Årsredovisning Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg 1

2 Innehåll Förord 3 Direktionens ordförande Året som gått Direktion 6 Revision 7 Norra Älvsborgs 8 Räddningstjänstförbund Vårt uppdrag Uppdrag, vision Organisation Förebyggande, förberedande, genomförande, följa upp Verksamheten Barn och ungdomar Vår framtid Förebygga Rådgivning, tillsyn, externutbildning, mässor och liknande evenemang, julkampanj Medarbetare 16 Personalpolitik, arbetsmiljöarbete, förebyggande hälsoarbete, utbildning, antalet anställda och ålderstruktur, personalrörlighet, personalkostnader Ekonomi 18 Ekonomiskt resultat, god ekonomisk hushållning, finansiella mål, intäkter och kostnader, investeringar Resultaträkning 21 Balansräkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Noter Revisionsberättelse Jämförelsetal, övergripande Förbereda, genomföra och följa upp Utifrån ett trygghetsperspektiv där medborgare ska känna en trygghet och säkerhet inom NÄRF:s geografiska förbundsområde behöver räddningstjänsten bli mer synliga i samhället Administration och ekonomi Fortlöpande arbete med att aktualisera rutiner och system för att säkerställa att åtaganden utförs på ett professionellt sätt 2

3 Direktionens ordförande Förbundet har under året lagt mycket kraft på förberedelser för ett samgående med Lilla Edet. Personalen har även arbetat intensivt med grundläggande av ett moderniserat arbetssätt där operativ utryckande personal används mer aktivt än tidigare i det olycksförebyggande arbetet. Under året har förbundet också arbetat vidare utifrån det nytecknade samverkansavtalet där delaktighet och insyn står i fokus. Ombyggnation och arbetsmiljöförbättrande åtgärder har skett vid Vänersborg och Vargöns brandstationer och är nu äntligen klara vilket är glädjande för såväl oss politiker som för personalen. NÄRF drabbades den 30 september på ett djupt tragiskt sätt av en svår trafikolycka i Mellerud där en av våra brandmän omkom och flera skadades. Tankarna går än idag till de drabbade och deras familjer och vi kommer att göra allt vi kan för att mildra effekterna av denna tragiska händelse och förhindra att något liknande inträffar igen. Bo Carlsson Direktionens ordförande Till slut vill jag tacka all personal och direktionen för det arbete som har lagts ner under året. Hallstorp i spirande vår Bo Carlsson Direktionens ordförande 3

4 4

5 Året som gått Förbundets uppdrag under 2013 har utgått ifrån Handlingsprogram till skydd mot olyckor, antaget av medlemskommunerna; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Uppdraget har inneburit att genom myndighetsutövning, olycksförebyggande åtgärder och operativa räddningsinsatser - minska antalet olyckor och skador till följd av olyckor. Organisationen som etablerades 2012 har utvecklats ytterligare och personalen har på ett positivt och engagerat sätt arbetat med att ställa om sitt fokus till ett mer utvecklande arbetssätt, med större delaktighet och där fokus ligger på att bli en mer professionell aktör i samhällets totala, trygghetsskapande verksamhet. Tillsyns- och tillståndsverksamheten enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor, har förändrats genom tydligare protokollering och uppföljning. Förändringen ställer högre krav på personalens kompetens, samtidigt som det ger en ökad trovärdighet i uppdraget. Tillsynsavdelningen har lagt stor energi på personalens utbildning och samsyn för att skapa enighet i myndighetsutövandet. Bemanningen på avdelningen har under hösten utökats med ytterligare en brandingenjör och vid årets slut har förbundet uppnått full bemanning och nödvändig kompetens för att kunna nå verksamhetsmålen. Planering pågår för implementering av all räddningspersonal i det olycksförebyggande arbetet under NÄRF s ledningscentral (LC), kontinuerligt bemannad med ett Inre befäl för strategisk ledning, har fortsatt skapa rutiner och erfarenhet för en effektivare ledning av förbundets räddningsinsatser vilket medfört större kostnadseffektivitet och en trygghet för utryckande personal. En tydligare styrning av centralens utveckling är nödvändig varför förändringar i organisationen planers inför LC har under året fortsatt att öppna upp för en utvecklad samverkan med medlemskommuner och övriga samverkansparter. Samverkansavtalet och arbetet med den interna arbetsmiljön har bl.a resulterat i ombyggnader av brandstationerna i Vänersborg och Vargön. Arbetsplatsträffar har ägnats åt att diskutera den psykosociala miljön utifrån den medarbetarenkät som genomfördes vintern 2012/2013. Kvalitetssäkring av den fysiska träningen har fortsatt. Räddningsavdelningen har genomfört insatser samt fortlöpande övning och utbildning för de uppdrag som dagligen inträffar. Stort fokus har under året varit på förberedelser för införandet av ett 5:e arbetslag samt på införlivandet av Lilla Edets räddningstjänst i förbundet. Verksamheten drabbades under hösten av stor sorg när en av våra medarbetare tragiskt omkom och tre medarbetare skadades vid en trafikolycka strax söder om Mellerud. Styrkan var på väg till en brand i en ladugård när bilen av hittills okänd anledning körde av vägen. Utredningar pågår för närvarande och våra tankar går dagligen till anhöriga och övriga drabbade. Rutiner och kompetenskrav som rör vår utryckningskörning har diskuterats flitigt och NÄRF kommer att arbeta vidare med dessa frågor under Ledarutbildning har genomförts för förbundets Styrkeledare och för övrig personal. Utbildning har även skett utifrån samverkansavtalet angående arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Planering pågår för införande av ett nytt verksamhetssystem och för en ny hemsida. Frågan om framtida lokalisering och ett eventuellt gemensamt Trygghetscentrum, mellan Vänersborgs kommun, Trollhättans stad, Polismyndigheten och NUsjukvården har legat vilande p.g.a. osäkerhet vad gäller polisens framtida organisation. Behovet av en samlokaliserad och förstärkt ledningsfunktion kvarstår som en av de viktigaste utvecklingsfrågorna. I väntan på ambulansfrågan (IVPA) har ännu inte funnit sin lösning och i avvaktan på medlemskommunernas beslut så har förbundet satsat på att utrusta varje släckbil med defibrillator och utbilda personalen i användandet av halvautomatiska defibrillatorer, för den egna personalens behov av säkerhet och trygghet. Frågan om regionens roll när det gäller finansiering av IVPA har skickats till regionstyrelsen men något svar har ännu inte kommit. Per Anderson Förbundschef/Räddningschef 5

6 Direktionen Direktionen som är förbundets beslutande organ har sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Presidiet som består av ordföranden och vice ordföranden är ett utskott till direktionen. Trollhättans och Vänersborgs kommun har vardera två representanter medan Färgelanda och Melleruds kommun har vardera en representant. Direktionen fastställer budget och beslutar i övergripande och principiellt viktiga frågor avseende förbundets verksamhet. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamhet. Under år 2013 har direktionen haft fem sammanträden, varav ett i Färgelanda, ett i Mellerud, två i Trollhättan och ett i Vänersborg. Direktionens ledamöter Ordförande Vice ordförande Ledamot Bo Carlsson (C) Monica Hansson (S) Tobias Bernhardsson (C) Vänersborg Trollhättan Färgelanda Ledamot Ledamot Ledamot Roland Björndahl (M) Gösta Davidsson (M) Marie Dahlin (S) Mellerud Trollhättan Vänersborg Ersättare Ersättare Ersättare Kerstin Fredriksson (S) Johnny Stucken (S) Margreth Johnsson (S) Färgelanda Mellerud Trollhättan Ersättare Ersättare Ersättare Britt Hallgren (FP) Hans-Erik Aronsson (M) Lars-Göran Ljunggren (S) Trollhättan Vänersborg Vänersborg 6

7 Revision Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas in i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltnings- och miljörevision. Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen. Ekonomiskt utfall Inför varje räkenskapsår görs en analys som ligger till grund för vilka granskningsinsatser som ska göras. Resultatet av granskningarna ska sammanfattas i rapporter. Under år 2013 har förbundets revision granskat bokslut och Årsredovisning 2012, delårsbokslutet 2013 samt genomfört granskning av Internkontroll och ändamålsenlighet avseende behörigheter i ekonomisystem, firmateckning, attester, registrering och diarieföring av handlingar. Resultatet av granskningen har sammanfattats i rapporter som överlämnats till direktionen för kännedom och beaktande. Revisorerna har till direktionen lämnat en revisionsrapport som innehåller en redogörelse vilken ligger till grund för prövning av ansvarsfriheten. Resultaträkning Årets- Utfall Budget- Tkr budget 2013 avvikelse Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter från kommuner Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat

8 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds uppdrag och vision och hur förbundet är organiserat för att bäst nå målen. Här kan du även läsa om räddningstjänstens fyra skeden. Uppdrag Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund i räddningstjänstfrågor bestående av fyra medlemskommuner: Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. För dessa kommuner ska förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd, utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO). Förbundets uppdrag är att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser samt vidta åtgärder efter olyckor. Verksamhet och resurser är anpassade efter samhällets risk- och hotbilder. Förbundets kunniga och engagerade medarbetare arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan på lokal och regional nivå. Vision Allmänheten ska uppleva trygghet, säkerhet, omtanke och kvalité i kontakterna med förbundet. Vi arbetar för att skapa trygghet och säkerhet för människor som arbetar, besöker och bor i våra medlemskommuner och vi vill att de människor vi dagligen möter ska känna vår omtanke. All verksamhet ska bedrivas med engagemang, öppenhet, och respekt för alla människors lika värde. Organisation Organisationen är anpassad för att stödja och driva räddningstjänstuppdragets fyra skeden; skadeförebyggande arbete, förberedande av räddningsinsatser, genomförande av räddningsinsatser och slutligen uppföljning och analys efter räddningsinsats. Allmänheten ska uppleva trygghet, säkerhet, omtanke och kvalité i kontakterna med förbundet. Förebyggande De bästa bränderna är de som aldrig uppstår. Förbundets skadeförebyggande arbete fokuserar på information, rådgivning, utbildning och tillsyn. Mycket kraft riktas till allmänheten i syfte att stärka samhällets brandskydd och öka allmänhetens förmåga att själv förebygga bränder såväl som privatperson, företagare, verksamhetsansvarig och i liknande roller. Förbundet ger råd och vägledning i många olika former till både myndigheter och enskilda kring rikshänsyn och samhällsplanering. Räddningstjänsten svarar även på remisser till andra myndigheter kring bl.a. evenemang, alkoholservering och brandfarliga och explosiva varor. Tillsynsverksamheten riktas mot de verksamheter där vi bedömer att brister finnes och där tillsynsverksamhet har bäst effekt. I en värld som ständigt förändras blir omvärldsbevakning allt viktigare. Förberedande I en värld som ständigt förändras blir omvärldsbevakning allt viktigare. Förbundet analyserar och definierar den allmänna riskbilden för varje medlemskommun. Risk- och sårbarhetsanalysen är ett viktigt verktyg för att kvalitetssäkra förmågan att genomföra räddningsinsatser och dimensionera vår beredskap. Allmänheten kan ta del av rådande risk- och sårbarhetsanalys i sammanfattad form som en del i förbundets handlingsprogram. Att vara väl och rätt förberedd är avgörande för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser. Övning och utbildning är därför en del av varje arbetspass för medarbetare i utryckande tjänst. 8

9 Genomförande Planering och förberedelser som görs i det förberedande skedet är avgörande för att snabbt kunna vara på plats och påbörja räddningsinsats på ett effektiv sätt. Vid en olycka larmas förbundet via nödnummer 112. Ledningscentralen (LC-NÄRF) bedömer situationen och larmar ut rätt enheter beroende på olyckans art och omfattning. Följa upp För att kunna fullgöra det uppdrag som ligger på oss måste enskilda risker identifieras, tillbud och olyckor dokumenteras och analyseras så att verksamheten kan optimeras för att möta riskbilden i samhället. Förbundet följer upp samtliga genomförda räddningsinsatser och beslutar när det finns behov av detta, om djupare utredningar för att analysera tendenser utifrån olika utgångspunkter såsom tid, plats, typ av bebyggelse, typ av händelse m.m. Information från statistik och fördjupade utredningar utgör underlag för arbete med skydd mot olyckor. Syftet är att erfarenheterna ska tas tillvara på ett sådant sätt att de minskar risken för liknande olyckor. Förebygga Förbereda Följa upp Genomföra 9

10 Verksamheten 2013 Organisationen som etablerades 2012 har utvecklats ytterligare och personalen har på ett positivt och engagerat sätt arbetat med att ställa om sitt fokus till ett mer utvecklande arbetssätt, med större delaktighet och där fokus ligger på att bli en mer professionell aktör i samhällets totala, trygghetsskapande verksamhet. Barn och ungdomar - vår framtid Ungdomar från hela NÄRF s upptagningsområde har möjlighet att söka till Ungdomsbrandkåren. Sammanlagt tio ungdomar har varit verksamma under år 2013; fem flickor och fem pojkar i åldern 12 till 16 år. Ungdomarna har haft 28 sammankomster. Ungdomsbrandkårens program innehåller följande: Brandkunskap Vad händer när det brinner? Vad ska man göra när det brinner? Hur ska man minska risken för bränder? Släcka bränder med handbrandsläckare Säkra olyckplatsen Larma Varna Ta hand om skadade Under höstlovet har ungdomsbrandkåren besökt följande verksamheter: Brandoffers anhörigförening (BOA) Backaplan i Göteborg Övningsfält Guttasjön i Borås Polisen, ambulansen och sjöräddningen Genom att få till ett möte mellan brandmännen och barn skapas goda relationer och förtroende. Utbildning i brandskydd för elever i årskurs 5 syftar till att förhindra och begränsa antalet anlagda bränder och olyckor runt bostäder och skolor. Under år 2013 nåddes 90 % av alla elever i årskurs 5 i förbundets medlemskommuner. I samverkan med gymnasieskolan har förbundet haft elever från Omsorgsprogram på deras PRAO-period. Verksamheten är mycket uppskattad. Förebygga I enlighet med Lag om skydd mot olyckor (LSO) har tillsynsavdelningen arbetat för att bereda människor ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor genom att bedriva tillsyn vid byggnader och anläggningar i medlemskommunerna. Förbundet arbetar aktivt med information och rådgivning till medborgarna i syfte att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt Lag om skydd mot olyckor. 10

11 Under året har förbundet arbetat med att få personalen involverad i det så viktiga förebyggande arbetet mot olyckor. Omvärldsbevakning är ett prioriterat område för avdelningen där ny kunskap och erfarenheter från olyckor och bränder samt utbildning inom tillsynsavdelningens verksamhetsområden bevakas. Förbundets förändrade tillsynsarbete avseende införandet av föreläggandeprotokoll och tjänsteanteckning har medfört tydligare krav på ägare och nyttjanderättshavare vid uppmärksammade brister i brandskydd. Avdelningens arbetsuppgifter är fördelade i följande ansvarsområden, Tillsyn LSO LBE, Tillsyn Farlig verksamhet, Tillstånd brandfarlig vara, Tillstånd explosiv vara, Byggprocess, Olycksundersökning, Extern utbildning, Utbildning barn ungdomar, Remissärenden, Information och rådgivning. Personal vid avdelningen har ansvarsområden inom respektive kompetensområde. Under året 2013 har avdelningen genomfört kompetenshöjande aktiviteter såsom grupputveckling, utbildning i tillsynsprocessen samt målstyrning. Utbildning är en viktig del av avdelningens arbete, där utbildningsdagar planeras in under pågående verksamhetsår. Samhällets komplexa riskbild medför att vår personal ständigt är i behov av ny kunskap om lagar, föreskrifter och kompetensutveckling inom tillsynsavdelningens verksamhetsområden. Avdelningen har under året deltagit vid nätverksträffar med samverkande räddningstjänster. Avdelningens ansvar för olycksundersökning sker i samverkan med räddningsavdelningen, där syftet med arbetet är att i skälig omfattning undersöka, klarlägga orsaker till olyckor, olycksförlopp samt att utvärdera förbundets egna insatser. Utvärdering av egen insats och att lära av inträffade olyckor ser vi som mycket utvecklande för organisationen samt nödvändiga erfarenheter för våra medlemskommuner i arbetet med att verka för skydd mot olyckor. Under året har tillsynsavdelningen ansvarat, enligt avtal, för området myndighetsutövning i Lilla Edets kommun. Förbundet har avsatt personal för uppdraget i kommunen. Förbundets arbetar vidare med att öka möjligheter för samverkan mellan avdelningarna och möjliggöra ett effektivare arbete samt att utveckla medarbetarna i att vara delaktiga inom olika arbetsprojekt. Att hitta samarbetsformer mellan avdelningarna är högt prioriterat av förbundet. Det är viktigt att skapa en tydlig helhets bild över vårt uppdrag och därigenom öka tryggheten för kommuninvånarna. Mål/verksamhetsuppdrag Genomföra minst 225 regelbundna tillsyner enligt tillsynsregistret Målet är uppfyllt. Genomföra minst 3 regelbundna tillsyner på farlig verksamhet enligt tillsynsregistret Målet är uppfyllt. Genomföra avtalsutbildningar i brandskydd för anställda i medlemskommunerna där avtal upprättas Målet är uppfyllt. Vid behov genomföra tillsyner på olika objekt utanför tillsynsregistret t.ex. tematillsyn, händelsetillsyn Målet är delvis uppfyllt. Ekonomiskt utfall Resultaträkning Årets- Utfall Budget- Tkr budget 2013 avvikelse Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter från kommuner Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat

12 Förbereda, genomföra och följa upp Utifrån ett trygghetsperspektiv där medborgare ska känna en trygghet och säkerhet inom NÄRF:s geografiska förbundsområde behöver räddningstjänsten bli mer synliga i samhället. Sedan år 2012 är räddningsavdelningen indelad i två enheter, en utryckningsenhet och en teknikenhet. Platsbefäl finns på stationerna Vargön, Brålanda och Sjuntorp, samt stationsbefäl i Melleruds kommun och Färgelanda kommun. Inrättande av inre befäl med inriktning strategisk ledning- och beslut och yttre befäl med inriktning operativ ledning har varit spännande och utvecklande. Skiftorganisationen är som tidigare med styrkeledare som närmsta chef för brandmannen. Uppdraget vi har är att utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO) i samråd med avdelning tillsyn, planera och genomföra räddningsinsatser vid inträffade olyckor eller överhängande fara för olyckor. Under år 2013 har uppföljning och analys av befintlig operativ organisation genomförts. Fördelning av ansvar och resurser inom avdelningen har inneburit att vi i större utsträckning än tidigare kunnat planera före en inträffad händelse samt vid en inträffad händelse agerat på ett mer slagkraftigt sätt. När sedan räddningstjänstuppdraget är avslutat har organisationen idag en väl utvecklad idé hur uppdraget ska utredas och följas upp. För att i framtiden stärka vår roll i samhället, allt ifrån vardagsolyckan till den stora katastrofen krävs det ett bredare samarbete med våra ägarkommuner och dess verksamheter. Utifrån ett trygghetsperspektiv där medborgare ska känna en trygghet och säkerhet inom NÄRF: s geografiska förbundsområde behöver räddningstjänsten bli mer synliga i samhället, där planering och aktiviteter är vardagssysslor att jobba med för att skapa en trygg och säker miljö. Inriktningen är att räddningstjänsten arbetar mer förebyggande mot olyckor i hem och fritidsmiljö. Förbundet har under året arbetat aktivt med olika myndigheter och organisationer i samverkansfrågor. Man deltar också i nätverk där samverkande räddningstjänster träffas regelbundet för att diskutera samarbetsformer, utbildningsfrågor och resursbehov. Mest utvecklad samverkan har man under året haft med räddningstjänsten i Lilla Edets kommun där såväl operativ avdelning som tillsyn/förebyggande avdelning samverkat. En samverkansform som för båda organisationerna har varit mycket lyckad. Insatser/räddningstjänstuppdrag Antalet räddningstjänstuppdrag under 2013 är oförändrat jämfört med Glädjande nog har antalet bränder i byggnad samt trafikolyckor minskat. Antalet bränder utomhus samt utsläpp av farligt ämne har dock ökat. Automatlarm ej brand har minskat något och utgör 38 % (41 %) av räddningstjänstuppdragen. Totalt genomfördes (1 380) utryckningar förorsakade av (1 237) räddningstjänstuppdrag i förbundet under år Siffror inom parentes avser år Utryckningsstyrkorna är strategiskt placerade i förbundsområdet där även specialisering för specifika händelser finns på de olika stationerna. Vi har 9 styrkor i vårt upptagningsområde där Trollhättan och Vänersborg är bemannade med heltidspersonal. Sjuntorp, Vargön, Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud samt Åsensbruk är bemannade med arvodesanställd personal. Utryckningsstyrkorna är strategiskt placerade. Man ska ha en god yttäckning för att inom godtagbar tid komma fram till alla tänkbara olycksplatser. Vi ska snabbt och effektivt kunna ingripa när en olycka inträffar för att begränsa konsekvenserna av den inträffade händelsen. Personalens kompetens ska tillvaratas och utnyttjas så att man är väl förberedd för en insats, genomför och avslutar den på ett yrkesmässigt sätt. Utryckningsstyrkornas primära uppgift är att se till så våra kommuninvånare och de som vistas inom våra kommungränser kan känna sig trygga. Vår huvuduppgift är att ansvara för att vid olyckor och överhängande fara för olyckor hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Under året har personalen varit ute på många uppdrag, såväl stora som små. Några insatser som kan nämnas är bland annat branden på Ulvstorps gård i Sjuntorp där det fanns grisar i svinstallarna. Räddningstjänstens personal gjorde en mycket 12

13 tatistik Statistik år år 2013 år Utryckningar per kommun Typ av objekt Trollhättan, Vänersborg, Mellerud, Färgelanda annan räddningstjänst Antal Antal utryckningar utryckningar Antal utryckningar Annan Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg räddningstjänst Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg Annan räddnings-tjänst Antal utryckningar Antal utryckningar Antal utryckningar Antal utryckningar Antal utryckningar bra insats där ca 600 annan grisar räddningstjänst räddades samt flera intilliggande byggnader skyddades mot 600 brandspridning. Skogsbranden på Hal- 600 leberg 500 under senhösten är också en hän delse 400 som kan nämnas. Här arbetade utryckningspersonalen 300 under ett par dygn i svårframkomlig terräng för att släcka branden Antal utryckningar 00 Typ av objekt Trollhättan, Vänersborg, Mellerud, Färgelanda Räddningsuppdrag 0 Byggnad Trafikolycka Skog natur Kemikalier Automatlarm Räddnings Byggnad Trafikolyckolycklarlarm Trafik- Skog Skog natur natur Kemikalier Automat- -uppdrag Räddningsuppdrag Byggnad Trafik- Skog natur Kemikalier Byggnad Trafikolycka Skog natur Kemikalier Automatlarm Räddnings Automat- Vi har 2012 också -uppdrag 133 under 161 året olycka råkat 238 ut för en 167 olyckshändelse 29 larm i vår 2011 egen 130 organisation. 159 I slutet 210 av september gick ett larm 2011 på station i Mellerud om en ladugårdsbrand i Björnebol, 2010 Erikstad. 159 På 172 väg till 233 brandplatsen körde släckbil av vägen på E45. Tyvärr med ett tragiskt slut där en arbetskamrat till oss miste sitt liv och tre andra av våra kamrater skadades. Detta är en händelse som satt djupa spår i vår organisation. Förbundet har gjort allt man kunnat för att hantera det inträffade. Det man inte klarat av internt i organisationen har man externt tagit hjälp med. Regionalt oljeskyddsförråd NÄRF har ett uppdrag från staten att hålla förstärkningsresurser avseende oljesanering. Under verksamhetsåret 2013 har det inte inträffat oljeutsläpp av någon större omfattning inom oljeskyddsförrådets geografiska ansvarsområde. Förrådet har under året samverkat med ägarkommuner, kustbevakning och Länsstyrelsen. Vidare ser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och förrådskommunerna över fortsatt uppdrag beträffande maritimt oljeskydd. Teknik Enheten har under året startat arbetet med att anpassa förbundets förmåga enligt beslutad fordonsplan samt genomdrivit flera betydande renoveringar av förbundets lokaler i Vargön och Vänersborg. Arbete med investeringar enligt beslutad investeringsplan kopplat till arbetet i metodutvecklingsgruppen har genomförts. Vidare har utbildning av personal på ett nytt släcksystem samt driftsättning en ny framskjuten enhet i Åsensbruk och en ny släckbil i Trollhättan genomförts. Arbetsmiljöarbetet har fortskridit med skyddsronder i förbundets lokaler samt med ytterligare förbättringar av förbundets förmåga att hantera kontaminerad utrustning genom att driftsätta en ny tvättanläggning för larmkläder i Trollhättan. Enheten har med utgångspunkt från förbundets budget och verksamhetsplan verkat för att säkerställa en god kvalité på förbundets materiel, fordon, lokaler samt personlig skyddsutrustning. Målsättningen har varit att skapa långsiktiga och hållbara lösningar inom fastställd budget. Årets arbete ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av verksamheten med ambitionen att samtliga brandstationer inom förbundet ska hålla en hög kvalité gällande fordon, materiel, lokaler samt skyddsutrustning. Operativt ledningsstöd Arbetet med att ta fram ett ledningssystem för verksamheten har fortskridit. Planen var att kunna driftsätta detta system i skarpt läge i december. Systemet är komplext och flera olika aktörer är inblandade för att få igång ledningssystemet, däribland SAAB, MSB, ELTEL och Contal Security. Systemstarten är flyttad till inledningen av februari

14 Under året har möjligheten till utalarmering av våra stationer och enheter förfinats. För att få ökad redundans planeras och förbereds reservalarmeringsfunktion via RAKEL. Alarmeringsfunktionen kommer också att bli en funktion i ledningssystemet (se ovan). Båda dessa funktioner planeras att införas under januari-februari Ett 20-talet automatiska brandlarm har under året direktanslutits till Ledningscentralen-NÄRF (LC) (bl.a. från Melleruds Kommun). Under första kvartalet 2014 kommer ytterligare ett 40-tal att anslutas (Vänersborgs kommun). LC-NÄRF har fått uppdraget att utalarmera Tjänsteman i beredskåp (TIB) och POSOM - gruppen i Färgelanda kommun. RAKEL är nu sedan 2 år tillbaka en väl etablerad standard för kommunikation, internt och externt, för våra operativa enheter. Inom ramen för RAKEL diskuteras och planeras vidareutnyttjande av systemet, bl.a. för utalarmering och kommunikation med kommunala TIB ar etc. Support till ägarkommunerna avseende kommunikationsplanering, inköp etc. har lämnats av NÄRF. Förbundet har sedan maj månad lagt över drift och supportansvaret för organisationens administrativa datasystem till IT-avdelningen i Trollhättans Stad. Denna lösning har varit lyckad och mer kraft har frigjorts för att koncentrera den interna IT-verksamheten till mer verksamhetsspecifika områden. Vissa förberedelsearbeten har påbörjats för att byta till ett mer tidsenligt verksamhetssystem. Under året har utvärderingar av de system som marknaden har att erbjuda gjorts. Denna utvärdering har engagerat ett 15-tal medarbetare i organisationen. I planeringen för detta arbete har 1 december 2014 satts som start för det nya administrativa systemet. Mål/verksamhetsuppdrag Vid räddningsinsatser i samverkan med medlemskommunerna ska fungerande rutiner när det gäller information och massmedia finnas Metoder för efterföljande åtgärder ses över vid införande av femte skiftlag. Förbundets insatsrapporter ska kvalitetsäkras löpande Förbundet följer fastlagda rutiner avseende kvalitetsarbete med insatsrapportering. Målet är delvis uppfyllt. Aktuella insatsplaner ska finnas för samtliga objekt som omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagen Revidering av insatsplaner och utalarmeringsplaner pågår. Uppdraget bedöms som mycket omfattande och kommer att fortgå under år 2014 och Förbundet ska färdigställa och driftsätta ledningscentralen med tillhörande teknik Målet är till stora delar uppfyllt. Kontinuerlig utbildning sker inom området. Implementering av nytt ledningssystem pågår. Verka för att förbundet ska kunna erbjuda främst medlemskommunerna anslutning av automatiska brandlarm och andra driftlarm till ledningscentralen Målet är uppfyllt. Ekonomiskt utfall Resultaträkning Årets- Utfall Budget- Tkr budget 2013 avvikelse Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter från kommuner Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat

15 Administration och ekonomi Uppdraget är att vara beredningsfunktion för direktionen avseende budget, bokslut och löpande redovisning, sammanställning av årsredovisning, inkommande ärenden och förfrågningar till direktionen, utredningar och remisser samt att lämna service till övriga verksamheter i ekonomiska frågor, personalfrågor och löneadministration mm. Dessutom ansvar avdelningen för gemensamma uppgifter som posthantering, diarieföring, arkiv- och försäkringsfrågor. Vad har hänt under året? Inom ekonomi- och administrativområde pågår ett fortlöpande arbete med att aktualisera rutiner och system, för att säkerställa att åtaganden utförs på ett professionellt sätt. Personalen bör vara uppdaterad inom all förekommande områden vilket kräver flexibilitet för att arbetet ska fungera utan större problem vid eventuell frånvaro. Vidareutveckling av ekonomisystemet pågår kontinuerligt och översyn av blanketter fortgår och kommer att fortgå tills blankettförrådet är fullständigt. Omarbetade blanketter implementeras successivt i förbundets administrativa system. Mål/verksamhetsuppdrag Kvalitetssäkra ekonomisystem och lönehantering Målet har uppnåtts. Under år 2013 har avdelningen upprättat kundfakturor, betalat leverantörsfakturor samt utbetalat löner. Vidareutveckling av rutiner för arkivering och diarieföring Målet är uppfyllt. Översyn och uppdatering av förbundets blanketter och upprättande av ett blankettregister Arbete med översyn pågår. Ur sårbarhetssynpunkt är avdelningen dock något svag men sårbarheten har minskat väsentligt under det gångna året. Medarbetarna har ett utbyggt nätverk och samarbetar med andra förbund och medlemskommuner som kan bistå vid problem. Ekonomiskt utfall Resultaträkning Årets- Utfall Budget- Tkr budget 2013 avvikelse Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter från kommuner Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat

16 Medarbetare Förbundet strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje, dialog och delaktighet. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvarstagande, samt tro på alla människors lika värde är grunden för att uppnå vår vision trygghet, säkerhet, omtanke och kvalité. Personalpolitiken inom förbundet Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fastställt ett flertal olika policys bl.a. personal-, alkohol-, drog-, och arbetsmiljöpolicy samt policy för kamratstöd. Dessa handlingar ska vara levande dokument som ska efterlevas och vara väl kända i organisationen. Förbundet har även en jämställdhetspolicy med handlingsplan samt en policy mot kränkande särbehandling som godkänts av Jämo. Alla policys finns tillgängliga på förbundets intranät och har delgivits personal och arbetsledare. Arbetsmiljöarbete Ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Därför behöver arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i verksamheten samtidigt som det ständigt behöver ske en utveckling och förbättring inom området. En förutsättning för detta är ett aktivt deltagande i det systematiska arbetsmiljöarbetet på samtliga nivåer i organisationen och ett engagemang hos såväl chefer som medarbetare inom hela förbundet. Ett förbättringsarbete har gjorts för att kvalitetsäkra hantering av arbetsskador, tillbud och avvikelser. Förbättringsarbetet ger oss bättre förutsättningar att identifiera risker i arbetsmiljön så att ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan bedrivas. Förebyggande hälsoarbete Förbundet erbjuder alla anställda företagshälsovård genom avtal. Personal i utryckningstjänst genomgår årligen läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och övrig personal erbjuds årlig hälsokontroll. Företagshälsovården har under året medverkat i förbundets arbete med rehabiliteringsärenden och personalrekrytering och har också bistått med särskilda arbetsmiljöåtgärder i verksamheten, bl.a. efter inträffad arbetsplatsolycka. Antalet anställda Per den 31 december 2013 fanns det totalt 219 personer anställda inom förbundet. Med anställd avses heltids- och timanställd, vikarier och räddningspersonal i beredskap. Av de anställda var 133 personer anställda som arvodesanställd räddningspersonal i beredskap vid någon av förbundets sju s.k. deltidsstationer. Totalt, vid årsskiftet, fanns det 11 kvinnor anställda inom förbundet. Det fanns tre kvinnliga brandmän heltid, fem kvinnliga arvodesanställda brandmän och tre kvinnor återfanns inom administration. Idag har vi åtta brandmän som är kvinnor; tre kvinnliga brandmän heltid och fem kvinnliga arvodesanställda brandmän. Åldersstruktur Genomsnittsåldern i förbundet är relativt hög. I tabellen nedan redovisas åldersfördelning mellan den heltidsanställda personalen respektive räddningstjänstpersonal i beredskap. Antal % av Antal Antal Ålder Totalt total heltid arv.anst % % % % % 8 9 Totalt % Medelåldern för en brandman i heltidsstyrka var 43 år. Medelåldern för räddningstjänstpersonal i beredskap var 44 år. För dagtidspersonalen var medelåldern 49 år. 16

17 Personalrörlighet Under år 2013 har förbundet anställt 4 personer heltid. Arbetet med att rekrytera arvodesanställd räddningspersonal i beredskap pågår mer eller mindre året om. Den kraftiga globala lågkonjunkturen har påverkat och kommer att påverka möjligheten att nyrekrytera arvodesanställd personal. För att kunna bevilja den ordinarie utryckningspersonalen sin huvudsemester rekryterade och anställde förbundet 15 semestervikarier, under sommaren. P.g.a. sjukdom, interna vikariat, projektarbeten, tjänstledigheter och andra ledigheter samt genomförda kompetensutbildningar har förbundet även haft några vikarier anställda under övriga delar av året. Sjukfrånvaro Arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna av sjukfrånvaro. Dag ett är karensdag då ingen ersättning utgår. För tiden dagar är kostnaden för arbetsgivaren 10 % av lönen. Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och kön framgår av tabellen nedan: Sjukfrånvaro i % av total bruttoarbetstid Grupp år eller yngre 0,42 0, år 2,61 3,72 50 år eller äldre 6,16 3,23 Sjukfrånvaro i % av respektive köns totala bruttoarbetstid Fördelning Kvinnor - - Män 3,50 3,02 Total sjukfrånvaro av total bruttoarbetstid uppgick till 3,5 % (3,02 %). Andelen sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro uppgår till 78,14 % (54,16 %). Personalkostnader Personalkostnaderna uppgick till drygt 69,5 % av förbundets totala kostnader. Att bedriva räddningstjänst är således en mycket personalintensiv uppgift. Med personalkostnader avses löne- och pensionskostnader, sjuklön samt personalomkostnader. Den stora tillgången som personalen utgör, med sin samlade kompetens framgår inte av den ekonomiska redovisningen. Det är därför viktigt att tänka på att synliggöra den i andra sammanhang. Personal Heltid, inklusive semesterlön Räddningstj.personal i beredskap Övertid, fyllnadstid OB-tillägg, beredskap Arvode/förtroendevalda Pensionsutbet. inkl. skatt Förändr. sem- & övertidsskuld Totalt Semesterskulden Förbundets skuld till de anställda avseende inarbetad, ej uttagen semester samt inarbetad, ej uttagen övertid, har ökat med 241 tkr och uppgick till tkr vid 2013 års slut. Ett aktivt arbete med personalplanering har möjliggjort semesteruttag vilket har bidragit till att skuldökningen har hållits nere. 17

18 Ekonomisk översikt Förbundet redovisade ett positivt resultat om 648 tkr jämfört med budget för år Avgiften från medlemskommunerna är förbundets dominerande inkomstkälla och uppgick under året till tkr exklusive pensionsutbetalningar. God ekonomisk hushållning Med stöd av kommunallagen ska alla Sveriges kommuner, landsting och kommunalförbund arbeta enligt god ekonomisk hushållning. Kravet på en god ekonomisk hushållning innefattar inte enbart att den ekonomiska ställningen ska vara i balans utan även att verksamheten bedrivs ur ett hushållningsperspektiv, det vill säga att verksamheten är effektiv, att resurserna används optimalt och att målen formas och uppnås med medborgarnas bästa i fokus. Överfört i konkreta termer innebär detta att vi ska planera, organisera och utföra vårt arbete på ett så effektivt sätt som möjligt. Finansiella mål Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, d.v.s. kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. De finansiella målen och riktlinjerna för verksamheten har en central roll för den ekonomiska förvaltningen enligt kommunallagen. Finansiella mål för förbundet Resultatets andel av totala intäkter bör öka Förbundet redovisade ett positivt resultat för år Soliditeten bör inte försämras Soliditeten försämrades marginellt om man jämför med bokslut Låneskulden ska uppgå till högst 20 mkr Vid årsskiftet hade förbundet enbart tkr i låneskuld. Årets resultat Förbundet redovisar under året ett positivt resultat om 648 tkr. Under år 2013 har förbundet inte erhållit återbetalning av premier om ca tkr för Avtalsgruppsförsäkring (AGS) från Fora för år 2005 och I december kom besked via telefonsamtal med Fora, att förbundet kommer att erhålla den återbetalning under år Av år 2013 överskott reserverar förbundet 500 tkr för att använda under år Förbundet ska fortsätta med kompetensutbildning av befäl och brandmän heltid samt utbildning av heltidsanställd personal när det gäller samverkan, arbetsplatsträffar och medarbetaresamtal. Förbundet har gjort nedskrivning av det förolyckade fordonet i Mellerud och erhållit inlösen från försäkringsbolag. Netto mellan inlösen och nedskrivningen av den skadade släckbilen har starkt bidragit till det positiva resultatet. Sveriges Kommuner och Landstig (SKL), har beslutat under år 2013 att diskonteringsräntan som används i pensionsskuldberäkningar enligt RIPS, ska sänkas med 0,75 procentenheter. Räntan i pensionsskuldberäkningen har stor betydelse för pensionsskuldens storlek. Ju lägre diskonteringsräntan desto större blir pensionsskulden. Denna sänkning medförde att pensionsskulden ökade i högre grad än normalt. Ökningen av pensionsskulden för år 2013 uppgick till tkr varav tkr är hänförlig till sänkningen av diskonteringsräntan. Förbundet kommer att fortsätta ställa krav på budgetdisciplin, tydliga prioriteringar och effektiviseringar för att klara målet med ett positivt resultat. All erfarenhet visar att först när ekonomin är i balans kan en trygg utveckling ske i verksamheten. Intäkter och kostnader Förbundets totala intäkter under år 2013 uppgick till tkr och totala kostnader uppgick till tkr. Avgiften från medlemskommunerna är förbundets do- 18

19 minerande inkomstkälla och uppgick under året till tkr exklusive pensionsutbetalningar. Personalens bra arbete har lett till, att förbundets intäkter är högre än budgeterade, trots lågkonjunkturen. Vidare har förbundet varit behjälpligt med tillsynsarbete i Lilla Edets kommun, vilket har genererat intäkter för förbundet. I verksamhetens intäkter ingår medel från medlemskommunerna som avser ersättning för utbetalda pensioner inklusive särskild löneskatt. Personalkostnader redovisar något mindre avvikelse mot budgeterade medel. Under år 2013 har förbundet endast haft en stor, personalkrävande insats och genom en bra personalplanering har vi lyckats hålla nere personalkostnaderna. Under hösten har förbundet arbetat aktivt för att minska semesterskulden och lyckats med det på ett mycket bra sätt. Utfallet för övriga kostnader överstiger budgeterade medel vilket bl.a. beror på kostnader för konsultverksamhet, jurister, Sambruksanalys och utredning angående Lilla Edets inträde i förbundet. Ett område som ständigt visar på ökade kostnader och ökad sårbarhet är den allt högre graden av IT-beroende i allt från kartdatabaser, insatsplaner till säkerhetsfunktioner på utryckningsfordon. Finansnetto Finansnetto, det vill säga skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, uppgick för år 2013 till 136 tkr. Kostnadsräntor om 189 tkr avsåg i princip kostnader för upptagande av långfristiga lån för att finansiera investeringar. Förbundet har erhållit ränteintäkter om 53 tkr från sina kunder. Materiella anläggningstillgångar För år 2013 har det redovisade värdet på transportmedel, maskiner och inventarier ökat med tkr till tkr. Förbundet har gjort nedskrivning av det skadade fordonet i Mellerud och erhållit inlösen från försäkringsbolag. Nyinvesteringar uppgick till och avskrivningar till tkr. 19

20 Betalningsberedskapen Under året har förbundet haft något sämre likviditet än under år Likvida medel uppgick vid årets slut till tkr. Förbundet har inte utnyttjat checkräkningskredit under det gångna året. Låneskulden Den långfristiga låneskulden var vid årsskiftet tkr och avser lån som förbundet har upptagit från externa aktörer för att finansiera investeringar. Under år 2013 har förbundet amorterat tkr. Soliditet Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel och utgör den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels förändring av eget kapital och dels tillgångarnas värdeökning respektive minskning. Soliditeten vid 2013 års slut uppgick till 20,29 % vilket är en marginell försämring om man jämför med år 2012, då soliditeten uppgick till 20,45 %. Intäkter och kostnader Diagram visar fördelning av totala intäkter och kostnader för år 2013 Intäktsstruktur 2013 Kostnadsstruktur 2013 Intäktsstruktur Intäktsstruktur Kostnadsstruktur Kostnadsstruktur Finansiella Finansiella intäkter 0,1% intäkter 0,1% Upplupen Upplupen medlemsavgift medlemsavgift 5,4% 5,4% Övriga intäkter Övriga 14,8% intäkter 14,8% Medlemsavgift Medlemsavgift Färgelanda Färgelanda 8,7% 8,7% Medlemsavgift Medlemsavgift Mellerud 9,3% Mellerud 9,3% Medlemsavgift Medlemsavgift Vänersborg Vänersborg 28,4% 28,4% Medlemsavgift Medlemsavgift Trollhättan Trollhättan 33,5% 33,5% Uppr.av pensions-åtaganden Uppr.av pensions-åtaganden 5,4% 5,4% Avskrivningar Avskrivningar 8,4% 8,4% Finansiella Finansiella kostnader kostnader 0,2% 0,2% Personal-kostnader Personal-kostnader 69,5% 69,5% Material, tjänster Material, och tjänster avg. 16,5% och avg. 16,5% 20

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg

Årsredovisning 2012 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg Årsredovisning 2012 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg 1 2 Innehåll Förord 4 Direktionens ordförande Året som gott Direktion 6 Revision 7 Norra Älvsborgs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND TRYGGHET SÄKERHET OMTANKE KVALITÉ

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND TRYGGHET SÄKERHET OMTANKE KVALITÉ Sidan 1 av 18 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND BUDGET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 SAMT PLAN ÅR 2015-2016 TRYGGHET SÄKERHET OMTANKE KVALITÉ Fastställd av Direktionen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Årsredovisning Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg

Årsredovisning Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg Årsredovisning 2014 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg 1 Innehåll Förord 3 Direktionens ordförande Året som gått Direktion 5 Revision 6 Norra Älvsborgs 7

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr Årsredovisning BRF TORNHUSET 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769606-7193 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer