Kommunal tillväxt strategier och lokala förutsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal tillväxt strategier och lokala förutsättningar"

Transkript

1 Kommunal tillväxt strategier och lokala förutsättningar FRAMTIDSDAGARNA SKELLEFTEÅ OLA MATTISSON

2 Folk skäller på finansministrarna för att skatterna är så höga. Men dom värsta bovarna är kommunerna. För tjugo år sedan var kommunalskatten tolv procent, nu är den trettio procent. Om några år är den fyrtio. Vårt land består av 279 små kommunala skattehelveten, med prestigebundna, okunniga och ansvarslösa kommunalmän som ska vara lika goda som kollegorna i grannkommunen och som bygger stadshus och bowlinghallar och viadukter och ishallar medan dom talar om äldrevård och barnomsorg och nödvändiga följdinvesteringar och höjer skatten med en krona om året, det låter inte så farligt som en procent. Och under tiden hojtar dom om att den kommunala beskattningsrätten är en omistlig del av vår svenska frihet och beviljar sig själva livstidspensioner efter två års tjänst. Om vi åtminstone fick något för alla våra skatter. Men ingenting fungerar ju!. Baldersson, Bo, Statsrådet i tiden, Bonniers förlag 1980, sid 118f.

3 Strategier för tillväxt - agenda Vad växer vid tillväxt? Befolkningsförändringar vad händer med ekonomin? Tillväxt på olika sätt Förutsättningar och strategier för tillväxt

4 Reflektioner från Natkom (www.natkom.se) Rapport Nr 7 Lokala förutsättningar Rapport Nr 17 Ekonomi & befolkningsförändringar Rapport Nr 24 Kommunala tillväxtstrategier Erfa-rapport Nr 5 Arbete med tillväxtfrågor i tre kommuner

5 Vad är det som växer vid kommunal tillväxt? Economic growth Output.GNP Something you can measure Economic development Increase in the economic wellbeeing of area residents Wolman & Spitzley, 1996 Tillväxt diskuteras ofta i termer av att öka det ekonomiska välbefinnandet inom kommunens geografiska område vanligen i termer av sysselsättning och inkomst per capita

6 Hur ser vi tillväxt? Befolkningstillväxt Ekonomisk utveckling (antas ge många goda följdeffekter) Inkomst utveckling för invånare och företag (per invånare, avkastningsnivåer) Sysselsättningsutveckling (antal arbetstillfällen) Andra mått Hälsa Offentliga investeringar (infrastruktur) Många definitioner, men fokus på inkomst, sysselsättning och befolkning

7 Befolkningstillväxt vilka konsekvenser ger det?

8 Stort intresse för befolkningstillväxt Kommunal tillväxt likställs ofta med befolkningstillväxt. Norm att ökande folkmängd är positivt. Varför detta fokus? Intäkterna ökar Känsla av framgång och utveckling (jmf avveckling/stagnation)

9 Alla har inte befolkningstillväxt Folkmängden ökar i omkring hälften av landets kommuner och minskar i hälften.

10 Befolkningsökning effekter i andra länder Kostnad per invånare förväntas minska, men realiseras ej. Kostnader ökar snabbare än folkmängden. Kostnad per inv. tenderar minska i glest befolkade kommuner Utgifterna per inv. ökar snabbare i långsamt än i snabbt växande kommuner. Vissa stordriftsfördelar för infrastruktur - Riskerar att försvinna till resurskrävande politik. T.ex. imageinvesteringar

11 Befolkningsminskning effekter i andra länder Fasta kostnader kvarstår. Demografisk struktur förändras förändrad kostnadsstruktur Resurskrävande politik för att attrahera invånare Befolkningsförändringar verkar vara resurskrävande.

12 Effekter för svenska kommuner Statistisk analys av data från Kolada för alla kommuner Effekt per invånare av befolkningstillväxt Kommunen Kostnadsnivå (generellt) Låg Hög Koncernen Intäktsnivå Låg & minskande (Ingen effekt) Ekonomiskt resultat Högt Högt Materiella anläggningstillgångar Ökande Ökande Skulder Ökande Ökande Soliditet Hög Hög

13 Effekter för svenska kommuner Effekt av befolkningstillväxt Nettokostnad kr/invånare - VA Låg - Avfallshantering (Inget samband) - Kommunikationer Låg - Näringsliv & bostäder Låg - Turism Låg Tyder på ekonomiska fördelar av befolkningstillväxt. (Hur påverkas servicekvaliteten?)

14 Hur påverkas avgifter för kommunalteknik? Studie av avfallsverksamhet & VA-verksamhet Befolkningsutveckling Ekonomisk data år 2009 Statistisk analys Avfallsverksamhet Inga tydliga samband mellan befolkningsutveckling och avfallsverksamheternas ekonomi. Anpassas till rådande folkmängd

15 Hur påverkas avgifter för kommunalteknik? VA-verksamheter Tydliga ekonomiska effekter Befolkningstillväxt Total kostnad per ansluten Total intäkt per ansluten Årsavgift villa Årsavgift flerbostadshus Förbrukningsavgift (kr/m3) Kapitalkostnad per ansluten Investeringsutgift per ansluten Nivå Låg Låg Låg Låg Låg Låg Hög

16 Hur påverkas avgifter för kommunalteknik? Tänkbara förklaringar till skillnader mellan avfall och VA Strukturomvandlingar inom avfallssektorn Andel fasta kostnader högre inom VA Överkapacitet i VA-anläggningar Redovisade ekonomiska effekter

17 Befintlig överkapacitet? Vi har plats för fler! Gäller dem som har minskat folkmängden inte dem som har ökat under en tid. Tenderar trots allt kräva mer än väntat. Överkapaciteten kan inte alltid användas Fel utformad, fel lokaliserad, låg standard etc. Befolkningstillväxt över tid kräver ofta nyinvesteringar förr eller senare. Alla får vara med och betala. I praktiken ökar anläggningstillgångarna snabbare än folkmängd. (1 % befolkningsökning medför generellt ca 1,7 % ökning av materiella anläggningstillgångar.)

18 Slutsatser om befolkningsförändringar Stordriftfördelar verkar finnas. Olika effekter på olika kommunala verksamheter. Ökade kostnader i minskande kommuner delas av alla. Kapacitet på fel ställe Befolkningsförändringar kräver investeringar. Hur prioritera och finansiera? Behov av en stringent investeringsverksamhet

19 Befolkningstillväxt mål eller medel?

20 Hur definieras tillväxt? Finns det mått? Befolkningstillväxt presenteras vanligen som ett mål i sig, men tillämpas ofta som ett medel Ekonomisk utveckling (antas ge många goda följdeffekter) Inkomst utveckling för invånare och företag (per invånare, avkastningsnivåer) Sysselsättningsutveckling (antal arbetstillfällen) Andra mått Hälsa Offentliga investeringar (infrastruktur) Många definitioner, men fokus på inkomst, sysselsättning och befolkning

21 En bredare syn på tillväxt? - indikatorer Generella (vanliga) indikatorer Typiska indikatorer Befolkningsutveckling, inkomstfördelning, företagsamhet, medbestämmande, servicekvalitet, värde för pengarna Ekonomi Socialt ansvar Uthållighet Arbetstillfällen, inkomst, sysselsättning, skatt, lönsamhet i näringslivet, kapaciteter i företagen, prisutveckling på fastigheter, investeringsnivåe r i infrastruktur Välfärd, hälsa, fritidsmöjligheter, delaktighet, mångfald, kunskap, tradition, kultur och historia Uthållig användning av resurser, system som verkar för uthålligt resursutnyttjande, miljömedvetande, Co-neutrala

22 Hur väger vi samma dessa? Ekonomi + Socialt ansvar + Uthållighet =??? Strategi och prioriteringar

23

24 Strategi: ett framväxande mönster Planerad strategi Avsiktlig Realiserad strategi Framväxande Mintzberg

25 Strategier för tillväxt fynd från biblioteket Förbättra imagen (turism) Marknadsför regionen Utveckla kulturen Hög off. servicekvalitet Upplevelseindustri/turism Attrahera ideell sektor Arrangemang Konkurrera med andra Utveckla/behålla näringslivet Skattesänkningar Infrastruktur Utvecklad turism Använda nätverk m ftg Kreativa invånare/ kompetens

26 Modell för kommunal tillväxt Vision Sweet spot Mobiliserade resurser Samordnade initiativ Skapar framtidstro Interna resurser & förmågor Sweet spot Externa resurser & förmågor Lokala förutsättningar

27 Kommun Lokala förutsättningar Vision Interna resurser & förmågor Externa resurser & förmågor Ljusnarsberg Ulricehamn Lund Eskilstuna Osby Piteå Liten kommun. Minskande folkmängd och arbetstillfällen. Gruvnäringstradition. Lågprioriterad region. Kommunen lagom. Knalletradition. Tillgång till stor arbetsmarknad. Möjligheter till infrastruktur. Möjligheter till vintersport. Utbildningstradition. Befolkningstillväxt. Flera kunskapsdrivna institutioner. Industristad-produktion Centralt geografiskt läge Tillgång till stor arbetsmarknad Etnisk mångfald Jobba sig fram - Ingen utbildningstradition Många arbetstillfällen i kommunen och regionen. Goda kommunikationer. Anda av företagande och att sköta sig själv. Brist på arbetskraft. Dålig matchning av kompetens hos invånare och behov av arbetskraft. Industrin har haft god tillväxt senare tid. Pendlarkommun Attraktiv livsmiljö för ett tryggt liv. Delaktighet & inflytande. (Nystart för gruvnäringen.) invånare år Boendeort. Handelsort. Vinterort. Hållbar utveckling för balanserad tillväxt av kunskapssamhälle i världsklass. Bli en central del av regionen Attraktiv stad att verka och bo i Involvera alla Socialt och miljömässigt uthållig Välkomnande och attraktiv kommun med ökande folkmängd. Piteå det är hit man kommer när man kommer hem. Fokus på att bli en attraktiv kommun för boende och för företag. God servicekvalitet. Anpassa kostymen i tid. Satsa på kvarvarande verksamheter. Stödja initiativ. Politisk samsyn. God servicekvalitet. Effektiv myndighetsutövning. Stimulera byggande och etableringar. Stimulera infrastruktur. Kvalitet i skolan. Aktiv stadsplanering. Aktiviteter för hållbar utveckling. Bygga relationer för samverkan. Politisk samsyn kring utveckling Förmåga att agera snabbt God ekonomisk kontroll Bra nätverk Bra utbildning från grundskola till fortbildning för näringslivet. Stimulera byggande av bostäder. Stödja näringslivet. Den interna organisationen anpassas efter visionen. Lång tradition av tillväxtarbete Stimulera näringsliv Initiativ av invånare och lokala aktörer. Statliga satsningar. Samverkan med handelsföreningen. Initiativ av byggare och entreprenörer. Investeringar i regional infrastruktur. Förekomst av och agerande av offentligt sjukhus samt universitet. Förekomst av och agerande av forskningsbaserade företag. Bra samarbetsklimat m alla intressenter Infrastruktur/kommunikationer En roll i regionen Nya näringar i framtidsbranscher Bra nätverk Samverkan med grannkommuner och näringsliv i lobby-arbete. Statliga och regionala satsningar på infrastruktur. Expansion av regionens näringsliv. Det lokala näringslivet Närhet till universitetet i Luleå

28 Framgångsrik strategi för tillväxt finns det? Kommunen s visioner och mål Vart ska vi utvecklas? (tillväxt) Basnivå det nödvändiga Kostsamt- Kommer inte att hålla Startläge Hävstång nödvändigt, - Kommer inte av sig själv, kommunen proaktiv Passivt - Kommer inte att hända Enbart kommunens egna resurser Resurser och initiativ från andra aktörer Resurser från olika aktörer

29 Svårt och dyrt (1) Vision Externa resurser & förmågor Sweet spot Interna resurser & förmågor Lokala förutsättningar

30 Passivt kommer inte att hända? (2) Vision Sweet spot Interna resurser & förmågor Externa resurser & förmågor Lokala förutsättningar

31 Modell för kommunal tillväxt Vision Sweet spot Mobiliserade resurser Samordnade initiativ Skapar framtidstro Interna resurser & förmågor Sweet spot Externa resurser & förmågor Lokala förutsättningar

32 De lokala förutsättningarna avgör Handlingsutrymmet och därmed val av strategi

33 Sammanfattningsvis Tillväxt ett allt mer komplext fenomen Kan inte jobba med någon enskild faktor det handlar om god konsistens i helheten Andra aktörers engagemang kritiskt De lokala förutsättningarna avgör Kräver att kommunen är proaktiv och definierar riktningen!

34 Mer att läsa på

35 Frågor att fundera över Vad behövs för att Skellefteå ska bli en bättre plats att leva i? Vart vill man i Skellefteå? Vad kan den kommunala organisationen göra för att det ska bli verklighet? Vilka andra aktörer finns? Vad kan andra aktörer göra? Vilka lokala förutsättningar är viktiga att ta hänsyn till?

36 Det vi har eller inte har?

37

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 Nördseminarium på Exploatering Ekonomiska konsekvenser Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 1 Exploatering Exploatering innebär att mark används för

Läs mer

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun Sid 1(7) Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun? Sid 2(7) Omvärldsanalys 2014 Ärende Kommunkansliet 2014-04-16 Utmaningen Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Omvärldsanalys 2014

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

The Capital of Scandinavia. Framtidsutredningen 2013 Ett hållbart och växande Stockholm

The Capital of Scandinavia. Framtidsutredningen 2013 Ett hållbart och växande Stockholm 2030 The Capital of Scandinavia Framtidsutredningen 2013 Ett hållbart och växande Stockholm Vision 2030 anger att Stockholm ska vara en trygg och tillgänglig stad, och att vi därför behöver tänka långsiktigt

Läs mer

Politik för kommuner som krymper. Politik för kommuner som krymper. Josefina Syssner. Centrum för kommunstrategiska studier

Politik för kommuner som krymper. Politik för kommuner som krymper. Josefina Syssner. Centrum för kommunstrategiska studier Centrum för kommunstrategiska studier Politik för kommuner som krymper I ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner minskar befolkningsantalet. Många kommuner ställs inför utmaningen att kunna fortsätta

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Förnyelse för framtiden. en rapport om lokal och regional omställning

Förnyelse för framtiden. en rapport om lokal och regional omställning Förnyelse för framtiden en rapport om lokal och regional Sammanfattning Kockums varvskran var under flera decennier ett landmärke för industristaden Malmö. Varvet lades ner och kranen flyttades så småningom

Läs mer

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16 RAPPORT Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder 2009-11-16 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Näringslivsklimat och entreprenörskap

Näringslivsklimat och entreprenörskap Rapport 2005:8 Näringslivsklimat och entreprenörskap En jämförande studie mellan Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län Ref: Bengt Dahlgren - 2 - Näringslivsklimat och entreprenörskap Förord Arbetet med

Läs mer

Näringslivsklimat och entreprenörskap

Näringslivsklimat och entreprenörskap Nordanstig Ljusdal Älvdalen Hudiksvall Dalarna Orsa Rättvik Ovanåker Söderhamn Bollnäs Gävleborg Malung Mora Ockelbo Leksand Falun Sandviken Gävle Torsby Vansbro Gagnef Borlänge Hofors Säter Hedemora Hagfors

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT. En inventering av studier inom ämnesområdet

HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT. En inventering av studier inom ämnesområdet HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT En inventering av studier inom ämnesområdet PM 2006-09-06 Handlingsgruppen för hållbar utveckling 1 (36) 2 (36) Innehållsförteckning Inventering

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 Strategisk plan och budget -2016-01-15 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 13 Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 26 Kommunstyrelsen

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Mål- och resursplan MRP 2008-2010 Budget 2008 2008-2010. Kommunfullmäktige 2007-10-29

Mål- och resursplan MRP 2008-2010 Budget 2008 2008-2010. Kommunfullmäktige 2007-10-29 Mål och resursplan MRP 20082010 Budget 2008 20082010 Kommunfullmäktige 20071029 Vad är MRP? MRP är en förkortning för Mål och resursplan. MRP är jämte Programförklaringen kommunfullmäktiges viktigaste

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer