Redovisningsprinciper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningsprinciper"

Transkript

1 Redovisningsprinciper Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden med några undantag. Anläggningstillgångar Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst ett basbelopp. För nya investeringar i verksamhetsfastigheter 2014 redovisas de ingående komponenterna som separata enheter med separat avskrivningstid. Ingående värden 2014 kommer att redovisas som komponenter från Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Investeringsinkomster redovisas som skuld och upplöses i samma takt som investeringen skrivs av. Kreditivränta under byggtid ingår i anskaffningsvärdet på verksamhetsfastigheter som löper under en längre period. Räntan är i dessa fall inte direkt hänförbar till det enskilda investeringsobjektets lånebehov. Avskrivningsprinciper Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Avskrivningar sker linjärt och baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningstiden anpassas till den aktuella anläggningens eller komponentens speciella förutsättningar, t ex verksamhetens art, utnyttjandet av tillgången etc. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas i normalfallet: Immateriella anläggningstillgångar System/Plattformsutveckling Programvara Systemlicenser Materiella anläggningstillgångar Mark Mark Verksamhetsfastigheter Nya verksamhetsfastigheter från 2014 Markanläggning Stomme och grund Stomkompletteringar Värme/sanitet 3 år 3-5 år Får ej överstiga kontraktstiden Obegränsad livslängd 60 år 100 år 50 år 50 år

2 El Fasad Fönster/dörrar Köksinredning Yttertak Ventilation, styr, övervakning Transport (hiss mm) Restpost/övrig byggnation Verksamhetsfastigheter till och med 2013 Verksamhetsfastigheter, bättre kvalitet Barnstugor, skolor, ålderdomshem, sporthallar etc. Verksamhetsfastigheter, sämre kvalitet Förrådsbyggnader, baracker, industribyggnader Förbättringsutgifter på fastigheter ägda av annan Ombyggnationer, lokalanpassningar Fastigheter för affärsverksamhet Kajer, stenbryggor, broar, slussar Stationsbyggnader, parkeringshus, industrispår Hallar Master, parkeringsplatser Publika fastigheter Naturreservat, parkmark, kulturreservat Trafikleder, belysning Parkanläggningar, planteringar, dagvattendammar Konstgräs Fastigheter för annan verksamhet Bostadshus Övriga fastigheter Exploateringsmark som ej ska avyttras Civilförsvarsanläggningar 40 år 50 år 40 år 30 år 40 år 25 år 25 år 25 år 50 år 30 år 5-10 år (Får ej överstiga kontraktstiden) 50 år 50 år 33 år 20 år Obegränsad livslängd 33 år 10 år 10 år 50 år Obegränsad livslängd 33 år Maskiner Maskinstegar, slussportar, pråmar 33 år Ismaskiner, plogar, maskinell utrustning för avfallshantering, 10 år mobilkranar, elektriska motorer, traktorgrävmaskiner, maskiner för storkök, maskiner för verkstäder Mikrovågsugnar, symaskiner, gräsklippare, golvvårdsmaskiner, 5 år Maskinkompletteringar, maskiner och redskap för park

3 Möbler och inredningsartiklar med måttligt slitage Larmutrustning, hjälpmedel, vårdutrustning, klimatanläggning datakommunikationsutrustning Möbler och inredningsartiklar med större slitage Enklare vårdutrustning, äldreboendesängar Kontorsmöbler, skolmöbler Datorer, skrivare etc. Bilar och andra transportmedel Mindre bussar, personbilar, släpvagnar Konst Tavlor, skulpturer Övriga maskiner och inventarier Pontoner, lekställningar, trafiksignaler Övervakningssystem, parkeringsautomater 5 år 10 år 10 år 3 år 5 år Obegränsad livslängd 20 år 10 år Finansiella tillgångar Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som anläggningstillgång. Innehav ej avsedda för stadigvarande bruk redovisas som omsättningstillgång. Utlåning till kommunala bolag redovisas som anläggningstillgång. Den del som förfaller inom ett år redovisas som omsättningstillgång. Exploateringsverksamhet Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande (schablonkostnad enligt kalkyl) kostnader när äganderätten övergår till köparen. Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång. Finansiella skulder Finansiella skulder delas in i kortfristiga och långfristiga skulder. Skulder som förfaller till betalning inom tolv månader redovisas som kortfristig skuld. Övriga finansiella skulder redovisas som långfristig skuld. Löner, semesterlöneskuld och övriga löneförmåner Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. Semesterlöneskuld, okompenserad övertid samt därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas som en kortfristig skuld och belastar det år de intjänas. Lönekostnad för vikarier redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden, dvs. de kostnadsförs i samband med utbetalning.

4 Pensioner Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Vid beräkning av pensionsskulden används Sveriges kommuner och landstings beräkningsmodell (RIPS07). Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pensionsavtalet KAP-KL utbetalas i sin helhet till kommunens anställda för individuell placering. Skatteintäkter Innevarande års preliminära skatteinbetalningar, den preliminära slutavräkningen för innevarande år samt korrigeringen av avräkningen avseende föregående år redovisas som intäkt innevarande år. Leasingavtal Inga hyresavtal kortare än 20 år redovisas som finansiell leasing. Anläggningstillgångar som omfattas av finansiell leasing har tagits upp till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av hela kontraktstidens leasingavgifter. Endast kapitaldelen av leasingavgiften har använts vid beräkningen. Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värde på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har tagits med i sammanställningen. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats. Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Den uppskjutna skatteskulden redovisas under avsättningar. Kommunen och de kommunala bolagen kan tillämpa olika redovisnings- och värderingsprinciper. För 2014 har bolagen följt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Eventuella skillnader har inte justerats.

5 Resultaträkning Eskilstuna kommun Belopp i mnkr Delår jan-aug Budget 2014 Prognos 2014 Helår Avvikelse mot budget 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter Not 1 699,4 678, , ,2 3, ,5 Jämförelsestörande intäkter Not 2 41,6 118,3 47,8 61,2 142,6 Verksamhetens kostnader Not , , , ,0-9, ,9 Jämförelsestörande kostnader Not 4-71,6-35,9-95,3-98,2-61,0 Avskrivningar Not 5-116,7-106,7-199,4-198,7 0,7-160,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , , , ,5 5, ,3 Skatteintäkter Not , , , ,6 12, ,6 Statsbidrag och utjämning Not 7 930,5 898, , ,6 1, ,4 Finansiella intäkter Not 8 65,2 57,6 96,8 95,8-1,0 91,8 Finansiella kostnader Not 9-75,6-66,7-112,4-109,5 2,9-107,1 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 97,5 278,0 32,5 54,1 21,6 173,4 Extraordinära intäkter - - Extraordinära kostnader - - ÅRETS RESULTAT 97,5 278,0 32,5 54,1 21,6 173,4 Användande av AFA-pengar ,5 47,5 Reavinster -12,5 Årets resultat enligt balanskravet 85,0 272,3 80,0 89,1 162,4 Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 127,5 195,6 32,5 91,1 91,8 Årets resultat - andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag 3,7% 5,8% 0,6% 0,8% 3,2% 1

6 Balansräkning Eskilstuna kommun Belopp i mnkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Not 10 10,2 7,4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not , ,0 Maskiner och inventarier Not ,7 218,8 Finansiella anläggningstillgångar Not , ,8 Summa anläggningstillgångar 5 671, ,0 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Bidrag till statlig infrastruktur Not ,6 120,9 Summa bidrag till statlig infrastruktur 114,6 120,9 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd, lager och exploateringsfastigheter Not ,4 134,0 Fordringar Not ,1 672,1 Kortfristiga placeringar Not 17 2,5 2,5 Kassa och bank 12,5 7,9 Summa omsättningstillgångar 1 358,5 816,5 SUMMA TILLGÅNGAR 7 144, ,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Ingående eget kapital 2 396, ,6 Periodens resultat 97,5 278,0 Summa eget kapital Not , ,6 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner Not 19 81,5 73,9 Andra avsättningar Not 20 94,6 111,9 Summa avsättningar 176,1 185,8 SKULDER Långfristiga skulder Not , ,8 Kortfristiga skulder Not ,8 760,2 Summa skulder 4 474, , , ,4 Ansvarsförbindelser: Not 23 Pensionsförpliktelser 2 249, ,6 Borgensåtaganden 1 775, ,4 Summa ansvarsförbindelser 4 025, ,0 2

7 Finansieringsanalys Eskilstuna kommunen Belopp i mnkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Delår jan - ang Årets resultat 97,5 278,0 Justering för ej likvidpåverkade poster Not ,9 70,3 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 204,4 348,3 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 179,9-133,0 Ökning/minskning förråd mm - 12,6 26,5 Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 139,5-640,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 511,2-398,4 INVESTERINGSVERKSAMHET Investering immateriella anläggningstillgångar - 3,5-7,5 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering materiella anläggningstillgångar - 246,4-196,2 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12,5 5,7 Investering i finansiella anläggningstillgångar - 0,8 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet - 237,4-198,8 FINANSIERINGSVERKSAMHET Nyupptagna lån 149,0 704,0 Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar - 423,2-107,3 Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 274,2 596,7 UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur - - Årets kassaflöde - 0,4-0,5 Likvida medel vid årets början 12,9 8,4 Likvida medel vid periodens slut 12,5 7,9 Förändring av likvida medel - 0,4-0,5 3

8 Noter avseende Eskilstuna kommun Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 118,6 117,6 Taxor och avgifter 107,0 92,6 Hyror och arrenden 195,5 187,6 Erhållna statsbidrag och andra bidrag 278,3 280,3 Summa 699,4 678,1 Not 2 Jämförelsestörande intäkter Exploateringsintäkter 0,9 11,6 Projekt, Fler i arbete 28,2 16,1 Återbetalning FORA 80,0 Återföring moms på kommunkontrakt ,9 Reavinster, försäljning av anläggningstillgångar 12,5 5,7 Summa 41,6 118,3 Jämförelsestörande poster har räknats om för 2013, där hänsyn har tagits till projektet, fler i arbete. Not 3 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 2 179, ,3 Pensionskostnader 161,3 132,0 Lokalkostnader 419,2 414,5 Köp av verksamhet 442,2 400,6 Lämnade bidrag 314,1 326,6 Material inklusive värdeförändring omsättningstillgångar 133,0 125,7 Övriga tjänster inklusive uppdragstagare 282,2 279,9 Summa 3 931, ,6 Not 4 Jämförelsestörande kostnader Exploateringskostnader 2,6 12,4 Realisationsförlust/utrangering 0,3 Projekt, Fler i arbete 68,7 33,7 Friskolor, tvist om lokalbidrag -10,2 Summa 71,6 35,9 154,2 Jämförelsestörande poster har räknats om för 2013, där hänsyn har tagits till projektet, fler i arbete. Not 5 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan 116,7 106,7 - varav immateriella tillgångar 1,2 0,1 - varav fastighet och anläggningar 71,9 66,4 - varav inventarier 43,1 39,7 - varav leasade tillgångar 0,5 0,5 Nedskrivning av fastighet och anläggningar Summa 116,7 106,7 Not 6 Skatteintäkter Kommunalskatt, preliminär skatteinbetalning 2 549, ,2 Preliminär slutavräkning innevarande år 10,5-17,6 Slutavräkningsdifferens föregående år -3,7 10, , ,4 4

9 Not 7 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 699,2 675,1 Kostnadsutjämning 100,0 72,2 LSS-utjämning 7,2 5,2 Strukturbidrag 6,9 15,9 Regleringsbidrag 15,4 30,0 Kommmunal fastighetsavgift 101,8 100,1 Summa 930,5 898,5 Not 8 Finansiella intäkter Räntor på lån till kommunala bolag 47,7 32,1 Räntor på Förlagsbevis Kommuninvest ek.för. 0,2 0,6 Räntor likvida medel 0,4 19,6 Utdelning från kommunala bolag 6,0 3,6 Utdelning från andra företag 0,4 0,9 Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar - 0,6 Övriga finansiella intäkter 10,5 0,2 Summa 65,2 57,6 Not 9 Finansiella kostnader Räntor långfristiga lån 72,6 63,1 Räntor kortfristiga lån 0,2 1,5 Avgår räntebidrag - - Räntor finansiell leasing 0,7 0,7 Övriga finansiella kostnader 1,4 0,1 Summa 74,9 65,4 Ränta pensionsavsättning 0,7 1,3 Summa totalt 75,6 66,7 Not 10 Immateriella anläggningstillgångar Ack. anskaffningsvärde 8,5 1,1 Ackumulerade avskrivningar -0,6 0,0 Ingående bokfört värde 7,9 1,1 Omklassificering -1,1 Årets nyanskaffningar 3,5 7,5 Årets avskrivningar -1,2-0,1 Summa 10,2 1,1 Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar Markreserv Ack. anskaffningsvärde 185,7 143,6 Ackumulerade avskrivningar -14,6-13,1 Ingående bokfört värde 171,1 130,5 Årets nyanskaffningar 0,1 6,8 Årets avskrivningar -1,7-0,9 Summa 169,5 136,4 Verksamhetsfastigheter Anskaffningsvärde 3 589, ,7 Ackumulerade avskrivningar , ,1 Ingående bokfört värde 1 984, ,6 Omklassificering -0,4 Årets nyanskaffningar 86,7 16,6 Årets avskrivningar -47,5-46,6 Försäljning/utrangering -0,1 0,0 Summa 2 023, ,2 5

10 Fastigheter för affärsverksamhet (Bussterminal, flygplats) Anskaffningsvärde 139,9 15,6 Ackumulerade avskrivningar -8,8-8,2 Ingående bokfört värde 131,1 7,4 Årets avskrivningar -1,7-0,1 Summa 129,4 7,3 Publika fastigheter (Gator, vägar, parker) Anskaffningsvärde 1 093, ,4 Ackumulerade avskrivningar -414,1-388,0 Ingående bokfört värde 679,0 636,4 Årets nyanskaffningar 4,3 0,0 Årets avskrivningar -18,6-17,4 Summa 664,7 619,0 Fastigheter för annan verksamhet (Tomrättsmark, teater mm) Anskaffningsvärde 191,6 91,4 Ackumulerade avskrivningar -16,4-15,8 Ingående bokfört värde 175,2 75,6 Årets avskrivningar -2,4-1,5 Summa 172,8 74,1 Pågående ny-, till- och ombyggnad Ingående bokfört värde 289,2 306,5 Omklassificering 31,5 Årets nettoanskaffningar 114,8 145,1 Summa 404,0 483,1 Finansiella leasingavtal, fastigheter Anskaffningsvärde 18,0 18,0 Ackumulerade avskrivningar -4,3-3,6 Ingående bokfört värde 13,7 14,4 Årets avskrivningar -0,5-0,5 Summa 13,2 13,9 Summa totalt 3 577, ,0 6

11 Not 12 Maskiner och inventarier Maskiner Anskaffningsvärde 8,6 4,5 Ackumulerade avskrivningar -1,9-1,4 Ingående bokfört värde 6,7 3,1 Omklassificering 0,3 Årets nyanskaffningar 0,6 0,1 Årets avskrivningar -0,5-0,3 Summa 6,8 3,2 Inventarier Anskaffningsvärde 723,8 655,6 Ackumulerade avskrivningar -500,5-444,6 Ingående bokfört värde 223,3 211,0 Omklassificering 2,0 Årets nyanskaffningar 39,2 19,7 Årets avskrivningar -41,0-37,9 Årets nedskrivning - 0,2 - Summa 221,3 194,8 Byggnadsinventarier Anskaffningsvärde 4,8 4,9 Ackumulerade avskrivningar -1,8-1,4 Ingående bokfört värde 3,0 3,5 Omklassificering -0,3 Årets nyanskaffningar 0,3 0,3 Årets avskrivningar -0,3-0,3 Summa 3,0 3,2 Bilar och andra transportmedel Anskaffningsvärde 7,3 5,8 Ackumulerade avskrivningar - 2,9-2,4 Ingående bokfört värde 4,4 3,4 Årets nyanskaffningar 4,5 1,5 Årets avskrivningar - 0,4-0,3 Summa 8,5 4,6 Pågående arbeten, maskiner och inventarier Ingående bokfört värde 8,0 - Årets nettoanskaffningar - 4,2 5,8 Summa 3,8 5,8 Konst Anskaffningsvärde 1,3 1,5 Ackumulerade avskrivningar -0,2-0,2 Ingående bokfört värde 1,1 1,3 Omklassificering -0,2 Årets nyanskaffningar - - Årets avskrivningar - 0,0-0,0 Summa 1,1 1,1 Övriga inventarier Anskaffningsvärde 12,5 12,7 Ackumulerade avskrivningar -6,7-5,5 Ingående bokfört värde 5,8 7,2 Omklassificering - 0,3 Årets nyanskaffningar 0,2 - Årets avskrivningar -0,8-0,8 Summa 5,2 6,1 Summa Totalt 249,7 218,8 7

12 Not 13 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i kommunens koncernföretag Näshultagården AB 1,8 1,8 E-a Kommunföretag AB 31,0 31,0 Tuna Kross AB 0,1 0,1 Tunavallen Fastighetsförvaltning KB 1,3 1,3 Gröndal Stadion 1 KB 0,7 0,7 Ekängen Arena Fastighetsförvaltning KB 0,4 0,4 Eskilstuna 350 år AB 0,3 0,3 Eskilstuna Marknadsföring AB 0,3 0,3 ELP 1 AB - 0,1 ELP 4 AB 0,1 0,1 Summa 36,0 36,1 Aktier och andelar i övriga företag Södermanlands Läns Trafik AB - - Södermanlands kollektivtrafikmyndighet 7,2 7,2 Bostadsrätter 6,6 6,6 Kommuninvest 4,8 4,8 Gjutaren i Torshälla AB 3,3 - Summa 21,9 18,6 Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomiska förening har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt kr för Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomiska förening inkl insatsemissioner uppgick till kr. Obligationer, Förlagsbevis och andra värdepapper Kommuninvest ekonomisk förening 17,3 17,3 Utlåning via internbank E-a Kommunfastigheter AB 674,0 195,0 E-a Kommunföretag AB 10,4 10,4 Torshälla Fastighets AB 228,5 175,8 Parken Zoo AB 10,0 68,9 E:a Energi & Miljö AB 710, ,0 E.a Energi & Miljö Elnät AB 75,0 125,0 Gröndal Stadion 1 KB 13,7 16,1 Ekängen Arena Fastighetsförvaltning KB 8,9 10,5 Tunavallen Fastighetsförvaltning KB 28,0 32,7 SEVAB Förvaltning AB - 6,2 Summa 1758,5 1735,6 Ägarreverser Näshultagården AB 0,1 0,1 Summa 0,1 0,1 Övrig utlåning Övriga - 0,1 Summa totalt 1 833, ,8 8

13 Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur Ackumulerat bidrag 124,1 122,8 Ackumulerad upplösning -5,0 Ingående bokfört värde 119,1 122,8 Justering föregående år -1,3 Årets indexuppräkning 1,4 Årets upplösning -3,2-3,3 Summa 114,6 120,9 Bidraget avser Citybanan. Bidraget upplöses under 25 år med start Not 15 Förråd, lager och exploateringsområden Förråd, lager 0 0,2 Exploateringsområden Ingående värde 141,8 160,2 Årets utgifter 69,1 37,6 Uttag exploateringsområden -2,6-12,4 Omklassificering 0,5-31,5 Till investeringsredovisning -54,4-20,1 Summa exploateringsområden 154,4 133,8 Summa totalt 154,4 134,0 Not 16 Fordringar Kundfordringar 27,8 35,2 - varav kommunala bolag 7,6 17,7 Kortfristig del av långfristig fordran 675,9 0,0 Statsbidragsfordringar 53,2 13,8 Andra kortfristiga fordringar 118,7 195,7 - varav avtalsförsäkring, Fora 0,0 0,0 - varav utlåning till kommunala bolag via internbank 70,0 161,9 Momsfordran 18,3 17,9 Förutbetalda kostnader 169,8 169,8 - varav övriga förutbetalda kostnader 169,8 169,8 Upplupna intäkter 122,9 235,5 - varav upplupna ränteintäkter 19,2 25,1 - varav upplupna skatteintäkter/generella statsbidrag 63,1 88,6 - varav anteciperad utdelning från E-a Kommunföretag AB 6,0 1,5 - varav upplupna äldreomsorgsavgifter 8,2 5,8 - varav avtalsförsäkring Fora 0,0 80,0 - varav övriga upplupna intäkter 26,4 34,5 Övriga fordringar 2,5 4,2 Summa 1189,1 672,1 Not 17 Kortfristiga placeringar Obligationer, räntebärande 0,2 0,2 Aktier i marknadsnoterade företag 2,3 2,3 Summa 2,5 2,5 Marknadsvärde aktier 11,0 10,6 Not 18 Eget kapital Ingående balans 2 396, ,6 Årets resultat 97,5 278,0 Summa 2 493, ,6 Not 19 Avsättningar för pensioner Avsättning enl avtal 76,9 67,7 Avsättning för visstidspensioner enl PAKL 4,6 6,2 Summa 81,5 73,9 9

14 Antal visstidsförordnanden Politiker 7 7 Tjänstemän 0 0 Not 20 Andra avsättningar Ackumulerad avsättning för statlig infrastruktur 124,1 122,8 Ackumulerade utbetalningar - 31,1-12,3 Avsättning för statlig infrastruktur, ingående bokfört värde 93,0 110,5 Årets avsättning för statlig infrastruktur 1,6 1,4 Årets utbetalning - - Summa 94,6 111,9 Not 21 Långfristiga skulder Nordea koncernkonto 170,3 228,7 Lån i banker och kreditinstitut 1 983, ,0 Finansell leasing 15,7 16,1 Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag 2,7 - Summa 2 171, ,8 Beviljad checkkredit 400,0 400,0 Not 22 Kortfristiga skulder Kommunala bolag varav avräkning mot internbanken - - Leverantörsskulder 133,3 123,8 - varav till kommunala bolag 11,8 8,8 Mervärdesskatt 1,8 2,1 Personalens skatter och avgifter 126,1 118,2 - varav personalens källskatt 57,0 54,0 - varav arbetsgivaravgifter 69,1 64,2 Upplupna kostnader 282,3 304,7 - varav semesterlöneskuld 108,2 101,5 - varav sociala avgifter 41,6 39,0 - varav särskild lönesskatt 28,7 32,5 - varav räntekostnader 24,0 15,5 - varav pensionskostnad individuell del 79,4 74,3 - varav kostnad för lönerevision 0,3 41,9 Övriga interimsskulder 250,4 206,2 Lån i banker och kreditinstitut 1505,0 - Övriga korta skulder 3,9 5,2 Summa 2302,8 760,2 Not 23 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Pensionsåtagande intjänade före , ,7 Löneskatt på pensionsåtagande intjänade före ,1 434,9 Pensionsavtal för förtroendevalda (Visstidspension) 83,1 73,2 Löneskatt på pensionsavtal för förtroendevalda (Visstidspension) 20,2 17,8 Summa 2 249, ,6 Antal visstidsförordnanden Förtroendevalda

15 Borgensåtaganden Kommunala bolag 1 771, ,1 Föreningar och kooperativ 2,4 2,4 Egna hem (förlustansvar gentemot staten) 2,4 2,9 Summa 1 775, ,4 Eskilstuna Kommun har den 20 februari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerarfördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Eskilstuna kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Summa totalt 4 025, ,0 Not 24 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Justering för finansiell leasing Justering för realisationsvinster -12,2-5,7 Justering för avsättning för medfinansiering, statlig infrastruktur 1,6 Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 4,5 3,3 Justering för av- och nedskrivningar 116,7 106,7 Justering för avsättningar för pensioner -3,7-2,5 Justering för omklassificering -31,5 Summa 106,9 70,3 Övriga tilläggsupplysningar Leasingåtaganden Leasingavgifter Finansiell leasing: Nuvärden av framtida minimi-leasavgifter, avseende icke uppsägningsbara finansiella leasingavtal fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år 0,5 0,4 Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 2,1 2,0 Förfaller till betalning senare än fem år 13,1 13,7 Summa 15,7 16,1 Operationell leasing: Nominella värden av framtida minimi-leasavgifter, avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år 73,6 75,4 Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 125,3 180,2 Förfaller till betalning senare än fem år 97,7 145,0 Summa 296,6 400,6 11

16 Pågående exploateringsverksamhet (mkr) Redovisat Varav resultatfört Område t o m t o m Torshälla Eklunda 5:8 Inkomster 2,9 Intäkt 2,9 Utgifter -0,6 Kostnad -0,6-1,9 Vilsta industriområde Inkomster 2,5 Intäkt 2,5 Utgifter -2,9 Kostnad -1,0-0,2 Hållsta 6:1, Tandlarvägen Inkomster Intäkt Utgifter 0,1 Kostnad Bjällersta 5:8. bostäder Inkomster Intäkt Utgifter -1,8 Kostnad Torshälla -Mälby 8:3 Inkomster 1,1 Intäkt 1,1 Utgifter -1,0 Kostnad -0,8 Snälltorpet Inkomster Intäkt Utgifter -1,2 Kostnad -1,2-0,7 Roxnäs, tomter Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad Våghalsen Inkomster 2,5 Intäkt 2,5 Utgifter -2,4 Kostnad -2,4 Bjällersta 1:1 Inkomster Intäkt Utgifter -0,2 Kostnad -0,2 Kv Vittnet Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad -1,0 Lagersberg 1:1 Inkomster Intäkt Utgifter 0,0 Kostnad 0,0-2,2 Torlunda 1:271, Skogsvallen Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad Gunnarsskäl, rangerbangård Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad -4,9 Munktellstaden Inkomster Intäkt Utgifter -8,3 Kostnad -4,4 Borsöknatorp Inkomster 4,1 Intäkt 4,1 Utgifter -1,6 Kostnad -1,0 Torshälla 5:8, Granbacken Inkomster Intäkt Utgifter -0,9 Kostnad Verkmästaren 6 och 7, högskola mm Inkomster Intäkt Utgifter -0,8 Kostnad Eskilstuna Logistikpark Inkomster 16,4 Intäkt 16,4 Utgifter -120,3 Kostnad -11,9-205,7 Valhalla 1:1, Bredäng Inkomster Intäkt Utgifter -6,0 Kostnad Vilsta 2:1 Stålforsen Inkomster Intäkt Utgifter -0,2 Kostnad 0,0 Vilsta 2:1 Thuleparken Inkomster Intäkt Utgifter -0,3 Kostnad 0,0 Gillet 1 Inkomster Intäkt Utgifter -1,8 Kostnad Odlaren, Trumtorp Inkomster 0,5 Intäkt 0,5 Utgifter -0,4 Kostnad 12

17 Odlaren infrastruktur Inkomster Intäkt Utgifter -5,6 Kostnad -14,8 Mejseln 1 och 2 Inkomster Intäkt Utgifter -0,2 Kostnad Expl. Fristaden 1:10 Kanonhuset Inkomster Intäkt Utgifter -0,9 Kostnad Expl. Slagsta 1:13 Inkomster Intäkt Utgifter -0,6 Kostnad Slagsta 1:1, Orkestervägen Inkomster Intäkt Utgifter Kostnad -0,4 Expl. Vinkelhaken 7/Vörten 1 Inkomster Intäkt Utgifter -1,8 Kostnad -1,7-1,5 Djursta bostadsomr. Inkomster Intäkt Utgifter -1,7 Kostnad 0,0-1,8 Svista Inkomster 11,4 Intäkt 11,4 Utgifter -9,6 Kostnad -5,9-12,1 Kjulakorset Inkomster 0,4 Intäkt 0,4 Utgifter -4,2 Kostnad -4,2-0,4 Källsta industriomr. Inkomster 9,0 Intäkt 9,0 Utgifter -1,3 Kostnad -1,0 Västerledens industriomr. Inkomster 13,5 Intäkt 13,5 Utgifter -8,6 Kostnad -6,4-3,7 Eskilshem 4:7, 4:8, bostäder Inkomster 0,1 Intäkt 0,1 Utgifter Kostnad Skiftinge 1:1, handelsområde Inkomster Intäkt Utgifter -11,0 Kostnad Skolmästaren, Tunafors skola, bostäder Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad Ospecificerat exploatering Inkomster Intäkt Utgifter -0,4 Kostnad Övriga mindre projekt Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad Summa ink. 64,4 Summa int 64, Summa utg. -197,1 Summa kostn -42, Summa inv.utg. -251,3 Netto pågående exploateringsområden -384,0 Ack. resultat 21,7 Not 25 Eget kapital koncern Belopp i mnkr Ingående balans 2 767, ,8 Justering återläggning av övervärden koncerninterna bolagsförvärv -18,0 0,0 Årets resultat 243,2 379,8 Summa 2 993, ,6 13

18 Driftredovisning för Eskilstuna kommun Belopp i mnkr Resultat jan-aug Intäkter Kostnader Resultat Varav överskott från tid. år Avvikelse mot budget Intäkter Kostnader Resultat Prognos helår Varav överskott från tid. år Budget Prognos Avvikelse mot budget Kommunstyrelsen 384,2-336,5 47,7 1,8 35,8 566,1-548,4 17,7 2,7-276,1-258,4 17,7 Arbetsmarknads- och familjenämnden 630,2-667,5-37,3 0,0-33,4 923,1-974,5-51,4 0,0-694,0-745,4-51,4 Barn- och utbildningsnämnden 1 500, ,0 80,6 3,7 28, , ,3 0,3 5, , ,5 0,3 Kommunrevisionen 1,9-1,9 0,0 0,5 0,0 2,1-2,1 0,0 0,8-2,1-2,1 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 171,8-171,9-0,1 0,0-0,3 257,5-257,4 0,1 0,0-228,9-228,8 0,1 Miljö- och räddningstjänstnämnden 59,2-57,6 1,6 0,0 1,3 87,8-88,0-0,2 0,8-67,5-67,7-0,2 Stadsbyggnadsnämnden 292,5-288,2 4,3 2,1 2,7 438,4-438,4 0,0 3,1-320,3-320,3 0,0 Torshälla stads nämnd 234,4-232,9 1,5 0,0-4,1 342,1-347,0-4,9 0,0-309,3-314,2-4,9 Valnämnden 6,0-3,4 2,6 0,0 2,0 6,7-6,2 0,5 0,0-4,5-4,0 0,5 Vuxennämnden 1 046, ,4-8,7 0,0-12, , ,1 0,0 0, , ,3 0,0 Överförmyndarnämnden 7,0-8,2-1,2 0,0 0,0 9,2-9,9-0,7 0,0-7,9-8,6-0,7 SUMMA 4 334, ,5 91,0 8,1 20, , ,3-38,6 13, , ,3-38,6 Intäkter Kostnader Resultat Ack. budget Avvikelse mot budget Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse mot budget Fastighetsenheten 112,6-107,9 4,7-0,3 5,0 165,2-165,2 0,0-9,1 0,0 Mark- och fastighet 42,9-40,6 2,3 0,0 2,3 51,2-51,2 0,0-5,9 0,0 Skaderegleringsutgifter - 0,3-0,3-1,3 1,0 0,0-2,0-2,0-2,0 0,0 Pensionsutbetalningar (netto) - 75,5-75,5-58,0-17,5 0,0-87,0-87,0-87,0 0,0 Personalomkostnader (PO-pålägg) 9,3 9,3 8,1 1,2 14,0 14,0 12,2 1,8 Statsbidrag förskola 25,4 25,4 23,1 2,3 37,8 37,8 34,7 3,1 Finansiell leasing 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,2 Pålägg inköp 0,8 0,8 2,2-1,4 3,4 3,4 3,4 0,0 Miljöavgifter på personbilar och flyg 1,2 1,2 1,3-0,1 2,0 2,0 2,0 0,0 Interna räntor 93,9 93,9 90,8 3,1 136,2 136,2 136,2 0,0 Externa finansiella poster (ingående i nämndresultaten) - 0,1 2,6 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetregleringsposter: Nytt löneavtal 0,0-2,5-2,5-95,7 11,3 KS allmänna 0,0-0,5-0,5-5,4 Ekologisk utveckling - 2,2 Grön omställning - 2,0 Näringslivsutveckling - 3,0 Ortsutveckling - 2,5 Reserv - demografi 0,0 0,0-19,1 0,0 Kretsloppspark - 2,5 0,0 Spetssamverkan - Mälardalens högskola Fältarbetare - ungdomar - 1,0-1,0-1,0 0,0 Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare - 7,0-7,0-13,6 6,6 Projekt minskad administration 0,0 4,0-4,0 Användning av AFA pengar från ,0 0,0 Användning av AFA pengar från ,0 0,0 Lägre elkostnader 0,0 5,0-5,0 Omlastningscentralen - 0,6 0,0 Användning av Bostadssociala pengar ,0-0,4 Användning av Bostadssociala pengar ,0-2,0 Ofinansierade budgetanslag 0,0-6,8 Överförda projektpengar - 7, ,2 0,0-8,5 Över-/underskott - 8, ,3 0,0-13,0 Kommun- och nämndersättningar ,5 Resursfördelning (skolpeng, á-pris) 60,8 S:a övriga kommungemensamma kostnader ,0-116,0 64,8 65,9-1, ,3-159,6 93,5-58,0 43,9 S:a verksamhetens driftnetto 981, ,5 155,8 19, , ,9 54, ,7 5,3 14

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FINANSIELL ANALYS Metod.............................................................3 Resultatet..........................................................3

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel Utformning av tilläggsupplysningar 2013 vägledning och exempel 2 Förord Resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen ska visa kommunens samtliga intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 30 september, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 9 oktober, kl 15.00 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

Delårsbokslut 31 augusti 2014

Delårsbokslut 31 augusti 2014 Delårsbokslut 31 augusti 2014 Arvika kommun Innehållsförteckning Delårsbokslut... 3 Omvärldsanalys... 4 Viktiga händelser under perioden... 5 Personalanalys, Medarbetare och arbetssätt... 10 Finansiell

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 Fotografier i denna årsredovisning är från senaste årens ljusfestivaler i Alingsås. Illustrationer av Idermark och Lagerwall. ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 INLEDNING

Läs mer