Undersökning av privatpersoners IT-behov i hemmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning av privatpersoners IT-behov i hemmet"

Transkript

1 Undersökning av privatpersoners IT-behov i hemmet Martin Bergman Erik Gylemo Oskar Löwendahl Martin Svensson Datum: Examinator: Rainer Winkler

2 VT 2013 Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete

3 Sammanfattning Sammanfattning Syftet med denna rapport är att undersöka behovet av on-site support för privatpersoner i hemmet. Finns det en marknad går det att lägga undersökningen som grund för att starta ett eget företag. De hjälpande frågeställningarna vi hade för att ta reda på privatpersonernas IT-behov är: Vilken eller vilka målgrupper är det som har ett behov av on-site support i hemmet? och vilka IT-tjänster är det privatpersoner efterfrågar? Vi använde oss av pappersenkäter, webbenkäter och telefonintervjuer under undersökningen. Vi hade 43 stycken svarande på enkäterna och telefonintervjuade fyra stycken företag. Det som framgick av de 43 svarande var att behovet av on-site support för privatpersoner inte var så stort. Telefonintervjuerna med IT-företag gav oss en annan bild av resultatet än vad enkäterna gjorde. Svaret på vår huvudfråga Har privatpersoner i Jönköping ett behov av on-site support i hemmet? samt vår slutsats är att det inte finns ett behov, men däremot finns det en mindre efterfrågan av on-site support.

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNINGAR Teoretisk bakgrund Metod och genomförande FRÅGORNA I UNDERSÖKNINGEN Resultat och analys ENKÄTFRÅGOR Fråga 1: Kön? Fråga 2: Ålder? Fråga 3: Vart bor ni närmast? Fråga 4: Boendesituation? Fråga 5: Hur mycket kunskap har ni att lösa datorrelaterade problem själva? Fråga 6: Vad/vilka alternativ har ni mest problem med? Fråga 7: Hur ofta upplever ni problem med er datautrustning? Fråga 8: Hur löser ni problemen som uppstår? Fråga 9: Hur nöjd är ni med hjälpen ni fick? Fråga 10: Har ni i dagens läge en backuplösning för era dokument och bilder? Fråga 11: Är ni intresserade av att skaffa en backuplösning för era dokument och bilder? Fråga 12: Hur ofta känner ni ett behov av att få IT-Support i hemmet av en tekniker? Fråga 13: Om ni anlitade professionell hjälp, vad skulle ni vilja ha hjälp med? Fråga 14: Hur stort behov känner ni av att få en förbättrad IT-miljö i hemmet? Fråga 15: Vad skulle ni vara villig att betala för att få IT-support i hemmet? ENKÄTSAMMANFATTNING TELEFONINTERVJUER Telefonintervju med PC Assist Telefonintervju med Geeklab Telefonintervju med större elektronikkedja Telefonintervju med PSX Butiken TELEFONINTERVJUSAMMANFATTNING JÄMFÖRELSE OCH ANALYS Diskussion och slutsatser METODDISKUSSION RESULTATDISKUSSION SLUTSATSER Referenser Bilagor... 35

5 Inledning 1 Inledning Vi som har gjort denna undersökning studerar datanätteknik på den Tekniska Högskolan i Jönköping, där lär vi oss alltifrån att konfigurera servrar till att bygga och felsöka nätverk. Vi började diskutera för att få fram ett ämne som både är roligt och intressant att undersöka, men vi ville även att denna undersökning skulle vara något som vi kunde använda oss av utanför skolan och kanske tillämpa rent praktiskt. För att kunna starta ett eget företag och att tjäna extra pengar som student och att samtidigt kunna styra vår egen arbetstid och belastning. Vi ville undersöka om det finns ett intresse för privatpersoner i Jönköping att få hjälp med deras dator- och nätverksproblem i hemmet, så kallad on-site support. 1.1 Bakgrund och syfte Vi vill göra den här undersökningen för att få svar på om allmänheten (privatpersoner) skulle vara intresserade av IT-support direkt till hemmet. Vi vill undersöka marknaden för att hitta ett behov och se om det är angeläget att starta ett eget företag med ITsupport till privatpersoner i fokus. Ett idealt resultat vore att vi identifierar målgruppen och hittar en marknad med högt behov och låg konkurrans för att eventuellt starta en lönsam verksamhet inom privata IT-tjänster. Det här är en intressant fråga för oss som studenter eftersom det är inom IT vi vill jobba och vi tror att marknaden kommer att vara stor eftersom vi inte har märkt av så många andra IT-företag som erbjuder de här tjänsterna. 1.2 Frågeställningar För att hjälpa oss att få svar på denna undersökning arbetade vi fram några frågeställningar som hjälpte oss att svara på vår huvudfråga: Har privatpersoner i Jönköping ett behov av on-site support i hemmet? De hjälpande frågeställningar vi kom fram till var: Vilken eller vilka målgrupper är det som har ett behov av on-site support i hemmet? Vilka IT-tjänster är det privatpersoner efterfrågar? Det här var viktigt för oss att undersöka om det överhuvudtaget fanns en målgrupp som behövde vår hjälp med deras datorproblem. Om det fanns en målgrupp som efterfrågade våra tjänster behövde vi veta vilken/vilka. För att kunna marknadsföra oss på bästa sätt så att vi kunde nå ut till de kunder som var intresserade, om vi skulle starta ett företag baserat på denna undersökning. Lika viktigt var det att få svar på vår andra fråga om vilka IT-tjänster privatpersoner efterfrågar till sina hem. Eftersom vi behövde kunna se om vi i gruppen hade den kompetens som efterfrågades eller om det var något nytt inom ITtjänster vi behövde lära oss. Detta för att kunna uppfylla våra eventuella kunders behov och driva en lönsam verksamhet. 5

6 Inledning 1.3 Avgränsningar Begreppen IT-tjänster och on-site support är ganska breda och öppna för olika tolkningar. Därför kommer vi att begränsa oss till att undersöka IT-tjänster som rör sig runt datorer och hemmanätverk, till exempel vanligt datorhaveri, bild och ljud från datorer till större ljudsystem och tv/projektorer, gemensam fil och dokumentförvarning över nätverk, internetuppkoppling, backuplösningar och problem med skrivare. 6

7 Teoretisk bakgrund 2 Teoretisk bakgrund IT betyder Informationsteknik och förklaras av Nationalencyklopedin(2013) som ett samlingsbegrepp för teknologiska framsteg som möjliggörs genom framgångar inom datorteknik och telekommunikation. Data är ett stort begrepp, Nationalencyklopedin(2013) förklarar data inom IT världen som information. Data finns på hårddiskar och är byggstenar till filer och dokument. On-site support är en tjänst där en IT-tekniker åker ut till en kund som behöver hjälp med något IT relaterat problem. De här problemen är till exempel allmänna datorproblem där datorn inte startar som den ska eller att den fått ett virus och kunden inte känner sig kunnig nog att ta bort det själv. Problemen kan också vara nätverksproblem där kunden inte kommer åt routern och på så sätt inte heller internet. Ett annat problem kan vara att det behövs någon lösning till skrivaren i huset. IT-tjänst är en produkt som IT-inriktade företag kan erbjuda sina kunder genom olika medel. Ett exempel på sådana tjänster är datorskötsel, det vill säga att ens dator på något sätt gått sönder, ett så kallat hårdvaruproblem där de fysiska komponenterna i datorn har gått sönder så att hårdisken inte längre kan läsa den data som finns. Ett annat fel är mjukvaruproblem där problemet ligger i de logiska delarna i datorn till exempel att programmen och drivrutinerna i datorn inte fungerar som de ska eller att ett virus förstör data. En IT-tjänst kan också vara en lösning där teknikern sätter ihop och bildar till exempel ett hemmanätverk åt kunden där det finns en dator på övervåningen och en dator på undervåningen och genom ett nätverk får de båda två datorerna åtkomst till internet med hjälp av en router. LAN (Local Area Network) är enligt Nationalencyklopedin(2013) ett datanät där ett antal datorer sammankopplas för att bilda ett nätverk. Ett sådant nätverk kan användas för att bara kommunicera inom nätverket eller så kan det kopplas till en router för att få tillgång till internet. En router är en nätverkskomponent som används för att leda trafik mellan ett LAN och internet, det kan också användas för att leda trafik mellan två olika LAN. Ett vanligt hemmanätverk (LAN) kan användas till många saker, det kan användas för att dela nätverksskrivare med andra datorer på nätverket för att på så sätt slippa vara bunden till den enda dator som har koppling till skrivaren. Nätverket kan också användas för att dela filer med andra datorer genom en gemensam dokumentsmapp på nätverket, detta är bra för att filerna inte är sparade eller bundna till en speciell dator, vilket gör att vem som helst inom nätverket kan komma åt filerna. Nationalencyklopedin(2013) förklarar att en backup är en säkerhetskopia av en eller flera filer. Backup används för att spara viktiga filer och dokument. Dessa filer är i en riskzon utan backup om hårdisken skulle gå sönder eller om filerna på annat sätt skulle bli omöjliga att läsa. Detta kan motverkas med hjälp av en backup på filerna som sedan förvaras på en annan dator, CD eller extern hårddiska. Dessa filer kan vara allt från semesterbilder till viktiga företagsdokument. 7

8 Teoretisk bakgrund Enligt Datarecoverybox (2013) är data-recovery en process som ger tillgång till data som på annat sätt inte går att komma åt på grund av till exempel att data blivit korrupt eller skadats på något sätt. Detta används för att rädda trasig data genom att reparera de fysiska komponenterna eller att reparera de logiska delarna i hårddisken. 8

9 Metod och genomförande 3 Metod och genomförande För att få svar på våra frågeställningar så valde vi att göra pappersenkäter som gruppen sedan stod på A6 och bad de tillfrågade att fylla i. Vi valde att göra pappersenkäter och delade sedan ut dessa på A6 köpcentrum för att få så många olika åldergrupper som möjligt i undersökningen. Vi stod på A6 köpcentrum i tre timmar och fick 23 svar. Vi tyckte att 23 svar var för lite och gjorde därför om vår pappersenkät till en webbenkät som vi la ut på Facebook för att försöka få in fler svar. Vi fick in 20 svar på webbenkäterna, dessa tillsammans med svaren ifrån pappersenkäterna sammanställde vi i Google Docs och fick på så sätt fram olika grafer och tabeller. Vi tyckte att dessa grafer inte var tydliga nog och gav en felaktig bild av undersökningen, så vi gjorde egna tabeller och förtydligade även dessa. I pappersenkäterna hade vi stängda frågor för att det skulle vara lättare för personer med lite IT-kunskap att förstå och svara på frågorna samt att det inte skulle ta alltför lång tid. För att få företagens bild av IT-support i hemmet så valde vi att göra telefonintervjuer, dels för att det gick fort och för att det blev mer personligt. För att hitta olika företag att ringa så sökte vi på Google efter IT-företag med IT-support till privatpersoner, då det fanns ganska många företag som sysslade med detta så valde vi slumpmässigt fyra företag som fanns i Jönköping. Efter att ha ringt och intervjuat de olika företagen så sammanställde vi svaren i en flytande text eftersom det är lättare att tolka än punktform. 3.1 Frågorna i undersökningen 1. Kön? 2. Ålder? 3. Var bor ni närmast? De första tre frågorna hade vi för att kunna särskilja de olika målgrupperna. 4. Hur mycket kunskap har ni att lösa dator relaterade problem själv? Här får vi reda på om individen har någon datorvana, vilket är relevant då vi ser om det är många som känner att de inte har någon datorvana och känner att de behöver utomståendes hjälp med sina problem. 5. Vad/vilka har ni mest problem med? Här ser vi inom vilka olika områden problem kan uppstå för att få en bild vad det går att inrikta sig på som företag. 9

10 Metod och genomförande 6. Hur ofta upplever ni problem med er datorutrustning? Här får vi reda på hur ofta individen har problem med sin datorutrustning och därmed hur mycket hjälp individen skulle behöva. 7. Hur löser ni problemen som uppstår? Vi vill gärna veta med vilka olika medel individen löser sina problem och om det skulle finns möjlighet för affärsverksamhet. 8. Hur nöjd är ni med hjälpen ni fick? Om individen inte är nöjd med sin IT-support i dagsläget så kanske det finns möjlighet till affärsverksamhet. 9. Har ni i dagens läge en backuplösning för era dokument och bilder? Det är intressant att om det finns backuplösning i hemmet, för att veta om individen är medveten om risken för datorhaveri. 10. Är ni intresserade av att skaffa en backuplösning för era dokument och bilder? Om det inte finns backuplösning i hemmet och individen vill ha det så kan det vara intressant att sälja den tjänsten. 11. Hur ofta känner ni ett behov av att få IT-support i hemmet av en tekniker? Här ser vi hur ofta individen tror att den behöver hjälp med IT-supporten av en kunnig tekniker, detta är oerhört viktigt då vi får veta om individen behöver tjänsten så mycket att det finns lönsamhet. 12. Om ni anlitade professionell hjälp, vad skulle ni vilja ha hjälp med? Inom vilket område individen vill ha hjälp är också intressant ifall vi ska specialisera oss eller om vi ska vara mer övergripande. 13. Hur stort behov känner ni av att få en förbättrad IT-miljö i hemmet? Här ser vi om individen känner ett behov att få bättre IT-miljö i hemmet och då kanske det finns en marknad för att sälja paketlösningar till hemmet. 14. Vad skulle ni vara villig att betala för att få IT-support i hemmet? Hur mycket skulle privatpersoner vara villig att betala för sin hjälp är bra att veta så vi kan sätta ett attraktivt pris på sina tjänster. 10

11 Resultat och analys 4 Resultat och analys 4.1 Enkätfrågor Antal svarande på våra enkäter var 20 stycken från webenkäterna och 23 stycken ifrån pappersenkäterna. Totalt hade vi 43 stycken svarande Fråga 1: Kön? Den här frågan är en flervalsfråga där de intervjuade fick kryssa i om de var man eller kvinna Svar på fråga 1 Antal män: 20st Antal kvinnor: 22st Obesvarat: 1st 25 Könsfördelning Antal 5 0 Män Kvinnor Obesvarat Figur 1. Könsfördelningstabell Sammanfattning av fråga 1 Här ser vi att det är jämt antal kvinnor och män bland de svarande. 11

12 Resultat och analys Fråga 2: Ålder? Den här frågan är också en flervalsfråga där alla åldrar finns indelade i mindre grupper Svar på fråga 2 Under 25år: 15st 25-29år: 2st 30-35år: 4st 36-40år: 4st 41-45år: 6st 46-50år: 4st 51-55år: 3st 56-60år: 2st 61-65år: 1st Över 65år: 2st 16 Åldersfördelning Antal Under 25år 25-29år 30-35år 36-40år 41-45år 46-50år 51-55år 56-60år 61-65år Över 65år Figur 2. Åldersfördelningstabell Sammanfattning av fråga 2 Det vi tydligt ser på den här frågan är att människor under 25år var de som svarade mest på vår enkät. Efter det så var det ganska utspritt med svarande bland de övriga åldersgrupper. 12

13 Resultat och analys Fråga 3: Vart bor ni närmast? På den här frågan fick de svarande kryssa i vilket område som de bor närmast. Vi valde att ta de mest befolkade stadsdelarna som kryssalternativ och även ett annat-alternativ där de fick skriva var de bodde i fritext Svar på fråga 3 Bankeryd: 3st Bymarken: 3st Jönköping City Väster: 7st Jönköping City Öster: 6st Råslätt/Torpa: 6st Norrängen: 1st Petersberg: 4st Huskvarna Söder: 3st Vättersnäs: 1st Jönköping: 2st Huskvarna: 4st Mariebo: 1st Skärstad: 1st Obesvarat: 1st Bostadsområde Antal Figur 3. Bostadsområdestabell Sammanfattning av fråga 3 Vi ser att de flesta som svarat på vår enkät bor i Jönköping City eller utåt Råslätt/Torpa områdena. Sen är det lite mer utspritt med var resten av de svarande bor. 13

14 Resultat och analys Fråga 4: Boendesituation? Den här frågan var även den en flervalsfråga där de svarande hade fem olika svarsalternativ att välja på Svar på fråga 4 Barnfamilj: 17st Sambo: 10st Ensam: 9st Delat boende: 7st Bor hos föräldrar: 0st Boendesituation Barnfamilj Sambo Ensam Delat boende Bor hos föräldrar Figur 4. Boendesituationstabell. Antal Sammanfattning av fråga 4 Här ser vi att det är barnfamiljer som är den mest svarande gruppen på vår enkät och att det inte var någon av de svarande som bodde kvar hemma hos sina föräldrar. 14

15 Resultat och analys Fråga 5: Hur mycket kunskap har ni att lösa datorrelaterade problem själva? Här valde vi att bara ha fyra stycken svarsalternativ för att vi inte ville ha ett lagomalternativ Svar på fråga 5 Ingen kunskap: 5st Lite kunskap: 18st Bra kunskap: 11st Mycket bra kunskap: 9st Hur mycket kunskap har ni att lösa datorrelaterade problem själva? Ingen kunskap Lite kunskap Bra kunskap Mycket bra kunskap Figur 5. Kunskapstabell. Antal Sammanfattning av fråga 5 Vi ser att nästan alla har kunskapen att lösa datorproblem själva och att det är få svarande som säger att de inte har någon kunskap alls. 15

16 Resultat och analys Fråga 6: Vad/vilka alternativ har ni mest problem med? Här valde vi att använda oss av en flersvarsfråga och hjälpte till att specificera några alternativ som vi trodde var vanligast samt att ha ett annat-alternativ så de intervjuade fick själva skriva om de hade något annat problem Svar på fråga 6 Dator: 11st Bärbar dator: 18st Nätverk: 25st Datorprogram: 11st Skrivare: 5st Surfplatta: 0st 30 Vad/vilka alternativ har ni mest problem med? Antal 0 Figur 6. Problemtabell Sammanfattning av fråga 6 Vi ser att nätverksproblem var det som mer än hälften av våra 43 svarande hade problem med, det var ingen som hade problem med surfplattor eller övrigt. 16

17 Resultat och analys Fråga 7: Hur ofta upplever ni problem med er datautrustning? På den här frågan valde vi att ha sex stycken svarsalternativ med ett ganska stort mellanrum så att alla fick tänka ordentligt hur ofta de verkligen har problem Svar på fråga 7 En gång i halvåret: 8st Ett fåtal gånger per halvår: 18st En gång i månaden: 7st Flera gånger i månaden: 5st En gång i veckan: 4st Flera gånger i veckan: 0st En gång i halvåret Hur ofta upplever ni problem med er datorutrustning? Ett fåtal gånger per halvår En gång i månaden Flera gånger i månaden En gång i veckan Figur 7. Problemfrekvenstabell. Flera gånger i veckan Antal Sammanfattning av fråga 7 Vi ser att de flesta har problem per halvår, antingen en gång eller flera gånger per halvår. Det är inte lika vanligt med problem varje vecka, men det finns några som upplever att de har problem en gång i veckan. 17

18 Resultat och analys Fråga 8: Hur löser ni problemen som uppstår? Vi väljer att ha en flersvarsfråga som är en följdfråga från föregående fråga eftersom de kan lösa olika problem på olika sätt, vi specificerade några sätt att lösa problem på samt ett annat-alternativ där de fick skriva själva Svar på fråga 8 Släkt och vänner: 22st Löser det för egen hand: 27st Ringer kundtjänst: 8st Lämnar in till återförsäljare eller reparatör: 2st 30 Hur löser ni problem som uppstår? Antal 5 0 Släkt och vänner Löser det för egen hand Ringer kundtjänst Figur 8. Problemlösningstabell. Lämnar in till återförsäljare eller reparatör Sammanfattning av fråga 8 Här ser vi att det är mer än hälften av de svarande som någon gång löser sina problem själva men att det också är vanligt att de svarande tar hjälp av sin släkt eller sina vänner när de inte kan lösa problemen själva. 18

19 Resultat och analys Fråga 9: Hur nöjd är ni med hjälpen ni fick? Vi valde att göra en skalfråga från 1 till 10 där 1 är missnöjd och 10 är väldigt nöjd med den hjälp de fick från andra på föregående fråga Svar på fråga 9 1: 1st 2: 1st 3: 1st 4: 1st 5: 5st 6: 3st 7: 6st 8: 11st 9: 7st 10: 7st Hur nöjd är ni med hjälpen ni fick? 4 Antal = Missnöjd, 10 = Mycket nöjd Figur 9. Nöjdhetstabell Sammanfattning av fråga 9 Det är många som är nöjda med den hjälpen de fick av andra, det är några få som inte är nöjda med hjälpen de har fått från andra. 19

20 Resultat och analys Fråga 10: Har ni i dagens läge en backuplösning för era dokument och bilder? Vi valde här att ha en flervalsfråga med tre stycken svarsalternativ Svar på fråga 10 Ja: 31st Nej: 10st Vet ej: 2st 35 Har ni i dagens läge en backuplösning för era dokument och bilder? Antal Ja Nej Vet ej Figur 10. Backuplösningstabell Sammanfattning av fråga 10 Vi ser att det är fler än hälften som i dagens läge använder sig utav en backuplösning i hemmet. Det är väldigt få som inte vet om de har någon form av backuplösning. 20

21 Resultat och analys Fråga 11: Är ni intresserade av att skaffa en backuplösning för era dokument och bilder? Vi valde också här att ha en flervalsfråga med tre stycken svarsalternativ, här ville vi också se om de svarande hade en backuplösning eller om intresset för någon annan backuplösning fanns Svar på fråga 11 Ja: 15st Nej: 3st Har redan: 25st 30 Är ni intresserade av att skaffa en backuplösning för era dokument och bilder? Antal 5 0 Ja Nej Har redan Figur 11. Backupintressetabell Sammanfattning av fråga 11 Det flesta har redan en backuplösning, sen fanns det en del som var intresserade av en ny/annan backuplösning. 21

22 Resultat och analys Fråga 12: Hur ofta känner ni ett behov av att få IT-Support i hemmet av en tekniker? Vi valde här att ha med många svarsalternativ att välja mellan och att det var ett stort mellanrum mellan alternativen så alla skulle få tänka igenom ordentligt vad deras behov var Svar på fråga 12 Aldrig: 21st En gång i halvåret: 13st Ett fåtal gånger per halvår: 7st En gång i månaden: 2st Flera gånger i månaden: 0st En gång i veckan: 0st Fler gånger i veckan: 0st 25 Hur ofta känner ni ett behov av att få ITsupport i hemmet av en tekniker? Antal 5 0 Aldrig En gång i halvåret Ett fåtal gånger per halvår En gång i månaden Flera gånger i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckan Figur 12. Behovsfrekvenstabell Sammanfattning av fråga 12 Här ser vi väldigt tydligt att ungefär hälften av de 43 svarande inte vill ha någon hjälp alls i hemmet. Utav de som vill ha hjälp så vill alla ha hjälp max en gång i månaden. 22

23 Resultat och analys Fråga 13: Om ni anlitade professionell hjälp, vad skulle ni vilja ha hjälp med? Här valde vi att specificera upp de vanligaste sakerna vi trodde att privatpersoner skulle vilja ha hjälp med, vi hade även med ett annat-alternativ ifall någon skulle vilja ha hjälp med något övrigt Svar på fråga 13 Dator: 11st Bärbar dator: 15st Surfplatta: 3st Datorprogram: 19st Skrivare: 3st Nätverk: 21st 25 Om ni anlitade professionell hjälp, vad skulle ni vilja ha hjälp med? Antal 0 Figur 13. Proffshjälpstabell Sammanfattning av fråga 13 Vi ser att det vanligaste de svarande vill ha hjälp med är nätverksproblem tätt följt av datorprogram. 23

24 Resultat och analys Fråga 14: Hur stort behov känner ni av att få en förbättrad ITmiljö i hemmet? Här valde vi att bara ha fyra stycken svarsalternativ för att vi inte ville ha ett lagomalternativ Svar på fråga 14 Inget: 8st Litet: 26st Stort: 8st Mycket stort: 1st 30 Hur stort behov känner ni av att få en förbättrad IT-miljö i hemmet? Antal 5 0 Inget Litet Stort Mycket stort Figur 14. Behovstabell Sammanfattning av fråga 14 Här ser vi att mer än hälften anser att de har ett litet behov av att få en förbättrad ITmiljö i hemmet. 24

25 Resultat och analys Fråga 15: Vad skulle ni vara villig att betala för att få IT-support i hemmet? Vi valde att ha fem olika svarsalternativ med ett jämt mellanrum mellan priserna Svar på fråga kr/tim: 15st 200kr/tim: 12st 300kr/tim: 11st 400kr/tim: 5st 500kr/tim: 0st 16 Vad skulle ni vara villig att betala för att få IT-support i hemmet? Antal kr/tim 200kr/tim 300kr/tim 400kr/tim 500kr/tim Figur 15. Debiteringstabell Sammanfattning av fråga 15 De flesta var villiga att betala 100kr i timmen och sedan sjönk antalet personer ju högre priset blev, det var ingen som var villig att betala 500kr i timmen. 25

26 Resultat och analys 4.2 Enkätsammanfattning I vår undersökning så kan vi se att det är blandat med män och kvinnor i alla olika åldrar med undantag för ett stort antal personer som är under 25år. Våra svarande bor överallt runt Jönköping och Huskvarna, men har en topp i de centrala delarna av både Jönköping samt Huskvarna. De som svarat mest på vår enkät är till största del barnfamiljer och tittar vi vidare så är det jämnt antal sambos, personer som bor ensamma och de som delar boende. Kunskapsmässigt så ser vi att de flesta svarande har koll på hur de löser datorproblem själva men det finns några få som inte anser sig ha någon högre kunskap om att lösa datorproblem. Vi ser hur de väljer att lösa sina problem genom att de löser det själva eller tar hjälp av släkt och vänner. De flesta är mer än nöjda med den hjälpen de får då. Undersökningen visar också att de flesta har problem med nätverket och att det också oftast är nätverksproblem samt datorprogram som de skulle vilja ha hjälp med om de anlitade professionell hjälp. Från en gång i halvåret till en gång i veckan har de som svarat på enkäten problem med sin datorutrustning och den största delen svarande skulle aldrig vilja få hjälp av en IT-tekniker även om det finns en del som skulle vilja ha hjälp mellan en gång i månaden till en gång per halvår. Det är många som har egen backuplösning idag och inte så många som är intresserade av att skaffa ny/annan backuplösning. Bland de som har svarat på enkäten så är det också en liten efterfrågan på att få en förbättrad IT-miljö i hemmet och de flesta skulle vara villiga att betala 100kr i timmen för att få professionell hjälp i hemmet. 26

27 Resultat och analys 4.3 Telefonintervjuer Vi har gjort fyra intervjuer med olika företag i Jönköping som arbetar med IT-support i olika utsträckning. Detta för att kunna jämföra hur deras vardag ser ut jämfört med de resultat vi fick av den enkät vi tidigare delade ut till privat personer. De frågor vi har ställt till företagen är omarbetade frågor från vår nämnda enkät, så att de ska svara på ungefär samma frågor så de lättare kan jämföras och hitta samband emellan. De frågor vi ställde var: Vad för typ av IT-support erbjuder ni idag, butik eller on-site? Hur många kommer in/ringer in och frågar efter hjälp? Har ni någon uppfattning var era kunder är bosatta? Vad har de kunder ni hjälper för civilstånd/ålder? Vad är det för typ av problem kunder kommer till er med? Vad är det ni hjälper era kunder mest med? Vilka typer av problem kommer era kunder till er med som ni inte kan lösa? Är det många som tar backup på de datorer ni lagar? Är det många som frågar efter installationshjälp, förbättrad IT-miljö i hemmet? Vad tar ni betalt för era tjänster? Telefonintervju med PC Assist PC Assist är ett IT-företag som bedriver en verksamhet inom support av datorer. Företaget erbjuder till största delen on-site ute hos kunderna. Men även en verkstad där de tar med sig utrustning för reparation från kunderna. De arbetar till största delen med kunder i Jönköping av alla olika civilstånd som barnfamiljer och singlar, utav dessa utgör pensionärerna en större del. Problemen som uppstår i de flesta hushåll är oftast av de mindre slaget som vanligt datorhaveri, internet och skrivarproblem. Deras kundkrets är uppbyggd på återkommande kunder med någon enstaka ny ibland Telefonintervju med Geeklab Företaget Geeklab bedriver både butik och on-site support mot både privatpersoner och företag. Det ringer in tre till fyra nya kunder per dag och efterfrågar deras hjälp med ITsupport. Geeklab inriktar sig på kunder ifrån Jönköpingsområdet och uppskattar att de flesta som efterfrågar deras hjälp är över 26 år gamla, de har även en hel del utbytesstudenter som kunder. De flesta problem som de hjälper deras kunder med är till största delen virus, slöa datorer, hård- och mjukvarufelsökning samt installationer. 27

28 Resultat och analys Dessa problem löser de i butik genom att kunden kommer in med datorn eller så åker de ut och hämtar den hos kunden. Vid on-site support är de installation av LAN och integrering av skrivare, datorer och andra trådlösa tekniska prylar som surfplattor och mobiltelefoner som utförs. Något som inte efterfrågas så mycket är hjälp med att lösa problem relaterade till deras router och internet. Det tror han beror på att de flesta vänder sig till sina bredbandsleverantörer för hjälp. Vid datorhaveri är det inte så många som har egna backuper på sina filer utan efterfrågar tjänster som data-recovery. Om de kommer in med en dator som inte är helt trasig ber de om en backup av deras innehåll vid till exempel en ominstallation. De arbetar utifrån en helhetslösning när de tar betalt för on-site supporten, vilket betyder att de kollar på problemet och ger ett pris vad det kostar att lösa problemet oberoende på hur många timmer deras arbete sedan tar. För hämtning och ominstallation med mera har de fasta priser Telefonintervju med större elektronikkedja De erbjuder idag bara support i butiken men hade on-site support förut. De kommer ungefär in 10 stycken kunder till butiken och frågar om datorsupport och cirka två till tre telefonsamtal om dagen. Utav dessa så är det två till tre kunder som efterfrågar hjälp med nätverksproblem. De kunder som de hjälper är till största delen 50 till 70-år gamla från hela Smålandsregionen. De olika typer av tjänster som deras kunder efterfrågar är hjälp med programinstallation, virusrensning och hårdvarufel på datorer och skrivare. Det problem som de hjälper den största delen av deras kunder med är ominstallation av datorer, ungefär 10 % av de kunder som kommer in som har redan har gjort en backup på dator. Något som de inte kan hjälpa sina kunder med men som även efterfrågas är hjälp med inkoppling av datorer, skrivare och trådlösa nätverk. De kommer även in kunder som vill ha hjälp med en helhetslösning av datorer och nätverksinkoppling. Som betalning för deras support har de fasta priser Telefonintervju med PSX Butiken I dagens läge erbjuder de bara datorsupport via deras butik och får in mellan fem till tio förfrågningar om datorsupport varje dag. Deras kunder kommer till största delen från Jönköping men även från närliggande områden. Deras kunder har väldigt blandad ålder men de flesta är mellan 25-45år. De problem som de hjälper folk mest med är tröga datorer, virusrensning, ominstallationer, hårdvara och även skrivare. Ominstallationer av datorer är det som de hjälper sina kunder mest med, utav de kunder som kommer in är det 9 av 10 som inte har backup på sina filer och dokument. PSX butiken får nästan inte in några samtal om LAN, nätverkssupport eller installationshjälp samt hela ITmiljölösningar för hemmet. Men det trodde han beror på att de flesta kunder som ringer in vet om att deras företag inte arbetar med den typen av IT-problem. Deras support har olika fasta priser beroende på problemet. 28

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna.

Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna. Gustav Nilsson & Oscar Rehn Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna. Gapet mellan student och bank Företagsekonomi C-uppsats Termin: HT 2011 Handledare: Bo Rundh Vi vill främst tacka vår handledare

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer André Borell Sonny Johansson Aksel Nyman Emil Sarén Examinator: Rainer Winkler HT 2011 2011-11-28 Grundläggande vetenskapligt

Läs mer

Betydelsen av begreppet service

Betydelsen av begreppet service Örebro universitet Restaurang- och hotellhögskolan, Betydelsen av begreppet service - En studie som behandlar intern service på eventföretag Datum: 2012-05-29 Kurs: MÅ1607, Måltidskunskap och värdskap

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

En kartläggning av hur bra svenska företag är på att bemöta homo- och bisexuella kunder

En kartläggning av hur bra svenska företag är på att bemöta homo- och bisexuella kunder En kartläggning av hur bra svenska företag är på att bemöta homo- och bisexuella kunder www.frittfram.se 1 Författare: Kristina Börjeson Form: Fredrik Mjelle Research: Erik Wottrich Rapporten är framtagen

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

HEJ, KAN DU ARBETA IDAG?

HEJ, KAN DU ARBETA IDAG? HEJ, KAN DU ARBETA IDAG? STUDENTERS SYN PÅ FLEXIBILITET I ARBETSLIVET UNDER STUDIETIDEN Kandidatuppsats OPUS Arbetsvetenskap 15 hp Karl Johan Eriksson Richard Herrlin Höstterminen 2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Utbildning och användandet av personlig försäljning

Utbildning och användandet av personlig försäljning Högskoleexamen i Butikschefsutbildningen med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan 2013-05-30 Rapportnr. 2013.9.8 Utbildning och användandet av personlig försäljning och En undersökning om hur

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer