STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI"

Transkript

1 NR 3 NOVEMBER 2011 MiX Fablernas värld 10 år Favorit i repris: Gastrit Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén TEMA protonpumpshämmare (PPI) STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI PPI har funnits på marknaden i över 20 år och ger en uttalad sänkning av saltsyraproduktionen i magsäcken. Därigenom uppnås effektiv läkning av ulcus och esofagit. Användningen ökar från år till år, särskilt i Gävleborgs län. I allt fler rapporter framkommer nu att långtidsanvändning av PPI inte är helt ofarlig. Det finns ökad risk för gastrointestinala infektioner, lunginflammationer och frakturer. PPI kan interagera med antitrombotiska läkemedel och medel mot osteoporos. Patienter som behandlas med antiinflammatoriska läkemedel får ofta PPI som magskydd. Men alla dessa patienter bör inte ha PPI, bara de med hög risk för magbiverkningar. INNEHÅLL Sid 2, 3, 4 o 8 Förskrivningen av PPI ökar kraftigt, särskilt i Gävleborgs län. Boka nu Mellansvenskt Läkemedelsforum i Västerås, 1 2 februari 2012 Sid 4 Nutritions- och vätskeschema Malnutrition förekommer inom slutenvården. För att främja en god vätske- och nutritionsbehandling har Anestesikliniken på uppdrag av Läkemedelsrådet tagit fram rekommendationer. Sid 5 Insuliner LK ändrar sina rekommendationer om medellångverkande insuliner. Insulatard rekommenderas inte längre. Sid 6 Nytt från TLV Takpris på originalläkemedel Sid 6 Antibiotikamålet Missa Målet inte är att antalet 2009 recept på antibiotika års ska minska, höjdpunkt! och på några år komma ner till 250 per 1000 invånare och år. MiX redovisar resultatet efter ett år. Smittskyddsläkaren kommenterar. Sid 7

2 TEMA PPI Behandling med PPI kan ge allvarliga biverkningar Flera stora fall-kontroll-studier och metaanalyser har visat en ökad risk för pneumoni, tarminfektion och fraktur i samband med medicinering med protonpumpshämmare (PPI). Redan 1934 gav Hurst en rekommendation till krigsministeriet i Storbritannien att man inte skulle sända soldater med achyli (bristande produktion av saltsyra i magsäcken) till tropikerna på grund av ökad risk för allvarliga tarminfektioner. I samband med att de potenta H2-receptorblockarna lanserades under 1970-talet noterade man en ökad risk för postoperativa sårinfektioner och pneumonier hos patienter som medicinerat med dessa syrahämmare. På 1980-talet introducerades de ännu potentare protonpumpshämmarna, som tolererats väl och ansetts som mycket säkra läkemedel. Det finns dock nu en omfattande litteratur som talar för att protonpumpshämmare kan ge allvarliga biverkningar. SNABB KOLONISERING Flera tänkbara mekanismer för komplikationerna har diskuterats. Den gastrointestinala ekologin ändras drastiskt vid behandling med syrahämmare och det sker en snabb kolonisering av ventrikel och tunntarmcolon med mikrober, som normalt inte finns där. Detta, i samband med mikroaspirationer, som är vanliga hos äldre, kan leda till pneumoni. Det är också visat att protonpumpshämmarna har effekter på andra protonpumpar, bland annat i skelettets osteoklaster. Det har också visats att protonpumpshämmarna har direkta effekter på leukocytfunktionen, både i tarmen och på andra ställen i kroppen. En sådan påverkan på leukocytfunktionen kan möjligen förklara en ökad risk för postoperativ sårinfektion. Achylin kan dessutom hämma absorption av exempelvis kalcium. SAMBAND MED DOS Flera stora fall-kontroll-studier och metaanalyser under 2000-talet har visat en ökad risk för pneumoni (både samhällsförvärvad och iatrogen), tarminfektion (framförallt med Clostridium difficile) och fraktur i samband med medicinering med protonpumpshämmare. Studierna har bland annat visat en högre risk för pneumoni när man påbörjar medicineringen. Ett dos-risksamband har också påvisats. Ökad risk för fraktur har framför allt setts hos de som medicinerat mer än två år. OMFATTANDE ÖVERANVÄNDNING Det finns en omfattande överanvändning av protonpumpshämmare. I litteraturen finns uppgifter på att upp till 70 procent av användningen inte sker på rätt indikation. Eftersom gruppen protonpumpshämmare är ett av de vanligast använda läkemedlen (cirka fem procent av befolkningen står på protonpumpshämmare), kan ett stort antal individer riskera dessa biverkningar. Man har beräknat att det årligen i USA avlider mer än patienter i pneumoni, där protonpumpshämmare, använt på fel indikation, skulle kunna vara orsaken. I Europa och Nordamerika har det under senare år skett en kraftig ökning av allvarliga tarminfektioner med Clostridium difficile, med avsevärd dödlighet som följd. Denna ökning av tarminfektionerna har skett parallellt med ökningen av användningen av protonpumpshämmare. Man bör komma ihåg att observationella studier inte kan bevisa ett samband. I studierna har man försökt kontrollera för olika confounders såsom ålder och multisjuklighet, men man kan inte utesluta att sambanden orsakas av confounding. Flera positiva studier stöder ett samband. Sannolikt sker en avsevärd del av överförskrivningen av protonpumpshämmare i samband med ASA- och NSAIDmedicinering samt vid behandling av dyspepsi. Det är därför angeläget att uppdatera kunskapen om adekvata indikationer för behandling med protonpumpshämmare. Lars Backman och Sigurd Vitols Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för gastroenterologiska sjukdomar Tidningen Evidens, medicin & läkemedel Nr Ökad frakturrisk FDA I USA HAR SETT över risken för frakturer hos patienter som långtidsbehandlas med PPI. En metanalys av elva studier, publicerad 2011 visade att PPI gav 31 procent högre risk för höftfrakturer och 54 procent högre risk för kotfrakturer. Ju längre tid behandlingen pågick, delsto större blev frakturrisken. EN AV STUDIERNA VAR den stora WHI-studien där kvinnor mellan 50 och 79 år ingick. De som använde PPI hade 47 procent högre risk för kotfrakturer. Förskrivningen av PPI ökar. Se kommentar på Ba(c)ksidan. 2

3 PPI och interaktioner MIX HAR TIDIGARE RAPPORTERAT (nr 3/2009) att det kan finnas en interaktion mellan PPI (protonpumpshämmare, exempelvis omeprazol) och klopidogrel (Plavix) som innebär att klopidogrel får sämre antitrombotisk effekt. Nu kommer rapporter om att PPI även kan hämma effekten av acetylsalicylsyra (ASA). DÅ PPI MODIFIERAR ph i magsäcken förskrivs de ofta som skydd mot magsår i samband med ASA-förskrivning. Detta modifierade ph har dock också misstänkts minska biotillgängligheten av andra läkemedel, teoretiskt sett inkluderande ASA. Studier kring huruvida PPI hindrar ASA-inducerad trombocythämning har visat blandade resultat. I EN NATIONELL KOHORTSTUDIE har en grupp danska forskare granskat medicineringen hos patienter med en första hjärtinfarkt. Alla patienter följdes upp i ett år. Till 22 procent av patienterna förskrevs PPI och 3 procent H2-antagonister. I EN RISKANALYS visades att de som fått PPI hade en ökad relativ risk för ny hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död (hazard- kvot för kombinerat utfallsmått 1,46; 95 procents konfidensintervall 1,33 1,61; P<0,001). De patienter som förskrivits H2-antagonister hade inte någon ökad risk. Att det finns en kliniskt relevant interaktion mellan ASA och PPI kan inte uteslutas. PPI KAN ÄVEN UPPHÄVA EFFEK- TEN av läkemedel mot benskörhet. I en dansk studie såg man att patienter som behandlades med alendronat och dessutom tog PPI fanns högre risk för höftfrakturer än om man inte tog PPI. Endast PPI till NSAIDpatienter med hög risk LÄKEMEDELSTIDSKRIFTEN PRESCIRE INTERNATIONAL har nyligen behandlat frågan om vilka patienter som behöver förebyggande behandling mot gastointestinala komplikationer under behandling med antiinflammatorisk medicin, NSAID. Man har gått igenom alla tillgängliga studier. Om man utgick från riskfaktorerna ålder över 75 år, tidigare magsår och tidigare magtarmblödning fann man att risken för gastrointestinala komplikationer under sex månaders NSAID-behandling var 0,4 procent om patienten inte hade någon av dessa riskfaktorer, 1 procent vid en riskfaktor och 9 procent vid tre riskfaktorer. I EN ANNAN STUDIE fann man att risken ökade redan vid 65 års ålder. Samtidigt intag av alkohol och rökning ökade risken för komplikationer tio gånger. Råd Efter genomgången av all dokumentation kom man fram till följande råd: För att minska risken för blödning, perforation, obstruktion och död kopplat till NSAID är huvudstrategin att begränsa användningen genom att välja andra analgetika, främst paracetamol. NSAID kan orsaka andra allvarliga biverkningar förutom gastrointestinala. När NSAID-behandling bedöms som nödvändig bör man välja de medel som har gynnsammast balans mellan nytta och skada, som ibuprofen och naproxen, i lägsta effektiva dos och under kortast möjliga tid. Patienter ska rådas att sluta med NSAID om de får magsmärtor eller blödningar. Under NSAID-behandling är användning av magsårsmedicin 3 för att förebygga allvarliga gastointesitionala biverkningar bara motiverat för patienter med hög risk. De viktigaste riskfaktorerna för NSAID-inducerade gastrointestinala biverkningar är ålder över 65 år och tidigare magsår eller gastrointestinal blödning. Andra riskfaktorer är hög dos av NSAID, alkohol i kombination med rökning samt samtidig användning av trombocytaggregationshämmande medel, antikoagulantia, kortison eller SSRI. Misoprostol (Cytotec) har begränsad preventiv effekt. Man bör starta med 0,4 mg per dag, uppdelat på fyra doser och öka upp till 0,8 mg per dag, beroende på biverkningar. Patienten ska informeras om att misoprostol ofta orsakar diarré och buksmärtor. När mispoprosol inte kan användas på grund av biverkningar eller frekvent dosering är omeprazol 20 mg per dag det bästa alternativet, trots bristande dokumentation. Det är dock viktigt att varna patienterna att inte öka dosen av NSAID. Varken misoprostol eller NSAID ska användas under graviditet. Källa: Prescrire International nr 119, september TIDKRIFTEN PRESCRIRE INTERNATIONAL är den engelska utgåvan av den franska Revue Prescire som kritiskt granskar läkemedel. Läkemedelskommittén prenumererar på tidskriften. Innehållsförteckning kan du hitta på Kontakta Läkemedelskommittén om du önskar kopia av någon artikel.

4 PPI Fablerna Värld Myter inom medicinen 10 år Del I Det firar vi med Gastrit! För exakt tio år sedan publicerades den första artikeln i serien Fablernas värld i MiX. Den handlade om gastrit och behandling med magsyrahämmande medel. Eftersom detta nummer av MiX är ett temanummer om protonpumpshämmare (PPI) passar vi på att publicera artikeln om gastrit igen. Det tycks finnas en utbredd missuppfattning inom sjukvården att gastrit skulle vara en sjukdom som går att lindra med syrahämmande medel. Om vi går tillbaka till de grundläggande begreppen ska vi se att det finns flera olika typer av gastrit. En typ är den atrofiska gastriten. Den kännetecknas av atrofisk slemhinna och för lite magsyra. Den är ofta förknippad med dåligt upptag av vitamin B12. Denna gastrit ger inga syrarelaterade besvär från magen och det är väl rätt så självklart att en åkomma som kännetecknas av för lite magsyra inte kan behandlas med läkemedel som ytterligare minskar syraproduktionen. En annan typ av gastrit kännetecknas av reflux av gallsyra från tolvfingertarmen upp i magsäcken. Den ses ofta på gastroskopi som en rodnad. Men den beror alltså inte heller på magsyran och borde inte heller behandlas med medel som minskar magsyreproduktionen. Missuppfattningen grundar sig förmodligen på ordet magkatarr som är en svensk beteckning på smärta, obehag eller andra besvär som kan härledas till övre magtarmkanalen och inte beror på ulcus, esofagit eller annan identifierbar sjukdom. Sedan har man gjort latin av detta ord och fått begreppet gastrit. Den vetenskapligt överenskomna beteckningen är dock Non-ulcer dyspepsia eller funktionell dyspepsi. Missa inte! Orsaken till dyspepsi är undersökt i många studier men är fortfarande inte helt klarlagd. Ibland är symptomen magsyrarelaterade, ibland kan det röra sig om en störning av magsäckens motorik och ibland en störning i nervsystemet. Många studier har gjorts angående behandling av dyspepsi. Totalt sett ger syrahämning inte bättre resultat än placebo. Vissa patienter har dock bättre effekt av syrahämning, sannolikt de som egentligen har reflux, men utan typiska symptom. Slutsatsen blir att dyspepsi i första hand ska behandlas utan läkemedel. Om det inte fungerar kan man göra behandlingsförsök med syraneutraliserande eller syrahämmande medel, exempelvis antacida, H2-antagonister eller PPI. Det är dock viktigt att utvärdera resultatet så att inte patienten hamnar i ett effektlöst knaprande av omeprazol. GASTRIT ska dock inte behandlas med syrahämmande medel det är bara en myt. Tidigare artiklar i serien hittar du på Läkemedelskommitténs hemsida på internet Vår guide genom medicinens myter, Ugglan, och seriens tio år, återkommer i julnumret av MiX. Då handlar Myter i medicinen om syrgas. Mellansvenskt läkemedelsforum Den 1 2 februari 2012 anordnas gemensamma utbildningsdagar för alla läkare oavsett specialitet i Uppsala-Örebroregionen. Målet är att ge deltagarna bättre beslutsunderlag vid förskrivning genom korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för vården. Hur och när ett läkemedel bör användas på ett rationellt sätt belyses och diskuteras. Läkemedelsforum arrangeras årligen av läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen. Detta är fjärde upplagan och deltagarantalet har hela tiden ökat. 4

5 Nutrition Nutritions- och vätskeschema Det finns övertygande kunskap om hur viktigt det är att få adekvat näringstillförsel under sjukhusvistelsen för en patients sjukdomsförlopp, läknings- och återhämtningsförmåga. Vi har idag en väl utbyggd läkemedelsförsörjning, god teknisk utrustning och kunniga dietister inom varje sjukhus. Trots detta rapporteras återkommande om malnutrition inom slutenvården! För att främja en god vätske- och nutritionsbehandling till våra patienter, har Anestesikliniken på uppdrag av Läkemedelsrådet tagit fram affischer, rondhjälpmedel och fickfoldrar med rekommendationer för uppstart av vätske- och nutritionsbehandling för vuxna inneliggande patienter. Under november kommer utbildningar och informationsinsatser att anordnas för att belysa vikten av god nutrition, och hur det framtagna nutritions- och vätskeschemat är tänkt att ge stöd för en god nutrition till våra patienter. Mer information och inbjudan finns på Plexus. Varmt välkomna! i Västerås den 1 2 februari Program 2012 Hjärta-kärl Förmaksflimmer nya behandlingsmöjligheter Hypertonibehandling äldre, diabetiker och högriskpatienter Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt eller före? Äldre och läkemedel Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Alzheimerbehandling mer än bara piller! Läkemedelsmottagning samarbete för bättre läkemedelsanvändning. Infektion Clostridium difficile farligare än du tror. Tuberkulos en sjukdom som gjort come back? Antibiotikaresistens vad innebär det i praktiken? 5 Hud Sambandet eksem atopi, farmakologiska angreppspunkter, Akne, Modern behandling vid psoriasis. Etik och läkemedel Vad får en läkemedelsbehandling kosta? När är det rätt att avsluta (eller inte påbörja) läkemedelsbehandling? Smärta Muskel- och ledvärk en reumatisk sjukdom? Känner smärta men visar annorlunda! Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Anmälan eller Anmäl dig senast 9 december Konferenskostnad: kronor för två dagar kr för en dag. I avgiften ingår kaffe, luncher och middag.

6 Meddelanden Glukonak risk för fel LÄKEMEDELSRÅDET vill uppmärksamma alla på risken för felmedicinering vid användandet av Glukonak infusion. Glukonak är upphandlat fabrikat (Baxter) av Glukos med Natrium och Kalium. Eftersom det inte tydligt framgår att produkten innehåller tillsatser av natrium och kalium har det hänt att natrium och kalium satts till av misstag varpå saltkoncentrationen blivit för hög. Tillverkaren är påtalad om riskerna och vi har fått besked om att produkten kommer att döpas om i början av nästa år för att minska förväxlingsrisken. Men, till dess: Var uppmärksam på att Glukonak = Glukos med Natrium och Kalium! Försäljning av Betabion upphör Tillverkande företag har meddelat att försäljningen av Betabion (tiaminhydroklorid) upphör. Betabion kan ersättas antingen med tiaminhydroklorid på licens* eller genom övergång till Neurobion. Neurobion innehåller tre B-vitaminer (tiamin, pyridoxin och cyanokobalamin). Då pyridoxin kan vara toxiskt i höga doser kan Neurobion vara olämpligt vid tiaminbristtillstånd där högre doser tiamin krävs (exempelvis vid vissa former av Wernicke-Korsakoffs syndrom). *Licenspreparat: Vitamin B1 50 mg/ml Ratiopharm, 5x 2 ml. Varunumret är Insulin i sjukhusens bassortiment FÖR ATT UPPNÅ EN ENHETLIG hantering kommer även insulinsortimentet som finns i sjukhusavdelningarnas läkemedelsförråd att förändras i enlighet med Läkemedelskommitténs rekommendationer. (Se artikel nedan.) Förändringen kommer att utföras under hösten så snart nuvarande lager av Insulatard tar slut. För att undvika förväxlingar och missförstånd är det viktigt att informationen sprids och att ordinationerna följer det fastställda sortimentet! Insulin i bassortimentet: Snabbverkande: NovoRapid Meddellångverkande:Humulin NPH Mixat: NovoMix 30 Långverkande: Lantus Insuliner ändrade rekommendationer LK har beslutat att ändra sina rekommendationer beträffande medellångverkande insuliner. Nytt från TLV Efter en tid löper patenten för ett originalläkemedel ut. Då kan läkemedelsföretag tillverka och sälja generiska alternativ som är utbytbara med originalläkemedlet. Då en stabil generisk konkurrens uppstått, efter tidigast sex månader, sänks accepterat högsta pris på originalläkemedel med 65 procent. Det nya priset blir ett högsta pris för att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet. Takpris leder till jämnare låga priser på utbytbara läkemedel. Insulatard stryks. Humulin NPH kvarstår som rekommenderat. Nytt rekommenderat preparat är Insuman Basal. Orsaken är priset. Det finns tre jämförbara medellångverkande insuliner i förfyllda injektionspennor; Insulatard Flexpen, Humulin NPH KwikPen och Insuman Basal Solostar. Dessa är alla medellångverkande humant insulin, suspension av isofant insulin (NPH), tillverkade med rekombinant DNA och finns i förpackningar om 5 x 3 ml förfylld injektionspenna. Priset på en förpackning med fem pennor Takpris på originalläkemedel Förutsättningen för nytt takpris är att priset på det billigaste läkemedlet i utbytesgruppen har fallit med 70 procent jämfört med priset på originalläkemedlet då generisk konkurrens uppstod. Det kommer dock fortfarande vara prisskillnader mellan originalläkemedlet och det billigaste generiska alternativet. Det är därför fortfarande endast av medicinska skäl som originalläkemedel ska skrivas ut ( kryssas ). De nya reglerna börjar gälla 1 oktober 2011 och får genomslag på priserna av vissa 6 Säljstopp för Oxycodone PÅ GRUND AV EN europeisk patentöverenskommelse har det beslutats att Oxycodone ratiopharm (alla styrkor, alla förpackningsstorlekar) kommer att utgå från den svenska marknaden. Oxycodone ratiopharm har därför inte distribuerats till apotek efter den 15 september. Apoteken kan sälja ut sina lager efter det datumet. Patienter kan fortsätta att använda redan uthämtade tabletter. Oxycodone ratiopharm är inte utbytbart på apotek varför ny ordination måste ges av förskrivande läkare. Två andra fabrikat av generiskt oxikodon är nu registrerade, men är ännu inte prissatta eller tillgängliga för förskrivning. LK rekommenderar fortfarande peroralt morfin i första hand, då behandling med stark opioid är indicerad. Brist på Stesolid LÄKEMEDELSVERKET har informerats av Actavis om att man har problem med leveranser av Stesolidtabletter. Företaget tog över tillverkningen då kontraktstillverkaren försattes i konkurs i februari Tillgången på läkemedlet är i nuläget begränsat i alla EU-länder. Humulin NPH sänktes från 306 till 270:50 kr i januari Priset på Insuman Basal sänktes från 306 till 259 kr i maj Priset på Insulatard Flexpen ligger kvar på 324 kr (oktober 2011). Insulatard är alltså i dagsläget betydligt dyrare. Ännu dyrare är dock de långverkande insulinerna Lantus och Levemir som båda kostar omkring 596 kr. originalläkemedel i december De kan också komma att leda till att vissa originalläkemedel väljer att lämna högkostnadsskyddet. TLV har utformat reglerna i dialog med en rad aktörer. En viktig synpunkt var att reglerna måste utformas så det finns rimliga förutsättningar för att mindre förpackningar ska kunna vara kvar i högkostnadsskyddet. Detta har TLV tagit hänsyn till eftersom mindre förpackningar har ett värde för patienten, till exempel för att hitta rätt dosering av läkemedel.

7 Behandling ifrågasatt Depression hos dementa Antidepressiv medicinering används ofta vid depression hos dementa, men i en ny studie kunde ingen effekt påvisas. Studien har utförts i Storbritannien, omfattar 326 patienter med Alzheimers sjukdom och samtidig depression och den genomsnittliga ålder uppgick till 79 år. Deltagarna randomiserades till tre grupper. En grupp gavs sertralin i dosen 150 mg, en annan gavs mirtazapin i dosen 45 mg och en tredje placebo. Deltagarna behandlades i tre månader, varefter de depressiva symtomen åter skattades. Det visade sig då att det inte förelåg några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna vad gäller behandlingseffekt. Däremot var biverkningar vanligare bland de patienter som fått antidepressiva. Biverkningar rapporterades av 26 procent i placebogruppen, 43 procent i sertralingruppen och 41 procent i mirtazapingruppen. För sertralin var gastrointestinala biverkningar, däribland illamående, vanligast förekommande. För mirtazapin var trötthet vanligaste biverkning. Det var ingen skillnad i dödlighet. Statin efter hjärnblödning I två interventionsstudier har subgruppsanalyser visat att patienter med tidigare hemorragiska stroke (hjärnblödningar) som behandlas med statin drabbas av ny hjärnblödning i högre grad än placebobehandlade. I studien»stroke prevention by aggressive reduction in cholesterol levels«(sparcl) visades att statinbehandling av patienter med genomgången stroke minskade risken för ny stroke. Under en uppföljningstid av 5 år fick 11 procent av dem som behandlats med 80 mg atorvastatin och 13 procent av dem som behandlats med placebo en ny stroke. Atorvastatingruppen uppvisade 218 ischemiska stroke och 55 hemorragiska stroke och kontrollgruppen 274 ischemiska stroke och 33 hemorragiska, dvs det förelåg en översjuklighet i hemorragiska stroke hos atorvastatinbehandlade med 20 fall (hazard-kvot 1,68; 95 procents KI 1,09 2,59). Även i Heart Protection study (HPS) visade en subgruppsanalys samma tendens. De patienter som tidigare haft hemorragiska stroke löpte större risk att få det igen om de behandlades med simvastatin 40 mg jämfört med placebo. I en beslutsanalys har visats att patienter som haft lobär intracerebral blödning men inte kardiovaskulär sjukdom får 2,2 fler kvalitetsjusterade levnadsår genom att undvika statinbehandling. Referenser: Se MiX på nätet Antibiotikamålet Maximalt 250 recept Antibiotikamålet om högst 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år ingår som en del i patientsäkerhetssatsningen. Målet ska vara nått Om ett landsting uppnår en viss sänkning under vart och ett av dessa år kommer en bonus att erhållas. Landstinget Gävleborg skulle ha nått ner till 327 recept i september för att få del av bonusen, men istället för en minskning har det skett en ökning från 336 till 338. Endast tre landsting når sina mål i år, Jämtland, Dalarna och Västernorrland. Smittskyddsläkaren kommenterar Antalet utskrivna antibiotikarecept per 1000 invånare och år ökade från 336 i september 2010 till 338 i september Hälsocentralerna ökade sin förskrivning medan Division operation och tandvården minskade antalet utskrivna antibiotikarecept. Dessa två enheter har aktivt arbetat med hygien- och antibiotikafrågor det gångna året vilket kan ha bidragit till minskningen. Externa förskrivare har minskat i antal vilket kan förklara det snabbt minskande antalet recept i den gruppen. Övriga di- 7 visioner har en oförändrad förskrivning. Eftersom vi kan se stora skillnader i antibiotikaförskrivningen mellan olika hälsocentraler så behövs ytterligare fördjupad analys och diskussion med hälsocentralernas läkare för att utröna orsakerna till skillnaderna. Under våren 2012 planerar STRAMA att medverka till en sådan analys. Signar Mäkitalo Smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg

8 BA(C)KSIDAN / Stefan Back, ordförande i Läkemedelskommittén i Gävleborg PPI-förskrivningen ökar kraftigt Receptförskrivningen av protonpumpshämmare (PPI, till exempel omeprazol) är betydligt högre i länet än genomsnittet i riket. Trots detta sker en fortsatt kraftig ökning med omkring tio procent årligen mätt i doser per invånare. Även ökningstakten är större än i resten av landet. PPI har funnits på marknaden i över 20 år och ger en uttalad sänkning av saltsyraproduktionen i magsäcken. Därigenom uppnås en mycket effektiv läkning av såväl ulcus som esofagit, något som innebar en högst väsentlig förbättring jämfört med tidigare tillgängliga läkemedel. RISKER I allt fler rapporter framkommer nu att långtidsanvändning av PPI inte är helt ofarlig. Det finns exempelvis ökad risk för gastrointestinala infektioner, lunginflammationer och frakturer, den senare bland annat genom en försämrad effekt av osteoporosbehandling. PPI kan interagera med antitrombotiska läkemedel där man exempelvis känner till förstärkt Waraneffekt och försämrad effekt av klopidogrel. Europeiska läkemedelsmyndigheten avråder därför från samtidig behandling med PPI och klopidogrel med hänsyn till risk för minskad hjärtskyddande effekt. MYCKET PPI I GÄVLEBORG Gävleborg har alltid hört till de län som har haft högst förskrivning av PPI. Trots detta fortsätter förskrivningen att öka. På tre år har utköpen av receptförskrivna PPI ökat med 30 procent i vårt län. I hela riket var ökningstakten 28 procent; se figuren på sidan 2. Till detta kommer den receptfria försäljningen, som sannolikt också har ökat. Skillnaden mellan kommunerna i vårt län är också stor. Det förskrivs nästan dubbelt så mycket PPI till invånarna i Ovanåkers och Bollnäs kommuner som till Gävleborna mätt i doser per invånare. Endast förskrivningen i Gävle kommun ligger i nivå med riksgenomsnittets. Orsaken till skillnaderna i användning beror mer på terapitraditioner än på skillnad i symtom- och sjukdomsförekomst. Som vanligt då det gäller användandet av vårdresurser så ser man större skillnader ju mindre geografiskt område man studerar. Tidigt och aktivt deltagande i studier sätter spår i förskrivningsstatistiken under lång tid. Liksom när det gäller andra läkemedel redovisar och kommenterar läkemedelskommittén fortlöpande skillnader i läkemedelsförskrivning mellan olika arbetsplatser i olika delar av länet. Ofta är det svårt att sätta ett målvärde som speglar det verkliga medicinskt motiverade behovet av en läkemedelsgrupp, utan man får påvisa de skillnader som finns och diskutera utifrån dessa. Det känns märkligt att man nästan förskriver dubbelt så mycket av denna läkemedelsgrupp i vissa kommuner som i andra. Förskrivningen i dessa kommuner motsvarar att varje invånare får mer än en månads PPI-behandling årligen på recept! MiX Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén i Gävleborg Redaktionen: Peter Rosenberg, familjeläkare, redaktör Minicall: Stefan Back, överläkare, ordförande Tel: Per-Henrik Back, apotekare, sekreterare Tel: Simon Gunnarsson, info-apotekare, Tel: Kontakt: Adress: Budstation 95 Gävle Sjukhus GÄVLE MiX på nätet: Produktion: Grafisk profil och form: TETHA Tryck: Gefle Offset; ex.

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss?

Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss? Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss? Sven Hagnerud Karin Öhlén Senior Advisor: Claes Ehinger Medel vid magsår och GERD, ATC-kod A02 B Histamin-2-blockerare cimetidin ranitidin famotidin

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

Dyspepsi = Dålig matsmältning

Dyspepsi = Dålig matsmältning Symtom och tecken vid ohälsa i övre magtarmkanalen SARA BERTILSSON Dyspepsi = Dålig matsmältning Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Cancer Funktionell dyspepsi Ingen påvisbar orsak Smärta-lindras

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Tredje delen; tema Egenansvar och läkemedel av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2006-03-05 Enkätstudie Under hösten har enkäter skickats ut till drygt

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Bästa kollega - i din hand håller du en undersökning som rör behandling med blodfettsänkande läkemedel, så kallade statiner. Undersökningen riktar sig

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-12-17

BESLUT. Datum 2010-12-17 BESLUT 1 (6) Datum 2010-12-17 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra

Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra Magsyra Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra en sammanfattning Författare: dr med. sci. Anders Wessling och fil. dr Douglas Lundin LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Expertrådet för Gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för Gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för Gastroenterologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Förändringar 2012: Questran upptas under den nya rubriken koleretisk diarré. CitraFleet ersätter Phosphoral

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Förskrivares roll vid generiskt utbyte Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Konsekvenser av utebliven information...(patienten) brukar ha Triatec utskrivet och sen har det blivit utbytt

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.2 Översikt över sjukdomsetymologin Smärta är en mycket subjektiv känsla och kan grovt klassificeras som cancersmärta och ickecancerrelaterad smärta.

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment MANUAL för SMA Safe Medication Assessment Ett instrument för säker läkemedelsanvändning Kontaktpersoner: Lena Törnkvist lena.tornkvist@sll.se Hanna Müller hanna.muller@sll.se 1 SMA Safe Medication Assessment

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28 Öppna jämförelser 2011 Pressinformation 2011-11-28 Medverkande Svante Lönnbark, landstingsdirektör Stefan Back, medicinsk rådgivare Patrik Bergman, utredare Samhällsmedicin Katarina Wijk, chef Samhällsmedicin

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-04-09

BESLUT. Datum 2010-04-09 BESLUT 1 (7) Datum 2010-04-09 Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Meda AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att TrioBe

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: metformin Handelsnamn: ATC-kod: A10BA02 Företag: Behandling av typ 2 diabetes, speciellt hos överviktiga. Hos vuxna kan det användas i monoterapi eller i kombination med andra perorala

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-30 Vår beteckning 1262/2004 SÖKANDE AVENTIS PHARMA Box 47604 117 94 Stockholm Företrädare: Karin Kaspar SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling -

Äldres läkemedelsbehandling - Äldres läkemedelsbehandling - förbättringsinsatser och samarbetsformer Lydia Holmdahl Skånes universitetssjukhus lydia.holmdahl@skane.se Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre ATT MÅ BRA med läkemedel även när du blir äldre Läkemedlet i den åldrande kroppen Läkemedel kan intas på olika sätt och förs som regel av blodet till de platser där verkan ska ske. Så småningom utsöndras

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Magsyra. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra. www.lfn.se

Magsyra. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L M O T S J U K D O M A R O R S A K Magsyra A D E A V M A G S Y R A 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra www.lfn.se G E N

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter?

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Sveriges Apoteksförening driver en kampanj mot generikasystemet och har skrivit många debattartiklar om allt skulle bli så mycket bättre om

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

Gåtfull triangel. MiX kommer ut med tre nummer i höst! Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén NR 2 SEPTEMBER 2011 INNEHÅLL

Gåtfull triangel. MiX kommer ut med tre nummer i höst! Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén NR 2 SEPTEMBER 2011 INNEHÅLL NR 2 SEPTEMBER 2011 MiX Fablernas värld Ska vi vara generösa med antibiotika till ledprotesopererade? Sid 7 Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén Gåtfull triangel eller? Gåta: Vad har triangeln

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Dagordning Stramamöte 140205

Dagordning Stramamöte 140205 Dagordning Stramamöte 140205 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 13-12-03 3. Budget för Stramas arbete 2014 4. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning Aktuella resultat

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Exempel 1 från SNAC-K Smärtbehandling hos äldre med och utan demens: en populationsbaserad

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90. 2013-12-12 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Almirall ApS Strandvejen 102 B DK-2900 Hellerup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Det här är en sammanfattning

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer