Undersökning av privatpersoners IT-behov i hemmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning av privatpersoners IT-behov i hemmet"

Transkript

1 Undersökning av privatpersoners IT-behov i hemmet Martin Bergman Erik Gylemo Oskar Löwendahl Martin Svensson Datum: Examinator: Rainer Winkler

2 VT 2013 Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete

3 Sammanfattning Sammanfattning Syftet med denna rapport är att undersöka behovet av on-site support för privatpersoner i hemmet. Finns det en marknad går det att lägga undersökningen som grund för att starta ett eget företag. De hjälpande frågeställningarna vi hade för att ta reda på privatpersonernas IT-behov är: Vilken eller vilka målgrupper är det som har ett behov av on-site support i hemmet? och vilka IT-tjänster är det privatpersoner efterfrågar? Vi använde oss av pappersenkäter, webbenkäter och telefonintervjuer under undersökningen. Vi hade 43 stycken svarande på enkäterna och telefonintervjuade fyra stycken företag. Det som framgick av de 43 svarande var att behovet av on-site support för privatpersoner inte var så stort. Telefonintervjuerna med IT-företag gav oss en annan bild av resultatet än vad enkäterna gjorde. Svaret på vår huvudfråga Har privatpersoner i Jönköping ett behov av on-site support i hemmet? samt vår slutsats är att det inte finns ett behov, men däremot finns det en mindre efterfrågan av on-site support.

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNINGAR Teoretisk bakgrund Metod och genomförande FRÅGORNA I UNDERSÖKNINGEN Resultat och analys ENKÄTFRÅGOR Fråga 1: Kön? Fråga 2: Ålder? Fråga 3: Vart bor ni närmast? Fråga 4: Boendesituation? Fråga 5: Hur mycket kunskap har ni att lösa datorrelaterade problem själva? Fråga 6: Vad/vilka alternativ har ni mest problem med? Fråga 7: Hur ofta upplever ni problem med er datautrustning? Fråga 8: Hur löser ni problemen som uppstår? Fråga 9: Hur nöjd är ni med hjälpen ni fick? Fråga 10: Har ni i dagens läge en backuplösning för era dokument och bilder? Fråga 11: Är ni intresserade av att skaffa en backuplösning för era dokument och bilder? Fråga 12: Hur ofta känner ni ett behov av att få IT-Support i hemmet av en tekniker? Fråga 13: Om ni anlitade professionell hjälp, vad skulle ni vilja ha hjälp med? Fråga 14: Hur stort behov känner ni av att få en förbättrad IT-miljö i hemmet? Fråga 15: Vad skulle ni vara villig att betala för att få IT-support i hemmet? ENKÄTSAMMANFATTNING TELEFONINTERVJUER Telefonintervju med PC Assist Telefonintervju med Geeklab Telefonintervju med större elektronikkedja Telefonintervju med PSX Butiken TELEFONINTERVJUSAMMANFATTNING JÄMFÖRELSE OCH ANALYS Diskussion och slutsatser METODDISKUSSION RESULTATDISKUSSION SLUTSATSER Referenser Bilagor... 35

5 Inledning 1 Inledning Vi som har gjort denna undersökning studerar datanätteknik på den Tekniska Högskolan i Jönköping, där lär vi oss alltifrån att konfigurera servrar till att bygga och felsöka nätverk. Vi började diskutera för att få fram ett ämne som både är roligt och intressant att undersöka, men vi ville även att denna undersökning skulle vara något som vi kunde använda oss av utanför skolan och kanske tillämpa rent praktiskt. För att kunna starta ett eget företag och att tjäna extra pengar som student och att samtidigt kunna styra vår egen arbetstid och belastning. Vi ville undersöka om det finns ett intresse för privatpersoner i Jönköping att få hjälp med deras dator- och nätverksproblem i hemmet, så kallad on-site support. 1.1 Bakgrund och syfte Vi vill göra den här undersökningen för att få svar på om allmänheten (privatpersoner) skulle vara intresserade av IT-support direkt till hemmet. Vi vill undersöka marknaden för att hitta ett behov och se om det är angeläget att starta ett eget företag med ITsupport till privatpersoner i fokus. Ett idealt resultat vore att vi identifierar målgruppen och hittar en marknad med högt behov och låg konkurrans för att eventuellt starta en lönsam verksamhet inom privata IT-tjänster. Det här är en intressant fråga för oss som studenter eftersom det är inom IT vi vill jobba och vi tror att marknaden kommer att vara stor eftersom vi inte har märkt av så många andra IT-företag som erbjuder de här tjänsterna. 1.2 Frågeställningar För att hjälpa oss att få svar på denna undersökning arbetade vi fram några frågeställningar som hjälpte oss att svara på vår huvudfråga: Har privatpersoner i Jönköping ett behov av on-site support i hemmet? De hjälpande frågeställningar vi kom fram till var: Vilken eller vilka målgrupper är det som har ett behov av on-site support i hemmet? Vilka IT-tjänster är det privatpersoner efterfrågar? Det här var viktigt för oss att undersöka om det överhuvudtaget fanns en målgrupp som behövde vår hjälp med deras datorproblem. Om det fanns en målgrupp som efterfrågade våra tjänster behövde vi veta vilken/vilka. För att kunna marknadsföra oss på bästa sätt så att vi kunde nå ut till de kunder som var intresserade, om vi skulle starta ett företag baserat på denna undersökning. Lika viktigt var det att få svar på vår andra fråga om vilka IT-tjänster privatpersoner efterfrågar till sina hem. Eftersom vi behövde kunna se om vi i gruppen hade den kompetens som efterfrågades eller om det var något nytt inom ITtjänster vi behövde lära oss. Detta för att kunna uppfylla våra eventuella kunders behov och driva en lönsam verksamhet. 5

6 Inledning 1.3 Avgränsningar Begreppen IT-tjänster och on-site support är ganska breda och öppna för olika tolkningar. Därför kommer vi att begränsa oss till att undersöka IT-tjänster som rör sig runt datorer och hemmanätverk, till exempel vanligt datorhaveri, bild och ljud från datorer till större ljudsystem och tv/projektorer, gemensam fil och dokumentförvarning över nätverk, internetuppkoppling, backuplösningar och problem med skrivare. 6

7 Teoretisk bakgrund 2 Teoretisk bakgrund IT betyder Informationsteknik och förklaras av Nationalencyklopedin(2013) som ett samlingsbegrepp för teknologiska framsteg som möjliggörs genom framgångar inom datorteknik och telekommunikation. Data är ett stort begrepp, Nationalencyklopedin(2013) förklarar data inom IT världen som information. Data finns på hårddiskar och är byggstenar till filer och dokument. On-site support är en tjänst där en IT-tekniker åker ut till en kund som behöver hjälp med något IT relaterat problem. De här problemen är till exempel allmänna datorproblem där datorn inte startar som den ska eller att den fått ett virus och kunden inte känner sig kunnig nog att ta bort det själv. Problemen kan också vara nätverksproblem där kunden inte kommer åt routern och på så sätt inte heller internet. Ett annat problem kan vara att det behövs någon lösning till skrivaren i huset. IT-tjänst är en produkt som IT-inriktade företag kan erbjuda sina kunder genom olika medel. Ett exempel på sådana tjänster är datorskötsel, det vill säga att ens dator på något sätt gått sönder, ett så kallat hårdvaruproblem där de fysiska komponenterna i datorn har gått sönder så att hårdisken inte längre kan läsa den data som finns. Ett annat fel är mjukvaruproblem där problemet ligger i de logiska delarna i datorn till exempel att programmen och drivrutinerna i datorn inte fungerar som de ska eller att ett virus förstör data. En IT-tjänst kan också vara en lösning där teknikern sätter ihop och bildar till exempel ett hemmanätverk åt kunden där det finns en dator på övervåningen och en dator på undervåningen och genom ett nätverk får de båda två datorerna åtkomst till internet med hjälp av en router. LAN (Local Area Network) är enligt Nationalencyklopedin(2013) ett datanät där ett antal datorer sammankopplas för att bilda ett nätverk. Ett sådant nätverk kan användas för att bara kommunicera inom nätverket eller så kan det kopplas till en router för att få tillgång till internet. En router är en nätverkskomponent som används för att leda trafik mellan ett LAN och internet, det kan också användas för att leda trafik mellan två olika LAN. Ett vanligt hemmanätverk (LAN) kan användas till många saker, det kan användas för att dela nätverksskrivare med andra datorer på nätverket för att på så sätt slippa vara bunden till den enda dator som har koppling till skrivaren. Nätverket kan också användas för att dela filer med andra datorer genom en gemensam dokumentsmapp på nätverket, detta är bra för att filerna inte är sparade eller bundna till en speciell dator, vilket gör att vem som helst inom nätverket kan komma åt filerna. Nationalencyklopedin(2013) förklarar att en backup är en säkerhetskopia av en eller flera filer. Backup används för att spara viktiga filer och dokument. Dessa filer är i en riskzon utan backup om hårdisken skulle gå sönder eller om filerna på annat sätt skulle bli omöjliga att läsa. Detta kan motverkas med hjälp av en backup på filerna som sedan förvaras på en annan dator, CD eller extern hårddiska. Dessa filer kan vara allt från semesterbilder till viktiga företagsdokument. 7

8 Teoretisk bakgrund Enligt Datarecoverybox (2013) är data-recovery en process som ger tillgång till data som på annat sätt inte går att komma åt på grund av till exempel att data blivit korrupt eller skadats på något sätt. Detta används för att rädda trasig data genom att reparera de fysiska komponenterna eller att reparera de logiska delarna i hårddisken. 8

9 Metod och genomförande 3 Metod och genomförande För att få svar på våra frågeställningar så valde vi att göra pappersenkäter som gruppen sedan stod på A6 och bad de tillfrågade att fylla i. Vi valde att göra pappersenkäter och delade sedan ut dessa på A6 köpcentrum för att få så många olika åldergrupper som möjligt i undersökningen. Vi stod på A6 köpcentrum i tre timmar och fick 23 svar. Vi tyckte att 23 svar var för lite och gjorde därför om vår pappersenkät till en webbenkät som vi la ut på Facebook för att försöka få in fler svar. Vi fick in 20 svar på webbenkäterna, dessa tillsammans med svaren ifrån pappersenkäterna sammanställde vi i Google Docs och fick på så sätt fram olika grafer och tabeller. Vi tyckte att dessa grafer inte var tydliga nog och gav en felaktig bild av undersökningen, så vi gjorde egna tabeller och förtydligade även dessa. I pappersenkäterna hade vi stängda frågor för att det skulle vara lättare för personer med lite IT-kunskap att förstå och svara på frågorna samt att det inte skulle ta alltför lång tid. För att få företagens bild av IT-support i hemmet så valde vi att göra telefonintervjuer, dels för att det gick fort och för att det blev mer personligt. För att hitta olika företag att ringa så sökte vi på Google efter IT-företag med IT-support till privatpersoner, då det fanns ganska många företag som sysslade med detta så valde vi slumpmässigt fyra företag som fanns i Jönköping. Efter att ha ringt och intervjuat de olika företagen så sammanställde vi svaren i en flytande text eftersom det är lättare att tolka än punktform. 3.1 Frågorna i undersökningen 1. Kön? 2. Ålder? 3. Var bor ni närmast? De första tre frågorna hade vi för att kunna särskilja de olika målgrupperna. 4. Hur mycket kunskap har ni att lösa dator relaterade problem själv? Här får vi reda på om individen har någon datorvana, vilket är relevant då vi ser om det är många som känner att de inte har någon datorvana och känner att de behöver utomståendes hjälp med sina problem. 5. Vad/vilka har ni mest problem med? Här ser vi inom vilka olika områden problem kan uppstå för att få en bild vad det går att inrikta sig på som företag. 9

10 Metod och genomförande 6. Hur ofta upplever ni problem med er datorutrustning? Här får vi reda på hur ofta individen har problem med sin datorutrustning och därmed hur mycket hjälp individen skulle behöva. 7. Hur löser ni problemen som uppstår? Vi vill gärna veta med vilka olika medel individen löser sina problem och om det skulle finns möjlighet för affärsverksamhet. 8. Hur nöjd är ni med hjälpen ni fick? Om individen inte är nöjd med sin IT-support i dagsläget så kanske det finns möjlighet till affärsverksamhet. 9. Har ni i dagens läge en backuplösning för era dokument och bilder? Det är intressant att om det finns backuplösning i hemmet, för att veta om individen är medveten om risken för datorhaveri. 10. Är ni intresserade av att skaffa en backuplösning för era dokument och bilder? Om det inte finns backuplösning i hemmet och individen vill ha det så kan det vara intressant att sälja den tjänsten. 11. Hur ofta känner ni ett behov av att få IT-support i hemmet av en tekniker? Här ser vi hur ofta individen tror att den behöver hjälp med IT-supporten av en kunnig tekniker, detta är oerhört viktigt då vi får veta om individen behöver tjänsten så mycket att det finns lönsamhet. 12. Om ni anlitade professionell hjälp, vad skulle ni vilja ha hjälp med? Inom vilket område individen vill ha hjälp är också intressant ifall vi ska specialisera oss eller om vi ska vara mer övergripande. 13. Hur stort behov känner ni av att få en förbättrad IT-miljö i hemmet? Här ser vi om individen känner ett behov att få bättre IT-miljö i hemmet och då kanske det finns en marknad för att sälja paketlösningar till hemmet. 14. Vad skulle ni vara villig att betala för att få IT-support i hemmet? Hur mycket skulle privatpersoner vara villig att betala för sin hjälp är bra att veta så vi kan sätta ett attraktivt pris på sina tjänster. 10

11 Resultat och analys 4 Resultat och analys 4.1 Enkätfrågor Antal svarande på våra enkäter var 20 stycken från webenkäterna och 23 stycken ifrån pappersenkäterna. Totalt hade vi 43 stycken svarande Fråga 1: Kön? Den här frågan är en flervalsfråga där de intervjuade fick kryssa i om de var man eller kvinna Svar på fråga 1 Antal män: 20st Antal kvinnor: 22st Obesvarat: 1st 25 Könsfördelning Antal 5 0 Män Kvinnor Obesvarat Figur 1. Könsfördelningstabell Sammanfattning av fråga 1 Här ser vi att det är jämt antal kvinnor och män bland de svarande. 11

12 Resultat och analys Fråga 2: Ålder? Den här frågan är också en flervalsfråga där alla åldrar finns indelade i mindre grupper Svar på fråga 2 Under 25år: 15st 25-29år: 2st 30-35år: 4st 36-40år: 4st 41-45år: 6st 46-50år: 4st 51-55år: 3st 56-60år: 2st 61-65år: 1st Över 65år: 2st 16 Åldersfördelning Antal Under 25år 25-29år 30-35år 36-40år 41-45år 46-50år 51-55år 56-60år 61-65år Över 65år Figur 2. Åldersfördelningstabell Sammanfattning av fråga 2 Det vi tydligt ser på den här frågan är att människor under 25år var de som svarade mest på vår enkät. Efter det så var det ganska utspritt med svarande bland de övriga åldersgrupper. 12

13 Resultat och analys Fråga 3: Vart bor ni närmast? På den här frågan fick de svarande kryssa i vilket område som de bor närmast. Vi valde att ta de mest befolkade stadsdelarna som kryssalternativ och även ett annat-alternativ där de fick skriva var de bodde i fritext Svar på fråga 3 Bankeryd: 3st Bymarken: 3st Jönköping City Väster: 7st Jönköping City Öster: 6st Råslätt/Torpa: 6st Norrängen: 1st Petersberg: 4st Huskvarna Söder: 3st Vättersnäs: 1st Jönköping: 2st Huskvarna: 4st Mariebo: 1st Skärstad: 1st Obesvarat: 1st Bostadsområde Antal Figur 3. Bostadsområdestabell Sammanfattning av fråga 3 Vi ser att de flesta som svarat på vår enkät bor i Jönköping City eller utåt Råslätt/Torpa områdena. Sen är det lite mer utspritt med var resten av de svarande bor. 13

14 Resultat och analys Fråga 4: Boendesituation? Den här frågan var även den en flervalsfråga där de svarande hade fem olika svarsalternativ att välja på Svar på fråga 4 Barnfamilj: 17st Sambo: 10st Ensam: 9st Delat boende: 7st Bor hos föräldrar: 0st Boendesituation Barnfamilj Sambo Ensam Delat boende Bor hos föräldrar Figur 4. Boendesituationstabell. Antal Sammanfattning av fråga 4 Här ser vi att det är barnfamiljer som är den mest svarande gruppen på vår enkät och att det inte var någon av de svarande som bodde kvar hemma hos sina föräldrar. 14

15 Resultat och analys Fråga 5: Hur mycket kunskap har ni att lösa datorrelaterade problem själva? Här valde vi att bara ha fyra stycken svarsalternativ för att vi inte ville ha ett lagomalternativ Svar på fråga 5 Ingen kunskap: 5st Lite kunskap: 18st Bra kunskap: 11st Mycket bra kunskap: 9st Hur mycket kunskap har ni att lösa datorrelaterade problem själva? Ingen kunskap Lite kunskap Bra kunskap Mycket bra kunskap Figur 5. Kunskapstabell. Antal Sammanfattning av fråga 5 Vi ser att nästan alla har kunskapen att lösa datorproblem själva och att det är få svarande som säger att de inte har någon kunskap alls. 15

16 Resultat och analys Fråga 6: Vad/vilka alternativ har ni mest problem med? Här valde vi att använda oss av en flersvarsfråga och hjälpte till att specificera några alternativ som vi trodde var vanligast samt att ha ett annat-alternativ så de intervjuade fick själva skriva om de hade något annat problem Svar på fråga 6 Dator: 11st Bärbar dator: 18st Nätverk: 25st Datorprogram: 11st Skrivare: 5st Surfplatta: 0st 30 Vad/vilka alternativ har ni mest problem med? Antal 0 Figur 6. Problemtabell Sammanfattning av fråga 6 Vi ser att nätverksproblem var det som mer än hälften av våra 43 svarande hade problem med, det var ingen som hade problem med surfplattor eller övrigt. 16

17 Resultat och analys Fråga 7: Hur ofta upplever ni problem med er datautrustning? På den här frågan valde vi att ha sex stycken svarsalternativ med ett ganska stort mellanrum så att alla fick tänka ordentligt hur ofta de verkligen har problem Svar på fråga 7 En gång i halvåret: 8st Ett fåtal gånger per halvår: 18st En gång i månaden: 7st Flera gånger i månaden: 5st En gång i veckan: 4st Flera gånger i veckan: 0st En gång i halvåret Hur ofta upplever ni problem med er datorutrustning? Ett fåtal gånger per halvår En gång i månaden Flera gånger i månaden En gång i veckan Figur 7. Problemfrekvenstabell. Flera gånger i veckan Antal Sammanfattning av fråga 7 Vi ser att de flesta har problem per halvår, antingen en gång eller flera gånger per halvår. Det är inte lika vanligt med problem varje vecka, men det finns några som upplever att de har problem en gång i veckan. 17

18 Resultat och analys Fråga 8: Hur löser ni problemen som uppstår? Vi väljer att ha en flersvarsfråga som är en följdfråga från föregående fråga eftersom de kan lösa olika problem på olika sätt, vi specificerade några sätt att lösa problem på samt ett annat-alternativ där de fick skriva själva Svar på fråga 8 Släkt och vänner: 22st Löser det för egen hand: 27st Ringer kundtjänst: 8st Lämnar in till återförsäljare eller reparatör: 2st 30 Hur löser ni problem som uppstår? Antal 5 0 Släkt och vänner Löser det för egen hand Ringer kundtjänst Figur 8. Problemlösningstabell. Lämnar in till återförsäljare eller reparatör Sammanfattning av fråga 8 Här ser vi att det är mer än hälften av de svarande som någon gång löser sina problem själva men att det också är vanligt att de svarande tar hjälp av sin släkt eller sina vänner när de inte kan lösa problemen själva. 18

19 Resultat och analys Fråga 9: Hur nöjd är ni med hjälpen ni fick? Vi valde att göra en skalfråga från 1 till 10 där 1 är missnöjd och 10 är väldigt nöjd med den hjälp de fick från andra på föregående fråga Svar på fråga 9 1: 1st 2: 1st 3: 1st 4: 1st 5: 5st 6: 3st 7: 6st 8: 11st 9: 7st 10: 7st Hur nöjd är ni med hjälpen ni fick? 4 Antal = Missnöjd, 10 = Mycket nöjd Figur 9. Nöjdhetstabell Sammanfattning av fråga 9 Det är många som är nöjda med den hjälpen de fick av andra, det är några få som inte är nöjda med hjälpen de har fått från andra. 19

20 Resultat och analys Fråga 10: Har ni i dagens läge en backuplösning för era dokument och bilder? Vi valde här att ha en flervalsfråga med tre stycken svarsalternativ Svar på fråga 10 Ja: 31st Nej: 10st Vet ej: 2st 35 Har ni i dagens läge en backuplösning för era dokument och bilder? Antal Ja Nej Vet ej Figur 10. Backuplösningstabell Sammanfattning av fråga 10 Vi ser att det är fler än hälften som i dagens läge använder sig utav en backuplösning i hemmet. Det är väldigt få som inte vet om de har någon form av backuplösning. 20

21 Resultat och analys Fråga 11: Är ni intresserade av att skaffa en backuplösning för era dokument och bilder? Vi valde också här att ha en flervalsfråga med tre stycken svarsalternativ, här ville vi också se om de svarande hade en backuplösning eller om intresset för någon annan backuplösning fanns Svar på fråga 11 Ja: 15st Nej: 3st Har redan: 25st 30 Är ni intresserade av att skaffa en backuplösning för era dokument och bilder? Antal 5 0 Ja Nej Har redan Figur 11. Backupintressetabell Sammanfattning av fråga 11 Det flesta har redan en backuplösning, sen fanns det en del som var intresserade av en ny/annan backuplösning. 21

22 Resultat och analys Fråga 12: Hur ofta känner ni ett behov av att få IT-Support i hemmet av en tekniker? Vi valde här att ha med många svarsalternativ att välja mellan och att det var ett stort mellanrum mellan alternativen så alla skulle få tänka igenom ordentligt vad deras behov var Svar på fråga 12 Aldrig: 21st En gång i halvåret: 13st Ett fåtal gånger per halvår: 7st En gång i månaden: 2st Flera gånger i månaden: 0st En gång i veckan: 0st Fler gånger i veckan: 0st 25 Hur ofta känner ni ett behov av att få ITsupport i hemmet av en tekniker? Antal 5 0 Aldrig En gång i halvåret Ett fåtal gånger per halvår En gång i månaden Flera gånger i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckan Figur 12. Behovsfrekvenstabell Sammanfattning av fråga 12 Här ser vi väldigt tydligt att ungefär hälften av de 43 svarande inte vill ha någon hjälp alls i hemmet. Utav de som vill ha hjälp så vill alla ha hjälp max en gång i månaden. 22

23 Resultat och analys Fråga 13: Om ni anlitade professionell hjälp, vad skulle ni vilja ha hjälp med? Här valde vi att specificera upp de vanligaste sakerna vi trodde att privatpersoner skulle vilja ha hjälp med, vi hade även med ett annat-alternativ ifall någon skulle vilja ha hjälp med något övrigt Svar på fråga 13 Dator: 11st Bärbar dator: 15st Surfplatta: 3st Datorprogram: 19st Skrivare: 3st Nätverk: 21st 25 Om ni anlitade professionell hjälp, vad skulle ni vilja ha hjälp med? Antal 0 Figur 13. Proffshjälpstabell Sammanfattning av fråga 13 Vi ser att det vanligaste de svarande vill ha hjälp med är nätverksproblem tätt följt av datorprogram. 23

24 Resultat och analys Fråga 14: Hur stort behov känner ni av att få en förbättrad ITmiljö i hemmet? Här valde vi att bara ha fyra stycken svarsalternativ för att vi inte ville ha ett lagomalternativ Svar på fråga 14 Inget: 8st Litet: 26st Stort: 8st Mycket stort: 1st 30 Hur stort behov känner ni av att få en förbättrad IT-miljö i hemmet? Antal 5 0 Inget Litet Stort Mycket stort Figur 14. Behovstabell Sammanfattning av fråga 14 Här ser vi att mer än hälften anser att de har ett litet behov av att få en förbättrad ITmiljö i hemmet. 24

25 Resultat och analys Fråga 15: Vad skulle ni vara villig att betala för att få IT-support i hemmet? Vi valde att ha fem olika svarsalternativ med ett jämt mellanrum mellan priserna Svar på fråga kr/tim: 15st 200kr/tim: 12st 300kr/tim: 11st 400kr/tim: 5st 500kr/tim: 0st 16 Vad skulle ni vara villig att betala för att få IT-support i hemmet? Antal kr/tim 200kr/tim 300kr/tim 400kr/tim 500kr/tim Figur 15. Debiteringstabell Sammanfattning av fråga 15 De flesta var villiga att betala 100kr i timmen och sedan sjönk antalet personer ju högre priset blev, det var ingen som var villig att betala 500kr i timmen. 25

26 Resultat och analys 4.2 Enkätsammanfattning I vår undersökning så kan vi se att det är blandat med män och kvinnor i alla olika åldrar med undantag för ett stort antal personer som är under 25år. Våra svarande bor överallt runt Jönköping och Huskvarna, men har en topp i de centrala delarna av både Jönköping samt Huskvarna. De som svarat mest på vår enkät är till största del barnfamiljer och tittar vi vidare så är det jämnt antal sambos, personer som bor ensamma och de som delar boende. Kunskapsmässigt så ser vi att de flesta svarande har koll på hur de löser datorproblem själva men det finns några få som inte anser sig ha någon högre kunskap om att lösa datorproblem. Vi ser hur de väljer att lösa sina problem genom att de löser det själva eller tar hjälp av släkt och vänner. De flesta är mer än nöjda med den hjälpen de får då. Undersökningen visar också att de flesta har problem med nätverket och att det också oftast är nätverksproblem samt datorprogram som de skulle vilja ha hjälp med om de anlitade professionell hjälp. Från en gång i halvåret till en gång i veckan har de som svarat på enkäten problem med sin datorutrustning och den största delen svarande skulle aldrig vilja få hjälp av en IT-tekniker även om det finns en del som skulle vilja ha hjälp mellan en gång i månaden till en gång per halvår. Det är många som har egen backuplösning idag och inte så många som är intresserade av att skaffa ny/annan backuplösning. Bland de som har svarat på enkäten så är det också en liten efterfrågan på att få en förbättrad IT-miljö i hemmet och de flesta skulle vara villiga att betala 100kr i timmen för att få professionell hjälp i hemmet. 26

27 Resultat och analys 4.3 Telefonintervjuer Vi har gjort fyra intervjuer med olika företag i Jönköping som arbetar med IT-support i olika utsträckning. Detta för att kunna jämföra hur deras vardag ser ut jämfört med de resultat vi fick av den enkät vi tidigare delade ut till privat personer. De frågor vi har ställt till företagen är omarbetade frågor från vår nämnda enkät, så att de ska svara på ungefär samma frågor så de lättare kan jämföras och hitta samband emellan. De frågor vi ställde var: Vad för typ av IT-support erbjuder ni idag, butik eller on-site? Hur många kommer in/ringer in och frågar efter hjälp? Har ni någon uppfattning var era kunder är bosatta? Vad har de kunder ni hjälper för civilstånd/ålder? Vad är det för typ av problem kunder kommer till er med? Vad är det ni hjälper era kunder mest med? Vilka typer av problem kommer era kunder till er med som ni inte kan lösa? Är det många som tar backup på de datorer ni lagar? Är det många som frågar efter installationshjälp, förbättrad IT-miljö i hemmet? Vad tar ni betalt för era tjänster? Telefonintervju med PC Assist PC Assist är ett IT-företag som bedriver en verksamhet inom support av datorer. Företaget erbjuder till största delen on-site ute hos kunderna. Men även en verkstad där de tar med sig utrustning för reparation från kunderna. De arbetar till största delen med kunder i Jönköping av alla olika civilstånd som barnfamiljer och singlar, utav dessa utgör pensionärerna en större del. Problemen som uppstår i de flesta hushåll är oftast av de mindre slaget som vanligt datorhaveri, internet och skrivarproblem. Deras kundkrets är uppbyggd på återkommande kunder med någon enstaka ny ibland Telefonintervju med Geeklab Företaget Geeklab bedriver både butik och on-site support mot både privatpersoner och företag. Det ringer in tre till fyra nya kunder per dag och efterfrågar deras hjälp med ITsupport. Geeklab inriktar sig på kunder ifrån Jönköpingsområdet och uppskattar att de flesta som efterfrågar deras hjälp är över 26 år gamla, de har även en hel del utbytesstudenter som kunder. De flesta problem som de hjälper deras kunder med är till största delen virus, slöa datorer, hård- och mjukvarufelsökning samt installationer. 27

28 Resultat och analys Dessa problem löser de i butik genom att kunden kommer in med datorn eller så åker de ut och hämtar den hos kunden. Vid on-site support är de installation av LAN och integrering av skrivare, datorer och andra trådlösa tekniska prylar som surfplattor och mobiltelefoner som utförs. Något som inte efterfrågas så mycket är hjälp med att lösa problem relaterade till deras router och internet. Det tror han beror på att de flesta vänder sig till sina bredbandsleverantörer för hjälp. Vid datorhaveri är det inte så många som har egna backuper på sina filer utan efterfrågar tjänster som data-recovery. Om de kommer in med en dator som inte är helt trasig ber de om en backup av deras innehåll vid till exempel en ominstallation. De arbetar utifrån en helhetslösning när de tar betalt för on-site supporten, vilket betyder att de kollar på problemet och ger ett pris vad det kostar att lösa problemet oberoende på hur många timmer deras arbete sedan tar. För hämtning och ominstallation med mera har de fasta priser Telefonintervju med större elektronikkedja De erbjuder idag bara support i butiken men hade on-site support förut. De kommer ungefär in 10 stycken kunder till butiken och frågar om datorsupport och cirka två till tre telefonsamtal om dagen. Utav dessa så är det två till tre kunder som efterfrågar hjälp med nätverksproblem. De kunder som de hjälper är till största delen 50 till 70-år gamla från hela Smålandsregionen. De olika typer av tjänster som deras kunder efterfrågar är hjälp med programinstallation, virusrensning och hårdvarufel på datorer och skrivare. Det problem som de hjälper den största delen av deras kunder med är ominstallation av datorer, ungefär 10 % av de kunder som kommer in som har redan har gjort en backup på dator. Något som de inte kan hjälpa sina kunder med men som även efterfrågas är hjälp med inkoppling av datorer, skrivare och trådlösa nätverk. De kommer även in kunder som vill ha hjälp med en helhetslösning av datorer och nätverksinkoppling. Som betalning för deras support har de fasta priser Telefonintervju med PSX Butiken I dagens läge erbjuder de bara datorsupport via deras butik och får in mellan fem till tio förfrågningar om datorsupport varje dag. Deras kunder kommer till största delen från Jönköping men även från närliggande områden. Deras kunder har väldigt blandad ålder men de flesta är mellan 25-45år. De problem som de hjälper folk mest med är tröga datorer, virusrensning, ominstallationer, hårdvara och även skrivare. Ominstallationer av datorer är det som de hjälper sina kunder mest med, utav de kunder som kommer in är det 9 av 10 som inte har backup på sina filer och dokument. PSX butiken får nästan inte in några samtal om LAN, nätverkssupport eller installationshjälp samt hela ITmiljölösningar för hemmet. Men det trodde han beror på att de flesta kunder som ringer in vet om att deras företag inte arbetar med den typen av IT-problem. Deras support har olika fasta priser beroende på problemet. 28

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla 2008-03-18 16:16 - PC för Alla Benga s tekniska hörna Så skapar du ett Vista-nätverk Av Martin Appe Ett hemmanätverk behöver varken vara komplicerat eller dyrt. Har du datorn kopplad till en router är

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan redband Installationshandbok redband från Telia FiberLan Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband FiberLan ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Datanätverket på Lingheden

Datanätverket på Lingheden Datanätverket på Lingheden Klubbhuset på Lingheden har numera ett datanätverk med tillhörande bredbandsuppkoppling. Nätverket gör det möjligt för anställda, medlemmar och även gäster att få Internet-åtkomst

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia

Installationshandbok Bredband från Telia redband Installationshandbok redband från Telia Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker anslutning för

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Spara och tjäna online

Spara och tjäna online Spara och tjäna online m o n e y m i l j o n a r. s e MoneyMiljonär i siffror Startade år 2012 i Sverige 4 Över 1.250 segmenteringsmöjligheter i Sverige Över 500 annonsörer i Sverige Över 10.000 annonsörer

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

1. Kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Mobiltelefon. E-post. Postort. Organisation. Kommun

1. Kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Mobiltelefon. E-post. Postort. Organisation. Kommun KT i skolorna 2013 Enkäten IKT i skolorna 2013 är en del av en omfattande IT-kartläggning som riktar sig till kommunerna och samkommunerna. Den här enkäten gäller kommunala skolor och läroanstalter som

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet Manual för BAMS Svenska Bangolfförbundet BAMS Resultatrapportering från mobila enheter Det är möjligt att rapportera resultat från mobila enheter till Bangolf Arena (BA). Man kan skapa ett fjärrgränssnitt

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28 Post- och telestyrelsen onsumentundersökning om Internetsäkerhet PS-ER-01: 01-0-1 Per Nellevad Utvalda delar för Integritetsforum 01-0-8 1 akgrund & syfte Ett av PS mål är att verka för en säker elektronisk

Läs mer

Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är

Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är 1 Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är det 98 procent som använder Internet. Alla de som i undersökningen var hemma med barn (dvsföräldralediga) använde

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

IT-Supporten. Macbook Air. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp

IT-Supporten. Macbook Air. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp IT-Supporten Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Macbook Air Startknapp Inledning Trasig skärm/chassi/spillt vatten 3 Trasig laddare 4 Inbrott/stölder 5 Ominstallation 6 Vanligaste

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

Processbeskrivning IT-support

Processbeskrivning IT-support Processbeskrivning IT-support Skövde kommun elevdator 1 (5) 1 IT-support Då problem uppstått med IT-utrustningen som man inte klarar att avhjälpa på egen hand finns i många fall hjälp att få. Detta dokument

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TRÅDLÖSA NÄTVERK Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hemmen.

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Intervjuinstruktioner

Intervjuinstruktioner Intervjuinstruktioner Generellt Det är möjligt att IP vill ha ytterligare förklaring på flera av frågorna. Till exempel kanske man vill veta vad som avses med i ditt bostadsområde. Avsikten är dock i de

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN

Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN Anslutning till Skellefteå kommun via VPN 1 ger dig möjlighet att komma åt resurser från en bärbar dator (som tillhandahålls av Skellefteå kommun)

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt!

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Frågor och svar webb Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Hur många klick kan jag räkna med att få? Omöjligt att svara på, ungefär som hur långt är ett snöre? Styrs helt av annonsens innehåll,

Läs mer

Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda

Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda Historik Bredbandsgruppen bildas av Jonas Svedberg och Kristofer Norén under årsmötet 2013. Målet är

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt.

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt. ORDNING och REDA Jag har inte varit aktiv inom SeniorNet mer än några år, men har träffat flera som haft datorer, som varit minst sagt röriga. Därmed inte sagt att de som ägt dem varit röriga, snarare

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner)

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner) -- * Börjar Din PC agera oroligt? * Fungerar inte PC:n som den brukar? * Agerar datorn alltför långsamt? Oväntade avbrott på Internet? * Drabbas Du av virus eller Spyware eller t o m Malware? DUBBLE CD-ROM

Läs mer

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Intraservice Mobil arbetsplats För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Mobil arbetsplats hemsjukvården Paketet mobil arbetsplats för hemsjukvården är en första leverans från projektet Mobila Arbetssätt

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

IT-Supporten. HP Probook. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp

IT-Supporten. HP Probook. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp IT-Supporten Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. HP Probook Startknapp Inledning Trasig skärm/chassi/spillt vatten 3 Trasig laddare 4 Inbrott/stölder 5 Ominstallation 6 Vanligaste

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com Användarvänlighet undersökning www.webstatusrnational.com www.jesper.nu Jesper.nu 9. december 2008 Om undersökningen Undersökningen börjar med en pop-up på www.jesper.nu och är genomförd med en teknologi

Läs mer