En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja"

Transkript

1 En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

2 En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO Skånes Tankesmedja, ett projekt inriktat på handikapprörelsen och framtiden. En av de stora förändringar som kan komma är bildandet av en ny storregion i södra Sverige bestående av upp till kanske fyra län. En sådan förändring får naturligtvis konsekvenser för handikapprörelsen och tvingar den till förändring. Representanter från HSO Skånes medlemsföreningar samt personal från kansliet har deltagit i projektet Tankesmedjan. Undertecknad har varit projektledare. Skåne maj 2013 Lars Gustavsson Projektledare

3 En ny storregionregion? Mellan ett antal landsting och regioner pågår diskussioner om att förändra de nuvarande landstingen/regionerna. I södra Sverige pågår diskussioner och en ideell förening, Sydsvensk regionbildning, har bildats för att analysera följderna av en utökad sydsvensk region. De landsting/regioner som deltar i diskussionerna är Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. År 2011 hade dessa fyra län drygt 1,8 miljoner innevånare tillsammans. Skåne Blekinge Kalmar Kronobergs Befolkning En sammanslagning av dessa fyra län får naturligtvis också konsekvenser för handikapprörelsen. Det är inte rimligt att tro t.ex. att fyra samorganisationer (HSO etc.) kan existera i ett sammanslaget län, lika lite som att fyra föreningar som organiserar en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning kommer att ha något existensberättigande i ett storlän. Erfarenheter från regionsammanslagningen i Västra Götaland och Skåne visar att diskussionen bör starta på ett tidigt stadium. Den visar också att organisationer som klarar sammanslagningen på ett bra sätt har diskuterat den på ett tidigt stadium. De har större förutsättningar att gå stärkta ur en sammanslagning, än de som plötsligt tvingas till det av omvärlden. En sak måste vi hela tiden ha med oss i våra diskussioner, nämligen att skall handikapprörelsen fortsatt kunna påverka sin omvärld så måste den förändras tillsammans med den. Annars blir den inte attraktiv, varken för människor med funktionsnedsättningar eller som samverkanspart för sjukvården och andra länsmyndigheter. Detta arbetshäfte är tänkt att kunna ligga som ett underlag för några av de frågor som behöver diskuteras för att skapa en stark organisation efter en eventuell sammanslagning. Gör en grundlig analys över situationen, både hur det ser ut idag och vad en eventuell förändring kan innebära, samt vilka förändringar det föranleder handikapprörelsen att genomföra.

4 1. Uppdrag Den absolut viktigaste frågan är vilket uppdrag den nya organisationen skall ha. Vad finns den till för? Vad skall den uträtta på sina medlemmars uppdrag? Diskutera ur flera olika perspektiv vad som är det viktigaste. Perspektiven måste bland annat vara: Samhällsperspektivet Vad vill landsting, länsstyrelse, Försäkringskassan m.fl. myndigheter och samhällsorganisationer ha ut av handikapprörelsen för bidrag och stöd i samverkan etc.? Vilket slags organisation, verksamhet och kompetens behövs för att skapa förtroende och kunskap mot olika myndigheter? Vad behöver utvecklas för att en ny organisation skall bli en kraftfull företrädare för funktionshindrade? Medlemsorganisationsperspektivet Vilket stöd och vilken verksamhet behöver och vill våra medlemsorganisationer ha, för att kunna utvecklas och känna att HSO (eller deras länsorganisation) är ett stöd i viktiga frågor? Medlemsperspektivet Vad vill en person med funktionsnedsättning hitta/få hjälp och stöd med när hon söker sig till en handikappförening? Vad är motivet för att söka medlemskap? Hur kommer morgondagens medlem att se ut? Vad efterfrågar han/hon? Vilka av följande verksamheter är viktiga (välj max tre som bör prioriteras)? Funktionshinderpolitisk verksamhet Representera i samverkansorgan Juridiskt stöd till enskilda Medverkan i olika utvecklingsprojekt i region/myndigheter Driva olika utvecklingsprojekt Göra egna utredningar/kartläggningar Utbildningar externt om funktionshinderpolitik Utbildningar internt om funktionshinderpolitik Ge olika former av föreningsstöd till medlemsorganisationer o o o o o Tryckeri Utskick Bokföring Löneadministration Annat Utifrån ovanstående diskussion, försök att formulera ett vägledande uppdrag i en eller två meningar, för en ny samverkans/länsorganisation. Exempel på sådana uppdragsbeskrivningar är: Vi skall arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv. HSO Skåne Vi skall göra medborgare av de utstötta Hjälporganisation som arbetar med hemlösa Att hjälpa flickor att bli stolta, självmedvetna och självsäkra unga kvinnor Amerikanska flickscouterna

5 2. Verksamhet Vilka typer av verksamheter skall organisationen bedriva för att kunna fullfölja det uppdrag som är formulerat i ovanstående diskussion? 3. Organisation Hur ser en ny organisation ut för att klara verksamhet och uppdrag på ett bra sätt? Hur skall de stadgar vara formulerade som verksamheten vilar på? Årsmöte representantskap/ordförandemöte Hur många representanter från varje medlemsorganisation? Ordförande eller ersättare för denne. En representant per organisation eller proportionerligt efter medlemsantal? Hur ofta sammanträder representantskapet? Vad bestäms på representantskapsmötet? Styrelse Hur stor skall styrelsen vara? Hur skall styrelsen utses? Skall den vara geografiskt fördelad? Skall den vara fördelad på olika funktionsnedsättningar? Skall den väljas efter kompetens? Platser fördelas efter innevånarantal i de tidigare länen

6 Arbetsutskott Arbetsutskottets uppgifter och sammansättning Hur stort skall arbetsutskottet vara? Hur skall AU utses? Geografiskt fördelad? Fördelad på olika funktionsnedsättningar? Väljas efter kompetens? Efter innevånarantal i de tidigare länen? Vilka är arbetsutskottets uppgifter och befogenheter? 4. Kansli Kansliets huvuduppgifter Driva funktionshinderpolitik Serva förtroendevalda med underlag Genomföra egna utredningar som underlag för de frågor som drivs Ge juridiskt stöd till medlemmar Sköta tryckeri, utskick m.m. Vilka kompetenser behöver vi på kansliet? Informations- /kommunikationskompetens Utredningskompetens Juridisk kompetens Administrativ kompetens Servicekompetens Annan kompetens nämligen:.. Vilka befattningar behöver vi? Kanslichef Utredare Kommunikatör/informatör Omvärldsbevakare Tryckeri servicepersonal Kanslist Annan befattning:..

7 Var skall kansliet ligga geografiskt? Vi bestämmer det i förväg Styrelsen bestämmer det. Ny kanslichef bestämmer det Vi skall ha flera kanslier geografisk fördelade i det nya länet Annat alternativ:.. 5. Befintliga organisationer Hur arbetar vi med de befintliga organisationerna? Här måste varje organisation ta ställning till vad som är bäst för dem och samorganisationens regler anpassas efter medlemmarnas organisation. Befintliga organisationer avvecklas och beslut fattas om deras ekonomiska tillgångar, material etc. Ny organisation bildas. Vi slår samman befintliga organisationer och lägger in resurser efter möjlighet från var och en. Slår samman och vi lägger en startpott som vi beslutar om i förväg Annat alternativ:.. Hur gör vi med nuvarande personal? Alla sägs upp och alla ges möjlighet att söka om tjänster i den nya organisationen Vi behåller alla och har decentraliserade kanslier på flera orter Vi formulerar de tjänster vi behöver och anställer personer med rätt kompetens till dessa Annat alternativ:.. Räds inte förändring, omfamna den. ~ Anthony J. D Angelo

8 6. Medlemmar För samorganisationen gäller det här att diskutera vilka som kan bli medlemmar i den nya samorganisationen, vilket bör skrivas in i stadgarna. Frågor att beakta är bland annat: Accepterar endast en länsorganisation för varje funktionsnedsättning som medlem Accepterar flera länsorganisationer för varje funktionsnedsättning som medlemmar under en övergångsperiod Accepterar endast organisationer godkända av Socialstyrelsen som medlemmar Styrelsen eller årsmötet fattar beslut om medlemskap Annat alternativ:.. 7. Till sist Detta är bara några av de frågor som behöver diskuteras inför en eventuell sammanslagning. Även om en sammanslagning kan synas ligga långt borta, så vet vi att tiden går fort. Det är de som är ute i god tid och gör grundarbetet och analysen ordentligt, som går vinnande och stärkta genom de olika förändringar som omvärlden påkallar. Valet är vårt eget. 8. Några analysinstrument Till sist några analysinstrument som kan vara bra att använda för att komma fram till bra ställningstaganden. Instrumenten kan hjälpa oss bort från det känslomässiga och till det rationella. De hjälper oss till bra avvägningar och kloka beslut, där vi i varje fall vet på vilka grunder vi fattat dem. Instrument 1: PNI Det står för Positivt, Negativt och Intressant När du har något som du skall ta ställning till, rita ett upp- och nervänt T eller dela in ett papper i tre kolumner. I den ena skriver du allt positivt som du kan tänka om beslutet. I den andra skriver du allt negativt och slutligen i den tredje kolumnen sådant som du tycker är intressant för frågan men inte kan klassa som positivt eller negativt. Med detta kan det vara lättare att få en överblick över vilket beslut som är lämpligast.

9 Ex PNI Frågeställning: Skall vi bara ha ett kansli i Skåne? Positivt Kostnadseffektivt Bra kommunikation på arbetsplatsen Kan anställa de kompetenser vi behöver?????? Intressant: Negativt Långa geografiska avstånd Tvingas säga upp personal Mycket resande för personal???? Hur kan vi använda den nya kommunikationstekniken? Instrument 2: FT Det står för Förlängt Tidsperspektiv Många gånger när vi skall till att fatta beslut om något beaktar vi inte de långsiktiga konsekvenserna. Det är detta som Förlängt Tidsperspektiv skall hjälpa oss med. Vi börjar med att tänka oss in i vad beslutet betyder omedelbart. Steg två är att vi tänker vad det betyder om ett par år. Det tredje steget är att vi tänker oss in i vad det kan få för betydelse om fem eller tio år. Beroende på vad det är fråga om för beslut kan naturligtvis tidsperspektivet ändras. Det grundläggande är emellertid direkt, i ett kortare och ett längre tidsperspektiv. FT är också mycket användbart i att analysera vad som händer om vi inte fattar ett beslut.

10 Instrument 3: AS Det står för Annan Synvinkel Vi ser nästan alltid på problem eller beslut enbart från vår egen synvinkel, trots att en sak aldrig ser likadan ut från en annan synvinkel. Försök att titta på saken även från motpartens, brukares eller annan inblandads perspektiv vad som är bra och dåligt för dem. Detta är speciellt viktigt i intressekonflikter då det ökar din förståelse för motpartens argument och kan ge dig ökad möjlighet att bemöta dem. Hemligheten bakom förändring är att fokusera all din energi inte på att riva det gamla, utan på att bygga det nya. ~ Sokrates

11

12 HSO Skåne är en samarbetsorganisation för huvuddelen av Skånes handikappföreningar. Dessa har närmare funktionshindrade medlemmar i länet. HSO Skånes uppgift är att arbeta med övergripande frågor som är gemensamma för medlemsföreningarna. Prioriterade arbetsområden är tillgänglighet, vård, rehabilitering/habilitering, hjälpmedel, social service, bemötandefrågor m m. Vaktgatan 3, Helsingborg Tfn Fax E-post:

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet Framtaget med stöd av Allmänna arvsfonden Uppsökande verksamhet - LSS - på brukarnas villkor - Sidan 1 Detta idématerial är framtaget inom vårt projekt LSS - på brukarnas villkor, som vi genomfört med

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer