European Heart Association Congress (ESC) i Berlin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "European Heart Association Congress (ESC) i Berlin"

Transkript

1 I detta nummer: European Heart Association Congress Referat från temamöte 11/9 Nya regler när du skriver ut läkemedel Citalopram ratiopharm ersätter Cipramil Boka in följande möten inför hösten: 8/10 Kritisk läkemedelsvärdering, steg I 17/10 Hypertoni, kl /10 Protonpumpshämmare, kl /10 Kritisk läkemedelsvärdering, steg II 13/11 Diabetes, kl Separat inbjudan kommer att skickas ut! Ansvarig utgivare Dane Jinnerot Redaktionen Dane Jinnerot Sigurd Vitols Margareta Denkert Lillemor Åhlin Läkemedelskommittén Nordöstra sjukvårdsområdet Hus 38, plan Danderyd Tel: , fax E-post: Hemsida: vardgivare European Heart Association Congress (ESC) i Berlin Sven V Eriksson, medicinska kliniken, Danderyds sjukhus På European Heart Association Congress (ESC) i Berlin den 1-4 september 2002 visades för första gången resultaten från studier, som kommer att påverka utredning och behandling av hjärtpatienter. Nedan presenteras resultaten från några av de viktigaste studierna. OPTIMAAL Optimal Trial In Myocardial infarction with the Angiotensin II Antagonist Losartan. Primär endpoint: Total mortalitet. Flera sekundära endpoints, bl.a. kardiovaskulär död. Powerberäkning: 95 % power att detektera en skillnad i dödlighet om 20 %. Patienter: 5477 pat. med genomgången hjärtinfarkt med tecken på hjärtsvikt, EF < 35 % eller vänsterkammardiameter > 65 mm. Behandling: Antingen losartan, måldos 50 mg/dag, eller capoten, måldos 150 mg/dag. Uppföljning: 2,7 år. Resultat: Mortaliteten var 499 (18,2 %) i losartangruppen mot 447 (16,4 %) i captoprilgruppen, p=0,069 95%, CI ,28. Kardiovaskulär död 420 (15,3 %) i losartangruppen jämfört med 363 (13,3 %) i captoprilgruppen, p=0,032 (1,01-1,34). Biverkningsfrekvensen var som förväntat signifikant lägre i losartangruppen. Kommentar: I likhet med ELITE-II-studien visade sig en ACEhämmare ha minst lika god effekt som en betydligt dyrare A-2- antagonist hos patienter med hjärtsvikt. Det visar även hur man inte får övertolka en slumpsignifikans i en liten (n=722) studie (ELITE-I). ELITE-1 hade som primär målsättning att studera effekten på njurfunktionen, en sänkt frekvens plötslig död i losartangruppen jämfört med captopril. Ett skäl som framförts till att man inte såg en positiv effekt av losartan i OPTIMAL-studien är att man använt lägre doser än i t.ex. LIFE-studien hos hypertoniker. OPTIMAAL stöder befintliga riktlinjer att ACE-hämmare och inte A-2-antagonister skall ges i första hand vid hjärtsvikt. CARMEN Carvedilol and ACE-inhibitor Remodeling Mild heart failure EvaluatioN trial Patienter: 572 pat. med mild hjärtsvikt och EF< 40 %. Primär endpoint: Vänsterkammarstorlek mätt efter 18 månader. Behandling: 3 olika behandlingsgrupper: Singelbehandling med

2 carvedilol eller enalapril eller kombinationsbehandling med båda preparaten. Uppföljning: Uppföljande eko-undersökning efter 18 månader. Resultat: Man fann en signifikant minskning av vänsterkammarens volym i gruppen, som fick carvedilol, och effekten var något större hos dem som fått kombinationsbehandling. Ingen effekt sågs i gruppen som enbart fått enalapril. Kommentar: Vi vet sedan tidigare studier att betablockare och ACE-hämmare var för sig har positiv effekt efter hjärtinfarkt vid nedsatt systolisk kammarfunktion. Denna typ av studie behövs, som visar huruvida man skall addera olika läkemedel som var för sig visat positiv effekt. Vi riskerar att sätta in fler och fler preparat hos patienter efter genomgången infarkt. CARMEN indikerade att vi bör kombinera behandling med ACE-hämmare och betablockare. Det är rimligt att börja med betablockare, följt av ACE-hämmare. Att man inte såg någon positiv effekt av ACE-hämmare på vänsterkammarstorlek är anmärkningsvärt, eftersom flera andra stora postinfarktstudier visat detta. En orsak kan vara att en stor andel patienter (64 %) redan stod på ACE-hämmare före inklusion i studien. MAGIC MAGnesium In Coronaries Primär endpoint: 30 dagars mortalitet. Patienter: 6210 patienter med ST-höjningsinfarkt randomiserades till antingen magnesiumdropp under 24 timmar eller ej, utöver sedvanlig behandling. Resultat: Mortaliteten var 15 % i båda grupperna efter 30 dagar. Biverkningarna var lika i behandlingsgrupperna. Kommentar: I likhet med en tidigare publicerad större (n=58 000) studie, ISIS-4, såg man ingen positiv effekt av magnesium vid akut infarkt. Magic gör slut på spekulationen att magnesium skulle vara av värde vid akut hjärtinfarkt. Dessutom indikerar den större studien, ISIS-4, att vissa biverkningar (hypotension, kardiogen chock) är relaterade till behandling med magnesium. Det är intressant att en metaanalys av 7 tidigare små studier indikerade en klart positiv effekt av magnesium vid akut infarkt. Orsaken kan bl.a. vara publikationsbias. Metaanalyser av mindre studier kan vara hypotesgenererande, men hypotesen måste bekräftas i stora studier innan man kan acceptera den. TEN-HMS Trans-European Network for Home Monitoring Study Patienter: 428 patienter med hjärtsvikt (NYHA klass II-IV) och EF < 40 %. Primär endpoint: Total mortalitet och sjukhusvård. Behandling: Randomisering till sedvanlig uppföljning (n=86), sjuksköterskeledd uppföljning med telefonkontakt varje månad (n=173) eller telemonitorering med överföring av bl.a. blodtryck, vikt, arytmiregistrering via telemonitorering (n=169). Mer detaljerad info om monitoreringssystemet finns på Internet. Monday/Hotline%20II/TEN-HMS.pdf Resultat: Man fann en högre andel patienter med primär händelse i kontrollgruppen (21 %), jämfört med sjuksköterskebaserad uppföljning (14 %) och telemonitorering (13 %). Vårdtiden var kortare i gruppen med sjuksköteskeledd uppföljning. Kommentar: Detta är den första stora studie som försökt undersöka effekten av telemonitorering av patienter med hjärtsvikt. Telemonitorering har använts tidigare hos bl.a. patienter med diabetes och astma. En liten (n=82) tidigare publicerad studie indikerar positiv effekt av telemonitorering hos patienter med svår hjärtsvikt (Am J Cardiol 1999;84:860-2). Flera studier behövs för att undersöka metodens plats för behandling av patienter med hjärtsvikt. GRACIA GRup de Analisis de la Cardidiopatia Isquimica Aguda Patienter: 500 patienter med färsk ST-höjningsinfarkt. Behandling: Efter trombolysbehandling randomiserades patienterna till antingen PTCA eller fortsatt medicinsk behandling. Primär endpoint: Död + icke fatal infarkt + revaskularisering efter 30 dagar. Resultat: Man fann en icke signifikant sänkning av primär endpoint i gruppen randomiserad till invasiv behandling, 4,8 resp 6 %. Sjukhusvistelsen var 7 dagar i den invasiva gruppen jämfört med 11 dagar i kontrollgruppen, p<0,001. Data från ettårs-uppföljningen är inte presenterad. Kommentar: Ännu en studie som indikerar att invasiv behandling har vissa fördelar hos patienter med akut infarkt. Dödligheten var dock likvärdig i båda behandlingsgrupperna (2% i den invasiva gruppen jämfört med 2,5% i den medicinskt behandlade gruppen). En ny studie, GRACIA-II, jämför direkt akut revaskularisering med initial trombolys följt av revaskularisering. PRAGUE 2 PRimary angioplasty in AMI pts from General community hospitals transported to PTCA Units vs. 2

3 Emergency thrombolysis. Patienter: Pat med ST-höjningsinfarkt. Behandling: Pat. fick antingen akut trombolys (n=429) eller skickades till annat sjukhus med sikte på invasiv behandling med akut angio och PCI. Primär endpoint: 30 dagars mortalitet. Sekundär endpoint var bl.a. en kombination av död, icke-fatal hjärtinfarkt och stroke. Resultat: En icke-signifikant trend mot sänkt mortalitet i den invasiva gruppen (6,8 % jämfört med 10 %, p=0,12). En subgruppsanalys indikerade sänkt mortalitet i gruppen som sökte 3-12 timmar efter symptomdebut (6 resp. 15,3 %, p<0,02) men samma mortalitet i gruppen som sökte inom 3 timmar (7,3 resp 7,4 %). Sekundär endpoint var i den invasiva gruppen (8,4 resp 15,2 %). Kommentar: Resultaten är intressanta men den primära målsättningen om sänkt totalmortalitet uppnåddes inte. Bilder från studien finns att hämta på Internet. Berlin02/Hotlines/Sunday/PRAGUE%202.pdf. RITA 3 Randomized Intervention Trials of unstable Angina Patienter: 1810 patienter med akut koronart syndrom (instabil angina eller icke ST-höjningsinfarkt). Behandling: Antingen tidig invasiv behandling eller konservativ medicinsk behandling. Primär endpoint: Total mortalitet, infarkt eller svår angina pectoris, som leder till återinläggning på sjukhus eller revaskularisering. Uppföljning: 6-12 månader. Resultat: Man fann en signifikant sänkt incidens av primär händelse från 14,5 % i kontrollgruppen till 9,6 % i den invasiva gruppen (p=0,002). Skillnaden bestod av en signifikant lägre incidens av instabil angina och revaskularisering. Mortaliteten var inte lägre i den invasivt behandlade gruppen (4,6 % jämfört med 3,9 %). Hos kvinnor uppnådde 32 patienter (9,6%) primär endpoint i den konservativt behandlade gruppen jämfört med 38 patienter (10,9%) i den invasiva gruppen. Motsvarande siffror för män var 101 patienter (17,3%) jämfört med 48 patienter (8,8%) i den invasiva gruppen. Kommentar: I likhet med tidigare studier med liknande upplägg, FRISC II och TACTICS-TIMI 18, fann man en lägre frekvens av kombinerade händelser i den invasiva behandlingsgruppen. Om man kombinerar resultaten från dessa 3 studier får man en signifikant minskning även av kombinationen av död och icke fatal hjärtinfarkt. Att kvinnor i RITA 3 inte visade någon positiv effekt av invasiv behandling stöds även av data från FRISC-IIstudien. Orsaken kan vara att kvinnor med akut koronart syndrom har mindre uttalad koronarsjukdom och att kvinnor enligt flera studier har större risk för komplikationer vid intervention. RITA 3 kommer sannolikt att påverka den aktuella debatten avseende huruvida man skall anamma en invasiv strategi för patienter med akut koronart syndrom. CAPTIM Comparison of Angioplasty and Prehospital Thrombolysis In acute Myocardial infarction. Patienter: 840 patienter med akut ST-höjningsinfarkt och symptomdebut inom 6 timmar. Primär endpoint: Död, icke-fatal hjärtinfarkt eller stroke inom 30 dagar. Behandling: Patienterna randomiserades till antingen prehospital trombolys (n=419) eller direkt transport till sjukhus för primär angio (421) med sikte på akut intervention med PCI. Resultat: Primär endpoint uppnåddes hos 6,2 % i invasiva gruppen och 8,2 % i gruppen som randomiserats till prehospital trombolys (p=0,29). Motsvarande siffror för dödlighet var 4,8 % i den invasiva gruppen jämfört med 3,8 % (p=0,61). Det fanns en icke signifikant trend mot ökad frekvens (p=0,09) kardiogen chock i den invasiva gruppen (4,9 % jämfört med 2,5 %). Det fanns en trend mot fler stroke i trombolysgruppen (p=0,12). Kommentar: Ännu en i raden av jämförande studier avseende invasiv jämfört med medicinsk behandling vid infarkt. Dessvärre fick man inte ekonomisk support att driva studien vidare, med sikte på 1200 inkluderade patienter som man primärt planerat. Detta minskade studiens möjlighet att detektera skillnader i utfall. Denna studie skiljer sig något från övriga studier eftersom man jämfört behandling med prehospitalt given trombolys med akut PCI. Tiden från symptomdebut till insatt behandling var 60 minuter lägre i trombolysgruppen, vilket möjligen kan förklara att man såg en trend mot lägre frekvens kardiogen chock hos patienterna som randomiserades till prehospital trombolys. Studien har nyligen publicerats i Lancet 2002;360:

4 Terapirevolution inom reumatologin. Referat från temamöte den 11 september, Hotel Hilton, Stockholm Carl-Olav Stiller, avd. för klinisk farmakologi, KS Att få diagnosen reumatoid artrit kan vara en traumatisk upplevelse, inte minst med tanke på hur denna sjukdom har behandlats tidigare. De största skadorna sker under de första 2 åren efter insjuknandet. Två år efter debut av symtomen var 37 % borta från arbetet, 16 % hade reducerat arbetstid och 65 % hade ändrat sina fritidsintressen p.g.a. sjukdomen. 15 år efter sjukdomsdebut behövde 50 % hjälp med ADL. Rörelseorganens sjukdomar kostar samhället 60 Mrd kr / år. De reumatiska sjukdomarna står för 50 % därav av kostnaden. Sjukskrivning och förtidspension står för 75 % och hittills har läkemedelskostnaderna endast utgjort en liten del av kostnaderna. Dessa siffror håller på att ändras avsevärt p.g.a. terapirevolutionen i reumatologin.hörnpelarna i denna är en tidigt insatt behandling med effektiva läkemedel. En tidig diagnos är av största betydelse för att förbättra prognosen vid RA och för att minimera leddestruktionen. Läkemedel som bromsar sjukdomen bör ges tidigt, dvs inom 3 månader efter symtomdebut och innan leddestruktionen har tagit fart. Man riskerar att överbehandla den 20 % som läker ut spontant, men å andra sidan förbättras prognosen av de övriga 80 % avsevärt. Diagnosen ställs på kliniken och vare sig reumafaktor, positiva röntgen fynd eller SR och CRP stegring är nödvändiga för att misstänka diagnosen reumatoid artrit. Förekomst av polyartrit, som engagerar fler än 3 leder, trötthet och morgonstelhet med en duration som överstiger 6 veckor bör leda misstankarna mot RA. Värk och ömhet i tårnas grundleder är vanligt och bör efterfrågas. Ledsmärtan och stelheten behandlas med NSAID preparat, t.ex. diklofenak och absolut inte med per orala steroider, eftersom dessa i ett tidigt skede försvårar ställa den rätta diagnosen och gör mera skada än nytta. Eftersom en del polyartriter läker ut spontant inom 2 månader kan man avvakta med att remittera till en reumatolog. Därefter bör remiss skrivas till reumatolog. Målet är att kunna påbörja behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel senast 3 månader efter sjukdomsdebut. Behandlingen av tidig artit sker med förtur. De antireumatiska läkemedlen som används i första hand är metotrexat och salazopyrin, var för sig eller i kombination, eventuellt i kombination med klorokinfosfat, cyklosporin. Mindre vanlig är kombinationen med Reumakon eller leflunomid. Tidig behandling med dessa läkemedel kan förhindra en progress av leddestruktionen och kan påtagligt förbättra prognosen. Dock svarar tyvärr inte alla patienter på denna terapi. Sedan några år har det funnits alternativ för dessa patienter. Dessa läkemedel verkar genom att minska effekten av TNF-alfa, en så kallad interleukin, som är en viktig länk i utvecklingen av ledinflammationen. TNFalfa förefaller även vara av betydelse för tröttheten i samband med reumatiska sjukdomar. Infliximab (Remicade ) består av delar från både en musoch en human antikropp som binder TNF-alfa. P.g.a. risken för immunreaktion mot musantigen kan detta preparat endast ges till patienter som behandlas med immunosuppressiva som metotrexat. Detta läkemedel ges som infusion var 8:e vecka. Det andra läkemedlet mot TNF-alfa är etanercept (Enbrel ), som är en löslig TNF-alfa receptor, som ges som subcutan injektion två gånger per vecka. Risken för allergisk reaktion är mindre, men kombination med metotrexat rekommenderas p.g.a. en synergistisk effekt. Båda dessa läkemedel är mycket effektiva och inte bara ledinflammationen, men även tröttheten som är vanlig vid reumatoid artit förbättras avsevärt. Dessa kraftfulla läkemedel påverkar även kroppens försvar mot bakteriella infektioner och även små sårskador kan vara ett hinder för behandling med dessa läkemedel. Även diagnostiken av bakteriella infektioner försvåras då symtomen ofta saknas. Hos RA patienter med infektioner bör man därför aktivt efterfråga om dessa patienter behandlas med dessa Enbrel eller Remicade. Läkemedelskostnaderna av Enbrel och Remicade överstiger vida samtliga tidigare behandlingar med antireumatiska läkemedel. Därför är det av stor vikt att de endast ges till de patienter som har mest nytta och som inte har svarat på övrig antireumatisk behandling. Reumatologens ansvar gentemot patienten ställs emot uppgiften att handskas varsamt med de tillgängliga resurserna. En mycket noggrann övervakning av samtliga patienter som erhåller dessa nya läkemedel behövs både för att spåra biverkningar och för att avsluta behandlingen om den avsedda effekten uteblir. 4

5 Viktiga punkter och råd: Misstänk RA vid polyartrit, stelhet och trötthet som varar mer än 6 veckor. Driv ej slutgiltig diagnostik på VC om det fördröjer handläggningen, röntgen och immunologiska prover kan vänta, men var noggrann med att ange ledstatus på remissen. Behandla endast med NSAID, ej med steroider i väntan på reumatologbedömning. Remittera till reumatolog snarast om symtom och statusfynd vid misstänkt reumatoid artrit kvarstår 2 månader efter symtomdebut. Effektiv behandling finns, men tidig diagnos är en förutsättning för att denna lyckas. Läkemedel som hämmar effekten av TNF-alfa kan maskera bakteriella infektioner. Kostnaderna för läkemedel kan komma att reducera kostnaderna för sjukskrivning och förtidspension. Stort tack till dr Göran Lindahl från reumatologkliniken, DS. Nya regler när du skriver ut läkemedel - en påminnelse För dig som läkemedelsförskrivare, gäller nya regler fr.o.m. den 1 oktober Du berörs framför allt av tre områden, arbetsplatskoder, förskrivarkoder och generiskt utbyte. Streckkod - ett måste Från och med den 1 oktober måste alla recept vara försedda med en arbetsplatskod i form av en streckkod. Kravet på arbetsplatskod gäller alla förskrivare; landstinsanställda, privata och pensionerade. skäl. Om byte medges eller inte ska markeras på receptblanketten. En ny blankett är under utarbetande av Läkemedelsverket. Utbyte behöver inte göras om patienten väljer att betala prisskillnaden mellan det förskrivna läkemedlet och det billigare alternativet. Merkostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet. De nya reglerna har via brev tillsänts samtliga förskrivare i Stockholms läns landsting. Frågor om arbetsplatskoder besvaras på telefon , måndag-fredag kl Förskrivarkoder Alla recept på narkotikaklassade läkemedel ska enligt riksdagsbeslut vara försedda med förskrivarkod. Generiskt byte Läkemedel som skrivs ut på recept ska, enligt riksdagens beslut, på apoteket bytas ut mot det billigaste likvärdiga alternativet som finns tillgängligt på det expedierande apoteket. Du kan motsätta dig utbyte, men enbart av medicinska 5

6 Citalopram ratiopharm ersätter Cipramil- Nordöstra läkemedelskommitténs ny rekommendation på Kloka Listan medlemmar Generiskt citalopram rekommenderas nu av LÄKSAK för förskrivning sedan en patenttvist är löst. Generiskt citalopram blir betydligt billigare än originalet (Cipramil) både för patienten och för sjukvårdshuvudmannen Stockholms läns landsting. Det rör sig om en besparing på miljoner kronor per år. LÄKSAK s beslut att rekommendera Citalopram ratiopharm på Kloka Listan är baserat på bedömning av expertgruppen för psykiatri. Avgörandet för valet har varit sortimentsbredd samt pris. För patienten innebär det en skillnad i pris jämfört med originalpreparatet med kronor för 6 månaders behandling. Beslutet innebär även att LÄKSAK delar Läkemedelsverkets bedömning att det inte finns underlag att rekommendera rutinmässig användning av det nyregistrerade depressions-läkemedlet Cipralex. Dane Jinnerot, ordförande/medicinsk rådgivare, NÖSO Lars-Erik Strandberg, vice ordförande/överläkare, medicin-geriatriska kliniken, Norrtälje sjukhus Sigurd Vitols, sekreterare/överläkare, klinisk farmakologi, KS Sven V Eriksson, specialistläkare, medicinska kliniken, DS Margareta Denkert, apotekschef, Apoteket, DS Anders Nilsson, husläkare, TäbyCentrum Doktorn Läkemedelskommittén sammanträder en gång per månad. För att underlätta för våra patienter är det väsentligt att sjukvården väljer de rekommenderade läkemedlen. Apoteken lagerhåller alltid de rekommenderade medlen. Att förskriva Kloka Listans läkemedel kan förbättra följsamheten till ordinationen. Hanteringen blir enkel för patient, förskrivare och apotek - det blir rätt från början! Motiven för valet finns på 6

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta?

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Anders Hernborg, specialist allmänmedicin och internmedicin, Region Halland. 1 FRÅGA 1, sammafattning

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

Hjärtsvikt hos den äldre patienten

Hjärtsvikt hos den äldre patienten Hjärtsvikt hos den äldre patienten Henrik Toss Ordförande i Läkemedelskommittén Uppsala län Överläkare vid internmedicin, Akademiska sjukhuset 2014-10-27 Disposition av föreläsning Bakgrund Diagnostik

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 NÖLK verksamhetsberättelse 2008 Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Innehåll... 2 Nordöstra läkemedelskommittén... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Arbetsområden och arbetssätt...

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman. Personcentrerad journal SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.nu Vem äger informationen om mig? Mnene sjukhus, Zimbabwe 1987 1987

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Enkät om prioriteringar till medicinkliniker

Enkät om prioriteringar till medicinkliniker Bilaga 2. Prioriteringar SIM: Enkät 1 Enkät om prioriteringar till medicinkliniker Uppläggning Enkäten skickades till ett antal medicinkliniker i landet och bestod av 1. Introduktionsbrev till verksamhetschefer

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare?

EXAMENSARBETE. Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare? EXAMENSARBETE 2005:39 HV Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare? Theresé Lundberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Läkemedelsavdelningen Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Frågor 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten under överflyttningsperioden?

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

TNF-alfa hämmare vid reumatoid artrit till vilken nytta och för vem? Nils Feltelius, Läkemedelsverket o Inst för Medicin, Enheten f Reumatologi KI

TNF-alfa hämmare vid reumatoid artrit till vilken nytta och för vem? Nils Feltelius, Läkemedelsverket o Inst för Medicin, Enheten f Reumatologi KI TNF-alfa hämmare vid reumatoid artrit till vilken nytta och för vem? Nils Feltelius, Läkemedelsverket o Inst för Medicin, Enheten f Reumatologi KI Disposition Vilka läkemedel talar vi om? Vad menar vi

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis

Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis IMS Health Rapport 905692: Inequality study in usage of biological drugs for treatment of KORTA FAKTA: Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis Genomförd

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Carita Gelang Verksamhetsutvecklare Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Presentationens namn 1 Ambulanssjukvården

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt NATIONELLA UTB DAGAR I HJÄRTSVIKT Göteborg 101029 Mats Börjesson, Docent. Överläkare, univ lektor Sahlgrenska Univ Sjukhuset/Östra, Göteborg Symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

Studie 1. Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter

Studie 1. Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter Studie 1 Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter A cost-effectiveness study of a patient-centred integrated care pathway. Olsson LE, Hansson E, Ekman I, Karlsson

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

Akut kranskärlssjukdom

Akut kranskärlssjukdom Akut kranskärlssjukdom - primärt omhändertagande Jonas Oldgren Överläkare, universitetslektor Kardiologklin och Inst f med vet Akademiska sjukhuset Uppsala Akut kranskärlssjukdom Instabil angina Icke-ST-höjningsinfarkt

Läs mer

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Kranskärlssjukdom Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Johan Pontén, överläkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad Kliniska riktlinjer - Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans) behöver stärkas ytterligare

Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans) behöver stärkas ytterligare Martin Bäckström och Marit Danell Boman Regionala biverkningsfunktionen Läkemedelscentrum Norrlands Universitets sjukhus, Umeå Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans)

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Att leva med psoriasisartrit

Att leva med psoriasisartrit Att leva med psoriasisartrit Foto: Anne Stiernquist Innehåll Vad är psoriasis? 4 Psoriasisartrit 5 Varför får man psoriasisartrit? 6 Behandling 8 Vad kan jag göra själv? 10 Psoriasisförbundet 12 Fakta

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Results from exams, 1218 students

Results from exams, 1218 students Results from exams, 1218 students Test result points 90 80 70 60 Points 50 40 30 42 2000-2006 2006-2010 20 10 0 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 508 547 586 625 Frågelådan RDK-möte 2011-03-23

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

TIA transitorisk ischemisk attack Aspekter påp klinik, prognos och akut handläggning TIA Fokala neurologiska bortfallssymtom orsakade av cerebral ischemi som går g tillbaka helt inom 24 tim Majoriteten

Läs mer

Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus

Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus Peace in our world can only start with peace in our minds Sri Sri Rari Shankar Vad är yoga? Yoga är sedan ca 5000 år en beprövad teknik för att kropp och själ

Läs mer

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2012

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2012 Datum 2013-05-23 Ert datum Beteckning FaR rapport 2012 1(5) Er beteckning Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2012 Bakgrund FaR- verksamheten i Klippan bedrevs fram t.o.m. 31 december 2007 i projektform

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi

Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj 2014, Malmö Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi Gunilla Burell, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet Symposium Framgångsrecept

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN 1 DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-10-11 Tentamensnummer: BILDDEL MEQ1 MEQ2 KORTSVAR SUMMA 2 BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ange den mest sannolika diagnosen till varje

Läs mer

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Ett projektarbete inom magisterprogrammet i klinisk farmaci Vårterminen 2008 Petra Laveno

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Tips och tricks gällande PASCAL

Tips och tricks gällande PASCAL Inloggning Tips och tricks gällande PASCAL Nås via www.eordinationpascal.se (internet, på denna sida kan man välja SITHS eller SMS inloggning) alternativt www.eordinationpascal.sjunet.org (sjunet, SITHS

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Leflunomide medac. Information för läkare

Leflunomide medac. Information för läkare SE Leflunomide medac Information för läkare Leflunomide medac, läkarinformation Denna folder har tagits fram av innehavaren av godkännandet för försäljning, som tillägg till produktöversikten, för att

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer