berör fler än en användare och för vilka inte ett godtagbart alternativ kommer att anvisas och rapportera om övriga större förändringar av servicenätet. 1.4 Av de försändelser som lämnas in för övernattbefordran före angiven senaste inlämningstid och för vilka avsändaren betalat det pris som gäller för övernattbefordran ska, oavsett var i landet de lämnas in, minst 85 procent, genom tillståndshavarens försorg, delats ut nästa arbetsdag och minst 97 procent av breven inom tre arbetsdagar. För mätning av befordringstid för enstaka försändelser ska den gemensamma europeiska standarden EN tillämpas. 1.5 Väsentliga förändringar avseende den senaste inlämningstiden får inte göras utan PTS godkännande. 1.6 Tillståndshavaren ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten till priser som grundar sig på kostnaderna. 1.7 Tillståndshavaren ska hålla de allmänna villkoren för den samhällsomfattande posttjänsten tillgängliga för allmänheten.

3 2. Tillförlitlighetskrav Tillståndshavaren ska för PTS kunna visa att postverksamheten bedrivs tillförlitligt och på ett sådant sätt att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls. 2.1 Obeställbara brev Tillståndshavaren ska i första hand återsända obeställbara brev till avsändaren men om detta inte är möjligt ska breven sändas till PTS. Tillståndshavaren ska för PTS kunna visa att obeställbara vykort, brevkort eller liknande försändelser som inte ligger i kuvert eller annat omslag, och som därför inte ska sändas till PTS, hanteras tillförlitligt. 2.2 Postal infrastruktur Hantering av boxadresserad post Tillståndshavaren ska för PTS kunna visa att egen och, i förekommande fall, annan postoperatörs boxadresserade post hanteras tillförlitligt Postnummersystemet Tillståndshavaren ska innan beslut fattas om ändringar av postnummersystemet tillställa PTS erforderligt underlag för godkännande enligt 7d postlagen. Vidare ska tillståndshavaren tillse att ärendet bereds i Postnummerrådet, till vilket berörda intressenter ska kallas att närvara för att framföra sina synpunkter. Därefter får ändring genomföras tidigast sex månader efter PTS godkännande. Tillståndshavaren ska vid ändringar i systemet dessutom främja god ortnamnssed. På andra tillståndshavares begäran ska tillståndshavaren tilldela dem postnummer för postboxanläggningar inom begärda postnummerområden. Undantag från denna skyldighet får i enskilda fall beviljas av PTS. 2.3 Klagomålshantering Tillståndshavaren ska utforma rutiner för att ta emot klagomål från kunderna. Klagomålshanteringen ska vara öppen för PTS insyn samt smidig och handläggningskostnaderna ska vara rimliga. Tillståndshavaren ska årligen till PTS beträffande samtliga samhällsomfattande tjänster rapportera antalet klagomål och kunna beskriva vilka olika kategorier av klagomål som tagits emot, rapportera antalet klagomål per kategori samt redogöra för hur klagomålen har hanterats.

4 3. Informationsskyldighet Tillståndshavaren ska årligen informera PTS om utvecklingen av posttjänsten. Vidare ska tillståndshavaren utan dröjsmål underrätta PTS om alla väsentliga organisationsförändringar samt om förändringar av tjänstevillkor och priser. Tillståndshavaren ska också informera PTS om allvarligare driftstörningar eller händelser såsom stöld, brand, bedrägerier m.m. 4. Totalförsvarskrav Tillståndshavaren ska på beställning från PTS och mot kostnadsbaserad ersättning utföra beredskapsåtgärder för totalförsvaret. 5. Handikappkrav Såvitt annat inte meddelas av PTS ska tillståndshavaren på beställning från PTS och mot kostnadsbaserad ersättning tillhandahålla posttjänster till funktionshindrade som t.ex. befordran av blindskriftsförsändelser samt utsträckt service. 6. Kalkylering och redovisning 6.1 Tillståndshavaren ska ha en redovisning och kalkylering som medger kontroll av att priserna för de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten grundar sig på kostnaderna och är rimliga. Vidtas förändringar i kalkyl- och interna avräkningsprinciper eller dylikt är tillståndshavaren skyldig att utan dröjsmål informera PTS om detta. Med samhällsomfattande posttjänst avses i detta sammanhang förmedling av brev och andra adresserade försändelser upp till 20 kg. 6.2 Tillståndshavaren ska redovisa kostnader och intäkter för den samhällsomfattande posttjänsten i ett dokumenterat och transparant kalkylsystem baserat på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kalkylering. Med transparant kalkylsystem avses kalkylsystem, inklusive för- och eftersystem, som öppet redovisar kostnader och intäkter på relevanta begrepp, sorteringar och brytnivåer i olika kalkylmallar.

5 Med hjälp av kalkylsystemet ska självkostnaden beräknas för varje enskild tjänst som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten. Med enskild tjänst avses en tjänst som kan urskiljas i prislistorna. Tillståndshavaren ska även göra den totala bilden av kostnads- och intäktsfördelningen tillgänglig för PTS. Det ska framgå vilket totalt belopp som ska fördelas, vilka fördelningsnycklar som har använts och vilka belopp som därmed fördelats till berörda tjänster. Förändringar jämfört med föregående år ska också redovisas. Kostnaderna ska kunna härledas från redovisat bokslut. Samtliga koncernmässiga justeringar och andra förändringar ska redovisas synligt. 6.3 Tillståndshavaren ska på begäran till PTS inge utdatarapporter som följer ovan angivna principer för redovisning av kostnader, intäkter m.m. Dessutom ska tillståndshavaren, på ett sätt som PTS begär, bereda myndigheten tillgång till dokumentation av och underlag för kalkylsystem och kalkylering. Tillståndshavaren ska till PTS årligen lämna ett reviderbart kalkylunderlag (kalkyldatabas) senast den 30 juni. Specifika produktkalkyler ska kunna tillhandahållas på PTS begäran inom en månad därefter. 7. Tillståndsvillkorens giltighetstid Dessa tillståndsvillkor gäller t.o.m. den 30 juni Villkoren för tillståndet kan omprövas efter nämnda tidpunkt. 8. Förbehåll 8.1 PTS förbehåller sig rätten att under villkorens giltighetstid meddela ändrade villkor avseende kravet på kalkylering och redovisning i punkt PTS förbehåller sig rätten att under villkorens giltighetstid meddela nya eller ändrade villkor när sådan förändring av postlagen och/eller postförordningen sker vilken ger PTS ett nytt bemyndigande att meddela tillståndshavaren tillståndsvillkor.

6 SKÄL Enligt 5b postlagen får tillstånd att bedriva postverksamhet förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare att på visst sätt fullgöra vad som där föreskrivs. 1. Tillhandahållande av den samhällsomfattande posttjänsten 1.1 I regeringens proposition 1997/98:127 redovisas de övergripande postpolitiska målen samt vad som ska anses utgöra den samhällsomfattande posttjänsten som anges i 1 postlagen och kraven på den servicenivå som ska erbjudas för tjänsten. I 1 postlagen anges att det ska finnas en posttjänst i hela landet som innebär att alla kan ta emot brev och andra adresserade försändelser som väger högst 20 kg. Posttjänsten ska vara av god kvalitet och det ska finnas möjlighet för alla att få sådana försändelser befordrade till rimliga priser. Dessutom ska enstaka försändelser befordras till enhetliga priser. Det ska finnas möjlighet att försäkra försändelser och att få kvitto från mottagaren på att en försändelse tagits emot. Det konstateras vidare i samma proposition att det under överskådlig tid är Posten AB som kommer att ha till uppgift att tillhandahålla denna tjänst. I propositionen anges sålunda att den samhällsomfattande posttjänst som anges i 1 postlagen ska säkerställas genom att i tillståndsvillkoren föreskriva att det är Posten AB som ska tillhandahålla denna posttjänst. Vidare ska de servicemål som anges i postlagen preciseras i dessa tillståndsvillkor. 1.2 I ovan nämnda proposition anges att statens servicemål för postförsändelser upp till 20 kg ska vara en insamling och ett överlämnande varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan i hela landet. Mot denna bakgrund bör tillståndet för den som har ålagts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten förenas med villkoret att en insamling och ett överlämnande ska göras varje helgfri måndag till fredag vid de insamlings- och utdelningsställen där tillståndshavaren vid tidpunkten för tillståndsvillkorens ikraftträdande hämtar och delar ut försändelser. Som helgdagar räknas i sammanhanget också midsommar-, jul- och nyårsafton.

7 1.3 I 8 postförordningen (1993:1709) anges att villkor om skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst bl.a. ska innehålla krav på att expeditions- och inlämningsställena ligger så tätt att användarnas behov beaktas. För att PTS ska kunna kontrollera att kravet uppfylls, ska tillståndshavaren rapportera antal serviceställen till PTS och i samband därmed även ange typ av serviceställe. Tillståndshavaren ska också årligen informera PTS om antal offentliga brevlådor. Vid större förändringar inom servicenätet eller vid indragning av serviceställe för vilket inget godtagbart alternativ anvisas och som berör fler än en användare, ska en redogörelse för åtgärden i god tid lämnas till PTS. 1.4 För att kraven på befordringstid för adresserade försändelser inom landet ska anpassas till den basnivå som krävs för gränsöverskridande post enligt EG:s direktiv bör ett villkor tas in i tillståndet vari det föreskrivs att av de försändelser som lämnas in för övernattbefordran och för vilka avsändaren betalat gällande pris ska, oavsett var i landet de lämnats in, minst 85 procent genom tillståndshavarens försorg delats ut nästa arbetsdag och minst 97 procent inom tre arbetsdagar. PTS utgår vid bedömningen av villkorets uppfyllelse från att de metoder för mätning av befordringstider som tillståndshavaren tillämpar vid tidpunkten för tillståndsvillkorens ikraftträdande är tillfyllest. 1.5 Genom ett tillägg i 8 3 i postförordningen (1993:1709) stadgas att väsentliga förändringar avseende senaste inlämningstid inte får ske utan PTS godkännande. 1.6 I 1 postlagen stadgas bl. a att det ska finnas möjlighet för alla att få brev och andra adresserade försändelser som väger högst 20 kg befordrade till rimliga priser. Till stöd för tolkningen av vad begreppet rimlig innebär finns i EGdirektivet krav på att taxorna ska grunda sig på kostnaderna samt inte vara betungande. För att PTS ska ha möjlighet att utöva en effektiv kontroll över att prismålet i postlagen följs är det nödvändigt att genom villkor, med stöd av 7a 1 stycket 1 punkten postlagen, ålägga tillståndshavaren att visa vilka kostnader priserna grundar sig på. Principerna för kalkylering och redovisning framgår av tillståndsvillkor

8 1.7 EG-direktivet ålägger medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa att den eller de som tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten regelbundet ger kunderna tillräckligt utförlig och aktuell information om de samhällsomfattande tjänster som erbjuds, särskilt vad gäller allmänna villkor för tillgång till dessa tjänster samt priser och nivån på tjänsternas servicegrad och kvalitet. Denna information ska offentliggöras på lämpligt sätt och vara lätt åtkomlig för kunderna. Enligt 7a 1 stycket 3 punkten postlagen får uppfyllandet av detta krav säkerställas genom införandet av tillståndsvillkor för den som tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten enligt 1 postlagen. För de samhällsomfattande tjänsterna ska tillståndshavaren tydligt ange vilka priser som erbjuds p.g.a. betalningssätt (frimärken, frankeringsmaskiner, frankosändningar) eller befordringshastighet m.m. Priserna ska erbjudas alla som uppfyller villkoren för dessa och villkoren i fråga ska vara allmänt tillgängliga. 2. Tillförlitlighetskrav Statens ansvar på postområdet har formulerats med utgångspunkt i postkundernas behov av trygghet och tillförlitlighet vid främst brevbefordran. De krav som ställs på en postoperatör framgår dels av postlagens bestämmelser och dels av dessa tillståndsvillkor. Regeringen har i propositionen 1997/98:127 fastslagit att postverksamheten i landet måste uppfylla vissa grundläggande behov, exempelvis att verksamheten tillhandahålls utan avbrott och att kunderna ska garanteras en rättvis och lika behandling. PTS bör därför genom villkor kunna säkerställa vissa minimikrav på tjänsternas tillförlitlighet. Detta tillståndsvillkor innebär därför till exempel att tillståndshavaren ansvarar för att adresserade försändelser hanteras så att de inte skadas genom yttre påverkan under hanteringen eller av väder och vind; försändelserna hanteras med iakttagande av vedertagna utdelningsrutiner så att de inte exponeras för obehöriga eller lämnas obevakade på sätt som innebär risker i integritetshänseende; skyddet för postkundernas integritet upprätthålls genom att berörd personal har god kännedom dels om reglerna avseende tystnadsplikt, dels om det integritetsskydd som brevhemligheten innebär; de lokaler där adresserade försändelser hanteras såväl som de rutiner som tillämpas för postutdelning uppfyller rimliga krav på säkerhet.

9 2.1 Obeställbara brev Tillståndshavaren omfattas av reglerna i 8-13 postlagen angående obeställbara brev. Ett brev anses vara obeställbart: om brevet inte kan delas ut till mottagaren; om brevet är ofrankerat eller otillräckligt frankerat och mottagaren inte löser ut det; om brevet har återsänts från en postförvaltning eller ett befordringsföretag i utlandet till det postbefordringsföretag som befordrade brevet från Sverige. Från integritetssynpunkt är hanteringen av obeställbara brev viktig. Ett sådant brev ska om möjligt återsändas till avsändaren. Är avsändaren inte känd ska brevet snarast sändas till PTS under adress: Post- och telestyrelsen, Obeställbara brev, Kiruna. Obeställbara vykort, brevkort och liknande försändelser som inte ligger i kuvert eller annat omslag ska om det är möjligt återställas till avsändaren. Om det inte går, är ett sätt att tillgodose kravet på skydd för avsändarens och mottagarens personliga integritet att sådana försändelser förvaras hos postoperatören på ett betryggande sätt i sex månader och därefter förstörs. 2.2 Postal infrastruktur För att åstadkomma en väl fungerande postdistribution finns ett antal system och anläggningar som alla postoperatörer måste ha tillgång till på lika villkor. Dessa brukar anses tillhöra den postala infrastrukturen vilket allt sedan postlagens ikraftträdande 1994 varit föremål för diskussioner, förhandlingar, utredningar och lagändring. Det framgår av regeringens proposition 1998/99:95 Postal infrastruktur bl.a. att det finns ett samhällsintresse i att på olika sätt främja att t.ex. avtal mellan postoperatörerna kommer till stånd. Det viktigaste skälet till samordningen är att konsumenterna inte ska drabbas av problem enbart för att det finns flera postoperatörer att välja mellan. Detta gäller t.ex. anmälan om adressändring och eftersändning eller lagring av post samt tillgången till postboxar. Det ankommer i första hand på postoperatörerna att genom förhandlingar komma överens när det gäller tillgången till den postala infrastrukturen Hantering av boxadresserad post En av förutsättningarna för en väl fungerande postservice är att samtliga postoperatörer kan nå alla adresser. Tillståndshavare med egen postboxanläggning är enligt 5d postlagen skyldig att ta emot andra postoperatörers försändelser för insortering. Villkoren för detta ska vara skäliga och konkurrensneutrala samt icke-diskriminerande i förhållande till vad

10 tillståndshavaren tillämpar för sin egen verksamhet. Posten AB ska i enlighet med 7c 1 stycket postlagen på begäran av annan tillståndshavare tilldela denne särskilt postnummer för postboxanläggning. Ett sätt att tillgodose postlagens krav på tillförlitlighet är att avtal träffas mellan Posten AB och andra postoperatörer med egna boxanläggningar, om insortering i postboxar. Sedan den 1 juli 1999 har Post- och telestyrelsen en medlarroll i sammanhanget vilken enligt 16a 2 stycket postlagen går ut på att förmå postoperatörerna att komma fram till lösningar som är acceptabla för berörda parter Postnummersystemet Regeringen har, med hänvisning till 7a 2 stycket postlagen, den 3 juni 1999 beslutat att Posten AB ska tillhandahålla och förvalta Postnummersystemet. Regleringen av postnummersystemet som trädde i kraft den 1 juli 1999 hade föregåtts av att PTS på regeringens uppdrag företagit en utredning av den postala infrastrukturen. Eftersom systemet ligger till grund för flera olika funktioner i samhället, och inte bara för postala ändamål, fick PTS genom regleringen ett ökat inflytande över ändringar i postnummersystemet. På Posten AB:s initiativ inrättades det s.k. Postnummerrådet vilket är ett viktigt instrument för PTS i tillsynsarbetet. 2.3 Klagomålshantering Europaparlamentet och Rådets direktiv 97/67/EG, ändrat genom direktiv 2008/6/EG, syftar till att harmonisera bestämmelser rörande posttjänster. Enligt artikel 19 i direktivet anges att medlemsstaterna ska säkerställa dels att användarnas klagomål handläggs genom förfaranden som är öppna för insyn, smidiga, och föga kostsamma. Vidare anges att den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster ska offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och sättet på vilket de har behandlats. Direktivets krav på operatören att denne ska fastställa ett förfarande för klagomål och att uppgifter om klagomålen offentliggörs har införts i 7a postlagen. Paragrafen upptar bestämmelser om tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten enligt 1. De krav på återrapportering som regeringen ställer på PTS omfattar bl.a. en årlig värdering av de olika typer av klagomål som allmänheten framfört till postoperatörerna.

11 3. Informationsskyldighet PTS har enligt förordning (2007:951) med instruktion för PTS ett sektorsansvar på postområdet samt till uppgift att utöva tillsyn enligt postlagen. Sektorsansvaret innebär att myndigheten har regeringens uppdrag att: fortlöpande följa utvecklingen på postmarknaden samt bevaka att posttjänsten motsvarar samhällets behov; främja att postmarknaden fungerar effektivt ur såväl ett konsumentsom ett regionalpolitiskt perspektiv samt även årligen lämna en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom olika delmarknader inom postområdet. För att PTS ska kunna fullgöra sitt uppdrag är det nödvändigt för myndigheten att ha insyn i tillståndshavarens strategiska dokument, kännedom om hur styrning och ledning verkar för att realisera dessa planer samt ha kännedom om tillståndshavarens bedömning av marknadens utveckling. Det är därför angeläget att utfärda tillståndsvillkor som innebär att tillståndshavaren ska hålla PTS underrättad om verksamhetens organisation, innehåll och sådana enskilda omständigheter eller händelser som inverkar på verksamhetens tillförlitlighet och kvalitet. Enligt 16 postlagen har PTS rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för myndighetens tillsyn. Vidare har myndigheten rätt att få tillträde till de områden, lokaler och andra utrymmen, med undantag för bostäder, där den verksamhet bedrivs som står under tillsyn. 4. Totalförsvarskrav Post- och telestyrelsen är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet vilket bl.a. innebär att Post- och telestyrelsen upphandlar åtgärder för att tillgodose totalförsvarets behov av posttjänster under höjd beredskap och stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar av posttjänster i fred. Säkerställandet av tillståndshavarens medverkan kan i fortsättningen föreskrivas i villkor enligt 5b 1 stycket 4 postlagen. Tillståndshavaren omfattas därutöver av lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen.

12 5. Handikappkrav Enligt 5b 1 stycket 3 punkten postlagen får krav ställas i tillståndsvillkor rörande tillståndshavarens skyldighet att i verksamheten ta hänsyn till äldre och funktionshindrades behov av särskilda posttjänster. Detta avser dels utsträckt service utanför tätort, dels förmedling av blindskriftsförsändelser för synskadade samt posttjänster som är av särskild vikt för funktionshindrade personer. Utsträckt postservice innebär att personer som p.g.a. ålder eller funktionshinder, och som normalt får sin post utdelad på visst avstånd från bostaden, tillhandahålls postservice i direkt anslutning till bostaden. För tillhandahållandet av utsträckt postservice samt för förmedling av blindskriftsförsändelser för synskadade och postförsändelser som är av särskild vikt för funktionshindrade personer utgår kostnadsbaserad ersättning från staten. 6. Kalkylering och redovisning 6.1 Enligt 7a 1 stycket i postlagen ska den som tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten göra detta till priser som grundar sig på kostnaderna. För att underlätta kontrollen av att så är fallet finns en möjlighet enligt 2 punkten samma paragraf att förena tillståndet med skyldighet att redovisa verksamheten i de delar som berörs av tillståndet efter särskilt avpassade principer och att ställa sådan redovisning till PTS förfogande. 6.2 Eftersom de samhällsomfattande posttjänsterna är en integrerad del av Postens verksamhet, förutsätter en analys av den samhällsomfattande posttjänsten att PTS, i den omfattning myndigheten bedömer nödvändig för att kunna fullgöra sitt uppdrag, bereds tillgång till den totala bilden bl. a inom för- och efterkalkylering, statistik och redovisning. 6.3 Då bl. a. tillsynen av den samhällsomfattande posttjänsten samt uppföljning av prismål och prisutveckling för övriga posttjänster ingår i PTS rapporteringsskyldighet till regeringen den 1 mars varje år, är det rimligt att sätta ett slutdatum för när vissa av dessa handlingar ska vara färdigställda. Den information som tillställs PTS av tillståndshavaren kommer att hanteras i enlighet med gällande sekretessbestämmelser.

13 7. Tillståndsvillkorens giltighetstid Tillståndsvillkor ska enligt 5c postlagen gälla för en bestämd tid och får meddelas i samband med att tillstånd beviljas, i samband med att giltighetstiden för ett tidigare meddelat villkor löper ut eller när det annars finns särskilda skäl. Dessa tillståndsvillkor gäller till och med den 30 juni Förbehåll Enligt 5c 2 stycket postlagen får tillståndsvillkor ändras under löpande villkorsperiod endast enligt förbehåll i meddelat villkor eller sedan tillståndshavaren har medgivit detta och sedan andra tillståndshavare vars verksamhet direkt påverkas av ändringen har fått möjlighet att yttra sig. Skälet till att PTS t.ex. förbehåller sig rätten att under löpande period ändra villkoren i punkten 6 är att det är angeläget för myndigheten att utan onödig tidsutdräkt kunna beakta erfarenheterna från det pågående arbetet och genom en eventuell anpassning av villkoren i denna del göra dessa så ändamålsenliga som möjligt. Underrättelse om överklagande Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län, se bilaga 1. Sten Selander Avdelningschef

14 Bilaga 1 Underrättelse om överklagande Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Länsrätten i Stockholms län. Brevet ska dock sändas till PTS, Box 5398, Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. PTS sänder överklagandet vidare till länsrätten för prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. Om något är oklart kan ni vända er till PTS.

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045).

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045). BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-03 Dnr: 11- Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se [Tillståndshavarens namn/firma Tillståndsvillkor för postverksamhet Saken

Läs mer

Tillståndsvillkor för Posten AB

Tillståndsvillkor för Posten AB BESLUT 1(18) Datum Vår referens Aktbilaga 2010-09-30 Dnr: 10-8418 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Tillståndsvillkor för Posten AB Saken Villkor

Läs mer

Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684).

Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684). BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Josefin Grolander Postavdelningen 08-678 56 06 josefin.grolander@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 december 2002 02-10981/39 Till berörda tillståndshavare

Läs mer

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut.

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut. BESLUT 1(16) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-14 Dnr: 11-9665 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Tillståndsvillkor för Posten AB (556128-6559)

Läs mer

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut.

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut. BESLUT 1(19) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-09-11 Dnr: 13-9358 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för Posten AB (556128-6559) Saken Villkor enligt 2

Läs mer

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten)

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten) BESLUT 1(18) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-11 Dnr: 15-8920 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för PostNord Group AB (556128-6559) Saken Villkor enligt

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Kommittédirektiv En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Dir. 2015:87 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över postlagstiftningen

Läs mer

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens 2010-11-08 Dnr: 10-9595 1 Sida Postavdelningen Joakim Levin 08-678 55 67 joakim.levin@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Föreläggande om rättelse av Posten AB:s kalkylmodell

Läs mer

2(6) Postavdelningen Josefin Grolander

2(6) Postavdelningen Josefin Grolander PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2005-08-31 Rev. 2008-11-20 2(6) Postavdelningen Josefin Grolander 08-678 56 06 josefin.grolander@pts.se PM reviderad 2008-11-20 med anledning av att Post- och telestyrelsen

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5)

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) 2005-01-25 Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) Så skapas en bättre konkurrens på postmarknaden Den 1 januari 1993 avskaffades Postens

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:127

Regeringens proposition 1997/98:127 Regeringens proposition 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet Prop. 1997/98:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet)

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

BESLUT 1(1) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-06-11 Dnr: 09-6781/30

BESLUT 1(1) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-06-11 Dnr: 09-6781/30 BESLUT 1(1) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-06-11 Dnr: 09-6781/30 postavdelningen Mathias Henricson 08-678 5624 mathias.henricson@pts.se Berörd tillståndshavare Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684)

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds kommun

Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds kommun Datum Vår referens Sida 2015-05-07 Dnr: 14-8047 1(7) Postavdelningen Pär Lindberg 08-678 57 64 par.lindberg@pts.se PostNord Group AB Att: Fredrik Hammarqvist Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer, Box 45, Sollentuna.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer, Box 45, Sollentuna. BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-02 Dnr: 16-7346 Spektrumavdelningen Föreningen Sveriges Sändareamatörer Box 45 191 21 Sollentuna Överlämnande av uppgift att anordna kunskapsprov i fråga

Läs mer

~1 ADRESSÄNDRING. 3. SvAAB:s bedömning

~1 ADRESSÄNDRING. 3. SvAAB:s bedömning 6) ADRESSÄNDRING 'W REMISSYTTRANDE 2016-12-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ä ven via e-mail: n.registrator@regeringskansliet. se n.remisser@regeringskansliet.se Remiss av slutbetänkande Till sista

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan.

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Telefrågor 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2003-04-23 03-2918 Orange Sverige AB att. Pontus Nylander Stora Varvsgatan

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14620 Gotlands Energi AB Att: Jan-Erik Pott Storgatan

Läs mer

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597).

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 oktober 2002 02-11758 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand, teletillsyn 08-678 57 58, cecilia.ostrand@pts.se My Bergdahl,

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Våra mål Långsiktig konsumentnytta

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån Enheten för Europarätt och externa frågor

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån Enheten för Europarätt och externa frågor PROTOKOLL Nummer 20 9.11.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån Enheten för Europarätt och externa frågor Beslutande Föredragande Justerat Minister

Läs mer

Svensk postmarknad 2015

Svensk postmarknad 2015 Svensk postmarknad 2015 VÄLKOMNA! Talare Sten Selander Joakim Levin Anders Hildingsson Paus (ca 15 min) Emma Maraschin Ämne Inledning Brevmarknadens utveckling Omvärldsbild och trender Några prioriterade

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-27 Dnr: 14-8147 24 Nätsäkerhetsavdelningen Bahnhof AB Org.nr 556519-9493 Jon Karlung Box 7702 10395 Stockholm Föreläggande om efterlevnad av skyldighet

Läs mer

Lag. om ändring av postlagen

Lag. om ändring av postlagen Lag om ändring av postlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i postlagen (415/2011) 3 och 6 13, av dem 12 sådan den lyder delvis ändrad i lag 663/2012, ändras 2 7 punkten, 4 och 5, 23 2 mom. 3

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 DATUM RAPPORTNUMMER 19 mars 2003 PTS-ER-2003:12 ISSN 1650-9862 PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 DATUM RAPPORTNUMMER 2004-10-13 PTS-ER-2004:35 ISSN PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig verksamhet...

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-04-20 Dnr: 17-1211 Nätsäkerhetsavdelningen Ulrika de la Iglesia 08-678 56 29 ulrika.delaiglesia@pts.se Tele2 Sverige AB Årlig tillsyn över incidentrapportering

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Nätrådet Lennart Sandebjer

Nätrådet Lennart Sandebjer Nätrådet 2016-06-14 Lennart Sandebjer Implementeringen av EUs utbyggnadsdirektiv (2014/61/EU) Europaparlamentet och rådet antog direktivet den 15 maj 2014 och det offentliggjordes 2014-05-23. Direktivet

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-08-27 Dnr: 09-8737 Spektrummarknadsavdelningen Swefour GSM AB, 556646-2189 c/o Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista Spring Mobil GSM AB, 556780-7630 c/o Spring

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Nio år med postlagstiftningen - en utvärdering

Nio år med postlagstiftningen - en utvärdering DATUM RAPPORTNUMMER 12 mars 2003 PTS-ER-2003:7 ISSN 1650-9862 Nio år med postlagstiftningen - en utvärdering Post- och telestyrelsen Förord Föreliggande rapport är resultatet av en utvärdering av postlagstiftningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät; SFS 2016:534 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert.

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Beslut Diarienr 2013-03-15 1049-2012 Socialnämnden i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Datainspektionens

Läs mer

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-12-18 Dnr: 12-8689 18 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Malmberg 08-678 56 04 Karin.Malmberg@pts.se Generic Mobile Systems Sweden AB Box 4023 131 04 Nacka Informationsskyldighet

Läs mer

PTS årliga ekonomiska tillsyn

PTS årliga ekonomiska tillsyn Diarienummer 08-3346/32 Datum 2009-04-21 PTS årliga ekonomiska tillsyn Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Författare

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Juni 2015 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att ett undantag från mervärdesskatteplikt

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:146

Regeringens proposition 2011/12:146 Regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål Prop. 2011/12:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj

Läs mer

Till sista utposten postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)

Till sista utposten postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54) Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Till sista utposten postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54) SABOs synpunkter SABOs synpunkter berör endast de delar av betänkandet

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S en analys

Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S en analys Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S en analys Slutbetänkande av 2008 års Postlagsutredning Stockholm 2009 SOU 2009:100 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-03-23 Dnr: 16-3568 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Hi3G Access AB Att. Magnus Forslund Tillsyn över dokumentation

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Itesco AB, 556574-0759 Ombud: Advokat Anna Fernqvist

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer