Budget 2016 med plan Vatten och avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp"

Transkript

1 Budget 2016 med plan Vatten och avlopp

2 Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp Inledning Mål Ekonomi (budget) Förslag till budget Utmaningar inför framtiden... 6 Bilaga 2 Budget 2016 med plan Vatten och avlopp 2(7)

3 1 Vatten och avlopp 1.1 Inledning VA-verksamheten står inför en rad utmaningar under 2016 och framåt. Den främsta är kommande upphandlingen som avser VA-drift. Juridiska frågor inom VA området och arbetet med en hållbar dagvattenhantering i kommunen är andra fokusområden. 1.2 Mål Inriktningsmål Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Inriktningsmål: Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. VA-verksamhetens åtagande är att detta mål kommer att uppnås även under perioden Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder. Enl. dagvattenplan. Ja Ja Ja Ja Nytt mål Dagvattenåtgärder i form av uppströmsåtgärder är det mest kostnadseffektiva arbetssättet för att skapa en hållbar dagvattenhantering. Det är fastighetsägare och exploatering som har rådighet över frågan och kan genomföra åtgärder. VA-verksamheten kan bidra med kunskapen om avledning och rening Dricksvattnet ska hålla en hög kvalitet. Provresultat 1 Mindre än 3 Mindre än 3 Mindre än 3 Mindre än 3 NMI Dricksvattnet 80% Över 80% Över 80% Över 80% Över 80% Provresultatet är det av VA-verksamheten beslutade egenkontrollprogrammet för dricksvattnet i Danderyds kommun. Högst två provresultat ska vara "godkänt med anmärkning" under året. NMI-målet består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om dricksvattnet i din kommun". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80 % eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst. Resultatet 2015 var 82 %. Bilaga 2 Budget 2016 med plan Vatten och avlopp 3(7)

4 Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller dricksvatten med god leveranssäkerhet. Antal vattenläckor NMI Vattenförsörjning 12 Mindre än 25 Mindre än 25 Mindre än 25 Mindre än 25 81% Över 80% Över 80% Över 80% Över 80% VA-verksamhetens målsättning är att antalet vattenläckor är 25 eller färre. NMI-målet består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om din kommuns vattenförsörjning". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80% eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst. Resultatet våren 2015 var 82% Danderyd har en god funktionalitet i avloppsnätet. Antal avloppsstopp NMI Avloppssystem 23 Mindre än 55 Mindre än 55 Mindre än 55 Mindre än 55 74% Över 70% Över 70% Över 70% Över 70% VA-verksamhetens målsättning är att ligga under 55 avloppsstopp per år. VA-verksamheten kan med sitt arbeta påverka antalet avloppsstopp. Ett mer aktivt arbete uppströmsarbete och fler spolsträckor är exempel på åtgärder som minskar antalet stopp. Dessa åtgärder kostar naturligtvis resurser och VA-verksamheten är av uppfattningen att antalet stopp ligger på en rimlig nivå. NMI-målet består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om din kommuns avloppssystem". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 70% eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst. Resultatet våren 2015 var 75%. Inriktningsmål: Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. VA-verksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska mängden ovidkommande vattnet till spillvattennätet. Andel inläckage 2,2 Lägre än 2,5 Lägre än 2,5 Lägre än 2,5 Lägre än 2,5 Andel inläckage definieras som kvoten mellan levererad spillvattenmängd till Käppala och såld vattenmängd till abonnenter. Målet är att understiga en kvot på 2,5. Inriktningsmål: Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. VA-verksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden Bilaga 2 Budget 2016 med plan Vatten och avlopp 4(7)

5 Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Tillämplighet prövad Ja Ja Ja Ja Ja VA-verksamheten tillämpar miljöstyrningsrådets avancerade krav vid upphandling där så är tillämpligt. 1.3 Ekonomi (budget) Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet intäkter - Balansering Eget kapital kostnader 57,4 60,8 63,5 63,5 63,5 3,2-0,7 0,6 0,6 0,6-60,6-60,1-62,9-62,9-62,9 Nettokostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Kommentarer till driftsbudget En ny VA-driftupphandling med tillhörande avtal kommer att tecknas under Det är en osäkerhetsfaktor i budgeten då kostnadsnivån på det nya avtalet är okänt. Det är känt att Norrvatten och Käppala kommer att höja sina taxor under år VA-verksamheten ska över åren ge ett nollresultat. Budget 2016 ger ett svagt överskott som balanseras mot eget kapital. Den tydliga trenden med minskad vattenförbrukning förväntas hålla i sig. Det ger långsamt sjunkande intäkter vid en oförändrad taxa Investeringar Bokslut Budget Budgetförslag KS 2016 Budgetförslag nämnd Verksamhet intäkter kostnader 3,5 * 2,0 * 2,0 * 2,0 * 2,0 * -6,9-12, ,0-13,0-12,0 Nettokostnader -3,4-10, ,0-11,0-10,0 * Förutbetalda anläggningsavgifter. Redovisas som negativa intäkter i anläggningsregistret. Detaljer Projekt/ram (tkr) Ram Förbindelsepunkter Ram Kvartersledningar Bilaga 2 Budget 2016 med plan Vatten och avlopp 5(7)

6 Projekt/ram (tkr) Ram Reinvesteringsplan/Oförutsett/samordningsprojekt Pumpstationsförnyelse Skydd mot havsnivå Parkstigen (del av) 800 Gethagsvägen (del av) Edsviksvägen (del av) Danderydsvägen (del av) 900 Lyckovägen (del av) Investeringsram totalt Investeringsbudgeten för VA-verksamheten har varit 12 mnkr under ett antal år. Det har visat sig vara tillräcklig nivå för att utföra de reinvesteringar som ska göras för att uppfylla den av tekniska nämnden beslutade reinvesteringsplanen. Namngivna gator är större och redan kända reinvesteringsbehov. Pumpstationerna behöver förnyas och VA-verksamheten avser att starta Skydd mot havsnivå innefattar projekt som syftar till att förhindra havet att rinna tillbaka i dagvattenledningar. Ram för reinvesteringsplan/ oförutsatta/samordningsprojekt avser att möjliggöra för VA-verksamheten att reagera på uppkomna driftstörningar och genomföra nödvändiga reinvesteringar utifrån dessa. Delramen möjliggör också att förnya VA-infrastrukturen i samband med andra infrastrukturprojekt såsom kajbyggnation, omdaningar av vägar och liknande. I det fall dylika projekt blir nödvändiga 2016 och 2017 kommer VA-verksamheten att omprioritera inom den totala investeringsram som beviljats alternativt äska ytterligare investeringsmedel. Kostnader som härrör till en omdaning av Mörby centrum är inte beaktade i aktuell investeringsbudget. 1.4 Förslag till budget 2016 Den upphandling som kommer att genomföras under år 2016 gällande driften av VA kommer påverka kostnadsläget och villkoren för VA-verksamheten under flera år framöver. Det ger en osäkerhetsfaktor för år 2016 men framför allt åren därpå. Ökade konsultkostnader i budget 2016 kommer att användas till nödvändiga juridiska frågor och granskning av upphandlingsdokument och avtal. Utvecklingen i klimatfrågan tillsammans med kommunens planering gör att VAverksamheten fördubblar budgeten för försäkringsskador. Framtiden får utvisa om detta är tillräckligt. Ingen höjning av VA-taxan är föreslagen eller planerad för perioden Utmaningar inför framtiden Andelen tillskottsvatten fortsätter vara ett problem inom hela Käppalaförbundets upptagningsområde. Inom Danderyd, med en i förhållande till befolkningsmängd lång ledningslängd, som dessutom till stora delar ligger under grundvattennivån, är problemet särskilt bekymmersamt. Inom Käppalaförbundet och dess ägarkommuner pågår ett arbete för att på ett kostnadseffektivt, samordnat och juridiskt hållbart sätt minska problematiken. Danderyd deltar i detta arbete och utmaningen är att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser att driva sådana projekt. Kommunen har allmänna VA-ledningar över kvartersmark. En hel del av dessa ledningar är gamla och behöver förnyas, vilket inte kan utföras eftersom kommunen saknar ledningsrätt eller servitut kopplade till dessa ledningar. Vissa gamla servitut måste också inom några år förnyas enligt ny lagstiftning, Preklusionslagen, för att inte bli ogiltiga. VA-verksamheten saknar idag rådighet över ett stort antal servitut som behövs för att säkerställa tillgänglighet till hela det kommunala Bilaga 2 Budget 2016 med plan Vatten och avlopp 6(7)

7 ledningsnätet. För att kunna lösa och på ett riktigt sätt behandla dessa frågor långsiktigt skulle VAverksamheten behöva förstärka sina resurser både personellt och kunskapsmässigt. VAverksamheten avser att i närtid ta hjälp av inhyrda konsulter och så snart det är möjligt permanent förstärka organisationen med nödvändig kompetens. Utmaningen är att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser för att kunna hantera dessa frågor på ett långsiktigt bra sätt i framtiden. Den största utmaningen är att vid förnyelse av samhället skapa bra VA-lösningar, och där kommunen har acceptabel tillgång till VA-anläggningen för nödvändig drift och underhåll. Bilaga 2 Budget 2016 med plan Vatten och avlopp 7(7)

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Måluppfyllelse verksamhet...

Läs mer

Tekniska nämnden Bokslut 2011

Tekniska nämnden Bokslut 2011 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse 2011 1(19) Tekniska nämnden Bokslut 2011 Nora Strand översvämningsskydd, Foto Maria Djurskog Innehållsförteckning Nämnd och stab... 2 Gata och trafik... 4 Park och

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

2014-06-30. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. VA-plan. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling 2014-06-30. Sid 1

2014-06-30. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. VA-plan. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling 2014-06-30. Sid 1 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling Sid 1 VA-planeringen i VA-planeringen (VA står för vatten och avlopp) omfattar hela kommunen, såväl större och

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Trelleborg VA - plan 2014-2018

Trelleborg VA - plan 2014-2018 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan 2014-2018 FÖRSLAG 2014-10-27 Förslag 2014-10 - 27 Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB. Budget 2012. Båstad

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB. Budget 2012. Båstad NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB Budget 2012 Båstad Dricksvatten Båstad Dricksvatten är vårt absolut viktigaste livsmedel. Detta gör att vi måsta säkerställa långsiktigt hållbara vattentjänster.

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB Vatten & Miljö i Väst AB Augusti 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 KF-version. 10 maj 2010 2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Kassaflödesrapport...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05 Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer