Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans"

Transkript

1 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av BKUs arbete för en ekonomi i balans. Revisionen önskar att BKU-nämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 3 juni 014. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Med vänliga hälsningar Bertil Wiklund Ordförande Postadress Revisionen Kramfors E-post Besöksadress Torggatan Telefon Fax Hemsida Organisationsnr

2 Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans Revisionsrapport KPMG AB 19 mars 014 Antal sidor: 11

3 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Kommunens och nämndens ekonomistyrning 10. Sammanställning över budget Budgetprocessen 10. Löpande redovisning och prognosprocessen 10.3 Nämndens uppföljningsprocess

4 1. Sammanfattning Vi har av revisorerna i fått i uppdrag att bedöma barn-, kulturoch utbildningsnämndens (BKU) arbete för en ekonomi i balans. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 013. Vår sammanfattande bedömning är att BKU-nämnden inte har haft en fungerande budget- och uppföljningsprocess avseende ekonomi. Nämnden har bl.a. avseende sparbeting inte budgeterat eller kommunicerat dessa ner på enhetsnivå. I 013 års budget har en besparing på 5,5 mkr på detta sätt inte fördelats ut till respektive enhet. Förutsättningarna för att nämnden ska klara budgeten med en sådan modell är enligt vår bedömning mycket tveksam. Vi anser vidare att nämnden brustit i sin styrning genom att inte fatta tillräckliga beslut om åtgärder när prognoserna visat på underskott. Utifrån nämndens protokoll med bilagor kan vi inte heller se att nämnden i tillräcklig omfattning har följt upp att de beslut om besparingar, inklusive ovanstående sparbeting, har verkställts och fått avsedd effekt. Vi anser därför att nämndens styrning och uppföljning måste förstärkas. Våra rekommendationer: Vi rekommenderar att en rutinbeskrivning av budgetprocessen upprättas med syfte att samtliga enheter upprättar budget på samma sätt, se avsnitt 9. Vi rekommenderar att styrdokument som upprättas dateras, se avsnitt 9. Vi rekommenderar att nämnden följer upp att sparbeting skalas ned till lägsta enhet, se avsnitt Vi rekommenderar att mallar som används kvalitetssäkras och låses, se avsnitt 10.1 Vi rekommenderar att prognoser upprättas varje månad utan undantag, se avsnitt 10.. Vi rekommenderar att förvaltningen omgående följer upp att den prognosblankett som ska fyllas i alltid är komplett, se avsnitt 10. Vi rekommenderar att nämnden löpande följer upp att handlingsplaner med konkreta åtgärder upprättas vid första indikation på underskott, se avsnitt Vi rekommenderar att nämnden följer upp att beslutade åtgärder genomförs och att det får önskad effekt, se avsnitt

5 . Bakgrund 3. Syfte Vi rekommenderar att sammanträdesprotokollen med bilagor görs tydligare så att det framgår vad som diskuteras och vilka beslut som fattas från diskussionen, se avsnitt Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska barn-, kultur- och utbildningsnämndens (BKU) arbete för att få en ekonomi i balans. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 013. BKU-nämnden har under ett flertal år redovisat stora underskott, senast år mkr (trots AFA medel med 6,3 mkr). Revisionen bedömer att det finns en risk för att nämnden inte heller kommer att klara ekonomin för år 013. För att minska risken är det väsentligt att nämnden leder och styr verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Syftet med granskningen är att bedöma nämndens arbete för att få en ekonomi i balans. Vi kommer därför att granska prognossäkerheten samt om nämnden fattat tillräckliga beslut för att komma till rätta med eventuella avvikelser. 4. Avgränsning Vår granskning kommer att särskilt inrikta sig mot hur nämnden säkerställer att de större kostnadsposterna inte överskrider budget. 5. Revisionskriterier Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller interna regelverk och rutiner. 6. Ansvarig nämnd Granskningen avser BKU-nämnden. Rapporten har saklighetsgranskats av Gudrun Sjödin, ordförande BKU, Peter Levin, förvaltningschef, och Susanne Sundström, ekonom. 7. Metod Granskningen kommer att genomföras genom: Dokumentstudie av relevanta dokument Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker

6 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Anna Sundholm, auktoriserad revisor under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal revisor. 9. Kommunens och nämndens ekonomistyrning Enligt kommunallagen (KL) 8 kap 4 ska en kommun årligen upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt (6 kap 7 KL). I syfte att följa ekonomin upprättas prognoser för att bedöma det förväntade utfallet för räkenskapsåret. I syfte att nå den budget som fullmäktige har bestämt måste nämnden besluta om åtgärder vid avvikelser. I finns följande styrdokument vad gäller ekonomistyrning: Reglementen med riktlinjer för styrning och ledning Reglementen med riktlinjer för styrning och ledning 1 beskriver i avsnitt 1.5 kommunens budgetprocess, se vidare avsnitt 10. Där framgår också att nämnderna ska upprätta en årlig plan för rapportering om sin verksamhet till kommunstyrelsen. Alla nämnder ska göra ekonomiska rapporter och lämna till kommunledningsavdelningen vid fyra tillfällen per år; februari, april (delår 1), augusti (delår ), och oktober. Program för ekonomi och verksamhetsstyrning I styrdokumentet Program för ekonomi- och verksamhetsstyrning står det att ekonomistyrningen ska vara målmedveten, väl balanserad och systematisk process som ska påverka den samlade verksamheten i den riktning som kommunledningen bestämmer. BKU-nämnden har utöver dessa styrdokument upprättat: Beskrivning av prognosarbetet i BKU-förvaltningen I dokumenten beskrivs när och hur prognosarbetet ska göras, se vidare avsnitt 10.. Dokumentet beskriver prognosarbetet steg för steg. Dokumentet är inte daterat. Kommentar 1 Fastställdes av kommunfullmäktige Fastställdes av kommunfullmäktige

7 De styrdokument som gäller för kommunen som helhet är övergripande. Eftersom dokumenten är så övergripande bedömer vi att det krävs att varje nämnd upprättar vägledande beskrivningar. Enligt vår bedömning saknas en närmare rutinbeskrivning av budgetprocessen för BKU. Vi rekommenderar att en sådan beskrivning upprättas med syfte att samtliga enheter upprättar budget på samma sätt. Vi noterar att dokumentet Beskrivning av prognosarbetet i BKU-förvaltningen inte är daterad. Vi rekommenderar att alla styrdokument som upprättas dateras så att det går att avgöra hur aktuella instruktionerna är och vilken version som gäller. Enligt vår bedömning ger förvaltningens beskrivning av prognosarbetet vägledning för den som ska göra prognosen. 10. Sammanställning över budget 013 Budgeten för BKU fördelas på de olika verksamhetsområdena: 1. Barn. Ungdom 3. Kulturenhet 4. Biblioteksverksamhet 5. Verksamhetsövergripande Verksamhets område (tkr) Budget (fastställd ) Tilläggsbudget för löner 01 (beslut ) Tilläggsbudget för löner 013 och AFA (beslut ) Slutlig budget Barn Ungdom Kultur Bibliotek Övergripande Summa I början av året fanns ingen uppdelning på barn och ungdom. 4

8 013 års budget fastställdes av kommunfullmäktige BKUs budget uppgick då till tkr. Löneökningar för år 01 blev enligt uppgift klar i december 01. Kompensation för löneökningarna erhölls genom beslut om en första tilläggsbudget 5. Nästa tilläggsbudget avser löneökningar för 013, 4 5 tkr samt inkluderade en fördelning av AFA medel tkr som tidigare hade lagts på kommunövergripande nivå Budgetprocessen BKU-förvaltningen har tre beslutsnivåer, enhetschef (bl.a rektorer), verksamhetschef och förvaltningschef. Detta gör att prognosarbetet består av tre delar. 1. Enhetschef rapporterar till verksamhetschef. Verksamhetschef rapporterar till förvaltningschef 3. Förvaltningschef rapporterar till ekonomer Varje budgetansvarig har en årsbudget att förhålla sig till. I styrdokumentet Reglementen med riktlinjer för styrning och ledning som fastställdes beskrivs de kommungemensamma riktlinjerna för styrning. Budgetarbetet inleds med budgetdirektiv i januari året före budgetåret och nämndernas budgetförslag ska lämnas innan mars månads utgång. Kommunen tillämpar rambudgetering för driftsbudgeten. Det innebär att BKU-nämnden tilldelas en budgetram som nämnden sedan fördelar ut på de olika verksamhetsområdena. BKU-nämndens budgetarbete påbörjas på enhetsnivå och sammanställs totalnivå. Enligt uppgift finns det ingen skriftlig instruktion för hur budgeten ska upprättas. Det är enhetscheferna som tillsammans med ekonomer upprättar budgetförslaget. En excelmall tillhandahålls för budgeteringen. Mallen har utvecklats av förvaltningsekonomen för att underlätta dokumentationen av budgetförutsättningarna och de antaganden som görs. De antaganden som görs dokumenteras detaljerat med bl a varje enskild tjänst och t ex vilka övriga kostnader som antas för respektive skola. Excelmallen är bara delvis låst vilket gör det möjligt att ändra formler och infoga nya rader och den har inte kontrollerats eller kvalitetssäkrats av någon. Enligt ekonomen låses dock filen när budgeten är klar. 4 Styrdokument Budget för 013 för Kramfors Kommun med planåren Beslutades av kommunstyrelsen Beslutades av kommunstyrelsen

9 Förvaltningschefen uppger att historiskt så har delar av beslutade sparbeting lagts på verksamhetsnivå. Dessa sparbeting har inte meddelats rektorerna, som därigenom inte heller har fått i uppdrag att genomföra nödvändiga besparingar. I 013 års budget har en besparing på 5,5 mkr på detta sätt inte fördelats ut till respektive enhet. Det har enligt förvaltningschefen inneburit att rektorerna har uppfattat att verksamheten har hållit sin budget men i praktiken medfört att förvaltningen totalt redovisat underskott. Fr o m 014 har rutinen ändrats och besparingar ska skalas ned till lägsta enhet d v s på rektorsområden. Kommentar Vi finner det anmärkningsvärt att inte samtliga sparbeting fördelats ut på enhetsnivå, och att förvaltningsledningen inte ens informerat rektorer om detta. Förutsättningarna för att nämnden ska klara budgeten med en sådan modell är enligt vår bedömning mycket tveksam.. Med tanke på att nämnden under ett flertal år redovisat underskott anser vi att nämnden borde ha skapat och följt upp förutsättningarna att klara budget och sparbeting. Vi utesluter inte att nämndens budget i praktiken varit underbudgeterad. Vi ser det naturligtvis som positivt att rutinen ändrats fr o m 014 och vi rekommenderar att det följs upp att så sker. Vi rekommenderar att en skriftlig beskrivning för budgetprocessen upprättas så att samtliga berörda använder samma förutsättningar och beräkningsunderlag i budgetarbetet. Vi ser risker i att använda en excelmall som inte är låst då det är lätt att ändra och radera formler samt att missa infogade rader t.ex i summeringar. Vi ser också risker att använda en mall som inte har kvalitetssäkrats. Vi rekommenderar att detta åtgärdas. 6

10 10. Löpande redovisning och prognosprocessen Verksamhetsområde Prognos april Prognos augusti Utfall helår Barn Ungdom Kultur Bibliotek 0 04 Övergripande Summa Prognosen per sista april visar ett underskott på -8,6 mkr. Vad orsaken till underskotten är framgår inte av delårsbokslutet. Vid prognosen per sista augusti har underskottet ökat med 1,1 mkr till -9,7 mkr. Anledningen till underskottet förklaras bara delvis. De ej verkställda sparbetingen ingår, såsom vi uppfattat, i de prognostiserade underskotten. För 013 har BKU-nämnden beslutat att en prognos ska upprättas varje månad. Syftet är att så tidigt som möjligt kunna förutse det ekonomiska resultatet vid årets slut. I dokumentet Beskrivning av prognosarbetet i BKU-förvaltningen finns en detaljerad instruktion över arbetet. Vid genomgång av de månadsvisa prognoserna ser vi att prognoser inte har upprättats för flera månader på rad (maj-juli) samt att januari saknar prognoser. Enligt uppgift är orsaken tidsbrist och semester. För att underlätta uppföljningsarbetet fördelas årsbudgeten på de månader som intäkterna och kostnaderna förväntas uppstå. Vissa typer av kostnader fördelas med en tolftedel. Det innebär att utfall bör kunna jämföras med budgeten. Både positiva och negativa avvikelser ska analyseras och förklaras. Om eventuella felaktigheter upptäcks ska dessa rättas omgående. På särskild blankett ska orsaken till att budgetavvikelsen kommer att uppstå, i denna ska det även framgå vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att komma tillrätta med den. Senast den 13:e varje månad ska en samlad bedömning skickas av förvaltningschefen till ekonomerna. Förvaltningen sammanställer en budgetutfallsprognos som presenteras för nämnden. 7

11 Kommentar Då BKU redovisar stora avvikelser rekommenderar vi att prognos upprättas varje månad, i enlighet med det beslut som BKU fattat. Enligt vår bedömning är ett uppehåll på tre månader alldeles för långt. Det är för sent att vidta åtgärder i oktober för avvikelse som uppstått i april. Vi tycker det är bra att enhetscheferna har en blankett att fylla med förslag på åtgärder. Vi noterar dock i våra stickprov att denna del i blanketten ofta lämnas tom. Vi rekommenderar förvaltningen att omgående följa upp så att blanketten alltid är komplett ifylld. Vår uppfattning är att om åtgärder ska få förankring bör chef på lägsta nivå vara involverad i beslutsprocessen Nämndens uppföljningsprocess Bifogat till nämndens sammanträden finns en budgetutfallsprognos för BKU från förvaltningen där nämnden kan följa förvaltningens utveckling varje månad, se undantag i avsnittet ovan. Ur nämnden sammanträdesprotokoll framgår följande: Sammanträde Prognostiserat underskott uppgår per sista februari till -7,9 mkr. Avvikelsen avser barn och ungdom. Nämnden fattade vid sammanträdet inga beslut om åtgärder. Sammanträde Prognostiserat underskott uppgår per 30 mars till -6,9 mkr. Nämnden beslutar att godkänna budgetutfallsprognosen. I prognosen finns en handlingsplan för att nå en budget i balans. Enligt vår bedömning är handlingsplanen så vagt formulerad vilket gör det svårt att vidta åtgärder från. Sammanträde Nämnden anser att nämndens budgetutfallsprocess inte är tillförlitlig och prognosen bedöms därför inte kunna ligga till grund för att nämnden ska kunna vidta ytterligare ekonomiska åtgärder. Nämnden begär stöd från kommunstyrelsen med att kvalitetssäkra BKU nämndens ekonomiska uppföljningsprocess och utveckla ekonomistyrningen. Sammanträdet behandlar delårsbokslutet per och underskottet per beräknas uppgå till -8,6 mkr och avser barn och ungdom. I delårsbokslutet finns ett förtydligande av handlingsplanen. Vi kan dock inte se vad som har förtydligats för i handlingsplanen finns enbart vilka beloppsmässiga besparingar som ska göras men inte på vad och hur. Nämnden godkänner redogörelsen. 8

12 Sammanträde Prognostiserat underskott uppgår enligt delårsbokslutet per till - 9,7 mkr. På sammanträdet beslutar nämnden att uppdra till förvaltningschefen bl.a att: - Redovisa en preciserad uppföljning av budget 013 med en beskrivning av vilka åtgärder som genomförts och dess effekt. - Ta fram en preciserad åtgärdsplan för 013 och framåt för att hantera det prognostiserade underskottet i delårsbokslutet. Sammanträde Ingen prognos per 30 september upprättas utan prognosen från delårsbokslutet på - 9,7 mkr står fast. På sammanträdet konkretiseras uppdraget att få budgeten i balans till förvaltningschefen. Sammanträde Prognostiserat underskott per 31 oktober uppgår till -9,3 mkr. Inga beslut om åtgärder. Sammanträde Prognostiserat underskott per 30 november uppgår till -9,4 mkr. Nämnden vill att budgetutfallsprognosen ska förtydligas med en förklaring över vad varje avvikelse innebär och varför avvikelsen uppkommit. Det framgår inte av något sammanträdesprotokoll om de beslutade åtgärderna följs upp av nämnden. Varken om de genomförts och om de fått önskad effekt. Kommentar Vi finner det är anmärkningsvärt att nämnden inte förrän i december 013 beslutar att följa upp att fastställda handlingsplaner genomförs och får avsedd effekt. Vi menar att det inte fanns några förutsättningar för nämnden att hålla budgetramen för 013, eftersom det inte omgående vidtogs tillräckliga åtgärder när avvikelser identifieras. Vi anser att nämnden brustit i sin styrning genom att inte fatta tillräckliga beslut om åtgärder och underlåta att följa upp de beslut som fattats. Vi anser därför att nämndens styrning och uppföljning av ekonomi måste förstärkas. Enligt ordförande i BKU har många av de punkter som vi efterfrågat diskuterats vid sammanträden. Vår rekommendation är att protokollen med bilagor förtydligas. KPMG, dag som ovan Anna Sundholm Auktoriserad revisor Lena Medin Certifierad kommunal revisor 9

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll KPMG har av s revisorer fått

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet 1 (15) Beslut 2014-06-19 Dnr SU FV-1.1.5-1936-14 Handläggare: Serhat Ok Controller Planeringsavdelningen Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet Detta beslut ersätter tidigare beslut

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Revisionsrapport Bedömning av kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Bedömning av kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner KPMG har av s revisorer fått i uppdrag att gör en

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx Projektplan KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5 Projektplan nyckelhantering.docx Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor www.pwc.com/se Sollefteå kommun Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor Uppdraget syfte Bakgrund Gymnasieskolan i Sollefteå har under flera år redovisat större negativa budgetavvikelser. Fullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Processen för ekonomisk styrning inom. Nämnden för Lärande och arbete.

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Processen för ekonomisk styrning inom. Nämnden för Lärande och arbete. REVISIONSRAPPORT Söderhamns kommun Granskning av Processen för ekonomisk styrning inom Nämnden för Lärande och arbete Januari 2004 Bengt Andersson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport, 2012 Malin Runo. Vadstena kommun Budgetprocessen i Socialnämnden

Revisionsrapport, 2012 Malin Runo. Vadstena kommun Budgetprocessen i Socialnämnden Revisionsrapport, 2012 Malin Runo Vadstena kommun Budgetprocessen i Socialnämnden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Avgränsning... 4 3. Metod och genomförande...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands

Läs mer