Utvärderingsrapport. Utvärdering av Hälsoläget. en mottagning för hälsorådgivning på Fyrklöversgatan. Hisingen 1 maj 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingsrapport. Utvärdering av Hälsoläget. en mottagning för hälsorådgivning på Fyrklöversgatan. Hisingen 1 maj 2001"

Transkript

1 Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN SOCIALTJÄNSTEN PRIMÄRVÅRDEN I samverkan med LÄNSARBETSNÄMNDEN PSYKIATRIN VUXENUTBILDNINGEN Utvärdering av Hälsoläget en mottagning för hälsorådgivning på Fyrklöversgatan Projektledare och distriktssköterska Anna-Nora Zell Socionom Raija Timmerbacka Hisingen 1 maj 2001 Utvärderingsrapport

2 INLEDNING Utvärdering har varit ett centralt och integrerat inslag i DELTA-samverkan som bedrivs på Hisingen i Göteborg sedan Tillsammans med ett drygt tjugotal rapporter utgör denna rapport en del av den lokala utvärderingen av DELTA-samverkan. Uppdraget DELTA-samverkan har sin grund i den så kallade SOCSAM-lagstiftningen. SOCSAM är en försökslagstiftning, som medger att resurser från socialtjänst, försäkringskassa och sjukvård läggs samman för att användas för ökad välfärd, effektivare hushållning med de gemensamma resurserna samt ökad professionalitet hos de samverkande organisationernas medarbetare. Försökslagstiftningen upphör i och med årsskiftet 2002/2003. I sin ansökan om att få bedriva försöksverksamheten preciserade de dåvarande huvudmännen, Göteborgs allmänna försäkringskassa och Göteborgs stad, att man ville bedriva försöket med fokus på grupper i åldrarna 16 till 64 år som inte på effektivt sätt nås av välfärden. Försöket skulle bedrivas i form av avgränsade, gemensamt finansierade delprojekt. I den gemensamma finansieringen skulle sjukvården företrädas av primärvården. I ansökan angavs också att samverkan, utanför den finansiella samordningen, skulle sökas med Länsarbetsnämnden i dåvarande Göteborgs- och Bohus län. Organiseringen Försöksverksamheten har bedrivits i enlighet med de givna förutsättningarna. Från och med 1998 har psykiatrin vid länssjukvården inlemmats i samverkan. Vuxenutbildningen har ingått från och med år Dessa båda har deltagit på samma förutsättningar som Länsarbetsnämnden. Regionbildningen i Västsverige ändrade ägarbilden så att från och med 1999 består ägarna av Västra Götalands allmänna försäkringskassa, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad. Två genomgående strategier för DELTA-samverkan bör noteras. Den ena är att varje aktivitet har föregåtts av ett gemensamt kartläggningsarbete, Kunskaps-DELTA. Syftet har varit tvåfalt, dels att skapa en gemensam utgångspunkt, dels att från start försöka optimera förhållandet behov åtgärd. Den andra strategin är att DELTA-samverkan skall ägas lokalt och stöttas centralt. Med lokalt skall förstås medarbetarna som i sitt dagliga arbete möter Hisingsborna. Det är dessa medarbetare som bäst kan läsa av i vilka avseenden som välfärden fungerar eller inte fungerar och därmed kan vara av intresse för samverkan inom DELTA. Med centralt skall förstås samtliga övriga nivåer inom respektive organisation. Utvärderingen Uppdraget att utvärdera SOCSAM-försöken ligger på Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen. Årliga lägesrapporter har lämnats till regeringen. Senast den 1 december 2001 skall en slutrapport lämnas. I denna skall en sammanfattande rapportering och bedömning lämnas. De förhållanden som inte kan rapporteras vid denna tidpunkt skall rapporteras senast den 1 juli Parallellt med den nationella utvärderingen har DELTA-samverkans politiska ledning, Beställarförbundet, redan i ett tidigt skede avsatt resurser för utvärdering av DELTA s olika aktiviteter och konsekvenser av dessa. Beställarförbundet har därmed betonat vikten av systematik och konsekvens inte bara i identifiering, start och drift av aktiviteter, utan också i uppföljning med avseende på effekter och resultat för varje aktivitet. 2

3 Utvärdering av DELTA s aktiviteter har gjorts i form av självvärdering. Detta har varit ett naturligt val utifrån de två angivna strategierna för DELTA-samverkan. En strävan har även varit att uppföljning och utvärdering skall utvecklas till att bli en naturlig och integrerad del i arbetet. Varje aktivitet har därmed ägt sin egen utvärdering. DELTA s nätverk för utvärdering, sammansatt av representanter för ägarna och från olika institutioner eller motsvarande vid västsvenska högskolor och universitet, har lämnat riktlinjer för utvärderingsarbetet. Två representanter från universitetet har fortlöpande lämnat metodologiskt stöd till varje aktivitet. Varje aktivitet har uppmanats att skaffa en medbedömare som i slutskedet har gjort en så kallad kollegiebedömning av den då nästan färdiga rapporten. Under arbetets gång har en gemensam struktur arbetats fram. Innebörden i denna är att varje aktivitet skall redogöra för sina förutsättningar, sin process och sina effekter/resultat. Dessa tre perspektiv skall anläggas på dels de Hisingsbor som deltagit i aktiviteten, dels aktivitetens medarbetare, dels berörda organisationer. På detta sätt erhålls en matris med nio kombinationer. Olika instrument/redskap har använts för att beskriva och värdera innehållet i respektive kombination. Exempel är dagbok, enkäter, fokusgrupper, loggbok och EuroQol. Såväl individnivå som strukturer har belysts. I respektive rapport beskrivs det tillvägagångssätt som använts. En ambition har varit att inte enbart beskriva vad som åstadkommits och hur detta gjorts, utan även att reflektera över varför olika val och ställningstaganden gjorts Det har varit angeläget att komplettera utvärderingen av varje aktivitet med värderingar av DELTA-samverkans effekter på dels respektive hemmaorganisation, dels samhällsekonomin. Detta har gjorts i särskilda studier. DELTA som lärande organisation har också studerats. Dessa tre studier har genomförts av representanter från högskola/universitet i DELTAsamverkans nätverk för utvärdering. Slutligen har en studie av läkemedelsförskrivningen vid Hisingens vårdcentraler genomförts. Samtliga ovanstående utvärderingar är daterade 1 maj Under perioden fram till 1 augusti 2001 kommer sammanfattande utvärderingar att göras. En är en värdering av utvärderingen av DELTA-samverkan. En annan är en sammanfattande diskussion av de rapporter som lämnas den 1 maj Dessa båda rapporter tas fram av utvärderingsnätverkets medlemmar från universitet och högskola. De av nätverkets medlemmar som representerar huvudmännen, kommer att beskriva och värdera DELTA s arbete med utvärdering ur ett huvudmannaperspektiv. Slutligen kommer en rent beskrivande rapport att tas fram i syfte att redogöra för uppbyggnad, strategier etc för DELTA-samverkan. I enlighet med grundprincipen för DELTA-samverkan ansvarar varje projektledare för sin rapport. Projektledarna har haft fortlöpande avstämningar med sina respektive styrgrupper, inklusive projektansvarig. Hisingen 1 maj 2001 Johan Jonsson Verkställande tjänsteman Beställarförbundet DELTA på Hisingen 3

4 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Sammanfattning 5 1. Bakgrund Problemområde Målsättning med projektet 7 2. Utvärdering Målsättning med utvärderingen Metoden för utvärderingen 7 3. Projektets förutsättningar Personalen Organisation/stödsystem 8 4. Hur drivs processen Förhållningssätt 9? Salutogent perspektiv 9? Förebyggande arbete med barn- och familjeperspektiv Våra arbetsmetoder 9? Fokusgrupper 10? Områdesarbetet 10? Lösningsfokuserad inriktning och Marte meo-metoden 11? Det individuella arbetet 11? Att arbeta med grupper Resultat, effekter Tillgängligheten, klimatet, bemötandet och tiden Deltagarna 13? Antal besök och anledning till besök 14? Besöksfrekvens 14? Anledning till besök hos distriktssköterskan 14? Anledning till besök hos socionomen 16? Samhällsinformatörens arbete Gruppverksamheten Enkäter, Utvärdering av Hälsolägets mottagningsverksamhet 19 och Hälsoenkät ett Euroqolinstrument? Resultat av enkäten om Hälsoläget 20? Hälsoenkät Euroqol Statistik över besöksfrekvensen till jourmottagningen Samarbete inom arbetsgruppen Samarbete och samverkan utåt Erfarenheter och ny kunskap Reflektioner och Visioner om Hälsoläget Implementering Delta att underlätta samverkan 26 Litteraturlista, referenser 27 Bilaga 1:Hälsoenkät Bilaga 2: Euroqolinstrument 4

5 Sammanfattning Hälsoläget är en mottagning för hälsorådgivning i bostadsområdet Fyrklövern som är beläget i stadsdelen Lundby på Hisingen. I bostadsområdet med ca 1400 inv bor det många stora barnfamiljer och många med utländsk bakgrund. Bland de boende finns sociala problem och ohälsotalet är högre än i Göteborg i genomsnitt. Många av de boende besökte vårdcentralen (VC) i stor utsträckning. Besöken handlade också om omfattande sociala problem. Då det ofta var tidsbrist och inte heller tillräcklig beredskap för att kunna eller orka möta detta väcktes idén om en mottagning för hälsorådgivning som skulle ligga i bostadsområdet. Detta möjliggjordes genom Deltas samfinansiering. Personalen består av en distriktssköterska, en socionom och en samhällsinformatör med kulturkompetens, en distriktsläkare från den närbelägna VC arbetar på mottagningen fyra timmar i veckan. Hälsoläget öppnades i november Målsättningen med projektet är att de boende ska återfå tilltron till sin förmåga, att ta fram sin egen kraft, empowerment, vilket skall leda till en bättre livskvalitét och en stärkt själv-känsla. Mottagningsverksamheten skall också minska besöksfrekvensen på vårdcentralens jourmottagning och utgöra ett komplement till den. Dessutom att ta reda på om det döljer sig sociala problem bakom besöken. Utvärderingens resultat redovisas genom statistik över Fyrklöversbornas besök på Hisingens jourmottagning och till Hälsoläget, enkäter till ett urval av besökarna till Hälsoläget och fallbeskrivningar. Förhållningssättet är salu-togent med familje och barnperspektiv. Arbetsmetoderna är bla psykosocialt behandlings-arbete med lösningsfokuserad inriktning. De boendes behov kartlades med hjälp av fokus-grupper. Arbetet rör sig på individ-, grupp-, och områdesnivå. 849 vuxna och 87 barn besökte Hälsoläget under år Merparten har utländsk bakgrund. Den dominerande orsaken till besöken hos distriktssköterskan och distriktsläkaren är somatiska besvär, som ofta visar sig vara av psykosomatisk karaktär. Anledningarna till besök hos socionomen är relationsproblem, kriser, arbete, ekonomi mm. Samhällsinformatörens arbete sker främst ute i området och då framför allt i tvättstugan. Hon fungerar som en brygga mellan de boende i området och den övriga personalen på Hälsoläget. Dessutom som en vägledare ut i samhället för många av invandrarna. Detta är förebyggande arbete på ett mycket tidigt stadium. Arbetet med grupper blev mer tidskrävande och komplext än förväntat. Fem grupper med varierande teman var igång under året. Tillgänglighet, klimat, bemötande och tid har stor betydelse för arbetet. Två enkäter användes, en där frågor ställs om besökarnas bakgrund, vårdkonsumtion och uppfattningar om vårt arbete. Enkät två, ett Euroqolinstrument, innehöll frågor om upplevelse om hälsa. 35,6% av de vuxna besökarna besvarade enkäterna och både köns- och nationalitetsfördel-ningen stämmer väl överens med de övriga besökarna. 45% är antingen arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionärer. Vårdkonsumtionen är hög. Betyget på Hälsolägets insatser blev 4,8 på en skala 1-5. På Euroqolenkäten blev index på upplevd hälsa 0,542 jämfört med 1 som innebär frånvaro av besvär och sjukdomssymtom. Statistiken över besöksfrekvensen till jourmottagningen visade endast en marginell minskning av antalet besökare från Fyrklövern. Med stor sannolikhet krävs flera års verksamhet på Hälsoläget innan det kan resultera i en minskning av antalet besök till jourmottagningen, detsamma gäller om att förbättra livskvalitén och självkänslan bland de boende. När fyra yrkeskategorier arbetar tätt tillsammans med ett gemensamt synsätt, kan besökarnas behov och möjligheter lättare upptäckas, hela människan blir tydligare. Under året som gått har vi skaffat oss ny kunskap men många frågeställningar har vi ännu inte någon beredskap att svara på. Arbetet på Hälsoläget handlar mer om metodutveckling än behovet av nya resurser. Vår slutsats är, att en finansiell samverkan underlättar samverkan mellan olika professioner vars hemorganisationer är olika. 5

6 Hälsoläget - en mottagning för hälsorådgivning på Fyrklöversgatan 1.Bakgrund 1.1 Problemområde "Fyrklövern" heter ett bostadsområde som är beläget på Hisingen i stadsdelen Lundby. Det består av trevåningshus i grå betong som byggdes 1960 som ett provisorium, då det var stor bostadsbrist. De står fortfarande kvar och det har inte hänt så mycket vad gäller renovering, i gengäld hör nog området till de bostadsområden i Göteborg med de lägsta hyrorna.då lägenheterna har många rum (är dock ytmässigt inte så stora, 5:a 80 kvadratmeter) bor där många stora barnfamiljer och många med utländsk bakgrund.bostadsområdet är känt i Lundby, det är som ett eget samhälle i samhället. Bland de boende finns sociala problem och personal från socialtjänsten har arbetat där under åren i olika projekt. Men det finns också mycket styrka i området och det är en självklarhet att man inom de olika familjerna och släktena ställer upp för varandra. Det är inte ovanligt att man bor där i flera generationer både vad gäller svenskar och de med utländsk bakgrund. Den sociala kontrollen är stor. Ohälsotalet är högre än Göteborg i genomsnitt, då ligger Göteborg ändå över riksgenomsnittet. Några fakta om de boende i Fyrklövern Jämförelseindex Nationaliteter i området % Göteborg (100) Arbetssökande 209 Sverige 47,8 Antal socialbidragsfamiljer 273,1 Iran 6,3 Ohälsotal, samtliga 159,6 Turkiet 6,8 Andelen personer över 75 14,1 Latin,Amerika 6,1 Andelen barn 1-15 år 151,1 Sydostasien 6,4 F.d Jugoslavien 7,5 Afrikanska länderna 5 Övriga 14,1 Källa: Göteborgs Stadskansli 2000 Många av de boende i bostadsområdet besökte vårdcentralen i stor utsträckning, framför allt besökte de läkaren, många gånger var det för s.k. banala besvär, ex hosta, feber eller diarré och kräkningar. Symtom som man med egenvård kan bota eller lindra om kunskapen finns. Besöken handlade också om omfattande sociala problem. Besöken blev på fel nivå och även ibland fel instans. Personerna visste inte vart de ska vända sig, de saknade basinformation om vårt system och tilltro till sina egna förmågor. Personalen på de olika vårdinrättningarna runt om i Lundby reagerade på detta och anade att det kunde ligga annat bakom besöken, att oron över barnets feber eller den egna ryggvärken egentligen rörde sig om djupare allmänmänskliga frågor och sociala problem(1). Dock var det ofta tidsbrist och inte heller tillräcklig beredskap för att kunna eller orka möta detta. Ur detta växte idén fram att en mottagning med socialmedicinsk inriktning skulle startas i "Fyrklövern". Ett ställe som var mer informellt och mer lättåtkomligt än de vanliga mottagningarna inom primärvården och socialtjänsten. Det var i samarbete mellan cheferna för primärvården och socialtjänsten som idén till projektet föddes. De arbetade sedan tidigare med Delta och såg möjligheterna och resurserna som fanns där. Först rekryterades en distriktssköterska som kan göra undersökningar och bedömningar och utföra omvårdnad eller 6

7 ge egenvårdsråd alternativt hänvisa till vårdcentralen (VC) när det behövs. Det anses ju också ofarligt att gå till distriktssköterskan för att "bara" mäta sitt blodtryck. Distriktssköterskan fick också funktionen som projektledare och skrev projektansökan till Delta.Men på grund av de sociala problemen behövdes också en socionom som kan fånga upp behoven på ett tidigt stadium stötta och vägleda barnfamiljer och samarbeta och förmedla kontakter med olika myndigheter. Med det stora antalet invånare med utländsk bakgrund var det nödvändigt med en person med kulturkompetens. Det visade sig att denna person bodde i området och hade dessutom gått en utbildning till samhällsinformatör på Göteborgs folkhögskola som har en filial som heter "Hela Världen" i området. Slutligen var det viktigt att finna en intresserad distriktsläkare från VC som kunde komma och arbeta en halv dag i veckan. När det blev bestämt vilka personer det var som skulle arbeta i projektet var det bara att hyra en lägenhet och inreda och utrusta den, knyta de nödvändiga kontakterna och presentera personalen för alla tänkbara samarbetspartners. "Hälsoläget- en mottagning för hälsorådgivning slog upp sina portar den 23 november Målsättningen med projektet De boende i "Fyrklövern" ska återfå tilltron till sin egen förmåga, att ta fram sin egen kraft, empowerment, som ska leda till att självkänslan stärks och livskvalitén höjs.(2) Mottagningen ska också med sitt arbete, både minska besöksfrekvensen på VC och utgöra ett komplement till den. Dessutom ta reda på om det döljer sig sociala problem bakom besöken och fånga upp dem på ett tidigt stadium för att i slutändan minska kostnaderna och lidandet för den enskilda människan. En av de grundläggande förutsättningarna för verksamheten är att arbeta förebyggande och med hela människan på ett tidigt stadium. För att möjliggöra detta krävs samverkan mellan olika professioner och utgångspunkten var att det då behövdes en finansiell samverkan. Arbetsmetoden är ett lösningsfokuserat arbetssätt där man arbetar med livssituationen här och nu och hur gå vidare med hjälp av stöd och varsam vägledning. Förhållningssättet innebär att se till möjligheterna och inte till problemen. 2.Utvärdering 2.1 Målsättningen med utvärderingen Utifrån Delta s idé ställde vi oss följande frågor: Har vi nått ut till målgruppen, syns vi i området? Upplever de boende i Fyrklövern att de fått någon hjälp, hur är deras syn på oss? Kan vi visa på det unika i vårt arbetssätt och vad det har gett för resultat? Att vi tillhör olika professioner har det något värde? Beskriva de olika nivåerna som vi bedriver arbetet på. Tvättstugan och samhällsinformatörens arbete där, vad det innebär och har för mening och vad det tillför mottagningens arbete. 2.2Metoden för utvärderingen Utvärderingen är en del av uppdraget, tankarna om den fanns med från början. Det är också en självutvärdering men med metodstöd av Knut Lönnroth medicine doktor och doktor i socialmedicin från socialmedicinska institutionen och Cecilia Abrahamsson, resursperson från Delta. Vi har flera olika verktyg till hjälp i vår utvärdering: Statistik över de besökande från "Fyrklövern" till vårdcentralens jourmottagning och genomgång av diagnoserna. Mätningarna görs inte kontinuerligt utan det blir nedslag i januari och oktober månad år Detta för att mäta om vårt arbete har gett resultat på det sätt att besöksfrekvensen till vårdcentralens jourmottagning har minskat och har vi utgjort ett komplement till den, visa på det med konkreta exempel. 7

8 Statistik över besök till Hälsoläget vad gäller antal, orsak, kön och ålder. Djupgående beskrivningar i form av berättelser om en del av de personer som vi har arbetat kontinuerligt med. Dagböckerna som förutom beskrivning av vårt arbete också innehåller egna tankar och reflexioner kring arbetet. Att kunna få inblick i och följa processen, vad vårt arbete innebär och vad effekterna blir för våra besökare och för oss som personal och vårt inflytande på hemmaorganisationerna. Fokusgrupperna som vi arbetade med för att skapa oss en bild av brukarna och deras behov. Feed-back seminarium under två dagar i Lökeberg, tillsammans med de övriga projektledarna i Delta samt utvärderingsnätverket. Medbedömaren Karin Alsén folkhälsoplanerare i Tynnered, som studerat vår utvärderingsrapport ur en utomståendes synvinkel. Enkäter till en del av besökarna, där vi frågar om deras sociala situation och vårdkonsumtion, vad de anser om vårt arbete och om de upplever att de fått någon hjälp. Förutom vår egen enkät har samma besökare också fått svara på en Hälsoenkät (EuroQol ) som alla projekt inom Delta använder, vilken innehåller frågor om upplevd hälsa. Mätningen gjordes under hösten 2000 till ett urval av besökarna (48). Vi förstod att frågorna måste vara så få som möjligt och formulerade på ett enkelt och tydligt språk. Tanken var först att översätta dem på de fem huvudspråk som är representerade i bostadsområdet men det saknades ekonomiska resurser för detta. Vi gjorde en provomgång bland fem utvalda besökande för att testa frågorna och det föll väl ut. Från början hade vi tänkt att gå ut med enkäten till alla hushåll i området men efter diskussioner med andra projektledare valde vi att inrikta oss på de som kom till mottagningen. Detta på grund av det enorma arbete det hade inneburit för oss själva att springa i trappor inte bara en gång utan flera gånger och förmodligen ändå med ganska magert resultat i form av antalet besvarade enkäter. 3. Projektets förutsättningar 3.1 Personalen Mottagningen är öppen för icke tidsbeställda besök fyra förmiddagar i veckan, på eftermiddagar kan tid avtalas för besök. Andra tider bedrivs gruppverksamhet med olika teman, allt efter de besökandes behov. En dag i veckan är reserverad för dokumentation, planering, handledning, studiebesök och utbildning. Personalsammansättningen är: Distriktssköterska 100% Socionom 100% Samhällsinformatör 100% Läkare 10% Personalkostnadens andel av den totala budgeten: 86,7% 3.2 Organisationen/stödsystem En styrgrupp är kopplad till projektet. Den består av primärvårdschefen på Hisingen och chefen för Individ och Familjeomsorg (IFO) i Lundby Stadsdelsförvaltning. Under året som gått har de fungerat som värdefulla diskussionspartners och angett riktningen i projektet. Vi har träffats tre gånger under år

9 För att Hälsoläget inte skall bli ett isolerat projekt i ett bostadsområde krävs att vi bygger upp ett samarbete med huvudorganisationerna dvs primärvården och socialtjänsten. Att vi i personalen kan se moderorganisationerna som en resurs samtidigt som socialsekreterare och vårdpersonal kan se Hälsoläget som ett tillskott till deras arbete. 4. Hur drivs processen 4.1Förhållningssätt Salutogent perspektiv Det salutogena perspektivet har visat sig vara användbart både vid kartläggningen av de besökandes livssituation och i det direkta behandlingsarbetet på Hälsoläget för att se var resurser respektive brister ligger hos dem vi möter. Vi lägger tonvikten vid det hälsobringande, och inte problemskapande i arbetet. Frågan kan bli: Hur kan du må så bra, trots att du utsätts för dessa påfrestningar? Svaren på frågan blir då positiv, i riktning mot en förändring. Teorin bygger på hypotesen: Ju högre känsla av sammanhang,(kasam) en individ har, ju högre beredskap och större tillgång till resurser att hantera stress och svåra livsomständigheter har individen..(4) Det centrala begreppet i salutogenes är alltså känsla av sammanhang dvs om man har en varaktig och dynamisk känsla av tillit till, att det som kommer från ens yttre och inre värld är begripligt, strukturerat och förutsägbart. Om det finns tillgängligt när man behöver det, det handlar om hanterbarhet. Om kraven är utmaningar, värda att engagera sig i, leder till meningsfullhet. (5) En rad olika faktorer har en salutogen roll, alltså är framgångsrika att stödja. På individnivå: god social kapacitet, dvs att vara socialt öppen, beredd till samarbete, ha ett öppet, lugnt och vänligt bemötande, positivt självförtroende, självständighet, framgångsrik coping, dvs om man framgångsrikt handskas med och löser kriser och problem och handskas med stress. Intelligens och kreativitet hjälper också till. Förmågan att utveckla intressen, om man har en känsla av att själv kunna påverka sitt liv, i motsats till att känna att livet styrs av andra. Känslan av inre kontroll bidrar också till ökad hanterbarhet och meningsfullhet i livet. På familjenivå: Att hjälpa andra när de behöver det, att ha tillitsfulla och intima relationer, att ha andra viktiga personer omkring sig, att det finns en positiv föräldra-barn relation, att ha delade värderingar i hemmet.(6) Förebyggande arbete med barnperspektivet och familjeperspektivet Vi är måna om att hålla barnperspektivet levande trots att vi mest besöks av vuxna. Familjen är mycket betydelsefull för de flesta som bor i Fyrklövern och i mångas berättelser om sin livssituation finns bekymmer när det gäller relationen till sina barn. Barnen går ofta förbi sina föräldrar både när det gäller språkutveckling och levnadsvanor. 4.2 Våra arbetsmetoder Arbetsmetoderna i projektet har vuxit fram genom den dagliga dialogen med de boende i området och genom arbetet med fokusgrupper. (7) Genom arbetet i grupp och de individuella samtalen framkommer ständigt nya behov från besökarna, allt i en pågående process. Dessutom har kunskap inhämtats via föreläsningar, kurser, litteratur och studiebesök. Dagligen pågår en diskussion i arbetsgruppen om vilka metoder som är mest lämpliga och om de behöver förändras. Dagboken som skrivs är en källa till reflektioner och för att ej tappa tankegångar som finns. Arbetet rör sig på tre olika nivåer. Områdesarbete, individuellt arbete och arbete med grupper. 9

10 Fokusgrupper Att arbeta med fokusgrupper är en del av det brukarstyrda områdesarbetet. Ett informationsmöte anordnades två månader efter invigningen av projektet. Där informerade vi om projektets målsättning och vad våra olika yrken innebär, då den grundkunskapen saknades. Vi informerade om arbetet med fokusgrupper. Fyrtiofem slumpvis utvalda familjer skulle få en inbjudan att delta i en liten grupp där endast en fråga skulle ställas: Vad är viktigt för att Hälsoläget skall kännas intressant för dig. Sammanlagt kom nio personer som alla var mycket engagerade av frågan. Förslag kom fram om hur informationen, om vad vi kan erbjuda på Hälsoläget skulle se ut, samt att den skulle vara riktad till olika grupper. Rådgivning till olika målgrupper efterfrågades ex tjejgrupper, föräldrarådgivning, uppsökande utåtriktad verksamhet, att ha någon att prata med mm. Dessutom kom förslag om olika gruppverksamheter och friskvård. Utöver detta framkom önskemål om strukturellt arbete, exempelvis att skapa mötesplatser i området, att förbättra utemiljön. Efter samtalet i smågrupperna anordnades ytterligare en informationsträff i området där fokusgruppernas förslag presenterades. Efter detta var det inga svårigheter att påbörja arbetet med grupper. Genom fokusgruppernas förslag såg vi också de individuella behoven. Områdesarbetet Hur kommer de besökande till Hälsoläget? Hittills har de fått kontakt med Hälsoläget bl a genom det arbete som bedrivs ute i bostadsområdet och i tvättstugan. Främst är det via samhällsinformatörens arbete. Hon rör sig varje dag i området och informerar om att Hälsoläget finns och vad vi kan hjälpa till med. I tvättstugan som är en naturlig mötesplats i området informeras de boende om sin närmiljö och vardag såsom sophantering, att inte skräpa ner, att respektera varandras olikheter och vanor dessutom om regler och vanor i det svenska samhället. De boende får också tillfälle till information om hälsa och stödsamtal om olika livsfrågor. Social träning med handfast rådgivning exempelvis hur man använder tvättmaskinerna, förekommer också 10

11 Lösningsfokuserad inriktning och Marte-Meo-metoden I vårt arbete både med grupper och i det individuella arbetet försöker vi fokusera på individens resurser istället för problem och att lyfta fram personens egna idéer till lösningar. Att göra upp realistiska mål, ofta i väldigt korta perspektiv. (8) Det känns som en utmaning eftersom vi arbetar i ett problemområde.i mötet med våra besökare startar vi ifrån här-ochnu situationen, vi utgår från personens egen beskrivning av behovet och frågar Vad är viktigast för dig att ta itu med just nu? Ofta befinner sig personen i ett kaos och har många frågeställningar på en gång. Genom en fokuserad fråga är det lättare att hitta en startpunkt och öka personens känsla av hanterbarhet. Andra sätt kan vara att gå igenom hur en person med stress använder sin tid, genom att kartlägga en dag i dess minsta beståndsdelar och därigenom medvetandegöra, konkretisera och göra prioriteringar. Det handlar om begriplighet. I arbetet med konfliktlösning i familjen, handlar det om att ta fram det som fungerar hos den som alla pekar ut som problemet. Hemläxor för att öva på det som fungerar och därefter analysera framstegen, brukar vara fruktbart för att lösa upp den låsta situationen. För den som har en hög ångestnivå handlar det om att bryta ner kaoset och strukturera och tänka i små beståndsdelar, att inte blicka över hela fältet på en gång. Att på detta sätt hjälpa personen att hitta strategier för att hantera vardagen bättre. Kompismassage dvs att lära sig att ge massage till en annan peson minskar experttänkandet, och ökar självförtroendet genom att kunna göra det själv och dessutom hjälpa andra. Ordet Marte-meo betyder Av egen kraft. Den bärande idén i Marte-meo-metoden är att livskvalitén i resurssvaga familjer är möjlig att förbättra genom att samspelet mellan föräldrar och barn förbättras i positiv riktning. Den kan bli bestående om denna förändring påbörjas så tidigt som möjligt. Marte-meo-metoden är en pedgogisk metod där man kan arbeta med videokamerans hjälp för att förstärka och lyfta fram det som fungerar och att hitta det som är förändringsbart. (9,10) Bilden är ett kraftfullt instrument som hjälper föräldern att själv hitta sin styrka och att fortsätta med det som fungerar och att inte upprepa det som inte fungerar, utan göra det annorlunda. Att de hittar nya handlingsmönster i mötet med sitt barn. Man kan också arbeta utan kamera och lyfta fram det som fungerar i en relation, exempelvis ge hemläxor som man återkopplar till och arbetar vidare med. Det individuella arbetet De personer som fångas upp via områdesarbetet kommer ofta till den öppna mottagningen, utan att behöva beställa tid. Det första motivationsarbetet har samhällsinformatören gjort. Lättillgängligheten, att vi finns i området gör att besöket blir avdramatiserat, besökaren behöver inte alltid vara välformulerad och helt fokuserad på ett enda problem. Distriktssköterskans arbete: Är mångfacetterat och det innehåller såväl somatiskt som psykosocialt arbete. Stor tyngdpunkt ligger också på det förebyggande som hälsorådgivning och råd om egenvård. Arbetet är av tradition pedagogiskt hälsoupplysare och i mottagningens arbete har det tagit en stor plats då det ofta är viktigt att förklara hur kroppen fungerar och skillnaden mellan virus och bakterier för att på så sätt motivera personerna till att det inte krävs någon medicinering eller läkarkontakt. Nästan alla söker för somatiska åkommor som rör sig om allt mellan snuva och hosta till yrsel och värk och smärta. Arbetet pendlar också mellan undersökningar såsom auskultation, inspektion, palpation, utredande samtal, receptförskrivning, injektionsgivning, förskrivning av olika sorters hjälpmedel och stödsamtal vars mening är att vara lyssnande, stöttande och hjälpa personen till att nå en insikt om besvärens egentliga orsak och hur hantera detta, att finna copingstrategier. Läkarens arbete De personer som söker till läkaren har framför allt kommit för kroppsliga symtom. Vid konsultationen har det dock framkommit många psykiska orsaker till besvären. 11

Livsstil för hälsa i Torslanda

Livsstil för hälsa i Torslanda Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN SOCIALTJÄNSTEN PRIMÄRVÅRDEN I samverkan med LÄNSARBETSNÄMNDEN PSYKIATRIN VUXENUTBILDNINGEN Livsstil för hälsa i Torslanda Helena Söderbäck projektledare Hisingen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 30, 2005 V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Utvärderingsrapport från FoU-Jämt 2007:1

Utvärderingsrapport från FoU-Jämt 2007:1 F O U J ä m t Utvärderingsrapport från FoU-Jämt 2007:1 Intensiv, flexibel behandling på hemmaplan Utvärdering av projektet Familjekraft i Krokoms kommun Marianne Westring Nordh Förord FoU-enheten för

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling

Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Fyra års samverkan några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Christina Källgren Peterson, Elsy Söderberg (redaktörer) Fyra års samverkan några perspektiv på

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd.

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd. Dorota Mazurczuk Socionomprogram med inriktning mot äldre, Institution för socialt arbete Socialt arbete uppsats SÄ 82 VT 2009 Handledare: Bengt Börjeson Examinator: Magnus Jegermalm Hade jag inte haft

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Vård och flyktingintroduktion

Vård och flyktingintroduktion Vård och flyktingintroduktion i samverkan KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV ARBETET I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH STOCKHOLMS STAD ÅR 2003 Sverige och inte minst Stockholms stad tar emot ett stort antal flyktingar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer