European Heart Association Congress (ESC) i Berlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "European Heart Association Congress (ESC) i Berlin"

Transkript

1 I detta nummer: European Heart Association Congress Referat från temamöte 11/9 Nya regler när du skriver ut läkemedel Citalopram ratiopharm ersätter Cipramil Boka in följande möten inför hösten: 8/10 Kritisk läkemedelsvärdering, steg I 17/10 Hypertoni, kl /10 Protonpumpshämmare, kl /10 Kritisk läkemedelsvärdering, steg II 13/11 Diabetes, kl Separat inbjudan kommer att skickas ut! Ansvarig utgivare Dane Jinnerot Redaktionen Dane Jinnerot Sigurd Vitols Margareta Denkert Lillemor Åhlin Läkemedelskommittén Nordöstra sjukvårdsområdet Hus 38, plan Danderyd Tel: , fax E-post: Hemsida: vardgivare European Heart Association Congress (ESC) i Berlin Sven V Eriksson, medicinska kliniken, Danderyds sjukhus På European Heart Association Congress (ESC) i Berlin den 1-4 september 2002 visades för första gången resultaten från studier, som kommer att påverka utredning och behandling av hjärtpatienter. Nedan presenteras resultaten från några av de viktigaste studierna. OPTIMAAL Optimal Trial In Myocardial infarction with the Angiotensin II Antagonist Losartan. Primär endpoint: Total mortalitet. Flera sekundära endpoints, bl.a. kardiovaskulär död. Powerberäkning: 95 % power att detektera en skillnad i dödlighet om 20 %. Patienter: 5477 pat. med genomgången hjärtinfarkt med tecken på hjärtsvikt, EF < 35 % eller vänsterkammardiameter > 65 mm. Behandling: Antingen losartan, måldos 50 mg/dag, eller capoten, måldos 150 mg/dag. Uppföljning: 2,7 år. Resultat: Mortaliteten var 499 (18,2 %) i losartangruppen mot 447 (16,4 %) i captoprilgruppen, p=0,069 95%, CI ,28. Kardiovaskulär död 420 (15,3 %) i losartangruppen jämfört med 363 (13,3 %) i captoprilgruppen, p=0,032 (1,01-1,34). Biverkningsfrekvensen var som förväntat signifikant lägre i losartangruppen. Kommentar: I likhet med ELITE-II-studien visade sig en ACEhämmare ha minst lika god effekt som en betydligt dyrare A-2- antagonist hos patienter med hjärtsvikt. Det visar även hur man inte får övertolka en slumpsignifikans i en liten (n=722) studie (ELITE-I). ELITE-1 hade som primär målsättning att studera effekten på njurfunktionen, en sänkt frekvens plötslig död i losartangruppen jämfört med captopril. Ett skäl som framförts till att man inte såg en positiv effekt av losartan i OPTIMAL-studien är att man använt lägre doser än i t.ex. LIFE-studien hos hypertoniker. OPTIMAAL stöder befintliga riktlinjer att ACE-hämmare och inte A-2-antagonister skall ges i första hand vid hjärtsvikt. CARMEN Carvedilol and ACE-inhibitor Remodeling Mild heart failure EvaluatioN trial Patienter: 572 pat. med mild hjärtsvikt och EF< 40 %. Primär endpoint: Vänsterkammarstorlek mätt efter 18 månader. Behandling: 3 olika behandlingsgrupper: Singelbehandling med

2 carvedilol eller enalapril eller kombinationsbehandling med båda preparaten. Uppföljning: Uppföljande eko-undersökning efter 18 månader. Resultat: Man fann en signifikant minskning av vänsterkammarens volym i gruppen, som fick carvedilol, och effekten var något större hos dem som fått kombinationsbehandling. Ingen effekt sågs i gruppen som enbart fått enalapril. Kommentar: Vi vet sedan tidigare studier att betablockare och ACE-hämmare var för sig har positiv effekt efter hjärtinfarkt vid nedsatt systolisk kammarfunktion. Denna typ av studie behövs, som visar huruvida man skall addera olika läkemedel som var för sig visat positiv effekt. Vi riskerar att sätta in fler och fler preparat hos patienter efter genomgången infarkt. CARMEN indikerade att vi bör kombinera behandling med ACE-hämmare och betablockare. Det är rimligt att börja med betablockare, följt av ACE-hämmare. Att man inte såg någon positiv effekt av ACE-hämmare på vänsterkammarstorlek är anmärkningsvärt, eftersom flera andra stora postinfarktstudier visat detta. En orsak kan vara att en stor andel patienter (64 %) redan stod på ACE-hämmare före inklusion i studien. MAGIC MAGnesium In Coronaries Primär endpoint: 30 dagars mortalitet. Patienter: 6210 patienter med ST-höjningsinfarkt randomiserades till antingen magnesiumdropp under 24 timmar eller ej, utöver sedvanlig behandling. Resultat: Mortaliteten var 15 % i båda grupperna efter 30 dagar. Biverkningarna var lika i behandlingsgrupperna. Kommentar: I likhet med en tidigare publicerad större (n=58 000) studie, ISIS-4, såg man ingen positiv effekt av magnesium vid akut infarkt. Magic gör slut på spekulationen att magnesium skulle vara av värde vid akut hjärtinfarkt. Dessutom indikerar den större studien, ISIS-4, att vissa biverkningar (hypotension, kardiogen chock) är relaterade till behandling med magnesium. Det är intressant att en metaanalys av 7 tidigare små studier indikerade en klart positiv effekt av magnesium vid akut infarkt. Orsaken kan bl.a. vara publikationsbias. Metaanalyser av mindre studier kan vara hypotesgenererande, men hypotesen måste bekräftas i stora studier innan man kan acceptera den. TEN-HMS Trans-European Network for Home Monitoring Study Patienter: 428 patienter med hjärtsvikt (NYHA klass II-IV) och EF < 40 %. Primär endpoint: Total mortalitet och sjukhusvård. Behandling: Randomisering till sedvanlig uppföljning (n=86), sjuksköterskeledd uppföljning med telefonkontakt varje månad (n=173) eller telemonitorering med överföring av bl.a. blodtryck, vikt, arytmiregistrering via telemonitorering (n=169). Mer detaljerad info om monitoreringssystemet finns på Internet. Monday/Hotline%20II/TEN-HMS.pdf Resultat: Man fann en högre andel patienter med primär händelse i kontrollgruppen (21 %), jämfört med sjuksköterskebaserad uppföljning (14 %) och telemonitorering (13 %). Vårdtiden var kortare i gruppen med sjuksköteskeledd uppföljning. Kommentar: Detta är den första stora studie som försökt undersöka effekten av telemonitorering av patienter med hjärtsvikt. Telemonitorering har använts tidigare hos bl.a. patienter med diabetes och astma. En liten (n=82) tidigare publicerad studie indikerar positiv effekt av telemonitorering hos patienter med svår hjärtsvikt (Am J Cardiol 1999;84:860-2). Flera studier behövs för att undersöka metodens plats för behandling av patienter med hjärtsvikt. GRACIA GRup de Analisis de la Cardidiopatia Isquimica Aguda Patienter: 500 patienter med färsk ST-höjningsinfarkt. Behandling: Efter trombolysbehandling randomiserades patienterna till antingen PTCA eller fortsatt medicinsk behandling. Primär endpoint: Död + icke fatal infarkt + revaskularisering efter 30 dagar. Resultat: Man fann en icke signifikant sänkning av primär endpoint i gruppen randomiserad till invasiv behandling, 4,8 resp 6 %. Sjukhusvistelsen var 7 dagar i den invasiva gruppen jämfört med 11 dagar i kontrollgruppen, p<0,001. Data från ettårs-uppföljningen är inte presenterad. Kommentar: Ännu en studie som indikerar att invasiv behandling har vissa fördelar hos patienter med akut infarkt. Dödligheten var dock likvärdig i båda behandlingsgrupperna (2% i den invasiva gruppen jämfört med 2,5% i den medicinskt behandlade gruppen). En ny studie, GRACIA-II, jämför direkt akut revaskularisering med initial trombolys följt av revaskularisering. PRAGUE 2 PRimary angioplasty in AMI pts from General community hospitals transported to PTCA Units vs. 2

3 Emergency thrombolysis. Patienter: Pat med ST-höjningsinfarkt. Behandling: Pat. fick antingen akut trombolys (n=429) eller skickades till annat sjukhus med sikte på invasiv behandling med akut angio och PCI. Primär endpoint: 30 dagars mortalitet. Sekundär endpoint var bl.a. en kombination av död, icke-fatal hjärtinfarkt och stroke. Resultat: En icke-signifikant trend mot sänkt mortalitet i den invasiva gruppen (6,8 % jämfört med 10 %, p=0,12). En subgruppsanalys indikerade sänkt mortalitet i gruppen som sökte 3-12 timmar efter symptomdebut (6 resp. 15,3 %, p<0,02) men samma mortalitet i gruppen som sökte inom 3 timmar (7,3 resp 7,4 %). Sekundär endpoint var i den invasiva gruppen (8,4 resp 15,2 %). Kommentar: Resultaten är intressanta men den primära målsättningen om sänkt totalmortalitet uppnåddes inte. Bilder från studien finns att hämta på Internet. Berlin02/Hotlines/Sunday/PRAGUE%202.pdf. RITA 3 Randomized Intervention Trials of unstable Angina Patienter: 1810 patienter med akut koronart syndrom (instabil angina eller icke ST-höjningsinfarkt). Behandling: Antingen tidig invasiv behandling eller konservativ medicinsk behandling. Primär endpoint: Total mortalitet, infarkt eller svår angina pectoris, som leder till återinläggning på sjukhus eller revaskularisering. Uppföljning: 6-12 månader. Resultat: Man fann en signifikant sänkt incidens av primär händelse från 14,5 % i kontrollgruppen till 9,6 % i den invasiva gruppen (p=0,002). Skillnaden bestod av en signifikant lägre incidens av instabil angina och revaskularisering. Mortaliteten var inte lägre i den invasivt behandlade gruppen (4,6 % jämfört med 3,9 %). Hos kvinnor uppnådde 32 patienter (9,6%) primär endpoint i den konservativt behandlade gruppen jämfört med 38 patienter (10,9%) i den invasiva gruppen. Motsvarande siffror för män var 101 patienter (17,3%) jämfört med 48 patienter (8,8%) i den invasiva gruppen. Kommentar: I likhet med tidigare studier med liknande upplägg, FRISC II och TACTICS-TIMI 18, fann man en lägre frekvens av kombinerade händelser i den invasiva behandlingsgruppen. Om man kombinerar resultaten från dessa 3 studier får man en signifikant minskning även av kombinationen av död och icke fatal hjärtinfarkt. Att kvinnor i RITA 3 inte visade någon positiv effekt av invasiv behandling stöds även av data från FRISC-IIstudien. Orsaken kan vara att kvinnor med akut koronart syndrom har mindre uttalad koronarsjukdom och att kvinnor enligt flera studier har större risk för komplikationer vid intervention. RITA 3 kommer sannolikt att påverka den aktuella debatten avseende huruvida man skall anamma en invasiv strategi för patienter med akut koronart syndrom. CAPTIM Comparison of Angioplasty and Prehospital Thrombolysis In acute Myocardial infarction. Patienter: 840 patienter med akut ST-höjningsinfarkt och symptomdebut inom 6 timmar. Primär endpoint: Död, icke-fatal hjärtinfarkt eller stroke inom 30 dagar. Behandling: Patienterna randomiserades till antingen prehospital trombolys (n=419) eller direkt transport till sjukhus för primär angio (421) med sikte på akut intervention med PCI. Resultat: Primär endpoint uppnåddes hos 6,2 % i invasiva gruppen och 8,2 % i gruppen som randomiserats till prehospital trombolys (p=0,29). Motsvarande siffror för dödlighet var 4,8 % i den invasiva gruppen jämfört med 3,8 % (p=0,61). Det fanns en icke signifikant trend mot ökad frekvens (p=0,09) kardiogen chock i den invasiva gruppen (4,9 % jämfört med 2,5 %). Det fanns en trend mot fler stroke i trombolysgruppen (p=0,12). Kommentar: Ännu en i raden av jämförande studier avseende invasiv jämfört med medicinsk behandling vid infarkt. Dessvärre fick man inte ekonomisk support att driva studien vidare, med sikte på 1200 inkluderade patienter som man primärt planerat. Detta minskade studiens möjlighet att detektera skillnader i utfall. Denna studie skiljer sig något från övriga studier eftersom man jämfört behandling med prehospitalt given trombolys med akut PCI. Tiden från symptomdebut till insatt behandling var 60 minuter lägre i trombolysgruppen, vilket möjligen kan förklara att man såg en trend mot lägre frekvens kardiogen chock hos patienterna som randomiserades till prehospital trombolys. Studien har nyligen publicerats i Lancet 2002;360:

4 Terapirevolution inom reumatologin. Referat från temamöte den 11 september, Hotel Hilton, Stockholm Carl-Olav Stiller, avd. för klinisk farmakologi, KS Att få diagnosen reumatoid artrit kan vara en traumatisk upplevelse, inte minst med tanke på hur denna sjukdom har behandlats tidigare. De största skadorna sker under de första 2 åren efter insjuknandet. Två år efter debut av symtomen var 37 % borta från arbetet, 16 % hade reducerat arbetstid och 65 % hade ändrat sina fritidsintressen p.g.a. sjukdomen. 15 år efter sjukdomsdebut behövde 50 % hjälp med ADL. Rörelseorganens sjukdomar kostar samhället 60 Mrd kr / år. De reumatiska sjukdomarna står för 50 % därav av kostnaden. Sjukskrivning och förtidspension står för 75 % och hittills har läkemedelskostnaderna endast utgjort en liten del av kostnaderna. Dessa siffror håller på att ändras avsevärt p.g.a. terapirevolutionen i reumatologin.hörnpelarna i denna är en tidigt insatt behandling med effektiva läkemedel. En tidig diagnos är av största betydelse för att förbättra prognosen vid RA och för att minimera leddestruktionen. Läkemedel som bromsar sjukdomen bör ges tidigt, dvs inom 3 månader efter symtomdebut och innan leddestruktionen har tagit fart. Man riskerar att överbehandla den 20 % som läker ut spontant, men å andra sidan förbättras prognosen av de övriga 80 % avsevärt. Diagnosen ställs på kliniken och vare sig reumafaktor, positiva röntgen fynd eller SR och CRP stegring är nödvändiga för att misstänka diagnosen reumatoid artrit. Förekomst av polyartrit, som engagerar fler än 3 leder, trötthet och morgonstelhet med en duration som överstiger 6 veckor bör leda misstankarna mot RA. Värk och ömhet i tårnas grundleder är vanligt och bör efterfrågas. Ledsmärtan och stelheten behandlas med NSAID preparat, t.ex. diklofenak och absolut inte med per orala steroider, eftersom dessa i ett tidigt skede försvårar ställa den rätta diagnosen och gör mera skada än nytta. Eftersom en del polyartriter läker ut spontant inom 2 månader kan man avvakta med att remittera till en reumatolog. Därefter bör remiss skrivas till reumatolog. Målet är att kunna påbörja behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel senast 3 månader efter sjukdomsdebut. Behandlingen av tidig artit sker med förtur. De antireumatiska läkemedlen som används i första hand är metotrexat och salazopyrin, var för sig eller i kombination, eventuellt i kombination med klorokinfosfat, cyklosporin. Mindre vanlig är kombinationen med Reumakon eller leflunomid. Tidig behandling med dessa läkemedel kan förhindra en progress av leddestruktionen och kan påtagligt förbättra prognosen. Dock svarar tyvärr inte alla patienter på denna terapi. Sedan några år har det funnits alternativ för dessa patienter. Dessa läkemedel verkar genom att minska effekten av TNF-alfa, en så kallad interleukin, som är en viktig länk i utvecklingen av ledinflammationen. TNFalfa förefaller även vara av betydelse för tröttheten i samband med reumatiska sjukdomar. Infliximab (Remicade ) består av delar från både en musoch en human antikropp som binder TNF-alfa. P.g.a. risken för immunreaktion mot musantigen kan detta preparat endast ges till patienter som behandlas med immunosuppressiva som metotrexat. Detta läkemedel ges som infusion var 8:e vecka. Det andra läkemedlet mot TNF-alfa är etanercept (Enbrel ), som är en löslig TNF-alfa receptor, som ges som subcutan injektion två gånger per vecka. Risken för allergisk reaktion är mindre, men kombination med metotrexat rekommenderas p.g.a. en synergistisk effekt. Båda dessa läkemedel är mycket effektiva och inte bara ledinflammationen, men även tröttheten som är vanlig vid reumatoid artit förbättras avsevärt. Dessa kraftfulla läkemedel påverkar även kroppens försvar mot bakteriella infektioner och även små sårskador kan vara ett hinder för behandling med dessa läkemedel. Även diagnostiken av bakteriella infektioner försvåras då symtomen ofta saknas. Hos RA patienter med infektioner bör man därför aktivt efterfråga om dessa patienter behandlas med dessa Enbrel eller Remicade. Läkemedelskostnaderna av Enbrel och Remicade överstiger vida samtliga tidigare behandlingar med antireumatiska läkemedel. Därför är det av stor vikt att de endast ges till de patienter som har mest nytta och som inte har svarat på övrig antireumatisk behandling. Reumatologens ansvar gentemot patienten ställs emot uppgiften att handskas varsamt med de tillgängliga resurserna. En mycket noggrann övervakning av samtliga patienter som erhåller dessa nya läkemedel behövs både för att spåra biverkningar och för att avsluta behandlingen om den avsedda effekten uteblir. 4

5 Viktiga punkter och råd: Misstänk RA vid polyartrit, stelhet och trötthet som varar mer än 6 veckor. Driv ej slutgiltig diagnostik på VC om det fördröjer handläggningen, röntgen och immunologiska prover kan vänta, men var noggrann med att ange ledstatus på remissen. Behandla endast med NSAID, ej med steroider i väntan på reumatologbedömning. Remittera till reumatolog snarast om symtom och statusfynd vid misstänkt reumatoid artrit kvarstår 2 månader efter symtomdebut. Effektiv behandling finns, men tidig diagnos är en förutsättning för att denna lyckas. Läkemedel som hämmar effekten av TNF-alfa kan maskera bakteriella infektioner. Kostnaderna för läkemedel kan komma att reducera kostnaderna för sjukskrivning och förtidspension. Stort tack till dr Göran Lindahl från reumatologkliniken, DS. Nya regler när du skriver ut läkemedel - en påminnelse För dig som läkemedelsförskrivare, gäller nya regler fr.o.m. den 1 oktober Du berörs framför allt av tre områden, arbetsplatskoder, förskrivarkoder och generiskt utbyte. Streckkod - ett måste Från och med den 1 oktober måste alla recept vara försedda med en arbetsplatskod i form av en streckkod. Kravet på arbetsplatskod gäller alla förskrivare; landstinsanställda, privata och pensionerade. skäl. Om byte medges eller inte ska markeras på receptblanketten. En ny blankett är under utarbetande av Läkemedelsverket. Utbyte behöver inte göras om patienten väljer att betala prisskillnaden mellan det förskrivna läkemedlet och det billigare alternativet. Merkostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet. De nya reglerna har via brev tillsänts samtliga förskrivare i Stockholms läns landsting. Frågor om arbetsplatskoder besvaras på telefon , måndag-fredag kl Förskrivarkoder Alla recept på narkotikaklassade läkemedel ska enligt riksdagsbeslut vara försedda med förskrivarkod. Generiskt byte Läkemedel som skrivs ut på recept ska, enligt riksdagens beslut, på apoteket bytas ut mot det billigaste likvärdiga alternativet som finns tillgängligt på det expedierande apoteket. Du kan motsätta dig utbyte, men enbart av medicinska 5

6 Citalopram ratiopharm ersätter Cipramil- Nordöstra läkemedelskommitténs ny rekommendation på Kloka Listan medlemmar Generiskt citalopram rekommenderas nu av LÄKSAK för förskrivning sedan en patenttvist är löst. Generiskt citalopram blir betydligt billigare än originalet (Cipramil) både för patienten och för sjukvårdshuvudmannen Stockholms läns landsting. Det rör sig om en besparing på miljoner kronor per år. LÄKSAK s beslut att rekommendera Citalopram ratiopharm på Kloka Listan är baserat på bedömning av expertgruppen för psykiatri. Avgörandet för valet har varit sortimentsbredd samt pris. För patienten innebär det en skillnad i pris jämfört med originalpreparatet med kronor för 6 månaders behandling. Beslutet innebär även att LÄKSAK delar Läkemedelsverkets bedömning att det inte finns underlag att rekommendera rutinmässig användning av det nyregistrerade depressions-läkemedlet Cipralex. Dane Jinnerot, ordförande/medicinsk rådgivare, NÖSO Lars-Erik Strandberg, vice ordförande/överläkare, medicin-geriatriska kliniken, Norrtälje sjukhus Sigurd Vitols, sekreterare/överläkare, klinisk farmakologi, KS Sven V Eriksson, specialistläkare, medicinska kliniken, DS Margareta Denkert, apotekschef, Apoteket, DS Anders Nilsson, husläkare, TäbyCentrum Doktorn Läkemedelskommittén sammanträder en gång per månad. För att underlätta för våra patienter är det väsentligt att sjukvården väljer de rekommenderade läkemedlen. Apoteken lagerhåller alltid de rekommenderade medlen. Att förskriva Kloka Listans läkemedel kan förbättra följsamheten till ordinationen. Hanteringen blir enkel för patient, förskrivare och apotek - det blir rätt från början! Motiven för valet finns på 6

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Trombyl 75mg/d. Laddninsdos 300 mg. 46% riskreduktion av MACE efter hjärtinfarkt Hemofili/Trombocytopeni.

Läs mer

Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012

Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi Infarktsjukvård, kort historik 1960- och 1970-talet Lindra symtom Hög mortalitet Långa vårdtider,

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer

Vårdkedja misstänkt hjärtinfarkt Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009. Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi

Vårdkedja misstänkt hjärtinfarkt Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009. Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi Vårdkedja misstänkt hjärtinfarkt Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009 Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi Infarktsjukvård, kort historik 1960- och 1970-talet Lindra symtom Hög mortalitet Långa vårdtider,

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction RCRT. Randomized, controlled, registry trial

DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction RCRT. Randomized, controlled, registry trial DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction RCRT Randomized, controlled, registry trial Randomisering och registrering direkt i SWEDEHEART (liknande TASTE studien) Hypotes Superiority-analys:

Läs mer

Aktuell behandling vid Hjärtsvikt

Aktuell behandling vid Hjärtsvikt Aktuell behandling vid Hjärtsvikt Kronisk hjärtsvikt Läkemedel Guldkorn 2014, Läkemedelskommitten Katarina Palm Spec Kardiologi, Fysiologi och Internmedicin Hjärtsvikt Definition Patofysiologiskt: Oförmåga

Läs mer

DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt

DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt Ny indikation för DIOVAN DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt Ny indikation för DIOVAN: Behandling av hjärtsvikt efter hjärtinfarkt 25 % riskreduktion av total mortalitet Fakta om hjärtinfarkt Hjärtinfarkt

Läs mer

Seminarium läkemedelsvärdering. Klinisk farmakologi

Seminarium läkemedelsvärdering. Klinisk farmakologi Seminarium läkemedelsvärdering Klinisk farmakologi 2017-05-02 1) Bifogad reklam för Maxistark (1) illustrerar skillnaden mellan relativ riskreduktion (RRR) och absolut riskreduktion (ARR). a) Hur stor

Läs mer

MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING AV BARNREUMA

MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING AV BARNREUMA PEKKA LAHDENNE Barnreumatolog, docent i pediatrik Barnkliniken, Helsingfors universitet och Helsingfors universitets centralsjukhus Traditionella och biologiska reumamediciner MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING

Läs mer

DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction. En SWEDEHEART baserad multicenter studie

DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction. En SWEDEHEART baserad multicenter studie DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction En SWEDEHEART baserad multicenter studie Syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt Är syrgas bra vid akut hjärtinfarkt eller av ondo? Vad

Läs mer

När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden

När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Andel patienter som lever vid 1 månad efter hjärtstoppet Antal

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

XIVSvenska. Ropen skalla Ticagrelor till alla! Thomas Mooe, Östersund. Kardiovaskulära Vårmötet

XIVSvenska. Ropen skalla Ticagrelor till alla! Thomas Mooe, Östersund. Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Ropen skalla Ticagrelor till alla! Thomas Mooe, Östersund Intressekonflikt: Prövare i 9cagrelorstudierna PLATO och PEGASUS Ticagrelor att

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå?

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? B Porto betalt När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? Enbrel (etanercept),, F, ATC-kod: LO04AB01 injektionsvätska i förfylld spruta, pulver och vätska till injektion i styrkorna: 10 mg, 25

Läs mer

TNF alfahämmare rekommendationsavtal

TNF alfahämmare rekommendationsavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lars Stéen Läkemedelskommittén +46767803787 2013-08-23 LS-LED13-489-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U

Läs mer

2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt

2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt 2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt Slutsatser* Äldre studier visar att heparin reducerar dödligheten och risken för lungemboli och asymtomatisk DVT vid akut hjärtinfarkt men att effekten är blygsam vid

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Bilaga II. Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln

Bilaga II. Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln Bilaga II Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 6 För produkter som innehåller de angiotensin-konverterande enzymhämmarna (ACEhämmare) benazepril, kaptopril, cilazapril,

Läs mer

För patienter med avancerade lipidrubbningar (till exempel familjär hyperkolesterolemi) gäller Läkemedelsverkets rekommendationer.

För patienter med avancerade lipidrubbningar (till exempel familjär hyperkolesterolemi) gäller Läkemedelsverkets rekommendationer. IDEAL-studien marginella skillnader mellan högdos atorvastatin och simvastatin 20 mg/dag föranleder ingen ändring av rekommendationen simvastatin 40 mg/dag Sammanfattning I IDEAL-studien jämfördes öppen

Läs mer

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p)

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p) Kortsvars frågor Kardiologi 1.Ung man där pappa dog plötsligt 35 år gammal. Vad visar EKG? Vilken sjukdom vill du utesluta? (2p) (Notera amerikansk koppling samt 25 mm/s) 2. Hur många procent av patienterna

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Enkät om prioriteringar till medicinkliniker

Enkät om prioriteringar till medicinkliniker Bilaga 2. Prioriteringar SIM: Enkät 1 Enkät om prioriteringar till medicinkliniker Uppläggning Enkäten skickades till ett antal medicinkliniker i landet och bestod av 1. Introduktionsbrev till verksamhetschefer

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen

Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen Uppdatering 12.4.2016 Reumatoid artrit (RA), som också kallas ledgångsreumatism, är en kronisk ledsjukdom som är två till tre gånger

Läs mer

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta?

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Anders Hernborg, specialist allmänmedicin och internmedicin, Region Halland. 1 FRÅGA 1, sammafattning

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA)

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) 3. DIAGNOS OCH BEHANDLING 3.1 Vilka blodprover behöver man ta? Då man ställer diagnosen kan, utöver undersökning av leder och

Läs mer

Hjärtsvikt. Fristående kurs i farmakologi. Klas Linderholm

Hjärtsvikt. Fristående kurs i farmakologi. Klas Linderholm Hjärtsvikt Fristående kurs i farmakologi Klas Linderholm Hjärtsvikt Defenition: Tillstånd då hjärtat inte längre förmår pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens metabola behov Orsaken består

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

Fältstudie Läkemedelsgenomgång

Fältstudie Läkemedelsgenomgång Fältstudie Läkemedelsgenomgång Utförs under VFU åldrandet eller invärtesmedicin geriatrisk patient med minst 10 ordinerade läkemedel Instruktioner se separat blad Redovisning med OH/powerpoint under kursveckan

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Reumatiska sjukdomar hos barn och unga Vad ska vi tänka på i skolan?

Reumatiska sjukdomar hos barn och unga Vad ska vi tänka på i skolan? Reumatiska sjukdomar hos barn och unga Vad ska vi tänka på i skolan? Sólveig Óskarsdóttir MD, PhD Överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Vad behöver skolläkare och skolsköterskor

Läs mer

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på.

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2011-06-28 Dnr HSS110082 Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden(sosfs 2001:1) om läkemedelshantering i hälso- och

Läs mer

Viktiga förändringar för förskrivning av läkemedel

Viktiga förändringar för förskrivning av läkemedel nytt om LÄKEMEDEL Information från Nordvästra Läkemedelskommittén Nr 4 juni 2002 Viktiga förändringar för förskrivning av läkemedel Den 5 april 2002 tog riksdagen beslut om propositionen De nya läkemedelsförmånerna

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT 2013 Ylva Böttiger Idag Introduktion till klinisk farmakologi Introduktion till kursen (momentet) Läkemedelsval

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ- fråga 1 Eva Maximal poäng 19 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 4.8.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Nationella och internationella utblickar kring kostnadsansvar och kvalitetsbokslut

Nationella och internationella utblickar kring kostnadsansvar och kvalitetsbokslut 1 Nationella och internationella utblickar kring kostnadsansvar och kvalitetsbokslut Björn Wettermark Apotekare, Med.Dr 8 7 6 5 4 3 2 1 0 KOSTNADSUTVECKLING FÖR LÄKEMEDEL FÖRSÄLJNING TOTALT (ÖPPEN & SLUTENVÅRD)

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Dagens ambulanssjukvård så bra den kan bli? Prehospital medicin och omvårdnad kunskap och utveckling

Dagens ambulanssjukvård så bra den kan bli? Prehospital medicin och omvårdnad kunskap och utveckling Dagens ambulanssjukvård så bra den kan bli? kunskap och utveckling, leg.sjuksköterska, Med Dr Per Örtenwall, leg.läkare, docent Ambulanssjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Motiv Arbetssätt, verktyg

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp till 16 år Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention

Läs mer

Kompetenssamverkan för en säkrare läkemedelsbehandling

Kompetenssamverkan för en säkrare läkemedelsbehandling Kompetenssamverkan för en säkrare läkemedelsbehandling Ulrika Gillespie ulrika.gillespie@farmbio.uu.se leg. apotekare och doktorand Akademos, Akademiska sjukhuset Avd. för farmakokinetik och läkemedelsterapi,

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Min kom-i-håglista Chefer och handledare och seminariedag Pärm, Närvaro och egen Dator Läxor Statistik (=epidemiologi)! Grupparbete och feed-back

Läs mer

1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin

1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin 1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin Ansträngningsangina I20.8 Hypertoni I10.9 Diabetes mellitus E14 Hyperlipidemi E78.5 Angio AF037 2.

Läs mer

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar I många av indikatorerna inom psykiatrin har landstinget resultat i nivå med riket samt inom områdena; typ-1 diabetes, ortopedi, RA samt delvis inom hjärtsjukvård.

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Blodtrycksbehandling vid diabetes. Bo Carlberg bo.carlberg@umu.se Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet

Blodtrycksbehandling vid diabetes. Bo Carlberg bo.carlberg@umu.se Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet Blodtrycksbehandling vid diabetes Bo Carlberg bo.carlberg@umu.se Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet Högt blodtryck vid typ-2-diabetes Hur bör man mäta blodtrycket? Hur mycket bör man

Läs mer

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Inför kursen i klinikorienterad farmaci förväntas du ha grundläggande kunskaper i farmakoterapi motsvarande kurserna Farmakoterapi 7,5 hp och Fördjupad farmakoterapi

Läs mer

Hjärtsvikt hos den äldre patienten

Hjärtsvikt hos den äldre patienten Hjärtsvikt hos den äldre patienten Henrik Toss Ordförande i Läkemedelskommittén Uppsala län Överläkare vid internmedicin, Akademiska sjukhuset 2014-10-27 Disposition av föreläsning Bakgrund Diagnostik

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet För att uppmärksamma dig som använder Pascal på de vanligaste problemen och riskerna som finns och hur du lättast kommer runt dem. Innehållsförteckning 1 Dosreceptet

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin - en beskrivning av framtida utökat genomförande

Läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin - en beskrivning av framtida utökat genomförande 8 april 2014 Psykiatrin Skåne Sammanställt av:gunnar Moustgaard, Psykiatri Skåne. Läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin - en beskrivning av framtida utökat genomförande VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR 1. Inledning...

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

ZAVEDOS , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

ZAVEDOS , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 1 (5) ZAVEDOS 9.6.2016, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Läs mer

Kardiell embolikälla Den Ekokardiografiska utredningen

Kardiell embolikälla Den Ekokardiografiska utredningen Kardiell embolikälla Den Ekokardiografiska utredningen Kambiz Shahgaldi, leg BMA, Med. dr Docent i ekokardiografi KHT, skola för Teknik och Hälsa, Stockholm Enhetschef, avd klinisk fysiologi och hjärtmott.

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2015 Dokumenttyp Ansvarig

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR Datum: 16.3.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 NÖLK verksamhetsberättelse 2008 Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Innehåll... 2 Nordöstra läkemedelskommittén... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Arbetsområden och arbetssätt...

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2011-12-19 Vår beteckning SÖKANDE ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en genomgång av läkemedel som används vid reumatoid artrit

Läs mer

Multisjuklighet och multimedicinering hos äldre. Hur gör vi på sjukhuset?

Multisjuklighet och multimedicinering hos äldre. Hur gör vi på sjukhuset? Multisjuklighet och multimedicinering hos äldre. Hur gör vi på sjukhuset? Per-Henrik Nilsson Verksamhetschef Medicinkliniken Växjö Varifrån kommer patienterna 75 år och äldre som läggs in på våra sjukhus

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Klinisk lägesrapport NOAK

Klinisk lägesrapport NOAK Klinisk lägesrapport NOAK Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset EQUALIS användarmöte Koagulation 2015-03-13 Den vanligaste indikationen för NOAK Förmaksflimmer

Läs mer

abbvie VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

abbvie VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Förekomsten av sekundär hyperparatyreos (SHPT) antyds av höga koncentrationer av paratyreoideahormon (PTH) i blodet.

Läs mer

Hälsoekonomisk utvärdering som en del i studie Hälsoundersökningar för 55-åringar

Hälsoekonomisk utvärdering som en del i studie Hälsoundersökningar för 55-åringar Hälsoekonomisk utvärdering som en del i studie Hälsoundersökningar för 55-åringar Hälsoekonom/PhD Inna Feldman Uppsala Universitet Dat 131122 Innehåll Hälsoekonomisk utvärdering som en del i studie Hälsoundersökningar

Läs mer

BESLUT. Datum FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box Sollentuna

BESLUT. Datum FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box Sollentuna BESLUT 1 (5) Datum 2016-02-05 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Uppföljning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Vårdrutin 2 (5) För vårdgivare som inte har Cosmic via post till: KÄRLKIRURGISKA SEKTIONEN, Kirurgkliniken CENTRALSJUKHUSET KARLSTAD

Vårdrutin 2 (5) För vårdgivare som inte har Cosmic via post till: KÄRLKIRURGISKA SEKTIONEN, Kirurgkliniken CENTRALSJUKHUSET KARLSTAD Vårdrutin 1 (5) Perifer kärlsjukdom - handläggning Allmänmedicin och sektionen kärlkirurgi Godkänd av: Tf divisionschef Anna Karin Edström, tf divisionschef Eva Bergquist Utarbetad av: Överläkare Birgitta

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar. Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar

Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar. Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar Tomas Bremell Mats Dehlin Reumatologen Sahlgrenska Ospecifika Anti-reum: Guld, Salazopurin,

Läs mer

Att förebygga stroke är att behandla stroke

Att förebygga stroke är att behandla stroke Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter stroke Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset Att förebygga stroke är att behandla stroke Rökning Fysisk inaktivitet Alkohol överkonsumtion Övervikt Hypertension

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman. Personcentrerad journal SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.nu Vem äger informationen om mig? Mnene sjukhus, Zimbabwe 1987 1987

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Biverkningar av läkemedel märkta med en svart triangel med spetsen nedåt övervakas...

Biverkningar av läkemedel märkta med en svart triangel med spetsen nedåt övervakas... Page 1 of 5 PUBLICERAD I NUMMER 3/2016 LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Biverkningar av läkemedel märkta med en svart triangel med spetsen nedåt övervakas särskilt noggrant Kirsti Villikka / Skriven 7.10.2016 /

Läs mer