Redovisningsprinciper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningsprinciper"

Transkript

1 Redovisningsprinciper Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden med några undantag. Anläggningstillgångar Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst ett basbelopp. För nya investeringar i verksamhetsfastigheter 2014 redovisas de ingående komponenterna som separata enheter med separat avskrivningstid. Ingående värden 2014 kommer att redovisas som komponenter från Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Investeringsinkomster redovisas som skuld och upplöses i samma takt som investeringen skrivs av. Kreditivränta under byggtid ingår i anskaffningsvärdet på verksamhetsfastigheter som löper under en längre period. Räntan är i dessa fall inte direkt hänförbar till det enskilda investeringsobjektets lånebehov. Avskrivningsprinciper Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Avskrivningar sker linjärt och baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningstiden anpassas till den aktuella anläggningens eller komponentens speciella förutsättningar, t ex verksamhetens art, utnyttjandet av tillgången etc. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas i normalfallet: Immateriella anläggningstillgångar System/Plattformsutveckling Programvara Systemlicenser Materiella anläggningstillgångar Mark Mark Verksamhetsfastigheter Nya verksamhetsfastigheter från 2014 Markanläggning Stomme och grund Stomkompletteringar Värme/sanitet 3 år 3-5 år Får ej överstiga kontraktstiden Obegränsad livslängd 60 år 100 år 50 år 50 år

2 El Fasad Fönster/dörrar Köksinredning Yttertak Ventilation, styr, övervakning Transport (hiss mm) Restpost/övrig byggnation Verksamhetsfastigheter till och med 2013 Verksamhetsfastigheter, bättre kvalitet Barnstugor, skolor, ålderdomshem, sporthallar etc. Verksamhetsfastigheter, sämre kvalitet Förrådsbyggnader, baracker, industribyggnader Förbättringsutgifter på fastigheter ägda av annan Ombyggnationer, lokalanpassningar Fastigheter för affärsverksamhet Kajer, stenbryggor, broar, slussar Stationsbyggnader, parkeringshus, industrispår Hallar Master, parkeringsplatser Publika fastigheter Naturreservat, parkmark, kulturreservat Trafikleder, belysning Parkanläggningar, planteringar, dagvattendammar Konstgräs Fastigheter för annan verksamhet Bostadshus Övriga fastigheter Exploateringsmark som ej ska avyttras Civilförsvarsanläggningar 40 år 50 år 40 år 30 år 40 år 25 år 25 år 25 år 50 år 30 år 5-10 år (Får ej överstiga kontraktstiden) 50 år 50 år 33 år 20 år Obegränsad livslängd 33 år 10 år 10 år 50 år Obegränsad livslängd 33 år Maskiner Maskinstegar, slussportar, pråmar 33 år Ismaskiner, plogar, maskinell utrustning för avfallshantering, 10 år mobilkranar, elektriska motorer, traktorgrävmaskiner, maskiner för storkök, maskiner för verkstäder Mikrovågsugnar, symaskiner, gräsklippare, golvvårdsmaskiner, 5 år Maskinkompletteringar, maskiner och redskap för park

3 Möbler och inredningsartiklar med måttligt slitage Larmutrustning, hjälpmedel, vårdutrustning, klimatanläggning datakommunikationsutrustning Möbler och inredningsartiklar med större slitage Enklare vårdutrustning, äldreboendesängar Kontorsmöbler, skolmöbler Datorer, skrivare etc. Bilar och andra transportmedel Mindre bussar, personbilar, släpvagnar Konst Tavlor, skulpturer Övriga maskiner och inventarier Pontoner, lekställningar, trafiksignaler Övervakningssystem, parkeringsautomater 5 år 10 år 10 år 3 år 5 år Obegränsad livslängd 20 år 10 år Finansiella tillgångar Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som anläggningstillgång. Innehav ej avsedda för stadigvarande bruk redovisas som omsättningstillgång. Utlåning till kommunala bolag redovisas som anläggningstillgång. Den del som förfaller inom ett år redovisas som omsättningstillgång. Exploateringsverksamhet Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande (schablonkostnad enligt kalkyl) kostnader när äganderätten övergår till köparen. Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång. Finansiella skulder Finansiella skulder delas in i kortfristiga och långfristiga skulder. Skulder som förfaller till betalning inom tolv månader redovisas som kortfristig skuld. Övriga finansiella skulder redovisas som långfristig skuld. Löner, semesterlöneskuld och övriga löneförmåner Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. Semesterlöneskuld, okompenserad övertid samt därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas som en kortfristig skuld och belastar det år de intjänas. Lönekostnad för vikarier redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden, dvs. de kostnadsförs i samband med utbetalning.

4 Pensioner Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Vid beräkning av pensionsskulden används Sveriges kommuner och landstings beräkningsmodell (RIPS07). Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pensionsavtalet KAP-KL utbetalas i sin helhet till kommunens anställda för individuell placering. Skatteintäkter Innevarande års preliminära skatteinbetalningar, den preliminära slutavräkningen för innevarande år samt korrigeringen av avräkningen avseende föregående år redovisas som intäkt innevarande år. Leasingavtal Inga hyresavtal kortare än 20 år redovisas som finansiell leasing. Anläggningstillgångar som omfattas av finansiell leasing har tagits upp till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av hela kontraktstidens leasingavgifter. Endast kapitaldelen av leasingavgiften har använts vid beräkningen. Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värde på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har tagits med i sammanställningen. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats. Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Den uppskjutna skatteskulden redovisas under avsättningar. Kommunen och de kommunala bolagen kan tillämpa olika redovisnings- och värderingsprinciper. För 2014 har bolagen följt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Eventuella skillnader har inte justerats.

5 Resultaträkning Eskilstuna kommun Belopp i mnkr Delår jan-aug Budget 2014 Prognos 2014 Helår Avvikelse mot budget 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter Not 1 699,4 678, , ,2 3, ,5 Jämförelsestörande intäkter Not 2 41,6 118,3 47,8 61,2 142,6 Verksamhetens kostnader Not , , , ,0-9, ,9 Jämförelsestörande kostnader Not 4-71,6-35,9-95,3-98,2-61,0 Avskrivningar Not 5-116,7-106,7-199,4-198,7 0,7-160,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , , , ,5 5, ,3 Skatteintäkter Not , , , ,6 12, ,6 Statsbidrag och utjämning Not 7 930,5 898, , ,6 1, ,4 Finansiella intäkter Not 8 65,2 57,6 96,8 95,8-1,0 91,8 Finansiella kostnader Not 9-75,6-66,7-112,4-109,5 2,9-107,1 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 97,5 278,0 32,5 54,1 21,6 173,4 Extraordinära intäkter - - Extraordinära kostnader - - ÅRETS RESULTAT 97,5 278,0 32,5 54,1 21,6 173,4 Användande av AFA-pengar ,5 47,5 Reavinster -12,5 Årets resultat enligt balanskravet 85,0 272,3 80,0 89,1 162,4 Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 127,5 195,6 32,5 91,1 91,8 Årets resultat - andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag 3,7% 5,8% 0,6% 0,8% 3,2% 1

6 Balansräkning Eskilstuna kommun Belopp i mnkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Not 10 10,2 7,4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not , ,0 Maskiner och inventarier Not ,7 218,8 Finansiella anläggningstillgångar Not , ,8 Summa anläggningstillgångar 5 671, ,0 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Bidrag till statlig infrastruktur Not ,6 120,9 Summa bidrag till statlig infrastruktur 114,6 120,9 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd, lager och exploateringsfastigheter Not ,4 134,0 Fordringar Not ,1 672,1 Kortfristiga placeringar Not 17 2,5 2,5 Kassa och bank 12,5 7,9 Summa omsättningstillgångar 1 358,5 816,5 SUMMA TILLGÅNGAR 7 144, ,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Ingående eget kapital 2 396, ,6 Periodens resultat 97,5 278,0 Summa eget kapital Not , ,6 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner Not 19 81,5 73,9 Andra avsättningar Not 20 94,6 111,9 Summa avsättningar 176,1 185,8 SKULDER Långfristiga skulder Not , ,8 Kortfristiga skulder Not ,8 760,2 Summa skulder 4 474, , , ,4 Ansvarsförbindelser: Not 23 Pensionsförpliktelser 2 249, ,6 Borgensåtaganden 1 775, ,4 Summa ansvarsförbindelser 4 025, ,0 2

7 Finansieringsanalys Eskilstuna kommunen Belopp i mnkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Delår jan - ang Årets resultat 97,5 278,0 Justering för ej likvidpåverkade poster Not ,9 70,3 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 204,4 348,3 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 179,9-133,0 Ökning/minskning förråd mm - 12,6 26,5 Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 139,5-640,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 511,2-398,4 INVESTERINGSVERKSAMHET Investering immateriella anläggningstillgångar - 3,5-7,5 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering materiella anläggningstillgångar - 246,4-196,2 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12,5 5,7 Investering i finansiella anläggningstillgångar - 0,8 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet - 237,4-198,8 FINANSIERINGSVERKSAMHET Nyupptagna lån 149,0 704,0 Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar - 423,2-107,3 Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 274,2 596,7 UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur - - Årets kassaflöde - 0,4-0,5 Likvida medel vid årets början 12,9 8,4 Likvida medel vid periodens slut 12,5 7,9 Förändring av likvida medel - 0,4-0,5 3

8 Noter avseende Eskilstuna kommun Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 118,6 117,6 Taxor och avgifter 107,0 92,6 Hyror och arrenden 195,5 187,6 Erhållna statsbidrag och andra bidrag 278,3 280,3 Summa 699,4 678,1 Not 2 Jämförelsestörande intäkter Exploateringsintäkter 0,9 11,6 Projekt, Fler i arbete 28,2 16,1 Återbetalning FORA 80,0 Återföring moms på kommunkontrakt ,9 Reavinster, försäljning av anläggningstillgångar 12,5 5,7 Summa 41,6 118,3 Jämförelsestörande poster har räknats om för 2013, där hänsyn har tagits till projektet, fler i arbete. Not 3 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 2 179, ,3 Pensionskostnader 161,3 132,0 Lokalkostnader 419,2 414,5 Köp av verksamhet 442,2 400,6 Lämnade bidrag 314,1 326,6 Material inklusive värdeförändring omsättningstillgångar 133,0 125,7 Övriga tjänster inklusive uppdragstagare 282,2 279,9 Summa 3 931, ,6 Not 4 Jämförelsestörande kostnader Exploateringskostnader 2,6 12,4 Realisationsförlust/utrangering 0,3 Projekt, Fler i arbete 68,7 33,7 Friskolor, tvist om lokalbidrag -10,2 Summa 71,6 35,9 154,2 Jämförelsestörande poster har räknats om för 2013, där hänsyn har tagits till projektet, fler i arbete. Not 5 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan 116,7 106,7 - varav immateriella tillgångar 1,2 0,1 - varav fastighet och anläggningar 71,9 66,4 - varav inventarier 43,1 39,7 - varav leasade tillgångar 0,5 0,5 Nedskrivning av fastighet och anläggningar Summa 116,7 106,7 Not 6 Skatteintäkter Kommunalskatt, preliminär skatteinbetalning 2 549, ,2 Preliminär slutavräkning innevarande år 10,5-17,6 Slutavräkningsdifferens föregående år -3,7 10, , ,4 4

9 Not 7 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 699,2 675,1 Kostnadsutjämning 100,0 72,2 LSS-utjämning 7,2 5,2 Strukturbidrag 6,9 15,9 Regleringsbidrag 15,4 30,0 Kommmunal fastighetsavgift 101,8 100,1 Summa 930,5 898,5 Not 8 Finansiella intäkter Räntor på lån till kommunala bolag 47,7 32,1 Räntor på Förlagsbevis Kommuninvest ek.för. 0,2 0,6 Räntor likvida medel 0,4 19,6 Utdelning från kommunala bolag 6,0 3,6 Utdelning från andra företag 0,4 0,9 Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar - 0,6 Övriga finansiella intäkter 10,5 0,2 Summa 65,2 57,6 Not 9 Finansiella kostnader Räntor långfristiga lån 72,6 63,1 Räntor kortfristiga lån 0,2 1,5 Avgår räntebidrag - - Räntor finansiell leasing 0,7 0,7 Övriga finansiella kostnader 1,4 0,1 Summa 74,9 65,4 Ränta pensionsavsättning 0,7 1,3 Summa totalt 75,6 66,7 Not 10 Immateriella anläggningstillgångar Ack. anskaffningsvärde 8,5 1,1 Ackumulerade avskrivningar -0,6 0,0 Ingående bokfört värde 7,9 1,1 Omklassificering -1,1 Årets nyanskaffningar 3,5 7,5 Årets avskrivningar -1,2-0,1 Summa 10,2 1,1 Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar Markreserv Ack. anskaffningsvärde 185,7 143,6 Ackumulerade avskrivningar -14,6-13,1 Ingående bokfört värde 171,1 130,5 Årets nyanskaffningar 0,1 6,8 Årets avskrivningar -1,7-0,9 Summa 169,5 136,4 Verksamhetsfastigheter Anskaffningsvärde 3 589, ,7 Ackumulerade avskrivningar , ,1 Ingående bokfört värde 1 984, ,6 Omklassificering -0,4 Årets nyanskaffningar 86,7 16,6 Årets avskrivningar -47,5-46,6 Försäljning/utrangering -0,1 0,0 Summa 2 023, ,2 5

10 Fastigheter för affärsverksamhet (Bussterminal, flygplats) Anskaffningsvärde 139,9 15,6 Ackumulerade avskrivningar -8,8-8,2 Ingående bokfört värde 131,1 7,4 Årets avskrivningar -1,7-0,1 Summa 129,4 7,3 Publika fastigheter (Gator, vägar, parker) Anskaffningsvärde 1 093, ,4 Ackumulerade avskrivningar -414,1-388,0 Ingående bokfört värde 679,0 636,4 Årets nyanskaffningar 4,3 0,0 Årets avskrivningar -18,6-17,4 Summa 664,7 619,0 Fastigheter för annan verksamhet (Tomrättsmark, teater mm) Anskaffningsvärde 191,6 91,4 Ackumulerade avskrivningar -16,4-15,8 Ingående bokfört värde 175,2 75,6 Årets avskrivningar -2,4-1,5 Summa 172,8 74,1 Pågående ny-, till- och ombyggnad Ingående bokfört värde 289,2 306,5 Omklassificering 31,5 Årets nettoanskaffningar 114,8 145,1 Summa 404,0 483,1 Finansiella leasingavtal, fastigheter Anskaffningsvärde 18,0 18,0 Ackumulerade avskrivningar -4,3-3,6 Ingående bokfört värde 13,7 14,4 Årets avskrivningar -0,5-0,5 Summa 13,2 13,9 Summa totalt 3 577, ,0 6

11 Not 12 Maskiner och inventarier Maskiner Anskaffningsvärde 8,6 4,5 Ackumulerade avskrivningar -1,9-1,4 Ingående bokfört värde 6,7 3,1 Omklassificering 0,3 Årets nyanskaffningar 0,6 0,1 Årets avskrivningar -0,5-0,3 Summa 6,8 3,2 Inventarier Anskaffningsvärde 723,8 655,6 Ackumulerade avskrivningar -500,5-444,6 Ingående bokfört värde 223,3 211,0 Omklassificering 2,0 Årets nyanskaffningar 39,2 19,7 Årets avskrivningar -41,0-37,9 Årets nedskrivning - 0,2 - Summa 221,3 194,8 Byggnadsinventarier Anskaffningsvärde 4,8 4,9 Ackumulerade avskrivningar -1,8-1,4 Ingående bokfört värde 3,0 3,5 Omklassificering -0,3 Årets nyanskaffningar 0,3 0,3 Årets avskrivningar -0,3-0,3 Summa 3,0 3,2 Bilar och andra transportmedel Anskaffningsvärde 7,3 5,8 Ackumulerade avskrivningar - 2,9-2,4 Ingående bokfört värde 4,4 3,4 Årets nyanskaffningar 4,5 1,5 Årets avskrivningar - 0,4-0,3 Summa 8,5 4,6 Pågående arbeten, maskiner och inventarier Ingående bokfört värde 8,0 - Årets nettoanskaffningar - 4,2 5,8 Summa 3,8 5,8 Konst Anskaffningsvärde 1,3 1,5 Ackumulerade avskrivningar -0,2-0,2 Ingående bokfört värde 1,1 1,3 Omklassificering -0,2 Årets nyanskaffningar - - Årets avskrivningar - 0,0-0,0 Summa 1,1 1,1 Övriga inventarier Anskaffningsvärde 12,5 12,7 Ackumulerade avskrivningar -6,7-5,5 Ingående bokfört värde 5,8 7,2 Omklassificering - 0,3 Årets nyanskaffningar 0,2 - Årets avskrivningar -0,8-0,8 Summa 5,2 6,1 Summa Totalt 249,7 218,8 7

12 Not 13 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i kommunens koncernföretag Näshultagården AB 1,8 1,8 E-a Kommunföretag AB 31,0 31,0 Tuna Kross AB 0,1 0,1 Tunavallen Fastighetsförvaltning KB 1,3 1,3 Gröndal Stadion 1 KB 0,7 0,7 Ekängen Arena Fastighetsförvaltning KB 0,4 0,4 Eskilstuna 350 år AB 0,3 0,3 Eskilstuna Marknadsföring AB 0,3 0,3 ELP 1 AB - 0,1 ELP 4 AB 0,1 0,1 Summa 36,0 36,1 Aktier och andelar i övriga företag Södermanlands Läns Trafik AB - - Södermanlands kollektivtrafikmyndighet 7,2 7,2 Bostadsrätter 6,6 6,6 Kommuninvest 4,8 4,8 Gjutaren i Torshälla AB 3,3 - Summa 21,9 18,6 Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomiska förening har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt kr för Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomiska förening inkl insatsemissioner uppgick till kr. Obligationer, Förlagsbevis och andra värdepapper Kommuninvest ekonomisk förening 17,3 17,3 Utlåning via internbank E-a Kommunfastigheter AB 674,0 195,0 E-a Kommunföretag AB 10,4 10,4 Torshälla Fastighets AB 228,5 175,8 Parken Zoo AB 10,0 68,9 E:a Energi & Miljö AB 710, ,0 E.a Energi & Miljö Elnät AB 75,0 125,0 Gröndal Stadion 1 KB 13,7 16,1 Ekängen Arena Fastighetsförvaltning KB 8,9 10,5 Tunavallen Fastighetsförvaltning KB 28,0 32,7 SEVAB Förvaltning AB - 6,2 Summa 1758,5 1735,6 Ägarreverser Näshultagården AB 0,1 0,1 Summa 0,1 0,1 Övrig utlåning Övriga - 0,1 Summa totalt 1 833, ,8 8

13 Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur Ackumulerat bidrag 124,1 122,8 Ackumulerad upplösning -5,0 Ingående bokfört värde 119,1 122,8 Justering föregående år -1,3 Årets indexuppräkning 1,4 Årets upplösning -3,2-3,3 Summa 114,6 120,9 Bidraget avser Citybanan. Bidraget upplöses under 25 år med start Not 15 Förråd, lager och exploateringsområden Förråd, lager 0 0,2 Exploateringsområden Ingående värde 141,8 160,2 Årets utgifter 69,1 37,6 Uttag exploateringsområden -2,6-12,4 Omklassificering 0,5-31,5 Till investeringsredovisning -54,4-20,1 Summa exploateringsområden 154,4 133,8 Summa totalt 154,4 134,0 Not 16 Fordringar Kundfordringar 27,8 35,2 - varav kommunala bolag 7,6 17,7 Kortfristig del av långfristig fordran 675,9 0,0 Statsbidragsfordringar 53,2 13,8 Andra kortfristiga fordringar 118,7 195,7 - varav avtalsförsäkring, Fora 0,0 0,0 - varav utlåning till kommunala bolag via internbank 70,0 161,9 Momsfordran 18,3 17,9 Förutbetalda kostnader 169,8 169,8 - varav övriga förutbetalda kostnader 169,8 169,8 Upplupna intäkter 122,9 235,5 - varav upplupna ränteintäkter 19,2 25,1 - varav upplupna skatteintäkter/generella statsbidrag 63,1 88,6 - varav anteciperad utdelning från E-a Kommunföretag AB 6,0 1,5 - varav upplupna äldreomsorgsavgifter 8,2 5,8 - varav avtalsförsäkring Fora 0,0 80,0 - varav övriga upplupna intäkter 26,4 34,5 Övriga fordringar 2,5 4,2 Summa 1189,1 672,1 Not 17 Kortfristiga placeringar Obligationer, räntebärande 0,2 0,2 Aktier i marknadsnoterade företag 2,3 2,3 Summa 2,5 2,5 Marknadsvärde aktier 11,0 10,6 Not 18 Eget kapital Ingående balans 2 396, ,6 Årets resultat 97,5 278,0 Summa 2 493, ,6 Not 19 Avsättningar för pensioner Avsättning enl avtal 76,9 67,7 Avsättning för visstidspensioner enl PAKL 4,6 6,2 Summa 81,5 73,9 9

14 Antal visstidsförordnanden Politiker 7 7 Tjänstemän 0 0 Not 20 Andra avsättningar Ackumulerad avsättning för statlig infrastruktur 124,1 122,8 Ackumulerade utbetalningar - 31,1-12,3 Avsättning för statlig infrastruktur, ingående bokfört värde 93,0 110,5 Årets avsättning för statlig infrastruktur 1,6 1,4 Årets utbetalning - - Summa 94,6 111,9 Not 21 Långfristiga skulder Nordea koncernkonto 170,3 228,7 Lån i banker och kreditinstitut 1 983, ,0 Finansell leasing 15,7 16,1 Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag 2,7 - Summa 2 171, ,8 Beviljad checkkredit 400,0 400,0 Not 22 Kortfristiga skulder Kommunala bolag varav avräkning mot internbanken - - Leverantörsskulder 133,3 123,8 - varav till kommunala bolag 11,8 8,8 Mervärdesskatt 1,8 2,1 Personalens skatter och avgifter 126,1 118,2 - varav personalens källskatt 57,0 54,0 - varav arbetsgivaravgifter 69,1 64,2 Upplupna kostnader 282,3 304,7 - varav semesterlöneskuld 108,2 101,5 - varav sociala avgifter 41,6 39,0 - varav särskild lönesskatt 28,7 32,5 - varav räntekostnader 24,0 15,5 - varav pensionskostnad individuell del 79,4 74,3 - varav kostnad för lönerevision 0,3 41,9 Övriga interimsskulder 250,4 206,2 Lån i banker och kreditinstitut 1505,0 - Övriga korta skulder 3,9 5,2 Summa 2302,8 760,2 Not 23 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Pensionsåtagande intjänade före , ,7 Löneskatt på pensionsåtagande intjänade före ,1 434,9 Pensionsavtal för förtroendevalda (Visstidspension) 83,1 73,2 Löneskatt på pensionsavtal för förtroendevalda (Visstidspension) 20,2 17,8 Summa 2 249, ,6 Antal visstidsförordnanden Förtroendevalda

15 Borgensåtaganden Kommunala bolag 1 771, ,1 Föreningar och kooperativ 2,4 2,4 Egna hem (förlustansvar gentemot staten) 2,4 2,9 Summa 1 775, ,4 Eskilstuna Kommun har den 20 februari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerarfördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Eskilstuna kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Summa totalt 4 025, ,0 Not 24 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Justering för finansiell leasing Justering för realisationsvinster -12,2-5,7 Justering för avsättning för medfinansiering, statlig infrastruktur 1,6 Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 4,5 3,3 Justering för av- och nedskrivningar 116,7 106,7 Justering för avsättningar för pensioner -3,7-2,5 Justering för omklassificering -31,5 Summa 106,9 70,3 Övriga tilläggsupplysningar Leasingåtaganden Leasingavgifter Finansiell leasing: Nuvärden av framtida minimi-leasavgifter, avseende icke uppsägningsbara finansiella leasingavtal fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år 0,5 0,4 Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 2,1 2,0 Förfaller till betalning senare än fem år 13,1 13,7 Summa 15,7 16,1 Operationell leasing: Nominella värden av framtida minimi-leasavgifter, avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år 73,6 75,4 Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 125,3 180,2 Förfaller till betalning senare än fem år 97,7 145,0 Summa 296,6 400,6 11

16 Pågående exploateringsverksamhet (mkr) Redovisat Varav resultatfört Område t o m t o m Torshälla Eklunda 5:8 Inkomster 2,9 Intäkt 2,9 Utgifter -0,6 Kostnad -0,6-1,9 Vilsta industriområde Inkomster 2,5 Intäkt 2,5 Utgifter -2,9 Kostnad -1,0-0,2 Hållsta 6:1, Tandlarvägen Inkomster Intäkt Utgifter 0,1 Kostnad Bjällersta 5:8. bostäder Inkomster Intäkt Utgifter -1,8 Kostnad Torshälla -Mälby 8:3 Inkomster 1,1 Intäkt 1,1 Utgifter -1,0 Kostnad -0,8 Snälltorpet Inkomster Intäkt Utgifter -1,2 Kostnad -1,2-0,7 Roxnäs, tomter Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad Våghalsen Inkomster 2,5 Intäkt 2,5 Utgifter -2,4 Kostnad -2,4 Bjällersta 1:1 Inkomster Intäkt Utgifter -0,2 Kostnad -0,2 Kv Vittnet Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad -1,0 Lagersberg 1:1 Inkomster Intäkt Utgifter 0,0 Kostnad 0,0-2,2 Torlunda 1:271, Skogsvallen Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad Gunnarsskäl, rangerbangård Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad -4,9 Munktellstaden Inkomster Intäkt Utgifter -8,3 Kostnad -4,4 Borsöknatorp Inkomster 4,1 Intäkt 4,1 Utgifter -1,6 Kostnad -1,0 Torshälla 5:8, Granbacken Inkomster Intäkt Utgifter -0,9 Kostnad Verkmästaren 6 och 7, högskola mm Inkomster Intäkt Utgifter -0,8 Kostnad Eskilstuna Logistikpark Inkomster 16,4 Intäkt 16,4 Utgifter -120,3 Kostnad -11,9-205,7 Valhalla 1:1, Bredäng Inkomster Intäkt Utgifter -6,0 Kostnad Vilsta 2:1 Stålforsen Inkomster Intäkt Utgifter -0,2 Kostnad 0,0 Vilsta 2:1 Thuleparken Inkomster Intäkt Utgifter -0,3 Kostnad 0,0 Gillet 1 Inkomster Intäkt Utgifter -1,8 Kostnad Odlaren, Trumtorp Inkomster 0,5 Intäkt 0,5 Utgifter -0,4 Kostnad 12

17 Odlaren infrastruktur Inkomster Intäkt Utgifter -5,6 Kostnad -14,8 Mejseln 1 och 2 Inkomster Intäkt Utgifter -0,2 Kostnad Expl. Fristaden 1:10 Kanonhuset Inkomster Intäkt Utgifter -0,9 Kostnad Expl. Slagsta 1:13 Inkomster Intäkt Utgifter -0,6 Kostnad Slagsta 1:1, Orkestervägen Inkomster Intäkt Utgifter Kostnad -0,4 Expl. Vinkelhaken 7/Vörten 1 Inkomster Intäkt Utgifter -1,8 Kostnad -1,7-1,5 Djursta bostadsomr. Inkomster Intäkt Utgifter -1,7 Kostnad 0,0-1,8 Svista Inkomster 11,4 Intäkt 11,4 Utgifter -9,6 Kostnad -5,9-12,1 Kjulakorset Inkomster 0,4 Intäkt 0,4 Utgifter -4,2 Kostnad -4,2-0,4 Källsta industriomr. Inkomster 9,0 Intäkt 9,0 Utgifter -1,3 Kostnad -1,0 Västerledens industriomr. Inkomster 13,5 Intäkt 13,5 Utgifter -8,6 Kostnad -6,4-3,7 Eskilshem 4:7, 4:8, bostäder Inkomster 0,1 Intäkt 0,1 Utgifter Kostnad Skiftinge 1:1, handelsområde Inkomster Intäkt Utgifter -11,0 Kostnad Skolmästaren, Tunafors skola, bostäder Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad Ospecificerat exploatering Inkomster Intäkt Utgifter -0,4 Kostnad Övriga mindre projekt Inkomster Intäkt Utgifter -0,1 Kostnad Summa ink. 64,4 Summa int 64, Summa utg. -197,1 Summa kostn -42, Summa inv.utg. -251,3 Netto pågående exploateringsområden -384,0 Ack. resultat 21,7 Not 25 Eget kapital koncern Belopp i mnkr Ingående balans 2 767, ,8 Justering återläggning av övervärden koncerninterna bolagsförvärv -18,0 0,0 Årets resultat 243,2 379,8 Summa 2 993, ,6 13

18 Driftredovisning för Eskilstuna kommun Belopp i mnkr Resultat jan-aug Intäkter Kostnader Resultat Varav överskott från tid. år Avvikelse mot budget Intäkter Kostnader Resultat Prognos helår Varav överskott från tid. år Budget Prognos Avvikelse mot budget Kommunstyrelsen 384,2-336,5 47,7 1,8 35,8 566,1-548,4 17,7 2,7-276,1-258,4 17,7 Arbetsmarknads- och familjenämnden 630,2-667,5-37,3 0,0-33,4 923,1-974,5-51,4 0,0-694,0-745,4-51,4 Barn- och utbildningsnämnden 1 500, ,0 80,6 3,7 28, , ,3 0,3 5, , ,5 0,3 Kommunrevisionen 1,9-1,9 0,0 0,5 0,0 2,1-2,1 0,0 0,8-2,1-2,1 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 171,8-171,9-0,1 0,0-0,3 257,5-257,4 0,1 0,0-228,9-228,8 0,1 Miljö- och räddningstjänstnämnden 59,2-57,6 1,6 0,0 1,3 87,8-88,0-0,2 0,8-67,5-67,7-0,2 Stadsbyggnadsnämnden 292,5-288,2 4,3 2,1 2,7 438,4-438,4 0,0 3,1-320,3-320,3 0,0 Torshälla stads nämnd 234,4-232,9 1,5 0,0-4,1 342,1-347,0-4,9 0,0-309,3-314,2-4,9 Valnämnden 6,0-3,4 2,6 0,0 2,0 6,7-6,2 0,5 0,0-4,5-4,0 0,5 Vuxennämnden 1 046, ,4-8,7 0,0-12, , ,1 0,0 0, , ,3 0,0 Överförmyndarnämnden 7,0-8,2-1,2 0,0 0,0 9,2-9,9-0,7 0,0-7,9-8,6-0,7 SUMMA 4 334, ,5 91,0 8,1 20, , ,3-38,6 13, , ,3-38,6 Intäkter Kostnader Resultat Ack. budget Avvikelse mot budget Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse mot budget Fastighetsenheten 112,6-107,9 4,7-0,3 5,0 165,2-165,2 0,0-9,1 0,0 Mark- och fastighet 42,9-40,6 2,3 0,0 2,3 51,2-51,2 0,0-5,9 0,0 Skaderegleringsutgifter - 0,3-0,3-1,3 1,0 0,0-2,0-2,0-2,0 0,0 Pensionsutbetalningar (netto) - 75,5-75,5-58,0-17,5 0,0-87,0-87,0-87,0 0,0 Personalomkostnader (PO-pålägg) 9,3 9,3 8,1 1,2 14,0 14,0 12,2 1,8 Statsbidrag förskola 25,4 25,4 23,1 2,3 37,8 37,8 34,7 3,1 Finansiell leasing 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,2 Pålägg inköp 0,8 0,8 2,2-1,4 3,4 3,4 3,4 0,0 Miljöavgifter på personbilar och flyg 1,2 1,2 1,3-0,1 2,0 2,0 2,0 0,0 Interna räntor 93,9 93,9 90,8 3,1 136,2 136,2 136,2 0,0 Externa finansiella poster (ingående i nämndresultaten) - 0,1 2,6 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetregleringsposter: Nytt löneavtal 0,0-2,5-2,5-95,7 11,3 KS allmänna 0,0-0,5-0,5-5,4 Ekologisk utveckling - 2,2 Grön omställning - 2,0 Näringslivsutveckling - 3,0 Ortsutveckling - 2,5 Reserv - demografi 0,0 0,0-19,1 0,0 Kretsloppspark - 2,5 0,0 Spetssamverkan - Mälardalens högskola Fältarbetare - ungdomar - 1,0-1,0-1,0 0,0 Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare - 7,0-7,0-13,6 6,6 Projekt minskad administration 0,0 4,0-4,0 Användning av AFA pengar från ,0 0,0 Användning av AFA pengar från ,0 0,0 Lägre elkostnader 0,0 5,0-5,0 Omlastningscentralen - 0,6 0,0 Användning av Bostadssociala pengar ,0-0,4 Användning av Bostadssociala pengar ,0-2,0 Ofinansierade budgetanslag 0,0-6,8 Överförda projektpengar - 7, ,2 0,0-8,5 Över-/underskott - 8, ,3 0,0-13,0 Kommun- och nämndersättningar ,5 Resursfördelning (skolpeng, á-pris) 60,8 S:a övriga kommungemensamma kostnader ,0-116,0 64,8 65,9-1, ,3-159,6 93,5-58,0 43,9 S:a verksamhetens driftnetto 981, ,5 155,8 19, , ,9 54, ,7 5,3 14

19 Investeringsredovisning 2014 för Eskilstuna kommun Investeringar i anläggningar,nettoutgifter (mnkr) Prognos helår 2014 Utfall t.o.m aug 2014 Utfall t.o.m aug 2013 Budget 2014 Avvikelse mot budget KS- Fastighetsenheten 94,9 79,7 326,0 200,0 126,0 KS- Mark- och fastighet 62,2 61,6 103,9 84,6 19,3 ARBETSMARKNADSNÄMND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2,2 2,9 21,8 14,6 7,2 MILJÖ- OCH RÄDDINGSTJÄNSTNÄMND 4,0 1,6 4,5 4,0 0,5 STADSBYGGNADSNÄMND 43,6 24,9 118,5 81,5 37,0 TORSHÄLLA STADS NÄMND 7,5 2,9 32,4 14,7 17,7 VUXENNÄMND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA 214,4 173,6 607,1 399,4 207,7 Inventarier,nettoutgifter (mnkr) Utfall t.o.m aug 2014 Utfall t.o.m aug 2013 Budget 2014 Prognos helår 2014 Avvikelse mot budget KOMMUNSTYRELSEN 8,9 15,9 8,3 7,3 1,0 ARBETSMARKNADSNÄMND 2,5 2,2 7,0 7,0 0,0 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 8,8 4,8 25,0 25,0 0,0 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 4,4 2,5 10,7 8,7 2,0 MILJÖ- OCH RÄDDINGSTJÄNSTNÄMND 1,0 0,4 1,7 1,4 0,3 STADSBYGGNADSNÄMND 1,7 1,4 8,7 8,7 0,0 TORSHÄLLA STADS NÄMND 1,1 0,4 1,0 1,1-0,1 VUXENNÄMND 7,0 3,1 17,0 15,0 2,0 SUMMA 30,8 30,8 79,4 74,2 5,2 Investeringar totalt,nettoutgifter (mnkr) Utfall t.o.m aug 2014 Utfall t.o.m aug 2013 Budget 2014 Prognos helår 2014 Avvikelse mot budget 245,2 204,4 686,5 473,6 212,9 varav Finansiella 0,0 0,8 15

20 Finansiella nyckeltal Resultat före extraordinära kostnader mnkr 97,5 278 Mot balanskravet redovisat resultat mnkr 85,0 272,3 Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag 2,4% 8,0% Finansnetto mnkr -10,4-9,1 Nettoinvesteringar mnkr 249,9 204,4 Självfinansieringsgrad 117% 221% Eget kapital mnkr 2 493, ,6 Eget kapital per invånare tkr 25,0 25,4 Soliditet exkl vidareutlåning till kommunala bolag % 53% 57% Soliditet exkl vidareutlåning till kommunala bolag och inkl pensionsförplikterser intjänade för 1998 % 36% 37% Kassalikviditet 63% 113% Pensionsförpliktelser mnkr 2 249, ,6 Borgensåtagande mot tredje man mnkr 4,8 5,3 Borgensåtagande mot kommunala bolag mnkr 1 771, ,1 Utdebitering kr 32,90 32,95 Utdebitering, rikssnitt kr 31,86 31,73 Medelskattekraft föregående år % Antal invånare per 1/11 föregående år Definitioner Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag; Resultat enligt balanskrav i förhållande till skatter och statsbidrag. Mot balanskravet redovisat resultat; resultat före extraordinära kostnader och justerat med reavinster och reaförluster Nettoinvesteringar; investeringsutgifter minus investeringsinkomster Självfinansieringsgrad; Mot balanskravet redovisat resultat plus avskrivningar på anläggningar (ej avskrivningar på inventarier och exploateringar) i förhållande till nettoinvesteringar i anläggningar (ej inventarier och exploateringar). Beskriver hur väl kommunen kan finansiera investeringar med egna medel. Medelskattekraft: Eskilstuna kommuns genomsnittliga beskattningsunderlag per invånare i förhållande till snittet i riket. Soliditet; eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver den långsiktiga betalningsberedskapen och det finansiella handlingsutrymmet. Kassalikviditet; Marknadsvärde på kortfristiga placeringar, kortfristiga fodringar, kassa/bank och outnyttjad checkkredit i förhållande till kortfristiga skulder. Beskriver kortsiktig betalningsberedskap och finansiellt handlingsutrymme. Pensionsförpliktelser; pensionsåtagande intjänade före 1998 inkl. löneskatt plus individuella avtal. Framtida utbetalningar som ej ännu finansierats. 16

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FINANSIELL ANALYS Metod.............................................................3 Resultatet..........................................................3

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2014 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-11-06 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer