Innehåll. Organisation o funktion styrelsen revisorer valberedningen... 9 Vårt arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Uppdrag, organisationsidé och arbetsstrategi... 4 Handikappolitisk reflektion... 5 Höjdpunkter Handikappolitiken Organisation o funktion styrelsen revisorer valberedningen... 9 Vårt arbete Personal Kalendarium Medlemsförteckning Ekonomisk redovisning Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Projektarbete Uppdrag Plushälsa Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Handikapprörelsen och den nya idealiteten Stegen in i arbetsmarknaden - SIA Handikappstrategi för Region Skåne Konferenser och utbildningar Samverkan Brukarråden Centrala brukarrådet Brukarråd för hab- och hjälpmedelsnämnden Brukarråd tandvård Brukarråd kollektivtrafik Vägverkets rådsgrupp Brukarråd för BTH Denna årsredovisning finns att få med större text. V.g kontakta HSO Skånes kansli, Vaktgatan 3, Helsingborg E-post: 2

3 Ordförande har ordet Nu är det dags att åter försöka sammanfatta vad som har hänt under det gångna året. Året har till stor del präglats av valet i september. Här såg vi från HSO Skåne en bra möjlighet att få svar på hur de olika partierna ser på behov och problem för våra grupper. HSO Skåne har förutom enkätundersökningar haft träffar med partirepresentanter, framförallt de som är representerade i riksdagen och i regionen. Det var mycket bra och givande diskussioner. Nu kvarstår för HSO Skånes del att följa upp vad partierna har sagt innan valet och vilken vilja de har att leva upp till detta efter valet var det dags för kongressen som hålls vart 4:e år, varje valår, sedan HSO Skånes bildande Den var förlagd på Hotell Hilton i Malmö. Det blev två mycket givande dagar med en bra anslutning, vilket är glädjande då vi hade högintressanta föredragshållare på vår kongresskonferens Handikappolitiken efter Under den andra dagen var det årsmötesförhandlingar. Här beslutades det bland annat om HSO Skånes verksamhetsinriktning för den kommande mandatperioden. Vi delade för första gången ut ett HSO Skåne pris till en kommun som har skött handikappolitiken på ett föredömligt sätt. Årets tema var att ha arbetat föredömligt med enkelt avhjälpta hinder. Priset gick till Ystads kommun, det blev både uppskattat och uppmärksammat i pressen. Ett personligt tillgänglighetspris delades även ut till HSO Skånes ordförande för mångårigt arbete med tillgänglighetsfrågor. Vårt samarbete med Region Skåne är högprioriterat. I det kan vi föra in mycket konsumenterfarenhet till regionens verksamheter. Vi är ju trots allt specialister på vår egen vård- och behovssituation. Kollektivtrafiken är ett annat område där vi har varit aktiva. Våra medlemmar har teståkt de så kallade säkra linjerna, vilket har gett viktiga brukarerfarenheter till verksamheten. Vi håller även på att inventera kulturella verksamheter så att dessa skall kunna öka sin tillgänglighet. Inventeringen av vårdcentralerna har varit ett annat område och likväl tillgängligheten till publika lokaler. Våra projekt är en källa till stolthet för oss. I vårt hälsoprojekt har vi i skrivande stund 80 grupper igång, vilket innebär att drygt 600 personer är aktiverade i projektet. Även de andra projekten, Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv och Stegen in i arbetslivet som vi arbetar med tillsammans med Furuboda arbetsmarknad, går mycket bra. Men en ökad verksamhet kräver engagerade volontärer. Vi har därför skickat ut en förfrågan till alla föreningar där vi söker personer som vill engagera sig i någon verksamhet som de brinner extra mycket för. Här har alla en möjlighet att få vara med och göra en insats och få sin röst hörd. Jag vill rikta ett stort tack till Region Skåne och Arvsfonden, samt alla övriga samarbetspartner som gör vårt arbete både ekonomiskt möjligt och lägger vägen för våra positiva resultat. Jag vill också tacka alla som vi har samarbetat med under året inom politiken, tjänstemannakåren och den privata sektorn, alla våra förtroendevalda i styrelsen, brukarråden eller annan verksamhet samt till vår kanslipersonal som gör ett fantastiskt arbete. Jag ser fram emot ett nytt spännande år där vi alla hjälps åt att driva utvecklingen framåt. Gert Igheden Ordförande HSO Skåne 3

4 Uppdrag, organisationsidé och arbetsstrategi Uppdrag HSO Skånes uppdrag är att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv. Organisationsidé HSO Skåne skall med hög kompetens, kvalitet och professionalism driva funktionshinderfrågor som är av betydelse för flera av medlemsorganisationerna. Arbetsstrategier HSO Skåne drivs av starka värderingar om vård och stöd på lika villkor och att behoven skall vara styrande för olika samhällsinsatser, men också av tanken att vi skall vara med och ta ett stort samhällsansvar. HSO Skåne vill bidra till en positiv utveckling på det socialpolitiska området genom samarbete med olika myndigheter, genom egna utvecklingsprojekt och genom att stödja politiker och tjänstemän till bra beslut. HSO Skåne arbetar med områden där det finns stora behov och där vi själva har kompetens och ser möjligheter att förändra. Vårt arbete skall alltid vara långsiktigt. 4

5 Handikappolitisk reflektion Vilka resultat har HSO Skåne uppnått under 2010? Det är alltid svårt i en verksamhet som vår att direkt peka på resultaten. Vårt arbete skall leda till att människor med funktionsnedsättningar får det bättre. De områden där vi lättast kan peka på sådana resultat är inom projekten. Både inom vårt hälsoprojekt och vårt arbetsmarknadsprojekt får vi direkta vittnesmål om att vi har hjälpt människor till bättre livskvalitet. Vi vet att vi har påverkat tillgängligheten på en mängd områden, likväl som vården på olika sätt. Vi har också aktivt deltagit i arbetet för en ny handikappstrategi i Region Skåne och fått gehör för många synpunkter. Vilka var de stora frågorna 2010? Det var tillgänglighet, hälsa och arbetsmarknad. Till detta kommer ett antal delfrågor, men dessa tre områden var huvudspåren och det kommer de att förbli framöver. Valet och att 2010 var kongressår, har naturligtvis också satt sin prägel på det gångna året. Tycker du att handikappfrågorna kom fram i debatten? Inte så mycket som vi önskar, men jag känner mig ändå nöjd. Funktionshinderfrågorna är inte allt i samhället och jag tycker att de får ganska bra genomslag i den praktiska politiken. Framför allt inom Region Skåne har de blivit mer synliga. Vi har också haft ett tiotal publicerade debattartiklar under året och flera bra möten med politiker på alla nivåer, inför valet. Vilka utmaningar ser du framöver? Internt är det att intressera kompetenta företrädare till att engagera sig i det gemensamma handikappolitiska arbetet och naturligtvis att hålla samman rörelsen. En annan stor utmaning är att få en intern debatt kring nya idéer och nya lösningar för morgondagens socialpolitik. En del av de problem som vi står inför kräver nya lösningar. Externt är det att på ett tydligt och förståeligt sätt få upp viktiga frågor på agendan och få en bra relation med den nya politikergenerationen. Lars Gustavsson, länsombudsman på HSO Skåne, ger här sina reflektioner över utvecklingen och framtidsutsikter för handikapprörelsen i Skåne. Vilka ser du som de absolut viktigaste frågorna att driva? På riksnivå är det lagstiftningsfrågorna, både en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering och en patienträttighetslag. På regional och kommunal nivå är det tillgängligheten, arbetsmarknadsfrågorna och de socialpolitiska frågorna med hälsooch sjukvård och omvårdnad. Det är viktigt att se till att funktionsnedsattas behov inte försvinner i prioriteringsarbetet. Tycker du att utvecklingen går framåt eller bakåt? Jag vet att medlemmar ibland kan uppleva att utvecklingen går bakåt, men i det lite längre perspektivet går utvecklingen framåt. Ja, den går absolut framåt. Jag är optimistisk inför framtiden även om vi har tuffa utmaningar framför oss och säkert en hel del behöver omprövas både inom handikapprörelsen och i samhället i stort. 5

6 Höjdpunkter 2010 Uppdrag Plushälsa Projektet Uppdrag Plushälsa spränger målsättningarna och de uppsatta målen uppnås med råge. Fyrtiofem planerade hälsogrupper blir drygt åttio grupper runt om i Skåne. Från projektdeltagarna kommer många positiva vittnesmål om vad projektet har betytt för dem. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och stöds även ekonomiskt av Region Skåne. Handikappstrategi Region Skåne Under hösten 2010 har Region Skåne arbetat fram en femårig handikappstrategi för genomförandet av det handikappolitiska programmet. Strategin skall förhoppningsvis lyfta både samverkan och handikappolitiken i Region Skåne och ge den de nödvändiga personella resurser som behövs. Bortom fagert tal, DS 2010:20 Långt om länge släppte integrationsministern förslaget om att bristande tillgänglighet skall klassas som diskriminering. Under valet ställde sig en majoritet av riksdagspartierna bakom förslaget, så det bör kunna bli verklighet under Det innebär att Sverige får en lagstiftning som har funnits i USA i tjugo år och i Norge i ett år. Det är bra om de politiska intentionerna förverkligas. HSO Skånes kongress HSO Skånes kongress blev ett kraftfullt avstamp för vårt arbete under de kommande fyra åren. Ett nytt handikappolitiskt program antogs med fyra prioriterade områden. Konferensen Handikappolitiken efter 2010 besöktes av över 100 personer varav ca 40 % var tjänstemän och politiker. Konferensen fick högt betyg av deltagarna. 6

7 Handikappolitiken 2010 För att kunna motivera vårt existensberättigande och de bidrag vi får från samhället, skall vi som övergripande handikapporganisation kunna visa att vår verksamhet innebär en skillnad. Vårt uppdrag är att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv. Vi måste kunna peka på att vi har bidragit till detta. De områden där vi lättast kan peka på att enskilda människor har fått det bättre genom vårt arbete, är de projekt där vi arbetar nära människorna. Både inom Uppdrag Plushälsa och Stegen in i arbetsmarknaden, SIA, får vi sådana direkta vittnesmål om personer som genom deltagande i projektens aktiviteter har fått högre livskvalitet och stöd för ett bättre liv. Vi påverkar I vårt allmänna handikappolitiska arbete kan det vara svårare att direkt fånga upp sådan vittnesbörd. Att arbeta handikapppolitiskt innebär långsiktighet och det är oftast ett flertal olika faktorer som påverkar utvecklingen. Men både på tillgänglighetsområdet och på andra områden kan vi peka på att vi har bidragit till olika steg av förändringar som ligger i riktning mot våra målsättningar. Ett sådant exempel är arbetet med Region Skånes handikappolitiska strategi. HSO Skånes verksamhet vilar på tre pelare: information, samverkan och utvecklingsprojekt. Vid HSO Skånes fjärde kongress, som hölls i Malmö, hade vi en dialog om framtidens vård, tillgänglighet och hälsa. Medverkande var forskare, sjukvårdstjänstemän, politiker och brukare. Information Basen i vår information är vår hemsida som har drygt besök årligen. Till detta kommer externa tryckta alster som HSO Skåne-info och olika projektinfo, samt Lars Gustavssons elektroniska informationsbrev och vårt interna info 5-minuter. HSO Skåne har också en bred information genom konferenser, kurser, möten och uppvaktningar. Under 2010 har vi haft ett flertal möten med politiker och tjänstemän från riksdag och region där vi har informerat om och diskuterat olika handikappolitiska frågor. Grunden för HSO Skånes arbete med information är att stödja arbetet med uppnåendet av våra handikappolitiska målsättningar, samt förklara samhällsoch individvärdet av att dessa uppnås. Genom informationen når vi fler än personer inom det socialpolitiska området. Vi ser också att de rapporter och det material som vi lägger ut på webben, laddas ner i allt större utsträckning. Under året, då inte minst i samband med valet, har vi också fått ett flertal debattartiklar publicerade. Samverkan Ett annat viktigt område är samverkan. Under 2010 har vi haft samverkan i ett centralt brukarråd, i de fyra beredningarna för tillväxt och hälsa, med kollektivtrafiken, tandvården, habilitering och hjälpmedel samt med Trafikverket. I samverkansråden har olika handikappolitiska frågor lyfts och diskuterats tillsammans med de politiker och tjänstemän som representerar huvudmannen i råden. Utvärderingar visar att frågor som har lyfts i råden har genomslag i verksamheterna, även om det ibland kan ta lång tid. 7

8 Utvecklingsprojekt I det tredje verksamhetsbenet, utvecklingsprojekt, har HSO Skåne arbetat med den onödiga ohälsan i projektet Uppdrag Plushälsa. Inom projektet har vi startat drygt 80 hälsogrupper och aktiverat fler än 600 personer i olika hälsoaktiviteter. De är då främst aktiva inom motion, självhjälp, kost och social aktivering. Inom projektverksamheten arbetar vi även med hjälpmedelskvalitet och arbetsmarknadsfrågor, SIA, tillsammans med Furuboda Arbetsmarknad, samt i ett projekt kring det idéella engagemanget. Representanter från HSO Skåne har även deltagit i flera projekt med andra aktiva huvudmän. HSO Skånes olika utvecklingsprojekt röner ett stort intresse långt utanför Skånes gränser och material och information från både pågående och tidigare projekt efterfrågas från hela landet. Det är helt klart att vi påverkar. Men vi kan aldrig slå oss till ro utan vår målsättning måste vara att påverka mer och bättre än vi gör idag. Ärenden som HSO Skåne har yttrat sig i eller arbetat med under 2010 Tillgänglighet Skånetrafiken Kyrkorna Vårdcentralerna Kulturen Upphandling Enkelt avhjälpta hinder i Skånes kommuner Utvärdering vårdvalet Öppna prioriteringar Patientutbildning Tandvårdsreformen tredje steget Resurser för handikappolitiken Anställning av funktionsnedsatta Läkemedelsförsäkringen Handikappstrategi RS Diskrimineringslagstiftning Kostnader för diskrimineringslag Försäkring för funktionsnedsatta Nationella patientenkäten Regionens organisation Onödig Ohälsa Hjälpmedelskvalitet 8

9 Organisation och funktion HSO Skåne är en samarbetsorganisation för huvuddelen av de handikappföreningar som är aktiva i Skåne. I dessa 38 medlemsföreningar finns det närmare medlemmar med funktionsnedsättningar. HSO Skåne bedriver en bred verksamhet på medlemsorganisationernas uppdrag. De områden som är prioriterade är främst sjukvård, rehabilitering/habilitering, hjälpmedel, social omsorg samt stöd och service. Inom HSO Skåne finns en bred kunskap och kompetens ur handikapperspektivet på dessa frågor. Verksamheten bedrivs främst genom informationsmaterial, utbildningar, projekt- och utredningsarbeten. Högsta beslutande organ är årsmötet som väljer styrelse, fastställer planer för handikappolitiska frågor, ekonomi och den övergripande verksamheten. Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud till årsmötet och en gång per år hålls en ordförandekonferens där riktlinjerna för den intressepolitiska verksamheten diskuteras och formuleras. HSO Skånes arbete leds av styrelse och arbetsutskott. Kansliet är beläget i Helsingborg. Styrelsen 2010 Ordförande: Gert Igheden, med ansvar för tillgänglighet Ingemar Gerbro, Parkinson Lena Landin, FUB Gunilla Jarehult, FBIS Arbetsutskottet: Gert Igheden, ordförande Karin Andersson, vice ordförande Annika Ralsmark Revisorer: Stig Åsberg, Revikonsult revisionsbyrå AB Sven Wallander, RMT Roland Svensson, NHR Valberedningen: Margareta Lindgren, Personskadeförbundet RTP, sammankallande Mona Korths-Nordén, Reumatikerföreningen Christer Svensson, IFS 1:e vice ordförande: Karin Andersson, RMT, med ansvar för socialförsäkringsområdet Ledamöter: Sven-Olof Johansson, Attention Marie Kryhl, FUB, med ansvar för LSS-frågor Birgith Linde, PSO, med ansvar för tandvårdsfrågor Annika Ralsmark, NHR, med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor Jackie Wahrgren, NHR, med ansvar för arbetsmarknadsfrågor 9

10 Vårt arbete 2010 Hälso- och sjukvård är sedan många år tillbaka ett av de områden som berör och intresserar många inom HSO Skånes medlemsorganisationer. En god vård med hög tillgänglighet och kvalitet är viktigt för de flesta som söker vård, men särskilt viktigt om man har en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Att vara mer eller mindre beroende av hälso- och sjukvård, läkemedel, rehabilitering eller tandvård, ställer höga krav på dem som beslutar om dess innehåll. Ytterst är det politiker som sätter de övergripande målen, men det är sedan många personer som bestämmer hur dessa mål skall förverkligas i den direkta vården. Detta ställer stora krav på kompetens, inte bara rent medicinska, utan även om bemötande och vilka värden som är viktiga att styra vården efter. Valet i fokus Inför höstens val i Sverige, satsade HSO Skåne på att få politiker från regionnivå att svara på frågor som handlade om hälso- och sjukvård. Frågorna gällde bland annat kvalitetsmått i hälsoval, stärkt hälsoarbete, tillgång till specialistläkare, mer patientutbildning samt inställning till kostnader och avgifter. Svaren finns att hämta på vår webbplats HSO Skånes primära uppgift i arbetet med hälso- och sjukvård är att lyfta fram de frågor som har betydelse för flertalet av våra medlemsgrupper. Detta är bland annat frågor som rör tillgänglighet, bemötande, kompetens och information. HSO Skåne har haft en bra samverkan med Region Skåne i flera år. Samarbetet började i en mer formell samverkan i brukarråd, som har funnits sedan början av nittiotalet i Skåne. Samverkan byggde på en ömsesidig förståelse för parternas roller, men framförallt intresset av att göra hälso- och sjukvården bättre för de som hade någon form av funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Denna samverkan har sedan utvecklats på olika nivåer och har också lett till en rad förändringar inom Skånes sjukvård. I olika utvärderingar av denna samverkan har framförallt det Tillgång till rehabilitering och uppföljning av denna, är en fråga som HSO Skåne har arbetat med i många år. Här vid en av avdelningarna vid Rehabmedicinskt centrum på Orupssjukhuset. viktiga att ha en dialog mellan politiker, tjänstemän, sjukvårdspersonal och representanter från handikapprörelsen lyfts fram. En sådan dialog är nödvändig för fortsatt utveckling. Under 2010 har HSO Skånes samverkan med hälso- och sjukvården skett i de brukarråd som finns inom Region Skåne men också via en informell samverkan inom flera olika områden. Kongressen satte nya mål HSO Skåne anordnade under våren 2010 sin fjärde kongress. I samband med kongressen antogs ett nytt intressepolitiskt handlingsprogram som innehåller de mål som HSO Skåne skall arbeta med de kommande fyra åren. I detta program finns bland annat mål om att stärka patienträttigheterna, bättre stöd och kunskaper inom vården, ökade patientutbildningar och stärkt hälsoarbete. Dessa mål kommer vi att arbeta med i fortsatt samverkan med Region Skåne. 10

11 Patientenkäter utvecklar vården HSO Skåne deltar i olika arbetsgrupper och samverkansråd för att delge andra sina kunskaper. En av de arbetsgrupper som vi har varit aktiva i är en referensgrupp till Region Skånes nätverk för patientenkäter. Denna arbetsgrupp tillsattes när Region Skåne tillsammans med de flesta landsting i Sverige beslöt sig för att genomföra regelbundna patientenkäter inom vården. Patientenkäterna som skickas ut till ett stort antal besökare i hälso- och sjukvården visar sig innehålla en mängd data som kommer att förändra hälso- och sjukvården på sikt. Denna kommunikation mellan patienter och Region Skåne är ett uppföljnings- och utvärderingsarbete som HSO Skåne ser positivt på. I en av enkäterna fick även HSO Skåne möjlighet att bidra med en frågeställning som handlar om tillgänglighet ur funktionshinderperspektiv. Uppföljning och fortsatt arbete kring detta kommer att ske i flera år framöver. Ökat hälsoarbete I HSO Skånes projekt Uppdrag Plushälsa, sker det ett stort hälsoinriktat arbete i en mängd hälsogrupper. Projektet som har tagits emot väl av medlemsorganisationerna har idag fått en genomslagskraft när det gäller intresset och kunskapen om behovet av kost och motion bland personer med funktionsnedsättning. Projektets framgång och uppmärksamhet har även lett till ett samverkansavtal mellan HSO Skåne och Region Skåne om fortsatt satsning på hälsogrupper enligt projektets modell. Detta avtal kan göra att projektets mål och arbete kan leva vidare efter projektets avslutning. Samverkan för ökad kunskap Under året har vi också deltagit i samverkan med läkemedelsindustrin, framförallt via Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Detta samarbete har vi haft under flera år och det syftar till att öka handikapprörelsens kompetens inom läkemedelsområdet. Samarbetet sker med största öppenhet och all information om samarbetet finns också på LIF:s databas. I brukarråden till beredningarna för tillväxt och hälsa, BTH, har det också skett flera studiebesök i Region Skånes verksamheter. Ett av dem var på Practicum vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Det är en verksamhet som tränar både ny och erfaren hälso- och sjukvårdspersonal till att bli bättre i sin yrkesutövning. Verksamheten förbättrar också patientsäkerheten genom att låta personal träna regelbundet och hitta eventuella brister. Teamarbete förbättrar komplexa vårdbehov En grupp som har ett stort behov av kompetens och hjälp är personer med flerfunktionsnedsättningar. Sedan några år tillbaka har ett särskilt specialistteam inom Rehabmedicin på Orupssjukhuset i uppdrag att förbättra vården för denna målgrupp. Teamets uppdrag är att utreda och bedöma de behov, som huvudsakligen vuxna med flerfunktionsnedsättningar har. HSO Skåne deltar tillsammans med några medlemsorganisationer i en referensgrupp till specialistteamet och för en dialog om utveckling och förbättringar av verksamheten. Arbetssättet att jobba teaminriktat är intressant för många områden inom hälsooch sjukvården och det behövs mer fokus på denna positiva arbetsform för personer med funktionsnedsättningar. Utbildning höjer vårdkvalitén En fråga som HSO Skåne har arbetat med i många år är behovet av patientinformation och utbildning. Målet är att fler patienter och brukare får patientutbildning som bygger på deras behov av kunskap och inte alltid den som sjukvården anser att de behöver. Vid de tre patientutbildningscentren som finns i Skåne är patientutbildning en viktig del av verksamheten. I patientskolorna/ utbildningarna får personer med olika kroniska sjukdomar och funktionshinder träffas för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om sitt funktionshinder. HSO Skåne har vid flera tillfällen lyft frågan med politiken inom Region Skåne om att utveckla denna verksamhet till att gälla hela Skåne och att dess betydelse beaktas mer. Tillgänglighetsfrågor Våren 2010 ägnade tillgänglighetsgruppen många timmar åt det uppdrag som HSO Skåne har fått av Skånetrafiken. Det innebar att kontrollera tillgängligheten på bussar runt om i Skåne. De 36 testresenärerna som ställde upp och åkte genomförde 118 resor, vilket har gett en test av 86 olika linjesträckningar i Skåne. Test- 11

12 resorna ledde fram till rapporten Säkra busslinjer i Skåne - Hur säkra är de? Inför rapporten träffade HSO Skåne vid ett antal tillfällen Skånetrafiken för att se över hur undersökningen fortlöpte. På mötet den 21 juni överlämnade HSO Skåne rapporten till Skånetrafiken. Vid detta möte bestämdes att alla resenärer skulle bjudas in till ett möte på Skånetrafikens lokaler i Hässleholm den 27 augusti. 20 av testresenärerna var med på mötet där de fick dela med sig av sina erfarenheter och ställa frågor till ansvariga på Skånetrafiken. Under våren 2010 diskuterades kyrkornas tillgänglighet med anledning av de anmälningar som HSO Skåne skickade in 2009 till inventerade kyrkor i Skåne samt till byggnadsnämnden i respektive kommun och även kopior till Länsstyrelsen. Gert Igheden träffade Länsstyrelsen under våren 2010 för en diskussion ang. tillgängligheten till kyrkorna och övriga kulturella byggnader och hur vi tillsammans kan arbeta vidare med Enkelt åtgärdade hinder. Den 23 mars höll Gert Igheden föredrag i Höganäs för politiker, brukare och fastighetsägare om vad som gäller för Enkelt avhjälpta hinder. Tillgänglighetsgruppen har tagit fram 2 checklistor, en för kultur och en med minimikrav på tillgänglighet till allmänna byggnader. Tillgänglighetsgruppen har under hösten 2010 börjat inventera alla kulturella byggnader som får bidrag av Region Skåne för att kunna bedriva verksamhet. I december 2010 har gruppen inventerat sammanlagt 14 olika kulturella verksamheter. Gert Igheden har deltagit på möten med konsulten för den nya Ven-färjeterminalen. Konsulten ville ha hjälp med hur tillgänglighetsfrågorna skall lösas på ett bra sätt. Under våren har Gert Igheden även hållit föredrag om Enkelt åtgärdade hinder i Trelleborg för politiker, tjänstemän, brukare och fastighetsägare. Tillgänglighetsgruppen har under hösten inventerat i två kommuner. I Länsstyrelsens rapport 2009 om tillgänglighetsarbetet Skånetrafiken satsar mycket på att få busstrafiken i Skåne tillgänglig för personer med rörelsehinder. Under året testade ett antal medlemmar från HSO Skåne hur det gick att åka buss med olika slags rörelsenedsättning. i Skåne har två kommuner uppgett att de skall vara klara med undanröjandet av enkelt åtgärdade hinder till utgången av Efter besök i dessa kommuner, Staffanstorp och Osby, är HSO Skånes tillgänglighetsgrupp tveksam till deras uppgifter. - Det saknas fortfarande en hel del, säger HSO Skånes tillgänglighetsexpert Gert Igheden. En del har de inte påbörjat och en del är bristfälligt åtgärdade. Den 2 november höll Gert Igheden i en utbildning för tillgänglighetsgruppen med anledning av inventering av kulturen och uppdatering av de lagar som finns ang. tillgänglighet. Tillgänglighetsgruppen hade sitt möte på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Vi passade då också på att gå en inventeringsrunda med berörd personal, som var mycket positiva till denna inventering. 12

13 Projektarbete 2010 Projektarbete Utvecklingsprojekt är det tredje viktiga benet i HSO Skånes verksamhet. Det är främst projekt som vi själva driver i samarbete med andra partners, men också projekt med andra projektägare och deltagande i projekt som genomförs av olika myndigheter. HSO Skånes projektverksamhet har i nästan alla delar varit framgångsrik och vi har i varje projekt kunnat visa att vi har påverkat livet till det bättre för våra primärmålgrupper. De allra flesta av de material som har tagits fram inom ramen för olika projekt, finns för nerladdning på vår hemsida och vi vet att de både laddas ner och beställs flitigt runtom i Sverige. De mest eftersökta materialen kommer från projekten Handikapprörelsen mot 2000-talet, LSS - på brukarnas villkor, Kvalitet ur ett brukarperspektiv och Ett eget liv. Det mest rekvirerade materialet är Idébok för kommunala handikappråd. Huvudfinansiärer för de projekt som vi själva driver är Allmänna Arvsfonden och Region Skåne. Uppdrag Plushälsa Projektet Uppdrag Plushälsa har som uppdrag att hjälpa våra medlemsorganisationer att utveckla hälsoaktiviteter för sina medlemmar. Utgångspunkten är den onödiga ohälsa som många personer med funktionsnedsättning upplever, vilken har konstaterats av bland annat Folkhälsoinstitutet. Inom projektet arbetar vi med motionsgrupper, kostcirklar, social aktivering samt självhjälpsgrupper. Projektet har under 2010 haft fler än 600 personer aktiverade i drygt 80 grupper. Projektet som är treårigt finansieras av Allmänna Arvsfonden och avslutas 31 december Under 2010 har projektarbetet huvudsakligen koncentrerats på att starta upp så många hälsoaktiviteter som möjligt inom de fyra huvudområden som genom en kartläggning under första projektåret framkom som mest efterfrågade, nämligen: motion, kosthållning, social aktivering samt självhjälpsgrupper. Projektet har även arbetat med att på olika sätt sprida information, knyta kontakter med fler föreningar och studieförbund, engagera fler samarbetspartners samt genomföra två utbildningar för spec. intresserade personer som på olika sätt har engagerat sig i projektet. Information Projektinformation har skett i flera olika former. Projekthandläggarna har inbjudits till föreningarnas medlems-, styrelse- och årsmöten, lokala HSO:n och andra samarbetsorganisationer. I några kommuner har även informationsmöten arrangerats med tjänstemän inom berörda förvaltningar och vid två tillfällen har projektet, i samverkan med berörd handikapporganisation, medverkat på möten för personal inom boende och daglig verksamhet. Projekthandläggarna har också deltagit på en hälsokonferens som anordnades av Handisam och Region Skånes folkhälsoberedning. Hälsoaktiviteter Under året har ett stort antal hälsoaktiviteter startat. Fler än 600 personer från projektets målgrupp är med i någon av de drygt 80 hälsogrupper som var igång vid årets slut. Inom motion är det promenad, stavgång, gymnastik av skilda slag, afrikansk dans, Qigong, handikappridning m.m. som lockar. Kost-matlagning med olika inriktningar är mycket populärt, och här är 12 grupper igång. Områdena social aktivering och självhjälpsgrupper innehåller allt från allsång, samtalsgrupper, målning, andningsteknik med munspel m.m. och är aktiviteter som samlar många deltagare. För att väcka intresse att gå med i någon hälsoaktivitet eller på annat sätt förbättra sin hälsa, har ett antal föreläsningar genomförts. Teman som medicinsk yoga, kosthållning, vardagsmotion, information kring Apotekets tjänster och kultur på recept har resulterat i att flera nya hälsogrupper har startats. Prova-på dagarna med handikappridning och handigolf var också välbesökta. Även dessa dagar har lett till uppstart av nya grupper. 13

14 Samarbetspartners Fem lokala samorganisationer är engagerade och driver hälsogrupper på medlemsföreningarnas uppdrag. Förutom privata aktörer inom frisksport är tre studieförbund, kyrkan, Röda Korset och civilförsvaret på olika sätt involverade i projektet. Viss samverkan finns med ett par kommuner, då främst kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen/handikappomsorgen. I samarbetet med Region Skåne är det främst folkhälsoberedningen som har tecknat ett flerårsavtal gällande ekonomiskt bidrag till hälsoaktiviteter, några vårdcentraler, som hänvisar patienter till projektets hälsoaktiviteter, samt Region Skånes Utvecklingscentrum, som i samarbete med HSO Skåne har genomfört en utbildning för projektets volontärer. Projekthandläggarna har också haft flertalet möten med arbetsgrupper runt om i Skåne för att planera och organisera arbetet med uppstart av nya grupper. Personer i föreningarna, som har varit extra engagerade har också erbjudits en tvådagarskonferens för att ytterligare stärkas i sin roll som hälsoorganisatörer. Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv Hjälpmedelsprojektet har som målsättning att ta fram de kvalitetsvariabler som är viktiga ur ett brukarperspektiv och ta fram strategier för hur dessa kan införas i hjälpmedelsverksamheten. I projektet har ett flertal intervjuer gjorts med enskilda hjälpmedelsanvändare, likväl som i fokusgruppsamtal. Projektet finansieras genom stöd av Allmänna Arvsfonden. Nu när 2010 är till ända närmar sig också projektet Hjälpmedelkvalitet från ett brukarperspektiv sitt slut. Under året har 31 personer intervjuats. Det har skett i tre fokusgrupp-intervjuer och 13 enskilda intervjuer. 26 kvinnor och 5 män har berättat om sina upplevelser kring förskrivningsprocessen. Förutom hjälpmedelsanvändare inom våra medlemsorganisationer har också personer från kommunernas förskrivningsverksamhet och Orupssjukhuset intervjuats. Syftet med intervjuerna har varit att ta del av brukarnas erfarenheter och åsikter om hjälpmedelsförskrivningen. Intervjuerna har fokuserat på de olika delar som ingår i förskrivningsprocessen, vilken börjar med information och fortsätter med behovsbedömning. Därefter är det utprovning och träning och sist uppföljning/träning. Frågor som kostnad för hjälpmedlet, alternativt utprovning av hjälpmedlet samt frågor om ansvar och försäkring diskuterades också. Huvudsakligen har hjälpmedelsanvändarna fått berätta fritt om hur förskrivningsprocessen har gått till och kompletterande frågor har ställts för att täcka in de områden som de spontant inte har berättat om. Hjälpmedlen som har förskrivits eller rekommenderats har varit så vitt skiljda som elrullstol, rollator, kryckkäpp, natt- och dagklocka, googlekalender och duschstol. Nu börjar arbetet med att samla hjälpmedelsanvändarnas tankar och erfarenheter. Materialet från intervjuerna kommer att summeras i en rapport. Rapporten kommer att vara klar den 31 mars Tanken är att det förutom en rapport kommer att produceras en kortfattad information som vänder sig till förskrivarna, där hjälpmedelsanvändarnas syn på kvalitet lyfts fram. Det kommer också att tas fram en kortfattad information med matnyttig information om förskrivningsprocessen, vilken vänder sig till hjälpmedelsanvändarna. Denna kommer att finnas tillgänglig att ladda ner från HSO Skånes hemsida. Handikapprörelsen och den nya idealiteten Handikapprörelsen och den nya idealiteten är ett projekt för att försöka finna nya vägar att värva volontärer till styrelser och till andra aktiviteter inom rörelsen. I den första delen av projektet har erfarenheter samlats in från dem som är framgångsrika på området och en litteraturstudie har genomförts. I projektets andra del skall nya metoder och arbetssätt provas i ett antal föreningar. Projektet finansieras genom stöd av Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne. Stegen in i arbetsmarknaden - SIA SIA-projektet arbetar genom metodiken supported employment med att stödja yngre människor med funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden. Projektets metodik går ut på att förstärka de positiva förmågorna och hitta strategier för att förminska de negativa samt att ge ett långsiktigt, uthålligt stöd in på arbets- 14

15 marknaden för projektets målgrupp. Under det första året har 37 personer kommit in i projektet, 1 person har fått en anställning och några har fått praktik. SIA-projektet är ett samarbete mellan HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad, som är projektägare. Projektet finansieras genom stöd av Allmänna Arvsfonden. Handikappstrategi för Region Skåne Inom Region Skåne har en projektgrupp arbetat med att ta fram en femårsstrategi över hur Region Skånes handikapprogram skall förverkligas. I projektgruppen har ingått politiker och tjänstemän från regionen samt två deltagare från handikapprörelsen, varav en kom från HSO Skåne. Projektgruppen har gjort studiebesök på Scandic Hotell, i Bryssel och Stockholms stad och hos Nordiska handikapprådet, samt träffat en representant för handikappkansliet i Västra Götaland för att skaffa en bred översikt över hur handikappolitiskt arbete bedrivs i Europa och i Sverige. Projektgruppen överlämnade sitt förslag till regionstyrelsen i november. Projektet har finansierats av Region Skåne. Efterfrågade rapporter Som ett led i vårt handikappolitiska arbete producerar HSO Skåne varje år ett antal rapporter och program, inom de områden och projekt som är aktuella i vårt arbete. Dessa rapporter får allt större efterfrågan och de mest efterfrågade laddas ner i något tusental ex. under ett år. Samtliga rapporter finns för nerladdning på HSO Skånes hemsida Bidragen till handikapprörelsen 2010 En översikt över vad de olika landstingen och regionerna ger i bidrag till handkapprörelsen. Rapporten tas fram varje valår och är mycket flitigt beställd och diskuterad. Framtiden är inte längre vad den varit En omvärldsanalys ur ett handikappolitiskt perspektiv. Rapporten har gått igenom vad ett antal forskare och socialpolitiska debattörer tror om framtiden. Arbete framtiden framför sig HSO Skånes arbetsmarknadsrapport med nuläge och förslag till ett antal konkreta arbetsmarknadspolitiska målsättningar för landsting och kommuner. Säkra busslinjer i Skåne hur säkra är de? En rapportsammanställning över de testresor av s.k. säkra linjer, som HSO Skåne gjorde för Skånetrafikens räkning under vintern-våren Handikapprörelsen och den nya idealiteten En litteratur- och erfarenhetssammanställning över att leda och värva volontärer till föreningsverksamhet. Dags att infria löftena? En sammanställning över de handikappolitiska frågor som HSO Skåne arbetar med och hur politiker och de politiska partierna ställer sig till frågorna enligt valprogram och valenkäter. 15

16 Konferenser och utbildningar Arbetsmarknadsutbildningar SIA Med projektet Stegen in i Arbetsmarknaden har HSO Skåne under året haft två konferenser. Den första var en internkonferens vid uppstarten av projektet för personal och förtroendevalda i HSO Skåne och Furuboda arbetsmarknad. Den andra var riktad till speciellt inbjudna samarbetspartners från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och hade som målsättning att visa hur projektet arbetar och på vilket sätt de kan komplettera de offentliga verksamheterna. Kompetensutveckling för Hyllie HSO Skåne genomför en utbildning under vår och höst för personer i ESF-projektet, Kompetensutveckling Hyllie. Utbildningen syftar till att ge arbetscoacher i projektet en ökad kunskap om tillgänglighet, bemötandefrågor och arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättningar. Ett tiotal arbetscoacher deltar under utbildningsdagarna. Utbildning för kommunala handikappråd Under året har HSO Skåne genomfört utbildningar för de kommunala handikappråden i flera olika kommuner. Utbildningarna använder HSO Skånes material, Idébok för kommunala handikappråd, som är ett populärt studiematerial, framtaget av Lars Gustavsson på HSO Skåne. Kommunikationsutbildning med LUSTRA LUSTRA Utbildning höll i en dags kommunikationsutbildning för representanter från HSO Skånes medlemsföreningar. Utbildningen tog upp grunderna i en kommunikation, kommunikationsplanen, budskapets utformning och personliga föredragningar. Med på utbildningen var drygt 20 personer. Handikappolitisk dialogdag I mitten av oktober träffade HSO Skåne företrädare för medlemsorganisationerna för en dialog om vårt målprogram och handikappolitiken under de närmaste åren. Det diskuterades hur vår samverkan med Region Skåne bör se ut under kommande valperiod. Gert Igheden inledde mötet med en allmän information om vad HSO Skåne gör och hur vår organisation ser ut. Därefter blev det en genomgång av resultatet och en analys av höstens val till Sveriges kommun-, landstings-, och riksdagsval. På dagen informerades det också om HSO Skånes program, vad händer nationellt och internationellt. Det diskuterades också hur samverkan med Region Skåne bör se ut framöver. Det finns ett behov av att förtydliga vilka områden som handikapprörelsen och Region Skåne bör samverka om och att fördjupa samverkan. Eftermiddagen på dialogmötet innehöll en så kallad SWOTanalys. I en sådan analys fick deltagarna diskutera fram vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som de såg framför sig, när det gällde den skånska handikapprörelsen och vårt arbete. I SWOT-analysen kunde bland annat konstateras att företrädarna för medlemsorganisationerna kände sig engagerade och eniga i många frågor. Svag ekonomi och svårt att attrahera yngre personer var några av de svagheter och hot som de ansåg fanns. Ett 25-tal personer från både kommun-hso och medlemmar i HSO Skåne deltog vid dialogmötet som hölls i Hässleholm. Tillgänglighetsutbildningar Gert Igheden har genomfört ett flertal informationer och utbildningar under året, riktat både till egna företrädare och till kommunrepresentanter. Det har skett i Malmö, Höganäs, Trelleborg, till Region Skåne m.fl. Handikappolitiskt påverkansarbete 6/3 Lars Gustavsson håller tillsammans med Peter Andersson från ABF i en kurs om handikappolitiskt påverkansarbete för ett 30- tal representanter för handikapprörelsen. 16

17 Handikappolitisk påverkan HSO Ystad 8/9 Lars Gustavsson håller i en utbildning om handikappolitiskt påverkansarbete för organisationsrepresentanter i Ystad. Organisationsutveckling PoP HSO Skåne och ett antal medlemsorganisationer deltar under hösten i en organisationsutvecklingsutbildning som leds av AstraZeneca. Utbildningen kallas patient organisations planering, POP. Syftet är att utveckla verksamheten, visions- och målarbetet och att använda organisationernas resurser bättre. På utbildningarna får deltagarna bland anant lära sig olika analysmetoder, marknadsföring och att bygga relationer med media. Tillgänglig Webb hösten 2010 Under hösten 2010 genomför fyra läns-hso, däribland Skåne, en utbildning om webbtillgänglighet. Utbildare är företaget Funka Nu. 17

18 Samverkan Brukarråden HSO Skåne har sedan flera år en samverkan med Region Skåne. Organisatoriskt är den uppdelad i brukarråd på central- regional nivå, fyra beredningar för tillväxt och hälsa, BTH, habiliteringsoch hjälpmedelsnämnden, tandvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden. I brukarrådet på central- regional nivå är det främst de regionala övergripande frågorna som behandlas. Brukarråden för habilitering- och hjälpmedel, tandvård och kollektivtrafik har mer specifika områden att samverka kring. I samtliga av dessa brukarråd finns representanterer från HSO Skåne. Dessa samverkansledamöter har ett mandat från HSO Skåne att representera samtliga medlemsorganisationer som ingår i HSO Skåne. En viktig uppgift för HSO Skåne är att samordna och stödja samverkansledamöterna i deras arbete i brukarråden. I brukarråden inom Region Skåne är samtliga vice ordförande från HSO Skåne. I brukarråden till beredningarna, BTH, finns det två viceordföranden, en från pensionärerna och en från HSO Skåne. Brukarrådens uppgift är dels att förmedla de synpunkter som handikapprörelsen har, och att dessa skall leda till kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården samt att handikapprörelsen får information om förändringar etc. från sjukvårdens politiker och tjänstemannaledning. Centrala brukarrådet Brukarrådet har haft fem möten under året. Mötena har handlat om prioriteringar inom vården, patientutbildningscenter, den nationella patientenkäten, tillgängligt arbetsliv, vårdgarantin, remisshanteringen och tillgänglighetsfrågor. Det nya Regionhuset i Malmö har inventerats beträffande tillgänglighet och även ett skyltprogram som Region Skåne har tagit fram. Ordinarie Gert Igheden, Reumatikerföreningen Annika Ralsmark, NHR Christer Johannesson, RMT Lars Ekvall, NHR Ann Touring, Reumatikerföreningen Ersättare Margareta Lindgren, Personskadeförbundet RTP Bengt Williamsson, NHR Thomas P Larsson, HSO Skåne Lars Gustavsson, HSO Skåne Brukarråd för habilitering- och hjälpmedelsnämnden Brukarrådet har haft fyra möten under året. Frågor som har varit uppe i brukarrådet har bland annat handlat om försäkringar och reparationer av hörapparater, det nya handikappolitiska programmet, gränssnittsfrågor för hjälpmedel inom kommun och region, ortopedtekniska hjälpmedel, vuxenhabilitering och övergången mellan barn- och vuxenhabilitering. Ordinarie Marie Kryhl, FUB Per-Erik Nilsson, Hjärnkraft Sven-Olof Johansson, Attention Lena Landin, RBU Maria Lindgren, HRF Ersättare Maria Holgersson, RBU Brukarråd tandvård Brukarrådet har haft fyra möten under året. I brukarrådet har frågor om tandvårdens utveckling och tillgänglighet, samverkan mellan tandvård och sjukvård, tandvårdsförsäkringen, uppsökande tandvård och avgifter inom tandvården diskuterats under året. 18

19 Ordinarie Birgith Linde, PSO Ingeborg Öster, Tf Thomas P Larsson, HSO Skåne Anita Petersson, SEF Brukarråd kollektivtrafik Brukarrådet har haft fyra möten under året. På brukarrådet har det varit mycket frågor om att resa med kollektivtrafiken i Skåne. Andra frågor som har varit uppe för diskussion är kontantfritt resande, jojo-kort, olika format på rullstolar och de problem som kan uppstå vid resande med stora rullstolar. Under vintern och våren genomfördes ett stort antal testresor för att pröva Skånetrafikens så kallade säkra busslinjer. Totalt åkte 37 personer med olika grad av rörelsenedsättningar cirka 90 busslinjer i hela Skåne. Dessa linjer skulle ha en tillgänglighetsnivå, där man skulle kunna resa med rörelsehinder. I rapporten som presenterades för Skånetrafiken i juni månad, visades brister i bussarnas tillgänglighet, säkerhet och chaufförernas bemötande. En reseträff med de resenärer som teståkte busslinjerna arrangerades i augusti, där de fick diskutera med Skånetrafikens representanter hur förbättringar kan genomföras. Ordinarie Thomas P Larsson, HSO Skåne Ordinarie Jackie Wahrgren, NHR Bengt Williamsson, NHR Maria Quensel, NHR Brukarråd för BTH I Region Skåne finns det fyra brukarråd för beredningarna för tillväxt och hälsa, BTH. I dessa brukarråd som består av politiker, tjänstemän och representanter från pensionärs- och handikapporganisationer informeras och diskuteras det lokala frågor. Frågor som har varit uppe på mötena har framförallt handlat om sjukhusens verksamhet, uppföljning av hälsovalet, jourläkarverksamhet och regional utveckling. I några brukarråd har det också varit studiebesök i Region Skånes verksamhet. Ordinarie Ingrid Persson, BTH Nordväst Carin Nilsson, BTH Nordöst Sven-Åke Yngve, BTH Sydöst Margareta Lindgren, BTH Sydväst Ersättare Roland Svensson, BTH Nordöst Jan Andersson, BTH Sydöst Gert Igheden, BTH Sydväst Ersättare Ingrid Persson, Personskadeförbundet RTP Vägverkets rådsgrupp Rådet har haft ett möte under året. Vägverket omorganiserades till att heta Trafikverket från den 1 april På brukarmötet i februari diskuterades det kring utvecklingsprojektet Koll framåt som är ett nationellt projekt om att öka kollektivtrafikresandet. Under resten av 2010 var det inga fler möten på grund av omorganisationen. 19

20 Personal HSO Skåne har kansli i Helsingborg. Kansliets personal är ansvariga för att genomföra verksamheter enligt årsmötets och styrelsens beslut och genomföra de projekt som drivs av HSO Skåne. Personalen skall också stödja förtroendevalda med samordning, material och underlag för det handikappolitiska arbetet. Kompetensutveckling är ett ständigt prioriterat område. Tills vidare anställd personal Lars Gustavsson är länsombudsman och verksamhetsansvarig under styrelsen. I hans arbetsuppgifter ligger våra utvecklingsprojekt, den handikappolitiska verksamheten, framtagande av nya projekt, konferenser och vissa utbildningsinsatser. Lars är ansvarig för personal som är knutna till projekt och den handikappolitiska verksamheten. Thomas P Larsson är administrativ chef med ansvar för förvaltning med personaladministration, allmän administration, samverkan, förtroendeapparaten, information och verksamhetsstöd. Annette Svensson arbetar som sekreterare med administrativa arbetsuppgifter, register, utskick och korrekturläsning som huvudarbetsuppgifter. Carina Stenkilsson är anställd som handläggare och hon arbetar med tillgänglighetsfrågor, att ta fram utredningsunderlag, information och vissa administrativa uppgifter. Christer Olsson arbetar som ekonomiassistent med ansvar för bokföring och löneutbetalningar. Erland Zadig arbetade 25 % som handläggare. Han avled hastigt under hösten. Projektpersonal Eva Nilgert är projekthandläggare i projekt Uppdrag Plushälsa. Malin Björk är projekthandläggare både i Hjälpmedelsprojektet och Uppdrag Plushälsa. Lars Gustavsson Eva Nilgert Christer Olsson Thomas P Larsson Malin Björk Annette Svensson Carina Stenkilsson Till minne av Erland Zadig Vår mångårige medarbetare Erland Zadig gick hastigt bort under hösten Erland började på HSO Skåne i mitten av 1990-talet och arbetade i många år med kommunala frågor, hjälpmedel och socialförsäkringsfrågor. Erland hade genom sin bakgrund, född och uppvuxen med en funktionsnedsättning, en gedigen kunskap om de frågor som handikapprörelsen arbetar med. Han var alltid en påläst, kunnig och initierad medarbetare. Hans engagemang och vilja var stor när det gällde att förändra och utveckla samhället till det bättre. 20

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Innehåll. Avs1:2. Medlemsförteckning... 34 Ekonomisk redovisning... 37 - Resultaträkning... 38 - Balansräkning... 40 - Revisionsberättelse...

Innehåll. Avs1:2. Medlemsförteckning... 34 Ekonomisk redovisning... 37 - Resultaträkning... 38 - Balansräkning... 40 - Revisionsberättelse... Innehåll Ordförande har ordet... 3 Uppdrag, organisationsidé och arbetsstrategi... 4 Handikappolitisk reflektion... 5 Höjdpunkter 2011... 6 Handikappolitiken 2011... 7 Medlemsförteckning... 34 Ekonomisk

Läs mer

P r o g r a m 2014-2018. Helhetssyn - Samverkan - Omtanke

P r o g r a m 2014-2018. Helhetssyn - Samverkan - Omtanke P r o g r a m 2014-2018 Helhetssyn - Samverkan - Omtanke Fyra övergripande målsättningar Under de kommande fyra åren kommer HSO Skåne att fokusera sin verksamhet kring följande områden. Genom information,

Läs mer

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Landstingsfrågorna

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Landstingsfrågorna Vad valdebatten 2010 bör handla om! Landstingsfrågorna Till Mottagaren Vi översänder följande frågor kring Region Skåne och dess verksamhet, som vi hoppas att ni vill fylla i och redovisa era ståndpunkter

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Projektansökan. Redskapsboden. Från FN-konvention till vardagsverklighet. HSO Skåne. Handikapporganisationernas samarbetsorgan

Projektansökan. Redskapsboden. Från FN-konvention till vardagsverklighet. HSO Skåne. Handikapporganisationernas samarbetsorgan Projektansökan Redskapsboden Från FN-konvention till vardagsverklighet HSO Skåne Handikapporganisationernas samarbetsorgan 0 Projektansökan Redskapsboden Från FN-konvention till vardagsverklighet HSO Skåne

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Projekt Uppdrag Plushälsa

Projekt Uppdrag Plushälsa Ett HSO Skåne projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden och stött av Region Skåne Projekt Uppdrag Plushälsa Redovisning projektår II och ansökan för år III Projekt Uppdrag Plushälsa HSO Skåne Rapport

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Kommunfrågorna

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Kommunfrågorna Vad valdebatten 2010 bör handla om! Kommunfrågorna Till Mottagaren Vi översänder följande frågor kring er kommun och dess verksamhet, som vi hoppas att ni vill fylla i och redovisa era ståndpunkter kring

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4 En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren HSO Skåne rapport 2008:4 En utbildad patient HSO Skåne rapport 2008:4 Denna rapport bygger på 8 frågor till de tre patientutbildningscentrer,

Läs mer

Innehåll. Medlemsförteckning...30 Ekonomisk redovisning...33 - Resultaträkning...34 - Balansräkning...36 - Revisionsberättelse...

Innehåll. Medlemsförteckning...30 Ekonomisk redovisning...33 - Resultaträkning...34 - Balansräkning...36 - Revisionsberättelse... Årsredovisning 2013 Innehåll Ordförande har ordet...3 Uppdrag, organisationsidé och arbetsstrategi...4 Funktionshinderpolitisk reflektion...5 Höjdpunkter 2013...6 Funktionshinderpolitiken 2013...8 Information...10

Läs mer

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län FJORTON FRÅGOR som HSO i Uppsala län vill ha ett skriftligt svar på senast 2014-08-13. Svaren e-postas till: janne.wallgren@c.hso.se Handikappföreningarnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SAMMANFATTNING Genom HSO Västerbotten arbetar medlemsföreningarna tillsammans och ger varandra stöd i frågor som rör dess medlemmar. HSO Västerbotten arbetar och företräder grupper med funktionsnedsättning,

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse.

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. REDOVISNING Projekt REHABILITERANDE HJÄLPMEDELSHANTERING Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. 1. Projekttitel e t

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projektansökan Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Skåne (HSO Skåne) söker medel för rubricerade projekt, för att i samverkan med Rädda Barnen

Läs mer

Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete. HSO Skåne rapport 2008:1

Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete. HSO Skåne rapport 2008:1 Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete HSO Skåne rapport 2008:1 Ett Skåne utan hinder HSO Skåne rapport 2008:1 Detta är en rapport över hur kommunerna kommit igång med tillgänglighetsarbetet,

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET Vårt uppdrag, från ombudsmötet, var att utreda hur vi skulle jobba mot Landstinget när Handikappkonsulenten inte finns tillgänglig längre. Handikappkonsulenten gav oss

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 och framåt Handikappföreningarna Sörmland är en demokratiskt, politiskt och religiös obunden ideell samarbetsorganisation bestående av läns- och regiontäckande

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Kommunala Tillgänglighetsrådet 1 Uppdrag För att bereda personer med funktionsnedsättning medinflytande och insyn i handläggning av frågor av allmän karaktär skall finnas ett

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Riktning mot framtiden

Riktning mot framtiden Riktning mot framtiden Ett material för utveckling av funktionshinderrörelsen framtaget av HSO Skånes Tankesmedja Riktning mot framtiden HSO Skånes Tankesmedja är namnet på ett projekt med uppgift att

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I NORRKÖPING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 (20140415-20150415) HSO har under verksamhetsåret haft följande förtroendevalda: Ordförande:

Läs mer

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Skåne, avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Ett material om kvalitet till personal i Hjälpmedelsverksamheten

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Ett material om kvalitet till personal i Hjälpmedelsverksamheten Denna broschyr är framtagen med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Ett material om kvalitet till personal i Hjälpmedelsverksamheten Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomförs Ett eget liv? Ett HSO Skåne projekt HSO Skåne 2004 Sidan 1

med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomförs Ett eget liv? Ett HSO Skåne projekt HSO Skåne 2004 Sidan 1 Projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden Ett eget liv? Ett HSO Skåne projekt Sidan 1 Sidan 2 SAMMANFATTNING HSO Skåne vill genomföra ett projekt för att ge ökad autonomi till funktionshindrade

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

Tinna Forsling, kommunstyrelsekontoret May-Britt Waghorn, vård- och serviceförvaltningen

Tinna Forsling, kommunstyrelsekontoret May-Britt Waghorn, vård- och serviceförvaltningen Handikapprådet 2006-02-15 Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunhuset onsdagen den 15 februari 2006, kl. 13.15-15.30 Maud Sundquist, Astma- och Allergiföreningen, ordf. Lena Åhlin, s Ritva Sunnanå-Ericson,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Dags att infria löftena. Vad HSO Skåne arbetar för och vad partierna lovade inför valet Rapport 2010:6

Dags att infria löftena. Vad HSO Skåne arbetar för och vad partierna lovade inför valet Rapport 2010:6 Dags att infria löftena Vad HSO Skåne arbetar för och vad partierna lovade inför valet Rapport 2010:6 Dags att infria löftena HSO Skånes rapport 2010:6 Denna rapport är en sammanställning över HSO Skånes

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Kvalitet i bemötandet

Kvalitet i bemötandet Projektet är genomfört med stöd från Allmänna Arvsfonden Kvalitet i bemötandet HSO Skåne HAREC Försäkringskassan Skåne HSO Skåne 2001/ KiB sid 1 Sammanfattning Kvalitet i bemötandet är ett projekt med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Stadshuset, kl. 09.30-11.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats Anna Gustavsson (KD)

Läs mer

HSO Göteborg Handikappföreningarnas Samarbetsorgan

HSO Göteborg Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Protokoll fört vid Ordförandekommitténs möte Datum: 2011-02-15 Plats: Dalheimers Hus, lokal Dalheimersalen Närvarande: Se bifogad lista (bilaga 1) 1 Mötets öppnande Vanja Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-05-21 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Gunilla Åström Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindkvist Camilla Stenmark Britt-Inger Lundstedt Eva Gustavsson

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna Till mottagaren Vi översänder följande frågor inom riksdagens kompetens- och dess möjlighetsområde som landets lagstiftande organ, som vi hoppas att

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 88-99

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 88-99 sjukvård 88-99 Tid: 2015-08-24, kl 08:00-09:30 90 RJL 2015/ 1466 s tjänsterum, Regionens hus Utvecklade arbetsformer för dialog med patientföreningar Beslut Presidiet beslutar att föreslå nämnden för Folkhälsa

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Antagen av Kommunala handikapprådet 2010-11-22 Författad av samordnare Elin Jonsson, december 2009 Kommunala handikapprådets

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd Rapport från förening Syds Arbetsgrupp - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd BAKGRUND Förening syd höll årsmöte den 25 mars 2012. På årsmötet uppstod en bred diskussion om föreningens verksamhet

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer