STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI"

Transkript

1 NR 3 NOVEMBER 2011 MiX Fablernas värld 10 år Favorit i repris: Gastrit Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén TEMA protonpumpshämmare (PPI) STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI PPI har funnits på marknaden i över 20 år och ger en uttalad sänkning av saltsyraproduktionen i magsäcken. Därigenom uppnås effektiv läkning av ulcus och esofagit. Användningen ökar från år till år, särskilt i Gävleborgs län. I allt fler rapporter framkommer nu att långtidsanvändning av PPI inte är helt ofarlig. Det finns ökad risk för gastrointestinala infektioner, lunginflammationer och frakturer. PPI kan interagera med antitrombotiska läkemedel och medel mot osteoporos. Patienter som behandlas med antiinflammatoriska läkemedel får ofta PPI som magskydd. Men alla dessa patienter bör inte ha PPI, bara de med hög risk för magbiverkningar. INNEHÅLL Sid 2, 3, 4 o 8 Förskrivningen av PPI ökar kraftigt, särskilt i Gävleborgs län. Boka nu Mellansvenskt Läkemedelsforum i Västerås, 1 2 februari 2012 Sid 4 Nutritions- och vätskeschema Malnutrition förekommer inom slutenvården. För att främja en god vätske- och nutritionsbehandling har Anestesikliniken på uppdrag av Läkemedelsrådet tagit fram rekommendationer. Sid 5 Insuliner LK ändrar sina rekommendationer om medellångverkande insuliner. Insulatard rekommenderas inte längre. Sid 6 Nytt från TLV Takpris på originalläkemedel Sid 6 Antibiotikamålet Missa Målet inte är att antalet 2009 recept på antibiotika års ska minska, höjdpunkt! och på några år komma ner till 250 per 1000 invånare och år. MiX redovisar resultatet efter ett år. Smittskyddsläkaren kommenterar. Sid 7

2 TEMA PPI Behandling med PPI kan ge allvarliga biverkningar Flera stora fall-kontroll-studier och metaanalyser har visat en ökad risk för pneumoni, tarminfektion och fraktur i samband med medicinering med protonpumpshämmare (PPI). Redan 1934 gav Hurst en rekommendation till krigsministeriet i Storbritannien att man inte skulle sända soldater med achyli (bristande produktion av saltsyra i magsäcken) till tropikerna på grund av ökad risk för allvarliga tarminfektioner. I samband med att de potenta H2-receptorblockarna lanserades under 1970-talet noterade man en ökad risk för postoperativa sårinfektioner och pneumonier hos patienter som medicinerat med dessa syrahämmare. På 1980-talet introducerades de ännu potentare protonpumpshämmarna, som tolererats väl och ansetts som mycket säkra läkemedel. Det finns dock nu en omfattande litteratur som talar för att protonpumpshämmare kan ge allvarliga biverkningar. SNABB KOLONISERING Flera tänkbara mekanismer för komplikationerna har diskuterats. Den gastrointestinala ekologin ändras drastiskt vid behandling med syrahämmare och det sker en snabb kolonisering av ventrikel och tunntarmcolon med mikrober, som normalt inte finns där. Detta, i samband med mikroaspirationer, som är vanliga hos äldre, kan leda till pneumoni. Det är också visat att protonpumpshämmarna har effekter på andra protonpumpar, bland annat i skelettets osteoklaster. Det har också visats att protonpumpshämmarna har direkta effekter på leukocytfunktionen, både i tarmen och på andra ställen i kroppen. En sådan påverkan på leukocytfunktionen kan möjligen förklara en ökad risk för postoperativ sårinfektion. Achylin kan dessutom hämma absorption av exempelvis kalcium. SAMBAND MED DOS Flera stora fall-kontroll-studier och metaanalyser under 2000-talet har visat en ökad risk för pneumoni (både samhällsförvärvad och iatrogen), tarminfektion (framförallt med Clostridium difficile) och fraktur i samband med medicinering med protonpumpshämmare. Studierna har bland annat visat en högre risk för pneumoni när man påbörjar medicineringen. Ett dos-risksamband har också påvisats. Ökad risk för fraktur har framför allt setts hos de som medicinerat mer än två år. OMFATTANDE ÖVERANVÄNDNING Det finns en omfattande överanvändning av protonpumpshämmare. I litteraturen finns uppgifter på att upp till 70 procent av användningen inte sker på rätt indikation. Eftersom gruppen protonpumpshämmare är ett av de vanligast använda läkemedlen (cirka fem procent av befolkningen står på protonpumpshämmare), kan ett stort antal individer riskera dessa biverkningar. Man har beräknat att det årligen i USA avlider mer än patienter i pneumoni, där protonpumpshämmare, använt på fel indikation, skulle kunna vara orsaken. I Europa och Nordamerika har det under senare år skett en kraftig ökning av allvarliga tarminfektioner med Clostridium difficile, med avsevärd dödlighet som följd. Denna ökning av tarminfektionerna har skett parallellt med ökningen av användningen av protonpumpshämmare. Man bör komma ihåg att observationella studier inte kan bevisa ett samband. I studierna har man försökt kontrollera för olika confounders såsom ålder och multisjuklighet, men man kan inte utesluta att sambanden orsakas av confounding. Flera positiva studier stöder ett samband. Sannolikt sker en avsevärd del av överförskrivningen av protonpumpshämmare i samband med ASA- och NSAIDmedicinering samt vid behandling av dyspepsi. Det är därför angeläget att uppdatera kunskapen om adekvata indikationer för behandling med protonpumpshämmare. Lars Backman och Sigurd Vitols Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för gastroenterologiska sjukdomar Tidningen Evidens, medicin & läkemedel Nr Ökad frakturrisk FDA I USA HAR SETT över risken för frakturer hos patienter som långtidsbehandlas med PPI. En metanalys av elva studier, publicerad 2011 visade att PPI gav 31 procent högre risk för höftfrakturer och 54 procent högre risk för kotfrakturer. Ju längre tid behandlingen pågick, delsto större blev frakturrisken. EN AV STUDIERNA VAR den stora WHI-studien där kvinnor mellan 50 och 79 år ingick. De som använde PPI hade 47 procent högre risk för kotfrakturer. Förskrivningen av PPI ökar. Se kommentar på Ba(c)ksidan. 2

3 PPI och interaktioner MIX HAR TIDIGARE RAPPORTERAT (nr 3/2009) att det kan finnas en interaktion mellan PPI (protonpumpshämmare, exempelvis omeprazol) och klopidogrel (Plavix) som innebär att klopidogrel får sämre antitrombotisk effekt. Nu kommer rapporter om att PPI även kan hämma effekten av acetylsalicylsyra (ASA). DÅ PPI MODIFIERAR ph i magsäcken förskrivs de ofta som skydd mot magsår i samband med ASA-förskrivning. Detta modifierade ph har dock också misstänkts minska biotillgängligheten av andra läkemedel, teoretiskt sett inkluderande ASA. Studier kring huruvida PPI hindrar ASA-inducerad trombocythämning har visat blandade resultat. I EN NATIONELL KOHORTSTUDIE har en grupp danska forskare granskat medicineringen hos patienter med en första hjärtinfarkt. Alla patienter följdes upp i ett år. Till 22 procent av patienterna förskrevs PPI och 3 procent H2-antagonister. I EN RISKANALYS visades att de som fått PPI hade en ökad relativ risk för ny hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död (hazard- kvot för kombinerat utfallsmått 1,46; 95 procents konfidensintervall 1,33 1,61; P<0,001). De patienter som förskrivits H2-antagonister hade inte någon ökad risk. Att det finns en kliniskt relevant interaktion mellan ASA och PPI kan inte uteslutas. PPI KAN ÄVEN UPPHÄVA EFFEK- TEN av läkemedel mot benskörhet. I en dansk studie såg man att patienter som behandlades med alendronat och dessutom tog PPI fanns högre risk för höftfrakturer än om man inte tog PPI. Endast PPI till NSAIDpatienter med hög risk LÄKEMEDELSTIDSKRIFTEN PRESCIRE INTERNATIONAL har nyligen behandlat frågan om vilka patienter som behöver förebyggande behandling mot gastointestinala komplikationer under behandling med antiinflammatorisk medicin, NSAID. Man har gått igenom alla tillgängliga studier. Om man utgick från riskfaktorerna ålder över 75 år, tidigare magsår och tidigare magtarmblödning fann man att risken för gastrointestinala komplikationer under sex månaders NSAID-behandling var 0,4 procent om patienten inte hade någon av dessa riskfaktorer, 1 procent vid en riskfaktor och 9 procent vid tre riskfaktorer. I EN ANNAN STUDIE fann man att risken ökade redan vid 65 års ålder. Samtidigt intag av alkohol och rökning ökade risken för komplikationer tio gånger. Råd Efter genomgången av all dokumentation kom man fram till följande råd: För att minska risken för blödning, perforation, obstruktion och död kopplat till NSAID är huvudstrategin att begränsa användningen genom att välja andra analgetika, främst paracetamol. NSAID kan orsaka andra allvarliga biverkningar förutom gastrointestinala. När NSAID-behandling bedöms som nödvändig bör man välja de medel som har gynnsammast balans mellan nytta och skada, som ibuprofen och naproxen, i lägsta effektiva dos och under kortast möjliga tid. Patienter ska rådas att sluta med NSAID om de får magsmärtor eller blödningar. Under NSAID-behandling är användning av magsårsmedicin 3 för att förebygga allvarliga gastointesitionala biverkningar bara motiverat för patienter med hög risk. De viktigaste riskfaktorerna för NSAID-inducerade gastrointestinala biverkningar är ålder över 65 år och tidigare magsår eller gastrointestinal blödning. Andra riskfaktorer är hög dos av NSAID, alkohol i kombination med rökning samt samtidig användning av trombocytaggregationshämmande medel, antikoagulantia, kortison eller SSRI. Misoprostol (Cytotec) har begränsad preventiv effekt. Man bör starta med 0,4 mg per dag, uppdelat på fyra doser och öka upp till 0,8 mg per dag, beroende på biverkningar. Patienten ska informeras om att misoprostol ofta orsakar diarré och buksmärtor. När mispoprosol inte kan användas på grund av biverkningar eller frekvent dosering är omeprazol 20 mg per dag det bästa alternativet, trots bristande dokumentation. Det är dock viktigt att varna patienterna att inte öka dosen av NSAID. Varken misoprostol eller NSAID ska användas under graviditet. Källa: Prescrire International nr 119, september TIDKRIFTEN PRESCRIRE INTERNATIONAL är den engelska utgåvan av den franska Revue Prescire som kritiskt granskar läkemedel. Läkemedelskommittén prenumererar på tidskriften. Innehållsförteckning kan du hitta på Kontakta Läkemedelskommittén om du önskar kopia av någon artikel.

4 PPI Fablerna Värld Myter inom medicinen 10 år Del I Det firar vi med Gastrit! För exakt tio år sedan publicerades den första artikeln i serien Fablernas värld i MiX. Den handlade om gastrit och behandling med magsyrahämmande medel. Eftersom detta nummer av MiX är ett temanummer om protonpumpshämmare (PPI) passar vi på att publicera artikeln om gastrit igen. Det tycks finnas en utbredd missuppfattning inom sjukvården att gastrit skulle vara en sjukdom som går att lindra med syrahämmande medel. Om vi går tillbaka till de grundläggande begreppen ska vi se att det finns flera olika typer av gastrit. En typ är den atrofiska gastriten. Den kännetecknas av atrofisk slemhinna och för lite magsyra. Den är ofta förknippad med dåligt upptag av vitamin B12. Denna gastrit ger inga syrarelaterade besvär från magen och det är väl rätt så självklart att en åkomma som kännetecknas av för lite magsyra inte kan behandlas med läkemedel som ytterligare minskar syraproduktionen. En annan typ av gastrit kännetecknas av reflux av gallsyra från tolvfingertarmen upp i magsäcken. Den ses ofta på gastroskopi som en rodnad. Men den beror alltså inte heller på magsyran och borde inte heller behandlas med medel som minskar magsyreproduktionen. Missuppfattningen grundar sig förmodligen på ordet magkatarr som är en svensk beteckning på smärta, obehag eller andra besvär som kan härledas till övre magtarmkanalen och inte beror på ulcus, esofagit eller annan identifierbar sjukdom. Sedan har man gjort latin av detta ord och fått begreppet gastrit. Den vetenskapligt överenskomna beteckningen är dock Non-ulcer dyspepsia eller funktionell dyspepsi. Missa inte! Orsaken till dyspepsi är undersökt i många studier men är fortfarande inte helt klarlagd. Ibland är symptomen magsyrarelaterade, ibland kan det röra sig om en störning av magsäckens motorik och ibland en störning i nervsystemet. Många studier har gjorts angående behandling av dyspepsi. Totalt sett ger syrahämning inte bättre resultat än placebo. Vissa patienter har dock bättre effekt av syrahämning, sannolikt de som egentligen har reflux, men utan typiska symptom. Slutsatsen blir att dyspepsi i första hand ska behandlas utan läkemedel. Om det inte fungerar kan man göra behandlingsförsök med syraneutraliserande eller syrahämmande medel, exempelvis antacida, H2-antagonister eller PPI. Det är dock viktigt att utvärdera resultatet så att inte patienten hamnar i ett effektlöst knaprande av omeprazol. GASTRIT ska dock inte behandlas med syrahämmande medel det är bara en myt. Tidigare artiklar i serien hittar du på Läkemedelskommitténs hemsida på internet Vår guide genom medicinens myter, Ugglan, och seriens tio år, återkommer i julnumret av MiX. Då handlar Myter i medicinen om syrgas. Mellansvenskt läkemedelsforum Den 1 2 februari 2012 anordnas gemensamma utbildningsdagar för alla läkare oavsett specialitet i Uppsala-Örebroregionen. Målet är att ge deltagarna bättre beslutsunderlag vid förskrivning genom korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för vården. Hur och när ett läkemedel bör användas på ett rationellt sätt belyses och diskuteras. Läkemedelsforum arrangeras årligen av läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen. Detta är fjärde upplagan och deltagarantalet har hela tiden ökat. 4

5 Nutrition Nutritions- och vätskeschema Det finns övertygande kunskap om hur viktigt det är att få adekvat näringstillförsel under sjukhusvistelsen för en patients sjukdomsförlopp, läknings- och återhämtningsförmåga. Vi har idag en väl utbyggd läkemedelsförsörjning, god teknisk utrustning och kunniga dietister inom varje sjukhus. Trots detta rapporteras återkommande om malnutrition inom slutenvården! För att främja en god vätske- och nutritionsbehandling till våra patienter, har Anestesikliniken på uppdrag av Läkemedelsrådet tagit fram affischer, rondhjälpmedel och fickfoldrar med rekommendationer för uppstart av vätske- och nutritionsbehandling för vuxna inneliggande patienter. Under november kommer utbildningar och informationsinsatser att anordnas för att belysa vikten av god nutrition, och hur det framtagna nutritions- och vätskeschemat är tänkt att ge stöd för en god nutrition till våra patienter. Mer information och inbjudan finns på Plexus. Varmt välkomna! i Västerås den 1 2 februari Program 2012 Hjärta-kärl Förmaksflimmer nya behandlingsmöjligheter Hypertonibehandling äldre, diabetiker och högriskpatienter Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt eller före? Äldre och läkemedel Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Alzheimerbehandling mer än bara piller! Läkemedelsmottagning samarbete för bättre läkemedelsanvändning. Infektion Clostridium difficile farligare än du tror. Tuberkulos en sjukdom som gjort come back? Antibiotikaresistens vad innebär det i praktiken? 5 Hud Sambandet eksem atopi, farmakologiska angreppspunkter, Akne, Modern behandling vid psoriasis. Etik och läkemedel Vad får en läkemedelsbehandling kosta? När är det rätt att avsluta (eller inte påbörja) läkemedelsbehandling? Smärta Muskel- och ledvärk en reumatisk sjukdom? Känner smärta men visar annorlunda! Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Anmälan eller Anmäl dig senast 9 december Konferenskostnad: kronor för två dagar kr för en dag. I avgiften ingår kaffe, luncher och middag.

6 Meddelanden Glukonak risk för fel LÄKEMEDELSRÅDET vill uppmärksamma alla på risken för felmedicinering vid användandet av Glukonak infusion. Glukonak är upphandlat fabrikat (Baxter) av Glukos med Natrium och Kalium. Eftersom det inte tydligt framgår att produkten innehåller tillsatser av natrium och kalium har det hänt att natrium och kalium satts till av misstag varpå saltkoncentrationen blivit för hög. Tillverkaren är påtalad om riskerna och vi har fått besked om att produkten kommer att döpas om i början av nästa år för att minska förväxlingsrisken. Men, till dess: Var uppmärksam på att Glukonak = Glukos med Natrium och Kalium! Försäljning av Betabion upphör Tillverkande företag har meddelat att försäljningen av Betabion (tiaminhydroklorid) upphör. Betabion kan ersättas antingen med tiaminhydroklorid på licens* eller genom övergång till Neurobion. Neurobion innehåller tre B-vitaminer (tiamin, pyridoxin och cyanokobalamin). Då pyridoxin kan vara toxiskt i höga doser kan Neurobion vara olämpligt vid tiaminbristtillstånd där högre doser tiamin krävs (exempelvis vid vissa former av Wernicke-Korsakoffs syndrom). *Licenspreparat: Vitamin B1 50 mg/ml Ratiopharm, 5x 2 ml. Varunumret är Insulin i sjukhusens bassortiment FÖR ATT UPPNÅ EN ENHETLIG hantering kommer även insulinsortimentet som finns i sjukhusavdelningarnas läkemedelsförråd att förändras i enlighet med Läkemedelskommitténs rekommendationer. (Se artikel nedan.) Förändringen kommer att utföras under hösten så snart nuvarande lager av Insulatard tar slut. För att undvika förväxlingar och missförstånd är det viktigt att informationen sprids och att ordinationerna följer det fastställda sortimentet! Insulin i bassortimentet: Snabbverkande: NovoRapid Meddellångverkande:Humulin NPH Mixat: NovoMix 30 Långverkande: Lantus Insuliner ändrade rekommendationer LK har beslutat att ändra sina rekommendationer beträffande medellångverkande insuliner. Nytt från TLV Efter en tid löper patenten för ett originalläkemedel ut. Då kan läkemedelsföretag tillverka och sälja generiska alternativ som är utbytbara med originalläkemedlet. Då en stabil generisk konkurrens uppstått, efter tidigast sex månader, sänks accepterat högsta pris på originalläkemedel med 65 procent. Det nya priset blir ett högsta pris för att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet. Takpris leder till jämnare låga priser på utbytbara läkemedel. Insulatard stryks. Humulin NPH kvarstår som rekommenderat. Nytt rekommenderat preparat är Insuman Basal. Orsaken är priset. Det finns tre jämförbara medellångverkande insuliner i förfyllda injektionspennor; Insulatard Flexpen, Humulin NPH KwikPen och Insuman Basal Solostar. Dessa är alla medellångverkande humant insulin, suspension av isofant insulin (NPH), tillverkade med rekombinant DNA och finns i förpackningar om 5 x 3 ml förfylld injektionspenna. Priset på en förpackning med fem pennor Takpris på originalläkemedel Förutsättningen för nytt takpris är att priset på det billigaste läkemedlet i utbytesgruppen har fallit med 70 procent jämfört med priset på originalläkemedlet då generisk konkurrens uppstod. Det kommer dock fortfarande vara prisskillnader mellan originalläkemedlet och det billigaste generiska alternativet. Det är därför fortfarande endast av medicinska skäl som originalläkemedel ska skrivas ut ( kryssas ). De nya reglerna börjar gälla 1 oktober 2011 och får genomslag på priserna av vissa 6 Säljstopp för Oxycodone PÅ GRUND AV EN europeisk patentöverenskommelse har det beslutats att Oxycodone ratiopharm (alla styrkor, alla förpackningsstorlekar) kommer att utgå från den svenska marknaden. Oxycodone ratiopharm har därför inte distribuerats till apotek efter den 15 september. Apoteken kan sälja ut sina lager efter det datumet. Patienter kan fortsätta att använda redan uthämtade tabletter. Oxycodone ratiopharm är inte utbytbart på apotek varför ny ordination måste ges av förskrivande läkare. Två andra fabrikat av generiskt oxikodon är nu registrerade, men är ännu inte prissatta eller tillgängliga för förskrivning. LK rekommenderar fortfarande peroralt morfin i första hand, då behandling med stark opioid är indicerad. Brist på Stesolid LÄKEMEDELSVERKET har informerats av Actavis om att man har problem med leveranser av Stesolidtabletter. Företaget tog över tillverkningen då kontraktstillverkaren försattes i konkurs i februari Tillgången på läkemedlet är i nuläget begränsat i alla EU-länder. Humulin NPH sänktes från 306 till 270:50 kr i januari Priset på Insuman Basal sänktes från 306 till 259 kr i maj Priset på Insulatard Flexpen ligger kvar på 324 kr (oktober 2011). Insulatard är alltså i dagsläget betydligt dyrare. Ännu dyrare är dock de långverkande insulinerna Lantus och Levemir som båda kostar omkring 596 kr. originalläkemedel i december De kan också komma att leda till att vissa originalläkemedel väljer att lämna högkostnadsskyddet. TLV har utformat reglerna i dialog med en rad aktörer. En viktig synpunkt var att reglerna måste utformas så det finns rimliga förutsättningar för att mindre förpackningar ska kunna vara kvar i högkostnadsskyddet. Detta har TLV tagit hänsyn till eftersom mindre förpackningar har ett värde för patienten, till exempel för att hitta rätt dosering av läkemedel.

7 Behandling ifrågasatt Depression hos dementa Antidepressiv medicinering används ofta vid depression hos dementa, men i en ny studie kunde ingen effekt påvisas. Studien har utförts i Storbritannien, omfattar 326 patienter med Alzheimers sjukdom och samtidig depression och den genomsnittliga ålder uppgick till 79 år. Deltagarna randomiserades till tre grupper. En grupp gavs sertralin i dosen 150 mg, en annan gavs mirtazapin i dosen 45 mg och en tredje placebo. Deltagarna behandlades i tre månader, varefter de depressiva symtomen åter skattades. Det visade sig då att det inte förelåg några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna vad gäller behandlingseffekt. Däremot var biverkningar vanligare bland de patienter som fått antidepressiva. Biverkningar rapporterades av 26 procent i placebogruppen, 43 procent i sertralingruppen och 41 procent i mirtazapingruppen. För sertralin var gastrointestinala biverkningar, däribland illamående, vanligast förekommande. För mirtazapin var trötthet vanligaste biverkning. Det var ingen skillnad i dödlighet. Statin efter hjärnblödning I två interventionsstudier har subgruppsanalyser visat att patienter med tidigare hemorragiska stroke (hjärnblödningar) som behandlas med statin drabbas av ny hjärnblödning i högre grad än placebobehandlade. I studien»stroke prevention by aggressive reduction in cholesterol levels«(sparcl) visades att statinbehandling av patienter med genomgången stroke minskade risken för ny stroke. Under en uppföljningstid av 5 år fick 11 procent av dem som behandlats med 80 mg atorvastatin och 13 procent av dem som behandlats med placebo en ny stroke. Atorvastatingruppen uppvisade 218 ischemiska stroke och 55 hemorragiska stroke och kontrollgruppen 274 ischemiska stroke och 33 hemorragiska, dvs det förelåg en översjuklighet i hemorragiska stroke hos atorvastatinbehandlade med 20 fall (hazard-kvot 1,68; 95 procents KI 1,09 2,59). Även i Heart Protection study (HPS) visade en subgruppsanalys samma tendens. De patienter som tidigare haft hemorragiska stroke löpte större risk att få det igen om de behandlades med simvastatin 40 mg jämfört med placebo. I en beslutsanalys har visats att patienter som haft lobär intracerebral blödning men inte kardiovaskulär sjukdom får 2,2 fler kvalitetsjusterade levnadsår genom att undvika statinbehandling. Referenser: Se MiX på nätet Antibiotikamålet Maximalt 250 recept Antibiotikamålet om högst 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år ingår som en del i patientsäkerhetssatsningen. Målet ska vara nått Om ett landsting uppnår en viss sänkning under vart och ett av dessa år kommer en bonus att erhållas. Landstinget Gävleborg skulle ha nått ner till 327 recept i september för att få del av bonusen, men istället för en minskning har det skett en ökning från 336 till 338. Endast tre landsting når sina mål i år, Jämtland, Dalarna och Västernorrland. Smittskyddsläkaren kommenterar Antalet utskrivna antibiotikarecept per 1000 invånare och år ökade från 336 i september 2010 till 338 i september Hälsocentralerna ökade sin förskrivning medan Division operation och tandvården minskade antalet utskrivna antibiotikarecept. Dessa två enheter har aktivt arbetat med hygien- och antibiotikafrågor det gångna året vilket kan ha bidragit till minskningen. Externa förskrivare har minskat i antal vilket kan förklara det snabbt minskande antalet recept i den gruppen. Övriga di- 7 visioner har en oförändrad förskrivning. Eftersom vi kan se stora skillnader i antibiotikaförskrivningen mellan olika hälsocentraler så behövs ytterligare fördjupad analys och diskussion med hälsocentralernas läkare för att utröna orsakerna till skillnaderna. Under våren 2012 planerar STRAMA att medverka till en sådan analys. Signar Mäkitalo Smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg

8 BA(C)KSIDAN / Stefan Back, ordförande i Läkemedelskommittén i Gävleborg PPI-förskrivningen ökar kraftigt Receptförskrivningen av protonpumpshämmare (PPI, till exempel omeprazol) är betydligt högre i länet än genomsnittet i riket. Trots detta sker en fortsatt kraftig ökning med omkring tio procent årligen mätt i doser per invånare. Även ökningstakten är större än i resten av landet. PPI har funnits på marknaden i över 20 år och ger en uttalad sänkning av saltsyraproduktionen i magsäcken. Därigenom uppnås en mycket effektiv läkning av såväl ulcus som esofagit, något som innebar en högst väsentlig förbättring jämfört med tidigare tillgängliga läkemedel. RISKER I allt fler rapporter framkommer nu att långtidsanvändning av PPI inte är helt ofarlig. Det finns exempelvis ökad risk för gastrointestinala infektioner, lunginflammationer och frakturer, den senare bland annat genom en försämrad effekt av osteoporosbehandling. PPI kan interagera med antitrombotiska läkemedel där man exempelvis känner till förstärkt Waraneffekt och försämrad effekt av klopidogrel. Europeiska läkemedelsmyndigheten avråder därför från samtidig behandling med PPI och klopidogrel med hänsyn till risk för minskad hjärtskyddande effekt. MYCKET PPI I GÄVLEBORG Gävleborg har alltid hört till de län som har haft högst förskrivning av PPI. Trots detta fortsätter förskrivningen att öka. På tre år har utköpen av receptförskrivna PPI ökat med 30 procent i vårt län. I hela riket var ökningstakten 28 procent; se figuren på sidan 2. Till detta kommer den receptfria försäljningen, som sannolikt också har ökat. Skillnaden mellan kommunerna i vårt län är också stor. Det förskrivs nästan dubbelt så mycket PPI till invånarna i Ovanåkers och Bollnäs kommuner som till Gävleborna mätt i doser per invånare. Endast förskrivningen i Gävle kommun ligger i nivå med riksgenomsnittets. Orsaken till skillnaderna i användning beror mer på terapitraditioner än på skillnad i symtom- och sjukdomsförekomst. Som vanligt då det gäller användandet av vårdresurser så ser man större skillnader ju mindre geografiskt område man studerar. Tidigt och aktivt deltagande i studier sätter spår i förskrivningsstatistiken under lång tid. Liksom när det gäller andra läkemedel redovisar och kommenterar läkemedelskommittén fortlöpande skillnader i läkemedelsförskrivning mellan olika arbetsplatser i olika delar av länet. Ofta är det svårt att sätta ett målvärde som speglar det verkliga medicinskt motiverade behovet av en läkemedelsgrupp, utan man får påvisa de skillnader som finns och diskutera utifrån dessa. Det känns märkligt att man nästan förskriver dubbelt så mycket av denna läkemedelsgrupp i vissa kommuner som i andra. Förskrivningen i dessa kommuner motsvarar att varje invånare får mer än en månads PPI-behandling årligen på recept! MiX Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén i Gävleborg Redaktionen: Peter Rosenberg, familjeläkare, redaktör Minicall: Stefan Back, överläkare, ordförande Tel: Per-Henrik Back, apotekare, sekreterare Tel: Simon Gunnarsson, info-apotekare, Tel: Kontakt: Adress: Budstation 95 Gävle Sjukhus GÄVLE MiX på nätet: Produktion: Grafisk profil och form: TETHA Tryck: Gefle Offset; ex.

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar

När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar SBU-utredning: Blödande magsår 2012 1. Medicinsk behandling 2. Endoskopisk behandling 3. Kirurgisk och endovaskulär

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Orion Pharma AB Box 334 192 30 Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Nordic Drugs AB Box 30035 200 61 Limhamn Företrädare: Eva Lindqvist SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 263 431 23 MÖLNDAL SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) AstraZeneca AB SÖKANDE Södertälje. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) AstraZeneca AB SÖKANDE Södertälje. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2012-11-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE AstraZeneca AB 151 85 Södertälje SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Vimovo, tablett

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013 Frågor och svar om läkemedel Nr 1, mars 2013 Ny rek-lista för barn 2013/2014 Rekommenderade läkemedel för barn 2013-2014 kommer snart att ges ut av Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting i samarbete

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Generiska läkemedel. Same same different name

Generiska läkemedel. Same same different name Generiska läkemedel Same same different name Vad är generika? de 5 miljarder som samhället sparar årligen på generika motsvarar 11 000 sjuksköterskor* *(inkl. sociala avgifter) En del patienter som står

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Teamarbete runt patienten Apotekare Dietist Läkare Fysioterapeut (sjukgymnast) Logoped

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) BERÖRT FÖRETAG Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna Företrädare: Johan Bolander SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Vårdprogram. Dyspepsi VÅRDPROGRAMMET ÄR UTARBETAT AV TERAPIGRUPP GASTROENTEROLOGI, LÄKEMEDELSRÅDET SKÅNE, I SAMARBETE MED SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN.

Vårdprogram. Dyspepsi VÅRDPROGRAMMET ÄR UTARBETAT AV TERAPIGRUPP GASTROENTEROLOGI, LÄKEMEDELSRÅDET SKÅNE, I SAMARBETE MED SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN. 1 Vårdprogram Dyspepsi VÅRDPROGRAMMET ÄR UTARBETAT AV TERAPIGRUPP GASTROENTEROLOGI, LÄKEMEDELSRÅDET SKÅNE, I SAMARBETE MED SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN. 2 Bakgrund Besvär från övre mag-tarmkanalen är vanligt

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Läkemedelsförmånsnämndens beslut att begränsa subventionen av syrahämmare på recept medförde totalt sett fortsatt ökad konsumtion. Förskrivningen av protonpumpshämmare

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-07-01

BESLUT. Datum 2011-07-01 BESLUT 1 (5) Datum 2011-07-01 Vår beteckning SÖKANDE Johnson och Johnson Consumer Nordic A division of McNeil Sweden AB 169 90 Solna ÄRENDET Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Tillsammans tar vi nästa steg

Tillsammans tar vi nästa steg Tillsammans tar vi nästa steg Europeiska Antibiotikadagen 2012 Strama Stockholm 18 november I Sverige: En nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens har bildats Ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel.

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel. BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-21 Vår beteckning SÖKANDE Ebb Medical AB Box 114 371 22 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Behövs läkemedelskommittén?

Behövs läkemedelskommittén? TEMA Läkemedelskommittéer God Jul & Gott Nytt År! MiX MEDICIN I X-LÄN NYHETSBREV FRÅN LÄKEMEDELSKOMMITTÉN NR 4 DECEMBER 2014 Behövs läkemedelskommittén? Med jämna mellanrum ifrågasätts behovet av lokala

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG AstraZeneca AB 151 85 Södertälje Företrädare: Johan Brun SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-02-11

BESLUT. Datum 2009-02-11 BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-11 Vår beteckning SÖKANDE WYETH AB Box 1822 171 24 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS VARFÖR HAR DU FÅTT TRIDEPOS? Din läkare har förskrivit Tridepos till dig för att behandla osteoporos, även kallat benskörhet. Tridepos är en kombinationsförpackning

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet 2009-02-11 1 (5) Vår beteckning BRISTOL-MYERS SQUIBB AB Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss?

Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss? Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss? Sven Hagnerud Karin Öhlén Senior Advisor: Claes Ehinger Medel vid magsår och GERD, ATC-kod A02 B Histamin-2-blockerare cimetidin ranitidin famotidin

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Utbyte av läkemedel Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Innehåll Första timmen: Läkemedelsverket (LV) Andra timmen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) TLV:s uppdrag, organisation och

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4

Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4 ehälsoinstitutet Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4 Grundläggande farmakoterapi Tora Hammar, tora.hammar@lnu.se Fil. Dr biomedicinsk vetenskap, leg. receptarie Del 4 Informationskällor Läkemedelsregistret

Läs mer

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014 definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada. The International Association for the Study of Pain (IASP) BARN OCH Barnläkare Markus

Läs mer

Gunnar Dahlberg Informationsläkare Läkemedelskommittén

Gunnar Dahlberg Informationsläkare Läkemedelskommittén Gunnar Dahlberg Informationsläkare Läkemedelskommittén Klokare läkemedelsbehandling gav Guldpillret 2014 Juryns motivering till priset lyder: "Pristagarna har tagit ett betydelsefullt steg längre i arbetet

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Åseborg Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under våren 2009. Medelåldern var 88 år (78-09). Av individerna hade 86 % (30 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Information till hälso- och sjukvårdspersonal

Information till hälso- och sjukvårdspersonal 13 maj 2013 Information till hälso och sjukvårdspersonal Nya begränsningar för Protelos/Osseor (strontiumranelat) i behandling av osteoporos på grund av ökad risk för hjärtinfarkt Bästa förskrivare! Detta

Läs mer

BRYSSEL 2016 Biologiskt / Biosimilar

BRYSSEL 2016 Biologiskt / Biosimilar BRYSSEL 2016 Biologiskt / Biosimilar Bryssel den 16 november 2016 Tidiane Diao Bakgrund: Mellan 2015 och 2020 går dem flesta patenten på biologiska läkemedel (inom reumatologin) ut och i samband med detta

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

A-vitaminbehandling vid RP

A-vitaminbehandling vid RP A-vitaminbehandling vid RP Sedan nästan 20 år har man använt behandling med vitamin A för att om möjligt bromsa synförsämringen vid främst klassisk RP. Det har också kommit varningar på senare tid för

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN BESLUT 1 (5) NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. 2009-02-11 1 (5) Vår beteckning NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Tallmon Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-0 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 84 år (7-96). Av individerna hade 62 % (8 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna.

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Datum 2012-11-26 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna SAKEN Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar primärvården

Läkemedelsgenomgångar primärvården Sida 1(7) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) 2016-07-12 2015-01-12 Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) Fastställt av Anders Johansson (ljn043) Gäller

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Stugan Åsele kommun Uppdragsrapport (LMG) har utförts på totalt st individer under tidsperioden. Medelåldern var 83 år (77-92). Av individerna hade 55 % (6 st) ApoDos (individuellt förpackade

Läs mer

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL 1(5) Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL Försäljningen av protonpumpshämmare (PPI) fortsätter att öka. Under 5 sålde apoteken i länet 18,5 miljoner dygnsdoser, en så stor mängd att det

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Modul 1 Maj 2010 Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler - Utbyte av läkemedel på apotek de olika aktörernas roller - Utbyte av läkemedel

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ÄLDRE

LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ÄLDRE LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ÄLDRE Den gamla patienten Vårdens största utmaning Det normala åldrandet leder till nedsatt funktion i alla organsystem Åldrandet leder till ökande funktionella skillnader mellan

Läs mer

HELHETSBEDÖMNING VID MEDICINERING I HEMMET

HELHETSBEDÖMNING VID MEDICINERING I HEMMET HELHETSBEDÖMNING VID MEDICINERING I HEMMET Anne Ake, farmaceut anne.ake@pharmake.fi www.pharmake.fi 9.4.2014 1 Åldringar och läkemedel 28 % använder opassande läkemedel 19 % utsätts för kliniskt betydande

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-19

BESLUT. Datum 2010-10-19 BESLUT 1 (8) Datum 2010-10-19 Vår beteckning FÖRETAG AstraZeneca AB/ AstraZeneca Sverige 151 85 Södertälje SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånen BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2013-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Astellas Pharma A/S Kajakvej 2 2770 Kastrup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Rapporten redovisar kortfattat de viktigaste förändringarna i läkemedelsförsäljningen under 2008. Utförligare information finns på Apoteket AB:s hemsida

Läs mer

Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl

Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet 2016-11-07 Kl. 09.00-12.00 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan ditt MAPPNUMMER på alla sidor.

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-72219 Fastställandedatum: 2016-03-18 Giltigt t.o.m.: 2017-03-18 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedelsgenomgång, enkel

Läs mer

TNF alfahämmare rekommendationsavtal

TNF alfahämmare rekommendationsavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lars Stéen Läkemedelskommittén +46767803787 2013-08-23 LS-LED13-489-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U

Läs mer

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 4.8.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Tredje delen; tema Egenansvar och läkemedel av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2006-03-05 Enkätstudie Under hösten har enkäter skickats ut till drygt

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall 1 Läkemedel Några tankar om läkemedel, om den specifika och den ospecifika effekten, om att pröva ett läkemedel, om biverkningar och om utprovningen av rätt dos. Matts Engvall Specialist i allmänmedicin

Läs mer

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Matsmältningsorgan Klokt råd 2014 Behandling med protonpumpshämmare är olämpligt vid magont utan känd

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (6) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI 2013-12-12 Pangea är en internationell Internet Week of Action mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det

Läs mer