PM arbetsmodell för Ladok3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM arbetsmodell för Ladok3"

Transkript

1 Dokument: Arbetsmodell Ladok3 Version 1.0 Författare Sida 1 av 14 Bo Sehlberg Förberedelse av realiseringsfas Datum PM arbetsmodell för Ladok3 1 Inledning Organisation Roller Produktägare Verksamhetsteam Referensgrupper Lösningsansvarig Migreringsansvarig Projektteam Utvecklingsstöd ScrumMaster Scrum-team Artefakter Product Backlog Sprint Backlog Dokumentation Teman Produktionsmodell Utvecklingsprocessen Bearbetning av Product Backlog Sprintplanering Design Daglig Scrum Sprint Review Sprint Återblick Leveranser och miljöer Referenser...14

2 Sida 2 av 14 1 Inledning Dokumentet beskriver först projektets organisation med fokus på projektets lösnings- och migreringsdel. Därefter beskrivs de olika rollerna i denna del av projektet. Slutligen beskrivs de olika delarna i produktionsmodellen övergripande, vilket också innefattar utvecklingsprocessen och leveranshanteringen med utveckling-, test- och driftsmiljöer och de leveranser som behövs mellan miljöerna. Arbetsmodellen baseras på agil utveckling och ska drivas enligt Scrum. Utvecklingen kommer att baseras på domändriven design (DDD), testdriven utveckling (TDD) och beteendedriven utveckling (BDD). För mer information kring detta och övrigt kring projektets utvecklingsmetodik se ref [1]. 2 Organisation Nedanstående figur beskriver översiktligt de olika huvudgrupperna i projektets organisation. Dessa huvudgrupper består av en eller flera roller, som beskrivs i följande kapitel. Detta dokument beskriver de rollerna i inte de olika rollerna i den övre delen (projektledning). Figur 1 Övergripande organisation för Ladok3

3 Sida 3 av Roller Produktägare Produktägarrollen delas mellan två personer i Ladok3-projektet, dels med tanke på produktens omfattning, men även på grund av den distribuerade organisationen och de behov av lokal förankring som kan behövas i olika situationer. Produktägarens viktigaste åtaganden är följande: Har en klar vision av produkten och definierar produktens huvuddrag. Driver projektet från en verksamhetssynvinkel. Ska godkänna/acceptera produkten vid varje avslutad Sprint. Ansvarar för att Teamet arbetar med de viktigaste objekten i Product Backlog. Ansvarar för att alla oklarheter är utredda för de aktiviteter som ska tas om hand av kommande Sprint. Stöder Teamet genom att ge dem all nödvändig information. Ska kontinuerligt prioritera funktionaliteten i Product Backlog efter verksamhetsvärde. Beslutar om release-datum och innehåll. Har möjlighet att i undantagsfall stoppa en Sprint, om någon drastisk förändring krävs. Deltar i Sprint Planering och Review. Produktägaren har till sitt förfogande ett Verksamhetsteam som stöd för att att utreda eventuella oklarheter i Product Backlog att tillhandahålla områdesproduktägare till projektteam att tillhandahålla domänexpert till projektteam att tillhandahålla verksamhetstestare till Scrum-team Förutom Verksamhetsteamet, har produktägaren även tillgång till referensgrupper i verksamhetsfrågor och tekniska frågor. Produktägaren deltar även fysiskt tillsammans med områdesproduktägaren, domänexperten och ScrumMaster vid Sprint Review Verksamhetsteam Verksamhetsteamet består, som namnet beskriver, av representanter från verksamheten. Varje medlem i teamet kan komma att ha olika roller i olika skeden i projektet. Framförallt är det följande roller som är aktuella: Utredare Assistera Produktägaren vid utredning/detaljering av aktiviteter i Product Backlog. Områdesproduktägare Representera produktägaren i projektteam med ett Scrum-team. Domänexpert Tillsammans med Scrum-teamet analysera och detaljera krav i en domän för en Sprint

4 Sida 4 av 14 Verksamhetstestare Utföra utforskande tester i ett Scrum-team, som komplement till de automattester utvecklarna kör Områdesproduktägare Fungerar som huvudproduktägarens förlängda arm i arbetet kring en Sprint. Områdesproduktägaren ska tillsammans med Scrum-teamet vid Sprintplaneringen, plocka ut de aktiviteter från Product Backlog, som ska ingå i Sprinten. Områdesproduktägaren har normalt en djupare kunskap än produktägaren inom det utvecklingsområde i Sprinten hanterar och arbetar tätt ihop med teamet under hela Sprinten. Rollen som områdesproduktägare i en projektteam, behöver inte vara en heltid, utan områdesproduktägaren kan även ha andra roller i andra Sprintar eller utredningar parallellt. Däremot är det nödvändigt att områdesproduktägaren är tillgänglig för konsultation i olika situationer. Områdesproduktägaren och domänexperten arbetar tillsammans och kan agera backup för varandra för att säkerställa tillgänglighet för Scrum-teamet. Områdesproduktägaren deltar även fysiskt tillsammans med produktägaren, domänexperten och ScrumMaster vid Sprint Review Domänexpert Begreppet domänexpert kommer från användningen av domän-driven utveckling (DDD), som projektet ska använda sig av vid analys och design av Ladok3. Domänexperten motsvaras av användaren i Scrum, d v s den som har detaljerad kunskap om hur systemet ska användas och vilka krav som finns. Domänexperten ansvarar även för att man använder gemensamma begrepp vid beskrivning av domänen. Domänexperten arbetar tillsammans med Scrum-teamet främst i analysfasen kring den domän teamet ska arbeta med. Domänexperten arbetar även fortsättningsvis tätt tillsammans med Scrum-teamet under hela Sprinten för att säkerställa att alla oklarheter och frågor som kan dyka upp under arbetet, kan bli besvarade utan fördröjning. Domänexperten och områdesproduktägaren arbetar tillsammans och kan agera backup för varandra för att säkerställa tillgänglighet för Scrum-teamet. Domänexperten deltar även fysiskt tillsammans med produktägaren, områdesproduktägaren och ScrumMaster vid Sprint Review, för att granska hela resultatet från Sprinten Verksamhetstestare Verksamhetstestaren är en del av projektteamet och ansvarar för att utföra utforskande tester, d v s ställa sig frågor som vad händer om jag gör så här, både utifrån vad man ska kunna göra och även vad man inte ska kunna göra. Genom att samarbeta med Scrum-teamet får verksamhetstestaren insyn i lösningen och kan ta fram lämpliga utforskande tester under ledning av Senior Testarkitekt. Eftersom verksamhetstestaren och Scrum-teamet troligen inte sitter

5 Sida 5 av 14 tillsammans måste eventuell dialog och deltagande ske m h a exempelvis Adobe Connect om fysisk närvaro inte är möjlig Utredare Utredaren är en del av projektteamet och arbetar med olika typer av utredningar för att klargöra oklarheter i Product Backlog på uppdrag av Produktägaren Referensgrupper Produktägare har förutom verksamhetsteamet två referensgrupper till sitt förfogande och stöd i olika frågor: Dels finns en referensgrupp som stöd för verksamhetsrelaterade frågor. Denna grupp är utsedd av systemägarna på de olika lärosätena, det vill säga expertgruppen för strategiska frågor. Som stöd för olika tekniska frågor finns även en referensgrupp utsedd av IT-cheferna vid lärosätena Lösningsansvarig Ansvar Genomföra arbetet inom lösningsorganisationen med resultat enligt kravoch lösningsbeskrivning samt inom ramarna för projektdirektiv och projektplan Producera, leverera och överlämna rätt resultat Planera, leda, följa upp och styra produktionsarbetet inom lösningsorganisationen Identifiera och införa förbättringar i arbetssättet Säkerställa att överenskomna metoder och verktyg används Rapportera och informera om aktiviteternas status Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna Säkerställa att alla resultat har korrekt innehåll och sammansättning samt att de är återskapningsbara Begära beslut från produktägaren i vägval som får stora konsekvenser på verksamheten eller förvaltningen av systemet. Befogenhet Fatta beslut om tekniska lösningar Nyttja och styra av projektledaren tilldelade produktionsresurser Avvisa inberoenden som avviker från överenskommet innehåll och kvalitet Föra in och lämna ut resultat till och från wikin Organisera demonstrationer Migreringsansvarig Ansvar Genomföra arbetet inom migreringsorganisationen med resultat enligt krav- och lösningsbeskrivning samt inom ramarna för projektdirektiv och projektplan Producera, leverera och överlämna rätt resultat

6 Sida 6 av 14 Planera, leda, följa upp och styra produktionsarbetet inom migreringsorganisationen Identifiera och införa förbättringar i arbetssättet Säkerställa att överenskomna metoder och verktyg används Rapportera och informera om aktiviteternas status Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna Säkerställa att alla resultat har korrekt innehåll och sammansättning samt att de är återskapningsbara Begära beslut från produktägaren i vägval som får stora konsekvenser på verksamheten eller förvaltningen av systemet. Befogenhet Fatta beslut om tekniska lösningar inom migreringen Nyttja och styra av projektledaren tilldelade produktionsresurser Avvisa inberoenden som avviker från överenskommet innehåll och kvalitet Projektteam Projektteam innefattar de personer som arbetar med en Sprint. Vissa roller arbetar heltid (främst Scrum-teamet), vissa arbetar deltid (områdesproduktägare, domänexpert, Senior Testarkitekt och användbarhetsexpert) och vissa endast vid enstaka tillfällen (CM, DBA, SA, Produktion). Även om vissa roller enbart gör deltidsinsatser, är det viktigt att dessa finns tillgängliga övriga tider för konsultation i olika frågor. Projektteam uppdrag är att säkerställa leveransen från den aktuella Sprinten. Respektive roll beskrivs i följande kapitel Utvecklingsstöd Senior IT-arkitekt Förutom att delta i själva utvecklingen (i ett Scrum-team), ansvarar Senior ITarkitekten för lösningens arkitektur på en övergripande nivå. Det innebär att: följa upp och säkerställa att de lösningar som tas fram av respektive team följer de regler och principer, som fastslagits för systemets arkitektur och design följa upp och vid behov komplettera eller anpassa arkitekturen baserat på erfarenheter från utvecklingen Senior IT-arkitekten ska även stötta Lösningsansvarig vid val av 3:e parts/open source komponenter/produkter, så att detta görs med avseende på teknik Senior Testarkitekt Senior Testarkitekt ska säkerställa att vald metodik för tester efterlevs av projektteamen, samt att den löpande utvärderas och utvecklas under projektets gång. Senior Testarkitekt arbetar därför med projektteamet och ska leda och säkerställa testarbetet i projektet. Senior Testarkitekt ansvarar för att säkerställa att testdata hanteras på ett sätt som tar hänsyn till de juridiska aspekter som gäller för persondata.

7 Sida 7 av 14 Senior Testarkitekt ansvarar för att olika aspekter av den valda arkitekturen täcks upp i testerna i alla steg från enhetstest, via systemtester till acceptanstester Senior Testarkitekt ska leda och hjälpa verksamhetstestarna med att hantera och dokumentera de utforskande testerna, för att säkerställa beteende och funktion i systemet. Senior Testarkitekt ska även leda och hjälpa utvecklarna att ta fram relevanta automattester med valda verktyg, baserat på de krav som tagits fram. Senior Testarkitekt ska även leda och hjälpa migreringsteamen att ta fram relevanta automattester med valda verktyg, för att säkerställa att informationen förs över korrekt till Ladok Användbarhet Användbarhetsexperten ansvarar för att projektet arbetar enligt relevanta metoder för användbarhet används enligt ref. [1]. Användbarhetsexperten ansvarar för den grundläggande utformningen av användargränssnittet, samt att användargränssnittet är anpassat för verksamhetens behov, enligt krav och standarder som finns för användargränssnitt. Användbarhetsexperten arbetar tillsammans med produktägare och verksamhetsteamet mot slutanvändare och utvecklare för att säkerställa produktens användarbarhet. Användbarhetsexperten fungerar som en stödperson till alla Scrum-team med ovanstående funktioner CM Configuration Manager (CM) ansvarar för att man hanterar källkod enhetligt i versionshanteringssystemet, ta fram automatiseringsscript för att bygga, paketera och leverera systemet. CM fungerar som en stödperson till alla Scrum-team med ovanstående funktioner DBA Database administrator (DBA) ansvarar bland annat för att datalagringen för programvaran fungerar, hanterar behov av indexering och konfigurering, ta fram backuphantering. DBA fungerar som en stödperson till alla Scrum-team med ovanstående funktioner SA Systemadministratören (SA) ansvarar för att installera, uppgradera, konfigurera och övervaka de utvecklings- och testsystem som används. SA ansvarar även för att säkerställa drift och övervakning av systemet bör även representant från driftsorganisation medverka som stödperson i projektteamet. SA fungerar som en stödperson till alla Scrum-team med ovanstående funktioner.

8 Sida 8 av ScrumMaster ScrumMasterns huvuduppgift är att säkerställa att Scrum-teamet kan arbeta så effektivt som möjligt. ScrumMastern är inte en del av teamet, men är dess ledare och stöd och ska skydda Teamet från all yttre störning. ScrumMastern är inte heller ansvarig för leveransen av produkten. Då flera team arbetar parallellt måste teamens arbete samordnas, via så kallade Scrum of Scrum möten, för att exempelvis samordna överlappande aktiviteter mellan Scrum-teamen. ScrumMaster deltar i dessa tillsammans med en lämplig teammedlem. ScrumMaster ska även: Säkerställa att de agila idéerna är förstådda och respekterade av alla intressenter. Hjälpa till att förbättra Teamets produktivitet genom att t ex säkerställa att man återkopplar erfarenheter. Arbeta tillsammans med (Områdes)Produktägaren för att maximera resultatet Scrum-team Scrum-teamet består av den kompetens som krävs (tvärfunktionellt krav, design, test, etc.) för att utveckla den programvara teamet tagit ansvar för. Teamet ska: Leverera produkten och är ansvarig för dess kvalitet Arbeta tätt ihop med (Områdes)Produktägaren, Domänexperten och Senior Testarkitekt, för att inhämta nödvändig information för analys och kravdetaljering Ta fram design, utveckla, testa och leverera produkten enligt överenskommelse Ansvara för sitt arbete som en del i projektet Samarbeta med (Områdes)Produktägaren för den strategiska inriktningen av produktens utveckling Arbeta med Sprint Backlog och leverera tillbaka eventuella nya behov till Product Backlog Då flera team arbetar parallellt måste teamens arbete samordnas, via så kallade Scrum of Scrum möten, för att exempelvis samordna överlappande aktiviteter mellan Scrum-teamen. Teamet ska för dessa utse en deltagare från teamet, som tillsammans med ScrumMaster deltar i dessa Arkitekt Varje team ska ha en utvecklare med ansvar för arkitekturen på den/de modul(er) man utvecklar. Denna utvecklare ska fungera som Senior IT-arkitektens förlängda arm i teamet och ska säkerställa att man följer de regler och principer som fastslagits för systemets arkitektur och design Utvecklare Utvecklarna är en del av Scrum-teamet och är ansvariga för att tillsammans med bland annat (områdes)produktägaren, domänexperten och Senior Testarkitekt analysera, estimera, designa, utveckla och testa den/de funktion(er) de åtagit sig i en Sprint. Utvecklarna ska företrädesvis sitta tillsammans.

9 Sida 9 av 14 3 Artefakter 3.1 Product Backlog Product Backlog är en samlingsplats för alla krav/önskemål om nya funktioner och förändringar av produkten/systemet. Product Backlog ägs och hanteras av produktägaren. Det finns ingen begränsning på antal önskemål i Product Backlog. I stället används prioritering. Ju högre prioritet, desto bättre specificerat ska ändringsönskemålet vara. Varje krav är grovt tidsuppskattat av projektteamet. 3.2 Sprint Backlog Sprint Backlog är den del av en product backlog som Scrum-teamet åtar sig att implementera under den kommande sprinten, d v s Scrum-teamets arbetslista. Sprint Backlog kan ofta vara endast en vy mot Product Backlog på de delar som ingår i sprinten. 3.3 Dokumentation Förutom Product och Sprint Backlog dokumenteras även resultatet från det arbete som görs kopplat till analys, design, test och användardokumentation som görs i samband med sprintarna. Denna dokumentation hanteras med hjälp av en Wiki (en versionshanterad sökbar webbplats, där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av behöriga besökare via ett webbgränssnitt, jämför t ex Wikipedia). Wiki:n används för att dokumentera de resultat domänmodelleringen ger i form av begrepp i respektive domän, domänmodell, User Stories med regelverk, övriga noteringar, samt användardokumentation för de delar som bearbetas. I slutet av projektet tas en systemdokumentation (Software Architecture Document, SAD), som beskriver det slutgiltiga systemet. 3.4 Teman Teman är en leverans av en sammansättning av flera sammanhörande sprintar relaterat till ett visst funktionellt område. Tanken med teman är att kunna få tillfälle att demonstrera mer omfattande funktionalitet för en större krets intressenter och på så sätt få en bredare förankring av arbetet. Uppdelningen av projektet i olika teman, används även som underlag för en grov övergripande plan för projektet. 4 Produktionsmodell Nedanstående figur visar en övergripande bild av produktionsmodellen för Ladok3 projektet och relaterade delar inom förvaltningen och de lokala lärosätena. Flödet går från övre vänstra hörnet till nedre högra hörnet.

10 Sida 10 av 14 Lösningsdelen och migreringsdelen i projektet drivs agilt i sprintar. Sprintarna levererar kontinuerligt delresultat av lösning och migrering. Dessa sätts sedan samman till större leveranser, så kallade teman, som används för bredare test, spridning och förankring. Dessa teman kommer även att levereras till Driftestmiljön för att möjliggöra tester för de lokala lärosätena i en produktionslik miljö. Parallellt med detta pågår lärosätenas förberedelser med hantering av datatvätt, verifiering av konvertering, samt anpassning av integrationer. I senare delen av utvecklingsprojektet görs en första delleverans (1) till förvaltningen. Denna delleverans bildar även den första delleveransen till lärosätena för införande i produktion och motsvarar block 1, Underlag redovisning i Backa in preparerad. Utveckling och tester fortsätter i Ladok3- projektet fram till dess slutleverans görs till förvaltningen, varefter lösningsdelen i projektet avslutas. Förvaltningen tar därmed över förvaltningen av lösningen och kommer vid behov korrigera och komplettera lösningen parallellt med införande av övriga delleveranser. På motsvarande sätt fortsätter migreringsdelen därefter med att ge stöd till förvaltning och lärosätena under införande av de efterföljande delleveranserna (resterande block i Backa in preparerad ). 4.1 Utvecklingsprocessen Nedanstående figur beskriver övergripande de olika stegen i utvecklingsprocessen.

11 Sida 11 av 14 Figur 2 Utvecklingsprocessen för Ladok3 Utvecklingsprocessen utgår från det underlag, som tagits fram dels i verksamhetsdelprojektet (processbeskrivningar, informationsmodell och ickefunktionella krav) och dels i lösningsdelprojektet (lösningsförslag, arkitektur). Utvecklingsprocessen arbetar enligt de principer som beskrivs i Scrum, d v s i små tvärfunktionella team, som arbetar i små etapper (Sprint) med utveckling av en väldefinierad delmängd av systemet. För mer information om detta, se [ref 1] Bearbetning av Product Backlog Grunden till Product Backlog är det underlag, som tagits fram i verksamhetsdelprojektet. Dessa beskrivningar bearbetas av produktägaren till en detaljnivå, som sedan kan användas som underlag för Scrum-teamen. Eventuella oklarheter i underlaget i Product Backlog måste utredas och klargöras i god tid före de Sprintar som ska ta hand om utvecklingen. I det arbetet ingår även att prioritera ordningen i Product Backlog, så att de viktigaste delarna utvecklas först. Nya aktiviteter / User Stories kan även tillkomma, som resultat från det arbete som utförs i Sprintarna Sprintplanering Sprintplaneringen görs i samarbete mellan produktägaren och projektteamet (områdesproduktägaren, domänexperten, testare, ScrumMaster och Scrumteamet). Vid sprintplaneringen går man igenom de högst prioriterade delarna en och en och skapar/kompletterar/uppdaterar motsvarande domänmodell, samt diskuterar igenom vilka krav som gäller, vilka tester som bör utföras, samt vilka acceptanskriterier som gäller. För varje del i Product Backlog ska Scrum-teamet själv även försöka bedöma om man hinner med det i Sprinten. Mellan varje del bör man även ta en paus. I slutet ska Scrum-teamet själv göra en slutlig bedömning om det är realistiskt att man hinner med del genomgångna delarna. Om detta inte är fallet återlämnas den/de sista del(arna). Kvarvarande delar bildar Sprint Backlog.

12 Sida 12 av 14 Produktägaren, områdesproduktägaren, domänexperten och testare informeras om resultatet Design Nästa steg i arbetet är att Scrum-teamet, baserat på det underlag man arbetat fram (begrepp, domänmodell, regler och övriga krav), ska ta fram en lämplig design för innehållet i Sprint Backlog och dela upp det i motsvarande olika aktiviteter. Därefter tar varje teammedlem varsin aktivitet och börjar utvecklingsarbetet. Då oklarheter och frågor uppkommer kring krav kontaktar teamet i först hand motsvarande domänexpert för konsultation Daglig Scrum Varje morgon har Scrum-teamet en s k Daily Scrum, där man kort går igenom gårdagens arbete (vad man gjort, eventuella problem), samt vad man ska göra innevarande dag. Då oklarheter och frågor uppkommer kring krav, kontaktar teamet i först hand motsvarande domänexpert för konsultation och i andra hand produktägaren. Eventuella övriga problem och frågeställningar tar ScrumMaster hand om och ser till att de blir lösta Sprint Review I slutet av varje Sprint ska det färdiga resultatet demonstreras främst för produktägare och domänexpert. Sprint reviewen börjar med att produktägaren sammanfattar innehållet i och målet med Sprinten. Utvecklingsteamet går igenom och demonstrerar den nya funktionaliteten. Produktägaren och domänexperten får även själva möjlighet att prova den nya funktionaliteten, samt även granska den framtagna dokumentationen. Kommentarer och förslag dokumenteras av produktägaren och/eller ScrumMaster, samt återförs till Product Backlog för senare åtärder Sprint Återblick Innan Scrum-teamet går vidare ska det slutligen göra en återblick och gå igenom vad som fungerat bra och vilka eventuella problem man haft, samt hur man kan åtgärda dessa till nästa Sprint. Problemen kategoriseras på vad man kan själva åtgärda och vad man själv inte kan hantera. Problem man inte själv kan hantera läggs till problemlogg för åtgärd av ScrumMaster. 4.2 Leveranser och miljöer Ladok3-projektet kommer att ha flera olika typer av leveranser enligt nedanstående figur. Figuren beskriver översiktligt de miljöer, som projektet kommer att använda och vilka leveranser som sker mellan miljöerna. Bygg/test hanterar automatisk byggning av systemet, samt automattester [utveckling]

13 Sida 13 av 14 SprintTest används för olika typer tester t ex utforskande tester [utveckling] MigrTest används för test av migreringslösningarna [migrering] LevTest används för systemtester, samt demonstration av Teman [utveckling/migrering] DriftTest används för integrationstester, kontinuerlig test/utvärdering av de lokala lärosätena [förvaltning] AcceptansTest används för acceptanstest av de delleveranser som ska ske till produktionsmiljön [förvaltning] Drift [förvaltning] De flesta eller alla utvecklare kommer att ha sin egen utvecklings och testmiljö för de delar man arbetar med. Den utvecklade och enhetstestade koden checkas in i versionshanteringssystemet. Med jämna mellanrum körs en byggning och motsvarande test av systemet i Bygg/test (gemensamt utveckling och migrering). Sprintarnas levereras därefter till SprintTest -systemet i figuren, där körs ytterligare tester av testare, exempelvis utforskande tester. I MigrTest testas migreringsdelarna separat för att säkerställa hanteringen av informationsöverföring, konvertering och lagring. Då alla tester och godkänts i SprintTest respektive MigrTest, görs leverans till Lev.test. Efter överenskommen utprovningstid och godkännande i Lev.test -systemet, levereras temat till förvaltningen för införande i Drifttest för fortsatta tester och demonstrationer.

14 Sida 14 av 14 5 Referenser 1. PM utvecklingsmetodik i Ladok3, v Agile Software Requirements, Lean Requirements Practices for Teams, Programs, and the Enterprise; Dean Leffingwell. ISBN-13: Agile Testing, A practical Guide For Testers an Agile Teams; Lisa Crispin, Janet Gregory. ISBN-13: Practices for Scaling Lean & Agile Development, Large, Multisite, and Offshore Product Development with Large-Scale Scrum; Craig Larman, Bas Vodde. ISBN

Ladok3 Erik Ångman 1

Ladok3 Erik Ångman 1 Ladok3 Erik Ångman 1 Ladok3» Nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige, som alltså ska ersätta det Ladoksystem som idag är i drift 2 Kort tillbaka- och

Läs mer

Migrering ett lokalt arbete Informationsdag Ladok Arlanda Daniel Lind

Migrering ett lokalt arbete Informationsdag Ladok Arlanda Daniel Lind Migrering ett lokalt arbete Informationsdag Ladok3 2012-05-03 Arlanda Daniel Lind Agenda» Synpunktsinsamling och remiss» Föreslaget migreringssätt» Tidsplan» Lokalt arbete Synpunktsinsamling 27/4 31/5»

Läs mer

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap SCRUM Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap 2 Metodik Systematiskt tillvägagångssätt för att garantera utfallet Metodiken behöver passa kontexten och tillgängliga resurser Verifiering av metodiken

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-013 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Kommunikationsplan för Ladok3-projektet. - Reviderad utgåva för genomförandefasen

Kommunikationsplan för Ladok3-projektet. - Reviderad utgåva för genomförandefasen för Ladok3-projektet - Reviderad utgåva för en Sida 2 av 11 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 111130 SH Ny plan för KS, EF en 0.4 120117 SH Reviderad version efter granskning WA WA

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter Beslutsdatum: 2014-07-23 MDH 1.1-396/14 1 (4) Beslutande: Förvaltningschefen Ansvarig för tillämpning: Förvaltningschef Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Processbeskrivning Datum för ikraftträdande:

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte?

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? SCRUM En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? Grundprinciper Projektgruppen organiserar och planerar sitt eget arbete Fokus på verksamhetsnytta Alla krav prioriteras

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Vad är. Domändriven design?

Vad är. Domändriven design? Vad är Domändriven design? 1 Domändriven design är utvecklare och domänexperter som arbetar tillsammans för att skapa mjukvara som är både begriplig och möjlig att underhålla. ett sätt att fånga och sprida

Läs mer

Ladok3 Status oktober 2012.» Presentation på Ladok-SWAMI Malmö» Ola Ljungkrona

Ladok3 Status oktober 2012.» Presentation på Ladok-SWAMI Malmö» Ola Ljungkrona Ladok3 Status oktober 2012» Presentation på Ladok-SWAMI Malmö» Ola Ljungkrona Ladok3-presentation» Projektöversikt» Organisation» Förankring» Införande» Kravhantering» Utveckling» Aktuella aktiviteter

Läs mer

F7 Agila metoder. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH

F7 Agila metoder. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH F7 Agila metoder EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH 1 XP - Scrum - Kanban Agila metoder Vad innehåller SCRUM Hur skiljer sig XP och SCRUM KANBAN

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen, Scrum inriktar sig på

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

Ladok3» NUAK 2013-10-08

Ladok3» NUAK 2013-10-08 Ladok3» NUAK 2013-10-08 Historik Ladok Classic Ladok på webb 70-tal 1996 2004 Ladok Nouveau 2 Varför Ladok3? Åldrande teknisk plattform (Uniface) Höga kostnader för förändringar Dubblerad logik Ökande

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator. Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM

Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator. Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM Agenda Vilka är Fredrik och Marcus? Gripen demonstratorprogram i korthet Varför och hur införde

Läs mer

Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet

Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet Sida 2 av 13 Innehållsförteckning shistorik för dokumentet... 3 Syfte... 4 Dokumentarkiv... 4 Mappstruktur... 4 Dokumentmallar... 5 Namnsättningsstandard

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Scrum. på fem minuter

Scrum. på fem minuter Scrum på fem minuter Det talas mycket om scrum och lättrörliga metoder just nu A simple method for the management of complex projects... Äldre metoder fokuserar på att hålla tidsplanen, scrum inriktar

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 ALM Live April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 Jaha, och vem är du då? Magnus Juvas Lösningsarkitekt Transcendent Group Och vad gör ni då? Inom området ALM gör Transcendent Group

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Sida 1/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Plats: Plushögskolan Malmö Tid: fredag 29 november 2013, kl. 9.00-12.00 Tillåtna

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Scrum. på fem minuter

Scrum. på fem minuter Scrum på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple method for the management of complex projects... Äldre metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation IBM Software Group Agil Acceptans Test Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com SAST 15-års jubileum 2010 2010 IBM Corporation IBM Grundades 1911, i Sverige sedan 1928 400 000 anställda i 170 länder; forskare,

Läs mer

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013 Teststrategier och Testcertifiering Per Strandberg, Maj 2013 1 Lite om Test i Allmänhet och ISTQB Certifiering Mål med testning? Förebygga fel Hitta fel eller risk Underlätta och ge stöd vid utveckling

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Agil projektledning. Lean. Agila metoder. Scrum. Projektmetodiken. Agil projektledning

Agil projektledning. Lean. Agila metoder. Scrum. Projektmetodiken. Agil projektledning Agil projektledning Vad innebär agil projektledning? Det råder idag stor förvirring kring populära begrepp som Lean, Agile, Scrum och Kanban och hur de förhåller sig till traditionellt tidsplanerade projekt

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson Agil mjukvaruutveckling 1DV404, Jesper Andersson Agilt? Innehållet i alla mjukvaruutvecklingsprocesser! Roller! Aktiviteter! Artefakter Processmodeller Många smaker Unified Process Kanban SCRUM normativ

Läs mer

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Magnus Jonsson & Therese Hansson Flerårig erfarenhet från ett globalt utvecklingsprojekt där vi införde Agile & Scrum metodik i hela organisationen

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1 Sida 1 Om projektorganisation en beskriver fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika roller inom projektet. Här beskrivs även överenskommen fördelning av ansvar mellan projektet och basorganisationen.

Läs mer

Lösningen Ladok3 - detaljerad information.» Session 2

Lösningen Ladok3 - detaljerad information.» Session 2 Lösningen Ladok3 - detaljerad information» Session 2 Innehåll» Huvudprinciper» Övergripande» Tjänster» Gränssnitt och integrationer» Säkerhet» Metodik Huvudprinciper» Tjänsteorienterad arkitektur Tjänsteorientering

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Mottagning av Ladok3. Arlanda, 2012-05-03

Mottagning av Ladok3. Arlanda, 2012-05-03 Mottagning av Ladok3 Arlanda, 2012-05-03 Mottagningsprojektet vid Karlstads universitet Hanteras i form av projekt Förstudiefas Projektplaneringsfas Genomförandefas Överlämningsfas 2012 2013 2014 2015

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

på ett stort spelföretag Andreas Ström

på ett stort spelföretag Andreas Ström på ett stort spelföretag Andreas Ström - Spelföretag som är B2C och B2B orienterat. Bygger en pokerplattform som säljs och driftas som en tjänst till andra företag. - Grundades 1999 i Uppsala - Scrum sedan

Läs mer

12 principer of agile practice (rörlig)

12 principer of agile practice (rörlig) X-treme programming 12 principer of agile practice (rörlig) Ge nöjd kund genom tidig och kontinuerliga leveranser Den viktigaste punkten som betyder att min vill ha kontinuerlig feedback Välkomna sena

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation!

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Lean & Agile! MIND Time! NETnet! Resco! Jeanette Jealmo Anna Axelson Det här är Folksam!! Grundades 1908!

Läs mer

Agila arbetsformer. Gemensamma värderingar

Agila arbetsformer. Gemensamma värderingar Agila arbetsformer Agile, scrum och lite lite lean Gemensamma värderingar Värdera individer och interaktion högre än processer och verktyg Värdera fungerande mjukvara högre än omfattande dokumentation

Läs mer

Scrum + XP samt konsekvensanalys

Scrum + XP samt konsekvensanalys Scrum + XP samt konsekvensanalys Daniel Nimren dt05dn8 Douglas Frisk dt05df1 Dept. of Computer Science, Lunds Tekniska Högskola, Sweden {dt05dn8 dt05df1}@student.lth.se 1 mars 2010 Sammanfattning Denna

Läs mer

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg NyA Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg 2014-10-06 Reijo Soréus NyA nu Vad är på gång och vad händer närmaste tiden De stora dragen Övergång till agil utveckling sedan 2013 Spår och team fungerar

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2011-02-15 Therese Söderlund, Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - Enheten

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion Revisionsrapport IT-revision 2013 Solna Stad ecompanion Fredrik Dreimanis November 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Avgränsning.3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5 Observationer

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel.

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel. Page 1 (5) Hemuppgift 1DV404 150115-150118 Deluppgift 1 Processmodeller a) (4p) Alla mjukvaruutvecklare följer någon form av utvecklingsprocess i sitt arbete. Diskutera vad organisationer brukar ange som

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Uppdaterad webborganisation för SLU

Uppdaterad webborganisation för SLU 1(8) Kommunikationsavdelningen 2015-05-12 Uppdaterad webborganisation för SLU Bakgrund och syfte med förändringen I början av 2015 fanns drygt 1 500 behöriga webbredaktörer eller skribenter vid SLU. Antalet

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Samverkansformer... 3 2.1. Strategisk nivå... 3 2.2. Operativ nivå... 3 3. Samverkansprocesser... 3 3.1. Incidenthantering... 3 3.1.1.

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

IT-projektledning - introduktion 725G62

IT-projektledning - introduktion 725G62 IEI Tommy Wedlund Läsanvisningar, IT-projektledning introduktion, 725G62 IT-projektledning - introduktion 725G62 Läsanvisningar tentamen inför tentamen I tentamen ingår följande kurslitteratur: The IBM

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (9) Bilaga 6 Krav på införande Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy utförs implementering

Läs mer

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDI02 Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Verifikation, Validering och Testning XP Extreme Programming Vad är ett fel? I engelskan

Läs mer