VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)"

Transkript

1 VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av en balansräkningsmodell innebär en långtgående decentralisering av ekonomi- och verksamhetsansvar. För att tydliggöra relationerna mellan central nivå (kommunfullmäktige, kommunstyrelse) och lokal nivå (balansräkningsenhet) har dessa styrprinciper utarbetats. VA-enheten ingår i tekniska kontorets organisation och tekniska nämndens arbetsutskott är styrelse för VA-enheten. I figuren nedan redovisas översiktligt balansräkningsmodellen och relationerna mellan de olika ansvarsenheterna. Banker -Banklån -Placeringar Finansförvaltning (koncernbank) Götene kommun Kommunfullmäktige Finansiella mål Avgifter - Verksamhetsuppdrag - Exploateringsplaner Skuld till Finansförvaltning (kommunkapital - lån) - Amortering kommunskuld - Avkastningskrav (ränta) - Avräkningsfordran/skuld (likviditetskonto) -Ränta på avräkningskonto Styrelse Förvaltningschef - Nyinvesteringar - Reinvesteringar - Drift och underhåll - Resultatkrav (Resultat 3) VA-enhet

2 2 (6) ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Övergripande ansvar och organisation Den politiska styrningen av balansräkningsenheten sker genom tekniska nämndens arbetsutskott nedan kallad styrelsen. Budget och bokslut VA-enheten är en separat redovisningsenhet i kommunens internredovisning och påverkar således inte kommunens externa resultat eller ekonomiska ställning i bokslutet. Internt skall styrelsen upprätta bokslut med resultat- och balansräkning för enheten och komplettera med lämpliga nyckeltal. VA-enhetens budget ingår i det ordinarie budgetarbetet med utvidgat ansvar i vissa delar som beskrivs utförligare i de styrprinciper som ingår i detta dokument. Kapitalkostnader/räntekostnader Till skillnad mot andra förvaltningar kommer inte VA-enheten att belastas med kapitalkostnader i traditionell bemärkelse till finansförvaltningen. Enheten kommer istället att belastas med ränta på den totala skulden. STYRPRINCIPER Verksamhetsuppdrag 1. Under styrelsen ansvarar VA-enheten för drift och underhåll av Götene kommuns rörnät, pumpstationer, vattenrening och avloppsvattenrening. Kommunfullmäktige delegerar uppdragsgivningen till tekniska nämnden som därefter beslutar om erforderliga delegationer, under uppdragsperioden (se bilaga 1). Styrelsen ansvarar för uppföljning av drift och underhållsplanerna. Verksamhetsuppdraget omfattar en 4-årsperiod med starttidpunkt den 1 jan Kommunens VA-verksamhetsområde utgör det geografiska ansvarsområdet. 2. VA-verksamheten är skyldig att uppfylla de miljökrav och kvalitetskrav som fastställs av statliga myndigheter och interna kommunala myndigheter. 3. Redovisar VA-enheten ett överskott förs det med till nästa redovisningsperiod. VA-enhetens ansvar är att vidtaga åtgärder under löpande redovisningsperiod så att underskott inte uppstår. Redovisas ändå ett underskott vid bokslutet skall underskottet föras över till nästa redovisningsår och åtgärder vidtas för att komma i ekonomisk balans.

3 3(6) 4. Styrelsen fastställer ett resultatkrav (resultat 3 i VA-enhetens resultaträkning). Resultatkravet sätts utifrån kommunfullmäktiges beslut om avgifter och uppdragens omfattning av VA-verksamheten. Över åren beräknas att överskott och underskott i verksamheten utjämnas över tiden enligt självkostnadsprincipen. VA-styrelsen upprättar och beslutar om den interna budgeten för VA-verksamheten utifrån de drifts- och investeringsförutsättningar samt resultatkrav som angetts för enheten utifrån kommunfullmäktiges rambudgetbeslut. 5. Chefen för VA-enheten rapporterar normalt kvartalsvis till styrelsen. Vid speciella omständigheter kan rapportering behöva ske oftare. Investeringar 6. Kommunfullmäktige delegerar till styrelsen att i samband med budgetarbetet fastställa nyinvesteringsplaner för utbyggnad av rörnät och övriga va-anläggningar för en 4-årsperiod. 7. Kommunfullmäktige ansvarar för samordning av kommunens nyexploatering av gator och vägar, va-nät och anslutningar samt elnätsdistribution. VA-investeringar som avser nyexploateringsområden och saneringsområden beslutas av kommunfullmäktige. VA-försörjning som innebär att tjänster tillhandahålles utanför kommunens VA-verksamhetsområde, beslutas av styrelsen. Om inte full kostnadstäckning erhålles ska rapportering ske till kommunstyrelsen för en diskussion om genomförande och finansiering. 8. Omfattande extraordinära nyinvesteringar exempelvis nyanläggning för att säkerställa vattenförsörjning till kommunen, omfattande utbyggnad av vattenoch avloppsreningsverk beslutas av kommunfullmäktige i särskild ordning. Varje enskild investering som överstiger 90 basbelopp ska beslutas av kommunfullmäktige i samband med att budgeten fastställs. VA-enheten arbetar fram ett beslutsunderlag för genomförandet och finansiering av investeringen. Finansiering sker genom lån från finansförvaltningen och differentierade avgifter beroende på investeringssituationen. Finansiering och taxor 9. Utifrån det verksamhetsuppdrag och de investeringsplaner som kommunfullmäktige och styrelsen fastställer, utarbetar VA-enheten årligen förslag till vataxor. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige och verksamheten skall vara helt (100%) självfinansierad. I taxorna inkluderas även kostnader för dagvatten. Ersättning erhålles från kommunen för avledning av dagvatten från torg och andra allmänna platser samt för brandposter.

4 4(6) Anläggningsavgifter för ej sålda tomter finansieras av kommunfullmäktige efter en 1-årsperiod beräknat från färdigställande och slutbesiktningsdag. VA-enheten finansierar investeringarna genom anläggningsavgifter, lån via finansförvaltningen och egenfinansiering genom balansering av eventuella överskott i verksamheten. Brukningsavgifter och anläggningsavgifter differentieras mellan kunderna beroende på abonnentens krav på driftkapacitet, behovet av omfattande nyinvesteringar och VA-enhetens möjligheter till finansiering. Verksamheten skall finansieras på affärsmässiga grunder. 10.Vid investeringar har VA-enheten möjlighet att låna investeringsmedel från finansförvaltningen (koncernbanken). Ett låneavtal upprättas mellan finansförvaltningen och enheten. I avtalet fastställs en ersättningsränta och förutsättningar för amortering av skulden till finansförvaltningen. Räntesatser, amorteringar samt lånens löptider förhandlas och avtalas mellan VA-enheten och finansförvaltningen vid varje nytt investeringslån. Räntesatsen föreslås följa den aktuella marknadsräntan som kommunen erbjuds från externa finansiärer. Räntesatsen omförhandlas efter avtalade perioder (5- årslån). 11.Finansförvaltningen ansvarar för kommunens likviditetshantering. Ansvaret för kassa och banktillgångar förs inte ut till balansräkningsenheten. För att tydliggöra betalningsströmmarna mellan finansförvaltning och balansräkningsenheten redovisas VA-enhetens inbetalningar och utbetalningar på ett avräkningskonto (kommunkonto). Löpande (dagligen) sker en ränteberäkning på avräkningsfordran respektive avräkningsskuld. Räntesatsen på avräkningskontot fastställs till gällande marknadsränta enligt avtal mellan finansförvaltning och balansräkningsenhet. VA-enhetens investeringsutgifter under verksamhetsåret redovisas löpande på kommunkontot för att regleras vid årets slut, då finansförvaltningen sätter in investeringsmedlen på kommunkontot och kommunskuldkontot motbokas.

5 5(6) Bilaga 1 Exempel på drift- och underhållsplan för VA-enheten under driftperioden För att VA-enheten skall kunna åta sig ett uppdrag mot en definierad ersättning (taxeersättning + kommunbidrag) måste uppdraget definieras. Styrelsen bör vid sin beställning (fastställande av taxa och kommunbidrag) definiera krav på mängd, kvalité samt leveranssäkerhet-/servicenivå. Härigenom erhålls ett underlag för utvärderingen av om VA-enheten har fullgjort sitt uppdrag. Det är således nödvändigt att dokumentera presta-tioner av olika slag. Genom att ställa bokförda kostnader i förhållande till uppmätta prestationer erhålles jämförelse-/nyckeltal. Jämförelse-/nyckeltalen torde ge en hygglig uppfattning om effektiviteter och felfrekvenser etc för att tjäna som mått vid jämförelse av VA-verksam-heten mellan olika år och perioder. Valet av prestationer som bör dokumenteras är naturligtvis beroende av vad man i styrelsen är intresserad av att följa upp. Kvalitén på verksamheten mäts kontinuerligt med stöd av upprättade kontrollprogram, varvid måluppfyllelsen redovisas separat till resp myndighet. Utöver detta bör några av följande jämförelse-/nyckeltal kunna användas: Vattenverk/avloppsreningsverk såld/levererad mängd (m³) i förhållande till producerad mängd (m³) dricksvatten kostnad per producerad mängd (m³) dricksvatten kostnad per såld/levererad mängd (m³) dricksvatten kostnad per behandlad mängd (m³) avloppsvatten antal m³ behandlad mängd avloppsvatten Ledningsnät antal läckor/10 km, år antal servisläckor/1000 serviser antal avloppsstopp/ 10 km, år drift-/underhållskostnad per m vattenledning drift-/ underhållskostnad per m spillvattenledning (avloppsledning) antal avbrott i leveranserna och hur lång avbrottstid i medeltal. antal källaröversvämningar/1000 serviser

6 6(6) Ett antal av ovan föreslagna nyckeltal bör väljas ut och ligga till grund för den utvärdering som styrelsen skall göra. Detta är nödvändigt för att se om VA-enheten har fullgjort sitt uppdrag avseende fastställda drift- och underhållsplaner under uppdragsperioden. Fastställt enligt kommunfullmäktige den 16 dec 1996, Va-styrelsen fullgör kommunens uppgifter inom va-verksamheten samt förvaltning med drift och underhåll av: - va-ledningar - va-verk - vatten och avlopp Va-styrelsen skall också - svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap, och 24 miljöbalken som är påkallade, och svara för förvaltning av sådana områden i den mån uppgiften inte lagts på annan. Tillägg enligt kommunfullmäktige den 9 april 2001, 32 (Dnr 96/KS )

7 RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER FÖR VA-ENHETEN

8

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige Regler för ekonomisk förvaltning Sida 1(18) Diarienr ST2008-1677/12 Fastställd av Styrelsen Datum 2007-05-24 Revidering VD godkänd av Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062

Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062 Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062 2 (21) Innehållsförteckning 1. Syfte och definition...3 2. Målstyrning huvudprinciper...3

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Styrprinciper för Jönköpings kommun

Styrprinciper för Jönköpings kommun Styrprinciper för Jönköpings kommun Ks 1998:702 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Styrprinciper för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 1999-02-25 45 1 2 Page 1

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Eslövs kommun Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2015-2018 Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-30, omprövning sker vid behov under mandatperioden Inledning Syfte De ekonomiska styrprinciperna

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN

EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2010-11-10, 290 och reviderad efter kommunfullmäktige 2013-06-12, 76 1. Allmänt Ekonomistyrningsprinciperna utgör ett

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

njer för investeringar

njer för investeringar KAT.TXKOMMTlN KALIXKOMMUN njer för investeringar Antagna av kommunfullmäktige den 26-27 november 2012, 183. KAIIX KOMMTTN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 1 INLEDNING 4 1.1 SYFTE 4 1.2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl 19.30 på Nimbus.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl 19.30 på Nimbus. KALLELSE till ledamöter 1 (2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 13 december 2012 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-09-02 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definition och avgränsning... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Anskaffningsvärde...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Kommunstyrelsens anvisningar till finanspolicy För Härnösands kommun samt de helägda kommunala bolagen

Kommunstyrelsens anvisningar till finanspolicy För Härnösands kommun samt de helägda kommunala bolagen HÄRNÖSANDS KOMMUN 2010-03-02 1 (13) Kommunstyrelsens anvisningar till finanspolicy För Härnösands kommun samt de helägda kommunala bolagen Beslutad av kommunstyrelsen 2010-03-02 HÄRNÖSANDS KOMMUN 2010-03-02

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-01-09. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-01-09. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se Nämnden för Laholmsbuktens VA handlingar 20 januari 2014 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-01-09 Sida Plats:

Läs mer

Investeringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25

Investeringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 Investeringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 INVESTERINGSPOLICY Inledning Detta dokument är en sammanställning av de anvisningar och regler som gäller i Skövde kommun avseende investeringar

Läs mer

Reglemente för ekonomi och verksamhetsstyrning

Reglemente för ekonomi och verksamhetsstyrning Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 5, 2004-02-02 Ändrad: KF 3, 2008-02-04, 12, 2009-02-02, KF 54, 2011-04-04, KF 57, 2013-04-08, KF 93, 2013-06-24

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

(Förslag på styrande dokument enligt ABL)

(Förslag på styrande dokument enligt ABL) STYRANDE DOKUMENT FÖR AB Kronholmen Golf AB (Förslag på styrande dokument enligt ABL) Detta är ett exempel på hur styrande dokument styrelsens arbetsordning, instruktion till vd och rapportinstruktion

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid 1. Bakgrund och syfte 2 2. Ändamål och

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 1 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Inledning VA-avdelningens huvuduppgift är att:

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer