REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Processen för ekonomisk styrning inom. Barn- och Utbildningsnämnden. Januari 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Processen för ekonomisk styrning inom. Barn- och Utbildningsnämnden. Januari 2004."

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Söderhamns kommun Granskning av Processen för ekonomisk styrning inom Barn- och Utbildningsnämnden Januari 2004 Bengt Andersson

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga Metod Nämndens ekonomiska situation Översiktlig beskrivning av Söderhamns kommuns ekonomiska styrprocessen Iakttagelser Budgeten som styrinstrument Koppling mellan verksamhetsmål och budget Processen för uppföljning och prognos Prognosförmåga Administrativt stöd och egen kompetens Systemstöd Åtgärder för en ekonomi i balans Slutsatser och revisionell bedömning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Frågeformulär enkät Redovisning av enkät - diagram Kommentarer och förbättringsförslag

3 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga Söderhamns kommuns revisorer har givit Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska processen för ekonomisk styrning inom Barn- och Utbildningsnämnden. Det övergripande syftet har varit att granska om nämnden har effektiva metoder och rutiner för ekonomisk uppföljning. Ekonomisk uppföljning handlar om att följa upp, värdera och prognostisera ekonomisk utfall i förhållande till budget. En grundförutsättning för en väl fungerande uppföljningsprocess är väl fungerande budgetprocess med tydligt ansvar och en genomtänkt struktur i budget och redovisning. Av det skälet har även den interna budgetprocessen granskats. Granskningen har genomförts av Bengt Andersson och Ove Lindholm vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Gävle. 2. Metod Aktuella dokument såsom uppföljningsrapporter, mallar, ekonomiska sammanställningar och övriga ekonomistyrdokument har studerats och analyserats. Intervjuer har genomförts med verksamhetsansvariga (rektorer), förvaltningschef, förvaltningsekonom och ordförande för nämnden. Intervjuerna har genomförts under december och januari månad 2003 och En webbaserad enkät har genomförts med ett 20-tal frågor (påståenden). Svaren har angetts i en 5-gradig skala (instämmer helt = 5, instämmer inte alls =1). I enkäten har funnits möjlighet att lämna egna kommentarer och förbättringsförslag. Målgruppen har varit verksamhetsansvariga med budgetansvar (rektorer). 3. Nämndens ekonomiska situation Det ekonomiska läget för nämnden är mycket ansträngt. Preliminärt resultat för 2003 är en negativ avvikelse jämfört budget med 8,7 Mkr. 1

4 Den ekonomiska utvecklingen under de senaste fem åren framgår av nedanstående tabell (Mkr) ( avser sammanställningen Barn- och Ungdomsnämnden) År Budget Utfall Avvikelse i belopp ,1 275,8-7, ,3 275,1-0, ,2 285,2-6, ,5 297,1-11, ,7 396,4-8,7 I budget och utfall för 2003 ingår Gymnasieskolan. Inför 2003 genomfördes en organisatorisk förändring innebärande att ansvaret för Gymnasieskolan flyttades till Barn- och Utbildningsnämnden. För att få en bild över den ekonomiska utveckling inom denna verksamhetsgren redovisas nedan den ekonomiska utvecklingen av Gymnasieskolan för perioden År Budget Utfall Avvikelse i belopp ,9 71,3-0, ,8 70,1-0, ,2 74,1-4, ,6 76,9-8,3 Gymnasieskolan (inom dåvarande Utbildningsnämnden) har under 2001 och 2002 redovisat stora negativa avvikelser mot budget. Underskotten hänför sig uteslutande till posten Interkommunala ersättningar. För 2002 var underskottet för denna kostnadspost -10,8 Mkr. I bilaga till revisionsberättelsen anger revisorerna: Revisorerna är kritiska till att utbildningsnämnden i sin internbudgetering för 2002 nollbudgeterade nettot för de interkommunala kostnaderna/ersättningarna trots kännedom om att ett minusnetto skulle bli det mest sannolika. 2

5 De totala underskotten för skolverksamheten (förskola, grundskola och gymnasieskola) under den senaste femårsperioden framgår enligt nedan ,2-1,1-10,9-19,9-8,7 I ett femårsperspektiv uppgår det ackumulerat underskott till 49,0 Mkr. En tolkning som måste göras är att det antingen funnits en bristande realism i de fastställda budgetarna eller att det har funnits en tradition och kultur som i stor utsträckning har präglats av låg kostnadsmedvetenhet och en bristande budgetdisciplin. Om det senare antagandet gäller har den nuvarande nämnden en stor utmaning i att bryta detta kulturella mönster. Granskningens syfte har inte varit att granska den interna kontrollen inom nämnden. I samband med granskningen har dock en bild framträtt som tyder på att vissa gamla kulturella mönster i verksamheten lever kvar och som i negativ mening försvårar de verksamhetsansvarigas uppgift att upprätthålla en god intern kontroll. Ett förhållande som med sannolikhet kan innebära ett icke försumbart kostnadsläckage. Den budgetavvikelse som ovan redovisas för 2003 på 8,7 Mkr är vid granskningstillfället preliminär och kan komma att förändras i samband med färdigställande av bokslut. Det bör vidare observeras att i utfallsbeloppet ingår inte belopp för förändringar i semesterlöneskulden, eftersom aktuellt belopp saknas vid granskningstillfället. 4. Översiktlig beskrivning av Söderhamns kommuns ekonomiska styrprocessen Den kommunövergripande budgetprocessen för budget genomfördes inte i detalj enligt den ursprungliga planen. Orsaken till detta var att kommunen såg sig tvingade att prioritera arbetet med kostnadsbesparingar. Under mars 2003 genomfördes upptaktsmöte mellan nämnder, bolag och kommunstyrelse. Budgetdialoger med nämnderna genomfördes under april med fokus på nämndernas nuvarande ekonomiska situation. I början på juni genomfördes budgetdialog kring preliminära ramar för

6 Den 16 juni beslutade Kommunfullmäktige om preliminära nivåer på kostnadsminskningar per nämnd och den 29 september fastställde Kommunfullmäktige slutgiltigt nivåerna per nämnd. Under oktober och första delen av november arbetade nämnderna med upprättade av förslag till budget. Den 15 december fastställdes budget av Kommunfullmäktige. Beträffande uppföljning och prognos har kommunen arbetat med tre fasta prognostillfällen beräknat på utfall per april, augusti och oktober. Mall för denna uppföljning och prognos finns fastställt. För 2004 utökas antalet uppföljnings- och prognostillfällen till fyra. Uppföljningstillfälle per februari tillkommer. Även i övrigt avses processen för ekonomi- och verksamhetsstyrning att vidareutvecklas och tydliggöras. Kommunfullmäktige har i december antagit Policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning samt modell för strategisk budget och styrprocess. 5. Iakttagelser Våra iakttagelser från Barn- och utbildningsnämnden nedan grundar sig bl.a. på resultatet från den till rektorerna riktade web-enkäten och på genomförda intervjuer. Enkätens utformning och uppbyggnad framgår av bilaga 1. Resultat från enkäten framgår i detalj av diagram i bilaga 2. I samband med enkät har funnits möjlighet att lämna kommentarer och förbättringsförslag. Några av dessa redovisas i bilaga Budgeten som styrinstrument Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten bryts ned på förvaltningsnivå. Vissa delar av anslaget ligger ansvarsmässigt kvar centralt inom förvaltningen. Detta gäller bl.a ansvaret för lokaler, interkommunala ersättningar, skolskjutsar, personliga assistenter. För huvuddelen av anslaget finns dock ett decentralt budgetansvar i form av de åtta rektorsområdena. Rektorsområdena ansvarar för personalkostnader, läromedel m.m. 4

7 Vår granskning ger en entydig bild av stora brister i den interna budgetprocessen och ur ett nämnds- och förvaltningsperspektiv har budgeten inte fungerat som ett aktivt instrument i den interna styrningen. Förklaringen till detta tycks vara att processen kring internbudget historiskt enbart har varit en central process utan delaktighet från de budgetansvariga (rektorerna). Budgeten har tilldelats utan föregående dialog och ofta först efter att lång tid förflutit av aktuellt budgetår. För år 2003 fanns kunskapen om den egna internbudgeten och därigenom förutsättningarna för verksamhetens bedrivande inte förrän i maj/juni. Därigenom har budgeten naturligtvis förlorat stor kraft som internt styrinstrument. Insikten om denna brist är stor på alla nivåer i organisationen. Ett arbete att strama upp och utveckla den interna budgetprocessen har påbörjats. För 2004 finns internbudget upprättad och kommunicerad vid bugetårets början för samtliga rektorsområden förutom för Staffanskolan. Arbetet med den utvecklade budgetprocessen kommer dock få full effekt först inför budget 2005 då det finns förutsättningar att närma sig en ideal process med stor delaktighet och ett tydligt och tidigt åtagande från de budgetansvariga inför kommande budgetår. Intervjuer och enkät bekräftar bilden av stora brister i den interna styrningen. Flertalet av de frågställningar (påståenden) som ingår i enkäten erhåller låga värden (mellan 2 och 3 i en skala 1-5). En stor medvetenhet om dessa brister finns inom förvaltningsledningen. En fördel i en situation som denna är att det inte råder några oklarheter och meningsskiljaktigheter om vad som är problemet. Att ha en gemensam problembeskrivning som grund är naturligtvis viktigt i ett förändringsarbete. Vi bedömer vidare att det i huvudsak finns en god struktur i budget och redovisning via kodplaner och mallar att bygga vidare på och att det ekonomiska ansvaret i de flesta fall är tydligt uttalat. Beträffande Staffanskolan är det allvarligt att det saknas en avstämd internbudget vid budgetårets början. Det är viktigt att det så tidigt som möjligt finns tillgång till tillförlitlig information om det ekonomiska läget och de förutsättningar och ekonomiska spelregler som gäller inför kommande budgetår. Detta eftersom det ofta tar lång tid innan beslutade åtgärder får effekt i form av kostnadsreduceringar. Granskningen visar att arbetsformerna mellan förvaltningen och Gymnasieskolan behöver utvecklas. Detta gäller arbetet i budgetprocessen, men även i övrigt behöver ansvarsuppdelning avseende det centrala och decentrala åtagandet tydliggöras och kommuniceras. 5

8 5.2 Koppling mellan verksamhetsmål och budget En god verksamhetsmässig styrning förutsätter inte enbart en väl fungerande budgetprocess i ekonomiska termer. Såsom de flesta andra kommuner arbetar Söderhamns kommun med en styrfilosofi som grundar sig på målstyrning. Att ange verksamhetsmål är ett sätt att ange prioriteringar och att fastställa vilka verksamhetsmässiga resultat som skall uppnås inom ramen för tillgängliga resurser. För att målstyrningen skall fungera i praktiken krävs dock att arbetet med verksamhetsmål bedrivs så att det finns ett naturligt och begripligt samband med resurstillgången. Med andra ord att det finns en väl fungerande koppling mellan verksamhetsmål och budget. Målbeskrivningar finns i förskolans, grundskolans och gymnasieskolans läro- och kursplaner, i kommunens skolplan, i Barn- och Utbildningsnämndens budget samt i verksamheternas lokala arbetsplaner och verksamhetsplaner. I vår granskning har vi uppfattat att fokus under år 2003 från nämnd och förvaltningsledning legat på att skapa en verksamhet i balans med budget. Stor kraft har lagts på att åstadkomma åtgärder i syfta att göra besparingar och neddragningar i verksamhet. Denna i och för sig försvarbara prioritering i nämndens och förvaltningens dagordning har inneburit att man har ägnat mycket liten tid och energi i arbetet med att förändra och utveckla arbetet med styrning via verksamhetsmål. Detta förhållande bekräftas av både enkät och intervjuer. De budgetansvariga upplever att det finns väldigt liten koppling och harmoni mellan verksamhetsmål och budget. Det ekonomiska saneringsarbete som nämnden befinner sig i innebär i realiteten en förändrad ambitionsnivå vilket i sin tur innebär att de tidigare definierade målen i vissa fall tappar sin giltighet och därigenom sin status som styrinstrument. Här har nämnden en viktig uppgift att förändra och utveckla verksamhetsmålen utifrån de nya och förändrade ekonomiska förutsättningarna. 5.3 Processen för uppföljning och prognos Rapportering till nämnd avseende ekonomiskt utfall i jämförelse med budget sker månadsvis. Vid tre tillfällen sker en mer genomgripande rapportering. Detta sker i samband med månadsbryt per april, augusti och oktober. Vid dessa tillfällen upprättas prognos över förväntat årsutfall, kommentarer till budgetavvikelser samt redovisning av åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. Den ekonomiska rapportering sker enbart per program och inte rektorsområdesvis. 6

9 Den ekonomiska sammanställningen och analysen har under större delen av 2003 skett i en central process på förvaltningsnivå utan delaktighet från de budgetansvariga. Prognosarbetet per oktober gjordes i samarbete med de budgetansvariga. Intervjuer och enkätsvar ger en kritisk bild över hur man från budgetansvariga uppfattar den tidigare enbart centrala processen avseende ekonomisk analys och prognos. Många av de frågeställningar (påståenden) som ingår i enkäten värderas mellan 2 och 3 i en skala 1-5. De ovan i granskningen redovisade iakttagelserna avseende budgetprocessen gäller även för processen kring uppföljning och prognos, vilket inte är överraskande eftersom bristerna avseende uppföljning och prognos är en konsekvens av hur budgetprocessen har organiserats och administrerats. En konsekvens av detta är att eftersom den interna budgeten på rektorsområdesnivå inte vilat på en grund av delaktighet och förankring så kan inte heller förvaltning och nämnd i någon egentlig mening utkräva något ansvar i samband med eventuella budgetöverskridanden. Därigenom tappar nämnd/förvaltning mycket av sin förmåga till styrbarhet gentemot de verksamhetsansvariga. Detta förhållande har allvarligt påverkat nämndens styrning under 2003 och farhågor finns att även 2004 innebär svårigheter styrningsmässigt eftersom inte heller budgetprocessen inför 2004 varit någon ideal process. På samma sätt som vad avser budgetprocess finns även här en stor medvetenhet hos förvaltningsledningen om rådande brister. Förändrade rutiner och ett förändrat arbetssätt med ett uttalat decentralt ansvar för uppföljning och prognos avses att gälla från år Prognosförmåga Förvaltningen upprättar och rapporterar prognoser över årsutfall (avvikelse jämfört med budget) per april (04), augusti (08) och oktober (10). Nedan redovisas nämndens prognoser i jämförelse med verkligt utfall för de tre senaste åren (Mkr). År Prognos (04) Prognos (08) Prognos (10) Årsutfall ,5-1,9-3,7-6, ,6-5,9-6,4-11, ,8-7,6-7,5-8,7 7

10 Sammanställningen ovan visar på en stor prognososäkerhet och bristande prognosförmåga. För 2001 lämnas i början på året en prognos med ett positivt utfall som vid årets slut har förbytts till en negativ avvikelse på 6,0 Mkr. För år 2002 redovisades en negativ avvikelse med 11,6 Mkr. En resultatförsämring med 5-6 Mkr i förhållande till tidigare prognoser. En stor del av skillnaden (4,4 Mkr) avser ökningar av semesterlöneskuld, ferielöneskuld och övertidsskuld. I samband med revisionsberättelsen kommenterade revisorerna detta förhållande: Oklarheter råder tydligen om och hur dessa skuldökningar ska budgeteras, följas upp och rapporteras under året. Denna oklarhet måste elimineras genom att de centrala budgetanvisningarna och anvisningarna om uppföljning blir helt tydliga när det gäller de här frågorna. Prognosavvikelsen under 2003 (drygt 1 Mkr mellan prognos 3 och årsufall) har vid granskningstillfället inte kunnat analyserats eftersom bokslutet vid tillfället var under bearbetning. 5.5 Administrativt stöd och egen kompetens Ett decentraliserat synsätt inom ekonomistyrningsområdet kräver en god ekonomikunskap hos de budgetansvariga och inom den lokala resursenheten samt ett bra stöd och en bra service från den centrala nivån. Granskningen visar ett stort behov av ekonomiutbildning. På påståendet i enkäten Jag har tillräckliga kunskaper i ekonomi för att klara min uppgift när det gäller budget och uppföljning-analys redovisas ett värde på mellan 2 och 3 på skalan 1-5 (Hälften av de svarande anger svarsalternativ 1 eller 2.) För att en utvecklad styrmodell med ett tydligt decentralt ansvar skall fungera behöver vissa utbildningsinsatser genomföras riktade dels till de budgetansvariga, men även till administrativ personal inom rektorsområdena. Enkäten visar att det administrativa stödet från förvaltningen till de verksamhetsansvariga avseende personaladministrativa frågor fungerar väl. Motsvarande stöd avseende de ekonomiadministrativa frågorna behöver dock utvecklas och nya arbetsformer införas. Detta skall naturligtvis ske i perspektivet av en förändrad ekonomistyrmodell. 8

11 5.6 Systemstöd En viktig förutsättning för möjlighet till en god ekonomistyrning är ett bra IT-baserat stöd framför allt inom det ekonomiadministrativa området. Nytt personaladministrativt system infördes under Nytt ekonomiadministrativt system infördes per 1 januari Vissa kritiska synpunkter har framkommit när det gäller det nya ekonomisystemets möjligheter att enkelt och snabbt ta ut adekvat ekonomiinformation. Behov finns av att konstruera ett antal rapporter anpassade till verksamhetens speciella behov. Till viss del kan det nya systemets upplevda brister sannolikt avhjälpas med användarutbildning. 5.7 Åtgärder för en ekonomi i balans En god ekonomistyrning innebär inte enbart väl fungerande rutiner och processer för budgetering, redovisning, uppföljning och analys. En fungerande ekonomistyrning kräver dessutom ett aktivt förhållningssätt vid avvikelser och även vid förväntade avvikelser gentemot budget. Ett förhållningssätt som innebär ett kraftfullt och tydligt agerande med snabba och väl avvägda åtgärder för att skapa en ekonomi i balans samt en kontinuerlig och konsekvent uppföljning av att beslutade åtgärder genomföres och ger önskad effekt. I ett historiskt perspektiv kan konstaterats att ett sådant förhållningssätt har saknats hos de tidigare nämnderna (Barn- och Ungdomsnämnden respektive Utbildningsnämnden). I tidigare granskningar och revisionsberättelser har även detta påtalats och kritiserats av de förtroendevalda revisorerna. I samband med budgetarbetet för 2003 upprättades en sammanställning över åtgärder för att åstadkomma nödvändiga kostnadsbesparingar under året. I efterhand kan konstateras att dessa åtgärder inte var tillräckliga för att skapa en ekonomi i balans. Vid uppföljnings och prognostillfället per sista april redovisar nämnden ett prognostiserat årsutfall på 11,8 Mkr. På grund av kommunens ekonomiska läge gav Kommunfullmäktige nämnderna i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för att komma i ekonomisk balans 2003 (Kf 112/203). Barn och utbildningsnämnde behandlade frågan bl.a vi nämndens sammanträden i juni och augusti (BUN 106/2003 och 109/2003). Åtgärdsplanen innebar utökade kostnadsbesparingar räknat i helårseffekt på 8,5 Mkr. För budgetåret 2003 innebar åtgärdsplanen en beräknad besparing på 2,2 Mkr. 9

12 I budget för 2004 redovisas beslutade åtgärder med en besparingseffekt på 16,1 Mkr för budgetåret Det ackumulerat underskott för den samlade skolverksamheten under den senaste femårsperioden uppgår till 49 Mkr. Vi kan konstatera att tidigare ansvariga nämnder inte haft förmåga att agera på det ansvarsfulla sätt som krävs för att uppnå en nödvändig ekonomi i balans. Den nuvarande nämnden med tillträde den 1/ kan inte lastas för tidigare nämnders agerande eller brist på agerande. Den avgörande frågan i denna granskning är om ansvarig nämnd för budgetåret 2003 har vidtagit nödvändiga åtgärder med den snabbhet och tydlighet som kan förväntas? Vår bedömning är att i denna del av ekonomistyrprocessen som handlar om att anpassa och förändra verksamhetens innehåll mot bakgrund av resultatutveckling och gjorda analyser finns ingen anledning att så här långt rikta kritik mot nämndens agerande. Det förutsätter dock ett fortsatt fokus på den ekonomiska utvecklingen och en konsekvent uppföljning av att beslutade åtgärder verkställs och ger önskad ekonomisk effekt. 6. Slutsatser och revisionell bedömning Stora brister kan konstaterats i nämndens interna budgetprocess. Processen har i hög utsträckning varit central utan delaktighet och dialog med de budgetansvariga. För 2003 fanns kunskap hos budgetansvariga om den egna internbudgeten och därigenom förutsättningar för verksamhetens bedrivande först efter att lång tid av verksamhetsåret förflutit. Budgeten har därigenom förlorat sin kraft som styrinstrument för nämnden. En konsekvens av detta förhållande är att nämnden inte har kunnat utkräva något ansvar vid eventuella budgetöverskridanden. Budgetprocessen avseende 2004 har förbättrats, men vissa brister kvarstår när det gäller delaktighet och dialog. Speciellt avseende Staffanskolan behöver budgetprocess och även arbetsformer rent generellt utvecklas och tydliggöras. Arbetet med att formulera, kommunicera, styra och följa upp verksamheten via verksamhetsmål har inte fungerat under det senaste året. Arbetet med besparingar och neddragningar har prioriterats. Nämnden har här en viktig uppgift att förändra och utveckla verksamhetsmålen utifrån de nya och förändrade ekonomiska resurserna samt att med dessa förändrade mål som grund tillskapa processer för kommunikation och uppföljning. 10

13 En utvecklad decentraliserad process för ekonomisk styrning kräver kunskap om kommunal ekonomi, budget, redovisning, uppföljning och analys hos de berörda för att dessa fullt ut skall kunna ta sitt ekonomiska ansvar. Granskningen visar ett stort behov av ekonomiutbildning och en kompetenssatsning inom området bör prioriteras under Vidare bör formerna för det ekonomiadministrativa stödet utvecklas och ansvarsgränserna i dessa sammanhang mellan förvaltningsnivå och verksamhetsnivå tydliggöras. Vi bedömer att nämnden aktivt arbetar för att anpassa och förändra verksamhetens innehåll. En medvetenhet om det allvarliga ekonomiska läget finns hos nämnd och ledande tjänstemän. Åtgärdsplaner med kostnadsreduceringar har utarbetats. För att långsiktigt skapa en ekonomi i balans inom nämndens ansvarsområde krävs dock stor uthållighet och fortsatt fokus på den ekonomiska utvecklingen samt en konsekvent uppföljning av att beslutade åtgärder verkställs och resulterar i önskade ekonomiska effekter. 11

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Processen för ekonomisk styrning inom. Nämnden för Lärande och arbete.

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Processen för ekonomisk styrning inom. Nämnden för Lärande och arbete. REVISIONSRAPPORT Söderhamns kommun Granskning av Processen för ekonomisk styrning inom Nämnden för Lärande och arbete Januari 2004 Bengt Andersson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen? Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande Söderhamns kommun Februari 2004 Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning

Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Martin Gandal Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan

Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan Revisionsrapport Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan Lindesbergs kommun 2007-11-30 Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa Revisionsrapport Granskning av ekonomi- och personaladministrativa processer kommun 2010-10-25 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av budget och ekonomistyrning

Granskning av budget och ekonomistyrning Revisionsrapport* Granskning av budget och ekonomistyrning Humanistiska nämnden Finspångs kommun 2008-08-22 Karin Jäderbrink *connectedthinking Innehållsförteckning Samlad revisionell bedömning...1 1 Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Revisionsrapport* Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Söderhamns kommun Februari 2008 Hans-Lennart Stenqvist Louise Cedemar *connectedthinking (1) 1. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa Revisionsrapport Granskning av ekonomi- och personaladministrativa processer kommun 2010-10-20 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av kommunens prognoser 2005 och 2006

Granskning av kommunens prognoser 2005 och 2006 Revisionsrapport* Granskning av kommunens prognoser 2005 och 2006 Mora kommun Februari 2007 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2

Läs mer

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans Ängelholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Svar på rapporten granskning av budgetprocessen

Svar på rapporten granskning av budgetprocessen Landstingsdirektörens ledningsstab 2014-05-14 Dnr 2014/0146 Ekonomienheten David Larsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på rapporten granskning av budgetprocessen Landstingsstyrelsen har tagit

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning

Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning Revisionsrapport Barn- och utbildnings- och nämndens ledning uppföljning Uppvidinge kommun Lisa Åberg och Pär Sturesson Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapporten God ekonomisk hushållning Dnr 217-2011 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Verksamhetsstyrning inom förvaltningarna

Verksamhetsstyrning inom förvaltningarna Revisionskontoret Granskning av Verksamhetsstyrning inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus Granskningsrapport nr 1/2011 Greger Nyberg och NP Magnusson Adress: Skånehuset 291 89 Kristianstad Telefon

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport, 2012 Malin Runo. Vadstena kommun Budgetprocessen i Socialnämnden

Revisionsrapport, 2012 Malin Runo. Vadstena kommun Budgetprocessen i Socialnämnden Revisionsrapport, 2012 Malin Runo Vadstena kommun Budgetprocessen i Socialnämnden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Avgränsning... 4 3. Metod och genomförande...

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun Revisionsrapport Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys Vänersborgs kommun Charlotte Karlsson Håkan Olsson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer