Innehåll. Organisation o funktion styrelsen revisorer valberedningen... 9 Vårt arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Uppdrag, organisationsidé och arbetsstrategi... 4 Handikappolitisk reflektion... 5 Höjdpunkter Handikappolitiken Organisation o funktion styrelsen revisorer valberedningen... 9 Vårt arbete Personal Kalendarium Medlemsförteckning Ekonomisk redovisning Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Projektarbete Uppdrag Plushälsa Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Handikapprörelsen och den nya idealiteten Stegen in i arbetsmarknaden - SIA Handikappstrategi för Region Skåne Konferenser och utbildningar Samverkan Brukarråden Centrala brukarrådet Brukarråd för hab- och hjälpmedelsnämnden Brukarråd tandvård Brukarråd kollektivtrafik Vägverkets rådsgrupp Brukarråd för BTH Denna årsredovisning finns att få med större text. V.g kontakta HSO Skånes kansli, Vaktgatan 3, Helsingborg E-post: 2

3 Ordförande har ordet Nu är det dags att åter försöka sammanfatta vad som har hänt under det gångna året. Året har till stor del präglats av valet i september. Här såg vi från HSO Skåne en bra möjlighet att få svar på hur de olika partierna ser på behov och problem för våra grupper. HSO Skåne har förutom enkätundersökningar haft träffar med partirepresentanter, framförallt de som är representerade i riksdagen och i regionen. Det var mycket bra och givande diskussioner. Nu kvarstår för HSO Skånes del att följa upp vad partierna har sagt innan valet och vilken vilja de har att leva upp till detta efter valet var det dags för kongressen som hålls vart 4:e år, varje valår, sedan HSO Skånes bildande Den var förlagd på Hotell Hilton i Malmö. Det blev två mycket givande dagar med en bra anslutning, vilket är glädjande då vi hade högintressanta föredragshållare på vår kongresskonferens Handikappolitiken efter Under den andra dagen var det årsmötesförhandlingar. Här beslutades det bland annat om HSO Skånes verksamhetsinriktning för den kommande mandatperioden. Vi delade för första gången ut ett HSO Skåne pris till en kommun som har skött handikappolitiken på ett föredömligt sätt. Årets tema var att ha arbetat föredömligt med enkelt avhjälpta hinder. Priset gick till Ystads kommun, det blev både uppskattat och uppmärksammat i pressen. Ett personligt tillgänglighetspris delades även ut till HSO Skånes ordförande för mångårigt arbete med tillgänglighetsfrågor. Vårt samarbete med Region Skåne är högprioriterat. I det kan vi föra in mycket konsumenterfarenhet till regionens verksamheter. Vi är ju trots allt specialister på vår egen vård- och behovssituation. Kollektivtrafiken är ett annat område där vi har varit aktiva. Våra medlemmar har teståkt de så kallade säkra linjerna, vilket har gett viktiga brukarerfarenheter till verksamheten. Vi håller även på att inventera kulturella verksamheter så att dessa skall kunna öka sin tillgänglighet. Inventeringen av vårdcentralerna har varit ett annat område och likväl tillgängligheten till publika lokaler. Våra projekt är en källa till stolthet för oss. I vårt hälsoprojekt har vi i skrivande stund 80 grupper igång, vilket innebär att drygt 600 personer är aktiverade i projektet. Även de andra projekten, Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv och Stegen in i arbetslivet som vi arbetar med tillsammans med Furuboda arbetsmarknad, går mycket bra. Men en ökad verksamhet kräver engagerade volontärer. Vi har därför skickat ut en förfrågan till alla föreningar där vi söker personer som vill engagera sig i någon verksamhet som de brinner extra mycket för. Här har alla en möjlighet att få vara med och göra en insats och få sin röst hörd. Jag vill rikta ett stort tack till Region Skåne och Arvsfonden, samt alla övriga samarbetspartner som gör vårt arbete både ekonomiskt möjligt och lägger vägen för våra positiva resultat. Jag vill också tacka alla som vi har samarbetat med under året inom politiken, tjänstemannakåren och den privata sektorn, alla våra förtroendevalda i styrelsen, brukarråden eller annan verksamhet samt till vår kanslipersonal som gör ett fantastiskt arbete. Jag ser fram emot ett nytt spännande år där vi alla hjälps åt att driva utvecklingen framåt. Gert Igheden Ordförande HSO Skåne 3

4 Uppdrag, organisationsidé och arbetsstrategi Uppdrag HSO Skånes uppdrag är att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv. Organisationsidé HSO Skåne skall med hög kompetens, kvalitet och professionalism driva funktionshinderfrågor som är av betydelse för flera av medlemsorganisationerna. Arbetsstrategier HSO Skåne drivs av starka värderingar om vård och stöd på lika villkor och att behoven skall vara styrande för olika samhällsinsatser, men också av tanken att vi skall vara med och ta ett stort samhällsansvar. HSO Skåne vill bidra till en positiv utveckling på det socialpolitiska området genom samarbete med olika myndigheter, genom egna utvecklingsprojekt och genom att stödja politiker och tjänstemän till bra beslut. HSO Skåne arbetar med områden där det finns stora behov och där vi själva har kompetens och ser möjligheter att förändra. Vårt arbete skall alltid vara långsiktigt. 4

5 Handikappolitisk reflektion Vilka resultat har HSO Skåne uppnått under 2010? Det är alltid svårt i en verksamhet som vår att direkt peka på resultaten. Vårt arbete skall leda till att människor med funktionsnedsättningar får det bättre. De områden där vi lättast kan peka på sådana resultat är inom projekten. Både inom vårt hälsoprojekt och vårt arbetsmarknadsprojekt får vi direkta vittnesmål om att vi har hjälpt människor till bättre livskvalitet. Vi vet att vi har påverkat tillgängligheten på en mängd områden, likväl som vården på olika sätt. Vi har också aktivt deltagit i arbetet för en ny handikappstrategi i Region Skåne och fått gehör för många synpunkter. Vilka var de stora frågorna 2010? Det var tillgänglighet, hälsa och arbetsmarknad. Till detta kommer ett antal delfrågor, men dessa tre områden var huvudspåren och det kommer de att förbli framöver. Valet och att 2010 var kongressår, har naturligtvis också satt sin prägel på det gångna året. Tycker du att handikappfrågorna kom fram i debatten? Inte så mycket som vi önskar, men jag känner mig ändå nöjd. Funktionshinderfrågorna är inte allt i samhället och jag tycker att de får ganska bra genomslag i den praktiska politiken. Framför allt inom Region Skåne har de blivit mer synliga. Vi har också haft ett tiotal publicerade debattartiklar under året och flera bra möten med politiker på alla nivåer, inför valet. Vilka utmaningar ser du framöver? Internt är det att intressera kompetenta företrädare till att engagera sig i det gemensamma handikappolitiska arbetet och naturligtvis att hålla samman rörelsen. En annan stor utmaning är att få en intern debatt kring nya idéer och nya lösningar för morgondagens socialpolitik. En del av de problem som vi står inför kräver nya lösningar. Externt är det att på ett tydligt och förståeligt sätt få upp viktiga frågor på agendan och få en bra relation med den nya politikergenerationen. Lars Gustavsson, länsombudsman på HSO Skåne, ger här sina reflektioner över utvecklingen och framtidsutsikter för handikapprörelsen i Skåne. Vilka ser du som de absolut viktigaste frågorna att driva? På riksnivå är det lagstiftningsfrågorna, både en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering och en patienträttighetslag. På regional och kommunal nivå är det tillgängligheten, arbetsmarknadsfrågorna och de socialpolitiska frågorna med hälsooch sjukvård och omvårdnad. Det är viktigt att se till att funktionsnedsattas behov inte försvinner i prioriteringsarbetet. Tycker du att utvecklingen går framåt eller bakåt? Jag vet att medlemmar ibland kan uppleva att utvecklingen går bakåt, men i det lite längre perspektivet går utvecklingen framåt. Ja, den går absolut framåt. Jag är optimistisk inför framtiden även om vi har tuffa utmaningar framför oss och säkert en hel del behöver omprövas både inom handikapprörelsen och i samhället i stort. 5

6 Höjdpunkter 2010 Uppdrag Plushälsa Projektet Uppdrag Plushälsa spränger målsättningarna och de uppsatta målen uppnås med råge. Fyrtiofem planerade hälsogrupper blir drygt åttio grupper runt om i Skåne. Från projektdeltagarna kommer många positiva vittnesmål om vad projektet har betytt för dem. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och stöds även ekonomiskt av Region Skåne. Handikappstrategi Region Skåne Under hösten 2010 har Region Skåne arbetat fram en femårig handikappstrategi för genomförandet av det handikappolitiska programmet. Strategin skall förhoppningsvis lyfta både samverkan och handikappolitiken i Region Skåne och ge den de nödvändiga personella resurser som behövs. Bortom fagert tal, DS 2010:20 Långt om länge släppte integrationsministern förslaget om att bristande tillgänglighet skall klassas som diskriminering. Under valet ställde sig en majoritet av riksdagspartierna bakom förslaget, så det bör kunna bli verklighet under Det innebär att Sverige får en lagstiftning som har funnits i USA i tjugo år och i Norge i ett år. Det är bra om de politiska intentionerna förverkligas. HSO Skånes kongress HSO Skånes kongress blev ett kraftfullt avstamp för vårt arbete under de kommande fyra åren. Ett nytt handikappolitiskt program antogs med fyra prioriterade områden. Konferensen Handikappolitiken efter 2010 besöktes av över 100 personer varav ca 40 % var tjänstemän och politiker. Konferensen fick högt betyg av deltagarna. 6

7 Handikappolitiken 2010 För att kunna motivera vårt existensberättigande och de bidrag vi får från samhället, skall vi som övergripande handikapporganisation kunna visa att vår verksamhet innebär en skillnad. Vårt uppdrag är att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv. Vi måste kunna peka på att vi har bidragit till detta. De områden där vi lättast kan peka på att enskilda människor har fått det bättre genom vårt arbete, är de projekt där vi arbetar nära människorna. Både inom Uppdrag Plushälsa och Stegen in i arbetsmarknaden, SIA, får vi sådana direkta vittnesmål om personer som genom deltagande i projektens aktiviteter har fått högre livskvalitet och stöd för ett bättre liv. Vi påverkar I vårt allmänna handikappolitiska arbete kan det vara svårare att direkt fånga upp sådan vittnesbörd. Att arbeta handikapppolitiskt innebär långsiktighet och det är oftast ett flertal olika faktorer som påverkar utvecklingen. Men både på tillgänglighetsområdet och på andra områden kan vi peka på att vi har bidragit till olika steg av förändringar som ligger i riktning mot våra målsättningar. Ett sådant exempel är arbetet med Region Skånes handikappolitiska strategi. HSO Skånes verksamhet vilar på tre pelare: information, samverkan och utvecklingsprojekt. Vid HSO Skånes fjärde kongress, som hölls i Malmö, hade vi en dialog om framtidens vård, tillgänglighet och hälsa. Medverkande var forskare, sjukvårdstjänstemän, politiker och brukare. Information Basen i vår information är vår hemsida som har drygt besök årligen. Till detta kommer externa tryckta alster som HSO Skåne-info och olika projektinfo, samt Lars Gustavssons elektroniska informationsbrev och vårt interna info 5-minuter. HSO Skåne har också en bred information genom konferenser, kurser, möten och uppvaktningar. Under 2010 har vi haft ett flertal möten med politiker och tjänstemän från riksdag och region där vi har informerat om och diskuterat olika handikappolitiska frågor. Grunden för HSO Skånes arbete med information är att stödja arbetet med uppnåendet av våra handikappolitiska målsättningar, samt förklara samhällsoch individvärdet av att dessa uppnås. Genom informationen når vi fler än personer inom det socialpolitiska området. Vi ser också att de rapporter och det material som vi lägger ut på webben, laddas ner i allt större utsträckning. Under året, då inte minst i samband med valet, har vi också fått ett flertal debattartiklar publicerade. Samverkan Ett annat viktigt område är samverkan. Under 2010 har vi haft samverkan i ett centralt brukarråd, i de fyra beredningarna för tillväxt och hälsa, med kollektivtrafiken, tandvården, habilitering och hjälpmedel samt med Trafikverket. I samverkansråden har olika handikappolitiska frågor lyfts och diskuterats tillsammans med de politiker och tjänstemän som representerar huvudmannen i råden. Utvärderingar visar att frågor som har lyfts i råden har genomslag i verksamheterna, även om det ibland kan ta lång tid. 7

8 Utvecklingsprojekt I det tredje verksamhetsbenet, utvecklingsprojekt, har HSO Skåne arbetat med den onödiga ohälsan i projektet Uppdrag Plushälsa. Inom projektet har vi startat drygt 80 hälsogrupper och aktiverat fler än 600 personer i olika hälsoaktiviteter. De är då främst aktiva inom motion, självhjälp, kost och social aktivering. Inom projektverksamheten arbetar vi även med hjälpmedelskvalitet och arbetsmarknadsfrågor, SIA, tillsammans med Furuboda Arbetsmarknad, samt i ett projekt kring det idéella engagemanget. Representanter från HSO Skåne har även deltagit i flera projekt med andra aktiva huvudmän. HSO Skånes olika utvecklingsprojekt röner ett stort intresse långt utanför Skånes gränser och material och information från både pågående och tidigare projekt efterfrågas från hela landet. Det är helt klart att vi påverkar. Men vi kan aldrig slå oss till ro utan vår målsättning måste vara att påverka mer och bättre än vi gör idag. Ärenden som HSO Skåne har yttrat sig i eller arbetat med under 2010 Tillgänglighet Skånetrafiken Kyrkorna Vårdcentralerna Kulturen Upphandling Enkelt avhjälpta hinder i Skånes kommuner Utvärdering vårdvalet Öppna prioriteringar Patientutbildning Tandvårdsreformen tredje steget Resurser för handikappolitiken Anställning av funktionsnedsatta Läkemedelsförsäkringen Handikappstrategi RS Diskrimineringslagstiftning Kostnader för diskrimineringslag Försäkring för funktionsnedsatta Nationella patientenkäten Regionens organisation Onödig Ohälsa Hjälpmedelskvalitet 8

9 Organisation och funktion HSO Skåne är en samarbetsorganisation för huvuddelen av de handikappföreningar som är aktiva i Skåne. I dessa 38 medlemsföreningar finns det närmare medlemmar med funktionsnedsättningar. HSO Skåne bedriver en bred verksamhet på medlemsorganisationernas uppdrag. De områden som är prioriterade är främst sjukvård, rehabilitering/habilitering, hjälpmedel, social omsorg samt stöd och service. Inom HSO Skåne finns en bred kunskap och kompetens ur handikapperspektivet på dessa frågor. Verksamheten bedrivs främst genom informationsmaterial, utbildningar, projekt- och utredningsarbeten. Högsta beslutande organ är årsmötet som väljer styrelse, fastställer planer för handikappolitiska frågor, ekonomi och den övergripande verksamheten. Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud till årsmötet och en gång per år hålls en ordförandekonferens där riktlinjerna för den intressepolitiska verksamheten diskuteras och formuleras. HSO Skånes arbete leds av styrelse och arbetsutskott. Kansliet är beläget i Helsingborg. Styrelsen 2010 Ordförande: Gert Igheden, med ansvar för tillgänglighet Ingemar Gerbro, Parkinson Lena Landin, FUB Gunilla Jarehult, FBIS Arbetsutskottet: Gert Igheden, ordförande Karin Andersson, vice ordförande Annika Ralsmark Revisorer: Stig Åsberg, Revikonsult revisionsbyrå AB Sven Wallander, RMT Roland Svensson, NHR Valberedningen: Margareta Lindgren, Personskadeförbundet RTP, sammankallande Mona Korths-Nordén, Reumatikerföreningen Christer Svensson, IFS 1:e vice ordförande: Karin Andersson, RMT, med ansvar för socialförsäkringsområdet Ledamöter: Sven-Olof Johansson, Attention Marie Kryhl, FUB, med ansvar för LSS-frågor Birgith Linde, PSO, med ansvar för tandvårdsfrågor Annika Ralsmark, NHR, med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor Jackie Wahrgren, NHR, med ansvar för arbetsmarknadsfrågor 9

10 Vårt arbete 2010 Hälso- och sjukvård är sedan många år tillbaka ett av de områden som berör och intresserar många inom HSO Skånes medlemsorganisationer. En god vård med hög tillgänglighet och kvalitet är viktigt för de flesta som söker vård, men särskilt viktigt om man har en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Att vara mer eller mindre beroende av hälso- och sjukvård, läkemedel, rehabilitering eller tandvård, ställer höga krav på dem som beslutar om dess innehåll. Ytterst är det politiker som sätter de övergripande målen, men det är sedan många personer som bestämmer hur dessa mål skall förverkligas i den direkta vården. Detta ställer stora krav på kompetens, inte bara rent medicinska, utan även om bemötande och vilka värden som är viktiga att styra vården efter. Valet i fokus Inför höstens val i Sverige, satsade HSO Skåne på att få politiker från regionnivå att svara på frågor som handlade om hälso- och sjukvård. Frågorna gällde bland annat kvalitetsmått i hälsoval, stärkt hälsoarbete, tillgång till specialistläkare, mer patientutbildning samt inställning till kostnader och avgifter. Svaren finns att hämta på vår webbplats HSO Skånes primära uppgift i arbetet med hälso- och sjukvård är att lyfta fram de frågor som har betydelse för flertalet av våra medlemsgrupper. Detta är bland annat frågor som rör tillgänglighet, bemötande, kompetens och information. HSO Skåne har haft en bra samverkan med Region Skåne i flera år. Samarbetet började i en mer formell samverkan i brukarråd, som har funnits sedan början av nittiotalet i Skåne. Samverkan byggde på en ömsesidig förståelse för parternas roller, men framförallt intresset av att göra hälso- och sjukvården bättre för de som hade någon form av funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Denna samverkan har sedan utvecklats på olika nivåer och har också lett till en rad förändringar inom Skånes sjukvård. I olika utvärderingar av denna samverkan har framförallt det Tillgång till rehabilitering och uppföljning av denna, är en fråga som HSO Skåne har arbetat med i många år. Här vid en av avdelningarna vid Rehabmedicinskt centrum på Orupssjukhuset. viktiga att ha en dialog mellan politiker, tjänstemän, sjukvårdspersonal och representanter från handikapprörelsen lyfts fram. En sådan dialog är nödvändig för fortsatt utveckling. Under 2010 har HSO Skånes samverkan med hälso- och sjukvården skett i de brukarråd som finns inom Region Skåne men också via en informell samverkan inom flera olika områden. Kongressen satte nya mål HSO Skåne anordnade under våren 2010 sin fjärde kongress. I samband med kongressen antogs ett nytt intressepolitiskt handlingsprogram som innehåller de mål som HSO Skåne skall arbeta med de kommande fyra åren. I detta program finns bland annat mål om att stärka patienträttigheterna, bättre stöd och kunskaper inom vården, ökade patientutbildningar och stärkt hälsoarbete. Dessa mål kommer vi att arbeta med i fortsatt samverkan med Region Skåne. 10

11 Patientenkäter utvecklar vården HSO Skåne deltar i olika arbetsgrupper och samverkansråd för att delge andra sina kunskaper. En av de arbetsgrupper som vi har varit aktiva i är en referensgrupp till Region Skånes nätverk för patientenkäter. Denna arbetsgrupp tillsattes när Region Skåne tillsammans med de flesta landsting i Sverige beslöt sig för att genomföra regelbundna patientenkäter inom vården. Patientenkäterna som skickas ut till ett stort antal besökare i hälso- och sjukvården visar sig innehålla en mängd data som kommer att förändra hälso- och sjukvården på sikt. Denna kommunikation mellan patienter och Region Skåne är ett uppföljnings- och utvärderingsarbete som HSO Skåne ser positivt på. I en av enkäterna fick även HSO Skåne möjlighet att bidra med en frågeställning som handlar om tillgänglighet ur funktionshinderperspektiv. Uppföljning och fortsatt arbete kring detta kommer att ske i flera år framöver. Ökat hälsoarbete I HSO Skånes projekt Uppdrag Plushälsa, sker det ett stort hälsoinriktat arbete i en mängd hälsogrupper. Projektet som har tagits emot väl av medlemsorganisationerna har idag fått en genomslagskraft när det gäller intresset och kunskapen om behovet av kost och motion bland personer med funktionsnedsättning. Projektets framgång och uppmärksamhet har även lett till ett samverkansavtal mellan HSO Skåne och Region Skåne om fortsatt satsning på hälsogrupper enligt projektets modell. Detta avtal kan göra att projektets mål och arbete kan leva vidare efter projektets avslutning. Samverkan för ökad kunskap Under året har vi också deltagit i samverkan med läkemedelsindustrin, framförallt via Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Detta samarbete har vi haft under flera år och det syftar till att öka handikapprörelsens kompetens inom läkemedelsområdet. Samarbetet sker med största öppenhet och all information om samarbetet finns också på LIF:s databas. I brukarråden till beredningarna för tillväxt och hälsa, BTH, har det också skett flera studiebesök i Region Skånes verksamheter. Ett av dem var på Practicum vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Det är en verksamhet som tränar både ny och erfaren hälso- och sjukvårdspersonal till att bli bättre i sin yrkesutövning. Verksamheten förbättrar också patientsäkerheten genom att låta personal träna regelbundet och hitta eventuella brister. Teamarbete förbättrar komplexa vårdbehov En grupp som har ett stort behov av kompetens och hjälp är personer med flerfunktionsnedsättningar. Sedan några år tillbaka har ett särskilt specialistteam inom Rehabmedicin på Orupssjukhuset i uppdrag att förbättra vården för denna målgrupp. Teamets uppdrag är att utreda och bedöma de behov, som huvudsakligen vuxna med flerfunktionsnedsättningar har. HSO Skåne deltar tillsammans med några medlemsorganisationer i en referensgrupp till specialistteamet och för en dialog om utveckling och förbättringar av verksamheten. Arbetssättet att jobba teaminriktat är intressant för många områden inom hälsooch sjukvården och det behövs mer fokus på denna positiva arbetsform för personer med funktionsnedsättningar. Utbildning höjer vårdkvalitén En fråga som HSO Skåne har arbetat med i många år är behovet av patientinformation och utbildning. Målet är att fler patienter och brukare får patientutbildning som bygger på deras behov av kunskap och inte alltid den som sjukvården anser att de behöver. Vid de tre patientutbildningscentren som finns i Skåne är patientutbildning en viktig del av verksamheten. I patientskolorna/ utbildningarna får personer med olika kroniska sjukdomar och funktionshinder träffas för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om sitt funktionshinder. HSO Skåne har vid flera tillfällen lyft frågan med politiken inom Region Skåne om att utveckla denna verksamhet till att gälla hela Skåne och att dess betydelse beaktas mer. Tillgänglighetsfrågor Våren 2010 ägnade tillgänglighetsgruppen många timmar åt det uppdrag som HSO Skåne har fått av Skånetrafiken. Det innebar att kontrollera tillgängligheten på bussar runt om i Skåne. De 36 testresenärerna som ställde upp och åkte genomförde 118 resor, vilket har gett en test av 86 olika linjesträckningar i Skåne. Test- 11

12 resorna ledde fram till rapporten Säkra busslinjer i Skåne - Hur säkra är de? Inför rapporten träffade HSO Skåne vid ett antal tillfällen Skånetrafiken för att se över hur undersökningen fortlöpte. På mötet den 21 juni överlämnade HSO Skåne rapporten till Skånetrafiken. Vid detta möte bestämdes att alla resenärer skulle bjudas in till ett möte på Skånetrafikens lokaler i Hässleholm den 27 augusti. 20 av testresenärerna var med på mötet där de fick dela med sig av sina erfarenheter och ställa frågor till ansvariga på Skånetrafiken. Under våren 2010 diskuterades kyrkornas tillgänglighet med anledning av de anmälningar som HSO Skåne skickade in 2009 till inventerade kyrkor i Skåne samt till byggnadsnämnden i respektive kommun och även kopior till Länsstyrelsen. Gert Igheden träffade Länsstyrelsen under våren 2010 för en diskussion ang. tillgängligheten till kyrkorna och övriga kulturella byggnader och hur vi tillsammans kan arbeta vidare med Enkelt åtgärdade hinder. Den 23 mars höll Gert Igheden föredrag i Höganäs för politiker, brukare och fastighetsägare om vad som gäller för Enkelt avhjälpta hinder. Tillgänglighetsgruppen har tagit fram 2 checklistor, en för kultur och en med minimikrav på tillgänglighet till allmänna byggnader. Tillgänglighetsgruppen har under hösten 2010 börjat inventera alla kulturella byggnader som får bidrag av Region Skåne för att kunna bedriva verksamhet. I december 2010 har gruppen inventerat sammanlagt 14 olika kulturella verksamheter. Gert Igheden har deltagit på möten med konsulten för den nya Ven-färjeterminalen. Konsulten ville ha hjälp med hur tillgänglighetsfrågorna skall lösas på ett bra sätt. Under våren har Gert Igheden även hållit föredrag om Enkelt åtgärdade hinder i Trelleborg för politiker, tjänstemän, brukare och fastighetsägare. Tillgänglighetsgruppen har under hösten inventerat i två kommuner. I Länsstyrelsens rapport 2009 om tillgänglighetsarbetet Skånetrafiken satsar mycket på att få busstrafiken i Skåne tillgänglig för personer med rörelsehinder. Under året testade ett antal medlemmar från HSO Skåne hur det gick att åka buss med olika slags rörelsenedsättning. i Skåne har två kommuner uppgett att de skall vara klara med undanröjandet av enkelt åtgärdade hinder till utgången av Efter besök i dessa kommuner, Staffanstorp och Osby, är HSO Skånes tillgänglighetsgrupp tveksam till deras uppgifter. - Det saknas fortfarande en hel del, säger HSO Skånes tillgänglighetsexpert Gert Igheden. En del har de inte påbörjat och en del är bristfälligt åtgärdade. Den 2 november höll Gert Igheden i en utbildning för tillgänglighetsgruppen med anledning av inventering av kulturen och uppdatering av de lagar som finns ang. tillgänglighet. Tillgänglighetsgruppen hade sitt möte på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Vi passade då också på att gå en inventeringsrunda med berörd personal, som var mycket positiva till denna inventering. 12

13 Projektarbete 2010 Projektarbete Utvecklingsprojekt är det tredje viktiga benet i HSO Skånes verksamhet. Det är främst projekt som vi själva driver i samarbete med andra partners, men också projekt med andra projektägare och deltagande i projekt som genomförs av olika myndigheter. HSO Skånes projektverksamhet har i nästan alla delar varit framgångsrik och vi har i varje projekt kunnat visa att vi har påverkat livet till det bättre för våra primärmålgrupper. De allra flesta av de material som har tagits fram inom ramen för olika projekt, finns för nerladdning på vår hemsida och vi vet att de både laddas ner och beställs flitigt runtom i Sverige. De mest eftersökta materialen kommer från projekten Handikapprörelsen mot 2000-talet, LSS - på brukarnas villkor, Kvalitet ur ett brukarperspektiv och Ett eget liv. Det mest rekvirerade materialet är Idébok för kommunala handikappråd. Huvudfinansiärer för de projekt som vi själva driver är Allmänna Arvsfonden och Region Skåne. Uppdrag Plushälsa Projektet Uppdrag Plushälsa har som uppdrag att hjälpa våra medlemsorganisationer att utveckla hälsoaktiviteter för sina medlemmar. Utgångspunkten är den onödiga ohälsa som många personer med funktionsnedsättning upplever, vilken har konstaterats av bland annat Folkhälsoinstitutet. Inom projektet arbetar vi med motionsgrupper, kostcirklar, social aktivering samt självhjälpsgrupper. Projektet har under 2010 haft fler än 600 personer aktiverade i drygt 80 grupper. Projektet som är treårigt finansieras av Allmänna Arvsfonden och avslutas 31 december Under 2010 har projektarbetet huvudsakligen koncentrerats på att starta upp så många hälsoaktiviteter som möjligt inom de fyra huvudområden som genom en kartläggning under första projektåret framkom som mest efterfrågade, nämligen: motion, kosthållning, social aktivering samt självhjälpsgrupper. Projektet har även arbetat med att på olika sätt sprida information, knyta kontakter med fler föreningar och studieförbund, engagera fler samarbetspartners samt genomföra två utbildningar för spec. intresserade personer som på olika sätt har engagerat sig i projektet. Information Projektinformation har skett i flera olika former. Projekthandläggarna har inbjudits till föreningarnas medlems-, styrelse- och årsmöten, lokala HSO:n och andra samarbetsorganisationer. I några kommuner har även informationsmöten arrangerats med tjänstemän inom berörda förvaltningar och vid två tillfällen har projektet, i samverkan med berörd handikapporganisation, medverkat på möten för personal inom boende och daglig verksamhet. Projekthandläggarna har också deltagit på en hälsokonferens som anordnades av Handisam och Region Skånes folkhälsoberedning. Hälsoaktiviteter Under året har ett stort antal hälsoaktiviteter startat. Fler än 600 personer från projektets målgrupp är med i någon av de drygt 80 hälsogrupper som var igång vid årets slut. Inom motion är det promenad, stavgång, gymnastik av skilda slag, afrikansk dans, Qigong, handikappridning m.m. som lockar. Kost-matlagning med olika inriktningar är mycket populärt, och här är 12 grupper igång. Områdena social aktivering och självhjälpsgrupper innehåller allt från allsång, samtalsgrupper, målning, andningsteknik med munspel m.m. och är aktiviteter som samlar många deltagare. För att väcka intresse att gå med i någon hälsoaktivitet eller på annat sätt förbättra sin hälsa, har ett antal föreläsningar genomförts. Teman som medicinsk yoga, kosthållning, vardagsmotion, information kring Apotekets tjänster och kultur på recept har resulterat i att flera nya hälsogrupper har startats. Prova-på dagarna med handikappridning och handigolf var också välbesökta. Även dessa dagar har lett till uppstart av nya grupper. 13

14 Samarbetspartners Fem lokala samorganisationer är engagerade och driver hälsogrupper på medlemsföreningarnas uppdrag. Förutom privata aktörer inom frisksport är tre studieförbund, kyrkan, Röda Korset och civilförsvaret på olika sätt involverade i projektet. Viss samverkan finns med ett par kommuner, då främst kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen/handikappomsorgen. I samarbetet med Region Skåne är det främst folkhälsoberedningen som har tecknat ett flerårsavtal gällande ekonomiskt bidrag till hälsoaktiviteter, några vårdcentraler, som hänvisar patienter till projektets hälsoaktiviteter, samt Region Skånes Utvecklingscentrum, som i samarbete med HSO Skåne har genomfört en utbildning för projektets volontärer. Projekthandläggarna har också haft flertalet möten med arbetsgrupper runt om i Skåne för att planera och organisera arbetet med uppstart av nya grupper. Personer i föreningarna, som har varit extra engagerade har också erbjudits en tvådagarskonferens för att ytterligare stärkas i sin roll som hälsoorganisatörer. Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv Hjälpmedelsprojektet har som målsättning att ta fram de kvalitetsvariabler som är viktiga ur ett brukarperspektiv och ta fram strategier för hur dessa kan införas i hjälpmedelsverksamheten. I projektet har ett flertal intervjuer gjorts med enskilda hjälpmedelsanvändare, likväl som i fokusgruppsamtal. Projektet finansieras genom stöd av Allmänna Arvsfonden. Nu när 2010 är till ända närmar sig också projektet Hjälpmedelkvalitet från ett brukarperspektiv sitt slut. Under året har 31 personer intervjuats. Det har skett i tre fokusgrupp-intervjuer och 13 enskilda intervjuer. 26 kvinnor och 5 män har berättat om sina upplevelser kring förskrivningsprocessen. Förutom hjälpmedelsanvändare inom våra medlemsorganisationer har också personer från kommunernas förskrivningsverksamhet och Orupssjukhuset intervjuats. Syftet med intervjuerna har varit att ta del av brukarnas erfarenheter och åsikter om hjälpmedelsförskrivningen. Intervjuerna har fokuserat på de olika delar som ingår i förskrivningsprocessen, vilken börjar med information och fortsätter med behovsbedömning. Därefter är det utprovning och träning och sist uppföljning/träning. Frågor som kostnad för hjälpmedlet, alternativt utprovning av hjälpmedlet samt frågor om ansvar och försäkring diskuterades också. Huvudsakligen har hjälpmedelsanvändarna fått berätta fritt om hur förskrivningsprocessen har gått till och kompletterande frågor har ställts för att täcka in de områden som de spontant inte har berättat om. Hjälpmedlen som har förskrivits eller rekommenderats har varit så vitt skiljda som elrullstol, rollator, kryckkäpp, natt- och dagklocka, googlekalender och duschstol. Nu börjar arbetet med att samla hjälpmedelsanvändarnas tankar och erfarenheter. Materialet från intervjuerna kommer att summeras i en rapport. Rapporten kommer att vara klar den 31 mars Tanken är att det förutom en rapport kommer att produceras en kortfattad information som vänder sig till förskrivarna, där hjälpmedelsanvändarnas syn på kvalitet lyfts fram. Det kommer också att tas fram en kortfattad information med matnyttig information om förskrivningsprocessen, vilken vänder sig till hjälpmedelsanvändarna. Denna kommer att finnas tillgänglig att ladda ner från HSO Skånes hemsida. Handikapprörelsen och den nya idealiteten Handikapprörelsen och den nya idealiteten är ett projekt för att försöka finna nya vägar att värva volontärer till styrelser och till andra aktiviteter inom rörelsen. I den första delen av projektet har erfarenheter samlats in från dem som är framgångsrika på området och en litteraturstudie har genomförts. I projektets andra del skall nya metoder och arbetssätt provas i ett antal föreningar. Projektet finansieras genom stöd av Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne. Stegen in i arbetsmarknaden - SIA SIA-projektet arbetar genom metodiken supported employment med att stödja yngre människor med funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden. Projektets metodik går ut på att förstärka de positiva förmågorna och hitta strategier för att förminska de negativa samt att ge ett långsiktigt, uthålligt stöd in på arbets- 14

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Idébok för Kommunala Handikappråd

Idébok för Kommunala Handikappråd Projektet är genomfört med stöd av Habilitering och hjälpmedel Idébok för Kommunala Handikappråd HSO Skåne 2007/LG Innehållsförteckning Inledande råd...... sidan 2 Några grundläggande frågor... sidan 3

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 RMTs KÄRNVÄRDEN OCH VISION... 5 FÖRBUNDSLEDNING... 6 REPRESENTATION... 7 INTERNA ARBETSGRUPPER... 7 MEDLEMMAR... 8 HANDIKAPPOLITIK...

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

2009 års- redovisning

2009 års- redovisning 2009 års- redovisning 2 INNEHÅLL INLEDNING 4 FÖRBUNDSLEDNING 5-6 REPRESENTATION 6 INTERNA ARBETSGRUPPER 6 MEDLEMMAR 6-7 HANDIKAPPOLITIK 7-9 Vård, behandling och rehabilitering Skola/utbildning och arbete

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer