Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19"

Transkript

1 Nördseminarium på Exploatering Ekonomiska konsekvenser Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund

2 Exploatering Exploatering innebär att mark används för att uppföra ny bebyggelse för boende och/eller verksamheter. Exploateringsprojekt är ekonomiskt, organisatoriskt och juridiskt utmanande. Många aktiviteter, avdelningar och aktörer måste organiseras och samordnas. Inte minst är lagstiftningen som reglerar exploateringsprojekt omfattande. Resulterar i omfattande investeringsverksamhet som utökar verksamheten (s.k. expansionsinvesteringar) 2

3 Exploatering och ekonomiska konskevenser Det finns många perspektiv på ekonomiska konsekvenser, men vilka är följdeffekterna för VAverksamheten? 3

4 Exploatering och VA? Jag tog en titt i Svenskt Vattens rapportdatabas Lite angående ekonomi/redovisning Någon kommentar angående självkostnad Nästan inget om juridik Någon kommentar om organisation/planering 4

5 Exploatering och VA I en enskild större kommun kan det se ut så här just nu: För 2015 så är den totala budgeten för ledningsnätet 105 mkr varav 30 mkr består av nyexploatering. Tittar vi över en 5-års period är motsvarande siffror 475 mkr för ledningsnät varav 120 mkr är nyexploatering. Det saknas fall-beskrivningar av hur exploatering hanteras lokalt (ekonomi, juridik, organinsation)! 5

6 Kommuners investeringsverksamhet Sveriges kommuner är för närvarande inne i en investeringsintensiv fas (Kommuninvest 2014). Kommunerna investerade ca 90 mdr kr 2012 Kommun: 42 mdr, bolag: 48 mdkr Ökade i snitt 3 % ( ). Industrin inte alls (kris) VA-investeringar uppskattas till ca 7 % (dvs ca 6 mdr), andelen större i små kommuner. 6

7 Vad förklarar skillnader i investeringsnivå? Den enskilt viktigaste förklaringen till skillnader i investeringsnivå är befolkningstillväxt (påverkar och påverkas av exploateringsverksamhet). Ju högre befolkningstillväxt, ju högre investeringsnivå (obs! per invånare) Kommuner med stor bolagssfär investerar mer per invånare. Är det så att kommunala VA-bolag (klarar?) investerar mer än kommunala förvaltningar? Vidare investerar kommuner med goda finanser mer 7

8 Vad driver befolkningstillväxten nu Sveriges befolkning ökar snabbt genom a) födelseöverskott b) immigrationsöverskott Från att tidigare har haft en låg urbaniseringsgrad ökar nu urbaniseringen snabbare i Sverige än i många andra jämförbara länder. 8

9 Hur påverkas VA-ekonomin av abonnenttillväxt? Normalt borde det vara så att en ökad befolkningstillväxt leder till lägre kostnader per invånare/per abonnent för infrastruktur/va. När man studerar fenomenet visar det sig att så inte alltid är fallet! Hur ser det ut inom Svensk VA-verksamhet? 9

10 Hur påverkas VA-ekonomin av abonnenttillväxt? Vilken effekt får ett ökat antal abonnenter på de totala kostnaderna per abonnent? de totala intäkterna per abonnent? de totala investeringarna per abonnent? Befolkningsförändring effekt på kostnader och intäkter samt investeringar 2009 (Fjertorp, 2012) 10

11 Hur påverkas VA-ekonomin av abonnenttillväxt? De totala kostnaderna per abonnent minskar i takt med ökande antal abonnenter. Sambandet är mycket starkt. De totala intäkterna per abonnent minskar i takt med ökande antal abonnenter. Sambandet är mycket starkt. Det är också som så att såväl årsavgiften för en villa, årsavgiften för flerbostadshus och förbrukningsavgiften per kubikmeter vatten, minskar i takt med att folkmängden ökar. 11

12 Hur påverkas VA-ekonomin av abonnenttillväxt? Granskas enbart de s.k. kapitalkostnaderna så minskar även dessa i takt med ökande antal abonnenter men De totala investeringarna per abonnent ökar i takt med ökande antal abonnenter. Sambandet är mycket starkt. 12

13 Varför ser det ut som det gör? VA har en hög andel fasta kostnader som minskar (per abonnent) i och med ökat antal abonnenter. Det sägs också att en del överkapacitet byggts in i systemet vilket växande kommuner har kunnat utnyttja. När kommer trappstegseffekten? Hög investeringsutgift per ansluten samt låg kapitalkostnad per ansluten kan också betyda att VA-investeringarna släpar efter och inte hinner med befolkningstillväxten. Hög investeringsutgift per ansluten skulle också kunna innebära att exploateringsinvesteringar leder till följdinvesteringar (stärka upp kringliggande system) 13

14 Är befolkningstillväxt bra för va? Studiens resultat visar att den löpande VAverksamheten i svenska kommuner är en sådan verksamhet där det uppkommer ekonomiska fördelar vid befolkningstillväxt. Ökande folkmängd gör det möjligt att tillhandahålla vattenförsörjning till en allt lägre kostnad för VAkollektivet. Samtidigt tycks en ökande folkmängd kräva mer omfattande VA-investeringar i anläggningstillgångar, vilket kommer att påverka de framtida kostnader. 14

15 Är befolkningstillväxt bra för va? De redovisade ekonomiska fördelarna som uppkommer inom VA-verksamheten gäller inte investeringsutgiften, vilken istället ökar kraftigt per invånare vid befolkningstillväxt. Låga kapitalkostnader i kombination med hög investeringsutgift kan innebära att såväl drifts- och underhållskostnaderna som kapitalkostnaderna per ansluten på sikt kan förväntas att öka i kommuner med ökande folkmängd. Dvs. samtidigt som befolkningstillväxt kan göra det möjligt att hålla låga avgifter för det nuvarande VA-kollektivet, innebär det att det framtida VA-kollektiv kan åläggas omfattande ekonomiska åtaganden. 15

16 Andra aspekter - Planering En VA-planering kanske sträcker sig skisserat år framöver när det gäller satsningar på huvudanläggningar, saneringsplaner, underhållsplaner... För att ligga i framkant och analysera vilka åtgärder som är bäst att genomföras samt planera för finansieringen (taxor) måste man beakta den förväntade framtida tillväxten i kommunen, dvs. exploateringsarbetet (angående kommunala VA-planer, Johansson, 2013). Malm et al (2011) lyfter fram vikten av samordning med exploateringsplaneringen i kommunen vid upprättande av långsiktiga s.k. förnyelseplaner. 16

17 Andra aspekter - Planering Annan exploatering, utbyggnad till s.k. omvandlingsområden måste hantera nyexploateringsprojekten så att rätt lösning för området kan identifieras (Kärrman, 2012). Dagvattenproblematik/system viktig del att hantera vid utbyggnad (exploatering) av kommunen (Widarsson, 2007) 17

18 Andra aspekter - Organisation Exploatering är utöver ordinarie verksamhet (producera, underhålla och reinvestera), är konjunkturkänsligt, beror på hur kommunen agerar samt kommunens attraktivitet. I Malm et al (2011) finns beskrivet att många upplever att Exploatering tar tid, finansiella resurser och fokus från planering för åtgärder i de befintliga anläggningarna. Thomassons (2013) studie indikerar att ett en effekt av att bilda större VA-organisationer är att man blir bättre rustad för att klara av expansion i kommunerna (kapacitet och kompetens). 18

19 Andra aspekter Redovisning och självkostnad Vilka kostnader belastar VA vid nyexploatering? Exploateringsredovisningen upplevs som komplex att förstå (Mellström, 2000). Hur hanteras risken i exploateringsprojekt? Få VA-verksamheter kompenseras för nerlagda utgifter som inte leder till anslutningen eller bli kraftigt försenade (Mellström, 2000). I vilken utsträckning utnyttjas möjligheten till särtaxa vid nyexploatering? 19

20 Slut på denna del 20

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013 kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 213 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Avsnitt 1 Sektorns investeringar...5 Kommunernas investeringar...6 Landstingens investeringar...7 Självfinansieringsgrad...

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt

Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt Solna stad Anders Hägg Margareta Irenaeus Patrik Texell Mars 2015 Sammanfattande bedömning Den sammanfattande

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande RAPPORT NR 109 Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande Lund, Våren 2001 Mikael Nilsson Hellström Torbjörn Tagesson Ett samarbetsprojekt mellan MOVIUM RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Vicicom AB Sida 1 Innehåll Vicicom AB Specialister på bredbandslösningar... 3 Bakgrund... 3 Utredningsdirektiv...

Läs mer

Effektivare transport infrastruktur

Effektivare transport infrastruktur 2012:3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Effektivare transport infrastruktur med ny organisation och finansiering BJÖRN HASSELGREN, KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Förord Huvudstadsregionen

Läs mer

Förord. Leni Björklund Ordförande för ESO

Förord. Leni Björklund Ordförande för ESO Förord Staten har överlåtit till kommunerna att svara för viktiga delar av välfärd och samhällstjänst. I dag svarar kommunerna och landstingen för inte mindre än 70 procent av den samlade offentliga konsumtionen.

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Utvecklingen på bolånemarknaden

Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT DEN 21 FEBRUARI 2008 DNR 07-12625-399 2008:6 Utvecklingen på bolånemarknaden INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKT 2 Förutsättningar 2 Omfattning och kvalitet 2 Kreditrisk i utlåning mot småhus

Läs mer

Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar

Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar Datum: 2015-01- 09 Kandidatuppsats HT 2014 Författare: Christoffer Persson Handledare:

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2013

Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2013 Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2013 Socialdemokraterna i Vaxholm har noga studerat Alliansens förslag till budget och har följande alternativa beslutsförslag. Inledning Till trots för

Läs mer

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen 1 (24) Enheten för bostadsfrågor 2012-02-15 405-32188-2011 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Redovisning

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun Sid 1(7) Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun? Sid 2(7) Omvärldsanalys 2014 Ärende Kommunkansliet 2014-04-16 Utmaningen Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Omvärldsanalys 2014

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer